-■RISU van r in S' hgi o bc 3 IhiL-s-Sil ®T3 g o-3 3 Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten. SWf Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten. safe s E B U I BURGERLIJKE STAND No. 48 Zaterdag 16 Juni 1945 li 1945 Dominé LAAN. Zaterdag 9 Juni 1945 GEMENGD NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN <JD INGEZONDEN WS i e Sneek, oorzitter menwer- in, moet aaronder meerhef i alle ge- idienst in san betei’ re publi- Chrikkin- land, dat is leeg schonden edwillige in den uizenden, g, schoei- enz. enz. rt aan al fiarin on- goederen 3ii afzien- ien. Grote hade ont- Nederlan- r parti cu- epen was t in dien s te groot deken, zo gl 3 eens ge- ichtoffers vorden niet ont velen met ;n. worden I, die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog ms daar j en ruim g B Sf o bD é’s zal op en, om in offers der Dit kan oneer wij ouwen en Wij doen >te plaats, zelf niet le zolder, ar in Uw ikens, om ;t degene, )ben geen nen, geen o zouden t zij heb- leest, be- gelukkig i, te delen eer heeft, itel in sa- itie Rode aande co- haar op- dat voor iet omdat worden, alles een- in alleen V* s 3 a .S g S haar plaats benoemd Mevr. J. Hep- kpma—Schaafsma. Tusschen Workum II en H.V.V. II werd j.l. Zaterdag te Hindeloopen een voetbalwedstrijd gespeeld, welke, door de Workumers met 4—0 werd gewonnen. trent de nieuwe uniforme loonregeling in de Landbouw- en Zuivelindustrie. Naar aanleiding hiervan ontspon zich een drukke discussie, doch daar nog vele besprekingen moeten worden gevoerd, en toestemming van den Rijksbemiddelaar moet worden afge wacht, konden geen afdoende beslui ten worden genomen, en sloot de heer Runia deze vergadering met dankgebed. HINDELOOPEN, 1 Juni. Na een 8-tal jaren in de O.L.S. als onderwijzeres werkzaam te zijn geweest nam we gens huwelijk Juffrouw J. Steenbeek, afkomstig van Balk, met ingang van 1 Juni ontslag. De laatste les werd bijgewoond door ’t afd. bestuur Volks) onderwijs, de Oudercommissie en tal van belangstellenden. De scheidende onderwijzeres werd namens V.O. toe gesproken door het hoofd der O.L.S. den heer Hepkéma. Namens de ouder commissie door M. v. d. Zijpp en namens de St. Nic. ver. door A. Bakker. Door de verschillende sprekers werd juffr. Steenbeek ten zeerste bedankt voor haar voortreffelijk werk en toewijding gedurende 8 jaar betoond. Van de gelegenheid om af scheid te nemen werd door velen druk gebruik gemaakt. Juffrouw is een gezien figuur in Hindeloopen, en ’t onderwijs verliest in haar een goede kracht. het oude kompas, dat ook ligt op de preekstoel in onze Ned. Herv. Kerk en is overigens Ook minstens even interessant als de andere bladen, die in onze provincie uitkomen. Waarom zouden wij het dan niet aanbevelen Met dank voor de opname, B. Y. WIELINGA. Geachte Redactie Zou U zoo vriendelijk willen zijn het onderstaande in „Friso” te willen opnemen? Bij voorbaat mijn dank. Niet vaak de pen voerende over een bepaald schrijven, kan onderbet, het niet nalaten het nu wel te doen, want j.l. Vrijdag de „Friso” in handen krijgende, las hij/daar het ingezonden stuk over het „Friesch Dagblad” met bovengenoemde als onderteekenaar. Het heeft my zeer verbaasd dat U dit ter publicatie durft brengen: Een man die eenige weken geleden nog in een B.B.C.