a 3 o •re 1 i f i i 2 I 10) O) - jjh 3 1 S' crq B een flinke Jongen voor opleiding in de druk kerij. een Net Meisje bij S. NAUTA, Turfkade G 79, Workum. 5. Fa. SIMON GAASTRA l .2. y C M t P xï f* s? e: B o Gouden Trouwring kenteekenen E. B. J. WESTENDORP, Bruine Dameshandschoeu op Goede Vrijdag j.l. c Terug te bezorgen tegei S belooningbijW. DE VRIES) Schil. .5? WORKUM - ARCTIC WANDERERS» 2 y? 5- g s Burgerlijke Stand Advertentiën o 3 3 o ■o a s m □3 o 3 O o 5T Q Meisje voor de morgenuren een net Dienstmeisje vaste Boerenarbeider een Bezorger Hulp in de Huishouding Nette Dienstbode a o 5 2- cr S’ 5 ui 0) so i Predikbeurten s 5 s s c ft -I a or r 3 E X ft A H lc= V i 1» 4 co 3 re «s: re re S C «s F 2-w 3 S' pj |B-g 31^ J g Dienstmeisje 2 M ZITTING iedere Maandag s cg t 55 exts o !zl r IJ. 1 r i ^8 s w> P E ZATERDAG 5 MEI 1945 Herhalingswedstrijd ■Ml 4 Op 5 Mei a.s. hopen I r C/5 C/3 S N ta- CD CS3 eo C3& CD CL Ol T 3J Cu a CD i O 3 03 DO CD 3 CD r>j 03 7- 8 uur, (voorloopig no; uitsluitend voor afhaler van schrijving.) c (TC re S3 o o CL o o 3 CL re B CR re re -1 re 3 re 5 3 re x c g D O 3 o n 2 B- re re Z uT O *B re B «g ré B* o B C 4 x E 3 FL Si b» k> 3 o re B r-4 re B B- p S 2 a> B re p CR w o re? m co Gevraagd een Wed. R. VISSER, Schoolstraat. Gevraagd R. J. FLAPPER, D 112, Workum. Voor direct gevraagd Alle greidboerenwerk ver staande. Beste melker. Woning met tuin beschik baar. F. D. DE BOER, Wiske onder Workum. Gevraagd voor Workum van dag- en weekbladen, en Fa. T. GAASTRA Bz. Workum. Gevraagd ZWOLSMAN, Workum. Gevraagd voor direct MEVR. BOGTSTRA vraagt terstond 4W re^ 3. 4 4 4 4 4 4 3 a r 3 o. o. ft B O CR £3 ft O (R KoffiebranderijTheepakket Sedert 1871 p p -fce Zondag 6 Mei (Uren officieele tijd) WORKUM (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. Loos. Nam. 5 uur de heer J. Rienstra. WORKUM (Doopsgez.) Voorm 10 uur ds G. de Groot. WORKUM (Ger.) Voorm. 9.30 uur ds A. J. van Dijk van Koudum. Nam. 2.30 uur Leesdienst. WORKUM (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 H. Avondmaal. Nam. 2.30 uur Lezen. HEIDENSCHAP (Herv.) Nam. 2.30 uur ds J. Loos. De Heer en Mevrouw DE GROOT— BLAAUBOER geven met grote droef heid kennis van het heengaan van hun lief Dochtertje Irene Gepke Aleida Workum, 3 Mei 1945. Doopsgez. Pastorie B» CO .22 re CR S. X> S’ S ca c- re re B- p B re" O *o o re St CR* ouders H. BOEKEMA i C. BOEKEMA- RIJPKEMA. 1 hun 25-jarige Echt- vereeniging te vieren. Hun dankbare Pleegkinderen, j» ELLY ANNIE RIETJE I Workum, Mei 1945. ft cn=> cd =r S CD L J - O 5; s re re B B 5- 3 FT M g 3 2. Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter Wiebrigje Doutzen S. SMITS M. SMITS—SCHOTANUS. Workum, 2 Mei 1945. P 8 De netto opbrengst komt ten goede aan het fonds voor de. nagelaten betrekkingen van illegale werkers en aan de hulpactie voor Holland. Met dankbaarheid geven wij kennis van de geboor te van onzen Zoon Jouw K. VAN DEN AKKER J. VAN DEN AKKER— BOERSMA. Workum, 3 Mei 1945. Workum Van 26 April t.e.m. 2 Mei 1945. Geboren: Juliana dv Johan de Jong en Jeltje Bootsma. Gehuwd: Rein van der Wal 22 ji te Dedgum en Janke Grasman 21 ji te Workum. I Overledente Sneek Aukje de Groot 53 jr echtg van U. van Meeke ren. Te Sneek Gjalt Feenstra 67 ji echtg van IJ. de Harder. De koffie, extra fijn van geur en smaak Brengt straks de p vanouds bekende zaak c g o E cx> E E L WORKUM. 30 April. Voor de Zater dagavond j.l. gehouden internationale voetbalwedstrijd was ondanks de regen een groote belangstelling. De Workumers hebben zich kranig gehouden met een eindstand van 3—3 te bevechten. Het vertoonde spel was wel de moeite waard, maar een doornatte plunje had ieder er niet voor over. Vandaar dat we a.s. Zater dag een herhaling van die wedstrijd krijgen en ook dan heeft de netto- opbrengst van de entree’s een lief dadige bestemming. Bij mooi weer zijn alle redenen aanwezig om deze sportieve ontmoeting in dichte drom men te gaan bijwonen. Het terrein op het Groene Strand is heusch niet zoo ver, want komen onze gasten eigenlijk niet voor ons van veel afgelegener oorden? s;- s o? a Heden overleed na een langdurige ziekte, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze lieve Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader Kleis van Walta op den leeftijd van 80 jaar De diepbedroefden, A. VAN WALTA— BIJLAAR. Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterklein kinderen. Workum, 2 Mei 1945. -jsT5-5 p 2 2 2 o cr I». S' o- r Op 5 Mei a.s. hopen onze geliefde Pleeg- ...j Zaterdag 5 Mei a.s. X W 5’ S CL ft i ft 3 5T zr ft 5 ft CL ft 3 >-> 3 p 1 E c 3 re 'in' re 3 B l P S-b re e»- 3 3 g.B 1 Zaterdag 5 Mei a.s. 4 hopen onze geliefde j» 4 Ouders 4 HESSEL BOEKEMA 1 en CATHARINA RIJPKEMA hun 25-jarige Echt- vereeniging te vieren. De dankbare kinderen, NICOLAAS GEERTRUDA JOZEPH IDA ANNA JACOBUS SOPHIE Workum, Mei 1945. B 5 Ji u O h 2 S H <e ca cr - re V 3 E 4«p: -P cx T - <2 o <s. S' S' J*- 2 O 3 g p p p 3 s cx o-Sl ft s 5 a. tre i x o o re en H.H. Adverteerders worden beleefd verzoch W hun advertenties elke week zoo mogelij^ vóór Donderdags aan ons bureau te bezorgen Predikbeurten etc. in volgend no. uitgebreideij g Gevraagd direct of op 12 Mei voor dag of