Banden politieauto’s Harmke Anema trok winnende stempelformulieren Sahe Sluw nieuwbouw ,-premiekorting vaMtUrWerf Eerdmans assurantiën doorf1000,-eigen risiko Rabobank C9 liepen leeg luim muizelnnr IICI BLACK WHITE meer dan zesduizend inzendingen puzzelaktie I BRENZON B.V. PROMOTION CLUB KOSTUUMS FEESTDAGEN Kleingeld gestolen in Wommelser winkel vervalt .NlIllIlllllllllllllllllllllllllllW Duitse automobilist met auto in sloot Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Nachtelijke keuken brand in Schettens nieuwjaars- huis-aan-huis-nummer Maak er een feest van, ga mee naar Arnhem Politie betrapt man bij inbraak in Balk FINEER BINNENDEUREN BOLSWARDS NIEUWSBLAD FORMIDABELE KARPETTENSHOW 3 3 3 3 3 3 Van der Weerd b.v. Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Stedenspel Wonseradeel ^lll n. I nieuwste kollektie één jaar schriftelijke garantie Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,-premiekorting door f 1000,-eigen risiko per gezin per jaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. bouwbedrijf Bleeker bv Bolsward Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering^ fl STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 79 ,118e JAARGANG Nr. 98 In verband met de komende als onderstaand vastgesteld WOENSDAG 26 DECEMBER: VRIJDAG 28 DECEMBER: •Hwat hal ós hjoed to sizzen Zie vervolg pagina j 3 IN MAHONIE EN EIKEN ir keuze uit 200 stuks. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Eels ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05167 - 2044, na 18 uur 2660, Redaktie ha 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Berichten en advertenties moeten 31 dec. vóór 10 uur ingeleverd zijn. Harmke Anema, geassisteerd door de wachtmeesters De Boer en Hil- brands trok vrijdag de winnende stempel-formulieren. NIEUWJAARSGROETEN voor het nummer van vrijdag 28 december ontvangen wij gaarne vóór de Kerstdagen De earste helte fan mannichien syn libben wurdt bidoarn troch syn alden, de twadde helte troch syn bern. Het nummer van woensdag 2 januari verschijnt normaal Administratie BOLSWARDS NIEUWSBLAD Marktstraat 13 - Bols ward Telefoon 2044 - Postbus 5 ji f- I. 3- Broerestraat 13 tel. 05,157-3946 ld le e- u •ij le ie Q.’ Q. 1- r- e n 1. 5, geld en goede raad 2- Is 1. s, 1- De kosten om mee te gaan naar Arnhem op 18 januari mogen geen belemmering zijn. Voor slechts vijf gulden 5,-) per persoon bent u uit en thuis. De bussen vertrekken die middag om ongeveer half vijf uit dé verschillende dorpen in de ge- meente en zij brengen u ’s avonds na afloop van het programma weer op de plaats van bestemming. Dit alles voor vijf gulden. In het bedrag is ook inbegrepen de toegangsprijs in de Rijnhal. De supporters hebben de gelegenheid om zich vóór 1 januari van toegangsbe wijzen te voorzien, maar wacht er niet mee tot de laatste dag om dit te doen! Toegangsbewijzen kunnen besteld wor den bij de Rabo bank in Witmarsum, door overschrijving van ƒ5,- per persoon op rekeningnummer 3715.03.868 t.n.v. Stedenspel Wonseradeel, of kaarten kun nen vanaf heden afgehaald worden aan de sporthal Maggenheim in Makkum, Behalve de fraaie prijzen, waaronder een televisie, kledingwaardebonnen, siera den, fototoestellen, horloges enz. die WONSERADEEL - Het is niet de be doeling dat op vrijdag 18 januari a.s. alleen het spelende team naar de Rijnhal in Arnhem gaat, maar dat zij vergezeld worden van een groot aantal supporters, dat het team daar gaat aanmoedigen. Hoe? Wel maak nu alvast