1 Babe SHroar Ged. Hilarides (voorlopig) met vrijwel lege handen huiswaarts VANNU kan weer op volle toeren gaan draaien Mogelijk parkeerverbod voor gedeelte van Begine in Workum Gemeente Bolsward koopt complex H.M.S. mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Witmarsumse schrok en reed in sloot FEESTDAGEN vervalt In statenzaal: ondanks ijzige kou ging het er warm toe Mogelijk tien mille voor presentatie Workum Beëdiging sekretaris gemeente Workum nieuwjaars- huis-aan-huis-nummer BOLSWARDS NIEUWSBLAD B. W. Workum willen stadhuis niet open op koopavond SSVCjvVerf Projekt Bolsward” op Blinker door alle leerlingen op poten gezet STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Inwoner Pingjum bij Kornwerderzand om het leven gekomen UIT DE STATENZAAL ajol I gtegi*»- VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 In verband met de komende bleef ongedeerd. als onderstaand vastgesteld WOENSDAG 26 DECEMBER: VRIJDAG 28 DECEMBER: I zie vervolg pas. 5 9 Marktstraat 12-13 8701 JV Bolsward Vrouwenburo De ene fraktie die alleen uit mannelijke Berichten en advertenties moeten 31 dec. vóór 10 uur ingeleverd zijn. MANNEN MODE üs hjoed to sizzen Earst nei Heidelberch en dan nei Maagdenburch (oude volkswijsheid: Eerst belijdenis doen n.l. via de Heidelbergse katechismus en dan pas aan trouwen denken) NIEUWJAARSGROETEN voor het nummer van vrijdag 28 december ontvangen wij gaarne vóór de Kerstdagen WORKUM - Met de openstelling van de nieuwe provinciale weg om Wor kum heen is de verkeersdrukte in De spoedig weer op het droge trekken. Mevrouw Bosch is vermoedelijk ge schrokken toen zij werd ingehaald. Het nieuwe, houten gebouwtje aan het Laag Bolwerk te Bolsward Het nummer van woensdag 2 januari verschijnt normaal Administratie BOLSWARDS NIEUWSBLAD Marktstraat 13 - Bolsward Telefoon 2044 - Postbus 5 Tilbury Uitgave A. J. OSINGA b.v. •Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044; i/a 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 a.j.osingab.v. boekhandel Even naar Osingaom een boek of tijdschrift. Voor de diverse kursussen die wor den gegeven zijn verschillende ruim tes aanwezig. Zo kan men een kursus kreatieve naaldvakken vol gen, terwijl voor het projekt „mensen zonder werk” onder andere kursus sen fotografie, Engels en textiele werkvormen worden gegeven. Naast donkere kamer annex zeefdruk- ruimte, magazijn, kantoor en vrij- WORKUM - Het kollege van B. en W. van Workum voelt niet voor opening van gemeentewerken en stadhuis op de vrijdagavond. Zij antwoordt dit op vragen van de FNP-fraktie. Deze fraktie denkt aan opening op de vrijdagse koopavond van zeven tot acht uur. Volgens de FNP bestaat daartoe bij forenzen behoefte. B. en W. antwoordden dat in 1974/75 reeds een proef werd genomen met de opening van de afdeling sociale zaken op een avond. Van die mogelijkheid werd toendertijd sporadisch gebruik gemaakt en volgens het kollege dan ook nog door mensen die ook overdag in de gelegen heid waren een bezoek aan het stadhuis te brengen. Opening van gemeentewer ken op de koopavond is volgens het kollege geen haalbare kaart. Omdat niet iedereen voor deze werkzaamheden in zetbaar is, zou steeds dezelfde kleine groep ambtenaren met werk in de avond uren belast moeten worden. Uiteraard zouden de overuren gekompenseerd wor den. Tenslotte menen burgemeester en wet houders: ,De vrijdagavond wordt door ons, gelet op de hiervoor ontstane ver korting van het weekeinde bovendien als een extra belasting voor het personeel beschouwd. Gezien de personeelsbezet ting achten wij het gelet op voorenstaan- de niet verantwoord tot officiële open stelling in de avonduren van de sekreta- rie en het buro gemeentwerken over te gaan. WOMMELS - Woensdagmiddag is mevr. Bosch uit Witmarsum onder Wommels met haar Audi in een sloot gereden dié parallel loopt aan de provinciale weg Workum-Bok- sum. Omdat de plek des onheils zich op een paar honderd meter van het Wommelser politieburo bevond, wa ren de rijksdienaars snel ter plaatse en kon een takelwagen de auto Fraktiefaciliteiten De statenfrakties krijgen een vergoeding voor sekretaressen-vergoedingen. Dit is f 1.000,- per statenlid, maar betekent dat de grootste fraktie van 23 man er f 23.000,- krijgt en de FNP en D’66 elk maar f 2.000,-, want zij hebben elk maar twee leden. De reiskosten van de dames is vaak hetzelfde en zij moeten alle stukken doornemen. Het verschil vond D’66 te groot en voorgesteld werd er een minimum van f 5.000,- van te maken, een soort premie voor de kleine