De posysje fan Fryslan yn de Nederlanske steat Fan stêd en lan Mac voor korfbalreserves Spannum WAARHEEN L BOLS WARD GÖHL SPAREN BU DE FRIESE Klein beginnen? Groei briljant sieraden. Rabobank C3 II schildersbedrijf Veldman-Timme DiAtoo I f F/ Sport in het kort Fries Film Circuit a.s. zaterdag met De Boom der Wensen u graag over de vele mogelijkheden met briljant sieraden. Vraag onze kleurenfolder. Damklub Mearslach Giet Foar Sparta Burgwerd geen lid van KNKB en CFK Kerk Allingawier O Marktstr. 15, Bolsward tel. 05157-2559 JUWELIER °iB701 KA Bolsward Stoombootkade 29 tel. 05157-4117 geld en goede raad L Pagina 13 WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD I Aspiranten A - WTEF Spannum kwam niet aan bod, de tegen partij bleek sterker. Voor de rust was de stand dan ook 0-2. Na de pauze skoorde WTEF nog één keer. Nadat Jorrit Jor- ritsma een doelpunt tegen maakte kreeg Spannum weer moed. Dit was helaas te laat. Toen scheidsrechter W. Poelstra het eindsignaal liet horen had Spannum met 1-3 verloren. BOLSWARD - Er werd vrijdagavond ge speeld voor de onderlinge kompetitie. In de partij tussen Sj. Tigchelaar en F. Altena kwam Sj. Tigchelaar al snel een schijf achter, maar dat koste hem later wel de partij tegen F. Altena. Hoewel hij ruimschoots de kans kreeg om de partij in remise te laten eindigen. Ook adviezen voor beleggingen. Er is een Rabobank bij u in de buurt MAKKUM - De NeVoBo-kompetitie volleybalwedstrijden verliepen vrijdag avond in de sporthal Maggenheim te Makkum als volgt: Dames 2 e distrikt B: Makkum I - VeVoBo 3-2; Heren 3e klas: Makkum 3 - Hielpen 2: 2-1; Meisjes Jun. B: Makkum a - Whisky b: 2-1; Heren 2e klas: Punt Ut 2 - Hanzestad 1: 1-2; Heren 2e klas: Makkum 2 - Wisky 2: 2-0; Jongens Jun.: Makkum b - SVW: 2-0; Heren le klas: ANO 1 - SVW 2: 1-3. Opvallend was dat alle thuisspelende teams deze avond winstpunten behaal den. Yn it ferrüne jier is der wer nasjonaal moai wat omtinken jün oan de betinking fan de Uny fan Utert. Der is in sympoa- sium halden, der ha taspraken west en der binne in soad artikels ferskynd yn deiblêden en tiidskriften. It is dan ek in nijsgjirrige saak, it ta stan kommen fan dy Uny. Net allinne op nasjonaal nifo, mar ek üt ’e regio wei. Nammers hiene dy regio’s, doe gewesten neamd, aardich wat mear selsstannigens as no. Oer de Uny fan Utert en wat der oan foaröf gie, wie ferline moanne dus in sympoasium' op fersyk fan it provinsiaal bestjoer, organisearre troch de rie fan de Fryske beweging. Hjirby kaam benammen it Fryske bestjoersapparaat oan de oarder. Fryslan wie yn ’e lette midsieuwen in boererepublyk, better noch: in gearstal ling fan lytse boererepublykjes. In sin- traal gesach wie der net. Sawol de keizer fan Dütslan as de greve fan Hollan, de biskop fan Utert en de stêd Grins ha alle war dien om har gesach hjir te fêstigjen, mar dat woe mar min slagje, mei om’t it ierdrykskundich nochal isolearre wie. Oant der, nei in soarte fan boargeroar- loch tusken twa partijen yn Fryslan, troch de iene partij in bütenstanner byhelle waard. Dy bütenstanner wie Albrecht fan Saksen, en hy kaam, seach en oerwün yn 1498. Nei’t de macht in skoft hin en wer skoud wie, kaam dy by Karel V te lizzen. Hy ynstallearre hjir in steedhalder, dy’t tegearre mei in ek troch him ynsteld Hof it regear hie. Dat Hóf