n Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten. I i - 0 0 R S^|i5-s^|gg.a No. 46 Zaterdag 2 Juni 1945 li 1945 Dominé E LAAN. Vogelliefhebber. 3 I i ji TRA Bz. menwer- in, moet aaronder meer het I alle ge- dienst in tan betei' re publi- tel. chrikkin- land, dat is leeg schonden edwillige in den uizenden, g, schoei- enz. enz. rt aan al karin on- goederen fen afzien- en. Grote hade ont- (STederlan- r particu- epen was i in dien s te groot deken, zo 8 3 t 5 eens ge- ichtoffers vorden niet ont- lelen met m. worden i, die die en. Maak L doordat goederen taan in Fries- de oorlog ms daar j en ruim ’jagen, en vervolgens een kort ver- de resp. Hoofdbe- besprekingen om-i Het Kindercomité Friesland doet een beroep op gezinnen in ons gewest voor het plaatsen van kinderen uit het Westen des lands. Reeds zijn er transporten onderweg. Secretaris van het Prov. Comité is Y. Buiskens, Harlingerstraatweg 31, Leeuwarden. sluiten in kommissie g met de t Nederl. lijk Over- ijke Vrij- loppelijke stichting >pgericht, van alle >rele oor- ende pro- comité’s strict- en ivat Dis- emeenten E 5 E n é’s zal op en, om in offers der Dit kan nneer wij ouwen en Wij doen ste plaats, zelf niet le zolder, ar in Uw ikens, om st degene, )ben geen nen, geen p zouden t zij heb- leest, be- gelukkig i, te delen eer heeft, itel in sa ffie Rode aande co- haar op- dat voor iet omdat worden, alles een- m alleen 1 Juni ’45. De visscher kan van af heden zijn hart (en zijn hengel) weer ophalen. De omgeving van Workum was tal van jaren een ge zocht vischwater voor echte, Gronin ger liefhebbers. Momenteel is er een tramverbindingBolsward—Groningen (zelfs op één dag heen en terug is mogelijk) zoodat ’t nu langs de Trek vaart aan de Bolswarder zijde voorloo- pig wel ’t drukst zal worden. De niet-visscher begrijpt niets van de lust om urenlang geduldig op eeu dobber te staren en spot er dan ook wel eens mee, maar de visschers doen net alsof ze hem niet verstaan. En misschien is dat ook wel zoo, want zij spreken immers een eigen taaltje: het visscherslatijn. Meer nog dan woorden maakt deze taal van gebaren gebruik. Gebaren, die de eigenaardigheid bezitten, steeds wij der en grooter worden, naarmate ze worden herhaald. Door booze tongen wordt beweerd, dat die taal ontstaan is onder invloed van een tijdens de oorlog in onbruik geraakt visschers- attribuut: een steenen kruik waarin zich iets anders dan vischwater be-’ vond. Hoe het ook zij en wat de oor zaken ook mogen wezen van enorme, moorddadige vangsten, men doet goed de sterke staaltjes aandachtig te be luisteren, misschien brengen ze een idee of nog wat. Goede vangst! s 2 g g s 2 fee In een oproep van de Ned. Volks beweging worden grondbeginselen en doel uiteengezet Wij nemen daaruit het volgende over: „De Ned. Volksbe weging is in het bijzonder van oor deel dat de herwonnen vrijheid, waar voor talloozen in de ongelijke strijd tegen den tyrannieken overweldiger hun leven lieten, ons de dure plicht oplegt om te toonen, dat wij haar en het offer van wie streden, leden en vielen, waard zijn, dat de grootst mogelijke eendracht der verschillende godsdienstige en politieke richtingen thans geboden is om de schrijnende nood te lenigen, de verwoestingen te herstellen, alle korruptie te bannen, het arbeidsproces weer op gang te brengen en vooral het overheidsgezag op nieuw vertrouwen te grondvesten, dat gerechtigheid moet worden be tracht, niet alleen bij het bestraffen van verraders en collaborateurs, maar bovenal bij het leggen van de grond slagen van nieuwe economische