I 11- cJeC 5 a’s I J g’S-S ^3* ®SMa-2«_ot; ifflHJWMl !fl= <11 05 Ifp 'g S 8 o F - <u> bj .s it p- o .2 r-J O f v J Q .^-, ,^:p® n s-^ S>S8 ^t>s I $°8ih^h MS fl fl W GD s-= ijgifli E E o b© E 5 Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten. s gfi •s-giyg-g o, 4= 2 ta p, §!|H is^?hlï= sUSsli0 z z S«s1^1“s5^ É!82Ê hH'Os.i Drie letters. ^2 'S s o Q i ■52 -I b£ ^2§lh ^S^pa. 112-g No. 42 Zaterdag 5 Mei 1945 67ste Jaargang 1945 S3 O AAN. *ID s 2S22 WS £o 3 •o cc x o •w* c c c o S g£-® c o c o b© b© o Z E E E a e <u T3 a W E 3 G) z c c rH E Q 'is a CS .2 O Q a o. a> «E a w s <u o co •c S 3 c a a ri IflöS S •2 5 §a :-2^ o _a 2 a S? 2 a >--2 o i «e* E-^ 8§ *1® .8^ R E a 2 a~ s &s t* Sm - s E J& S.2-S ..fi g-i I’s i!s^ a d t o r ..E ®2E2® :=5- SaSgS^^ *Mg®®tsiaaK TPi spf®g>l2®F IsMföi s 2 )S 2^ E c fl'g.£P2- I’S 2=8 h t« r S §cs S 9 •2 o O 7Z d O I g E a o S3 :^2 a (U S S^g.22^ as a &H CS 4-* p< 0 25^2^ C3 cö e 2 92 taF= Sm fi» a fi ^2 d'sg-s n -- §^-20 - hb®c^^s^lh|^£taö3'aKg^ ,^^®lta8 «^24=^2 )5ta2;Soëta2^2 2§3® - 2 --’a 2 - Q 0 a 3 2 E a MM 2 MM :p> >2 E42 tag a a •z g 3 ©73 3 O 45 ta 3 43 O 2 tag ©4=3 O’S - g.E-0 2’ Cm S- mm P :E>2 N.2 g,'ÖS>® X gjs ;2 m a E ’[S E駒s3è§2 h~^motaEa*2.a -^12 -M g L &^-a >££2 >MM 3 c 12 ««SS? .«•s'S^S ■5SS^-SSS?S§^gS^^.g5»gM S 8 E p M. ^2 è-o ®2 fe g p rfi r-C <D GD >r^- Q h S3 ta a .a 3 5 a MM r M. •-, apj ta® g 3 mm 2 5? a 9 te ©73 p 2 g^Ü8g° £a§ g g •p o 3 a 2 2 3 ta a o -• ®®ËöJ^^^3Saê§ ijleJ Sëg3 ■aA'-ac «<8,3 -8 <1 ■?.s£2^ 5:&S=p1 a tag 9 g g/g - j> - ®22 52 •22£8Ê|>taj 3 S'g-2 5 c 2-5§®|§gg2^ §1-2 8 r^>^g^a^.®8 «2jgS^§”-^ tsi 73 MM ta>44 •g|i£!18èë 2 >2 7 §§lt 3 ta MM ®--S x 43 44-0= 44 g~£aö£ 82 873 en 2 Z •EgS 4i! 2 S.2 sa M,, N ®^MM ■S£ë®ê-s^ - a ©Q o c iSiS-j-i a>4 82 GDfi^fi O O 75.fi O o G> ES £73 a E ®S ®“ta4=aS_2®©ta Muenggta^ OgE-g GD fi fi GD n CD C fi pta ö73 o ©ta ©S N fi H 75 rCD G> S 3^2-2 p 3 ©.2 "2 2 73 =5 S^l 3.2=“ E 15 §g§-g2§£3.É2^§^.2 SïEE^b.-S --èS^ac-gi^ ®2 taS ta>2 a ©Sm p; x g a tatagca a 3 a a a"p £=3SS-a^SE ^c44 3 X asS 3‘Z «22 a o 22'32'33 tata x -*- -- - - Z ta g - - ta,s sta a-£ g tag £^g;3ta^3S -c» «fi p=E Sta P<©TO x -73 p PCQ a^Sfi®^2^p .S'ö’° g 2 sta.S2 a x a -g g8j3tilf 2 N Sg=a2 ®ta|ta22'§ §E® a‘- 1 s g s=g e E p3-p|2sta®|«ëg 2E^t^2ag pta'SE^ 2^2s2 d °ta’S S Sta 82 tr 2 :s Ls8ilë-3K 1^2 52^3 •5’3 u >2 2 ^=s©§gi2 §0-g-8£^g Sta g-u® bcSM «3 2^2 22 73 s g.52 O s .ata:g;§ s' J oj!s=iF:s|i o’SE^S’b hogi h^Mta|É-=§M|8Ma apc^cta2®boaso~p© ta ®ata—--o®fifirt2 a S 73 a'g±’S g< B|-S a x g N 2 tag® §a^ 342>fi2s 8®44'®*m®35 p a 3kS“aO?2fl“ a - CO o ,S fi 75 tofiS GD h mQ to SJ fi GD GD GD F ■i§t-s8,»-Sg:8-2g©E a^tS^’MS’hs* E 22 ®p 4H fi O OD H-1 O .E.