Ek ynstekster Harmke Westerhuis Waar kom ik vandaan? is foar de ütfiering senuweftich Frysk Festival ’80 iepent mei great Promkonsert Gala Set Up J I HR Fryske Krite Boalsert VANNU-NIEUWS WO? Ons Genoegen kreeg nieuwe voorzitter Youth for Christ koffiebar met „Photos” Huinzer dorpshuis open Morgen St. Nicolaas •in Makkum Damvereniging DOS Slippertje Stegenga fi PAS- r FOTO Bloemen bestellen Brandsma bellen Koffiekonsert in de Igge te Wommels Opbrengst kollekte Vesper in Arum opnieuw geslaagd OOK VOOR STRIPS KUNT U TERECHT BIJ BOEKHANDEL OSINGA 'f *00*^0 v.r' i i i X r. ALA’N che^'e0^- Vai-iee HF' VRIJDAG 15 NOVEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 7 KI II II HI II IM HM HM i der sitte 17 premières by op 17 forskillende plakken’ ajo a.j.osingab.v. boekhandel ARUM - De Bejaardensoos Ons Genoegen is wer ütein set met 23 leden; er moest een nieuwe voorzitter gekozen worden in ver band met het overlijden van de heer M. Feenstra. De heer R. Feenstra werd in zijn plaats gekozen. Jongemastraat 31-33 Bolsward telefoon 05157-2325 SNEL EN GOED Tot de muzikale gasten die presenta tor Willem Duys zal ontvangen, be horen o.m. Roberta Flack, Paul van Vliet, Tol Hansse, Gerard Lenorman, het team van de Film van Ome Willem, het russisch Ballet Azer beidzjan en het orkest van Harry van Hoof. Moarntojoun dus de earste ütfiering fan As it jild rinkelt yn De Doele. De twadde sil dér krekt in wike letter pleats fine. „Earst hienen we altyd ien joun. Dat koe eins net hwant dan siet de seal grótfol. Dêrom ha we mar bi- sletten der twa fan to meitsjen, einigët mefrou Westerhuis üs petear. 00STEREND - „Ik ha it letter noch ris neispile, mar hie’k dat houtsje foar de daem set, dan wie der neat oan ’e han west. Dan wie it altyd remise west.” Deze woorden sprak Jappie Stegenga na het verloren gegane treffen kontra de getructe Harm de Jong. Stegenga had inderdaad een puntendeling kunnen bewerkstelligen, doch de regerende kampioen faalde in de afwerking. Uitslagen eerste klasse: T. Tjalsma -1. Syszeling J. Stegenga - H. de Jong K. Kooistra - H. Bergsma M. Tjalsma - J. Nauta K. Louwsma - J. Twijnstra J. Geertsma - K. Kooistra P. Hiemstra - U. Bouma Resultaten tweede klassers: D. v. Beem - G. Dijkstra R. Strikwerda - F. Postma D. ten Dam - T. Hoekstra G. Stilma - W. v.d. Linden J. Greidanus - R. Nauta L. v.d. Sluis - M. Miedema E. Jellema - L. Bouma Het programma voor komende zaterdag 17 november: Dames: Ruba Orion 3 - Gala 1 13.00 Leeuwarden; Flexa - Gala 2 19.40 Sneek; SMS 2 - Gala 7 17.00 Oosterend; Heren: Olympus - Gala 1 18.00 Sneek Gratis af te halen: twee fau teuils aan de Lonjéflat 12 te Bols ward. 2 - 0 0 - 2 2-0 2 - 0 1 - 1 2-0 1 -1 0-2 0 - 2 2-0 2-0 2-0 0-2 1 - 1 TEL. 2525 - Het komt in orde Men komt drie keer per week in Het Dorpshuis samen om te biljarten. Beslo ten werd de dames één keer in de maand uit te nodigen voor bingo, sjoelen enz. De heren Hanssen en Visser waren bereid om hiervoor een commissie te vormen en één en ander te organiseren. Het tegen woordig bestuur bestaat uit de heren R. Feenstra (voorzitter), J. B. Soederhuij- sen (secretaris) en A. Feenstra (penning meester). BOALSERT - „Wy ha wol stikken hawn dêr’t we tsien kear mei fuort gienen to spyljen. Oh. jonge, it is sa maoi ast in pear kear fuort giest. Dat is sa gesellich en de kas wurdt der ek better op. Hwat ha we wol in wille hwan. Mei syn allen de bus yn. Prachtich wie ’t.” Oan it wurd is mefrou Harmke Westerhuis, al in jier as 18, 19 de ynstekster fan de Fryske Krite Boalsert. Se sil dat ek moarnto joun wer wêze as it Boalserter toanielselskip de earste ütfiering jowt fan „As it jild