oudsten Gabe Skroar Sportteam Wonseradeel druk in aktie voor Stedenspel Eerdmans assurantiën Burgemeester Tjeerdsma ziet Wonseradeel nog niet verdwijnen f1000,-premiekorting doorf1000,-eigen risiko nieuwbouw onderhoud renovatie J in de bloemetjes gezet Bereikbaarheid gehele binnenstad hoge prioriteit mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Rabobank O BB i „Earder noch de punt fan Burchwerter toer de groun yn” W c PudA komt met aangekondigde verkeersplan SSvdWerf I J Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Van der Weerd b.v. Jong bezocht oud Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Diefstal bij bloemenhandel op klaarlichte dag =-■= bouwbedrijf Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,-premiekorting door f 1000,- eigen risiko per gezin perjaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering. w J'ilburg K. i 118e JAARGANG Nr. 102 VRIJDAG 28 DECEMBER 1979 us hjoed to sizzen I nologische overwegingen, alle raadsfrakties gingen tijdens het houden van hun algemene beschouwingen in op de herindeling. uil <R) l MANNEN Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 15,80 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Floridus Campuslaan 2 tel. 05157-2294 b.g.g. 2593/3776/4055 ■Hwat hat Technisch installatiebedrijf Makkum, Bolsward, Franeker, Harlingen Tel. 05178-6041 geld en goede raad Aan de sporthal kan men terecht tot en met zaterdag 5 januari, of zoveel te eerder de kaarten mochten zijn uitverkocht. moedigen. Men kan nog mee, er zijn nog een beperkt aantal kaarten ver krijgbaar. Deze zijn te verkrijgen bij sporthal Maggenheim in Makkum tel. 05158-1688 b.g.g. 1687. De re servering van kaarten per bank is vanaf vandaag niet meer mogelijk. WONSERADEEL - Dezer dagen vond een laatste selektie plaats van het stedenploegteam, dat op vrijdag 18 januari a.s. de gemeente Won seradeel gaat vertegenwoordigen in het NCRV-Stedenspel 55 in de Rijnhal in Arnhem. Als tegenpool ontmoeten zij daar het sportteam uit de gemeente Ermelo. Het sportteam Wonseradeel gaat er de laatste weken hard tegenaan door tweemaal in de week intensief te trainen. De spelen zijn inmiddels ook bekend geworden, maar daarover meer in onze vol gende bladen. De CDA-fraktie zei: „Nu er weer be richten de ronde doen over de her indeling van onze gemeente, hebben wij er nogmaals behoefte aan om met klem te protesteren tegen welke vorm van opdeling dan ook. Wij her halen wat wij in de vorige algemene beschouwing hebben gezegd: „Een levenskrachtige gemeente, die aan alle voorgestelde eisen om te blijven voortbestaan voldoet, behoort niet opgedeeld te worden.” VVD-er L. Hilarides: „It werynde- lingsspook raast ek noch oer Fryslan en hat al djippe groeden neilitten. Of it noch ea wurklikheit wurdt, bliuwt zie vervolg pag. 7 Er bestaat ook een grote belang stelling bij het publiek om (voor slechts f 5,mee te gaan per tou ringcar op vrijdagavond 18 januari naar de Rijnhal in Arnhem. Het zijn allemaal supporters die „hun” sport- team van Wonseradeel gaan aan- Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 De PvdA-mensen zeggen maar al te zeer te weten, dat deze ingreep een afwijking be tekent van de bestaande plannen, waarin een kortsluiting tussen Eekwerd en de Snekerpoort is voorzien. „Wij geloven echter, dat met de Martinikerkterp niet behoudzaam genoeg omgesprongen kan worden. Weinig steden bezitten een der gelijk rijk, maar ook kwetsbaar historisch bezit. De kortsluiting (Plantsoen, Gemeenteter- rein, Groot Kerkhof, Jodenpost, Grote Kampen) achten de makers van het plan een verwerpelijke korte termijn-oplossing, die met het gereedkomen van de rondweg (Boudewijnflat-Koopman Heeresweg) overbodig geworden zal zijn. Op de foto het sportteam Wonseradeel: Van links naar rechts staand: Frank Monfils, Witmarsum (de no-playing cap tain), Gerrit J. Hellendoorn, Makkum (Fysiotherapeut gaat mee als begeleider), Hette Bakker, Tjerkwerd, Chris van der Burg, Hartwerd; Jan Poepjes, Makkum; Roel Bijlsma, Witmarsum; Riet Smits, Makkum; Klaas S. Haitsma, Witmar sum; Adzer Nauta, Witmarsum (zakelijk leider); Zittend: Henk Hellinga, Mak kum; Diety van der Goot, Allingawier; Fogel Strikwerda, Makkum; Hieke Bootsma, Witmarsum; Froukje Gaastra, Witmarsum (trainster); Joeki Kooistra, Exmorra; Foke Terpstra-Vellinga, Wit marsum. De politie vermoedt dat één van de dieven het winkelpersoneel bezig hield, terwijl de ander in het kantoor ging snuffelen en het geld stal. Van de dieven ontbreekt tot nu toe ieder spoor. BOLSWARD - De bewoners van het Bolswarder verzorgingstehuis „Huylckenstein” kregen afgelopen vrijdag bezoek van een grote dele gatie kleuters. Het betrof ruim vijftig kinderen van de kleuterschool „Het Blinkertje”; de school grenst aan het verzorgingstehuis. Het bezoek van de kleine buren leverde de bejaar den een fraai zelfgemaakt kerst stukje op. Bovendien werden de bewoners van „Huylckenstein” op 'een onvervalst toneelstukje getrak teerd. Het goed-ingestudeerde kerst verhaal, gespeeld door de kleuters, viel goed in de smaak. Na afloop werd het nieuwe tehuis door de kinderen bekeken. 