-243H ÏS?— 43 E sg èo a S S 2 E b :3s ta tsi-o - ■"§'|^SS3’Ss$i 2§o2’s£e a^^UESs 5^ «2 2-«-« s 2^-S a .2 bbE S a ©h2 bcE2E a fi fi 2 E W)2 a bC 'fl N GD GD GD 75 75 J toGD CD 2 GD CD CD fl KI rtl 2 S’® 2 g 2 -~ ta p ta o 22 >22 g ^•8 fi GD 2 CD fi fi E a Ê.O M ^2 3 &£ta - ta 3 fi «r-H CD r hsi 2§® 2as^aS£ s’S-^§£> 04 Sta-® bpOta g fi c*-T fl CD A fl CD A b> K fi H 2 fi® 222 '£S2®’S®^tavBE£ >0^5220.a >tat> gp2a ®8«fi.. 9 ©2 E ^©-Sg.s g=E 2 S 2122 v CD fl fl fl fl 8-p® 4 fl g©É©®2ëS£§a23® 2gta bofi^ alfi^ta- p 44 a 73 g £1® «2® E g^|=pi x ?a ©-ë p H 8 - 2, SsS8.|a__ «És? 3^ 8 §°2 "4- 5 4»SgÉSSS §-5g.-S-S|8 ^.a ©I- -2 §®^®Ég<g2 >rC> fl r:^-2 -Mp©bOS®^'Ccn ^2 i§fi2©ta-'" 2^8 2228 2 bca m E o Ep®-fi®ft^£®p® fl GD a ±5.5; i N fi> co mm *fl A 75 fl CD O -H> A fl ^'O.Sj^Zfl» 52 2«2£ S-£g K CD O •r-1 S.n 8: §2^’5 -W 8 8 S-ï S §i=.«s g £2 22 2 282 ÉS I 2 ■g g 1 .2 eta’s m bhN« ■g p 44 ©.g -8 beg tag^^pSggfi® cfiE||ta-fita fi:g^( .-a bOp g-0 Sm ©2 «-ta" ata 8 to L -ta ®^-£' .ScHtata.o E Eto c28 ©2 ©ta §2 E ■fl S fl Q öfi-ag 1 W Gv rH i a 3 -44 3 £-^ ft Q a 2 N -2 g 9 a o to 3 to&e-s •g22g£-2^ £gta-g'sg 4saogta^2 ®«2©ta a 8 ©2 -to o - h/® ^§gp>©>3-8©g^S-gs 2s£2fi^ p?I®p«m822E® fl 8 ^to,’ a fl O co J - o 5 O 81gï fl fl „8,1 hi 3-fisg-to §22 fi 9 ©75 4 .-«Oils N 2 O P taI 42 -p 3®SoO-3>M.tapp. sg S s g fl g wg to E 8 a 2 8 s' 2 2 £-2 Ï3 5 2 8 f S^Sgfi ^§2'°^ b °- 2 c '^PW^lÖ^p®2o|ta tofn® ao sto a >.£-£«8 g£ bSgrS a 2 g-ta p x ^agtI., 2 bobjo® gtb" g ©«to ""J2 «S2-8m°^-2pJh”2| fil FRISO RA Bz. Dominé CO toD N co r— O 3 mm C O O c SE S bo2 GD fl c o GD SS to CD CD 75 ’•CD a gd fl E= 03 rt GD fl to CO H h*. 75 CO N 03 to fl 2©aaa®as ©2 8 o 5p j®®aa©©aSrp:p2stoS8 ata40>><i®s©4=atsi4ObD>ta 945 n Pietertje 6 <D L_ O o □Q <a» toO m O O o o o co c= 03 CJ o N O O 3e Nederl. n Friesland - beteekenis een gioote e Sneek, oorzitter an beter e publi- G> O 3 O 3 3 m o ■or c •ol C Q b£ —5 O cn fl o 73 a o bfl bc 75 «2 a o en fl O co a o o 73 fl' o N a o 03 tafi a cd o gd T5 e