1 Definitieve uitslag tegen DSC 1: 6^-3^! I Bolswarder apothekers in vroeger jaren Schaakklub Westergo Wons wint Veilig Verkeer quiz Aktie van WOSA en Terre des Hommes voor Cambodja Lezingen over het kommunisme in Wommels BURGERLIJKE STAND Bel 05157-2516-3018 BOUWBEDRIJF HUITEMA B.V. ZWEM JE FIT ARCHIVALIA ROND HET BOLSWARDSCHE APOTHEKERSPOORTJE door W. Ph. HENDRIKS. Nieuwe buslichtings- tijden Diplomazwemmen in Bolswarder Sportfondsenbad HET APOTHEKERSPOORTJE TE BOLS WARD ■iiiiHiniiiiiiiiiiH VAKTECHNISCH ONDERHOUDS- WERK 5 179 VRIJDAG 15 NOVEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 9 r «lAxï Kunstnijverheid uit de Derde Wereld i I- t 1 e a e k tl g e t x it e i 1 Hichtumerweg 2 - Bolsward ■miiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiin I I J Ie n n n e n de Jong te Makkum; J. de Witte en A. Kerssies te Makkum. Gehuwd: R. Cnossen en H. A. IJkema te Parrega; S. Jorritsma te Parrega en A. Vlieger te Franeker. Overleden: Bjettje Politiek, 78 jr., e.v. J. Roedema te Wons; Hijlle de Haan, 56 jr., m.v. P. Noordenbos te Pingjum; Aukje Hoekema, 84 jr., w.v. R. Visser te Makkum; Meinte Reinsma, 55 jr., m.v. D. Elgersma te Lollum. Voor 1600 was in Bolsward het gilde- wezen reeds lang ontwikkeld en getuige de gildebrief der apothekers, waren hun vrouw (vroedvrouw) dier dagen daartoe ook steeds gelegenheid heeft gehad, staat niet vermeld. II omhoog en zij steunen met de andere hand op zakken of balen. De aanvangstukken laten een figuur zien, zware trossen druiven torsend. Het poortje draagt verder nog kleinere motieven van peren, druiven en rozetten en is voor de rest uit kleinen rooden bak steen gemetseld, met veel verflagen over dekt en geplaatst in het begin van een gang, leidende naar de bakkerij van S. Faber op de Markt te Bolsward. een kijk op het medicinaal karakter van den apo theker en het Bolswardsch archief werpt dan ook een anderen blik op wat vroeger o.a. des apothekers was. BOLSWARD - In de periode van 23 november tot 4 december zal in de ruimte onder het stadhuis van Bols ward weer een grote aktie gehouden worden door de WOSA en de werk groep van Terre des Hommes uil Bolsward. U’ WONSERADEEL.1-14 nov. 1979: Geboren: Friso Wouter, z.v. J. W. de Roos en T. J. Hoogkamp te Hieslum; Nynke Marije, d.v. T. J. Hettinga en T. M. Grijpma te Arum; Duurtje Eelkje, d.v. T. Tolsma en H. van Manen te Arum; Richtje Nynke, d.v. T. Tolsma en H. van Manen te Arum; Gosling Oeds, z.v. S. H. Nicolai en T. Zijlstra te Witmarsum; Denise Hedi, d.v. A. Koom- stra en L. Klok te Makkum. Ondertrouw: P. Visserman en M. C. C. Bovendien was er in het midden der 17de eeuw reeds een stads medicus, zoals in 1659 als zodanig Dr. Royer genoemd staat. In 1661 vinden we posten in de stadsrekeningboeken voor den stadschirurgijn Enes, elders Ens, welke in 1657 ook stadsbarbier genoemd wordt. In 1662 werd bij „insinuatie of mededeeling van den magistraat binnen Bolsward” aangaande hunne bevoegd heden o.a. 