frakties dus. Astraal 6 Eotswarq Begine, in het centrum van Workum, aanmerkelijk toegenomen. In het ge deelte Begine tussen Merk en brug leidt dit nog niet tot direkte proble men, omdat zo voor dit gedeelte voor beide rijbaanhelften een parkeerver bod geldt. De moeilijkheden zouden ontstaan in het gedeelte Begine tus sen Emmabuert en Hearewei omdat aan beide zijden van de rijbaan regelmatig auto’s staan geparkeerd waardoor er onvoldoende ruimte voor het tweerichtingsverkeer zou o verblijven. scholieren om de middagpauze te overbruggen. Zeker is dat evenwel nog niet alhoewel de heer Paul van Dieren, één van de twee full-time krachten van de interkerkelijke stichting dat vermoeden wel uit sprak. Volgens het kollege van B. en W. kan dit probleem opgelost worden door voor één van de rijbaanhelften een parkeerverbod in te stellen. „Om te voorkomen dat automobilisten komende vanaf de Spoar- dyk, de Begine met onverminderde snel heid inrijden is het wenselijk dat deze -weggebruikers enige geparkeerde auto’s op hun weg ontmoeten en het parkeer verbod zou dan ook voor de zuidwestelij ke rijbaanhelft moeten gelden,” aldus het kollege van B. en W. Het parkeerver bod zou dan ook moeten gelden voor de zuidwestelijke rijbaanhelft van de Begine tussen Emmabuert en Hearewei, denken B. en W. De vroedschap van Workum zal zich dinsdagavond over dat voorstel uitspreken. BOLSWARD - Het fabriekscomplex van de H.M.S. zal door de gemeente Bolsward worden aangekocht. Dit werd afgelopen dinsdagavond tij dens een tussentijdse raadsbijeen- komst besloten. Alle frakties lieten weten bijzonder blij met de moge lijkheid tot aankoop van de gebou wen te zijn, alhoewel aan de andere kant men het een trieste zaak vond dat Bolsward een stuk industrie kwijt is geraakt. De bouw van een nieuw bedrijf op deze plaats bleek, vanwege het woongebied om het terrein heen, om planologische re denen niet mogelijk. BOLSWARD - Door alle leerlingen van de Bolswarder Openbare lagere school ,,De Blinker” en zelfs die van de kleuter school „Het Blinkertje” is de laatse weken gewerkt aan een projekt over de hanzestad. Dit projekt „Bolsward” be helst eigenlijk alles wat maar met de stad te maken heeft. De hoogste klassen bezochten de bedrijven, kerken, het stadhuis en andere gebouwen en institu ten. Een fraaie tentoonstelling, zeer overzichtelijk opgesteld in één van de lokalen van „De Blinker”, is het resultaat van de noeste arbeid van de leerlingen. De heer Kieftenburg reed met zijn echt genote in een Mercedes op een parallel weg van de Afsluitdijk tussen de kop en Kornwerderzand aan de Waddenkant. In een flauwe bocht reed hij door nog onbe kende oorzaak rechtdoor en botste tegen zijn de verschijndagen van •Hwat hat WORKUM - Dinsdagavond zal de heer J. Haisma beëdigd worden als gemeente- sekretaris van Workum. B. en W. van Workum stellen daarnaast voor de heren Haisma en B. R. Rijpma te benoemen als ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij zouden daarbij voorzien in de vakatures H. M. Gielink en C. Attema aan wie eervol ontslag werd verleend. Gedeputeerde of veredeld fraktielid? De vraag: wat is nu precies de positie en de verantwoordelijkheid van de gedepu teerden is, was zonder meer een heet hangijzer. Bovendien erg aktueel omdat het sloeg op het stemmen van de drie PvdA-gedeputeerden tegen hun eigen geamendeerd voorstel inzake de nota Groba. „Hja fiele noch de waerme azem fan de gewestlike bistjürders yn 'e nekke,” aldus de heer Singelsma. Dit verwijt gold het vermoeden dat de gedeputeerden uit deze hoek niet hande len in eigen verantwoordelijkheid („zon der last of ruggespraak”) maar hun beleid gedikteerd krijgen door de gewes telijke bestuurders. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Heet van de naald Het begin van de tweede dag ging grotendeels teloor aan het politieke steekspel tussen de frakties onderling, in later instantie ook tussen de staten en het kollege, in de praktijk tussen fraktie- voorzitters en individuele gedeputeer den, niet in het minst ook tussen rechts en links, want verdere polarisatie blijft een feit. Buiten was het weliswaar zon nig, maar een ijzige wind tochtte door de Tweebaksmarkt, het bestuurlijke cen trum van de provincie. Was het buiten koud, in de neo-gotische deftige staten zaal ging het warm toe. Heet van de naald reageerde de een op de ander en verwijten vlogen heen en weer. De gedeputeerden kregen er ferm van langs. Alleen de heer Singelsma vond het van hun zijde maar een lakse boel. Hij was zelf niet mals