-blaadje schreef over meer vertrouwen in.elkaar en opbouw Van ons Vaderland en dergelijke mooie woorden. Wat ziet men nu van een is dat gij nog maar een jong broekje zijt. Dus een volgende keer beter? FERDINAND NAUTA. Omdat de veiligheid van den Staat zulks vordert, heeft de Militaire Com missaris in Friesland maatregelen ge troffen tot het tegengaan van ont duiking van het verbod om zich van het Westen van Nederland naar Friesland v. v. te begeven en daartoe de volgende verordening vastgesteld Artikel 1. Het is verboden in de Provincie Friesland, daaronder begre pen de tot deze Provincie behoorende gedeelten van de Waddenzee en het Uselmeer, te varen met een vaartuig, dat niet voorzien is van een rechts geldig ykmerk. Artikel 2. Het in artikel 1 vastge stelde verbod is niet van toepassing op: a. vaartuigen in dienst van het Rijk, b. reddingsbooten, c. vaartuigen, ten aanzien waarvan uit de aan boord zijnde papieren blijkt dat zij in de Provincie Friesland als in die Provin cie thuisbehoorende zijn ingeschreven, d. pleziervaartuigen, waarvan de ei genaren lid zyn van een rechtsper soonlijkheid bezittende vereeniging, e. vaartuigen voorzien van een ver gunning voor de Kustvisscherijvoor zoolang daarmede het visscherijbedrijf wordt uitgeoefend, f. landbouwvaar- tuigen, varende in de binnenwateren van de Provincie. Artikel 3. Hy, die het in artikel 1 vastgestelde verbod overtreedt, niet nakomt of de uitvoering daarvan ver hindert of belemmert wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden. Het schip, waarmede het strafbare feit is gepleegd, kan, indien dit den veroordeelde toebehoort, worden ver beurd verklaard. Het feit wordt aan gemerkt als overtreding. De Militaire Commissaris in Fries land heeft, daar hij de thans geldende steunregeling voor werkloze arbeiders ontoereikend acht, een verordening vastgesteld, waarbij o.a. de navolgende normen komen te gelden: f3.— per dag voor man en vrouwf 1.— per dag voor elk inwonend gezinslid boven 18 jaarf 0.75 per dag voor elk inwonend gezinslid beneden 18 jaar; zulks tot een maximum van 80% van het laatst genoten normale werkinko- men. Alleenwonende personen en kostgangers ontvangen een uitkeering gebaseerd op f 2.— per dag, tot een maximum van 70% van het laatst genoten normale werkinkomen. Bij de berekening van de uitkeerin- gen moet o.a. met verschillende gezinsinkomsten rekening worden gehouden. Ieder kent het mooie werk van de Nederlandsche Jeugdherberg-Centra- le van voor den oorlog. Bij den inval in 1940 waren er 65 jeugdherbergen bij de Nederlandsche Jeugdherberg- Centrale aangesloten. De mooiste en grootste van deze vijfenzestig stond in Arnhem en was aan onze leiding toevertrouwd. In 1941 werden de besturen afgezet door N.S.B.-ers, die de aan de jeugd behoorende eigendommen roofden en van ons eischten, dat wy de jeugd zouden leiden in nationaal socialisti- schen zin. Natuurlijk was ons dit onmogelijk en wij verlieten ons werk, vestigden ons in Oosterbeek, waar in September 1944 bij de slag om Arnhem al onze bezittingen in vlammen op gingen. Wij vluchtten naar Workum, waar wij de Friesche gastvrijheid hebben leeren kennen. Maar nu wy hier zoo lang gerust hebben, verlangen wij vurig naar werk en zijn we, ongeacht de tallooze moeilijkheden, naar Arnhem geweest, mijn vrouw en ik. Met een hoofdbe stuurslid hebben we de jeugdherberg bezocht en constateerden o.a. dat van de 200’ bedden, kopjes, vorken, lepels, messen er niet èèn meer is, kortom de geheele inventaris gestolen is. Er is niet èèn ruit meer in dit gebouw, dat vroeger een glazen kooi genoemd kon worden. Er zijn gaten in plafonds en muren. Het dak is zwaar gehavend, er ligt niet èèn dakpan op. Hoewel de mogelijkheid er was, overplaatsing te kiezen naar een der jeugdherber gen ergens in het Zuiden van ons ïand willen wij terug naar de plaats, vanwaar we eens werden verdreven om deze ruïne zoo spoedig mogelijk tot een tijdelijk tehuis te maken voor de vele dakloozen, die op het oogen- blik in Arnhem rondloopen, omdat ze er overdag hun werk moeten ver richten. We zullen zelf alle mogelyke of 67ste Jaargang a o bD Q<§ s d.9 a 3 2 jrenlben over veel vrije tijd. Daar i itair ver- van 'oor- 5. Het zijn slechts voorbeelden, kdeiiHt zelf