'bepaald, dat het verboden was, op „Sondag hair of baerd te scheren”. Voor deze was dus de Zon- «L. L* BOLSWARD - Deze maand is het precies 50 jaar geleden, dat in het Pharmaceutisch Weekblad van no vember 1929 een zeer lezenswaar- dig artikel verscheen van de than 86- jarige Bolswarder apotheker Willem Ph. Hendriks. De heer Hendriks had zich na zijn huwelijk in 1920 metterwoon te Bolsward gevestigd in het pand Marktstraat 3, thans bewoond door zijn opvolger de heer H. C. A. Berkhemer. Het was de heer Hen driks, die destijds het hoogst merk waardige apothèkerspoortje ontdek te in het pand van bakkerij Faber, thans Nauta en een onderzoek in stelde naar de herkomst ervan. Ruim twee jaar geleden werd door de fami lie Berkhemer in de tuin achter de woning een soort wapensteen ge vonden, die wat afmetingen betreft, overeenkomt met die boven het poortje. Ook de afbeelding er op ver toont overeenkomst, al zijn de wa pens helaas te veel uitgesleten. Ook de eventuele familienamen zijn niet meer te lezen. Op 13 november werd de kompetitie in alle hevigheid voortgezet. In groep A voegde Lootsma weer een punt aan zijn al indrukwekkende totaal (5 uit 5 2 afgebroken) toe door van Waanders te winnen. Deze overwinning kwam wat fortuinlijk tot stand doordat W. een stuk beetpakte, daarmee dus moest zetten en toen de dame zag sneven. Dijkstra (nog steeds 6 uit 6) brak na wisselende strijd af tegen Reintjes. Sinnema scoorde zijn eerste punt door Elzinga een paar giftige pionnen op te voeren. De Boer pakte een punt van Zijlstra toen die een pionoffer aannam na aanvankelijk De Boers drei gingen goed te hebben gepareerd. Visser voerde Bergsma langs afgronden naar een moeilijke hangstelling, die naar re mise rook. Het punt Werd toen gemaks halve gedeeld. Luyendijk en Banning voerden een spannend gevecht om in een hangstelling terecht te komen, die B. door een pluspion goede kansen biedt. In B blijft'Van der Weg de toon aangeven (6 uit 6). Ditmaal rekende De heer Elzinga van het Fries Museum te Leeuwarden kon de thans 12-jarige Dick Berkhemer, die zich veel moeite getroost omtrent de gevonden steen iets meer aan de weet te komen, ook geen nadere bij zonderheden verstrekken, al meent hij onderaan het jaartal 1667 te kunnen ont cijferen. Dit jaartal komt in elk geval aardig overeen met de door de heer Hendriks destijds gevonden gegevens, zodat verband tussen één en ander niet uitgesloten is. Overigens was die steen aan de familie Hendriks niet onbekend, doch omdat er zo goed als niets op te zien is, werd er nimmer bijzondere aan dacht aan besteed. "Ze bevindt zich mo menteel, mede door bemiddeling van de heer H. J. van der Zee, bouwkundig op zichter van Gemeentewerken in de oud heidkamer van het stadhuis. Mede daar om leek het ons, in overleg met de fa milie Hendriks en de jh. Dick Berk hemer, zinvol bij gelegenheid van het „gouden jubileum” van dit artikel - het werd geschreven in november 1929 - en dat aan waarde nog niets heeft ingeboet, thans nog eens te publiceren. hij af met nieuwkomer Brattinga die wat te onbesuisd met zijn materiaal omsprong. Van Houten bleef goed volgen door in een koningsgambiet na enig materiaalverlies Huisman op de 12e zet mat te zetten. Ook Rollema bleef in de running door De Hoop te kloppen. Zo ook Terpstra door tegen de gevaarlijk sterk blijkende jonge Boersma te remiseren. Ypma wilde blijkbaar niet achter raken en wist Galema te verslaan, omdat deze een pion teveel had gesnoept. Scheltinga en Feenstra kwamen tot puntdeling, toen de laatste zeer sportief remise