Baard leeft weer GabeSKroar Tilbury als het om zet er een punt I Miljoeneninvesteringen gemeente Wonseradeel mannen mode gaat. Rabo-bankdirekteur Gaastra achter B. W. Workum hielden voet bij stuk: Tilbury geen raadsleden bij vergaderingen kollege „Net foar Sinterklaes spylje en yn Warkum mei de swarte pyt sitten bliuwe” Bolsward geeft Aldfaers Erf II FNP-er Folkertsma: II Speel goed „Het is allemaal begonnen als een bijbaantje” Bolsward e.o. negen minuten stroomloos Speelgoed Volgens politie vormen drank en drugs de oorzaak I SSv>Cj.Werf Mogelijk f 15.000,- voor Us Boppeslach 15.000,- voor 79 118e JAARGANG Nr. 96 VRIJDAG 30 NOVEMBER 1979 co tingscijfers. w’ y Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel WITMARSUM- Volgend jaar zal de gemeente Wonseradeel voor on geveer 4 miljoen kunnen investeren, een bedrag dat gelijk is aan 1979. Aan rente en afschrijving kost dit jaarlijks zo’n f 600.000,-. Om dit mogelijk te maken is het wel nodig de tarieven van de belastingen te verhogen: verhoging van de onroerendgoedbelasting met 10%, reinigins- en rioolrechten met 514% en de andere heffingen met 314%. Ook de gebruiksvergoedingen zullen worden aangepast. Op de post nieuwe uitgaven en onvoorzien is voor 1980 (besteding algemene middelen) beschikbaar f 608.000,- ofwel 2,9% van de totale begro- HET KINDERPARADIJS BOLSWARD - Als de Bolswarder Rabo-bankdirekteur Jaap Gaastra ’s morgens met mooi weer op de fiets naar zijn werk rijdt, heeft hij volgens zijn zeggen vaak de neiging gewoon door te fietsen. „Ik bin in echte bütenman” en daarom heeft hij er af en toe een hekel aan de hele dag binnen te zitten. Na 1 februari van het volgend jaar staat niets de heer Gaastra meer in de weg en kan deze 62-jarige sympathieke Bolswarder voortaan gewoon doorfietsen. Met ingang van die datum namelijk zet Jappie Gaastra, zoals de meesten in de hanzestad en daarbuiten de direkteur noemen, een punt achter zijn werk. Gaastra maakt gebruik var de VUT-regeling. Hij zal worden opgevolgd, zoals u afgelopen woensdag hebt kunnen lezen, door de uit Lemmer afkomstige heer Marinus H. Weima (32). BOLSWARD - Na de aanhouding van twee Bolswarder broers die een groot aantal diefstallen en andere misdaden op hun naam hadden, kon de Bolswarder politie weer een serie onopgeloste inbraken aan de rij toevoegen. Niet minder dan twaalf jongens, variërend in leeftijd van 18 tot 25 jaar werden de afgelopen dagen in de hanzestad aangehouden. De knapen bleken zich de laatste tijd schuldig te hebben gemaakt aan een aantal inbraken; de diefstallen werden, zo bleek uit de verhoren, meestal gepleegd als de knapen onder invloed waren van drank en drugs. Tegen de jongelui is proces-verbaal opgemaakt. De laatste medeplichtige werd afgelopen woensdagmid dag voor verhoor naar het buro in Bolsward overgebracht. Alle jongens zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld. •Hwat bat zie vervolg pag.5 CM UJ De heer Sjerp de Vries (GB) wilde de W W (R) 1 U6ury ■vr ajol üs hjoed to sizzen met goed Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Dy’t freget liket efkes dom, dy’t it net docht is it en bliuwt it syn libben lang. Jappie Gaastra werd op de laatste dag van het jaar 1917 in Akkrum geboren. Tijdens de eerste wereld oorlog en de Spaanse griep, zoals hij zelf zegt. Aan zijn MULO-periode houdt Gaastra niet zulke prettiee herinneringen over; de wiskunde vakken bleken op de