en sociale verhoudingen, dat het politieke partijleven in ons volk zich langs andere scheidslijnen dan voor 1940 zal moeten bewegen, dat met name de Chr. antithese en de klassenstrijd voor de oplossing der maatschappe lijke vraagstukken van heden geen vruchtbare beginselen meer zijn, dat een periode van vrije diskussie drin gend noodzakelijk is, opdat de geeste lijke vernieuwing zich ook op politiek gebied zal kunnen openbaren.” Deze oproep is geteekend door tal van bekende persoonlijkheden, voor heen vertegenwoordigende alle moge lijke partijen en groepen, thans zich één gevoelend in hun Nederlander schap en in het streven tot een ge zonde wederopbouw van de stoffelijke en geestelijke welvaart van ons volks leven. Nederlanders van allerlei rang en stand en richting gaan naast elkaar staan tot heil van ons vaderland Geachte Redactie van Friso” Mag ik zoo vrij zijn, een klein stukje van Uw toch al beperkte ruimte te vragen De kalender wijst al bijna Juni en nog zien we geregeld jongens en ook ouderen, met een pet vol eieren van het strand komen. Vogeleieren, dikwijls al bebroed waarschijnlijk. Misschien ook wel niet, omdat de vogels daar geen tijd voor hebben. De politie heeft het tegenwoordig te druk met andere zaken; maar als die dan geen tijd heeft om daarop toe te zien, mogen we dan in dezen een beroep doen op de ouders en het onderwijzend personeel der scho len, en hun medewerking vragen om dit euvel, dat de vogelstand zoo ernstig schade zal doen, tegen te gaan Liefhebbers van eierzoeken? Best! Maar dan in de tijd die daarvoor van hoogerhand wordt vastgesteld. Laten we ook in dit opzicht meehelpen de orde en de tucht, die 5 jaar zoek is ge weest, vooral op dit terrein weer te handhaven. tuigen, varende in de binnenwateren van de Provincie. Artikel 3. Hy, die het in artikel 1 vastgestelde verbod overtreedt, niet nakomt of de uitvoering daarvan ver hindert of belemmert wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden. Het schip, waarmede het strafbare feit is gepleegd, kan, indien dit den veroordeelde toebehoort, worden ver beurd verklaard. Het feit wordt aan gemerkt als overtreding. De Militaire Commissaris in Fries land heeft, daar hij de thans geldende steunregeling voor werkloze arbeiders ontoereikend acht, een verordening vastgesteld, waarbij o.a. de navolgende normen komen te gelden: f3.— per dag voor man en vrouw; f 1.— per dag voor elk inwonend gezinslid boven 18 jaarf 0.75 per dag voor elk inwonend gezinslid beneden 18 jaar; zulks tot een maximum van 80% van het laatst genoten normale werkinko- men. Alleenwonende personen en kostgangers ontvangen een uitkeering gebaseerd op f 2.per dag, tot een maximum van 7O°/o van het laatst genoten normale werkinkomen. Bij de berekening van de uitkeerin- gen moet o.a. met verschillende gezinsinkomsten rekening worden gehouden. 2 <3 Q<§ behoorende eigendommen roofden en van ons eischten, dat wy de jeugd zouden leiden in nationaal socialisti- schen zin. Natuurlijk was ons dit onmogelijk en wij verlieten ons werk, vestigden ons in Oosterbeek, waar in September 1944 bij de slag om Arnhem al onze bezittingen in vlammen op gingen. Wij vluchtten naar Workum, waar wij de Friesche gastvrijheid hebben l'eeren kennen. Maar nu wij hier zoo lang gerust hebben, verlangen wij vurig naar werk en zijn we, ongeacht de tallooze moeilijkheden, naar Arnhem geweest, mijn vrouw en ik. Met een hoofdbe stuurslid hebben we de jeugdherberg bezocht en constateerden o.a. dat van de 200' bedden, kopjes, vorken, lepels, messen er niet