ANTIEK- EN CURIOSABEURS Wonseradeel schenkt GabeShroar f 50.000 voor museale onderhoud flö III objekten en scheppingsverhaal Boeren Wonseradeel moeten bedrijven beëindigen i,- premiekorting doorf1000,-eigen risiko van der Werf luim muizelanr Rabobank D Eerdmans assurantiën fik •;.iiiibiiiiiiiI IBk. Brijsleven voor winnaars prestatiezeiltocht I Dakbedekkingen Speelgoed? BRENZON B.V. PROMOTION CLUB KOSTUUMS I I llllllllllllllllllllllllllllll^ II II Vier auto’s total-loss bij botsingen in weekend Automobilisten te hard in Workum METSELSPECIE BETONMORTEL Nieuwe direkteur Rabobank Bolsward Van der Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. ZONDAG 2 DECEMBER: TE BOLSWARD VAN 10 TOT 18 UUR IN SOC. „DE DOELE”, NIEUWMARKT 22 Misschien vindt u er het juiste St. Nicolaas-cadeau TOT ZIENS OP DE BEURS II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm co nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering. Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,-premiekorting door f 1000- eigen risiko per gezin per jaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. FORMIDABELE KARPETTENSHOW keuze uit 200 stuks. :-=-■= bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 HET KINDERPARADIJS U vindt er o.a.:een grote sortering meubelen, koper, zilver, sieraden, klokken, weegschalen, olielampen, aarde werk, tegels, kruiken, enz. enz. m 3 bA**'- -• WOENSDAG 28 NOVEMBER 1979 118e JAARGANG Nr. 94 9 •Hwat hat 00 Mi O C3 8701 AM .Bolsward KANT EN KLARE i. mode trefpunt üs hjoed to sizzen •Dit bleef er over van de Citroen die zaterdagavond nabij het stadhuis in Bols- ward bij een botsing betrokken raakte. WITMARSUM - De gemeente Wonseradeel zal f 50.000 bijdragen in de kosten van de aankoop van de museale objekten in de Aldfaers Erfroute en de aankoop van het scheppingsverhaal. Hiertoe besloot maandagavond - met de heer L. Hilarides (WD) als tegenstemmer - de raad na een uitvoerige diskussie. Weliswaar toonde de heer Hilarides bewondering voor het stichtingsbestuur „dat der doe ynstapt” was, maar om als gemeente nu nog eens een halve ton beschikbaar te stellen, ging hem te ver. Het heeft de gemeente al 3l/2 ton gekost, waardoor de 3500 gezinnen ongevraagd reeds f 100,- per gezin hebben bijgedragen. Hij noemde het een onbegrijpelijke zaak, dat terwijl men „oan de kop en earen yn ’e skulden sit,” het scheppingsverhaal heeft aangekocht voor f 71.000,- BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Later op die dag, omstreeks ’s avonds zeven uur ontstond in de Jongemastraat weer een botsing waarbij opnieuw twee auto’s total-loss raakten. De heer P. H. (29) - had zijn wagen, met draaiende motor aan de verkeerde kant van de weg gezet om er zijn familie in te laten stappen. De uit de richting Sneek ko mende bestuurder H. B. (22) uit Hart- werd reed met zijn wagen op de auto van H. Ondanks de verlichting had de heer B. de wagen van H. volgens zijn zeggen niet opgemerkt. Floridus Camp.uslaan 2 tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 NATUURLIJK NAAR SPEELGOEDCENTRUM U. Hiemstra (PvdA) drong er op aan, dat bij verdere mogelijke uitbreidingen van de Aldfaers Erfroute, er eerst een dek kende financiering moet zijn, en niet op nieuw achteraf. Overigens was hij wel blij, dat er een verandering was gekomen in het beleid. Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 geld en goede raad WORKUM - Bij snelheidskontroles aan de Spoardyk te Workum heeft de politie maandagmorgen veertien automobilisten op de bon geslingerd. De rekordhouder had 77 km op zijn teller staan, terwijl ter plaatse een maximum snelheid is toege staan van 50 km. BOLSWARD - Met ingang van 1 januari 1980 is de heer M. H. Weima benoemd tot direkteur van de Rabobank te Bols ward. Na de kursusopleiding staffuntio- naris te hebben gevolgd is hij ruim 5 jaar werkzaam geweest bij de Rabobank te Balk. Daarna was hij gedurende 1% jaar werkzaam bij de Rabobank te Utrecht als chef van de afdeling financieringen. Momenteel is hij adjunkt-direkteur van de makelaarsorganisatie „Intermakel”. De heer Weima is 32 jaar. De huidige direkteur, de heer J. Gaastra, maakt gebruik van de regeling voor vrijwillige uittreding. CDA-er P. Dijkstra zei tóch wel onder de indruk te zijn gekomen, wat het stich tingsbestuur heeft gedaan door van alles en nog wat „byelkoar to skarreljen”. Hij wilde persé geen bijdrage leveren in de exploitatie, omdat dit een verschrik kelijk ondoorzichtig iets is. Wel nu dus die bijdrage in de aankoopkosten. Om van de provincie geld los te krijgen „wie net sa maklik”, meende de heer Hila rides, maar uiteindelijk „och sa bliid dat se mei dy oardel ton fan de brot óf wie.” „Us ynwenners ha der al genóch oan dien, it moat sa üt wêze.” Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Burgemeester Vries temidden van de winnaars van de prestatietocht Workum- Noorwegen-Schotland de heren George Postma (links) en Kick Kelevrlaan (rechts). WORKUM - Burgemeester drs. Bartele Vries van Workum heeft za terdagmiddag de winnaars bekend gemaakt van de door architekt Reid georganiseerde prestatietocht op de Friese zee van Workum- Noorwegen-Schotland. Workums eerste burger toonde zich bijzonder ingenomen met dit door Reid genomen initiatief, al is bekend dat de initiatiefnemer niet van iedereen evenveel medewerking krijgt. Een traditie van Workum is bewaard gebleven, aldus burgemeester Vries, omdat in de achttiende eeuw de zeevaart voor Workum de stuwende motor was. Hij wenste een ieder geluk met het volbrengen van deze tocht en zij die deze niet volbracht hebben en nu toch aanwezig zijn, wijst hij alleen maar op de onderlinge geest. in Amsterdam, terwijl George Postma reeds als geoloog is afgestudeerd en afkomstig is uit Beets. Beide hebben al een aantal Atlantische overtochten op hun naam staan. Verder namen zij deel aan de door de heel’ Reid georgani-' seerde single handed wedstrijden. De prestatietocht die ze nu op hun naam schreven werd gehouden in juni-juli j.l. en hieraan namen 15 schepen deel. Alle deelnemers kregen een zevenorenpot aangeboden Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Dijkstraat 7 Tel. 4649 Oppenhuizerweg 91, Sneek. Showroom geopend van ma. t/m vr. van 9-18 uur. Levering via de vakhandel. voor woningen en industrie hallen BOLSWARD - Vier auto’s werden het afgelopen weekend in en nabij Bolsward totaal vernield bij bot singen. Het eerste ongeval deed zich zaterdagmiddag op de provinciale weg Bolsward - Boksum voor. Nabij de afslag naar Witmarsum verleende de heer K. W. (42) uit Witmarsum geen voorrang op de voor hem van rechts komende Arjen Gerlofs (24) uit Bayum. Beide wagens werden totaal vernield. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor; zij het dat enkele inzittenden van de Wit- marsumer auto zich wel even onder medische behandeling moesten stel len. We zijn er nog lang niet, merkte FNP-er E. R. de Jong op. Hij rekende er op, „dat dit hynder noch wol troch drave sil. Hy hat noch safolle ideeën.” Soms wol wat waanideeën meende de FNP-er. Toch 'bleek hij bereid nu die bijdrage van ƒ50.000 wel te verlenen. „Der is in hüd fol wurk forset,” zo zei burgemeester Tjeerdsma, al gingen de golven inder daad soms hoog, waarbij niet alleen zakelijke maar ook mentale kwesties aan de orde waren. In tegenstelling tot hetgeen de heer Hilarides naar voren bracht, heeft het heel wat moeite gekost om die f 150.000- die aanvankelijk be stemd was voor het landbouwmuseum - bij de provincie los te krijgen. De voor zitter vond het dan ook jammer, dat hij er niet in slaagde de heer Hilarides over de streep te halen. „Dit forhael is noch lang net üt,” merkte de VVD-er op, nadat wethouder W. H. Harders volgens zijn zeggen het vuur alleen maar „oanblaesd” had, „der stiet Gjin boek is sa min, of men kin der noch wol hwat üt leare. De bijeenkomst vond plaats in het uit 1694 daterende doopsgezinde kerkje De Vermaning aan het Noard, door het uit reiken van een tweetal zilveren brij sle ven (opscheplepels van pap) beschikbaar gesteld door het Workumer gemeentebe stuur. De jury was unaniem in zijn oordeel. De meeste waardering ging naar de heren Kick Kleverlaan en George Postma met t schip Gozer vanwege goed zeemanschap en de geleverde zeilpresta ties. Kick Kleverlaan is student geologie boeren donderdag a.s. in kontakt treden met hun standsorganisaties. Een dag later zal het waterschap een bespreking hebben over het S.B.L.-aanbod. Verder zal het college deze week de nodige stap pen ondernemen. Wanneer die pogin gen niet lukken, dan is het volgens CDA- er P. Dijkstra een trieste zaak, dat een zevental boeren „samar it brea üt ’e müle stjitten wurdt.” Juridisch zal er wel geen speld tussen te krijgen zijn, zo zei de heer Dijkstra, maar volgens hem zou dan simpel gezegd moeten worden „dan bin zie vervolg pa^. 5 üs noch hiel hwat to wachtsjen.” Hij vond namelijk dat de route niet een zaak was. van'de gemeente maar veel meer een rijkszaak. Ook voor de heer Van der Hoek zaten er nog een hoop onzekerheden in. „Wy sille der noait öfreitsje.” De provincie zou duidelijk tekort schieten te denken er met 150.000 -vanaf te zijn, meende de heer Dijkstra. A. van Dijk (CDA) vond dat hij als stichtingsbestuurslid en raadslid in een kwetsbare positie verkeerde, „mar ik les gjin krityk as stichtingsbistjür.” WITMARSUM - Voor een zevental boeren uit de omgeving van Gaast, die in het buitendijksgebied van de Jouke Sjoerds Polder een schar huren van het waterschap Westergo’s IJsselmeerdijken, in totaal gaat het hier om 103 hektare, zal deze week beslissend zijn voor hun voortbestaan. Het waterschap zal per 1 januari 1980 overgaan naar het waterschap Friesland en is nu bezig het betreffende gebied te verkopen aan de meest biedende en dat is in dit geval de S.B.L. Door deze transaktie zullen aldus maandagavond de heer A. van Dijk (CDA) tijdens de raadsvergadering van Wonseradeel, de boeren praktisch dwongen zijn de bedrijven te beëindigen. i De moeilijkheid in deze zaak is volgens burgemeester P. Tjeerdsma dat de scharboeren geen beroep kunnen doen op de pachtwet. Toch vindt hij, dat het waterschap verantwoordelijk is jegens de burgers. Het gaat niet op om nu het waterschap wordt opgeheven, maar te gaan potverteren. Maandagmiddag heeft het college van B en W een gesprek gehad met een delegatie van de boeren, waarin twee dingen naar voren zijn gekomen. Deze week nog zullen zij een bespreking hebben met Westergo’s IJsselmeerdijken en bovendien zullen de BqMfds Nieuwsblad STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND 7^**^ Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel :::i ::1 E L B i L iii ::i -1 li *4' '- 4^- vak W

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1