Trouw beloven met Desiree ringen Gezellig kiezen... voordelig kopen! BEL nieuwtjes KERST BOMEN BOEKHANDEL OSINGA BOLSWARD r BOSMA BOLSWARD TE HUUR GEVRAAGD SALAMANDER POCKETS Noodslachtplaats Makkum J. S. ATTEMA MAKKUM Pagina 3 WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD ANNE GIETEMA Tjerkwerd, 10 december 1979 ROELOF GERARD Trooste de Here allen die hem liefhadden. Tjerkwerd, 10 december 1979 in leven postagent te Tjerkwerd. Fam. R. Wiersma Hieslum, dec. 1979 Pake BERTUS IJ. Smink Wij staan met onze naam garant voor kwaliteit en service. Tjerkwerd, 10 dec. 1979 Sneek: Emmeloord: Bolsward: Dronten: Pingjum: Wieringerwerf: DIVERSEN Witmarsum: TE KOOP et ANNE JOH. GIETEMA Lied 293 uit het liedboek van de kerken st ■X TE HUUR JUWELIER HORLOGER OPTICIEN et m Toekomstig adres: Waltawei 11-13, Tjerk werd. De Himmen 7, Oosthem Sjungadyk 5, Burgwerd De gelukkige ouders zijn J. de Jong A. de Jong-Overwijk Tjerkwerd: Exmorra: Steggerda: Tjerkwerd: Gaast: Lemmer: De diepbedroefden: A. Gietema-Hoekstra Johannes en Annie Hinke Rinske Sietse Trijnie en Jaap (verl.) Catrinus Reino Parrega, dec. 1979 Horstweg 53 thuiskomst den. Sietse en Annie Jorritsma Makkum, december 1979 Botterstraat 64 sinds 12 jan. 1971 weduwnaar van Freerkje Ganzinga, in de ouderdom van 90 jaar. Fam. D. W. Bakker Fam. G. Hofstra Namens de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente Tjerk- werd-Dedgum: Praesis ds. D. Nijenhuis Scriba F. B. Gietema Fam. H. v.d. Wal kinderen en klein kinderen Fam. Willem Schakel Fam. Jouke Reidsma Direktie en medewer kers postkantoor Bolsward in de ouderdom van 90 jaar. Rust zacht lieve pake. Heden is zacht en kalm overleden onze lieve Bolsward, 10 dec. 1979 „Bloemkamp” Klein- en achter kleinkinderen GROTE SORTERING PRACHTIGE alle maten scherpe prijzen Wieb Riemersma Joke Hellen Paula Wij presenteren een grandioze kollektie trouwringen met honderden modellen. Prachtige ringen van topkwaliteit. Voegloos gesmeed uit 14 karaats extra gehard goud. De fraaie gravering is bij de prijs inbegrepen. TERREINTJE voor ca. 2 jaar, 500 m2 in Bolsward voor het plaatsen van o.a. direktiewagen. Brieven on der nr. 545. OPEL Kadet 1971, oranje. W. Bouwmeester, ’t Oerd 7, Bolsward. TE HUUR GEVRAAGD MAAK zelf uw naamplaatje of tekstplaatje 86x30 mm. 115x30 mm. en 143x30 mm. Alleen bij boekhandel Osin- ga, Bolsward. Bolsward, 7 dec. 1979 Dr. J. Halbertsmastr. 30 Tijdelijk: St. Antonius- ziekenhuis, afd. B kamer 18 aldaar zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleantie: een half uur voor de aanvang van de rouwdienst. Heden is zeer onverwacht, tijdens zijn werk, van ons heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader AUTO stalruimte te huur. Bel 05157-2516. MARKTSTRAAT 11 - TELEFOON 2553 - BOLSWARD "Waar de blauwe bril uithangt" HULP gevr. v. 1 morgen in de 14 dagen. Abma, Boudewijn- straat 41, tel. 2496. VRIJDAG OM 17.00 UUR: VERKOOP VAN RUNDVLEES EN GEHAKT Arthur van Schendel: DE FAT, DE NIMF EN DE NUF HENDRIKUS RUDOLPHI en RIA WTTTEVEEN 8754 BR Makkum Ds. L. Touwenlaan 31 Zeer plotseling werd uit ons midden weg genomen ANNE JOHANNES GIETEMA Met verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van de heer ANNE GIETEMA WONING in Bolsward voor gezin, 4 personen; ook wel tijde lijk, 1 jaar. Brieven onder nummer 546. 