meer aanwijzen. Deze groe- heta willen wij trachten tot elkaar laar- brengen. i*ri»Vij verzoeken daarom allen die 1 t de hooitijd willen helpen zich te geven ter Secretarie, ingang “^’gijnestraat, waar zij zich kunnen geven voor heele en halve dagen. De loonen zullen worden uitgekeerd ““jgens het door het Militair Gezag r ‘’stgestelde schema. aanmelding wordt Maandag 11 ia£"n 1945 om 17.30 uur gesloten. Vij noodigen de boeren uit Dinsdag van Juni a.s. van deze lyst inzage te lota-tnen nemen. dis^ij verwachten, dat men weder- 1 enIs de nood dezer tijden zal verstaan dat op deze wijze het algemeen Jj[3z*.ang wordt bevorderd. deal',WORKUM, 7 Juni 1945, imer Burgemeester en Wethouders van heer Workum, £e“' W. M. OPPEDIJK VAN VEEN, leid, TA O De Secretaris, doel-: S. H. JELGERSMA. helt vooiWORKUM. Tot directeur van ons den iziekcorps „Crescendo” en van ver- -ans- jillende zangkoren is benoemd de d,kwame dirigent, de heer Anton \°*r)chanik, die zich hier vestigde na ‘8^n ruim 2-jarige duik te Molkwerum. 4 Juni. De Zeilver. „Workum” Md j.l. Zaterdagmiddag wederom ~“n zeilwedstrijd, thans op verzoek lee.n de zeilers met huurjachten. De 16 m2 klasse was flink bezet, startten 10 deelnemers waarvan i„Jojan” na een spannende strijd i eerste de finish passeerde, gevolgd or „Anneke”, „Sont II” en de „Njord”. De eerste prijswinnaar ontving een dk stuk rookvleesch, aangeboden c or een Oudegaaster zeilliefliebber. 3 In de schouwenklasse ontving de rste pryswinnaar een taart, aangeb. 2_or een Workumer zeilliefliebber. -•Volledige uitslag: 16 m2 klasse 1ste pjan” D.Wijma, stuurman O. de Roos n p Boskoop. 2de „Anneke” W. Valk. 9 e „Sont II” P. Gaastra. 4de „Njord” g A. Visser. 5de „Patrijs Y. Flapper. -houwenklasse 3 deelnemers 1ste Vetterrot” W. Valkema, Oudega. 2de Mpuge Jouke” R. van Wieren, Nyhui- 2 4m. Zaterdag 16 Juni wordt ’n club- gtht gehouden. Afvaart 2.30 b/d Sont. g-Sr 5 Juni. Onder voorzitterschap gin den heer P. Hofman werd o jdenavond in „Bethel” een ver- L gehouden, teneinde de g" sflens de bezetting verboden Chr. flankbeweging, ook hier in Workum op te richten, en zoo mogelijk ‘-'*9 te breiden, en wel speciaal deze l-p-Sfond de Ned. Chr. Land- en Zuivel- >.&>eider8bond. o sEen 30-tal personen (meest oud- >3g ^den) konden opnieuw als lid worden o -:Feschreven, terwyl het vroegere g gptuur genegen was, zijn oude o “’Pcties te hervatten tot een volgende 2,c’r£adering. 5 heer Runia van Leeuwarden, het Hoofdbestuur vertegenwoor- o gaf inlichtingen omtrent vele o gWeiL en vervolgens een kort ver- 3 Geachte Redactie 1 Kan het onder staande een plaatsje krijgen in Friso? Bij voorbaat mijn dank. Door het „Comité van actie voor de Chr. pers” is een strooibiljet uit gegeven, waarin men wordt opgewekt het Fries Dagblad te lezen, dat wil zijn „het Christelijk Dagblad voor het Christelijk gezin”. Verderop wordt gewezen op het grote belang van de Christelijke pers voor „Christelijk Friesland”. Wij zouden een ieder wil len aanraden niet onmiddellijk klaar te staan met de woorden „Christelijk” en „Ónchristelijk”. Vooral onze Gere formeerde broeders moesten hier voor zichtig zijn. Zijn ze zich wel bewust, dat de zich in hun kerk voltrekkende scheuring hiervan een gevolg is, dat ze aangaande zo’n fundamenteel leer stuk als de Doop niet eens weten welke opvatting Christelijk is en welke niet? Overigens bedoelt men hier met Christelijk anti-revolutionair. Dit blijkt uit de buiten elk verband staande opmerking Tegen de revo lutie—het evangelie. Deze uitspraak van Groen wordt hiei’ als propaganda- leuze gebruikt. Ze is bedoeld om ieder, die bang is voor revolutie, abonnè te maken op het Fries Dagblad. Wie wil toch eigenlijk revolutie Laat den ondertekenaars gezegd zijn, dat angst een slechte