èèn meer is, kortom de geheele inventaris gestolen is. Er is niet èèn ruit meer in dit gebouw, dat vroeger een glazen kooi genoemd kon worden. Er zijn gaten in plafonds en muren. Het dak is zwaar gehavend, er ligt niet èèn dakpan op. Hoewel de mogelijkheid er was, overplaatsing te kiezen naar een der jeugdherber gen ergens in het Zuiden van ons land willen wij terug naar de plaats, vanwaar we eens werden verdreven om deze ruïne zoo spoedig mogelijk tot een tijdelijk tehuis te maken voor de vele dakloozen, die op het oogen- blik in Arnhem rondloopen, omdat ze er overdag hun werk moeten ver richten. We zullen zelf alle mogelyke L .2 2 §■§2:^-2-5 d—S-,T3 Het Princessehof heropend Het Museum in de Grote Kerkstraat no. 11 te Leeuwarden, dat in de laat ste maanden van de overheersing veiligheidshalve gesloten is gehouden, werd deze week heropend. Alles staat nu weer op z’n plaats, doch de vele aanwinsten uit de laatste jaren hebben aan het museum een nieuw uiterlijk gegeven. Moge het belangstelling voor het nog onbevrijde Indonesië wakker roepen! Op de baanvakken Bolsward Sneek, Sneek—Heerenveen, Heeren- veen—Drachten en Drachten—Gro ningen worden vanaf begin dezer week dagelijks weer enkele tram- diensten onderhouden. Den Doolaard deelde voor Radio Oranje mee, dat de Canadeezen bij de be vrij ding van Friesland slechts één man verloren, tegen de N.B.S. 23 man. „De Friesche strijders" zoo besloot Den Doolaard zijn lofspraak over de Friesche N.B.S., „veelal bou wend op hun onverschrokken geloof, hebben bewezen de vrijheid waard te zijn, door de mannelijke wijze, waarop zij er voor vochten”. Tot grote vreugde van velen zijn in Leeuwarden weer enkele bioscopen voor het publiek geopend en vermoe delijk zal dit ook elders binnenkort mogelijk zijn. Dank zij de medewer king onzer bondgenoten is het n.l. gelukt enkele films hier te krygen. Men zal zich echter afvragen of deze films thans zonder meer door dezelfde exploitanten vertoond zullen worden, die jarenlang alle Duitsche films en Nazd-propaganda hebben gedraaid. Hoewel een definitieve be slissing omtrent de wijze waarop het bioscoopbedrijf gezuiverd zal worden, nog wacht op een landelijke regeling heeft de Provinciale Militaire Com missaris bepaald, dat alle bioscopen in Friesland, die de Duitsche propa- ganda-films hebben gedraaid, door het Militaire Gezag zullen worden gevor derd en in beheer genomen, terwijl de samenstelling der programma’s aan een Commissie zal worden opgedra gen. Eventueele baten tijdens dit voorloo- pig beheer zullen ten algemeenen nutte voor socialeen cultureele belan gen van Friesland worden besteed. De voorstellingen zullen zowel ’s mid dags als ’s avonds plaats vinden. Ingesteld is eeu zuiveringscommis sie voor de Rechterlyke Macht en voor het Parket- en Griffiepersoneel in het ressort van het Gerechtshof te Leeu warden. De Commissie zal voorloopig des Vrijdagsnamiddags van 2—5 uur ver gaderen in het Paleis van Justitie te Leeuwarden, alwaar eventueele be zwaren, bestaande tegen leden der Rechterlijke Macht en Parket- en Grif fiepersoneel in de Provinciën Fries land, Groningen en Drente te harer kennis kunnen worden gebracht. Door den Chef Staf van het Militair Gezag is bepaald, dat al diegenen, die lid van de Kultuurkamer geweest zijn of zich hebben aangemeld, voor lopig niet in het openbaai' mogen op treden. Vergunningen worden thans uitsluitend afgegeven door een inmid dels door den Minister ingestelde voorlopige Zuiveringscommissie, die in het Zuiden zetelt. Ieder, die voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning in aanmer king wil komen, kan formulieren daar toe invullen op het Gemeentehuis van zijn woonplaats, of op het Districts- commissariaat. Gezien het aantal aanmeldingen voor de Kultuurkamer destijds zeer groot is geweest, zal deze nieuwe maatregel tot gevolg hebben dat een zeer groot gedeelte van het muziek- en vermaaksleven tijdelijk stil komt te staan. Getracht wordt dezen tyd van stilstand zo kort mogelyk te ma ken. ®s^s PLAATSELIJK NIEUWS ------- n^c^ORKUM, 26 Mei. Op verzoek van %Oudegaaster leden en zeilliefheb- e.2js hield de Workumer Zeilver. een Uitrijd op de Brekken. Voor Oude- B 2was het wel een bijzondere dag, mazwi zl A 1 fL4 1 g S-iedegedeeld werd, dat op verzoek 3 de zeilers met huurjachten Zater- 5 2 3 2 Juni een wedstrijd gehouden dt op de Grote Gaast- en Zandmeer. ■jttijd 2.30 uur. - Gedurende tientallen jaren werd voetbalspel hier beoefend, soms ■erschillende clubjes nu eens geest- tig, dan weer gedwongen rustend. S- Irheen is wel vaak gesukkeld met geschikt oefenveld, maar sinds w - royale sportterrein op ’t Groene ind van gemeentewege ward aan- egd, is dat kardinale probleem J/ilnQf flnl no'onhnid inf GTvrivfKöonFo. gis er dus wel en zoo werd dezer er 1 CD CD 5 a janimo zeker ten goede komen, L UAV/W VVLUC.l o. i>s zou in de Z. W.-hoek misschien r - g Ste verrichtingen worden inmiddels f p g? belangstelling tegemoet gezien. Lg 5' o 4 - o 2^ o S' tetterrot” W. Valkema, Öudega. 2de H)nge Jouke” R. van Wieren, Nyhui- rttti. Zaterdag 16 Juni wordt ’n club- Jht gehouden. Afvaart 2.30 b/d Sont. 3- 5 Juni. Onder voorzitterschap ïn den heer P. Hofman werd ^genavond in „Bethel” een ver ifiëring gehouden, teneinde de 5 glens de bezetting verboden Chr. G' 2/^ikbeweging, ook hier in Workum 2-2/^er °P te richten, en zoo mogelijk G-c+'al te breiden, en wel speciaal deze -•pjïond de Ned. Chr. Land- en Zuivel- 2. g.'Sbeidersbond. o pEen 30-tal personen (meest oud- g^(j;[en) konden opnieuw als lid worden «geschreven, terwyl het vroegere 7 o «stuur genegen was, zijn oude g ^-ïncties te hervatten tot een volgende c'Tgadering. o heer Runia van Leeuwarden, het Hoofdbestuur vertegenwoor- o ude,- gaf inlichtingen omtrent vele ra" on vörvnl(rAnci ann L.jg over de door de res b ren gehouden 1 - a o g. 2 g Bc ste Jaargang 3-ifficiëele MEDEDEELINGEN of Veiligheid bij duisternis. 2,cln 1940 deed ik een beroep op de Kders, hun kinderen goed aan het h^rstand te brengen, dat vernieling t-n de hekken, die geplaatst waren gn de waterkanten en bij de brug- r-ytjes ter bescherming tegen ver- TTSinkingsongevallen, de ergste ge- algen met zich kon brengen. Geluk- Bj hebben ouders en jeugd de ernst §3?van ingezien. re^De hekken hebben uitstekende ^“insten bewezen in de donkere a2chten die er in zoo groot aantal §"lgden. Helaas hebben sommigen S2;h in de laatste winter toch aan _~t hout dezer hekken vergrepen, ccóat is schandelijke onverantwoor- l® glijkheid. o-rtDe duisternis zal nog een tijd blij- 2n. Straatverlichting is toekomst- G-iziek. S2lr zyn nog geen ongelukken ge- °‘£urd. Gelukkig niet. Wij willen ze n niet afwachten. c £/k gaf dus opdracht deze hekken te ~Hrplaatsen of te herstellen. Nu voeg o o er weer een beroep bij op de cjdwillende burgers voor het in G ^ndhouden ervan te waken en een Êj,arschuwing voor hen, die de ernst g'Ster maatregelen niet begrijpen en hout zouden willen opstoken. Er g lea zeer strenge straffen volgen, Grsn zij dat goed beseffen. Helpt dus g te politie als U onverlaten bezig ziet. 2 beschermt dan de levens van Uw ^Sdemenschen. 