hfr p HUK- 4WM z 2 1*3 IF I o i I dl i Z 1? hlf IjirS .s il: UW Z hj!ib Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten. -i 2 S Hs f®l^j f hli.5^Iê fl.£ s liifï 411-2' .“P *s Lz I k) b I s Ui g-s U 8 Drie letters. 2 i 3 s I g-S."^ a g pil >js |g3=^ s gi Hwet nou S,-g §)®-2 as ®a-o a 3 B 00-s 2 gl ii: ll-ê No. 42 Zaterdag 5 Mei 1945 67ste Jaargang RA Bz. 1945 Dominé Drie letters. gjinne, it lytste foart oanpakke, trou ,AAN. Redactie „Friso”. HULP AAN HOLLAND O2| barre Lêz Friso” ^JD n Pietertje e Sneek, oorzitter s an beter e publi- ce O i c Uitgave vanFIRMA T. GAASTRA Bz. te Workum. Verantwoordelijk voor de geheele inhoudB. GAASTRA, D 36, Workum. e' s r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv SU bolt irden,) ra u B k 8 l i U o W o o K 2. S go crq x Z 1- g p o o c :0 eens ge- ichtoffers vorden niet ont- lelen met m. worden i, die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog ms daar j en ruim fa fa fa fa z z o n •d s» ES 3 8'1 ts Vanaf heden behoort het voedsel van Nederland weer aan het Volk van Nederland E= GD R -5 >rf o t aö c 8 i:^c ca u XJ ca a c 4» tu a Een Veehouder. (Van redactiewege verkort.) 3|^ a i a> - s =r e éi® 8~ i 53 o bc.2. a5 -o .E 8 o a bog ra ■o.xra p. o O a 2 penwer- n, moet aronder neerliet alle ge- lienst in Nog eenmaal vragen wjj Uw aandacht voor deze actie. Maandag j.l. hielden wij, onder slechte weersomstandigheden, onze inzameling. Het was triest en guur, nat en koud buiten. Maar het was anders gans anders gesteld in de harten van de burgers en burgeressen, boeren en boerinnen van Workum, stad en gemeente. Men had onze oproep gelezen, in de ker ken de aanbevelingen gehoord maar dat alléén zou niet tot het resultaat hebben geleid, dat wij Maandag te zien kregen er was blijkbaar méér: er waren harten vol dankbaarheid over onze bevrjjding, vol mee leven met het harde lot van Holland, vol zorg en bezorgdheid voor familie en vrienden daar; er was in die harten gulle warmte, die de mensen heeft doen geven zoveel als, bijna zou men soms denken, meer dan ze geven konden Eensgezind en spontaan hebt U allen van Uw goed en geld gegeven voor Holland; ruim f 7.000.aan geld en een enorme hoeveelheid goederen, waaronder zéér waardevolle, zijn beschikbaar om straks wij hopen met alle gevers vurig van spoedig naar Holland te worden gebracht. Heel Friesland helpt hongerend Holland, schreven wij de vorige week, en nu durven wij zeggenWorkum heeft zich kranig gehouden 1 Onze dank, zowel aan collectanten als aan alle milde gevers en geefsters spreken wij dan bjj dezen ook van ganser harte uit. DE PLAATSELIJKE COMMISSIE. beleediging voor de Nederlandsche bevolking. Ik wil nu eindigen met de vraag te stellen aan de schrijver van dat lasterstukwat heeft U allemaal