raadgever is en dat het m T-i zeker niet hun taak is de mensen Tot tydelijk onderwijzeres is in b te maken voor spoken. bonnonrH I Hpn. d(; ondertekenaarS. Afgezien hiervan, dat geen hunner mag worden beschouwd als vertegen woordigende de Herv. Gemeente al hier, zou ik met „Vrij Nederland” willen opmerken dat de ondertekening in vroeger tijden zo vaak de vlag was, die een onbenullige lading moest dek ken. We hebben echter geleerd de inhoud belangrijker te achten dan de ondertekeningDat geldt ook voor bedoeld stuk. SJ. W. KOOPMANS. Woensdagmorgen j.l. werd telefo nisch, iets verkort, doorgegeven naar de „Leeuwarder Koerier” de volgende noodkreet: Aan de besturen der gemeenten in Nederland. Workum heeft een pracht arbeids kamp, vroeger bijgenaamd hetOrauje- Hotel, omdat het eerste opleidings- kader geheel uit anti’s bestond, wat wel gebleken is toen de Germaansche groet moest wordeji gebracht en het kader eenparig de boel er bij neer gooide. Het kamp is voorzien van water leiding, electrisch licht enz. en de omgeving is beplant met heesters en gewassen, wat duizenden heeft ge kost. De gebouwen zijn voor onze gemeente met zijn werkobjecten on misbaar en verder zeer geschikt voor vacantie-oord voor herstellende g -g P 3-. ^►2 S’®’ n en Joure herstelwerkzaamheden gaan Verrich ten, maar we hebben niet eens een nijp tang, om granaatscherven beet te pakken, geen kruiwagen vooi’ het puin, geen schop om gaten te dichten, geen hamer om steenen te kloppen, geen stoffer om te vegen. We hebben geen klompen of overall, geen kachel tje om onze maaltijden op te bereiden, geen lepel, geen vork, geen mes. We hebben geen bedden, geen lakens, geen dekens, doch desondanks gaan we. Maar wij kunnen de ruïne niet ingaan zonder eenig gereedschap en doen daarom een beroep op de hulp vaardigheid van onze gastheeren, de Workumers. Wij zijn ervan over tuigd, dat velen Uwer bij een arbeid van zoo algemeen belang hun vork, lepel of „steentje” willen bijdragen om ons de moeilijke gang iets lichter te maken. Wij zeggen U bij voorbaat dank voor alles wat U brengt in de Noorder-Pastorie en hopen de Wor- kumsche jeugdvereenigingen over niet te langen tijd in onze eigen jeugd herberg het resultaat van onze res tauratie te kunnen laten zien. Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat de jeugdherberg in haar geheel door U wordt gemeubileerdwij vra gen slechts datgene, wat noodzakelijk is voor ons vieren, opdat wij zullen kunnen werken. P. VAN VEEN. Noorder-Pastorie—Workum. (Van redastiewege bekort). 0n Allen, die gebruik maken van liet ge'Tillefennepad worden vriendelijk ver- laxfcocht, niet door de hooilanden te intioopen en niet in het hooi of het gras te idi gaan liggen. Men volge het pad dus. Dan wordt schade voorkomen. Laat »U-leder er dus even aan denken. Ver- l«n teetachtigen zullen gewaarschuwd ten worden, maar dat is meestal heel Onplezierig. Workum, 14 Juni 1945, i De Burgemeester van Workum, W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. 5^5 e 5 - o ig over de door de resp. Hoofdbe uken gehouden besprekingen om- TJ f, o o Soa-- 1 g|a°oS»®2 ■g 44 3 o 3ig®èè3®.g a 3 “g No. 47 r2 ij 3^ o s 22- der- van Tnke jongen van 15 jaar gaf zich op in Sn c *:g niet hebben hervat wegens ma- [enaalgebrek of concentratie zeggen dat de AS Jh O £.2 a— a- ^2’g gjS'C rt g bn p 8 het resultaat van onze oproep voor ulp aan de boeren in de hooitijd. Een dat terwijl zooveleióhun werk ren log jeriaalgebrek of concentratie van sndbedrijven. In sommige streken van ,an jns land kan men zeggen dat de floeren in het afgesloten tijdperk zijn ien. I jte Jaargang -nta Oproep. *ht jet is geen onzer ontgaan, dat bij boeren, die thans de hooitijd kan, groot gebrek is aan arbeids- Lchten. )ok weten wij, dat vele