GaheShroar nieuwbouw 6-13% Sinterklaasoptocht bracht duizenden mensen op de been vandju'Wet'f Friesland Bank uuim muizelanr Rabobank C3 Mlllllh^ Eerdmans assurantiën Vliegtuig met Friese mariniers neergestort in bergen Venezuela n Makelaardij Bolsward yzvv Speel goed BRENZON B.V. PROMOTION CLUB KOSTUUMS Profijtsparen Fietser mishandeld Brand in Workum Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Radio Fryslan oer Greonterp Speelgoed II «x I Aanrijding in flauwe bocht FRAM-chauffeur tweemaal op een dag betrokken bij botsing Auto’s botsten onder Tjerkwerd Zware schade bij aanrijding op rondweg te Makkum Wraakaktie tegen politie? Nij Frysk feuilleton GEFINEERDE BINNENDEUREN Van der Weerd b.v. Extra vergadering na normale raadsbij eenkomst Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering, f1000,- premiekorting doorf1000,-eigen risiko Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,-premiekorting doorf 1000,-eigen risiko per gezin per jaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED FORMIDABELE KARPETTENSHOW bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward HET KINDERPARADIJS ra, Bjtefrds Nieuwsblad STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND X Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel WOENSDAG 21 NOVEMBER 1979 9 118e JAARGANG Nr. 92 es< +4wat hat 8701 AM .Bolsward IN MAHONIE EN EIKEN DICKY STEGENGA SPEELGOEDCENTRUM mode trefpunt us hjoed to sizzen met goed Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag De drumband van Hollandia liep op de kade met de stoomboot mee naar het Plein 1455 waar nog eens hon derden kinderen stonden opgesteld om de Sint en zijn knechten te ver welkomen. Hier zette Sinterklaas voet aan vaste wal en begon zijn tocht, gezeten in een open rijtuig met op de bok de heer Hendrik Witte- veen, naar het stadhuis. Van achter de dranghekken werd de Sint door de kinderen toegezongen. De zwarte pieten strooiden handen vol peperno ten en snoepgoed. Bovendien hadden zij honderden surprisepaketten in de zak die zij aan de jeugd uitdeelden. Nabij het stadhuis werd de goed- heiligman uit zijn ruijtuig geholpen door burgemeester Johan M. A. Mul der die even later vanaf het bordes de Sint officieel welkom zou heten. Mede vanwege de kou werden de toe spraken vanaf het bordes, in vergelijking met vorige jaren, bijzonder kort gehou den. Wel nam de Sint er de tijd voor om langs de dranghekken te lopen en de kin deren de hand te geven en over de bol te Uw spaargeld rente blijven dagelijks opvraagbaar. met ieder jaar hogere rente van FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING Floridus Camp.uslaan 2 tel. 05157-2294 Eg.g. 2593/3776/4055 BOLSWARD - De week begon voor de 40-jarige FRAM-chauffeur A. V. uit Bolsward wel erg ongelukkig. Afgelopen maandag namelijk was hij betrokken bij twee botsingen. Per soonlijke ongevallen deden zich ge lukkig niet voor; zij het dat de materiele schade in beide gevallen aanzienlijk was. nabij het Bolswarder zwembad. Vanuit de andere richting kwam mevrouw G. de J. uit Bolsward in een personenwagen. Beide voertuigen moesten afremmen. De bestuurster van de personenwagen gleed bij het passeren evenwel tegen de bus, die op zijn beurt de berm ingleed en tegen een boom tot stilstand kwam. Zoals gezegd was de materiele schade in beide gevallen groot. CD CM keuze uit 200 stuks. BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Broerestraat 13 tel. 05157-3946 uw eigen bank Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 geld en goede raad De bromfietser passeerde Van der Werf tussen Workum en Ferwoude en gaf hem een klap in het gezicht. Enkele meters verder parkeerde de onbekende jonge man zijn bromfiets en wachtte Van der Werf op. Hij sleurde Van der Werf van zijn fiets en mishandelde de Workumer. Deze liep een hersenschudding op. Het is de politie van Workum bekend dat tijdens de mishandeling auto’s zijn ge passeerd. Getuigen van de mishandeling worden verzocht zich in verbinding te stellen met de politie te Workum tele foon 05151-1459. landers zijn de afgelopen dagen de gast geweest van de Nederlandse konsul. Gisteren vertroken ze naar Caracas en aanstaande maandag reist het gezel- MAKKUM - Op de kruising Zuiderzee- weg (Rondweg) met de ds. L. Touwen- laan in Makkum vond zaterdagmiddag omstreeks twee uur een