2 °Vorkum, den 31 Mei 1945. c-De Burgemeester van Workum, - W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. 82-2 -o - 2^ >ieer daar hier sedert Juni 1941 ,m wedstrijden gehouden mochten rden. Veel belangstelling viel dan den zeilers ten deel. Schip- 5 Roedema gaf gelegenheid de wed- gden te volgen door een rondvaart maken langs de routes. De eerste ■zen bestonden uit Oranjekoeken oot formaat), gegarneerd met een xlige Friesche spreuk aangeboden ?r denheer W. Valkema van Oudega. r'it»lag als volgtSchouwen3 deeln. Jonge Jouke R. v. Wieren Nijhui- _a. 2de Wetterrot W. Valkema p. Jega. 16 m2 klasse 9 deeln. 1ste g. QTd S. A. Visser. 2de Sont II S. Gaas- 3 i stuurman P. Gaastra. 3de Dolfijn S31 Haagsma Oudega. 4de Anneke 3 g |Valk. 5de Luctor Gebr. Galema ^Erjuizum. Gem. klasse: 2deeln. 1ste “2- a Sisters J. S. Haagsma. Medegedeeld J de zeilers met huurjachten Zater- G> a UUH1 CUU WVUSL11JU gtiUUUUVÜ 2- ;dtop de Grote Gaast- en Zandmeer. o o <T> T 3 te’0 s"l E 2-, 1 •Ss V- 8 E-H-s ®£^S ®g J c -(elost. Gelegenheid tot sportbeoefe- 'en dan ook nog een handbalver- Iging opgericht. Wanneer deze iwe vereeniging mettertijd haar chten eens zou kunnen meten met ps uit de naaste omgeving, zou dat 1. te Innimn voknr fnn rrrxorlö VzxTvxrxn t 1 ;overleg met bestaande voetbal- i J rz nrr i_ _i« I iets bereikt kunnen worden. De te )jan” D.Wijma, stuurman O. de Roos Boskoop. 2de „Anneke” W. Valk. 31 „Sont II” P. Gaastra. 4de „Njord” gA. Visser. 5de „Patrijs’ Y. Flapper. Thouwenklasse 3 deelnemers 1ste f etterrot” W. Valkema, Oudega. 2de TA Tin-- -tn. Zaterdag 16 Juni wordt ’n club- 2 f S?c ®i§^2 3 5 :G>® ÓS 8 g .2 g g jf&G G g 2-® C I s GEMENGD NIEUWS BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN I ^D 945 INGEZONDEN WS inhoud lm ;e Sneek, oorzittei’ 3e Nederl. n Friesland beteekenis een groote 5 3 3 3 5 4 4 n Pietertje r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv Sljbolt irden,) 4 q M 4 3 ;s> i Uitgave van: FIRMA T. GAASTRA Bz. te Workum, Tel. 45. Verantwoordelijk voor de geheele inhoudB. GAASTRA, D 36, Workum. Hollandsche kinderen naar Friesland. Woensdag lSJuni’sav. 8 uur Avondgebed. (Doopsgez.) Voorin. 10 uur cand L. van Gilse van Sneek. (Geref.) Voorm. 9.30 dr D. S. Attema. Nam. 2.30 uur Lezen. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Lezen. Nam. 5 uur Dienst. Heidenschap (Herv.) Nam. 2.30 uur ds Loos (H. Doop). Ferwoude (Herv.) Geen Dienst. Gaast (Herv.) Voorm. 10 uur ds Molenaar van Idsegahuizen. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Wouda. (Doopsgez.) Nam. 2 uur cand L. van Gilse van Sneek. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Jansen. Nam. 2 uur Lezen. Koudum (Doopsgez.) Geen Dienst. o g p k* 2.0 C bpg>® - M b te t» S-o S g d s3 cS Workum Van 25 t.e.m. 30 Mei 1945 GeborenDieuwke dv Albert van den Akker en Wiepkje Dijkstra. Jan zv Luitzen Stellingwerf! en Jantje van Dyk. Mag dalena Geertruida dv Jshannes George Schenk en Johanna Anthonia Robijns (Evacué). Jan Hessel zv Jan de Jong en Geertje van de Lageweg. Johan Bern- hard zv Jan Hoekstra en Graziosa Giovana Faes. Jan zv Jacob Bjjlsma en Tjitske Nauta. GehuwdGeene. OverledenLolkje Molenaar oud 82 jr. We visachen weer. t. T> G te g - g g Douwe Jelkes da Boer f 2 Juni 1944. Een paar wekea geleden werd in hst B.B.O.