r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv SJjbolt irden,) o o HO Q O X O o bo Q b© c. 2 «fi o o Q ft o, T3 0) ta a> ftj <U O a> JS o 3 C co 44 O o E ta o mm 3 ai 1® E S' <u ■cT <L> O I (O a> o e a o 73 •I— gd «v GD a> cd ■o c o N «3 73 E a CJ co Uitgave van: FIRMA T. GAASTRA Bz. te Workum. Verantwoordelijk voor de geheele inhoudB. GAASTRA, D 36, Workum. •m-4 s s inhoud r »1. hrikkin- and, dat is leeg chonden dwillige in den izenden, schoei- nz. enz. t aan al urin on- joederen i afzien- :n. Grote iade ont- 'ederlan- particu- jpen was in dien te groot eken, zo ■Ti ei eens ge- ichtoffers vorden niet ont velen met m. worden i, die die en. Maak doordat moederen taan in Fries- de oorlog jns daar j en ruim <U X! O Q Pm Pm O s- 3 C-- ag's .0 cS •o a p. •S>J a:®^ r O c3 r. O O $3 o o 03^ o Q 73 O a <D O N J O a o o 0) N O Sh O a <D <D CO .2 c3 a a o x tl Sh q O N tj kJ <D O o 2 'o o CS v m C3 .*2 C3 jq S-. O EiO ^1 s <D o o Q ‘S Q-1—1 O S O 1 i 5 Sts es c t> SC o ci beleediging voor de Nederlandsche bevolking. Ik wil nu eindigen met de vraag te stellen a^n Hp schrjVvp-r van dat lasterstuk wat u o w S •S s 73 g g £.2 C feeO u - O Q) ;a p. ^M^ ■c E’ ®.6q r: o ei O) Pd'® •*t 6U0 a PP en g bn 73 O O O td N 4 a •-S.2 CO E 9 1 E-a a o <D TH £.S Q o b£ d S o 8^.2 u a ^’s zal op in, om in offers der Dit kan ineer wij huwen en Wij doen te plaats, zelf niet I ,e zolder, ar in Uw ikens, om t degene, ibengeen nen, geen zouden t zij heb- leest, be- gelukkig 1, te delen eer heeft, itel in sa- itie Rode aande co- haar op- dat voor iet omdat worden, piles Ben in alleen 2 - a a O U-T? - 44 O L. 5 3 ^■5) «m.2 - Q O 4-773 ■o a 2 bc> u bo® ■®«3©ö®g5a^Bfl a c-8 bx« >,0,2-2 ”2-28'® r o s- Ut it léste nümer fen „De Wachter”, hweroer in oare kear miskien mear, henwer- h, moet aronder peerhet alle ge- lienst in luiten in immissie r met de Nederl. ijk Over- ike Vrij- appelijke stichting jigericht, van alle rele oor- nde pro- comité’s strict- en Vat Dis meenten o Sm g MM -mm a ÖpSM o Sh C3 ca o p a s 2 y p> OJ gas -tag 3 cl &-2 CO o 'o p9 O o -■ rt O tSJ O 35 o r C O'Ö QJ Tp-*J .t; o Jh o E ta' 73 o a s5 o ®O -W a - o S g o b£-C ^44 :a? bo PP a ’2 taÈs rM U’55 J §2-® 111 ^§®o® a|£^-g «2 43 co h? Ï3 -2 A O (OH ^3 - 1—h a .Rm 3 bo® ta ®g a o x4= e’5.