aanbood op het moment dat S. na een goede aanval te hebben opgebouwd pardoes zijn dame weggaf a la Petro sian! Hylkema verraste Viersma op de 27e zet door met een loper een familieschaakje te geven. Dan is het meestal wel uit; zo ook hier. Viersma pakte een punt (zijn eerste) terug door Brattinga zijn tweede 0 op deze avond te bezorgen, toen de laatste BOLSWARD - In de afgelopen week werd de uitslag van de wedstrijd tegen DSC definitief. De Drachtsters moesten blijkbaar wel akkoord gaan met de Westergose voorstellen: Lootsma wint; Bergsma remise en Luyendijk wint. Dat biedt goede perspektieven voor de verdere kompetitie. Dinsdag 20 november moet het eerste een nieuwe vuurproef doorstaan: uit tegen BPC 1, dat ongetwijfeld geladen aan de borden zal verschijnen, omdat de FSB-kampioen onlangs een gevoelige nederlaag tegen Philidor 3 moest inkasseren, 6^-314 of daaromtrent. MAKKUM - Door Veilig Verkeer Neder-' land afdeling Wonseradeel is in Mak kum (Wonseradeel-Zuid) een verkeers- quiz gehouden tussen deelnemers/sters uit de verschillende dorpen in de regio Zuid - Wonseradeel-Noord is op een ander tijdstip gepland - De firma Draisma-wisselbeker was vorig jaar in het bezit gekomen van Gaast. Ditmaal veroverde het dorp Wons de wisselprijs. Achtereenvolgens werden de volgende punten gescoord: Wons 39,5 Parrega 39, Tjerkwerd 35,5, Makkum 31, Idsega- huizum 30, Gaast 29,5, Ferwoude 28,5,. Piaam 25 en Greonterp 24. opnieuw teveel materiaal liet instaan. Zwart en Mulder braken af in een stelling waarin wel „lopers van onge lijke veldkleur” op het bord staan, maar waarin M. ook 3 vrijpionnen heeft, die de weegschaal wel naar zijn kant zullen doen doorslaan. Op zaterdag a.s. heeft Westergo weer een hoogtepunt: het jaarlijkse Niemeyer- Gala-schaaktournooi wordt weer gehou den in het Motel. Als u dit leest kunt u zich nog net opgeven bij P. Elzinga, tel. 05157-2197. Mooie prijzen! Aankondiging: op zaterdag 24/11 is er een tournooi in de Sipkensmavo bij de Manege in Sneek. Aanmelden bij: E. Wind, tel. 05150-17443. De uitslagen: Groep A: S. Zijlstra - F. de Boer 0-1; J. Luyendijk - C. Banning afg.; A. H. L. Reintjes - J. Dijkstra afg.; P. Sinnema - P. Elzinga 1-0; P. Waan ders - J. Lootsma 0-1; K. Visser - T. Bergsma të-%; Groep B: K. P. v.d. Weg - S. Brattinga 1-0; J. v. Houten - H. Huisman 1-0; C. de Hoop - S. Rollema 0- 1; H. Boersma - J. J. C. Terpstra W-Vi-, M. Y. Ypma - H. Galama 1-0; H. T. Feenstra - A. Scheltinga %-të; Y. Hylkema - M. Viersma 1-0; S. Brattinga - M. Viersma 0-1; F. Zwart - P. Mulder afg. Jan Luyken bij zijn gravure van den Het geheel geeft niet direkt dokter deed schrijven „ik weet geen dranken voor de dood.” De pharmaceutische verwantschap wordt positief, wanneer blijkt, dat de naam W. I. Hansma, onder het wa penschild wordt vermeld, dezelfde is als die van een der onderteekenaars van den reeds in het Pharmaceutisch Weekblad vermelden Bolswardschen gildebrief der onderlinge belangen in de stad geregeld, apothekers. Daar het poortje in de mij bekende weken over oud-Bolsward niet wordt be schreven, heb ik getracht, eenige en tourage, uit het archief opgediept, er aan terug te geven. Het wapenschild draagt op een lint- vormigen band de beide namen W. J. Hansma - R. T. Ippema. Door