gedaan voor Nederlands bevrjjding of bezette gebied en voor de be volking en tot welke groep behoort U? Als U zoo doorgaat met schrijven werkt U het communisme hard in de hand en is revolutie niet te keeren. Nogmaals hartelijk dank voor de plaatsing. rs zal op sn, om in jffers der Dit kan ineer wij huwen en Wij doen te plaats, zelf niet ie zolder, ar in Uw ikens, om it degene, >ben geen nen, geen zouden t zij heb- leest, be- gelukkig 1, te delen eer heeft, itel in sa- ptie Rode aande co- haar op- i, dat voor iet omdat worden, alles een- tn alleen M. hrikkin- and, dat is leeg chonden dwillige in den izenden, schoei- mz. enz. t aan al arin on- foederen a afzien- sn. Grote iade ont- ederlan- particu- ipen was in dien te groot eken, zo tuiten in immissie j met de Nederl. ijk Over- jke Vrij- oppelijke stichting pgericht, van alle rele oor- ‘mde pro- comité’s strict- en vat Dis- smeenten - .^a'g E-o^ g l cd q cd - S a-E is 13 a 5 r 3 C£ JSoa S^® Ê-3 bD bDg^ c-ëS i© E* 5 e 2 Al "S' _a .2 r—< g. .2 E e I1 a o N§ê© g« O A t Onder dit kopje verscheen in ons vorig no. een artikeltje, dat een korte beschouwing gaf over dingen, zooals die zich voordeden, terwijl terloops de aandacht werd gevestigd op de „publieke opinie”, welke in ’t B.B.C.- Nieuws no. 189 werd afgemaakt. Over zwijgzaamheid lazen we in de „Balkster Courant” een ingezonden stuk, waarin dank werd gebracht aan de burgerij van Balk en Omstr. omdat ieder z’n plicht kende en zweeg. „U hebt bewezen te weten wat saamhoorigheid is, U hebt bewezen te weten wat liefde voor medemenschen is” aldus inzender; toch wel een geheel ander geluid dan van vuurpelotons. De samensteller(s) van het B.B.C.-Nieuws no. 192 kijkt op z’n zachtst uitgedrukt door ’n sombere brilDe geest van het Nederlandsche volk wordt onbarmhartig veroordeeld. Het groote leger arbeiders, veehouders, geestelijken, artsen, om maar enkele hoofd groepen te noemen, waren door mooie beloften toch niet te winnen voor Nazi- propaganda, welke volgens U door de massa in bioscoop en krant werd ondergaan. Jaren lang werden duizenden onderduikers en vanaf Sept. j.l. gedurende 7 maanden het geheele spoorweg-personeel geholpen. Zoo- iets gaat niet zonder opofferingen en hulp vaardigheid. Hoe U zich tegen die Neder landsche geest kunt keeren en deze onwaar dig durft noemenneen, na zulke groote miskenningen zal ons geschrijf niet spoedig genade kunnen vinden. êï-s ar •S§ te jij ©Ti - o ±1 E fa W a Sfa ■o M rz1 s ^fa "E «-g bc« §^®’Ëa^® 73 71. a:p Ja p S a®ggM> Kg-P o o o g'g ès 8 E ^■3® fep c - I e ws 3è Nederl. In Friesland beteekenis een groote I 9 it 2; Pt fet I S)®^°-ë§^-2 - s S - u .2 t q gQ o p ..-4 m •G fa< co ©la2 73 fa E tn 73 Gaarne wil ik een opmerking maken naar aanleiding van het schrijven in het B.B.C.