wie fuort de heechste rjochterlike yn- stansje yn Fryslan. Yn de stêd regearre in stedsrie, dy’t net oeral deselde namme, en ek net oeral Na de pauze was spannum heer en meester. Het leek soms wel een wedstrijd prijsschieten. Wiebren Poelstra, Geertje Harkema en nogmaals Rinze van Beem (2x) maakten er voor Spannum 8-2 van, voordat de tegenpartij weer eens kon skoren. Daan Harkema nam de laatste treffer voor zijn rekening. Eindstand 9-3 voor Spannum. -4 SPANNUM - Afgelopen zaterdag speelden er 3 ploegen in de sporthal te Oosterend. Aspiranten A - WTEF, Mantgum; Spannum2 - Sport- klub Makkinga; Spannum 3 - Rapiditas, Leeuwarden. In Spannum 3 waren de veteranen opgesteld, Rapiditas kwam met een jonge ploeg in het veld. Na 2 doelpunten, één van Jan Dijkstra en één van Rinze van Beem, werd er gewisseld. Het bleef een redelijke gelijk opgaande wedstrijd. Daan Harkema (strafworp) en Rinze van Beem skoorden voor Spannum. Bij een stand van 4-2 werd er gerust. itselde foech hie. Meastentiids stie der in saneamde „olderman” boppe. Riedsle- den dy’t óftrêdden makken in dübeltal op, dêr’t it Hóf mei de steedhalder in kar üt dwaan koe. Net altyd halden se har dêroan. Op it lan wie de saak ferdield yn gritenijen, dy’t sawat tsien doarpen grut wiene. Se waarden ek wol „delen” neamd. Oan it haad stie de grytman, dy’t ek troch de lanshear beneamd waard. Hy keas bysitters, en foanne dêrmei de ijochtbank, hy beneamde in skriuwer (de dielskriuwer) en soms ek noch in doarps- rjochter, dy’t yn in doarp foar de lytse putsjes op it gebiet fan administraasje en ijochtspraak soarge. Militaire macht hie de lanshear yn de foarm fan trije stinzen (blokhüzen) dy’t yn ’e haadstêd Ljouwert en de havenstê- den Harns en Starum stiene. Op papier wie syn macht dus grut, mar yn ’e praktyk foei dat óf: ommers, de Friezen hiene nea in lanshear wend west, en se fünen it mar in frjemde ynkringer, dy’t l safolle mooglik yn ’e stringen halden wurde moast. Se diene dan ek al har bést om syn macht safolle mooglik te behei- nen. Typearjend is bygelyks, dat de lanshearen fan Albrecht fan Saksen óf hjir altyd by traktaat regearren. Op kontrakt dus, en yn dat kontrakt wiene de rjochten en plichten fan befolking en lanshear fêstlein. It wie opmakke nei oerlis tusken lanshear en Steaten (de organisaasje fan Fryske pommeranten, in soarte fan folksfertsjintwurdiging), en de Steaten halden dêrby safolle mooglik macht by har, en besochten benammen korrupsje tsjin te gean. Ek yn it godstsjinstige liet him dy drang sjen. Al wiene en waarden de Friezen yn it earstoan lang net allegearre katolyk, fan de swiere plakkaten dy’t Karei en benammen Philips II ütfeardige, moas- ten se net folie ha. De Steaten halden net op, de lanshear te wizen op it traktaat (dat hieltyd feroare waard, en dêr’t ek net elk him oan halde), en te sizzen dat hy it foech net hie, syn plakkaten ek foar Fryslan jilde te litten. Ek yn ’e oare gewesten, benammen yn Hollan en Seelan, krige men wat langer wat mear spul mei Philips de twadde. Dêr wiene twa haadoarsaken foar: syn absolute wegering om de protestanten wat ta te jaan, en syn oanstriid de Hollanske ekonomyske belangen te’n efter te stellen by de Spaanske. Spanje wie syn beminde gebiet, hy wenne dêr ek en liet him yn de Nederlanske gewesten fertsjintwurdigje troch in