spandoeken, neem toe ters en ratels mee, kortom maak er een kompleet feest van en ga een avondje gezellig met elkaar uit. En kele honderden supporters mogen best mee. De tegenstander is Ermelo en deze laat zich ook niet onbetuigd, zo hebben we reeds vernomen zegt het begeleidings-komité in Wonsera deel. Oppenhuizerweg 91, Sneek. Showroom geopend van ma. t/m vr. van 9-18 uur. Levering via de vakhandel. BOLSWARD - In onze vrijdageditie hebt u inmiddels kunnen lezen dat de jaarlijkse puzzelaktie van het Bolswards Nieuwsblad, deze maal in kombinatie met een plaatselijke winkeliersaktie, als een succes bestempeld kan worden. Over stempels gesproken; wist u dat (vorige week spraken we nog over 5.500) er meer dan 6.000 stempelkaarten bij de redaktie binnen kwamen? Een hele klus dus om alle inzendingen te kontroleren. Vrijdagmiddag kwamen naar het redaktiekantoor de Nederlandse judo-kampioene Harmke Anema en de heren Paulus Hilbrands en Sierk de Boer, beide van het Bols- warder Rijkspolitiekorps. Zij zorgden voor de trekking van de winnende stempelkaarten. WAAXENS - Zeventien dagen ge leden werd de familie Van der Velde aan de Bieren onder Waaxens verblijd met de geboorte van een merrie-veulen. Het aardige is dat de vier- of vijfjarige moeder - de Van der Velde’s kennen haar exacte leeftijd niet - de pony „Zilvervos" wit is terwijl haar dochter een zwart jasje draagt. Onze fotograaf heeft zich wel de nodige inspanningen moeten getroosten om moeder en dochter oo de fotorol vast te lessen. „Zilvervos” en „Blackie” stelden het geduld van onze hameraman danig op de proef door steeds niet de- gewenste pose aan te nemen. Uit eindelijk haalden moeder en dochter bakzeil en besloten zo fraai mogelijk in Bolswards Nieuwsblad te kijk te staan. WOMMELS - De politie heeft zondag een viertal zeventienjarige jongens uit Tzum aangehouden, G. B., G. G., K. P. en T. v.d. S die in de nacht van zaterdag op zondag de banden van drie politiebus- jes en een personenauto lieten leeg lopen. Een en ander geschiedde op poli tieposten van Franeker, Franekeradeel en Hennaarderadeel. De wagens stonden geparkeerd op het Martiniplantsoen in Franeker en bij de politieburo’s in Wom- mels en Tzum. zijn de verschijndagen van BALK - De politiè van Gaasterland heeft zondagochtend om vier uur de 36-jarige J. B. uit Ruigahuizen bij een inbraak in garage Van der Heide te Balk op heterdaad betrapt. Tij dens de laatste patrouille bemerkte men licht in de garage. Het bleek dat B. op de tweede verdieping van het bedrijfspand druk bezig was de brandkast te openen. Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 door de deelnemende winkeliers waren aangeboden, konden ook een drietal puzzelwaardebonnen (aangeboden door het Bolswards Nieuwsblad) worden ge wonnen. De extra prijzen gingen naar: mevrouw J. Snijder-Bijlsma, de Hiemen 2 in Bolsward (zij won 100 gulden plus haar andere prijs bestaande uit een fries fotoboek); familie S. D. Huisman, KI. Dijlakker 10, Bolsward won 75 gulden plus fraaie elektrische autoracebaan t.w.v 225 gulden (aangeboden door het Kinderparadijs) en tenslotte de derde puzzelprijs groot 50 gulden die ging naai; mej. W. Nota afd. F/Kamer 9 in Bloem- kamp, eveneens in Bolsward. Dat ook dit jaar niet alle prijzen in de hanzestad bleven moge blijken uit deze lijst met winnaars/winnaressen. Deze week ontvangen alle gelukkigen de prijs- brief. Op vertoon van deze brief kan de prijs bij de betreffende winkeliers wor den afgehaald. 