Gabe Shroar IBI1 Eerdmans assurantiën fl doorf1000,-eigen risiko Ir premiekorting nieuwbouw onderhoud V renovatie J Rabobank IS uiim muizelnnr Eekwerd vierde Sinterklaasfeest Speel goed Automobilisten onder invloed Speelgoed Misdrijven onder invloed drank en drugs gepleegd Makelaardij Bolsward Pop en bingo in De Igge De Vellinga’s in een nieuw jasje BRENZON B.V. PROMOTION CLUB KOSTUUMS Rabobank legt eerste steen voor sporthal te Koudum Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten BZB-jubilarissen in Bolswarder postkantoor FORMIDABELE KARPETTENSHOW GRENEN WANDSCHROOT STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Van der Weerd b.v. Vrachtwagen ramde bermpaaltjes en praatpaal op A7 Arumse met auto over de kop Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. I 1 keuze uit 200 stuks. nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering. VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED HET KINDERPARADIJS bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,-premiekortingdoorf 1000,-eigen risiko per gezin per jaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. - t 1 i V V r I 118e JAARGANG Nr. 95 WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 «i. •Hwat hat üs hjoed to sizzen mode trefpunt SPEELGOEDCENTRUM met goed Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Toen de vrachtwagenchauffeur vanaf de oprit Bolsward-Oost wilde invoegen brak de voorruit waardoor het uitzicht van de onfortuinlijke chauffeur uit Witmarsum werd belemmerd. Vermoedelijk is de ruit gebarsten door een opspattend steentje. FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING braken uit woningen waar het de knapen vooral om geld ging. Een groot deel van de gestolen goederen werd bij de jongelui thuis teruggevonden. De jongens zijn hangend het onderzoek ingesloten. Fan üs jierren sawntich is de nijitte. Fan tüzen ien krijt tsien der boppe jiite. Dijkstraat 7 Tel. 4649 16 x 100 mm Broerestraat 13 tel. 05157-3946 DIVERSE LENGTEN wwt de* Werf BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Bolswards Nieuwsblad geld en ooede raad Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 In het weekend werden nog meer dief stallen opgelost. Zo werden een aantal scholieren uit Bolsward gepakt. De jonge lui bekenden behalve enkele isoplaten en een vlag, voorts een fietsenrek te hebben gestolen. Tegen de knapen is proces verbaal opgemaakt. horen genoemd. Het is derhalve vrijwel zeker dat binnenkort nog meer jongens voor verhoor naar het politieburo over zullen worden ge bracht. Ook nu weer bleek dat de misdaden door de knapen werden gepleegd nadat zij drank en drugs hadden gebruikt. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Twee jongens (16) bekennen grote serie inbraken Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Oppenhuizerweg 91, Sneek. Showroom geopend van ma. t/m vr. van 9-18 uur. Levering via de vakhandel. ming van de 1500 m2 grote loods door met een vorkheftruck een van papier opgetrokken muur open te rijden. Met deze aktie kreeg het koppel de handen van de tientallen aanwezigen vlot op elkaar. Burgemeester Meinte Abma van Hennaarderadeel kenschetste Oos- terend als het Drachten van de Greid- hoek. Hennaarderadeels eerste burger toonde zich erg ingenomen met die ont wikkeling maar sprak daarentegen zijn verontrusting uit over het feit dat in het kader van het streekplan slechts een beperkte groei van dorpen als Oos- Met een toepasselijk woord reikte de di re kteur de heer Fonger Ploegstra de vrij willigers medaille met oorkonde voor 10 jaar lidmaatschap BZB uit aan besteller Rintje Ebbendorf, het jaarteken vanwege 20 jaar kreeg de besteller Ane Jongstra uitgereikt, .terwijl Freerk de Wit het jaar teken van 25 jaar kreeg opgespeld. Beide laatste heren maken als EHBO-ers dus een lange reeks van jaren deel uit