| 2 "S >2 tE-2 E o a a P 4? C a a - 5 - O E ®2 Q +-> S-| -^®'e O Q 5’ a o o a^3 ■H rtj O -H <Z1 ta>2 o o ÓJJ a a::?8 k a H o a - o o b£7d 1 e p 2 SE t e S b PO s g Pm 3 -M •.jj au s -Tj E 3 a^ a-§2§i|83 >2> ■3 O:p>Sm o c o X2 t> H t> ‘f—N Q a a mm MM >'a -M ®S.a2 o 3-g 9’ co J - o N C O Q a 75 3 15 5=0 “45 ■'2-^ r o g o co O c a -M c5 ®2 E a73 S o 44 o3 bD t> ta a a o a U- 3 *33 «h k/ 2 „M O 2®5? 2 ©-Q- - b£) •rH O c3 ©A©©a^44.4,aM-r^p©ap©^ £ta-9 2®^®a§gs®®gg h* o 3 p-’rt a^^^uo’aö--®^- X ta 75 a o 8 o'© 2Fo - ~3'S 3 ©2©pa® 2 2 s 4. SAiidöööa-Poa as 2 §-.£,© p*73 ©a®2§a®®~ «ga 0 n 73 os,a®422>4P®§^N> P-73 a >Smc>©p,®2s a b ©2 ©mm 2 ^>2 c s2 ®.S I ?7 d -t O C hrM 1 -5 ,®o •c® 73 Sm p l73. ^2 ©73 ta 2 2 43 g 3.^ o e® g-s 2,-E, Z 2 9 j= 0,2 2®2®affiaö sS^2PF2«44^Sg55g II S-g||f> 222 2.3 a.P.MM-g rtE"3 s O U~s O o3 c5 J-, H Q. -C .t: o p ÊZ^ a P.22 2 §2 g o o ©2 33 a a a PM s o r X S-h Q O 5 75 CO H 7.2 >2 4-< 4- ^H r> r- 22^-g.g ■§3 02-3 ■52 ®:22 Sm a taö-S g a2 73©342®-ES®2®'o£® So®ta®£S§2®s^ fe-g S2S^2©^^3^®^g©s o n r ^SMMOboS®^®^ 8^ - fi ca fi fi c o g ®2--g a E h-m oe o s-a Sc 2 kA b£ S S 3 E -■--O 3 g-3 3 g >4c p ©4=ttaa S2 ®:E- s£o'£ <l>^2G)£!GD.fi.^o 73 75>X2-^^rÜ75>CO -t r—H P- CM 3 8 al^l fl 4-7 O G> bflZfi O 2 N a o 'w m. .2- El a o 73ÊM.2 3 3®3taa’PS73-« 03 z 3 :ar- o g '3a ta-a g -p - E p p4’° ^3pga^73+s - ta^.a 03 =2 2 .„73 _ta® - E“ <ö2 ta®8fl->0S’*'’^,'a“l‘kJ‘^'*“'-^^> gS22g^tap’&£^c ®^l® ap22a^g--® Sp S£sa ®g:R ta§ ®~2 E £^2^^§:pta§S9 2^ d b fi o w sih a 2 £HQ o ta ta> E aS22 o fl GD Sn O O fcjj® 3 3 o 2 ^2-8 Jh ©h-; “s2i fi «3 fi GD C GD N GD to .S GD 75 fi c3 tai* ta 03 Sm C3 fi Um T-ï a c a 3 a2 - o p4£ ■C^ £2 1H U &H GD rfi rÜ GD .2 .ta a2 3 fcc’ q ta-5-8 s~ ?3?® 73 a t- - 0 §’5? N .ms 2 a E? ta, f ^■§”2 MM O O, 3 9 2-43 Np 2 2. 2 2 §«p ta® B - 3 3.® ^3 3-g x .3 •5 -2 N a o g .- O GD O ‘r"H a S 3 N GD _r o s-»ZZ{ 85-« ‘GD - - ‘GD CG Q M fi <U 343tai443a®41 mm'.P -3 P.E’atag® £^2g®aj a <2a§2ÈJg&E^| O 25 h o fi b£ fi fi to c>:pg4>ia T3p£42 SPmm'.-o a 5 Np 3 O a 3 M“ MM 73 O b-^ 873 g 73 O 32 ®SM 2, 3 p2 “2® ®2®~ ta 2 g Sm g 'p ®2;a o §244 O pa> ta^ - 3 p O - fi - fi >H GD I—H ei GJ 0 O fi fi «rH X O 0X3 2 2 ta2 g a ta^ a 3 o ®44g5-sa©N->^ •M p O p.ta-3 g MM .S E S "2 'S pp a S Ea>MM,1NpN.®(Sp^ 1 p- P 73 ta p g 2 p~ a co 44 2 c ta® a p p-^ ©"p-— E^ fS-g^g-ö b to o fi Zfi *44 o:g3 g fi 4-s 75 "2 O £2 JTStS 44 f ^,’Sm OO§S® O 3 p bC® 2§®.