-nieuws Workumer editie, een gevallen medestrijder, de Worku mer Douwe Jelkes de Boer herdacht, in leven besteller bij de P.T.T. In deze functie en als bestuurslid o.a. van „Crescendo” en Ziekenhuisverple- ging was hij steeds actief en ’t behoeft niet te verwonderen dat hij, tegen de Duitsche maatregelen in, ook van aan pakken weet en helpt waar hjj kan. Het is hem echter niet vergund dit werk, dat z’n hart heeft, langen tijd te doen. Reeds op 18 September 1943 wordt hjj gearresteerd en ingesloten in de gevan genis te Leeuwarden, vanwaar hij later naar het concentratiekamp te Vught is overgebracht. Deze week Zaterdag een jaar geleden 2 Juni 1944 is hjj daar te Vught overleden, uitgeput door ziekte en ontbering. Geen enkele bezwarende aanwijzing heeft men hem tijdens zijn opsluiting kunnen ontfutselen. Dat wat hij voor ’t hoogste en 't beste hield, heeft hij zuiver bewaard; heeft h jj mee geholpen ons terug te schenken, opdat wjj in onze herkregen vrijheid daaraan kunnen voortbouwen. Laten we daar mee ernst maken om zoodoende z’n na gedachtenis het beste te eeren. Z’n voorbeeldig* trouw en offerbereid heid zullen we dankbaar gedenken. Hjj ruste in vrede I Twee Nederlanders Boer - Ambtenaar tegen Onderduiker- Spinner. Kan je ook bjj mjj in de hooiing komen. Er moet nu worden gewerkt, het spinnen is afgeloopen. De loonen zijn verlaagd. Ik geef f25 zonder kost. Morgen kun je het wel zeggen. Zjjn ze ook voor de ambtenaar verlaagd? De spinner heeft voor kost eu inwoning moeten spinnen. De boer-amb- tenaar heeft dubbel en meer verdiend in de oorlogsjaren. Men heeft nog niets geleerd. Wie maakt de mensch rjjp voor ’t Commu nisme. A. DE JONG. Heidenschap (Herv.) Nam. 2.30 uur ds Loos Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Wouda. (Doopsgez.) Geen Dienst. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Jansen. Nam. 2 uur Lezen. Koudum (Doopsgez.) Nam. 2.30 uur ds G. de Groot. De Nederlandsche Volksbeweging. Verordening Steunnormen. 4» O oO C >8.2 03 T5 G G G ®s -■ I - G o 2 O a _g g -r ei O o te c-> >E> - oj r- 7“ fee c 2 g C N o rj d a g ta© W U) P .Z'OQ o C 2 G S S G £2 rt G G c3 g-23 m •-s es g aj M De tram rijdt weer De Friesche N. B. S. De bioscopen weer open. Zuiveringscomm. Rechterlijke Macht Leden der Kultuurkamer. 03 G o 3 G3 G - G G-G J -V-3 O c» O <X> 27 hh* Zondag 3 -Juni Workum (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur de Loos. Nam. 5 uur ds Molenaar, van Idsegahuizen. Woensdag 6 Juni ’sav. 8 uur Avondgebed. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds G. de Groot. (Geref.) Voorm. 9.30 en Nam. 2.30 uur dr D. S. Attema. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Dienst. H. Avondmaal. Nam. 6 uur Leaea. UsgG G ‘“LX> G G -w g fe-g’ -^85’ b g Sd g u .2 2 fc c o -2 ö--s® e 3 G ff G n G 2 G a fei8 4 G O u G e aG a G-G^ 8 fe£> P- P Q- O Q Q O O P N O 1. - G TH Ti C -O G G^ J22 o te=ï G ,®Ja g-^2 G ‘2 bfip. o g® Se g o s FRISO C) y B .2, .-S a S o o a 2 - e S 8 N 5 g 8 SO G fex> A-g g-o-M g G-g MM-0 G 'D:s»o g d h r-f t> --dB fcte fcte o O g3 «8 8 <D_a> fiü G C3 d g22 ®g -CC o G m®S ®S 4, •E’6 •E. G C G g 3 E'M.E ®L.tf G G Cg fe£© te G 3 GS G I 7 fet.2 o E G 2 S Té Q* (-3 G fec-g’ C O g 'tk" - G -A! d s 'E fs O c 5 C FQ Cw bJO CQ c o G-- K ngc.G'G.E SAX UVUlk A WVZDk. T IV'-’MV**; ItlDll V/WViX/ll jr een Oudegaaster zeilliefhebber. 11 de schouwenklasse ontving de ‘ste pryswinnaar een taart, aangeb. J®br een Workumer zeilliefhebber. 1 'ji uitslag: 16 m2 klasse: 1ste p. "T S.2 P G'Ö.’S,© G~~ G-S’-G .4 - F feu U 21 SG°§® C®G- G-S Gt3'5‘ ®-a g g o r— u CS GS 5 ®-Ë g G** C3 OQ - 'F?3 8 g.ïa-SS 'G -Q 5 -®. G oq btJai •»-» k f—i -C .e. c «2 G 5 b£G G G c8 P s- Gtte d te d 2 G G .3 OG 05 .2 r° 2 d G c S G

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 3