rinkelt” in Dütsk blijspul yn it frysk oerset fan B. Westra, yn de Boalserter Doele. BOLSWARD - Na de geslaagde zomer- koffiebarweek van 15 tot en met 21 juli in het Julianapark, organiseert Youth for Christ Bolsward morgenavond opnieuw een koffiebaravond. Deze keer in de kantine van het Jan Brugman Kollege. Medewerking aan deze avond zal worden verleend door de evangelische folk-rock- groep Photos uit Sneek. Wilt u meer weten over het leven met Jezus Christus of bent u een liefhebber van goede muziek kom dan eens langs. Een ieder is van harte welkom en de toegang is gratis. Wilt het werk van Youth for Christ financieel steunen dan kunt u uw gift overmaken op giro 4475037 t.n.v. Youth for Christ Nederland afdeling Bolsward, Grote Dijlakker 55. WOMMELS - Zondagmiddag a.s. om half vier vindt in De Igge te Wommels een koffiekonsert plaats. Muzikanten uit de regio zullen op onder andere viool en piano vrolijke muziek ten gehore bren gen. De Igge schenkt iedere bezoeker gratis een kopje koffie. Klaar terwijl u wacht!!! HUINS - Burgemeester Pouwel Kuiper van Baarderadeel zal a.s. zaterdag het Mienskipshüs van Huins officieel ope nen. Deze gebeurtenis vindt plaats ’s middags om drie uur. Het drastisch verbouwde café is en wordt de centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners van Huins en Lions. Na de opening volgen een receptie en koffietafel voor de inwo ners en genodigden. Als een rode draad door het programma loopt een spel waaraan iedereen kan meedoen. Zes buitenlandse kinderen die hier in Nederland wonen, de zogenoemde tweede generatie van culturele minder heden, worden via een gefilmd portretje voorgesteld. De vraag is: Waar komen ze vandaan? Deelname formulieren zijn in de week van 5 december te vinden in alle omroep bladen. Bovendien zijn ze vanaf 20 no vember te krijgen bij alle vestigingen van Vroom Dreesman, Vendet, Hema, Maxis en de Bijenkorf, zolang de voorraad strekt. Het totaal aantal in omloop te brengen Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward De iepening fan it Frysk Festival ’80 op 11 en 12 jannewaris fuortendaliks al ien fan dy premières. In promenadekonsert fan de Fryske kabaretiers mei it Frysk Orkest en de Kombo John Eskes. Dat wurdt' in feestlik en stylfol barren. Leny Dykstra, Tetman de Vries, Rients Gratama, Hessel van der Wal, Leo Dykstra en Roel Slofstra sjonge nije lieten en aide „hits” mei great orkest en kombo under lieding fan dirigint Henk Alkema. „We ha wol fuort west to spyljen foar trije hündert goune. Dat is to min. It kin eins net. Mar ja sa’n foriening dy’t üs frege mocht it dan net rjocht barre, dat toe mar. De deis demei hiene se dan wol sa’n beatband yn ’e tinte to spyljen. Dan seist fordorie, hwant hwat kostet dat wol net.” It soe der by troch wêze op de ynhald fan „As it jild rinkelt” yn to gean. Dat it fleurich is en de minsken har der om fornüverje kinne is wis. De regy is yn de bitüfte hannen fan de hear Leijstra fan Dearsum. Begjin dit jier moast men ek al in birop dwaen op in regisseur fan buten Boalsert. Dat wie de hear Piet Wierda fan Wytmarsum. Yn Boalsert self skynt gjin goede regissear to wenjen. Spylsters en spilers oan As it jild rinkelt binne Meine de Wagt, Ate BOLSWARD - Op 5 december a.s. zendt de NOS via Nederland 1 een anderhalf uur durend amusementsprogramma uit dat in het teken staat van het Jaar van het Kind. De PIT-kollekte bracht in Makkum f 735,40 op en de kollekte voor de Vrouwen Raad f 744,50 BOALSERT - Fan 11 jannewaris 1980 oant en mei 2 febrewaris 1980 sil it heve mei de kultuer yn Fryslan. Hwant yn dizze trije wiken sil in great tal premières jown wurde, ütstallingen