school in Ak krum niet zijn sterkste kant. „Van De heer Lolke Tj. Folkertsma (FNF, noemde het met elkaar verantwoordelijk zijn „hiel goed mooglik”. ,,It bywenjen fan gearkomsten fan B. W. is dan wol Burgemeester Vries richtte zich vervolgens tot de heer Van der Bijl met de woorden: „Het is niet de bedoeling geweest inlichtin gen in te winnen met het idee „het feest gaat toch niet door”. De weegschaal slaat voor ons naar de negatieve kant door. Wij gaan dan ook niet in op de suggestie. Van der Bijl deed zijn teleurstelling af met: „Ik vind het een zeer hoogmoedige houding.” BflMrds Nieuwsblad streekblad voor west- en zuidwest-friesland jou komt niks terecht,” waarschuw de de wiskunde-leraar. Hij voorspel de zelfs dat Gaastra nog eens „met turf langs de deuren zou moeten gaan”. En ondanks het feit dat Jaap Gaastra zijn MULO-periode nog voor de examens afsloot kreeg de leraar niet gelijk. Gaastra zou wel degelijk wat van zijn leven maken. BOLSWARD - Tengevolge van een kort sluiting in een onderstation te Herbaijum is een groot gebied tussen Workum en Harlingen woensdagmiddag van 16.34 tot 16.43 uur spanningsloos geweest. Vandaar dat de bewoners in dat gebied negen minuten zonder stroom zaten. Het euvel kon snel worden verholpen. Bij de PEB in Leeuwarden werden geen klach ten gedeponeerd door mensen die scha de hebben geleden door de stroom storing. a.j.osingab.v. boekhandel Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. De serie inbraken kwam aan het licht toen een burgerpatrouille van de politie in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 november een groep jongelui opmerkte waarvan enkelen een kaas, een snelweger en weer anderen een krat bier tussen zich in droegen. Uit de opslag van de SRV- man Van der Wagen bleek etenswaar gestolen te zijn. In de woning van één der knapen trof de politie het gestolen goed aan. De jongens kon- TIRNS - De vroedschap van Wymbritse radeel zal zich dinsdagavond uitspreken over het voorstel van B en W om de vereniging van Dorpsbelang te Tirns met vijftien mille toe te kennen voor de ver betering van het dorpshuis Us Boppe- slach. Het bleek dat de toiletakkomo- datie verbeterd moest worden terwijl éen nieuwe ruimte voor berging wenselijk was. De totale kosten worden geraamd „„at. non MANNEN MODE Burgemeester Bartele Vries verklaar de: „Wij komen met volledige infor matie naar de raad toe. Wij verzwij gen niks”. De voorzitter gaf overigens toe dat in de mededeling alleen de negatieve punten naar voren waren gehaald. den daarop worden ingerekend en naar het politieburo worden overge bracht. De jongelui, de Bolswarders W.R.B., Y.H., A.K. en E. van der M. bekenden vrij vlot de goederen te hebben gestolen. Rifrsfr.iatC Eolswara BAARD - De leden van dorpsbelang Baard gaan akkoord met de voor waarde in de gemeentelijke lening van f 40.000,- om per jaar f 1.600,- af te lossen. De f 40.000 zijn a.h.w. een tweede hypotheek voor het Baarder café. De f 1.600 hoopt men bijeen te krijgen via de oudpapier- pot, bijdragen van de verenigingen en een bijdrage van caféhouder Kui pers. Er wordt nu al weer druk gebruik gemaakt van de bovenzaal van het café. Uit het onderzoek bleken nog meer inbraken en gevallen van diefstal aan het licht te komen. In een woning werden ondermeer koffie, bier en kaas aangetrof fen, dat eveneens gestolen bleek te zijn. De politie is derhalve van mening dat in en om Bolsward door