botsing plaats tussen een Renault personenauto, be stuurd door de Makkumer T. N. en een Opel Kadet bestuurd door de heer R. Jousma uit Leeuwarden. De heer N. kwam vanaf het parkeerterrein bij het voetbalveld aan de rondweg, en ver zuimde voorrang te geven aan de uit de richting Wons naderende Opel. Een inzittende van de Opel, mevrouw L. Jousma-Herrema uit Leeuwarden werd licht gewond. Beide auto’s waren zodanig beschadigd dat de politie de kenteken bewijzen invorderde. Hjoed bringt Radio Fryslan de léste aflevering fan de rige programma’s oer Greonterp. Twa biwenners fan it Teatskehüs yn Blauhus, Eibert Sie- monsma en Gysbert de Jong, for- telle oer it Greonterp fan eartiids en Godske Rypma oer it Greonterp fan nou. Joop Veenstra sjongt „De ballade fan Greonterp” fan S. Schoffelmeer, dy’t op muzyk set is troch Cees Bijlstra. De léste kear Greonterp, woansdei 21 novimber fan 18.15 - 19.00 ure. Radio Frys lan, FM-kanael 5, 88.6 MHz. WORKUM - Bij een brand zondagavond omstreeks zes uur hebben twee huizen te Workum schade opgelopen, dat van mevrouw De Boer-Reitsma en dat van mevrouw Weiman. De brand ontstond in het huis van mevrouw De Boer waar een muur bij een open haard oververhit raakte. De brand werd geblust door de Workumer brandweer. De waterschade was behoorlijk groot terwijl muren en daken door de vlammen werden aange tast. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Groot was afgelopen zaterdag de belangstelling tijdens de intocht van Sinterklaas.- Op het achterdek stonden de muzikanten van Hollandia die voor een gezellige sfeer zorgde tijdens de lange reis vanuit Spanje. BOLSWARD - In tal van plaatsen deed Sint Nicolaas afgelopen za terdag weer zijn intrede; zo ook in Bolsward, waar enkele duizenden mensen de fikse november-kou trotseerden, om in ieder geval maar een glimp van de goedheiligman op te kunnen vangen. Reeds om één uur stonden er kinderen op de kade opgesteld. Drie kwartier later wer den de twee grote bruggen van de Rijsweg geopend voor de stoom boot Spanje met op het voordek Sinterklaas en zijn hoofdpiet. Voorts bevonden zich aan boord een schare zwarte pieten en de leden van Hollandia die, onder leiding van de heer Jaap Boekema voor sinterklaasmuziek zorgden. De eerste botsing ontstond omstreeks zeven uur ’s morgens op de Harlinger- straat toen de 49-jarige heer R. D. H. uit Bolsward, die richting Marnezijl reed van zijn weghelft moest uitwijken voor enkele geparkeerde auto’s. De van de tegen overgestelde richting komende busbe- stuurder V. ramde de personenwagen van H. aan de achterzijde, ’s Middags reed V. in een andere bus op de Badweg, MAKKUM - Zaterdagmiddag omstreeks twintig minuten over twee vond op de buren in Makkum een botsing plaats tussen een Datsun, bestuurd door G. V. uit Makkum en een Opel, bestuurd door R. Hoekema eveneens uit Makkum. V. reed in de flauwe bocht in de Buren te snel en kon het voertuig niet meer onder controle houden. Het botste frontaal tegen de opel. Beide voertuigen werden uiteraard bij deze botsing beschadigd. De politie maakte van het gebeuren een proces verbaal op. Dijkstraat 7 Tel. 4649 MAKKUM - Afgelopen woensdagnacht j.l. hebben onbekenden van het rayon- buro van de rijkspolitie op het achter- dijkje in Makkum een viertal ruiten ingelsagen. Op het tijdstip dat dit ge beurde was het buro niet bemand. Kennelijk betreft dit een wraakaktie ten opzichte van de politie. Getuigen of tipgevers zijn welkom bij de politie, tel. - 5175-1666 of 05158-1558. Hy wol mei Klaes Klim nei de moanne (oud gezegde voor iemand die hoger wil dan hij kan) Oppenhuizerweg 91, Sneek. Showroom geopend van ma. t/m vr. van 9-18 uur. Levering via de vakhandel. Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955N BOLSWARD - De extra raadsvergade ring waarover wij vorige week schreven en die door de PvdA-fraktie in Bolsward was aangevraagd, is door de burgemees ter uitgeschreven na de normale maande lijkse bijeenkomst die aanstaande dins dagavond zal plaatsvinden. De socialistische fraktie had om een extra vergadering gevraagd naar aan leiding van de publicatie in het Bolswards Nieuwsblad over een aanvraag van ver gunning tot afbraak van het pand Plant soen nummer 4. De toezegging voor die extra raadsvergadering kreeg men gis teren nadat een eerdere aanvraag van de PvdA-zijde was afgewezen, daar