van de Bedrijfs Zelf Beschermingsploeg van het postkantoor. De avond die naast de overige ploegleden tevens werd bijge woond door de heer Aan Bergsma, in structeur BZB uit Leeuwarden, stond onder leiding van het HBZ Ype Terpstra. NULAND - De 25-jarige J. M. Ver- heggen van P. Haagsma b.v. uit Bols ward heeft maandagmorgen om streeks kwart voor vier ter hoogte van tankstation Nijholt bij Nijland met zijn vrachtauto enkele berm paaltjes en een praatpaal vernield. Zijn vrachtwagen liep aan de voor zijde lichte schade op. De heer Ver- heggen bleef ongedeerd. BOLSWARD - Nadat eind vorige week de twee Bolswarder jongens M. de R. en A. H. hadden bekend een bejaarde vrouw bij de ingang van Huylckenstein van har handtasje te hebben beroofd bleek uit de verhoren afgelopen weekend dat de beide 16-jarigen nog meer op hun kerfstok hadden. Tussen de twintig en dertig diefstallen, inbraken en andere misdrijven kwamen afgelopen dagen aan het licht. De delikten werden niet alleen in Bolsward gepleegd; ook Drachten, Sneek, Leeu warden en zelfs Utrecht bleek tot het werkgebied van deze twee flinke jongens te behoren. De middag was gereserveerd voor de iets oudere jeugd. Voor hen betekende dat een filmmiddag met als hoofdmoot het span nende avontuur van Arthur, de vrolijke ro bot. Na de volle zaal van de morgen viel het aantal kinderen 's middags enigszins tegen. Voor de kinderen die er wel waren (85), betekende dat echter een extra rondje limonade met koek. ARUM - De 28-jarige mevrouw A. B. D. uit Arum is maandagavond omstreeks half tien op de Allengaweg bij de Grauwe Kat onder Arum met haar auto in een sloot beland. De Arumse raakte daarvoor in een slip en sloeg met haar auto over de kop. De onfortuinlijke automobiliste werd slechts licht gewond. Een woordvoerder van de politie ver telde ons dat er ongetwijfeld nog meer inbraken en diefstallen uit het onder zoek door het tweetal bekend zullen worden. Het aantal misdaden loopt in middels naar de dertig. Opvallend is dat in een aantal gevallen door de gedu peerden geen aangifte van diefstal is ge daan. Met name bij diefstallen uit kle ding in de kleedruimten van het Sport- fondsenbad en de sportvelden, waar het veelal te doen was om geld en horloges, is de politie niet altijd ingeschakeld. Met de aanhouding van de heren De R. en H. die overigens beiden zonder beroep zijn, werden ondermeer de volgende inbraken en diefstallen opgelost: Wapen van Won seradeel, sigarenmagazijn Landskroon, radioapparatuur uit geparkeerde auto’s, hotel De Wijnberg en een aantal in- KOUDUM - De rijskpolitie van Koudum heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee automobilisten aangehouden die een glaasje te veel ophadden. F. de R. uit Warns en H. M. W. uit Bakhuizen werden respektievelijk op de provinciale weg bij Workum en in Koudum in de kraag gevat. Beiden moesten een blaas- test en een bloedproef ondergaan. de kinderen getrakteerd op limonade en koek, terwijl er onder de voortreffelijke (bege)leiding van juffrouw Gerrie Zein- stra sinterklaasliedjes werden gezongen, hierna was het woord aan Jan Klaassen kompleet met boef en politieagent. Het vaak intens meelevende publiek over stemde soms in haar enthousiasme het geluid van Jan en zijn kornuiten. Even na elven was dan het grote moment aangebroken dat de goedheiligman met enkele knechten kwam opdraven. Ver schillende kinderen boden de Sint een tekening aan of zongen een liedje en de pieten strooiden pepernoten. Volgens sinterklaas hadden de kinderen dat ver- Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955,' b.g.g. ’s avonds S. Heeres 05150-14139 WOMMELS - In de Wommelser jeugd soos De Igge vinden dit weekeinde een tweetal aktiviteiten plaats, ’s Middags vanaf half drie kan de jeugd (t/m 16 jaar) leuke prijsjes winnen met bingo. 