een vrij grote (soms erg jonge) groep drugs wordt gebruikt. Behal ve de bekende soft- en harddrugs grijpen de jongelui, zo bleek uit de onderzoeken, niet zelden naar solution en tri trichlore- taan), dat opgesnoven wordt. Een levens gevaarlijke stof, zo deelde de politie ons mee, dat in veel gevallen al tot hersenbe schadiging heeft geleid. „De jongelui ne men een enorm risico door dit materiaal te gebruiken, aldus een politiewoordvoerder. Het onderzoek betreffende de serie inbra ken zal deze week vermoedelijk worden afgesloten. Zoals gezegd is tegen de knapen proces-verbaal opgemaakt waar na ze weer op vrije voeten zijn gesteld. Om financiële redenen moeten een aan tal werken worden uitgesteld, mede ook omdat de voorbereiding van sommige hiervan nog niet voltooid is of waarvan uitvoering afhankelijk is van subsidie. Het gaat hier om een investeringsbedrag van f 5,- miljoen en betreft ondermeer: fietspad langs de Harlingerweg (Tolhek- Harlingen, aanlegsteigers in de haven te Makkum, aanleg begraafplaats Mak- kum, vervanging brandweerauto Parrega, riolerings- en bestratingswerk in de Kerkeburen te Makkum. sing parallelweg Allingawiersterweg- Exmorra, aanpassing voorterrein noodslachtplaats/brandweergarage (Makkum), trottoiraanleg Pingjumer- straat (Witmarsum), elektrifikatie 2 bruggen (Allingawier en Hemmens fa rug), voorzieningen op stortplaats reinigingsdienst, restauratie toren Burgwerd (inklusief de voorfinancie ring). SPEELGOEDCENTRUM Dijkstraat 7 Tel. 4649 Mevrouw Janny de Vries-Smid (GB) was teleurgesteld in het kollege omdat ze alleen negatieve punten in de medede ling had gelezen; „Allinne de negatieve punten falie op. Ik ha ek positieve sjoen (Horn en Dronten).” Mevrouw De Vries pleitte voor'meer informatie; „Wy wolle graech mear ynformaesje foar’t it ütstel komt. Wy moatte mear kontroleare as yn it forline. As der foarstellen lizze dan misse wy de motivaesje wol ris. Dêrom wolle wy graech in publike tribune by B. W. It giet üs om mear ynformaesje.” De heer Gerard van de Bijl (PvdA) bestreed het standpunt van B. W. Van de acht gemeenten waar inlichtin gen waren ingewonnen over het bij wonen van B. W.-vergaderingen door raadsleden, waren volgens hem vier positief, één wat minder positief terwijl de rest er mee gestopt zou zijn. Hij veronderstelde dat B. W. de raad een verkeerd advies gaven. Hij wenste dan ook „het negatieve advies naar waarheid in te vullen en in positief te veranderen.” Men is van plan een maandelijkse kaart avond in te stellen om het sociale kontakt tussen de Baarders te bevorderen. Nu zondag kan dit op het sportieve vlak ge beuren. In de sporthal te Oosterend is er i van 11 uur tot 16 uur een zaal-leden- I kaatspartij. Dat laatste ontlokte de heer Van der Bijl de opmerking: „Als u dan toch niet afwijkt van uw negatieve standpunt, waarom vraagt u dan nog inlichtingen. Ik blijf erbij dat de positieve punten zwaar der wegen dan de negatieve. U wilt uw zin doordrijven, u moet niet met smoes jes komen. Daar heb ik helemaal geen waardering voor”. vertelde één van de knapen de politie. In veel gevallen zou de spanning rond een inbraak de knapen „een extra kick hebben gegeven”. Anderen zeiden „de kontróle over zich zelf kwijt te raken na het gebruik van drugs.” Sommige jonge lui gaven toe regelmatig drugs te hebben gebruikt, soms al vanaf hun 12-de of 13- de jaar. WORKUM - B. W. van Workum hebben voet bij stuk gehouden