-Nieuws No. 192 onder bovenstaand opschrift. Men zegt daarin: „Als wij ons proberen in te denken, welke die opofferingen en ontberingen van de grote massa van ons volk geweest zijn, komen wij niet verder dan spertijd en lage rantsoenen.” Heeft de schrijver hiervan ook nagedacht over de huisvesting van de vele jonge onderduikers; aan al de spoorwegbeambten en aan die deze mensen ontvingen aan hen, die de nog overgebleven Joden hebben verborgen; aan al de boeren die gezorgd hebben, dat we altijd nog genoeg eten kregen; aan de velen, die hun arbeid hebben neergelegd, omdat ze zich niet wilden aanbieden in de hun opgelegde organisatie’svan hogere en lagere ambtenaren, die werden ontslagen. Ik geloof niet, dat de schrijver en de zijnen waarlijk hebben getracht te denken, of staan zij zelf zo hoog, dat zjj deze arbeid niet hebben kunnen zien. Met dank vóór de plaatsruimte Hoogachtend, H. MULDER. g g S 6 S witte scille, det wy meiïnoar ien folk tbinne, det wy meiïnoar ienselde skiednis bilibje, det wy meiïnoar ienselde takomet tomjitte-gean. Haw moed en bitrouwen. As elk meidocht, kinne der greate dingen «2 S o-p ~®ffa 2 ga ©3 E S 2 fa 73 M f £x: 3 E S-S:?£ r S 2 -c3 EL a o 53 a 1 ©7- P P X a®?-° I 9* p r x O G g'g •Tsr-e O SS g O S gs c3 73 s» bDti fa o 73 "-1 fa fa I O s 2 3 O’® g s E Safe 3 t s 5 -2^ •lts 2 a ^fa^ê'I’Sèall^ÊS^1"’ o> S^faSS’S .2 5 p 2 Q G .co bf) ^P G p 9^ x P ^tDg n en Joure ë-3 2 fa 2 3 ScE p r -q P.bc G .BP.E «’a 3^3*^885 ï|“"ss ^E-pgSgaè^ 3 >.at.a'E g ■g3-s CA ,CA -§>Ë^ s'S-k® fa r sk o g^Ea® 8 S73fa2Ex2>Oa> x fa x bc o o -2 cc -®'S£. ot 32:5 "S E 3 <5 ai 2. Bï k o 2* 'S -- D g g ©-E2 ©t® -gseö b 3 .fa o «- E 3-g Q fa (Z O 'fa fa I a a-° - 3’S^I t i fa» o o S G G CA O ^pPGuoaptfa .7, ao p X b£)X E g CO X 8 J 8’É 3 i s s s 2 pB« B - sii •p’ë^E §■2©- bc X fa -fa gj- göSS"§>3 s 0 g.g §fa ©2p e fa a .a >a x c TL rt'l P q P (rf CÖ 3§§B «Uil ^s-l cc a s"i.a SE t Ut it léste nümer fen „De Wachter”, 1 hweroer in oare kear miskien mear, J nimme wy ündersteande oer: As de bliidskip fen ós folk oer syn I bifrijing hwet mear to bitsjutten hat as sljuchtweihinne, freget elk himsels 1 óf hwet er dwaen kin ta de opbou. Der moat mar ien winsk ünder de minsken libje: Sa gau as ’t kin, de saek wer yn oarder. By yensels bi- gjinne, it lytste foart oanpakke, trou deoanwizingenfen hegerhan opfolgje. Alle dagen moat der in foroaring to’n J goeden to fornimmen wéze. Prakkesearje dêrby alderearst net I oer politieke tizerijen; de wichtichste opjefte for de kommende jierren is: arbeidzje fen moarnsier oant jouns let. En arbeidzje dogge wy meielkoar, I sünder êfskieding neffens rjuchting of stand. Aldergeloks binne der noch I gjin koalysje-brêgen, antithese-polders I of rjuchtse en loftse havens, alder- I