©^ S|« o 1 ta 43 X -80 ■S^22®a®ptatao^^ taa<o^®'g>E’Eg§^SK =<-! m> a E p"'®’"2 “"E ®C“ 2 x GD fi^3 - GD -gg£2*®MM aN2°ta© 3-5-E S 2 a i "a E acq ta x ©aas E ©7373 o ta 2 a fi hn GD X O p- 73 <D C 3 3 "g 4= 3 w Sh O QD g o ata^3 - o a £c O-a 373 3 g E c ta fi K> GD N r— fiz £H V a.ta® -J'g 8’® 44 ta 32 3 ®2 fiODQDfiQ-fiHfijvaDGD/nfir^ p ta ta .2,ta Pa 75 tata ta 2 2 3 ta.“- a' -=?■■- s GD GD fl GD GD co L fi GD O bD O a 8 N g r*- co Ea®Ea’“a>a -2 c-b «•S x O SM”-’133’ 3 3 s g - - a 2 N 0 o-. -— -© ta a t.rjp P^^22 1= aÈap ta 3i cfi Pm 72 gap® r-Hrfi CD GD fi Q - - fi r3'p'sZ|44 8 8 =3» o^ g r p:a>> - •x e”5 s 5 a2 - hli-spl eSs.g-7 g a ai s> 3 O o a a ®ta S a’’3 3 a ta© a‘ 3 2 p a 7 a E «s g:S p x x a a 9 mJ o 5 ta a - 73 ta® ©tajp-. ©.E a a ^22 3 S h-rt.S^3 ptata gta ±1 S CD co 25 to 7 N m GD o C 2 £43 -o pp GD fi 4-4 H fi .-«©-©4=2’5 fi T-j fiD fi 4-4 CD GD GD G^ -M CO h N. GD fi^i GDq ‘fi to^'Ö firOW fi Jfi^-O^GDcD-M 9’n£:3igê'2;3- 8 ©ta Sta 2 - H GD w Nfi.5fiSGD£ GD gd a Zfi tofi S-g c3£ -+-3 O 4-4 CD GD f-1 c3 GD MM H CD GD ®m^ S’S' P”>73 ’3 a a S b 8 a ta p 20 „-7-3 3 pSta g p «O-® *>»'- §2 p - 3 ©7- 3 ta g 3' M’^^25 •8 “S®|^ pO'saEpw® o td Pm a a ta2 ©eo ó'Öp 3 si, L"3 3 3 2S g^2 ®a3 g g ■E-® ■t E N GD X? GD Sh c3 to - ©-a GD '3 xu &ta E mm o Se®£‘ ^2-223|||®8 fi fi -75 fi GD rrH r-fi fiGfifid-rfNnd •fi -fi fl-i en i o) d) H H fi 02 3. P o ta -- 2 M- .-. a U O'—-73> ta> U n .3 x ^taas*-1^ ■J -o 9n x ■g &taa 3-8=2- ®o.aJs©®S>p-3®s s-, 73 73 O ta73 P> ta 3 Ü5 O H I o CD O 1 GD Q ©-S "c. a^ög®a 2 <n 73 3 -p m2 S8tata22 ta ®Ts 53 E E a a a E - 3 a a mm S 73 -a g ’s r fi :fi>75 <rH - 03 CD ®2;>S© E& 2 8 3 a fi 3 5P 0 ‘3 2 3 3 5 a ‘S. E 44 -ta o, ta a 73 5 73 fi F i»2® - J L a otapp ta ®E^®2 ta°pp fJl'o |s tata®2 o &8 ^3 s “a?’««.g-2 - "ta g s Gï S ês 9^ i I»mJ r~MJ (Cc: -= |O '4 M> Smm H—Ha f—- p2”a7:3mm p s pcpo-piE*®2 o - -‘■J®®®rpOD^p®p p9m®a\§.2^ ta£ 9 §c ^Sta^^SsS p S’a-2§s-g5-42 - P apj 32 p.p f s §2 ©3 x^ p-p <2 sota ©2 3-g x '^E- z x a ©ta a s’® ij, g ’g’g"' ©ta ■m -> a g ,a ©mm w 8 3 9 N45 öokta o fi a en Joure a ’fi C? bxjaD^tHfi.p.wga.x.GDaa-*' H^/GDficDo'^fiGDXl'fiGSCDfi S O fi fi N 75.^ fi CD GD N fi ©ta SMM GD CD GD GD fi CD - 2 g. Sta 44 5 73 ■9 a E ®H 2 P-E x fi -fi -r-( CD - J fi CD CD ta-.b-gj^l p-a©a'E2-g®a£ p> ota b p a a -3 3 ©73 .ta s N E mi a 2® 5 2 2 PP =3» 77 TD M - m, g ’-fi GD-§75 *C .