bemiddeling van den heer Rijks- archivaris te Leeuwarden, mocht ik ver nemen, dat Rietstap’s Armorial Général en het stamboek van den Frieschen adel - beide het wapen van het gelsacht Ipema dagsrust verzekerd. Of de stads goed- (ook wel Epema, Eppema, Epinge, of Ippema) aangeven, als hebbende den halven zwarten adelaar op gouden veld links, en de twee zespuntige sterren goud Voor de opleiding dezer chirurgijns op blauw in de rechter helft. Ditzelfde wapen moet ook nog aanwezig met het onderschrift „Epema of Epinga van Nijland” (Nijland ligt ongeveer 4 K.M. van Bolsward. In IJsbrechtum, dat weer 4 K.M. verder gelegen is, ligt nog een Epemastate). Van het wapen van W. I. Hansma is volgens schrijven van den rijksarchivaris niets in het archief aanwezig. Het is een linker veld met den halven zwarten adelaar op goud. De rechter helft is dwars gedeeld en vertoont boven een witten zwaan, vermoedelijk op blauw véld, en onder drie driebladige klavers. Beide wapens zijn van getraliede hel men voorzien en hebben een helmteeken. Het helmteeken bij Ippema is een opspringend lam, terwijl dat van Hansma een zwaan voorstelt. Dit laatste helmteken is logisch omdat het in het wapen zelf ook voorkomt. Zoals veelal het geval is, is hier de vroe gere wapenmantel uitgebeeld door al lerlei Gothische krullen en versieringen en bevindt de uit dé helmdoek ontwik kelde cartouche zich boven het wapen als gedeeltelijke omlijsting van een vroeger aanwezig ovaal venstertje. Beide wapens zijn weer in één schild vereenigd en het is mij niet duidelijk, waarom de genoemde werken het Hans- mawapen niet vermelden. Uit volgende commentaren betreffende W. I. Hansma blijkt, dat het poortje dateert van ongeveer 1660. Ook bij ver gelijking met een poortje, dat nog staat aan den ingang naar de bakkerij van F. Landskroon en hetwelk nog het jaar 1666 draagt, vindt men deze conclusie bevestigd. De architraaflijst draagt, behalve twee pijnappels, den genoemden tekst „Homo proponit, Deus disponit”. Uit het wapenschild dalen in de vormen van een hoorn rechts en links versie ringen van appelmotieven neer, welke de hoeken terzijde van den boog vullen. De sluitstukken van Bentheimer zand steen zijn in relief versierd. Het midden stuk draagt een vijzel zonder bijzonder décor. De daarop volgende sluitstukken rechts en links hebben twee figuren met fladderende, eventueel vlammende, ha ren op den voorgrond en een klapwie kende vogel op den achtergrond. In de uitgestrekte hand houden zij een visch en a- pothekers werden in 1657 lessen gege- ven door niemand minder dan Dr. Feye zijn in een boekje van het rijksarchief Winter dezelfde?, die later de „Leeuwar der Apotheek”, een voorlooper der eerste pharmacopee, samenstelde. Het zou zeker interessant zijn, te weten, of deze geleerde pharmaceut van Bolsward afkomstig was. In een request van 12 Juni 1656 verzoekt de „ordinarius medicus” Dr. Feye Winter aan de magsitraat, om hem de Rectorschoole te verleenen, „om op Woensdachs naemiddags vrijwillichlijk een medicinale lessen ende exercitiën te doen voor de apothequers ende Chi rurgijns, soodanig het hem suppl(iant) als sijn toehoorders soude bekomen te admitteeren. Quo facto Feyo Joh. Win ter. Medicinea Doctr 12 juny 1656 De burgemeesteren