dag en nacht. S. R. WAGENAAR. Noord D 82 Workum. B p (O o re •-t Gevonden Heidenschap j Verloren g re NUTS-SPAARBANK go WORKUM H afhalei g gelden en rentebij Z ■o Ondergeteekende houdö2 zich ook dit jaar wederoc beleefd aanbevolen voor knippen van Schapen JOHS. VAN DER GOOT, x i 3 g-s? s 2 3 Mei greate bliidskip en tankberens jöwe wy kind skip fen de berte fen üs Famke Juliana J. DE JONG J. DE JONG-BOOTSMA. Warkum, 30ste fen ’e Gêrsmoanne. Alles tige. X- 3 ■rUre~ V. V. „WORKUM” Terrein Groene Strand Aanvang’s middags 4 uur Ji Entree Volwassenen f 0.75 (minimum prijs) Kinderen beneden 14 jaar f0.25 a a x bi s B 2>'1 fe 2 o. - ~p -2c 00 J t» CD ra I co WMSKWEI V i co I 4$ CO CD D0 CO «MR - <t~ ,t’ cr» CO CD r*j o C3L 03 QJ CO CD 03 CD =3 O CD CD CO CD ^■4- CD CD* pssri CD CD 03 cr©b co CD a> =3 m CD C© 1 C=3 k> k> k: CO O- X m re 3“ p 5 Cl re CD O" re CL cc p N r c W Q v> PT N O - P en O p* P re p CR ft N O P cx P s CD CO Q H (X tó ►j p p p p P o P cx tn c p X m B X k, s k> t s X (T> 00 O c aj O S3 2? 5 P B SL oo ST CL re o ft B CL ft X re P ft cr ft ft ft 1 Q O »MM MM crq n> PT ft 3 3 jo. CT O c el ft 3 t/3 TJ ft Cl W p’ - P c» p p cx o •-! X P B to o Ti 4 4 k 4 k 4 4 k c r! o XJ o i bc =3 ft 3 3“ ft a i-n CD CD =3“ S3 cx>' co ■MK»- CaJ CD B p p o* 2. p £X bS p p B N g P e* re C=> ca- CTA CD ©o CD N. *b‘ c c a a T jv c© CiD X— CW •C3 S2Z ft" ft <2> C3 ft P re re B P P_ 3 3 ft X ft CO -- 3" s. 3 o® O O X P i p re O tzt H b—d n TO. ft 3 CL ft 1 te i» i» i» O 55 3 M F WO m M 22. re 'ft' re -n CL O i <A s* ■o re ^<4 N I— o cn O 2 m O X X I o o O 3 r K= 03 CD C3D CD toaJJ CD C= GL^ ^pS - o Cfq’ 8 o S'3 3 5 3 3 -t re ©-en? et- -t o 5? re> <1 E P p Si 8 P i Htei re S3 s O I X re [ölv rs* ■J i» CZ1 o s' E. cr en 2. CL o X" b| Tl Op 01 fflX ft c p1 O O <-* n I— 3 cr o rt> CL ft 3 o ui ft a L- ÉL? 3 P’ re s 3 3. p g. N n h (ft Tl o C re 3 CL m c^ H T] 3) j o 4 X" S> PPg o O ©4- GO ft p" t3-CL?o ft’ p aq CR ft 2-< Cf ft §B 3.3 ft«p: ct, <S> ïs S CX o 3 fcrtR^ 2.^ p ft 4 re x“ O T j x-3 «E- 2-cr p 3 &,^CR 3 CX CS® ft s» P p ft tr - 3 2 'p Cd S© N =K3 3 c’ re CL cx C3- rJ CO X CR Q- cx CD C 3 1- x o. E 3 3 rt 3 3 t» x <n 3 re^ 3. rep X" cS' Cb k: k> 8 o K 3 ÜQ o H— 3 OPP© p p ore re3 O ft P 2 5: 3c© 25crcS.'3-p CXP-S^"1 P CR ft 4 p OCR- P P ft O' 2 ft O 5 sre 2. NCR d 3 CR g^- P c C bi •r, a Efxire re L-< rP •g S r Nijhuizum, bij Workum©re ■L 3 b£ 3 ©«Op n a g p 3 111? -PG - 5^W're - 3 re 3 f oOt: Vi c o (D o co CA O kJ- bl ,k> 4-3 I M iS-a I B B o cs B - te c S' U OT’1 O® 03 I <D 1 rest e l3 §.2 5 Hz:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 4