geloks hinget de deuchdelikens fen in produkt net óf fen it leauwe fen j syn makker. Dêrom hoecht der ton- earsten ek net swier prinsipieel praet I to wirden; de praktyske fragen scille I al üs tinken yn bislach nimme. Sünder twang kin it ien-en oar net. In great part fen üs jongerein is to biroerd om to arbeidzjendy ’t mei spinnen fyftich goune wyks fortsjinje kin, giet net for de helft yn ’t turflan of op de bou, det is sahwet de ridde- naesje. Huzen en pleatsen lizze yn pün, mar de jongkearels stean op ’e beurs swarte ingelske sigretten to smoken. De ünderdükerij en de swarte hannel hawwe de minsken net in bytsje demoralisearre, en dat rekket der sünder bird oanpakken net üt. Scil ’t goed gean, dan moat der earst wer earbied for de plysje-macht komme; dy moat der fül op wêze, de üntspoaringen yn üs folkslibben ünder taforsjuch to krijen. Ho war- berder, earnstiger en sekuerder dy I mannen hjar plicht dogge, ho gauwer it folk fielt, det der forbettering komt. Twad moat de hiele skoalleboel, fen heecht oant leech, sa gau en sa fol- slein mügelik wer yn oarder; in rêstige sfear moat skepen wirde, der’t fiks wirke wirde kin, yn tucht en tawij- ing. Elke skoalmaster, elke learer kin I sines der ta dwaen, det üs jongerein wer helm en ynhouten kriget. Trêd moat alleman op syn plak syn uterste best dwaen, it measte üt ’e wei to setten. Ho gauwer de timmerman oan ’t wirk giet, ho flugger de spoar- Ijue de lijnen en stasjons yn oarder hawwe, ho better wirk de brêge- bouwers leverje, ho mear de boer produsearret, ho earliker de keapman syn saken öfdocht, ho trouwer de frouljue de hüshalding forsoargje en I ho minder fammen mei de Kanadezen omflirte, ho better en djipper wy i P K S <1 UJ .I’S P G :.2c 3 - 3 fa, 3 x 3 2. E 3fafa 3 •O 2? S s 1(2 >.S fa A 73 SD73fa bDf3 73 Ofafac3>>>bDB ?'a 12 0 S3-2^ -fa -^2 2-= 5.2 a bDÏÏO-S •2. 2 ®-2g2 2«T3|(2§’S®-2 a 5 ^faSfaffa i£| -=. - 2 e - p 1® ®|’^®Ui "fa. fa© O 3 55 3 X ©34 0*5 a „3 fa 3 2 ©"Ti 3^ 2 - ©.fa o ®- S’g'ofë’S S ^Ijcg oc- -B§®®3-2fag~aiB g^-^sa g g 5 g c a a x m^’g'ü S'qp G-gx a 3 J S?© Sw>3>2 03 2 3 t. 3-Q73M g c 1-8 “-ë i3 ®31 3.8 3 ra a S ^2a05£^3 a ©J22 £22 2 73 bera S3 .bc-o fa^ra s-^ 2 2 S73 - £ra-g ZbDS E a 53 53 c a-£ 2 ®*b ~fa2ra ö’E-S fa 52^3 «fa^rarara® ®2^ 3 £.2 fa a ra ra b P —J I O -4-A a73-fa 2ag3 =3 3 fa a fa o ”2--^ 3 2 32ra S®^gg rag 53 - Sra1®l 5 ®3 3 b^ B 8 3 0 a ra 73 73 ra 2ffl - x £-< gra FRISO AS SoB-O a tx-u i c o P o ■i I GJ g C Ai r co 03 55 4) G o o 945 •X 2^ E <s ra +-■ aS bc 3 3 2t-3 a’ c3 O o X bC m o> 1125 co C 8 ra O 73 r «c£ C cs 'OI g T5 G P X r-t 5 I 53 o 8 o» o o s: o o inhoud P s CU O b3 cjq o (D G O O c en X" 'Q£ C3 p G N id Tf< O m G O Q c S3 O P3 <x> o o e O IQ o <A O CA \O GQ G o o X O CX -O Ï5 a K fa ®T3 tn B S a o fe b 52 cd ö- fa o fa co CD G O X ,00 73 fa ’©•-< 3 CO =K -Ü ss: C33 CO E= CX3 ton cx> C» ton eton 0) Q O ^5 KJ o> fal 53 X) bo K .5 o i OI fe i o cS Td O bD a o T3 b£ p B p 3 ’•'fa o fa 8 ii ■a H t- PP -aap. fcj o <s J5 -w c5 3 u ca - tn p. ,-a S O ,<D -i bO5^ e‘3 o CD O O xs <D bD O <d x <D r— Q o 52 O CD X2 02 CD I bt i» a Q O CS X) C <-» a os •c e rn a-a SS O «fa- ©CZ2 I G a®^ 53 r gtj ?