hierop niet het vereiste aantal handtekeningen stond vermeld. TJERKWERD-De heer S. F. W. uit Burgwerd werd zaterdagmorgen om streeks half twaalf met zijn auto in de flank gegrepen door de heer H. D. uit Koudum toen hij rijdende op de provin ciale weg richting Workum linksaf wilde slaan naar de Manege van de heer Maurix onder Tjerkwerd. Op het mo ment dat hij wilde afslaan startte de Kou- dumer automobilist een inhaalmanoeuv re waarna de botsing volgde. Beide auto’s liepen behoorlijke schade op. De bestuurders bleven beiden ongedeerd. strijken. Veel kinderen overhandigden de Sint zelfgemaakte tekeningen. In café De Groene Weide kon Sinterklaas even uitblazen van de vermoeiende reis. Na een verfrissing zette hij zijn weg voort door het land. Er volgen nog vele drukke weken voor de bejaarde Spanjaard. Hjoed bigjinne wy mei in nij Frysk feuilleton, de noch net earder printe Fryske boereroman „Yn it lij fan ’e dyk”; it forhael fan in boer üt de Wolsumer kontrei, dy’t felyt i rekke earne oan de Ferwerter sédyk molkrider waerd. Omdat dit forhael as it heal kin letter yn boekfoarm forskine sil, wurdt it printe yn de steatestavering. De skriuwer is gjin ünbekende, it is nimmen oars as Hoatse de Jong. Hoatse de Jong waerd op 6 okt. 1884 berne op Fiifhüs by Wolsum. Yn syn jonge jierren moast er wol 1 gauris forhüzje. Sa hat er op ’e legere skoalle gien to Parregea, Wüns, Makkum en Roardahuzum. Yn 1900 slagge er as boerefeintsje nei Jelsum en yn dy kontreijen soe er sünt bliuwe. Yn 1919 skreau er syn earste bydrage yn „Sljocht en Rjocht”. Hoatse de Jong wie auto- i didakt. Hy hat it skriuwen himsels i oanleard mei to harkjen nei de tael i fan it folk. Al gau waerden pyn 1 koarte forhalen ta novellen: Yn it sicht fan de Aldehou, En de tijen komme en gean. It hat noch lang duorre foar’t Hoatse de Jong mei syn earste 1 wurk yn boekfoarm op ’e merk kaem. Foar de KFFB wie dat Trude”, roman fan in hynder, yn 1954. De skriuwer wie doe al 70 1 jier. Letter folgen noch Hester Holkema en Tarzan. Ek skreau er in geakunde oer eigen doarp. Yn 1 i „Kar üt ’e romte” binne de béste i fan syn koarte forhalen sammele 1 troch E. S. de Jong, dy’t ek de goed dokumentearre ynlieding skreau. „In eigen formulearring oer myn wurk to jaen, dat fait net ta,” seit de skriuwer earne. Wy soene it 1 sa gearfetsje wolle: Wurk fan in natuertalint, fan immen, dy’t it boerelibben troch ende wertroch ken, each hat foar it lytse detail en dat yn goed geef folksfrysk wit wer to jaen. Sadwaende is dit boek mear as in romantysk forhael, it jowt ek hierskerp in stik soasiale skiednis wer, binammen oer de i minsklike forhaldingen yn dy jier ren, dy’t hy biskriuwt (plm. 1910), in tiid, dy’t al fier efter üs leit, mar dy’t de skriuwer meimakke hat en noch goed yn it sin bringe koe. Hwa’t „Trude” én „En de tijen komme en geanweardearje koe, sil ek mei dit forhael tige wiis wêze. Het vliegtuigje stortte neer in een twee honderd meter diep ravijn nabij de Amazonewatervallen. De heup van Dicky Stegenga raakte uit de kom. De piloot overleed nadat hij nog een uur in het ravijn had gelegen, vertelde Dicky Ste genga maandagavond telefonisch, terwijl de co-piloot zwaar gewond werd (ribben door de longen). De drie kollega’s van Dicky kwamen met de schrik vrij. Het vliestuiei.e raakte vorise week in een luchtzak waarna het tegen een zandberg botste en vervolgens neerstortte in het ravijn. Dicky en de drie andere Nederlandse mariniers zijn gelegerd in Savaneta, een kazerne op Aruba. Het viertal maakte een reis door Venezuela en Columbia tijdens een verlofperiode. Per auto ver trokken ze van Caracas naar de amazone watervallen waar ze een Cessna 260 met piloot en co-piloot huurden. Het heeft bijna anderhalve dag geduurd eer de ma riniers werden opgespoord in het diepe schap weer af naar Savaneta, naar de raviin nahii de stad Bolivar. De Neder- kazerne OOSTERNED - De negentienjarige Dicky Stegenga uit Oosterend zal weinig plezier hebben beleefd aan het vliegtochtje dat hij met de 21- jarige Jelle Bruinsma uit Sexbierum en nog twee andere Nederlandse mariniers vorige week maakte in Venezuela. WORKUM - Zaterdagavond om streeks twaalf uur is de 17jarige Rinus van der Werf uit Workum mis handeld door een tot nog toe on bekende bromfietser.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1