inzake hun standpunt tot het bijwonen van vergaderingen van het kollege door raadsleden. Eind januari dit jaar werd de suggestie tot het bijwonen van de vergaderingen door raads leden naar voren gebracht. Het kol lege nam toen een negatief stand punt in maar zegde toe inlichtingen te zullen inwinnen bij gemeenten waar raadsleden de vergaderingen van het kollege wel bijwonen. Ver schillende raadsleden hadden er moeite mee dat B. W. in de mededeling van hun negatief stand punt hieromtrent alleen naar voren hadden gehaald en niet de positieve. Ondanks het feit dat verschillende raadsleden tegenargumenten aan voerden haalde het kollege niet bak zeil. Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward Uit de afgelegde verklaringen bleken de meesten de diefstallen te plegen als de drugs en/of drank hadden gebruikt. In sommige gevallen bleef het niet bij soft drugs alleen, maar spoten de jongelui ook. „Doordat ik veel had gedronken en drugs had gebruikt, durfde ik veel meer en was ik niet bang om in te breken,” zo needsaeklik.” De raadsleden zouden dan ook meer begrip kunnen opbrengen voor het doen en laten van B. W. Hij vroeg zich af waarom het kollege voorbij was gegaan aan die gemeenten waar de proef wel werd gekontinueerd. Bovendien zou het bijwonen van B. W.-vergaderingen door raadsleden „mear ynhald jaen oan de demokratie”. CDA-er Hendrik G. Visser sprak zich uit voor een proef: „Net fan dat bange. Prebearje it ris in skoft”. Hij meende dat de raad hierdoor wellicht meer begrip zou kunnen opbrengen voor het werk van B. W. De heer Ebele Witteveen (PvdA) was bij het lezen van de mededeling - in de stukken ten onrechte betiteld als voor stel - „kribilich” geworden. „De lytst mooglike mearderheit haldt de greatst mooglike minderheit under druk,” sprak de socialist. Als de proef dan in de ogen van het kollege geen genade kon vinden, wenste hij een reserve-wethouder aan te stellen. „Yn de persoan van de hear Van der Bijl”. f 10.000,- foar biskikber to stellen”. FNP-er Lolke Tj. Folkertsma meende: „It advys fan de representaesje Warkum ha ik net fine kind”. Volgens hem was de representatie Workum door het kollege afgescheept met de woorden „Mei in forsyk fan jim hawwe wy neat to meit- sjen. Dat kinne wy seis wol bipale. In bytsje mear oerliz soe dit kolleezje net misstean,” verweet de FNP-er B. W. Folkertsma meende dat de f 10.000,- beter in Workum zelf zou kunnen worden besteed, want er is volgens hem nog wel het één en ander dat „hapert” in Workum. „Wy moatte net foar sinter- klaes spylje en yn Warkum mei de swarte pyt sitten bliuwe. Hwat dogge wy einliks oan üs eigen Aldfaers Erf’. Eerst in eigen gemeente de zaak voor elkaar en dan eventueel derden steunen vond Folkertsma: „Men moat earst yn eigen gemeente de boel foar elkoar hawwe foardat men üt fan hüs giet.” Twaalf jongens bekennen serie inbraken in Bolsward x’nv’xrrvlrr nacr fx BOLSWARD - De gemeenteraad van Bolsward ging dinsdagavond akkoord met het voorstel van het kollege de Stichting Aldfaerserf een eenmalige sub sidie te geven van f 15.000; een bijdrage in de kosten van de aankoop van Aldfaers Erf. Het verzoek van de Stich ting voor een bijdrage van f 25.000 vond men in Bolsward ietwat te hoog. Het kollege van de hanzestad gaf te kennen een dergelijk bedrag niet verantwoord te achten in verband met de eigen finan ciële positie. Een bedrag van f 15.000 was dat naar haar