2 BERGMEUBELTJES, 1 radiomeubel; p.a. Bruinsma- straat 5, Bolsward. Inez van Dullemen: DE HONGER HEEFT VELE GEZICHTEN S. Vestdijk: NARCISSUS OP VRIJERSVOETEN Guy de Maupassant: YVETTE Willem van Toorn: BATAAFSE ARCADIA An Rutgers van der Loeff: DONALD n h h e D.V. 17 december 1979 zijn onze ouders JELLE VAN DER MEER en ANTJE WIETSKE VAN DIJK 25 jaar getrouwd. Heden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve vader, groot- en overgrootvader BERTUS WALSMA g ir 1, st a. >r Een ieder die hen wil gelukwensen is van harte welkom op zaterdag 15 december 1979 van 17.00 tot 19.00 uur in hotel „Hanenburg” te Sneek. Wij willen iedereen har telijk bedanken voor alle belangstelling, kaarten, bloemen, kado’s en en veloppen met inhoud, die wij gekregen hebben bij ons huwelijk. U heeft er voor gezorgd dat 14 november voor ons een onvergefelijke dag is geworden. De herinnering aan uw medeleven tijdens de ziekte en bij het afscheid van Puck zijn ons nog steeds een grote steun en troost. Langs deze weg willen wij voor dit medeleven bedanken. U bent van harte welkom op onze receptie van 20.00-22.00 uur in „Het Waltahüs” te Tjerkwerd Met diepe verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde buur man ANNE GIETEMA op de leeftijd van 52 jaar. Zijn behulpzaamheid zullen wij niet vergeten. Wij wensen buurvrouw en de kinderen sterkte toe, om dit zo grote ver lies te dragen. Wij zijn allemaal blij dat Alexander en Sandra weer een broertje heb ben gekregen. Heden is rustig, in vol vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan onze lieve zorg zame moeder, groot- en overgrootmoeder TRIJNTJE SCHUURMANS in de ouderdom van 97 jaar, sedert 23 april 1974 weduwe van Sjerp H. Heeres. A. Walsma J. Walsma-Dijkstra D. Walsma A. Walsma-de Boer A. Sikkema-Walsma E. K. Sikkema J. Walsma M. Walsma-Bijlstra J. de Vries-Walsma G. de Vries M. Bierma-Walsma I. Bierma Klein- en achterklein kinderen Tjerkwerd, 10 december 1979 Waltaweg 19 De rouwdienst en de teraardebestelling hebben heden te Allingawier plaatsgevon den. Corr.-adres: T. Feenstra-Heeres, Ducdalf 2, Lemmer. Makkum, dec. 1979 Kofstraat 10a Bolsward, 10 december 1979 „Bloemkamp” De kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Tjerkwerd en Dedgum is diep geschokt door het plotselinge overlijden van onze kollega T. Heeres-Kramer T. Feenstra-Heeres R. G. Postma S. Heeres G. Heeres-Lanting klein- en achterklein kinderen Corr.-adres: Kamperweg 5, Witmarsum. De rouwdienst zal plaatsvinden in de Ned. Herv. Kerk te Witmarsum op vrijdag 14 december a.s., ’s namiddags om 1.30 uur. Gelegenheid te condoleren: donderdag 13 december, ’s avonds 7.30-8.30 uur in Aylva State te Witmarsum. OLIE verversen nu zelf doen met de nieuwste apparatuur zo klaar en veel voordeliger. Shell-station R. Nijholt. Rijksweg A7 - Tel. 05156- 406 TELEFOONBEANT- WOORDERS verhuur vanaf ƒ21,- per maand incl service en onderhoud. Bel nu voor inl. Klaren b.v. tel. 03461- 1296 NAAIMACHINE-reparatie aan alle merken. Het oudste adres ter plaatse: Sikma, Jongemastraat 5, telef. 