Gabe Skroar van. cUi* Werf f1000,-premiekorting doorf1000,-eigen risiko uiim muizelnnr Rabobank C3 Eerdmans assurantiën Id Tussen Bolsward en Leeuwarden Kerst 1979 Jong hondje in ijzercontainer gevonden onderhoud Trekpad Bolswardervaart wordt fietspad Makelaardij Bolsward yyvV GESLOTEN Dakbedekkingen BRENZON B.V. PROMOTION CLUB KOSTUUMS FEESTDAGEN vervalt Mevr. Steringa vrijdag 101 jaar I Onderscheidingen voor inwoonsters Roodhuis en Wommels Gevel beschadigd door vrachtauto Tien mille bijeen voor Malawiprojekt Gemeentehuis Hennaarderadeel mogelijk verbouwd Vrouwelijk schoon leidt automobilist af Geef zakkenrollers geen kans! nieuwjaars* huis-aan-huis-nummer BOLSWARDS NIEUWSBLAD I I I I FORMIDABELE KARPETTENSHOW normaal Van der Weerd b.v. ■Ui. j Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 118e JAARGANG Nr. 100 V w n n L ^l| n Is Workumer automobilist dupeert fietser Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,- premiekorting door f 1000,- eigen risiko per gezin per jaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering. VOOR AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED .UUJUi.L nieuwste kollektie één jaar i schriftelijke garantie bouwbedrijf Bleeker bv afd. onderhoud 3069 I - 79 In verband met de komende als onderstaand vastgesteld WOENSDAG 26 DECEMBER: VRIJDAG 28 DECEMBER: üs hjoed to sizzen 0 .mi K Floridus Camp.uslaan 2 8701 AM Bolsward trefpunt mode keuze uit 200 stuks. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOUWSTOFFEN BOLSWARD - TEL. 2316 Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres’ Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, r/a 18 uur 2660 Redaktie na .18 uur 4661 Berichten en advertenties moeten 31 dec. vóór 10 uur ingeleverd zijn. BOLSWARD - Aanstaande vrijdag hoopt mevrouw Grietje Steringa- Bayema 101 jaar te worden. Mevr. Steringa, die nog goed gezond is, woont in het Bolswarder rusthuis Elim. Vrijdag zal haar verjaardag in de familiekring worden gevierd, 's De greatste gedachten komme net üt ’e holle, mar üt it hert. Morgens kunnen de medebewoners van Elim haar feliciteren. Op de foto ziet u de vitale eeuwelinge uit de hanzestad. voor woningen en industrie hallen WORKUM-De 20-jarige E. de J. uit Parrega heeft donderdag op de hoek van het Dwarsnoard en Trekwei in Workum met zijn vrachtauto de gevel van het huis van brugwachter P. de Boer beschadigd. Een takel die buiten de vrachtwagen stak raakte de huisgevel. Tot de 96 Nederlanders die de onder scheiding morgen krijgen behoort ook mevr. A. Berg-Postma uit Wommels. In de jaren 1943-’45 verschafte zij en haar reeds overleden echtgenoot onderdak aan een joods gezin dat zo deportatie bespaard bleef. De onderscheiding zal eveneens uitgereikt worden aan mevrouw P. Bootsma-de Boer uit Roodhuis. Haar boerderij was in de oorlogsjaren een schuilplaats voor Joden en verzetslieden. FINANCIËN HYPOTHEKEN VERZEKERING Zondagmiddag 23 december a.s. om kwart voor drie bent U weer van harte welkom bij de traditionele Kerstzangbijeenkomst in de Marti nikerk. Het is goed dat we met vermoede lijk weer ruim 2000 mensen bijeen even stil worden bij het horen van datgene wat Evangelie en Zang ons te zeggen hebben bij dat geweldige Kerstgebeuren, dat voor ons gevoel al heel oud is, maar toch altijd zo aktueel blijft. Komt U ook weer? MAANDAG 24 EN 31 DECEMBER ZIJN WIJ De burgemeester van Bolsward, J. M. A. Mulder. Bij de familie De Vries was het hondje, dat de naam „Fanny” meekreeg welkom. Op de foto