van Bolsward droe gen dus de medisch-pharmaceutische voorziening een goed hart toe en dat ging ook moeilijk anders, waar meerderen onder hen zelf den stamper hebben gehanteerd. In dezen tijd der wording van den apothekersstand waren regelingen drin gend noodig, ten einde kwakzalvers, die zich als „medicinea doctor” voordeden, te weren. Zoo vindt ik in het archief een brief van 1726, waarin een zekere apo theker Herm. Folkertsma aan Prof. Johs. Regius te Franeker schrijft over den bul van een Duitscher, die zich in Bolsward als Doctor in de medicijnen had gevestigd. Het antwoord van genoemden professor verklaarde, dat deze zogenaamde bul niets anders was dan een bewijs van toelating aan de universiteit te Frankfurt aan den Oder. Zoals uit gemelde gildebrieven is te lezen, kwamen ook op pharmaceutisch gebied misstanden voor, al was dit ter rein vroeger ook geheel anders afge bakend dan tegenwoordig. Het is be kend, dat vroeger de apothekers wel in het „crudeners” of ook wel in het „kramers” gilde waren ingedeeld, en zoo zullen vader Volprenius en zoon Wopco Hansma den overgang crudener-apothe- ker hebben medegemaakt. Volperius Hansma, een der burgemees teren en „apothequer” van Bolsward, werd 1599 geboren, blijkens berekenin gen uit het nog aanwezige grafschrift van het tweemaal onderstreepte graf no. 7 in het museum van de groote Martinikerk. „Het ligt voor de hand, dat de nieuws gierigheid van den pharmaceut geprik keld wordt, wanneer hij het hiernevens afgebeelde poortje zonder verder com mentaar te aanschouwen krijgt. Die nieuwsgierigheid groeit tot belang stelling bij een nadere beschouwing, wanneer niet alleen de vijzel, maar ook de tekst in den cordonband, luidende „Homo proponit, Deus disponit,” den alouden gedachtengang insluit, welke BOLSWARD - Door een aanpas sing van het aan- en afvoerschema zijn de buslichtingstijden te Bols ward en op de ressortkantoren ge wijzigd. Deze wijziging houdt in dat in Bolsward de brievenbussen wor den gelicht van maandag tot en met vrijdag om 18.00 en 22.00 uur. In Workum, Koudum, Molkwerum, Warns, Stavoren, Hindeloopen, Parrega, Tjerkwerd, Nijland, Oos- sterend, Wommels, Witmarsum, Pingjum, Makkum en Exmorra worden de brievenbussen om 16.30 en 22.00 uur gelicht De correspondentie welke komt uit de buslichting van 18.00 uur te Bolsward en van 16.30 uur van de overige plaatsen, heeft aansluiting op de nachtposttrein. De nieuwe buslichtingstijden staan op een stic ker boven de brievenbussen vermeld. BOLSWARD - Afgelopen weekend werd er in het Bolswarder Sport fondsenbad weer een groot aantal zwemdiploma’s uitgereikt. Voor het diploma A slaagden de volgende deelnemers: Lenna Aden; Willem Atsma; Susanna Bekema; Kees Bergsma; Marlies de Boer; Sjoukje de Boer; Jantien Boom gaard; Joris Bos; Jitte Bruisma; Marjo lein Hoitinga; Susan de Jager; Eric-Jan Jagersma; Gerard Jans; Alida Kuypers; Klazina Kuypers; Robert Lautenbach; Ewoud Meyer; Astrid Nauta; Nynke Norder; Jan Orsel; Sandra Poiesz; Johan Rijpma; Leo Rijpma; Geerd-Jan Smit; Annie Stienstra; Sandra v.d. Tempel; Eugènie Terbraak; Marco Tiel-Groene- stege; Nico Tjepkema; Arjen van Tromp Boomsma; Geo Visser; Janneke de Vries; Henk-Eduard de Weerd; Peter Wiersma; Inge Wortman; Martha Wijnia; Nynke