—- X yj g fi p o a fi E 5 E «2 ©2 5= a O "O O -o «4 G S3 o rx G 73 a O O -O GS a^q S’® ©2 “-§§£ pta g-ës E o - ©tag-^U p2Q© 2 ta 9 a P .2 3 ta -- beta pa© fi p p E©>3b©a.ap MM «73 c N -« ta fi S 9no ®2 Z^ a a 2 P •g'®ta 343 s s'.a P Staa s ta p -p ■-* :s> a, E a 243 bc22 E bn'aCN43 «43243.2 fi fi 8 a fi tg p 2b>taa£ama-4M -ta.2 N o 2 8 2 :E»ta s ta o pta - -N O 44 N 3 bn x :ta- a 3 ■^®«§P© W ■g g3 Q E B.bX) '©«ta’ Sm a ®-g «ta b §ta®a£©«ta£tata - -p beta Op>© 28-3 3 ©a-* -H S s fi CD A o 2 o 3 o p a-pta 03 44 -* H 32 CD I—‘fi 2 £ta 3 ta X ©ta a E a. «S'3 tag5®* »44 p .SP2 a SO 3 S 3 a :s> p p -) n ta E r EO CD :p?g 3 9r\a—O Q fl o •g GD p -2ta©44>M.;;-?a p -s ^ta-g a ©2 c£ 3 p ffi'CmN a’® 2 ©2 è?Sta a S h ^^^CDOCDOmCq £.22 E Eta M- p 44 O g 8 S:s>F a 8 §2'® E2.-a a N «ta’’® N a r ,©33 M.® a p tn O 3 1 o 3 fi 3 Eta 1 H ta-2 .feo :s--jp to 75 E T5 C 73 O G O oatata ■ta p u5 2 3 p g£5 3 - 8 p a 3 a X 9 ^'£^3 3 fi •^5 c GD CD 75 fl fi GD §- N f* O ^4 pr GD^t P- - 3 £9' ta 3 O 73 fi fi o o Éi© 3 'Sb 2 o M "a -g 2 E» Q CD ta - a S~ fl CD fi U Q75^ fl CD O GD GD O fl^ fl -ro éL GD N fl fi s- ‘fl fl fl fi GD GD .GD o 5 GD 75 fl A CD a O GD bD ta o fi fi fl co O GD 4-4 M ^8>g (7 4J 7? 5k",hh ita W H 3 ta SS 5 a *7; '.n O N CD GD bp54= MM -, ■- a o gJa 4d'c - -o E s 2 E 3 3 3 8 E èjta S3© 1 M-— Zl'l a Eg O GD A A fi fl (O 8 ©MM ^2^ s ta 2 a H 75 O (O c GD fi .bC •j fi toS fl fi CD «-H o flfl CD fl fi N •fl5 CD k rn N -fl5 E :p n ’S<ë-a© ©■fitó O 's 3 c L fl 4-9 45 2 3 5 x o o p bt '"ta o o a s44 a bcE 232 o o ta -£E s - a 2 kc a. - s222 ^ta -3 8 bC[b fiv GD O GD CD E c g 4= m Kn fi N fl fi N 44> CD fl fl fi CD GD fl fl fl O §2 bc2 >2 s o a bB 3 M..LM 3 3 OJ 3 43 J 5 ta fl H lT E 2-fi ®-^ N Sta 3 ot -M p W-8 ^ta2-« 3 44 44 O a o Stam r' ëh a s s GD N O -Ssfi’Sg^ 2 ta a o .r-M^ GD c o GD 3 ta •2 a 2 M* S 44 2 x 3 a O o 2> 8 ta .5 44 2 fi 9 i: •g-S^-s 3 2^44 ■g £02 u ^2 43 75 CD fl s CD fl AS A ©43 g L. Sta MM N g p 22 8© “.““•o O -fi CD siT E-25® 9 - -44 bp 3 ta GD ^4 r 8 MM 2 a E g>2 fi o bn E 244 O ta r x ta N."' fiW>£J©pI)©a© ta 2 ta-CT-S a ta to 5 -p G a -x 5 2 Or-M i ‘fl CD c 75 fl cd o to aa-Slg^^ ©2 fig 1 a ©9a.