1 Bolswards BOLSWARD - Feest was het de afgelopen dagen in het Bolswarder rusthuis Elim en het Doopsgezind rusthuis. In Elim vierde men de 101-ste verjaardag van mevrouw Grietje Steringa-Bayema. Zij vormde afgelopen vrijdag hier het stralende middelpunt. Door alle medebewoners werd de vitale jarige toegezongen en moest zij tientallen handen drukken. Op eerste kerstdag werden in het doopsgezinde rusthuis de schijnwerpers gericht op mevrouw Anna Aukema-Nauta. Zij werd 103 jaar. Mevrouw Aukema is de oudste inwoonster van de hanzestad. Op de foto ziet u mevrouw Steringa die de felicitaties van haar medebewoners in ontvangst neemt. WITMARSUM - Burgemeester Pieter Tjeerdsma van Wonseradeel is er vrijwel zeker van, dat de gemeente blijft voortbestaan. De ontwerp-regeling van de provincie inzake de herindeling wordt recht overeind gehouden omdat het hier een bestuurlijk besluit is, waaraan een minister en het provinciaal bestuur gebonden is. Mocht men hiervan willen afwijken, dan zal de procedure opnieuw op gang moe ten komen. „Ik sit der üt noch yn net oer yn, dat Wunseradiel ferdwynt. Earder komt de punt fan de Burchwerter toer yn de groun as dat Wünseradiel fordwynt,” aldus burgemeester Tjeerdsma tijdens de behandeling van de begroting voor 1980. De motivatie van de P.P.C. om de gemeente in drieën te splitsen zijn gebaseerd op pla- I ontaarden in het „autotje-pesten”. „Ooft menen wij,” zo schrijft men onder het kopje conclusies: „dat ons plan een terugkeer naar een meer I menselijke maat betekent. Een men- selijke maat, die meer past bij de j kleinschaligheid van het hitorische stadscentrum.” BOLSWARD - Op klaarlichte dag is het afgelopen woensdagmiddag, tus sen vier uur en half vijf, enkele dieven gelukt de inhoud van een handtas van bloemenhandelaar Jo han van der Weide mee te nemen. Uit de tas, die in het aan de winkel gren zende kantoortje lag, werd een be drag van 3000 gulden gestolen. Bo vendien maakten de dieven zich met waardepapieren, waaronder euro- cheques uit de voeten. Leaver fan de stoarmwyn slein as formoale fan ’e rein. 8701 AM Bolsward Op de voorgrond Johan Swieringa, Mak kum (1) en Gerben Brouwer, Pingjum. Niet op de foto staan de teamleden Bouwen Bouma uit Arum en Bertus Walsma uit Pingjum. Bolswards Nieuwsblad t-isw.V!Jl De belangrijkste ingreep is, dat bij het stadhuis al het verkeer links- of rechtsaf de Rijkstraat in moet. De betekenis namelijk het doorgaand autoverkeer uit de historische stadskern verdwijnt. Doorgaand verkeer, dat er vaak niets te zoeken heeft, maar gewoontegetrouw de weg langs het postkantoor, stadhuis en Wijnberg verkiest, zo menen de socia- listen. Naast de ingreep bij het stadhuis 1 doen zij een principiële keuze in de Martinikerkbuurt. „Óns plan doet ons inziens optimaal recht aan de imposante historische waarde van de terp met kerk. Wij proberen iedere vorm van doorgaand autoverkeer te weren van de Martini kerkterp. Slechts aan de kerk gebonden verkeer (begrafenissen, trouwerijen e.d.) kunnen de ronde om de kerk maken.” BOLSWARD - De bereikbaarheid van de gehele binnenstad heeft bij ons hoge prioriteit. Iedere plek in de binnenstad is bereikbaar voor j allerlei soorten verkeer, zij het soms met meer omwegen dan nu. Dit is één van de konklusies van het in het begin van dit jaar aangekon- digde verkeersplan van de Bolswarder partij van de arbeid. Het plan, een ruim dertig pagina’s tellend boekwerkje rust op de verantwoor ding van zowel het bestuur, als de afdeling en de fraktie van de PvdA. De samenstellers zeggen hierin ondermeer dat die bereikbaarheid zelfs wordt vergroot doordat als gevolg van het éénrichtingsverkeer er meer parkeerruimte ontstaat. 1 Men gelooft, dat het ingediende plan met een aantal eenvoudige, weinig kostbare ingrepen een aantal verbete ringen inhoudt. Verbeteringen dan wel ten gunste van de zwakste par tijen in het verkeer zonder daarbij te 1 Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 A Hr’’ i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1