Nu ook Friesland Bank in Makkum Sint had vertraging Gabe Shroar Twee jongens beroven vrouw van handtas Dorpsbelang Baard moet 1600 per jaar aflossen t Honk Exmorra-Allinga- wier krijgt mogelijk 70.000,- mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Garage werd tot winkel omgetoverd Verlanglijstje gemeente wordt raad aangeboden Aanvullende subsidie voor dorpshuis Schettens Aanrijding met forse schade Eerste prijswinnaars St. Nicolaasaktie Witmarsum bekend '9 118e JAARGANG Nr. 93 VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum 9 Wïeuwerd-Britswerd De Friesland Bank; een nieuw gezicht aan de Markt in Makkum. MANTGUM - De raad van Baarderadeel kende maandagavond j.l. een valse start. Na het openingswoord van burgemeester Pouwel Kuiper liet de notuliste weten dat de bandrecorder niet werkte. Niemand van de aanwezigen wist het euvel te vinden, zodoende diende secretaris J. Oosterwijk de zaak schriftelijk notuleren. Overigens werd de 24 punten tellende agenda vlot afgewerkt en reeds om half tien kon iedereen genieten van het tweede kopje koffie. Naast de woning van Klaas Haitsma (links) werd zijn garage onlangs omgebouwd tot winkel. Het 20 vierkante meter tellend winkeltje werd gisteren officieel geopend. Persoonlijke ongelukken deden zich bij de aanrijding niet voor. Beide bestuur ders zijn woonachtig in Bolsward. Taxi verleende geen voorrang Hy hat in spuonnen doaske troud (een vrouw, die niets kan uitstaan) voor een gemeentelijke subsidie, betref fende een dorsphuis te Britswerd gaat voorlopig in een grote map, die al dikker en dikker wordt. Het is namelijk wachten op de slotrapporten van de Provinciale Opbouw Orgaan aangaande sociale-, cul turele- en sportvoorzieningen in Baarde radeel. Socialist Willem Agema vond wel dat „sa de saek aerdich op slot sit,” terwijl zijn partijgenoot Johan Nieuw- land zich afvroeg: „Hwerom Baerd wol en sa’n goed plan fan Wieuwerd - Brits- wert nou dadeliks net.” B en W schuiven alles door en af aan en tot die eindrap portage van het Opbouworgaan binnen is. Voorts besloot de raad tot o.a. een sa menwerking met de gemeente Hennaar deradeel en het blaadje Op ’e skille; voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Winsum, het beroepschrift van de heer D. Smids i.v.m. weigering bouwvergun ning af te wijzen, het verlenen van een extra krediet aan het dorpshuis De Wjuk te Mantgum en de verhuur van het dorpshuis te Huins aan de vereniging van dorpsbelangen aldaar. a.j.osingab.v. boekhandel Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. Het college stelt voor kredieten beschik baar te stellen voor: het bewegingsme- chanisme Hollanderzet, brugdek Hol- landerzet, herstel van de wal van de Gasthuissingel, verbeteren van het Hoog Bolwerk, wijzigen van de luidapparatuur van de mannenklok, het wijzigen van de waterloop rondom het Julianapark, her- diet. De hogere uitgaven zijn ontstaan door de hogere bouw- en inrichtings kosten. Met de subsidie van bijna zeven tig mille kan de stichting de lening aflossen en het krediet saneren. PINGJUM - Het dorpje Pingjum is sinds gisteren een winkel rijker. Ondanks het feit dat de verkoop ruimte slechts een kleine 20 vierkan- WITMARSUM - In Witmarsum heeft reeds de eerste trekking plaats gehad van de plaatselijke St. Nicolaasaktie. De eerste prijs ging naar J. Dijkstra, de tweede naar S. Brouwer, de derde en vijfde prijs was voor T. Rauwerda terwijl de vierde prijs voor H. Anema was. RAAD BAARDERADEEL Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 MAKKUM - Sinds dinsdag heef: Makkum er een bank bij gekreger en wel de Friesland Bank, de ze venenveertigste in Friesland en de derde in de gemeente Wonsera- deel. De heer H. Westenbrink, voorzitter van het bestuur van de Friesland Bank was hiervoor maandagmorgen in Makkum, waar in hotel-restaurant „De Waag” de genodigden werden ontvangen voor de oplevering van het