lanfad. Seis dy lanfaden ferseagen har wolris op de stivens fan Philips: Margarëtha fan Par ma bygelyks sei, doe’t de eallju har yn 1566 it „Smeekschrift der Edelen” oan- beaën, moderaasje ta, mar koe dat net wiermeitsje, om it har fan de kening ferbean waard. De sitewaasje wie yn 1576, flak foar de Uny fan Utert, aardich dizenich. lenheit wie der net. Der wiene tal lytse, gruttere en grutte groepearrings op tsjerklik, ekonomysk en polityk gebiet, dy’t it ünderinoar lang net lykfine koene. It fait buten it ramt fan dit artikel, se allegearre op te neamen; folstien kin wurde mei te sizzen, dat se allegear wol wat op Philips tsjin hiene, mar dat it underling skeel dochs noch te grut wie om de ienheit tsjin 1 Philips bliuwend ta stan te bringen. Lykwols waarden de partijen hieltyd wer byinoar dreaun troch de hurde opstelling fan Philips en de plonderingen fan de Spaanske soldaten (dy’t wat langer wat minder betelle waarden) om likehurd wer ütinoar te gean troch skeel op benammen godstsjinstich gebiet: it kalvinistysk re gearre Hollan en Seelan, dy’t de kato- liken neat tajaan woene, tsjin de mear katolike oare gewesten, dy’t op syn minst godstsjinstfrijdom fregen. Sa kaam nei de Spaanske Fury, dy’t alle gewesten feriene, stapten fuort Hollan en Seelan der wer üt om’t it halden en dragen fan guon oare gewesten har net kalvinistysk genóch wie, en komme se wer byinoar as de nije lanfad Don Juan mei list Namen ynnimt. Benammen de prins fan Oranje, wol protestant wurden mar tolerant foar de katoliken oer, besiket de ienheit te bewarjen, al as net yn de Steaten Generaal. (De Steaten Generaal wie fanaids in oerlisorgaan fan de deputear- ren fan alle gewesten, dy’t lang om let aardich ynfloed krigen hie. Hollan en Seelan stapten der wolris üt, as se it net mei de oare gewesten lykfine koene). Yn 1577 waarden, ek op oanstean fan de prins, de earste kontakten lein foar in uny buten de Steaten Generaal om; ntl. tusken Hollan, dat oan ’e eastkant net botte bést beskerme wie, en Utert en Gelderlan (dat de grutte rivieren be- hearske!). Ek Fryslan en Grinslan koene wol meidwaan: dêr wie in soad hannel benammen oer see. Dy see waard be- hearske troch de Hollanske Wettergeu- zen, dat se wiene aardich ófhinklik fan Hollan. Yn 1578 wurke Jan fan Nassou, in broer fan de prins en in spikerhurd man, dy’t krekt steedhalder fan Gelder lan wurden wie, der fierder oan. Buten de Gelderske Steaten om: dy wiene it der lang net mei iens, mar se wiene net tsjin Jan opwoeksen. Ek Rennenberg wurke mei, üt namme fan de noardelike gewes ten, al wie er erchtinkend: hy stie as tolerant katolyk de füle Jan fan Nassou net. Sa wurdt op 6 desimber 1578 in earste üntwurp üttekene troch Hollan, Seelan, Utert, de Ommelannen om Grins hinne, Fryslan en de stêd Gent. Oerisel, Gelder- 12 december: Kath. Bond voor Bejaar den. Kerstvoorbereiding in De Doele. Aan vang 15. uur 15 december: Konsert t.b.v. Malawi- projekt, m.m.v. Bolswarder koren en korosen, Durk en Jouke Geertsma uit Wommels en Selskip Sipke Oppedijk. Aanvang: 20.00 uur in de sporthal. 