3153. MAAK zelf uw naamplaatje of tekstplaatje 86x30 mm. 115x30 mm. en 143x30 mm. Alleen bij boekhandel Osin- ga, Bolsward. hebben het genoegen, mede namens hun ou ders, kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrek king zal plaatsvinden op woensdag 19 dec. 1979 om 13.30 uur in het stad huis van Bolsward. Ons huwelijk wordt ker kelijk ingezegend om 14.15 uur in de Joannes- kapel te Burgwerd door pater Stolk. Hierbij willen wij allen, familie, vrienden en be kenden hartelijk bedan ken voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens mijn verblijf in het St. Ant. Ziekenhuis en bij mijn -ondervon- GEVRAAGD met spoed: cv- monteur voor afmonteren 6 radiatoren op bestaande cv- installatie. Tel. 05175-1820. GEWASSEN grindtegels 60 X40X6; 50X50X6. Verder ronde tegels en sierblokken. Adres de Oppers 13. Tel. 05157-4385 De rouwdienst is bepaald op vrijdag 14 december 1979 in de Ned. Herv. Kerk te Tjerkwerd om 2 uur, waarna de begrafenis op de leeftijd van 52 jaar, na een gelukkig huwelijk van bijna 29 jaar. NORDMENDE kleurentele visie, 66 cm, prijs 400,-. Eek- werdlaan 13, Bolsward. WILT u uw Duits ophalen? Of misschien de eerste begin selen van het Spaans leren? Bel (05157)-3370. DIERENFOTO’S. Er zijn dieren die we niet aandurven, maar de meeste van uw klei ne vrienden zetten we met plezier op de foto. Studio Steggerda „Gildefotograaf”, Dijkstraat 23, Bolsward, (tel. 05157-2417). WATERPOMPTANGEN, speedboren, schroevendraai ers, beitels, bankschroeven, hamers, bahco’s, doppendo- zen, voegijzers, troffels, spa nen, sloopijzers, glassnijders, ring- en steeksleutels. „De Ossenkop” Bolsward. KUNSTGEBITTEN Repara ties (65+ spec, tarief) binnen een uur gereed! Afgeven tus sen 5 en 6 uur ’s avonds of na telefonische afspraak. Kleine Dijlakker 25, Bolsward, tel. 05157-4891. Wij willen een ieder hartelijk danken voor hun blijk van belangstelling en medeleven voor en na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en beppe ALBERTJE v.d. WAL-DEKKER KLOMPEN, laarzen, werk schoenen, klompslofjes, be zems, borstels, smeermidde len, spaden, batsen, stalvor- ken, halsters en dekken, vliegenbestrijding, carbole- um, klauwpootzakken. „De Ossenkop” Bolsward. ZEEMLEREN, alleen de beste soort vindt u al sinds jaren bij „De Ossekop”. PERSONEEL GEVRAAGD MACHINE-BEDIENERS (mnl of vrl.) voor de bussön- fabriek. Een tijdelijk dienst verband (minimaal 6 maan- i den) behoort ook tot de mo gelijkheden. Sollicitaties te richten aan afd. personeels zaken, Harlingerstraat 65 Bolsward. Tel. 05157-3141. Sneek, 7 december 1979 ,,’t Skülplak”, Troelstrakade 22 op de leeftijd van 52 jaar. Ruim 18 jaar heeft hij als diaken en ouderling onze gemeente bijzonder trouw gediend. Het vele werk dat hij in ons kollege voor onze gemeente heeft gedaan, zullen wij niet spoedig vergeten. Moge God Akke en haar kinderen kracht geven om dit grote verlies te dragen. Hartelijk dank voor de belangstelling, kaarten, bloemen en fruit, die ik mocht ontvangen tijdens verblijf in het St. Ant. Ziekenhuis en bij mijn thuiskomst ondervon den. - /V<?Ko o o XjJ n t, t, it i. P is v- Kramer X Klassieke, gladde trouwringen. Het meest verkochte model van vroeger komt nu weer in de belangstelling. Uitvoering in 14 karaats extra gehard goud. Brede, dekoratief bewerkte trouwringen. Bijzonder charmant gegraveerd. Uitvoering in 14 karaats extra gehard goud. Fantasie trouwringen meteen originele dekoratie. Bijzonder elegant. Uitvoering in 14 karaats extra gehard goud. Gladde trouwringen met een leuke schulpversienng aan de zijkanten. Uitvoering in 14 karaats extra gehard goud Smalle, moderne trouwringen met een gestoken gravure in het midden van de ring Uitvoering in 14 karaats extra gehard goud. Gladde lapidégestoken trouwringen. Keuze uit diverse breedtes. Uitvoering in 14 karaats extra gehard goud. :I1 c,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 3