bankgebouw. De bank is gevestigd aan de Markt in Makkum, waar enkele jaren geleden de Spar-supermarkt gevestigd is geweest, doch door een brand is deze daar niet meer terug gekomen. Wel wordt het woongedeel te van het bankgebouw bewoond door de familie Freerk van der Heide, de eigenaar van de Spar-supermarkt, die nu zijn bedrijf aan de Kerkstraat heeft. De direkteur van de bank in Makkum is de heer Rob R. Seelt, die nu nog in winkel, is „smuk” ingericht. „Vanwege de beperkte ruimte,” zo zei ons de heer Haitsma, die naast de winkel woont, „kunnen we niet al onze artikelen eta leren. Toch kan men bij ons voor alle zaken op het gebied van sanitair en elektriciteit terecht. Mochten wij het in Pingjum niet voorradig hebben dan kan het altijd snel vanuit Berlikum gebracht worden.” Scharwoude (NH) woont, maar bin nen afzienbare tijd zich gaat vestigen in de regio. De direkteur is dagelijks op de bank te vinden, tesamen met de bank-employé Albert H. Sieswerda uit Makkum. Namens de Friesland Bank is aan de Vogelwacht in Mak kum een bedrag van één duizend gulden beschikbaar gesteld. Inmid dels vernamen wij van deze organisa tie dat dit bedrag aangewend zal worden voor het winter-voederfonds. De Friesland Bank is een ontwerp van het architektenburo Wiersma en Brugman te Leeuwarden en hoofd aannemer was het aannemingsbedrijf Draisma in Makkum. Overige plaatse lijke medewerkers: het elektro-techn. bedrijf Van der Weerd, schildersbe drijf Terpstra, ijzerkonstrukties Klaas Hogeboom, en voor vloertapijten etc. Feddy de Boer. Velen hebben maan dag van de gelegenheid gebruik ge maakt om de bank te bezichtigen tijdens het z.g. „open huis”. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - Doordat de taxi-chauf- feur T. Y. woensdagmiddag omstreeks vier uur op de hoek Boomsmalaan/ Brandsmalaan geen voorrang verleende op de voor hem van rechts komende be stuurder J. J. Terpstra ontstond een botsing waarbij beide wagens flinke materiele schade opliepen. WITMARSUM - B. W. van Wonsera- deel stellen de raad voor de vereniging dorpshuis Longerhouw-Schettens een aanvullende subsidie te verlenen ten bedrage van f 17.600,-. De totale ver bouw- en herinrichtingskosten bedroe gen namelijk bijna f 23.000,- meer dan was voorzien. Door het houden van een bazar is het tekort teruggebracht tot f 18.000,-. De vroedschap van Wonsera- deel zal zich maandag a.s. over het voorstel van het kollege’ uitspreken. MAKKUM - Evenals in vele andere plaatsen, heeft Sinterklaas met zijn zwarte pieten ook in Makkum zijn intocht gedaan. Zoals wij eerder berichtten, zou de goedheiligman, als alles meezat om twee uur zaterdagmiddag in Makkum afmeren. Wel de boot „Spanje” was reeds vroegtijdig komen aanvaren. Tegen twee uur werd de brug in de Rondweg voor de boot „gewipt”. Het werd de laatste tientallen meters op de vaarroute een drijfpartij want het tromgeroffel en het hoorngeschal van het muziekkorps Halleluja was wel in het dorp waarneem baar, maar liep in eerste instantie niet paralel met de route van Sinterklaas. Maar alles kwam toch nog goed, drie kwartier later dan gepland beklom de Sint het ere podium op de Markt in Makkum, om te luisteren naar de welkoms- woorden van burgemeester Pieter Tjeerdsma. De kinderen zongen liedjes, de zwarte pieten strooiden royaal snoepgoed en de Sint sprak van „het onvolprezen harmonieorkest Halleluja”. Baard Het dorp Baard stond enkele malen centraal. De raad toonde zich verheugd met de sanering van de woningen Har- men Systrawei 19 en 21. Deze zullen worden afgebroken, om plaats te maken voor nieuwbouw. Eindelijk is ook een be slissing gevallen over het perceel aan de Faldenserwei 9. Eigenaar E. Buren ver klaarde zich op het laatste moment bereid het pand te verkopen voor f 60.000. In de vorige raadsvergadering had de raad reeds beslist (met 6 tegen 4 stemmen) f 40.000 aan renteloze lening te verschaffen aan de Vereniging van dorpsbelangen te Baard. Op aanstaan van Gedeputeerde Staten moest alsnog schriftelijk worden vastgelegd dat dorps belang per jaar f 1.600,- aflost. Zoals bekend is deze f 40.000 een tweede hy potheek voor het Baarder café. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND en Wymbritseradeel WITMARSUM - ’t Honk Exmorra/Allingawier ontvangt mogelijk een subsidie van f 70.000,- van de gemeente Wonseradeel. De raadsleden van die gemeente zullen zich maandag over dat voorstel van B. W. uitspreken. te meter bedraagt is er in deze winkel eigenlijk van alles op elektri- citeitsgebied te koop. Het gaat hier om een „sprinter”-winkel van het installatiebedrijf Meijer uit Berlikum die een filiaaltje opende in Pingjum. Als bedrijfsleider werd de 25-jarige Klaas Haitsma aangesteld. De nieuwe zaak, een voormalige garage die in korte tijd werd omgebouwd in een BOLSWARD - Het college van Bols ward komt aanstaande dinsdaga vond met een voorstel tot besteding van vrijkomende middelen. Uit een verslag van de commissie voor open bare werken blijkt dat deze commis sie met de uitvoering van een 15-tal werken kan instemmen. Werken die in de meeste gevallen in feite extra onderhoud betekent. Voor een aantal „klussen” vraagt het kollege van B en W speciale aandacht. Zo ligt het in de bedoeling de Appelmarkt van een nieuwe bestrating en riolering te voorzien en tevens enig „straatmeu- bilair” aan te brengen. Ook komt het rijwielpad langs de Leeuwardervaart op het verlang lijstje van het college voor. Het jaag pad van Bolsward tot het Van Ha- rinxmakanaal is het eigendom van de gemeente Bolsward. Reeds lange tijd bestaat de wens dit pad te veran deren in een rijwielpad. In het kader van het I.S.P. bestaat hiervoor nu de mogelijkheid. w w BOLSWARD - Dinsdagavond, omstreeks zeven uur, werd een 77-jarige vrouw uit Bolsward door twee jongemannen bij de ingang van. 'het verzorgingstehuis Huylckenstein van haar tasje beroofd. Behalve een klein bedrag aan geld bestond de inhoud van het handtasje uit twee brillen. De twee onbekende knapen, volgens de omschrijving die de vrouw van het tweetal gaf, moeten ze omstreeks 17 d 18 jaar zijn geweest zijn de bejaarde vrouw, die een familielid in Huylckenestein op wilde Zoeken; gevolgd tot aan de ingang van het tehuis. Al eerder, op het Laag Bolwerk hadden de jongens getracht de tas de vrouw afhandig te maken. Deze poging mis lukte omdat de vrouw begon te gillen. Ondanks het feit dat ze het ook bij Huylckenstein op een gillen, zette lukte het de knapen de tas nu wel los te rukken. De bejaarde vrouw kwam ten val. De beide jongens maakten zich via de Sportsingel uit de voeten. De politie vraagt eventuele getuigen zich zo spoedig mogelijk te melden (tel. 05157-2644). Ook degene die de tas, een zwart leren tasje met koperen sluiting, vindt wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het buro in Bolsward. stel van het bordes en de torenomloop van het stadhuis, voorts het herstel van de goten van het stadhuis, herstel van het voetpad nabij de Blauwpoortsbrug, het eerder genoemde inrichten van de Appelmarkt en het rijwielpad langs de Leeuwardervaart (eerst tot Burgwerd, daarna tot Wommels), bestrating en riolering Kleine Dijlakker, het plaatsen van borden en palen rondom de jongeren flat en de oversteek over de Eekwerder- laan. De totale stichtingskosten van het dorps huis bedroegen f 291.000,- terwijl aan bijdragen f 221.000,- werd ontvangen. Om in het financieringstekort te voor zien werd een lening van f 35.000,- afgesloten en een rekening-courant-kre- De aanvraag van de vereniging van dorpsbelangen Britswerd - Wieuwerd L u j i r Sm* 4 •Hwat hal üs hjoed to sizzen ajol Tilbury MANNEN MODE Bolswarils Nieuwsblad Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward ->* R>»sn.\at6 EcXsward Éi. eft '.rsic. I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1