18 december: Bond van Plattelands- vrouen afd. Bolsward, Kerstviering in de kapel van Koopmans Grote Dijkker 40. Gasten zijn van harte welkom. Aanvang 20.00 uur 19 december: C.P.B. en N.C.V.B. orga niseren een kerstmiddag in het Geref. Centrum m.m.v. mej. Betzema uit Sneek. Aanvang 14.00 uur. 19 december: De twee Herv. vrouwen verenigingen organiseren een kerstvie ring voor ouderen en alleenstaanden in De Doele. Aanvang: 14.30 uur. 20 december: Wijkvereniging Eekwerd, klaverjassen in de sporthal. Met grote kerstprijzen. Alleen voor leden. Aanvang 20.00 uur Kopy voor deze rubriek kunt u brengen naar A. Houben (namens BOOG) Gods- calcusstraat 4 te Bolsward of telefonisch 5056. Ook Sikke Horjus was weer present na een damreis naar Engeland te hebben gemaakt, maar was niet opgewassen tegen H. Y. van der Vries, want na een gelijk opgaande strijd was het toch H. Y. van der Vries die aan het langste eind trok. In de partij tussen G. Tigchelaar en Y. Zantinge was het G. Tigchelaar die de winst liet liggen. Doordat hij iets te haastig zette, maar aan het eind van de avond werd de partij afgebroken waar- schijnlik zal de partij in remise eindigen. Ook de partij tussen J. Wittermans en D. Mulder werd afgebroken ook deze partij zal waarschijnlijk in een puntendeling eindigen. Uitslagen eerste klasse: S. Horjus - H v.d. Vries: 0-2; J. Wittermans - D. Mul der: afgebr.; G. Tigchelaar - J. Zantinge: afgebr.; Sj. Tigchelaar - F. Altena: 0-2. De tweede klasse: Hier was het een bi- zonder goede avond voor de heer Y. Smink want deze won vrijdag maar liefst tweemaal. Eerst was het G. Allema die een nederlaag tegen Y Smink moest incasseren. Ook H. v. Dijk kon het niet bolwerken tegen Y. Smink maar toch had H. v. Dijk wel kans op een punten deling maar liet deze glippen en zo haalde J. Smink de volle buit binnen. De jeugd leden H. Tamminga en J. Smits kwamen na een enerverende partij puntendeling overeen. L. Cuperus is weer op de goede weg terug want hij won deze week opnieuw want nu moest de jeugdige M. Smits het ontgelden. P. Horjus was vrij dagavond weer in topvorm nu was het de jeugdige R. Brattinga die het slachtoffer werd. De ongelukkigste speler was vrij dagavond ongetwijfeld Jan de Vries die een duidelijke remisekans liet ontglippen tegen Tj. Andringa en zodoende een nul moest incasseren, een puntendeling zou beter op zijn plaats zijn geweest. Uitslagen tweede klasse: H. v. Dijk - J. Smink: 0-2; G. Allema - J. Smink: 0-2; H. Tamminga - J. Smink: 1-1; L. Cu perus - M. Smits: 2-0; J. de Vries - Tj. Andringa: 0-2; P. Horjus - R. Brattinga: 2-0. De jeugdklase: Ook hier werd weer voor de onderlinge jeugdkompetitie ge speeld. Het bleek dat de jeugd steeds beter gaat spelen want de partijen duren nu soms al 3 kwartier wat voor jeugd leden een lange tijd is. Resultaten jeugdleden: W. de Jong - V. v.d. Werf: 2-0; J. Draaisma - E. Teerenstra: 0-2; L. v.d. Weide - Y. Wie- rema: 0-2; B. Wierema - K. Draaisma: 0- 2. BOLSWARD - Zaterdag 15 decem ber vindt in het nieuwe Vannu ge bouw de eerste voorstelling voor het Fries Film circuit plaats. Het zal de eerste tijd nog wel wat improviseren worden, maar Vannu gaat er dan toch weer tegenaan. De film begint om 20.30 uur. De zaal is al open om 20.00 uur. Korte inhoud van de film: In Aboeladse’s film De Boom der Wensen treden vele personages op ieder met een eigen thema als deel van het geheel. Het zijn Zizikore, de ongekozen, maar door ieder erkende leider en leraar van het dorp, de rebel Irom die vol vuur over revolutie en anarchie spreekt, de historicus en