-® 4S“ bc> a -o a csa: E? _o <D CD <D o a CD P-P-P- «3 P CD 3 04 CO X O •-< ca p p<x r: 5 3^ X 5 8 s-5.2 H &c I 73 D bD .E is 3 -ï 44 o 2 Q N M M 02 1 a 73 .2§ s "s 8-E ©fa o o 'rj O D - 53 J 5? »-« CD .^-g®^ a E u p 2 o faD i) 3 S a Q t» "7 S3 u i» 4? £-2 ÖXJ is OQ - o S©©Ë 2 ifa --t <D> O (D PCLfa© - <D <D <D( r- cm eo bo 8 o (D 8 a A a a 53 1— - Sfa p cd X) C Q Q E o J 72 ’o ïS.2 S Q O 53 o p o (D 73©a®A>a‘7® aN©>x©«i- o 73 -a §S®§'£.2®| CX^.L o K x’C fa (- <4 O (D CD -§©.£. 73 3 a Q7 2 FTfa C_ CCS H c-®—.ES X73 ®S2P 03 77 CD *-• 'O B 룒s - M a 3 u ’5 ■0 p a E 's s •G o CD &73 O ZO5 X-P -p a jb Sn 223 'O G- O <D ^-1 bL .S'® a 0 .2 a- w p p 03 G ■r’ <D q b» fa- pK O •g 8 22 TL GQ CA O ®73' QQ g G O -22 O S'E 2 Sh CD <D P C ifï p~ P-® p 73 2 te .2 o -3 53-^ o -53— a> bcè.2 •s s S3 C S 6^8 8 - CA S3 sS A3 >73 cn fa) x 7 b e 73 e S g’S-S c3 P aö O P P <D bLw C - 2G S' o C C-G'Ö o o bc a p g p.3Pïg p o- ®P 0 j gp^irDP^r- 0 2 o p Lu ^ë^c>2-P“ s a" 5 - p .bc-S PP^Gq P-^ G XT3 g o q <D O <n 2. - 03 bpg P bb o P p 73 73 fa .^oosoa©ö7- 8 - N P G4" G g- p q p P G p P <C C5 a fafa fr. 0) ÖD fl 83 fa fa X bcj- K x a ■a 73 c S 8 3 6 73 •s ••fa 73 73 73 -8 1 8 8 8 8 .2 p-0 fa - p - c p "p 3 C 1.-2 bÜ73 P bC 3 O' G P o a 44 2 <D O G ’Ó3 o fa. 1 d w -q o P 2 Beleefd verzoek ik U, redactie van „Friso”, onderstaand ingezonden stuk in Uw eerst volgend blad te- plaatsen, waarvoor bjj voorbaat mijn hartelijken dank. Met groote verbazing heb ik het ingezonden stukje gelezen in het B.B.C.-Nieuws van 30 April j.l. De Nederlandsche bevolking heeft iets meer aan opoffering gedaan dan spertijd en lage rantsoenen. De groote groep menschen die 2 a 3 jaar, ja misschien nog wel langer, zijn ondergedoken op aanraden van de Neder landsche regeering inplaats van met de Duitschers mede te werken tegen Nederland en al die tijd opgesloten zaten op een zolder kamertje of bjj een boer of iets dergeljjks werkten en zoo lang van ouders, vrouw en kinderen gescheiden leefden, was daar geen opoffering was dat geen sabotage Hulpvaardigheid was er bij de massa bij ondergaan van Nazi-propaganda door bioscoop en krant. Hoe durft U zooiets te schrijven Mijnheer, terwijl zooveel burgers, boeren en anderen met hun leven gespeeld hebben om onderduikers te herbergen o.a. Joden, Canadeezen, spoorwegpersoneel en dan die menschen niet te vergeten, die voor