NIEUWJAARSGROETEN voor het nummer van vrijdag 28 december ontvangen wij gaarne vóór de Kerstdagen tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 Het nummer van woensdag 2 januari verschijnt •Hwat hal Administratie BOLSWARDS NIEUWSBLAD Marktstraat 13 - Bolsward Telefoon 2044 - Postbus 5 Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 Appelmarkt 16. Bolsward. Telefoon 05157 - 3636 gekt en goede raad BOLSWARD - De inwoners van de Hanzestad hebben f 10.000 bijeen gebracht voor het zogenaamde Ma- lawi-projekt dat door De Süvelskoal- le werd opgezet. Dit bedrag zal wor den aangewend voor onder andere een generator bij een ziekenhuis op Malawi waar de uit Bolsward af komstige Zuster De Jong werkzaam is. De tienduizend wordt verdubbeld door het ministerie van ontwikke lingssamenwerking zodat de oud- Bolswardse f 20.000 tegemoet kan zien. Met de tweede fase, die gaat tot aan Warntille hoopt men na het afsluiten van de eerste aan te vangen. Het plan gaat 2 miljoen gulden kosten, waar van 75% uit de pot van de I.S.P. (Integraal Struktuur Plan Noorden des lands) en 12% door de provincie betaald wordt. De rest van de kosten komt voor rekening van de gemeen ten waardoor het nieuwe fietspad zich slingert. De gemeente Bols ward heeft voor de realisering van de plannen 225.000 gulden uitgetrok ken. Over enige maanden zal men van het ruim drie eeuwen oude jaagpad tussen Bolsward en Wommels een fietspad maken. De eerste fase loopt tot Kromme Zijl en loopt door Burgwerd (op de achtergrond). WORKUM - Zaterdagmiddag reed een automobilist op het Dwarsnoard in Wor kum over een fiets heen. Hoewel hij doorreed na de aanrijding kon hij aan de hand van de kentekenplaat in de kraag worden gevat. Het bleek de heer H. L. uit Workum te zijn. BOLSWARD - Over enkele maanden, men spreekt van maart-april, zal een begin worden gemaakt met het herstel en de verbetering van het trekpad langs de Bolswardertrekvaart tuusen Bolsward en Leeu warden. Het zogenaamde jaagpad zal veranderen in een fietspad met een, zoals burgemeester Johan Mulder van Bolsward dat gisteren uit drukte, duidelijk toeristisch karakter. Het pad dat een totale lengte heeft van ruim 20 kilometer, is in de loop der jaren door oever afslag sterk achteruit gegaan. Het tijdens een perskonferentie aange- kondigde herstel zal het behoud van het trekpad waarborgen. De eerste fase van de verbetering, het vijf kilometer lange stuk Bols- ward-Burgwerd-Kromme Zijl, zal eind volgend jaar gereed zijn. De Ned. Heide Mij. die de plannen heeft ontwikkeld, denkt ongeveer dertig weken werk te hebben met deze eerste fase. Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 WOMMELS - De vroedschap van Hen naarderadeel zal zich morgenavond uit spreken over het voorstel van B. W. om een krediet van f 600.000- uit te trek ken voor de verbouw van het gemeente huis in Wommels. Het gemeentehuis dient node uitgebreid te worden omdat de huidige ruimten lang niet toereikend zijn voor het tegenwoordige personeels bestand. Aan het gebouw is de afgelopen 25 jaar nauwelijks meer iets veranderd. ROODHUIS/WOMMELS - Morgen zal de ambassadeur van Israël, de heer Eytan Ronn, 96 Nederlanders de zo genaamde Yad Vashem-onderscheiding uitreiken. Deze onderscheidingen wor den uitgereikt aan mensen die tijdens de tweede wereldoorlog moed en opoffe ringsgezindheid hebben getoond waar door het leven van Joden behouden kon blijven. Eén en ander zal morgen ge schieden in de kongreszaal van de Jaar beurs in Utrecht. Bijna