halden wurde en bysündere kulturele manifestaesjes plakfine. Rom 1000 Friezen siÜe dan yn tou wêze om dy oare 578.000 Friezen mei leafst 80 aktiviteiten op 30 plakken in fantastysk oersjoch fan üs kultuerbesit to toanen. En ARUM - Aan het einde van de vesper die op 25 mei werd gehouden, werd besloten om in september een tweede te organiseren. Dat lukte de commis sie destijds niet. Maar vorige week kwam het er toch van. De commisie kreeg steeds meer het gevoel om naast de interkerkelijke kerstzang- dienst ook andere bijeenkomsten zouden kunnen plaats vinden. Men sen met verschillende geloofs- en levensovertuiging uit hetzelfde dorp gelegenheid te geven elkaar te ont moeten was dus de bedoeling van de commissie, bestaande uit de dames A. Bosch-Dijkstra, H. Vis-Hamberg, H. v.d. Wal-van Tienhoven en C. J. Wijmans-van Weeren plus ds. M. Spriensma en ds. J. J. van der Wal. Het thema dat zij gekozen hadden was Samen Leven II. De vesper die ongeveer 25 minuten duurde werd afgewisseld met zang, gebed, gedichten en inleidingen over Samen Leven. Na de koffie werd men in groepen verdeeld om na te praten over het thema om zo nader tot elkaar te komen en begrip te krijgen voor eikaars vragen en meningen. Het nagesprek ging voornamelijk over de reaktie op hetgeen er was gezegd in de inleidingen en of men zichzelf kan zijn te midden van anderen of dat men zich meestal aanpast bij de anderen. Het was een goede bijeen komst. BOLSWARD - Afgelopen zaterdag speelden bijna alle Gala teams hun wedstrijd in Bolsward. Over het alge meen (voor zover de resultaten binnen zijn) is de balans positief. Dames: Gala 1 - Tijnje: Binnen 3 kwar tier werd dit karwei door de Gala dames geklaard. Tijnje bood geen enkele tegen stand in de eerste set en kwam zelfs niet aan scoren toe: 15-0. In de tweede en derde was er enige tegenstand maar dit veront rustte de dames van Set Up niet: 15-6 en 15-7. Opmerking: de uitslag van de wed strijd van vorige week Kwiek-Gala is door de Gala dames gewonnen en niet verloren. Gala 2 - Animo 3: Het tweede dames team behaalde haar vijfde overwinning: Animo 3 uit Sneek keerde met een 2-1 nederlaag huiswaarts. Gala 3 - Swette Switters 2: Een over tuigende overwinning behaalde het derde damesteam: 15-9 en 15-2. Heren: Gala 1 - ’t Westen: In de eerste set liep Gala uit tot een ruime voorsprong van 7-1. Hoewel deze uitgebreid werd tot 9-3, slaagde ’t Westen er in om op gelijke hoogte te komen 9-9. Set Up zette echter een eindsprintje in en won de set met 15- 11. Na. een aanvankelijke achterstand van 4-9 was het de service van aan voerder Wim de Vreeze die Gala gelijk en voor bracht 11-9. Gerry Uedema maakte door goed serveren de set uit: 15-9. In de derde set kampte Gala met de tradi tionele inzinking, waardoor ’t Westen kans kreeg de set te winnen 7-15. In de vierde set maakte Gala echter korte metten en ’t Westen kreeg geen kans enige tegenstand te bieden: 15-3. Gala 3 - Animo 9: 0-2. Programma komend weekend Vrijdagavond 16 nov.: Disco-avond, aanvang 19.30 uur. Entree f 1,-. Zaterdag 17 nov.: Filmdag. Vanaf ’s middags 15.00 uur worden er drie hoofd films vertoond in ons filmzaaltje aan Plein 1455. ’s Middags beginnen we met de kinderfilm niet om 14.30 uur zoals in de Vannu-krant staat, maar in verband met de intocht van Sinterklaas om 15.00 uur. De kinderfilm is getiteld Chitty chitty bang bang. Het is een ruim twee en een half uur durende musical voor alle leeftijden. In verband met de lengte van de film zal de entree-prijs iets hoger zijn dan gebruikelijk bij kinderfilms, namelijk f 2,50. ’s Avonds om 19.30 uur beginnen we met de films voor de ouderen. Eerst is dat