filosoof Boembala, de stille halfidiote dromer Hios, die met behulp van een toversteen, een goudvis of een wonderboom - die al zijn wensen vervult - een uitweg uit de ellende meent te kunnen vinden, de zonderlinge vagebond Foefola, het mooie jonge paar Marita en Gedia, wier schok kende dood de basis voor het onderwerp van de film vormen. Het thema van de film is hoe schoonheid ten gronde kan gaan aan meedogen loosheid en onvrijheid. Een niet minder belangrijk motief is het einde van de patriarchale dwang. De talrijke figuren die dit veelgelaagde filmepos bevolken peinzen onrustig over het leven, dat mor gen anders zal zijn. Ze schijnen niet meer te zijn dan komische zonderlingen en on wetende dorpsbewoners, maar zij - loram, Boembala. Elios en Foefala-’ leven in mooie dromen en laten zich niet door het alledaagse inpakken. Vreemd BURGWERD - Dinsdag j.l. hield de kaatsvereniging „Sparta” uit Burgwerd haar jaarvergadering. Eén van de agen dapunten was het al of niet lid worden van de CFK of KNKB. De aanwezige leden vonden dit voorstel niet aanvaard baar, vooral omdat ze het vorig jaar ook al hadden besloten dit niet te doen. De leden die eventueel bij een bond willen kaatsen doen dat maar in Bolsward. Verder waren aftredend Joh. Bloemhof (niet herkiesbaar) en Joh. Wynia (her kiesbaar). Laatstgenoemde werd herko zen en voor Joh Bloemhof kwam Jan Kooistra in de plaats. De voorzitter bedankte vooral de leden die de keet en de banken hebben gemaakt, vooral Dan ny Huykema en Jan Kooistra die voor treffelijke telegrafen hebben gemaakt. Hiervoor ontvingen zij ieder een mini- tele graaf. Tijdens de rondvraag kwam naar voren om eens zaalkaatsen te organiseren. Ook een barbeque zoals vorig jaar valt altijd goed in de smaak. Na de rondvraag werd er nog lang gediscussieerd, alleen jam mer dat er zo weinig leden waren komen opdagen, vooral de dames lieten het afweten. Spannum 2 - Sportklup 2 Spannum moest zich proberen te her stellen van de grote klap van vorige week. Het werd een spannende partij korfbal. Direkt in het begin brak C. Galema door, wat een 1-0 voorsprong betekende. Daar na skoorden de gasten 3 keer, waarna G. Beuckens 2x en S. v.d. Ploeg 1 keer van afstand schoten. Voor de pauze was de stadn 4-4, spannend dus. Direkt na de rust maakte Sportklup er 4-5 van maar ALLINGAWIER - Vrijdagmiddag heeft mevrouw Elly Schakel-de Boer de woord- en beeldkerk van Allinga- wier overgedragen aan de direkteur van Madurodam, de heer George Jungerius. Eén en ander vond plaats in de Nynke Pleats te Piaam waar personeelsleden en bestuurde- ren van het miniatuurpark bijeen waren gekomen om afscheid te nemen van de heer Jungerius die met pensioen gaat. Het kerkje - de direkteur van de Aldfaers Erfroute de heer Yde Schakel is er de geestelijke vader van - zal pas volgend jaar in Madurodam te bezichtigen zijn. Dat zal gepaard gaan met een plechtigheid, een grootse Friese aangelegenheid, waarover nog overleg wordt ge voerd. Mevrouw Schakel en de heer Jungerius poseerden met het kerkje voor één van onze fotografen. toen kwam Spannum goed los. Tinus en Siebe skoorden elk 2 maal wat de stand op 8-5 bracht. De tegenstanders kwamen tot 8-7, maar verder hield Spannum de verdediging in de laatste minuten goed: dicht. Door het spel te bevriezen ont stonden er nog goede