duizend Neder landers ontvingen deze onderscheiding tot nog toe. Het nieuwe fietspad, dat tevens als wandelpad gebruikt kan worden, voorziet in een ruime behoefte. Niet alleen gaat het hier om een uit toeristisch, geschied kundig en landschappelijk oogpunt be langrijke route, ook de schoolgaande jeugd uit de omgeving zal er van kunnen profiteren. Het pad biedt mogelijkheden voor verschillende rondgaande routes. Het trekpad is door de eeuwen heen tot een soort landschappelijk monument ge worden. Het is in 1648 gereed gekomen Oppenhuizerweg 91, Sneek. Showroom geopend van ma. t/m vr. van 9-18 uur. Levering via de vakhandel. zijn de verschijndagen van Het fietspad wordt 1 meter breed evenals de stroken aan beide zijden van het pad. Om - met het oog op de veiligheid - op alle plaatsen langs het pad voldoende breedte te krijgen moesten hier en daar enkele stukjes grond worden aangekocht. Het karakter blijft, zo vertelde men tijdens de perskonferentie, gehandhaafd. De kruinige (bolle) vorm blijft bestaan en de verhar ding bestaat uit een Hoogoven-slakken konstruktie die zal worden bedekt met een verharding. Voor vissers is er langs de route vol doende ruimte voor een geschikt „stekkie”. Ook aan de watersporters is gedacht. Halverwege Burgwerd en Wommels zijn aanlegplaatsen voor vaartuigen gepland. Enkele bruggen die in het trajekt voor komen, zullen worden vervangen door 'fietsbruggen. als jaagpad voor de paarden die de schepen door de trekvaart moesten sle pen. De toen en in de loop der jaren aangebrachte verharding van puin is langzamerhand erg slecht geworden en sommige plaatsen zijn helemaal ver dwenen. De Bolswardertrekvaart, ook wel „de vaart met de 99 bochten” genoemd, loopt van Bolsward door de dorpen Burgwerd en Wommels en langs de dorpen Oosterlittens en Baard en eindigt tenslotte in het Van Harinxmaka- naal, de vroegere trekvaart van Harlin gen naar Leeuwarden. f (i Z~Jongemastr., 19 Bolsward, tel. 05157-4955,' b.g.g. ’s avonds S, Heeres 05150-14139 WORKUM - Doordat hij teveel op het vrouwelijk schoon lette in plaats van op de weg, heeft de heer G. W. uit Workum zaterdagavond met zijn auto tussen Noard en Merk een verkeersbord omver gereden. Hij biechtte zijn daad eigener beweging bij de politie op. „Erg sportief”, noemde de Workumer politie dit. en Jan H. Dupond vonden in de persoon van Ale de Vries uit de Obe Postmastraat een beter baasje voor de „vondeling”. „Het is een schande dat er mensen zijn die zoiets kunnen doen,” is de mening van de heer De Vries. Hij heeft al een hond bijna 18 jaar „maar deze hebben wij er maar bij genomen.” dochter Conny met op de schoot de vondeling en voor haar de ruim 17 jaar oude „I rixie”. BOLSWARD - Vorige week vonden enkele kantoniers van de Rijkswater staat op het bedrijfsterrein in de ijzercontainer een, naar schatting 10 weken oud hondje. Het diertje, een teckel, is vermoedelijk door de eige naar hier neergezet onder het motto „dan zijn we er maar van af’. De heren Popke Schram, Pier Reinsma Bolswards Nieuwsblad Voor de aanvang van het konsert van Bolswarder koren en korpsen, Selskip Sipke Oppedijk en het Wommelser duo Durk en Jouke Geertsma in de sporthal te Bolsward stond de barometer op f 6.500 De entreegelden, een verloting en enkele giften zorgden voor een eindbedrag van tienduizend gulden. Een broer van zus ter De Jong, oud-leerling van de Zuivel- school, nam de f 10.000 aan het einde van de avond in ontvangst.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1