geweest in zijn kritiek, maar vond dat de bedoelde vertrouwens mensen het veel te veel over hun kant lieten gaan en geen tegengas gaven. WORKUM - De vroedschap van Wor kum zal zich dinsdagavond uitspreken over het voorstel van B. en W. de stichting presentatie Workum voor 1980 een subsidie van f 10.000,- te verstrek ken. Dat is de helft van het bedrag dat in het subsidieverzoek stond vermeld. De stichting denkt via sponsors een bedrag van tienduizend gulden te kunnen ver werven. De heren Stef de Haas (PvdA) en Anton Hettema (CDA) vroegen hoe groot de mogelijkheid was om de boerderij op het terrein voor sloop te behouden. Wet houder Hulshoff (SDB) liet weten dat deze mogelijkheid bijzonder klein zou zijn als men tenminste de bijdrage in de verwervingskosten zo hoog mogelijk wil de hebben. „Om er een maximum aan subsidie uit te slepen is totale kaalslag nodig,” aldus de wethouder, die er voorts op wees dat als de raad voor behoud van de boerderij zou besluiten die subsidie wel eens drie tot vier ton lager kon uitvallen. „De boerderij bestrijkt een groot stuk grond. Terrein waar zeker zo’n tien woningen in de sociale sektor kun nen worden gebouwd. Om aan subsidie te komen moet maximale sociale woning bouw worden gepleegd. „Het ?ou volgens Hulshoff niet ondenkbaar zijn dat er misschien helemaal geen subsidie los. komt als men de boerderij wilde hand haven. de stalen afrastering. Een van de palen van deze afrastering doorboorde zijn auto. De heer Kieftenburg werd zwaar gewond overgebracht naar het zieken huis in Harlingen waar hij een uur na aankomst overleed. Zijn echtgenote BOLSWARD - Het nieuwe, houten onderkomen van de interkerkelijke stichting voor sociaal en kultureel werk in Bolsward, Vannu, is zo goed als gereed. In enkele weken tijd werd het houten gebouwtje naast de roomskatholieke lagere school aan het Laag Bolwerk te Bolsward opge trokken. Het noodgebouw heeft een grote l- vormige zaal waar tot nog toe alleen een discotheek, een bil jarttafel en enkele stoelen en fau teuils staan. Deze zaal is middels een doorgeefluik verbonden met een royale keuken. Wellicht dat het gebouwtje in de toekomst ook over dag weer geopend zal zijn voor Dientengevolge raakte ze in de berm. Doordat ze het stuur naar links trok, schoot ze de andere berm in waarna ze in de sloot belandde. Mevrouw Bosch kwam overigens met de schrik vrij. Bolswards Nieuwsblad A kL. A KORNWERDERZAND - De 67-jarige heer J. Kieftenburg uit Pingjum is woens dagmiddag omstreeks drie uur bij een eenzijdig verkeersongeval om het leven gekomen. Was op de eerste dag van de begrotingszitting de zetel van gedeputeerde Hilarides onbezet, omdat hij met de bestuurskommis- sie Noorden des Lands een missie naar Den Haag vervulde, ditmaal was hij op zijn basis teruggekeerd en kreeg op verzoek van mevr. Bruinsma (overigens was de C.d.K. als voorzitter ook al van plan hem dit te geven) het woord om verslag uit te brengen. Het verslag stond trouwens al in de ochtendbladen en menigeen had al in het TV-nieuws gehoord, dat het resultaat van het noordelijk overleg was, dat er 500 arbeidsplaatsen naar Groningen gaan. Ged. Hilarides was daar kennelijk minder van geschrokken dan de meeste statenleden. Hij vond het nauwelijks nieuws, het was slechts de uitvoering (gedeelte lijk althans van een eerder ingenomen regeringsbesluit 3000 arbeidsplaatsen naar het noorden te redigeren). Wel vond hij het laakbaar, dat de provincie Groningen bij het binnenhalen van de buit toch min of meer zelfstandig te werk is gegaan. „Dizze gong fan saken ha wy biswier tsjin, dit kin net troch de mesken („mesken zijn de mazen van het net, eigenlijk zei hij „door de beugels maar het Fries van de gedeputeerde munt nimmer uit in idiomatische rijkdom). De gedeputeerde betoogde ook, dat er meer zou volgen, „de verdere invulling zal een vervolg hebben,” heet dat in ambtelijke taal. Hij noemde in dit verband de komst van de Postbank. willigersruimte is er een zaaltje gereserveerd dat wordt betiteld als handwerkruimte. De hobbyklub is daar reeds druk bezig zich in het bakken van allerlei potten te be kwamen. Een dubbele zaal in het houten gebouw zal worden gebruikt door de stichting peuterspeelzaal Bolsward. Omdat de peuterspeelzaal binnen kort vijf keer in de week, zowel 's morgens als ’s middags, wordt be nut, is er voor de peuters aan de achterzijde van het onderkomen een speciale entree. De helft van de peuterspeelzaal zou tevens dienst kunnen doen als filmzaaltje.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1