v.d. Zee; Dennis Zijlstra; Anne-F Botte- ma; Manja Scholten; F. Brinksma; S. Heeringa; W. Oppedijk-Brinksma; J. Veldhuizen. Voor het B diploma slaagden: J. Feenstra; T. Feenstra-Pander; A. Reitsma; Edwin de Boer; Douwe Buurs- ma; Thomas Burghgraef; Michel Eekma; Anita Graafsma; Titus Tiel-Groenestege; Martha Groenveld; Ytje Hoekstra; Mo nique de Hoop; Annemiek v.d. Meer; Jolanda v.d. Net; Albert Reinsma; Her- mine de Rijke; Silvia v.d. Schaaf; Jan-W Verbeek; Akky de Vries; Tinka de Vries; Jolle IJkema; Willem Zijlstra. Het doel van deze aktie zal zijn om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de vluchtelingen in Zuid Oost Azië, met name in Cambodja. De Wosa zal weer aanwezig zijn met een expositie en ver koop van Kunstnijverheidsartikelen die door de Stichting Ontwikkelingssamen werking (SOS) uit verschillende ont- wikkelingsprojekten in de Derde Wereld betrokken worden. Bij de verkoop van deze kunstnijver heidsartikelen zal de WOSA minstens 10% van de omzet bijdragen aan deze vluchtelingenhulp. Iedere bezoeker zal ook gratis een kop Indio-koffie of Tanzania-thee worden aangeboden, niet alleen om aandacht te vragen voor deze produkten, maar ook om een vrijwillige bijdrage te kunnen vragen voor deze aktie. Ook de werkgroep van Terre des Hommes heeft een deel van de ruimte ter beschikking om met eigen aktiviteiten, zoals o.a. de verkoop van zelf gemaakte artikelen, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit doel. De tijden van deze akties zullen nader bekend gemaakt wor den door middel van affiches en huis aan huis folders. Mensen, die verder aan deze aktie mee willen werken, kunnen kontakt opnemen met C. de Rouwe, It Soal 7, Bolsward, tel 05157-4958. Hopelijk zijn er in deze sinterklaastijd velen die hun sinterklaas inkopen willen combineren met hulp aan de Derde Wereld en dit jaar met name aan de vluchtelingen in Cambodja Gehuwd met Ursella de Glargies, over- I leed de old burgemeester 28 januari 1660 en is „ter saeke van twee uren I luyden onder de begrafenisse van wyll: I old burgemeester Folperius Hansma” I door zijn weduwe voor het opnemen en I overteekenen van het graf 24 Carolie I guldens betaald. Van dezen apotheker-burgemeester zijn I in de stadsrekening-boeken meerdere I posten te vinden, o.a. in 1651 „voor I medicinen aan crancke armen, door Dr. 1 Royer geordonneert” en elders in 1652 I „voor medicinen aan een bombasijnswer- I kersgesel”. Behalve deze apothekerswaar, werd in I 1653 betaald voor „door hem gele- I verde banquet op ’t Raedhuis” en oVer I de rekening mede geconsumeerd 14-5-8 I C. gids. Herhaaldelijk vinden we hem I verder als leverancier van wijnen ge- I noemd (1652, 1653, 1655). Of toen reeds accijns daarvoor moest worden betaald, is niet bekend. Wel I vinden we in 1694 een bepaling, dat I „door apothecarissen, kruideniers en diergelijke andere, die gelaagen zetten I ofte wijn om geit uittappen”, accijns I moest worden betaald. Wopco blijkt vaders voetspoor te hebben I gedrukt. Toen vader Folperius 28 I januari 1660 stierf, moest volgens art. I één, laatste allinea van den gildenbrief, I Wopco zich als burger in de stad laten I inschrijven, wilde hij hem in zijn I „winckel” opvolgen en zoo vinden we in I het burgerboek: „Is voor