„§ta32 fe^> bnE25 g §2 -S ©ta ta2®ta^4gmga®©taM© ^^©©J«gHE>’®:55| ■y 9 3 >-8=© E® a 3 9 öta mE®N4=Etatata43E44Ë4a bC43 E ta E 8 M. S - 44 cb-fi fl ©22 ©ta g a p ^2» a S’®ta 4b O 43 3 3 «fiE|ÖO«S^ r- - ta a g b2 s.o nmm 92 ”«©►>•-> '1 E 2 s a44^ ^©MJ^tata g £2222 a^|t2s s2 ^©2®®® a’§>8«8®®® ’en 44 j GD :fii ¥3 j o ©4= T 3 S=:ta 8= 9 ta-2 - 9 -ö 43 E Pm 44 :s> bc :z? M 8 fl c GD g» Ê^ta p - p|22|»2a.2 a 8 ©ta” 8 p a 3 g s «2 8— o 9 a 3 ^2442 c 8 0 »ptag2«>ta ®2 p Eg® >2’ a 5 I ~§2sf^ 3 a a bc fi4 f vr >>Et43Stata2 ta© g-° g - p..fl .fi-CD d> A fl "fl b£ a g ©22?.®. ®3^ g^-Së.. C? *h rv) CD CD ^^75 20 =a 3 5 p x S §’^p ©222,2 29m.©g bOg ta>N ®^©E2©?Ng2ïi -tata ©ta -- >3 S3 ^©2 a<® Q T! o CD fl 75 -H GD sig’s O t» §lQ® o 3 >30 pp ©ta bB> ©44 8 fi o ta o a a^ ©42 t> t> - fl-. -4 QJ C 73 75 GD 3 3 ö4b a u>a a -*.© M A fl GD O <O Ifi CD Sgpfil^’8 '2mm2 2 fi 8^ O fi 3 - ^2 ©ta3 E-*" §•^•82 §44 fi a m ©«8 :la a b£34 j» 'mm ^2 ©73 GD '8*2 fi 2 2 r-r-1 fl X co - - O CD ta pü - CD^flCD fl fl cS ^SS.GDbcfl,fiKMflGD'--»aD„ O E C a S x 'S mm i«isr=i“s ta 3 g ft» P’S a ta g 8 g.cn p tH S a fi o® E S g x Emm'SS-S a E N 3 ta 44 g o. £2 >®’3 ^2ta O O GD rO CD "O fl x2 CD fl fl a-g-ta 343 p' 03 to fl fl fl o .p M-.s cw ©a X a 7 g E g CD to CD ■g.E® g E a g Ha a o M.o^fitag’p gss®ta ^^tata ©2§22^ s - 3® 2 ta 3 MM N g 43 MM ta s'ta S fi g 8 -fis ©ta ta p s O.P §Sê-§ë©^8 ^©j2X^®fi2® E o o i£S p fi® bp2 p a o>©a«®pfi25£a'y ^©«©taS.fissE^ 22 5 3.® 5 O fi-fi©2®£i O O a °-fita 2 g H ta br>_ 8 ta E s^.S ftE 4=7J p ®p W 2 fi a g.-b p a Q a s bo-p 2 g fio2©o p E 22 Êta2 o 2 fl-v CD 75 GD -fl tofl fl >j fl o fl too -2 2 fi E^ p O g5o ^h fl fl cd CD CD a a a fi s beta 44MO®MMta>ssotaM3 beta 43 >8 a a g a a 2 GD -rta fl 25 CO 2 CD fl fl CD O fl 3 E a ®.S 73 343 C be x ;s> ®tar“ a 73 A «fl5 un a? gta’© o fl 75 CD O be. 'tag J5 hh fl A fl fl _p O N ta—i CD H’flflCDAQ0fl}AflcOGD«r-ifl S.fljCD to ‘7 k O GD~- cA #fi 44 g bC44 bo - x “Eg .44 -m^-o p sEoo'®fi'®s'£^S p:n-2q^ ^e£-Se GD CD to co g jg ^£lta -mS-P fi- - ©MM r T. CD fl xi fl^ S O GD fl a75X>X5 fl GD GD ^.S®-ë S g| fi a 5 flfi =P® 2 2 O ta 2 fi>E©OtarM> ggtap8® 4O tc g g3 2 b ta a a o - o a p 2 44 44Sp_®p aaofitaafi-op te o fi. te a .b a 4m E I ©Tn® hr ils fi p 2ta gtaita °u S’® o ^7 P 4ad t ■fl fl cd A P* CDGD^fl.dSCDcD >tagEgts:.2®S S §5 m| fi.Sta,§ m 8 g; ®2 a p 17” a p £.©©§■£?