TEKENAAR REKLAME: EXTRA REKLAME: 8.00 11.75 OVENVERS BROOD 1.80 4.50 - 6.75 - 9.00 HE PARTTIME MEDEWERKSTER i ötermaHd SLAGERIJ HARMEN ANEMA Bosscha i STEDENSPEL WONSERADEEL SLACHTKOEIEN f Radio TV HiFi PRIMA KOLLEKTIE JONGE WONSERADEEL nu 1 .30 Voor de Kerstdagen 1 KILO RIBKARBONADE 1 KILO MALSE RUNDERBIEFLAPPEN IN UW BIJ f 15,- AAN BOODSCHAPPEN: KERSTSTOLLEN fiiiiiiMiiiiiHmnniMnniMM TE KOOP IN NULAND ze komen er aan die LEGALE zendontvangers WINTERSPORTERS OPGELET!! otermanó J modeschoenen 3.00 8.90 7.50 2.50 8.00 4.00 1.30 1.30 1.20 25.00 modeschoenen TARWE BOLLETJES .0 EEN WERKSTER l 1.75 1.75 1.30 MAANZAAD BROOD N.V. INTERCOMMUNAAL Z GASBEDRIJF WESTERGO Or WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 BOLSWARDS NIEUWSBLAD Pagina 4 •••••••••••••••••••••••••••a A GEVRAAGD: Bolsward, 10 december 1979 BOLSWARD GEMEENTE SAMEN VOOR SLECHTS GEMEENTE BOLSWARD U VINDT HEM BIJ: IEDERE DAG OVERHEERLIJKE Ift' uw brood wordt gratis gesneden en verpakt Het gemeentebestuur van Bolsward, J. M. A. Mulder, burgemeester W. Ziengs, sekretaris BEKENDMAKING GEMEENTE BOLSWARD Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: 05157-3302. gemaakt van waterdicht juchtleer. in januari zijn ze te koop nu al dokumentatie bij Bosscha DE ECHTE BERGWANDEL- SGHOEN IS WEER BINNEN Voorzien van watertong, beschermrand rond de enkels en een echte ANTI-SLIP BLOK- PROFIELZOOL. VERZUIM NIET DAAR EEN STUK VAN TE HALEN, want dan alleen wordt uw kerstmaaltijd een feest! 1 KILO MAGER RUNDERGEHAKT 1 KILO HAAS- EN RIBKARBONADE 1 KILO MAGERE RUNDERLAPPEN VOLOP VEULENVLEES GOED VOOR HART EN BLOEDVATEN maten 36 t/m 48 KABELJAUWFILET, 400 gr. 1 kg pracht RIBLAPPEN 1 kg BORSTLAPPEN 3 DROGE WORSTEN 1 kg magere VARKENSLAPPEN 1 kg fijn gekruid GEHAKT aangekocht van de ALLERHOOGSTE KWALITEIT (leeftijd 2 a 2% jaar), geen twijfel mogelijk. Het beste van het beste, alléén in Slagerij Harmen Anema. 5/1.50 JONGEMASTRAAT 45 - BOLSWARD' TEL. 05157-3302 - T/O AMRO-BANK maandagmiddag geopend HEBBEN WIJ EEN BOLSWARD SINDS 1903 kruizebroederstraat sneek tel.05150-12074 (12 uur per week) voor het politiegroepsburo te Witmarsum. Tel. 05175-1666. Op de tekenkamer van ons bedrijf aan de Almastraat 14 te Sneek is door vertrek van een medewerker een vacature ontstaan voor een Wij zoeken voor enige middagen in de week een medewerkster. Gedacht wordt aan iemand die: - Ruime verkoopervaring in schoenen of ander vergelijkbare branche heeft; - Zich volledig in wil zetten onze klanten op een prettige manier te helpen en te adviseren; - In staat is zelfstandig te werken; - Liefst in of dicht bij Bolsward woon achtig is. Zij mag rekenen op: - Een gezellige werkkring; - Juiste honorering. Aan de Grote Kampen zullen woningen worden gebouwd. In verband daarmede zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen met ingang van maandag 17 december 1979: 1. de Grote Kampen tussen de brandweer- garage en de Jodenpost wordt gesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers; 2. op het overige deel van de Grote Kampen wordt een parkeerverbod aan de west zijde van kracht (voor het oostelijke deel was reeds een parkeerverbod van kracht) 3. de Broerestraat wordt open gesteld voor verkeer in twee richtingen; 4. op de Broerestraat wordt een parkeer verbod van kracht op de zuidzijde (op de noordzijde was een parkeerverbod inge steld); 5. de Stormpost wordt gesloten voor vrachtauto’s met een grotere asdruk dan 1,2 ton. Zodra de vorderingen van de bouwwerk zaamheden het toelaten zal op de Grote Kampen weer verkeer worden toegelaten. RUIME KEUZE IN: rolladen, biefstuk, rosbief, fricandeau, varkens- en runderhaas, schnitzels, stukje vlees, ribstuk, coteletten, kip; te veel om op te noemen! 100 gr. FILÉ-AMERICAIN 100 gr. HAMSALADE 100 gr. SELDERIE-SALADE VLUG-KLAAR ARTIKELEN: GRATIS!! 1 kilo BRAADWORST5.00 SOEPKOMPLÊT voor 1.30 SOEPKOMPLÊT, groot2.20 1 kg SPEKLAPJES voor4.90 l/2 kg gemest KALFSVLEES6.50 1 kg NASI of BAMI (eigen gemaakt) 3.50 TARTAAR, per stuk0.95 SCHNITZELS, per stuk 0.85 SLAVINKEN, per stuk voor0.75 4 stuks hiervan gehaald, 3 stuks betalen!! 