burger deser I steede aengenomen Wopko Joanni I Hansema, apotheqen heeft de I gerecdtïchheyt daertoe suaende betaelt - I 18-0-0”. I Na de gebruikelijke drie proclamaties. I vinden we in het huwelijksboek vrermeld: I „Wopke Hansma Apotheker binnen Bolsward Rimckjen Tjepkes Ipema van Nieuwlant I deser attestatie gepasseert nae Workum den 16 Febr. 1662.” Het doopboek, dat 1 Jan. 1639 aanvangt, geeft aan, dat Wopke zes kinderen heeft gehad, waarvan hij eeri door den dood heeft moeten verliezen, hetgeen in het graf boek van de Martinuskerk aldus staat aan getekend: „voor ’t staan van de Hopman Wopke Hansma dood kind den 13 Sept. 1674 in de kerk om vervoerd te worden. 1- 10-0”. Hopman-apotheker Hansma overleefde dit kind nauwelij ks een jaar, want13 Juni 1675 is het doode Lichaam van de Hop man Wopke Hansma in de kerk neergezet om vervoert te worden.” Behalve als leverancier van wijn, medi cijnen en banquet, vinden we in de stads rekeningboeken W. Hansma o.a. 20 July 1674 vermeld als leverancier „van lack en grauw papier ende groen was” en elders dito posten. Met deze variabele leveranties van den toenmaligen ,,crudener”-apotheker voor oogen, zijn de emblemen van het Bols wardsch apothekerspoortje nu meerratio- neel te accepteeren. Uit de goedschattingsboeken, welke niet voor 1700 beginnen, heb ik nog kunnen nagaan, dat Wilhelmina Hansma, ge huwd met G. Fopma, met zoon en zwager op de Marktstraat woonden. Ik vermeld dus vrij zeker, dat het poortje vroeger heeft gestaan, waar het ook nu nog te vinden is. Al was alles, wat hier werd medegedeeld niet geheel pharmaceutisch, deze contour werd noodig geacht, om het poortje in een authentiek Bolswardsch milieu te plaat sen, ten einde het in de toekomst te be houden. De specialiseering en wording der phar- macie is in deze Hansma-tijd geboren en schrijdt nog steeds voort. Het Bolswardsche apothekerspoortje staat nog daar als monument van de ont wikkelingsperiode: „Crudener-apothe- ker”. Bolsward, Sept. 1929 Het zal ongetwijfeld vele oud-Bolswar- ders interesseren te vernemen, dat het hier beschreven poortje gelukkig is bewaard ge bleven. In 1940 werd het als een har monisch geheel ingebouwd in de nieuw bouw - secretarie - van het stadhuis en vormt aldus een zinvolle toegang naar die afdeling van de huishouding der gemeente, die belast is met de sanering van de financiën der gemeente. ■r. WOMMELS - Prof. Errit van der Velde uit Kubaard zal in Wommels een viertal lezingen houden over het kommunisme. Hij zal het hebben over: 1. Wat is er respektabel in de ideologie j van het kommunisme. 2. Welke kritiek is erop vanuit Joods- Christelijke traditie? 3. Hoe verhoudt zich de ideologie van het kommunisme tot het vraagstuk van de vrede? 4. Hoe staat de inleider zelf hier tegen over? Deze avonden waren aanvankelijk ge pland op 14, 21 en 28 november en 12 december. Door verschillende omstan digheden moeten de eerste twee avonden vervallen. Voor de Kerst volgen nu nog maar twee avonden, n.l. op 28 novem ber en 12 december in het Mulhüs te Wommels om 8 uur. Is er voldoende animo, dan zullen er in overleg met de deelnemers in het nieuwe jaar nog twee avonden belegd worden. ^«*4- A Tly - Ad •«»*O I ,/r'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 9