kansen voor Spannum, maar deze bleven onbenut. Het zonnetje lijkt ook voor Spannum 2 te gaan schijnen, want dit waren de eerste 2 puntjes. Bij het jeugdkompetitiekaatsen was Jelle de Boer le; 2e Jelle Geert Wijnia; 3e Teake Nanne de Boer. Bij de senioren competitie was le Age Bosma; 2e Nanne de Boer; 3 e Appie Veenstra. tegenover het leven staand en tragiko misch rebelleren ze op hun eigen manier tegen dit alledaagse en geven zelfs dat weinige op dat ze bezitten om hun eigen weg te gaan. De Boom der Wensen is een collage van oude volksverhalen uit Georgië, waarin sprookjesachtige en maatschappelijke elementen op wonderschone wijze door elkaar heen lopen en die wijzen op de komst van een nieuwe tijd. lan en Drinte diene net mei, om’t it buten de Steaten Generaal om giet, en om’t se bang binne foar Hollansk oerwicht. Op 23 jannewaris 1579 wurdt de Uny defini- tyf sluten troch Hollan, Seelan, Utert en de Ommelannen. Foar Gelderlan tekenje allinne de ridderskip en Jan fan Nassou. Nei ferrin fan tiid slute ek Fryslan, Drinte en Oerisel, Braban en grutte parten fan Flaanderen har oan. Dan omfiemet de Uny hast it hiele gebiet fan de Steaten Generaal, dat net troch Parma ynnaam is. Wat barde der steatsrjochterlik besjoen yn 1579? Yn earste oanlis de foarming fan in federale bun fan de Nederlanske provinsjes. Neffens de oprjochtingsakten fan 1579 hie de Uny as wichtichste doel de ferbining fan de provinsjes „als off siluyden maer één Provincie waeren”. Tagelyk stiet der yn datselde kêst dat de provinsjes it rjocht behalde har Onder danen mei har goed en guod te beskerm- jen. Men soe yn dizze earste opset dan ek in fedrale republyk sjen kinne: yn beles- tingsaken, it leger en partij bütenlanske oangelegenheden tried de Uny as ien nei foaren. En hoewol’t der neat oer yn it Unytraktaat stiet, fan it begjin óf oan soe de ienheitstaal Hollansk wêze. It traktaat wie dan ek yn it Hollansk opsteld, en fierders kaam de troch de Uny sa bepleite „vrijheyt ende Liberteyt van Religie” del op it kalvinisme, dat it Hollansk as liturgyske taal oanfurdige hie. Dat de Uny harsels noch net as soeverein seach, mei blike üt it feit dat se earst noch alle war dien ha om immen op it goeverneurskessen te krijen. Feitlike soevereiniteit naam de Uny yn 1581 earst op har, doe’t hja by it „Plakkaat der Verlatinghe” de soevereine foarst Philips H net mear akseptearren. De steedhalder wie oarspronklik de. ferfanger fan de goeverneur, mar om’t dy net goed’ te besetten wie, waard de ferfanger no it symboal fan de soevereiniteit fan de Republyk. Dy Republyk bleau eins in nuvere kon- struksje. Der wiene namtlik twa steed- halders oer ien republyk: ien foar Fryslan en ien oer de rest, dat fansels troch Hollan oerhearske waard. As yn 1748 de Hollanske tüke fan de Oranjes ütstjert, wurdt de Fryske steedhalder algemien haad fan ’e Republyk. En doe wie it lykwols hoch lang gjin ienheitssteat: sjoch bygelyks nei de Fryske Steaten, dy’t yn ’e 18e ieu as earsten de Feriene Steaten fan Amearika erkenden. Dy ienheitssteat soe earst taret wurde troch de Franske besetting en letter nei de befrijing bestindige wurde mei Willem I, dy’t as kening neffens Pruisysk en Fransk foarbyld de Side republyk om- foarme ta in moderne ienheitssteat. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 13