- fi'°fi2S- CD JSJ'fl fl flrfl fl ge’SSg dS,|g 3 bO43 Es>43»4=>O43E 43 4=>SS fl torr E p c ta a a a E s >2 a 71 ta E-g-^2 a fi S S'© ta g^ J> ps P g H fl-< 2 S CD r£ fl to ^H ,bd fl flceflflcfliTJfl ofl^fl fi2a®44®2b2fi-otoo ^h ^-ta^C^o^CD fi fito bo boa ta" «I— CD ry> »r-» ®r«ta== «tog's r p C a 8ft-a E £22 i i w M 8"©’© S J-l - fl CO -- ta p fita 1’2 3 -. a co ft© bo o:s>2 o”E E O tS3 CD - fl CD ftta p ->s®©ft©9a b 22 ©mm 2 E 4?£2 a E2 8 E 8 a2>gta a a mJ ^gto’Sta 5? co 24 «+-H a 4j o*hs—fl S’* fl ^flOD fliflC?fl’flfl75P - -H- -*J fl fl CD co© a E a-.- p p^ m a p beta to®g^ta> MM ©p^ d fl fl 75 GD CD fl A Q4 ■-. S p >ta o ©ta p^ M. o N E bDta o o fl O,rH J A fl's fl fl-fl GD 4* fl 75 fl s a o c h CD CD N O fl bn s_< cJ fl fl co CD GD •8 a C" hi. 3 A fl 8 M a -E o X t- O 44 a p O ©8 a 8 E§-g ^S=ft2s S^flC5 oo ?u O aj -*—to fl <-*■ fl xSflflflfl-o öJUvOGDO 0X5 GD a a 75 .fl GD CD -J© =‘•„2® beta q a 2-a a 23q£8> p E.2to E a's g - - - c X X -gj _3 - ta 3©2 E’^ta- E ■a gS‘“:s S ta2^hD«ta2’^SE2to^g® ota 4:3s pta 2 GD o H fl S-V A .fl GD^ fl O 075 A CD O. fl£_,SQ_,CDcD&-,GDt>O, pta©obofi®ta®b T? rta 0 O fl CD tata r-4 K>. TO 9> o 3 - :s>40 b fi to 44 - a N 8 44 O a ta b E ta s 8 ft 5T1 GD fl-( a o CD to fl pq 8 -® £.i|2ft-a912p58P3©p NHu O AP«5 GD.S-Ö fl fl -H 75 e o Co 73 “i si ho ’g R MM S X g S ca <5 v^> A* ®- s S 2 cw Eta^MM^N Eta^figtogmp© - usS 75 tn A CD ^h CD co fl 73 oto- a 8 a ta a 2 CD 75 fl fl "-ta GO A 75 CD fl b tata 75 fl - cd 7? :a» 23 bn fl QLrA. N fl ,rH .2? £D fi^gp^fifi^E Sg ®to >2 a g 2 fi-g m®fi2b to r^ta •ft e e d co 7mm Si s 3 s o s QJ SO fka s-H to g ft g V3 8 -H H-M tn OD O A ®ft E a a a a2p 8 ca ta 45 o a P.J3 O pta ta g U M 43 a> o x x cz2 s— be> •- s-s S’S-hsi N ©a 8 9 =2 H fi !S|^§-a§ta®^p.to8H, 8 rn p g 9 bOta p--©pp s-- Jgtoto®§ag°^- 2s^to©ggsta£ tops©|2ta© ©o®2a2 2gga>®po« :s»-=»to o ft— g 43o>NtaSEE243ta>Otntototo®N>oaE 8 a b 2 2© co £ta.E ‘3®2ëc^a®'S®i® "“S .- .to2fiN8>p®S43 o g o be a fttatsi©o>«2fi,©a®p]ta pto= pWft2-g g _.2 2 a gto q ta©®2®®«T3N©po’©®£to£. ©©flStoto.jM^ssSsaffl®»^ 2 g p «ta 0|ft-3 ,.ta bigto ^S.p 35-=; 3 g a ®-a S-gta^S’? ö'gë°§§ra®gsg®2 ,pm„m. GD M75 O^PhgOA torA75 t>J P-O to 'C o.22-a” P'S a g ta2 ©22 0-0 a g.S 8-s>§^sir STSs-3 s’ g Sjg’ p 2 o m ta fl^ScD-C-- S h A 2= fl N fl 75 CD r—75" Q °U tag©’*®®©© fift£43§,ta.^ta cf7? O fl-2 0 j* GD*d ^j^ODTiGDrhCD^fl GD 43 - 9 bo a a-- GD CA -sO

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1