Pikant gevrij in de Alpenwei. Dit is een komische sexfilm voor personen van 16 jaar en ouder. Daarachter aan draaien we om 22.30 uur de beroemde film Strawdogs van Sam Peckenpah. In deze film wordt de hoofdrol vertolkt door Dustin Hoffman. Het is een bikkelharde thriller voor mensen met sterke zenuwen, een passepartout voor beide films kost f 6,-. Apart is de entree per film f 4,-. Programma volgende week Vrijdag 23 nov.: Tentoonstelling van bejaardenwerkjes (kreativiteit); Zaterdag 24 nov.: Fries Film Circuit met „The Treasure of the Sierra Madre”. MAKKUM - Als alles meezit zal ook St. Nicolaas morgenmiddag om twee uur in Makkum voet aan wal zetten. De goed- heiligman wordt met zijn makkers opge wacht door het plaatselijk harmonie orkest Halleluja, drumband en majoret tes. Door de jaren heen maakte de Sint zijn intocht in het oude vissersdorp vanaf het IJsselmeer. Hij gaat nu echter bij Workum door de sluizen en bereikt via de binnenwateren Makkum. Er zal wor den afgemeerd aan de kade op de Voorstraat. Op de Markt zal het gezel-' schap worden ontvangen door burge meester Pieter Tjeerdsma van de ge meente Wonseradeel. In mannich nije komposysjes en arran- geminten sille brocht wurde, fan dirigint Alkema seis, fan Johan Bok, Cees Bijlstra, John Eskes en oaren. De kaba- retiers sille solistysk optrede mar ek meiïnoar. Rients haldt in spesiale kon- ferense under de titel „Drompelnoed”, der binne musikale yntermezzo’s fan it Frysk Orkest en de première fan it gitaerkonsert Rondo dansante fan John Eskes mei orkest, Tetman bringt mei help fan kabaretpupillen fan alear in grienmank fan Fryske evergreens üt syn 25-jierriche kabaretperioade. Al mei al fjouwer promenadekonserten mei in bul- te fariaesje. Radio Fryslan sil de earste joun rjochtstreeks yn ’e loft wêze en dyjingen dy’t de promenadekonserten bisykje sille harren ek nei it konsert fordivedearje kinne. Troch de greate opset wurdt dit Prom konsert „Fryslan Boppe” allinne halden yn ’e Harmonie to Ljouwert en de Lawei to Drachten. As iepening fan it Festival op 11 en 12 jannewaris is yn ’e Harmonie en ta bislüt fan it Festival op 1 en 2 febrewaris yn ’e Lawei. Der binne net folie kaerten mear, dus dyjingen dy’t dit bisündere promenadekonsert perfoarst net forsitte wolle, moatte gau om in kaertsje! Draaisma, Metje Frankena, Wiep Robroch, Andries Kramer, Ale Monsma, Greetje Schuurmans en Anneke van der Heide. „Dat is har famkesnamme. Hoe hjit se al wer fierder,” freget mefrou Westerhuis har öf. Se is in nijljochter yn it Boalserter toanielselskip. De Fryske Krite Boalsert is nei in ünderbrekking fan in pear jier wer oansletten by it Boun fan Fryske toanielselskippen. Foar de kriich komme de Boalserters üt yn de earste klasse. Mei „Lok hwat jowste” bihelle men 212 punten. De karmasters fan it boun sille by de ütfiering fan As it jild rinkelt net oanwêzich wêze hwant „ik leau dat de papieren to let de doar üt gean binne. It is miskien foar guon wol aerdich sa’n bioardieling, mar my persoanlik makket it net safolle üt,” seit de ynstekster dy’t goed fan de tongrime snijd is. Soe mefrou Westerhuis net leaver self toanielspylje wolle? „Och, jonge, ik fyn it ynstekken hartstikke moai wurk. Kinst dé kop der mar goed by halde ..hwant as de spilers üt de rol reitsje dan moast der wêze. Krekt fan to foaren as de ütfiering bigjint dan ha’k de senuwen hen. Ik ha trouwens self ek wol op de planken stien. By it 75-jierrich bistean bygelyks. Twa jier lyn wol’k leauwe. Doe ha we allegearre koarte stikjes dien.” Ek in ynstekster kin wolris üt har rol reitsje. Mefrou Westerhuis: „Hast gewoan minsken dy’t rolfêst binne. Dêr hast in bytsje