tewerk stelling in aanmerking kwamen en dan diegenen die wapens en munitie hebben opgeborgen. Door zwijgzaamheid van het Nederlandsche volk zijn geen duizenden door het vuur peloton terecht gesteld. Die U bedoelt zjjn geen Nederlanders maar landverraders, die niet meer verdiend hadden dan de kogel en het was beter dat U Mijnheer achter al degenen van dit soort aanging, die nog vrij rondloopen, inplaats van de geheele Nederlandsche bevolking daarmee gelijk te stellen en te beschuldigen. Ik meen dat er wel een groote massa is die zich waardig gedragen heeft, of mogen misschien zjj die met een witte band om de arm loopen dat alleen zeggen De besten niet te na gekomen, maar hoeveel zjjn er onder deze die zoo’n band niet waardig zijn? Het is niet noodzakelijk meer gevallen te noemen om U ervan te overtuigen dat de groote massa in bezettingstijd niet bang was om iets tegen de bezetter te doen. Dit bewijst wel dat de zin tusschen haakjes (verstand gebruiken) laster is en een groote c P JG o 00 o B 3 O ’3 .2 73 bD fa -Ö 3 Ad -fa g a 3 3 73 ©za.2 2 a' Q fa P ~g 00 11 3 fa? P O X' x X a2 N Ti bD 3 7- a co Xs •^=hg® SS p p 01 b£ n q j 'Ti X u bD c a G P P u p G P WW <A CO TJ Sh G a a a 53 bc a o 0 <S fa P bD*3 a bC'O CA N 4e -x P 's R 0 ■o 5 S - e e 5 73 .ta ”2 S 8 'T1 2 8 73 ‘7-2 8-1 •’2 s .8 S 2 'S 8 8 k f 8' «7= -g g fa -fa -fa 8 öj*- 3 p Mig’ö a a c3 ’g tD bD x -a 3 bD A-> 3§ 3 fa S s"-3 3 75 u - _J3©O a >t3A!J3X>X c3 a 3 N fa 3 ■a 3 ^c-S-0 «8 S’®-g-'S- E-t? 2© s «3 a 33 75 S.fa—I»373fafaCa M.S SJis’ïlës s- 5 .2 g Q M fa a O fa s fa 8—03 33 Sn© o'® I-, fa fa 3 a O S W a bD* 3 §ofa fa® 2 a 3® .a ©j= ©c bDCfaQX) X t- a ©43 ’I fa ’SJS -2 eg C g a 7 ,a P 5h •fa ^§^1 a H .fa 3 3 p q q CO G P P p 0 p t3g^.’2pS2mx-£5^o.^oS_2o O3^®SS'gSH’3'S§b©£^’§3 gfh 2 gx .2 p fa -r bc-3 - 3 3 sgg^* N>©3§3ac - E-N d ®«S s 3 ©®;5 a ©fa o 53 o fa a 5 8^3 S-S 33 -g -fa §0 e 5 ihe^&fa» sS.’S^ö.^-faS -SE x ïr, co a-2fa P *G G P P -o TJ G £8t3-§S S3 CC 75 a c3 co G G G a 53 g S bD fe fa a o 3 G c n a-3-3 P c 8 -2 bD "fa Sh 34 fafa Otj oS ■g©3^2 ®fa axx-3 o a.SZ; A a-_ - ®- B’S ©®-g a- g Ba ®'®x’^ S ©fa ®g faifa ©-S fe-E ©-s E G CA 00 B X 3 1X3 «’S’'2-Ê 3 a^ 3 2 3fa 0(2 fa-3 o«-fa,2ia*3fa*+» ®S®-3«® £-§1 J 2+i 3X1 ë.Ex-a Bh^-o p G P ^r. P «r—O a 3 o o fa 4-’■q O G g P P fa S o s H o o -o ai CD c3 ®’®fa 73 -a - •a:a» .e gx g 2 73 73 B bD.2 o o’3 2 3 2 bE p p ,2 p xj X -q G - -ia 3 sh©S a si’Ss'Ss x p T5 X O -g ■—O o CA G 4-> G O c5 P O 73 >73 bc '5.2, a ©x S3 fa-fa 53 73 - 77 53 tn C 73 bD 3 «5 bC 7^ fa M P ‘X* 'a°K3® u C 3 P bD g -fa 3 c - J t- 5 «fa bC© a x o fa a 3 .fa ^7 a B a 3 b o a 2 ©73 13 Q cn is* ^a^ 3 bD23®"3®bD© fa - - 73 fa fa 3 8 3 3afa>-^3fa® S 3 S M a B o P G q 73 3 S -B cs 3.2 o fa U fa D x ’fa s^Eg-g^® S 1^.5 “gjgg Gq p o p -q X p -q Sk P P P Gx G M CQ c ï.2 o. fa^ «P fafa< S •S bcPAfa i i.