3e prijs f 50,- en laarzen Mej. W. Nota Bloemkamp. m. A. Bosma, P. Schuurmanstraat 8, camera; Ebbendorf-Hollander, Sam. v. Haringhouckstr. 18, Frysk fotoboek; Mw. de Boer-de Boer dr. J. Halbertsmastr. 61, kleding t.w.v. f 150,- S.S.); Huitema, Workumertrekweg 22, (rollade slagerij van Balen); J. D. Zoethout, Witbrugsteeg 4, Hindeloopen (Frysk fotoboek); T. Brinksma, Industriepark 10, (kleding- waardebon); B. Postema, H. Herostr. 19, (f50,- Kooistra); Leenstra, Gysb. le prijs: f 100,- en fotoboek Mevr. Snijder-Bijlsma, de Hiemen 2; 2e prijs f 75,- en elektrische autorace baan, S. D. Huisman, KI. Dijlakker 10: Een botsing was onvermijdelijk. De Duitse wagen belandde in de sloot. De auto’s werden licht beschadigd. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. Niet minder dan 116 prijzen vielen er deze maal te verdelen hetgeen bete kende dat er ook 116 stempelkaarten door Harmke Anema moesten wor den getrokken. Het werden er een behoorlijk aantal kaarten meer. De beide politieagenten namelijk, die zich met de controle van de formu lieren bezighielden, haalden nog al wat foute kaarten uit de bak. In de meeste gevallen bleek men letters te hebben vergeten. Soms was de, te vormen slagzin nog langer gemaakt. Kortom, aan het eind van de middag bleken er meer dan twintig stempel kaarten „gewipt” te zijn. De slagzin moest luiden: Telkenjare als het bonte loof in bos en hof verdwijnt en de bleke maan door de kale takken van de kille bomen schijnt wordt in menig huis de warmte gevonden door de goede gaven van de wijze aint die hij in de advertenties van dit blad zo voordelig en in alle variaties vindt. SCHETTENS - In de nacht van zater dag op zondag omstreeks half twee brak brand uit in de keuken van de familie Van der Goot aan de Van Osingaweg te Schettens. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een oververhitte fri tuurpan. De heer Van der Goot was bij thuiskomst een frikandel op het vuur gaan zetten en is daarna vervolgens in slaap gevallen. Zijn vrouw en twee kinderen lagen reeds te slapen. Deze werden wakker door de rooklucht. De vrouw trachtte nog de vlammen in de keuken in de kiem te smoren, maar dit gelukte niet. De''man en een 2-jarig dochtertje liepen lichte brandwonden op. De brandweer uit Witmarsum werd gea larmeerd en bluste de keukenbrand. De beide gewonden zijn op advies van een huisarts ter observatie in een ziekenhuis opgenomen. Men is tegen brandschade verzekerd. WOMMELS - Uit de kassa van de schoen- en lederwinkel van de heer H. S. Okkema aan de Terp te Wommels is in de nacht van zaterdag op zondag voor ongeveer een tientje aan kleingeld ge stolen. Het ongewenste bezoek wist de winkel via de achterdeur van het pand binnen te komen. De kassa werd ver meld. mode trefpunt Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 -3636 KIMSWERD - Zaterdagmiddag om streeks tien over twaalf vond op rijksweg 9 onder Kimswerd een botsing plaats tussen twee personenauto’s. Een Duitse personenauto wilde gaan inhalen op hetzelfde moment dat hij werd ingehaald door een Ford, bestuurd door de 25- jarige T. Veenstra uit Kollumerzwaag. B. die werd gearresteerd en verhoord, bekende twee keer eerder een inbraak te hebben gepleegd. De eerste keer maakte hij bij garage Van der Heide duizend gul den buit. De tweede keer stal de man goederen uit een SRV-wagen in Wijckel. Floridus Camp.uslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 Bolswards Nieuwsblad gis

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1