wurk oan. Sa ha ik ris in kear hawn mei Baukje de Wagt. Dy spile sa prachtich. Ik siet mar nei har to sjen. Ik prakkesearde der op in gegeven momint net oer dat se har teskt kwyt wie.” Mefrou Westerhuis fynt it spitich dat de ploech net mear sa faek fuort giet to syljen maar oan de oare kant ek wer net: „We ha nou 15 rippetysjes h^wn. Dat is eins to min. Fan dy 15 kear ha we mar 3 kear yn De doele spile. Mar ja as der in resepsje of in bruiloft yn De Doele halden wurdt kin wy der fanseis net to plak. Dêrom ha we foar dit stik ek wol by yn oare sealen rippeteard. It is eins wol spitich dat we dit stik mar in pear kear ütfiere. Twa kear yn De Doele en noch in kear foar de bejaerden. Froeger gienen we wol nei Warkum en Makkum. Mar dy tiid is foarby. De konkurrinsje is greater wurden. al dy doarpen om Boalsert hinne ha self in toanielfor- iening. Op sich wol in goede saek mar foar üs is it minder fansels.” Dochs is it wol nédich, in pear kear fuort te spyljen fynt Harmke Wes terhuis: „Ast wist hwat it allegearre kostet. Nim nou de auteursrjochten. Dy binne mei mear as de helte wol’k leauwe omheech gien. Per ütfiering bitellest sa’n 150 goune. Hwat kosten oanbilanget ha’k altyd tocht fan dat I fait wol hwat ta. Dat is net sa. Mar ik sit nou yn it bistjür dat ik wit it nou allegearre krekt. FOTO-STUDIO VAN DIJK BOLSWARD - Komend weekend staat er weer heel wat te gebeuren in Bolsward. Eén van de hoogtepunten is ongetwijfeld de intocht van de Sint. Maar ook Vannu heeft weer een aantal aktiviteiten. Voor we die prijs geven nog even iets over het afgelo pen weekend. De soosavond op de vrijdag was zoals gebruikelijk weer leuk bezocht. Zaterdagmiddag wer den er tafeltennis en sjoelkompetities gehouden. Vooral het tafeltennissen was erg in trek. Er werd de hele middag fel gestreden om de ereplaat sen. In de eerste ronden werden er al spoedig enkele kanshebbers uitge schakeld, wat de strijd extra interes sant maakte. Uiteindelijk is Eelco Brandenburg als winnaar uit de bus gekomen, gevolgd door Hans Stoop, Sido Overwijk werd derde en een dapper strijdende outsider René de Vries werd vierde. Bij het sjoelen^ waren twee deelnemers die toch in een felle strijd hebben uitgemaakt wie zich winnaar mocht noemen. Zij, Egbert v.d. Werff en Loek Palstra, werden beiden beloond met een ge deelde eerste prijs. Zaterdagavond was het dan eindelijk zover. Vannu’s eigen diskotheek werd officieel in gebruik genomen. Zo’n 60 discodansertjes wisten de weg naar Van nu te vinden en hebben zich tot half elf uitstekend vermaakt. Men was zeer tevreden over de kwaliteit van het nieuwe materiaal. de oplossing ook per briefkaart of per giro worden ingezonden. De inzenders moeten minstens f 2,50 aan extra post zegels bijplakken of overmaken. De opbrengst van deze aktie is bestemd voor projekten in minstens 5 steden, die projekten moeten in het kader van het Jaar van het Kind tot stand komen. Jonge kinderen, die opgroeien in een soort niemandsland, tussen twee kui turen, met twee talen, twee woorden voor elk begrip of voorwerp, dreigen tussen de wal en het schip te raken. In deze si tuatie moet verbetering komen. Dat kan o.a. door aanpassing van kindercentra. De aanpassing wordt geprojekteerd in bestaande kindercentra in minstens vijf grote steden door middel van aanschaf van speciaal spel- en ontwikkelingsmate riaal en uitbreiding van opvangsmoge- lijkheden. De plannen hiervoor zijn ge reed en kunnen dan ook binnenkort wor den uitgevoerd. De aktie wordt gevoerd onder auspiciën van de Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind - 1979.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 7