Sinterklaaspuzzel sloeg bij publiek goed aan Gabe Shroar Judokampioene Harmke Anema trekt winnende kaarten Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. mannen- Tilbury als het om mode gaat. Tilbury I Spontaan gebaar leerlingen en personeel ChrMavo Bolsward brengt 1800 gulden bijeen Voor groot bedrag aan sieraden gestolen I OOK VOOR STRIPS KUNT U TERECHT BIJ BOEKHANDEL OSINGA Provinsje stimuleart brüken fan Frysk yn offisiëel forkear Sint verloor kadootjes SSV-dvyerf 118e JAARGANG Nr. 97 VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Vvonseradeel, Workum ■De uitslag leest u in onze woensdageditie. hun leraar Haye I mannen ajol Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Niet alleen deze sinterklaas/winkeliers- aktie sloeg bijzonder goed aan; ook de aktie die georganiseerd werd door de zakenmensen aan de Snekerpoort viel bij het publiek goed in de smaak. Meer dan 20.000 lotjes gingen hier over de toon bank. Dat betekende dat er maar liefst 1000 boterstaven a tien cent) door bakker Offinga moesten worden gefabriceerd. De aktie aan de Snekerpoort werd visueel ondersteund door zelfgemaakte vlagge tjes en een sfeervolle verlichting. Zoals gezegd leverden de voor uitvoering van dit plan ontwikkelde ideeën, vooral uit planologisch opzicht nog al wat bezwaren op. Het bleek vrijwel onmoge lijk woningbouw te kombineren met bedrijfsaktiviteiten en Bleeker moest van zijn plannen afzien. Hierna ontstond opnieuw kontakt tussen de gemeente en de HMS. De gemeente Bolsward onder zocht de subsidiemogelijkheden in de kosten van de ontwikkeling van een terrein voor woningbouw. Het bleek dat een aanvraag om subsidie in de verwer vingskosten en de sloopkosten alleen suksesvol zou kunnen verlopen als tot kaalslag zal worden besloten en tot vaststelling van een bestemmingsplan voor (in principe) woningbouw wordt overgegaan. Ministerie van Volkshuisvesting en lijk zijn. cipe-overeenstemming bereikt over de verkoop van het komplex aan het Bolswarder bouwbedrijf Bleeker met het doel voor een deel van de gebou wen een bedrijfsbestemming te hand haven en na afbraak van een ander deel van de gebouwen op de vrijko mende grond woningbouw te plegen. BOLSWARD - Sinterklaas verloor woensdagnacht op de Snekerpoort een grote doos met kadootjes. De volgende morgen werd het pakket het politieburo binnengebracht. Be halve een leren toilettas en een polstas bevatte de doos een sjaal, een fotolijstje, chocoladeletters, marsepein en een heerlijke worst. Voorts zaten er enkele gedichtjes in, waarop herhaaldelijk de naam J. Holstein voorkwam. De politie ver zoekt de eigenaar het pakket op te halen. Evenals voorgaande jaren moest men uit de advertenties in drie edi ties van het Bolswards Nieuwsblad de cijfer-letterkombinaties opzoeken die in de juiste volgorde geplaatst, een slagzin vormden. Daar kwam dit jaar nog bij, dat men pas in aanmer king kwam voor één van de vele fraaie prijzen, als men de slagzin op een volle stempelkaart had gezet. Bij iedere deelnemende winkelier in Bolsward kreeg men bij aankoop van ieder tientje een stempel op het puzzelformulier. Of het dit keer Het ziet er naar uit dat de gemeente Bolsward nu de bedrijfspanden van de HMS zal gaan kopen. De gemeente raad komt hiervoor aanstaande dins dag bijeen. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND en Wymbritseradeel Dat die minimale inzet door de leerlingen ruimschoots werd gehaald bleek uit het batig saldo van 1800 gulden. De school telt 370 leerlingen. De spelletjes waar voor de jeugd zich kon opgeven beston den ondermeer uit sjoelen, pijltje wer pen, bierviltjes gooien, schieten, flip peren, penalty schieten en het raden van advertenties. Voor de muzikale omlijs ting deze morgen zorgden de Makkumer leerlingen Herman Nota, Dirk Venema moeilijk was, betwijfelen wij echter; wel moest men er wat voor doen en gingen er ongetwijfeld enige uurtjes zitten in het opzoeken en het vormen van de slagzin. Evenwel, te oordelen naar het grote aantal inzendingen had men het er graag voor over. ALain en Pieter Jongema. Met hun zelfgekon- stueprde swingende discotheek dwongen zij behalve de medeleerlingen ook de leraren de dansvloer op. De aktie bleek niet alleen bij de leer lingen aan te slaan; ook de familieleden van de jeugd reageerden spontaan. Van een „beppe” kwam een enveloppe met 25 gulden erin. Door een gezin werd veertig gulden geschonken en een andere „beppe” gaf een tientje. De aktie werd ’s middags besloten met een volleybalwedstrijd tussen leerlingen en leerkrachten. Onder leiding van I Dijkstra konden de leerlingen de nodige puntjes behalen bij het schieten met een luchtbuks. Dit was één van de vele spelletjes die afgelopen woensdag in de Chr. Mavo plaatsvonden in het kader van de hulp voor de Cambodjaanse vluchtelingen. BOLSWARD - De Sinterklaaspuzzel van het Bolswards Nieuws blad, die dit jaar met een Winkeliersaktie werd gekombineerd, is bij het publiek bijzonder goed aangeslagen. Dit mag blijken uit de enorme stapel stempelkaarten die de laatste dagen bij het Bolswards Nieuwsblad binnenkwamen. Meer dan vijf-en-een- halfduizend stempelformulieren werden gisteren door de AJO- medewerkers gekontroleerd. Vandaag vindt de trekking plaats. Hoewel het aanvankelijk niet de be doeling was, komt de Bolswarder gemeenteraad toch deze maand nog bijeen om zich over dit voorstel van b. w. te buigen. De openbare raadsver gadering zal aanstaande dinsdag avond (aanvang 19.00 uur) worden gehouden. Deputearre steaten hawwe yn it ramt fan de ütfiering fan dizze moasje bisletten om tonei yn de Fryske kranten alle personielsadvertinsjes yn it Frysk to pleatsen. Yn oare blêdden bliuwe de personielsadvertinsjes forskinen yn it Hollansk. Fierder sil tonei by sollisi- taesjepetearren wiisd wurde op de kur- sussen Frysk fan de A.F.U.K. Op de provinsiale griffy sil in ündersyk ynsteld wurde nei it bihearskjen fan it Frysk by amtners. Fan binnen wiet en fan buten wiet (gezegde van een dronkaard die te water is gegaan) BOLSWARD - Niet minder dan 1800 gulden werd afgelopen woens dag (5 december) door de leerlingen en het personeel van de Bolswarder Christelijke Mavo voor de vluchte lingen van Cambodja bijeenge bracht. In paats van het gebruike lijke Sinterklaasfeest op de school te vieren ontstond spontaan het idee om dit jaar iets in het kader van de hulp aan de vluchtelingen te gaan doen. Door de leraren werd een prijzenpot beschikbaar gesteld en door middel van spelletjes (met een minimale inzet van drie gulden) konden de leerlingen trachten deze prijsjes in de wacht te slepen. LJOUWERT - Provinsiale Steaten fan Fryslan hawwe forline jier no- yimber yn in moasje ütpsrutsen, dat it Frysk yn it offisiële forkear safolle mooglik bifoardere wurde moat, bi- nammen ek yn it mounlinge forkear. Der waerd oanstien op it üntwik- keljen fan in bineamingsbilied, hwerby’t fan de amtners frege wurdt dat hja it Frysk aktyf bihearske of dat hja op syn minst dêrnei