> z— CH,7^ M a o CC ■a 73 fc. I a a 3 fa ©73 fa 73 §•5 G -*fa j O P P 'G G O G -o 43 fa 73:2, o£ o ■E E bC-g CA O u--3 p. fa bb73 =P^ 1^®-§ G G P P G P^^1 G -G o GX Gr O O -*-> TT t> <D GS X (W; p o •G G ■*-* <D CL P G •- 2 p S 3 büfa fa©"® - - <7 tq fa .fa 53 .fa .fa* 53 1 fa B -7 fa 55 fa ©AS CC 77 bD a*^ bc o r bD r -3 —'O p XJ 73 p G G O G q -1 cd O 3 fa fa a fa E u ©-° - faj p E u fa bD 2 3 O O 3 O'® a a a l]p fa_ - G "S CQ *G X G P Qj .rH M EÉ Q ■a "E 3 S ’S -SS73 B<nacia©®,,-a2 P G G G_P^ X k fa 'a 'U >44 X cd G G P G 73 bD"® fa'A3®h.fa3AE2 3 “■S Efa g N X ,P ■g p G g P >e bDAJ 3 53 E - a 3 2 X G G C P •^0 2^1-2 soi 0 +7^(fa©>2.©©’©ax3’. 3z x 3a— W 5 S i* n aS-3-3 3 cj S3 r- fa X -2 73.8 a bDfa 73 73 Sq 73 73 1 a G - n, P PX P P o o o o p .tc T3 G P C P G ■2 F G p p T3 G<O G P P P G rS O U CG G C fa t, c3 S s j fa-* fa w Q£^ 1 j 3 D) bD -O G w G P rt P 'oe fl X Ha" bD a r r! r- bc 73 -2 b 3 bD a laHfs® 2§®S®®§ o NbM 0 OM® bpx S E “qa'S - 3 fc,'® E =3 bDQ 3 fa 3 3 a b -I© fa - CC G O O ,rH 73 s <y ©^©"-g.2®-^ P /n G C 73.2 o a2>=c=3 *-> p, o x ■g 51 m 3 a o «ar'ZS 3 5343Ö a fa - M bc b 3 3 a-§ od 3 a 3 5 x bc o A! a bc5’ u T 53 o a te 00 -©a-o L -*3 ra 3 -e h - 2 3 IS&o a S o ES -5 -a :^St3V 53 ■“SE3®- P G 03 O -q :g> O O N pp G G -o O O q5 q G q e 5 fa 73 ra ra tn ra f- o a c. 2^5*^® >.2 53 S 1 3 5-a a 3 73 3 a c bD AS B fa 3 ©-^ 3 E ©x 3 -2 bD E' - fa 03 bDc c B 3 Q /fa- bc o 73 -o O S S ca: n cö ra Cb d g u’°2 §"213 •C bc3§2^aZ§ ^E®aS®® 5 3 5 fa 3 5 3 S H bt 5 o'O p^ G g o O - O-- P P n P g-tra£2 E “S g G P P ©pra c3 C g 3 a O •>-' :a>c3 S c ®^ra3©><3x2faNNN 3 3 2 .53*3>b. ï®»:®5 5 S -c 3 '©Aj j’” ®-ê 0 2 C X G q G 3 3 S 3 a y1 ra bc ‘fa ‘S 2 fa X s raFg-a'g 0 t> G O p 2’ C dG u 73 5 52 is - x 2 s'0 3lra’Efa’g2Jo© -^ö®3> H G O q G 00 O "O q -j -*ra G q G.XoGoGoqGGGPG bJj-Ü N X S3 5 G X >X O G P G Px o 'A tO 1?- G P O q t'T AS fa fa fa a g -X o’ P X _o xp oi» o k cc ri ra bD3 r u r:a>e3 2c-2ra era S b 53 *u G X O X CA 1J p XX G o G fa AS O B :3>— ©73 Ji teQ 3 ©ra 2 c3 >i 2- 3 ra ’Sa ©73 ®ra ^3©>x §73.® bD B n a> 73 3 73 73 fa b a o_ p o o:ai:a»:a>® o? 3 *>fafafal»tS33fa^ P T3 G _r* A-» P* G P rr> P P P^^l P W 38fa X bDrfra a a a bDra A 21 73 o 3 32^J2- a-a 3 bDra 5 fa N O a 2ra fe - 73 53 B bc> 53 a a 2 tfa23©W)©t2a33—®®bfaB b 3 73 2 .j -rafaS^bDNN, Eo2’a-2clJte® 74a2fa[”®faa:b£:® Sfxf^fea a fa a b 01 ra >S^ 2 ©a 3-a a 3 3 tn§’£-S^§g3 fa, B>®fc££>s>c®>>’® fa 3 3 3 o. 2 G ■S.’E ®©®3tn<n©bC®a bffa-° a gg 3 b'3’®’® 3 0 x^3fa>®fe®fa>t 3 a ot a c ■E^ScSE-S-E^3^ c o o 3 o a< ra - .fa fat. •-> ra-3 J3-3 3 73 3 '75 o ziv -fa Q O 5i bD" ra a 3 a 3 x 53 -^w3 53 ©x q G

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 3