's Avonds vanaf negen uur zal de popgroep Ultra Jectum de nodige decibels produceren. Voor liefhebbers van uitste kende rock rolle een must. Het op treden kan overigens alleen worden bij gewoond door leden van de Wommelser jeugdsoos. Ook bij Garage W. van der Werf, de v. V. V., de Openbare Bibliotheek en het Brugman college is de laatste dagen inge broken. De politie heeft deze zaak in onderzoek. terend is toegestaan. Het bedrijf van de gebroeders Vellinga, dat naast de vier eigenaren nog zes personeelsleden telt, was de laatste jaren gevestigd in een schoolgebouw in Oosterend. Mede in verband met de nauwe straten leverde dat voor de grote vrachtwagens nog al eens verkeerspro blemen op. Met de komst van de nieuwe loods buiten de bebouwde kom van Oosterend zijn die moeilijkheden uit de weg geruimd. Op de foto maken de jongste en oudste Vellinga aanstalten „de muur te forceren”. KOUDUM - Een lang gekoesterde wens van de bevolking van Hemelumer Oldeferd is een sporthal. Als de tekenen ons niet be driegen lijkt deze wens binnen niet al te lange tijd in vervulling te gaan. De gemeentelijke autoriteiten zijn druk bezig en misschien heeft de nieuwe burgemees ter dusdanige kontakten in Den Haag, dat alles van een leien dakje gaat. Zoals bij veel van deze voorzieningen moet ook hier een bijdrage van de bevolking komen en deze bijdrage moet ongeveer f 75.000,- zijn. Een flink bedrag, maar de kop is er al af, want de plaatselijke Rabobank heeft als eerste uit het bedrijfsleven een bijdrage gestort van maar liefst f 10.000,-. Wij dachten, een goed begin en bij de Rabo bank Koudum is een rekening geopend met de naam: Bijdrage Sporthal Koudum door de Bevolking H O. Deze rekening heeft het volgende nummer meegekregen: 3335.04100. Zowel het bedrijfsleven als particulieren worden hartelijk uitgeno digd het goede voorbeeld te volgen en hun bijdrage op deze rekening te storten, zodat het gemeentebestuur kan zien dat de bevolking achter hun staat. Bovendien wordt door de Rabobank een rente vergoed gelijk aan het discontopercentage van de Nederlandse Bank, en dat is momenteel 9Vz%. Dat komt allemaal ten goede aan de nieuwe sporthal, al met al een uit stekend initiatief van de Rabobank dat navolging verdient. Uw gift wordt ver wacht op bankrekeningnummer 3335.04.100 op de Rabobank te Koudum. BOLSWARD - Ter gelegenheid van het uitreiken van een vrijwilligersmedaille en enkele jaartekens werd afgelopen woens dagavond een bijeenkomst gehouden in de tijdelijke huisvesting van het post kantoor te Bolsward. In Drachten werd (eveneens) een vrouw op klaarlichte dag van haar tas beroofd. In Sneek werden fietsen gestolen en in Leeuwarden en Ut recht drongen de Bolswarders een school en enkele winkels binnen. Niet altijd trad men met zijn tweeen op; ook namen van andere mede plichtigen werden tijdens de ver- Floridus Camp.uslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 BOLSWARD - Zaterdag 1 december werd door de kinderen van de Wijkver- eniging Eekwerd het sinterklaasfeest ge vierd. ’s Morgens om 9.30 uur kon de heer Bas Flapper ruim 180 kinderen wel kom heten. Het programma voor de pauze werd gevuld met goocheltrucs die, uit de reakties te merken, goed in de smaak vielen. Tijdens de pauze werden diend, want in zijn boek stond dat er slechts lieve kinderen in de zaal waren. Deze mening werd nog eens onder streept door het kadootje dat de kin deren aan het eind van deze feestmor- gen uitgereikt kregen. OOSTEREND - Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gloednieuwe, royale bedrijfspand van de gebroeders Vellinga b.v. aan de Sibadawei te Oosterend. De Vellinga’s houden zich bezig met fouragehandel en expeditiewerkzaamheden. Folkert Tïedes (74) en Folkert Rients (5) - de oudste en de jongste telg van de Vellinga’s - verrichtten de ingebruikne- i 4 i F* |g

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1