stribje wolle. BOLSWARD - Uit een woning in het centrum van Bolsward is afgelopen dins dag voor een groot bedrag aan sieraden ontvreemd. Men schat de waarde van het gestolen goed tussen de 1200 en 1450 gulden. Vermoedelijk zijn de dieven via een niet afgesloten achterdeur het huis buuiengcdrongen. Het ging hen klaar blijkelijk alleen om de waardevolle za ken, want behalve de sieraden wordt er niets vermist. Omstreeks het tijdstip van de diefstal zijn, zo bleek uit het onder zoek, enkele zigeunervrouwen in deze buurt gesignaleerd. De politie denkt de daders in deze richting te moeten zoe ken. politiekorps, de trekking verrichten. De uitslag leest u, zoals gezegd, in onze woensdageditie. De slagzin moest er als volgt uitzien: „Telkenjare als het loof in bos en hof verdwijnt en de bleke maan door de kale takken van de kille bomen schijnt, wordt in menig huis de warmte gevonden door de goede gaven van de wijze sint die hij in de advertenties van dit blad zo voordelig en in alle variaties vindt”. Vier medewerksters sorteren de duizenden stempelkaarten die de laatste dagen bij het Bolswards Nieuwsblad binnenkwamen. Van links naar rechts de dames: Petie König, Aukje Leyenaar, Tineke de Beer en Tinie de Jong. Vandaag zal de Nederlandse judokampioene Harmke Anema de trekking verrichten. De uitslag leest u aanstaande woensdag. BOLSWARD - Woensdagmiddag is door het Bolswarder gemeente bestuur overeenstemming bereikt met de direktie en de raad van komissarissen van de Hollandse Melksuikerfabriek (HMS) omtrent de aankoop van het totale komplex in de hanzestad door de gemeente. Hiermee heeft het aannemersbedrijf Bleeker afgezien van de koop. Dit bedrijf heeft pogingen gedaan op het terrein van de HMS woningbouw te realiseren en een deel van de bedrijfsgebouwen te handhaven. Een terzake ontwikkelde ideeënschets leverde planolo gische moeilijkheden op. Een kombinatie van woningbouw met bedrijfsgebouwen werd in dit specifieke woongebied als bezwaarlijk ervaren. De bedoeling van de gemeente Bolsward is om alle gebouwen op zo kort mogelijke termijn te slopen en een bestem mingsplan voor (in principe) woningbouw te ontwikkelen. Hiervoor zal echter de medewerking in de vorm van subsidieverlening door het Ruimtelijke Ordening onontbeer- Zoals bekend heeft de vestiging van de HMS in Bolsward enige tijd geleden haar produktie beëindigd. Reeds vanaf het begin van dit jaar is er tussen de direktie van de fabriek en de gemeente kontakt geweest om trent de toekomst van de bedrijfsge bouwen. Afgesproken werd dat de gemeente als gegadigde voor aan koop van het totale komplex in de markt zou blijven. De gemeente was toen al van plan het totale komplex een woonbestemming te geven. De direktie van de HMS evenwel voelde er op dat moment meer voor het komplex vooralsnog een bedrijfsbe stemming te geven. In een later stadium is door de HMS een prin- De inzendtermijn voor de puzzel sloot gisteren. De kaarten kunnen dus niet meer worden ingeleverd. Vandaag gaat de Nederlandse judokampioene Harmke Anema, onder het toeziend oog van enkele leden van het Bolswarder rijks- 1 II Gemeente Bolsward wil HMS-kompleks kopen 1 Hbury "W a.j.osingab.v. boekhandel ajo Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward a.j.osingab.v. boekhandel l i Hwat hat ■us hjoed to sizzen Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward Bolswards Nieuwsblad Ai*sh.vit6 Eofaward a 1 ■U...f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1