2.00 nu GEMEENTE VOORBEREIDINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders van Bolsward delen mee dat een verzoek om vergunning is ontvangen voor: het vergroten van het pand Kerkstraat 30 Het bouwplan ligt gedurende de periode 13 t/m 27 december 1979 voor een ieder ter sekretarie ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde ter mijn bij ons schriftelijk bezwaren indienen tegen afgifte van de bouwvergunning. Bolsward, 12 december 1979 Burgemeester en wethouders van Bolsward, J. M. A. Mulder, burgemeester W. Ziengs, sekretaris 100 gr. BOTERHAMWORST 200 gr. HAM voor 200 gr. ROLLADE voor 200 gr. BOTERHAMWORST ALLES UIT EIGEN WORSTKEUKEN! De N.V. Westergo verzorgt de distributie van aardgas in 14 gemeenten in Zuid West Friesland met in totaal 33.000 aansluitin- gen. Daarnaast wordt een Centrale Antenne Inrichting geëxploiteerd met inmiddels 10.000 aansluitingen. e Funktie-eisen: - MTS-opleiding, bij voorkeur E-richting of een vergelijkbaar kennisniveau. - Bereidheid tot vakgerichte studie. 9 - Enige jaren tekenervaring. Funktie-inhoud: Deze fiinktie omvat ondermeer: 9 - Revisietekenwerk voor gasdistribu- tie- en transportleidingen en voor kabeltelevisienetten. - Tekenwerk voor gasleidingen in J nieuwbouwprojekten en te ontsluiten gebieden. - Bijhouden van mutaties aan de on- dergronden. - Lichtdrukken van tekeningen en ver- zorging tekeningenarchief. - Verstrekken van leiding- en kabel- informatie. - (Eventueel) inmeten van leidingen en kabels. J Arbeidsvoorwaarden: Het salaris is afhankelijk van leeftijd, oplei- e ding en ervaring en bedraagt vooralsnog maximaal f 2.622,-. Momenteel wordt een 9 e funktiewaarderingsonderzoek uitgevoerd. De verdere arbeidsvoorwaarden zijn verge- J lijkbaar met de bij overheidsorganen ge- bruikelijke. Informatie en sollicitatie: Nadere informatie wordt verstrekt door de heer Cotteleer van de afdeling personeels- zaken, telefoon 05150-16615. Wie wil solli- citeren kan bij de personeelsadministratie een sollicitatieformulier aanvragen tot uiter- lijk 19 december. 10 kg magere RUNDERLAPPEN95.00 5 kg malse RUNDERBIEFLAPPEN 55.00 door onze kwaliteit steeds voordeliger! Maak er een feest van en ga een avondje uit op vrijdagavond 18 januari 1980 naar de Rijnhal in Arnhem. Dan speelt Wonseradeel-Ermelo het Ste- denspel. Jong en oud kunnen het team stimuleren door mee te gaan als supporter. Kosten f 5,- per persoon (all-in). Het J vertrek is ’s middags plm. half vijf met touringcars vanuit de verschillende dorpen in Wonseradeel. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar door: a. deze te bestellen door overschrijving a f 5,00 per persoon t.n.v. Stedenspel Wonseradeel op rek. nr.: 3715.03.868 bij de Rabo-bank in Witmarsum. b. Deze dagelijks af te halen aan de sporthal „Maggenheim” in Makkum, tegen kon tante betaling a f 5,00 p.p. jSÈ, HOTTINGAWEI 11 05156-667 ■OKA GROUP - 'K .*“7 JONGEMASTRAAT 45 - BOLSWARD TEL. 05157-3302 - T/O AMRO-BANK maandagmiddag geopend KDNAGBOUP K Ontwerp-bestemmingsplannen Schettens en Wons. De burgemeester van Wonseradeel maakt bekend dat ingaande 13 december 1979 gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afd. Algemene Zaken) te Wit marsum ter inzage liggen: a. het ontwerp-bestemmingsplan Kern-Schettens. Het plan is een gedeeltelijke herziening van het vigerende bestemmingsplan met daarnaast uit breiding van de woningbouw ten oosten van de bebouwing aan de van Osingaweg en de realisering van een sportterrein. b. het ontwerp-bestemmingsplan Wons. Het plan is een herziening van het vigerende be stemmingsplan en omvat de gehele bebouwde kom met daarnaast een uitbreiding in zuidwestelijke richting. Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen deze ontwerp-bestemmingsplan nen bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren in dienen. Witmarsum, 12 december 1979. De burgemeester voornoemd, P. Tjeerdsma. De burgemeester van Bolsward, maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat de raad in zijn vergade ring van 27 november 1979 heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan de 14e herziening van het uitbreidingsplan wordt voorbereid voor een gebied, gelegen aan de Marneweg, zoals op de bij dit besluit behorende tekening staat aan gegeven. Het besluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage. Bolsward, 12 december 1979. De burgemeester voornoemd, J.M.A. Mulder. ik. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 4