mening wel. Op het investeringsprogramma voor 1980 staat o.a. het volgende: voor bereiding diverse rioleringsplannen, uitvoering rioleringswerken in Par rega, rekonstruktie gedeelte Engwier- derlaan (Makkum), parkeergelegen heid Tjalkstraat en verkeersdrempels in Schepenbuurt (Makkum), aanpas- Op veertienjarige leeftijd kreeg hij een kantoorbaan bij de FCE (Friese Coöpe ratieve Exportslagerij) aangeboden. „Er moest wat verdiend worden; het waren moeilijke tijden”. Gaastra werkte 10 jaar bij deze baas. In 1940 werd Gaastra gemobiliseerd. Een jaar later kwam hij in dienst bij de Provinciale Voedselkom- missie, die in de Friese hoofdstad haar domicilie had. Gaastra werd plaatselijk burohouder in Hichtum; hij kwam in de kost in Bolsward. Toen de Duitse bezet ters het de jonge Gaastra moeilijk begon nen te maken werd hij benoemd tot ambulante kracht en zwierf hij derhalve door de hele provincie. Ondanks deze moeilijke periode gelukte het Gaastra door te studeren. In het bestuur van Dorpsbelang is gekozen de heer M. Zijlstra. Hij volgt de heer H. Wassenaar op, die 23 jaar bestuurslid was. Mevr. M. Jongsma-de Vries en de heer EMeinsma treden weer in overleg met B en W voor het jaarlijkse bezoek. Voor 1980 staan de volgende posten op sportgebied op het programma: aanleg sportvelden en ijsbaan te Kimswerd, in samenwerking met de ruilverkavelings- commissie, aankoop van het sportveld te Burgwerd, aankoop en aanleg sportveld Hartwerd, bouw van een kleedgebouw op het sportveld te Tjerkwerd. Voor op name in toekomstige programma’s staan genoteerd: kleedgebouw in Arum, speel velden te Ferwoude, Gaast en Schettens, aanleg ijsbaan en aanpassing sportveld te Lollum, aanleg sportveld en ijsbaan Parrega, uitbreiding sportterrein Wit marsum en diverse kleedaccomodaties. Uit de verhoren rolden steeds meer namen van medeplichtigen. Zo konden D.B. (18), P.B. (20), U. van der Z. (20), R.G. (18), allen uit Bolsward en de Makkumers J.T. (23) en L.S. en J.G. (20) uit Burgwerd en de twintigjarige C.W. uit Witmarsum in de loop van enkele dagen worden opgepakt. De jongens bleken zich behalve aan het stelen van etens waar voorts schuldig te hebben gemaakt aan het stelen van een stereo-installatie (bij firma Van der Berg in 1978), levensmiddelen (Bosma supermarkt), een Volkswagen (Van der Meulen), krat ten bier (Brug handelscentrum), een beeldje (winkel in Sneek), een Simca (garage Boontje), bier (Vannu) en een boormachine (bij Hengst Hobbyshop in 1978). WORKUM - De vroedschap van Wor kum is niet akkoord gegaan met het voorstel van het kollege een éénma lige subsidie te verlenen van tiendui zend gulden aan de Stichting Ald faers Erf. De beide CDA-wethouders Andries M. de Jong en Geeuwke Friso bleven achter hun eigen voor stel staan. De overige negen raads leden stemden tegen. De heer Ebele Witteveen (PvdA) schil derde het B. W. af als een voor sinterklaas spelend kollege. Hij dacht dat Workum nauwelijks zou profiteren van de subsidie, want de grootste stroom bezoekers van de Aldfaers Erf-route, „bezoekt Workum toch niet”. Witteveen dacht dat de tienduizend beter voor de eigen bezienswaardigheden zouden kun nen worden gebruikt. Hij overwoog het bedrag in een fonds te storten ter stimulering van het bezichtigen van Workumer bezienswaardigheden. De heer Hendrik Jan Visser (CDA) onderkende het belang van de Aldfaers

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1