jongelui leth velen, die in normale tijden ander tairrk verrichten, thans de beschikking i veel voorbeelden te noemen, doch willen volstaan met te wijzen op concentratie in het bakkersbedrijf, de stilte in de timmerbedrijven Het zijn slechts voorbeelden. U q 2 g 3 5 RISO ^■2 945 inhoud m Je Nederl. n Friesland -beteekenis een gioote 5 2 2 O c3 ■Cl oS Uitgave van: FIRMA T. GAASTRA Bz. te Workum, Tel. 45. Verantwoordelijk voor de geheele inhoudB, GAASTRA, D 36, Workum. tb e tel. n Pietertje r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv Sfjbolt irden,) 4 4 J 3 TRA Bz. 5 I I 3 t Tb e s N 8 «S CO c3 P. «- o c 2©S j- 3 q_l AS 2 g o o o b 3 sluiten in ■ommissie g met de t Nederl. lijk Over- ijke Vrij- loppelijke stichting ipgericht, van alle irele oor- ende pro- s comité’s strict- en ivat Dis- emeenten co Ad j <j p o O -U s 32 h Twee Nederlanders Boer - Ambtenaar tegen Onderduiker- Spinner. Kan je ook by my in de hooiing komen. Er moet nu worden gewerkt, het spinnen is afgeloopen. De loonen zyn verlaagd. Ik geef f25 zonder kost. Morgen kun je het wel zeggen. Zyn ze ook voor de ambtenaar verlaagd? De spinner heeft voor kost en inwoning moeten spinnen. De boer-amb- tenaar heeft dubbel en meer verdiend in de oorlogsjaren. Men heeft nog niets geleerd. Wie maakt de mensch rijp voor ’t Commu nisme. A. DE JONG. Zondag 10 Juni Workum (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds Loos. Nam. 5.30 uur ds Molenaar, van Idsegahuizen. Woensdag IBJuni’sav. 8 uur Avondgebed. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur cand L. van Gilse van Sneek. (Geref.) Voorm. 9.30 dr D. S. Attema. Nam. 2.30 uur Lezen. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Lezen. Nam. 5 uur Dienst. Heidenschap (Herv.) Nam. 2.30 uur ds Loos (H. Doop). Ferwoude (Herv.) Geen Dienst. Gaast (Herv.) Voorm. 10 uur ds Molenaar van Idsegahuizen. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Wouda. (Doopsgez.) Nam. 2 uur cand L. van Gilse van Sneek. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Jansen. Nam. 2 uur Lezen. Koudum (Doopsgez.) Geen Dienst. Workum Van 30 Mei t.e.m. 6 Juni 1945 GeborenDominicu» Petrus zv Jozeph Klaas Beuker en Gezina Douma. Wiebe George zv Otto ZjjlstraenSjoukje Valkema. GehuwdGeene. Overleden: Lolkje Molenaar, 82 jr. Te Sneek: Klaarke van de Lageweg, 36 jr, echtg v Wiebren Couperus. Gorrit Kuipers, 1 jr zv Haintje Feike Kuipers en Sjjke van Djjk. ■Sk -r 42 <J a S o O o Aan Sj. W. Koopmans. Verordening Vaarverbod in Friesland. Verordening Steunnormen. HerstelMaar hoe t.) st» ^ar, ing lik- nik -1- »rp| OFFICIÊELE MEDEDEELINGEN Workum Van 7 t.e.m. 13 Juni 1945 Geboren en gehuwd Geene. OverledenWiebe Rypma, 69 jr echtg v Wobbelina Miedema. Tjitske van Abbema, 89 jr wed v Baüke Feenstra. Ulbe Pranger 43 jr wedn v Akke Sipkema (Sneek). Johannes Boorsma 60 jr echtg v Pietje Jongsma (Wonseradeel). Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Over de Maand Mei. GeborenLucas Andries iv W. Broer en G. Veenstra te Warns; Geertje Siebolt zv K. Bouma en A. van der Wal te N^ega; Freukje Hiltje dv R. de Jong en M. Wtfnia te Koudum; Jenny Filippina dv P. J. van der Veer en T. van Dyk te Koudum; Trijntje dv H. Bakker en W. Roskam te Koudum; Akke dv S. Haitsma en J. Dykstra te Kou dum; Antje dv H. Roosjen en G. de Jong te KoudumWimpkje dv J. Zeldenrust en Tj. de Vries te HemelumHielke zy J. S. Kooiker en A. T. Kljjnsma te Koudum Trijntje dv J. Zeldenrust en A. Zeldenrust te Molkwerum. Gehuwd; J. de Vries en G. van der Meer te Warns; J. Kampen en Y. Deinum te HeidenschapH. Feenstra te Molkwerum en J., deVries te Warns; B. van den Bosch en R. Bergsma te Oudega H. Jagersma te Kolderwolde en E. H. Smalt te Haarlem; Joh. Haga te Hemelum en Tr. Miedema te OudemirdumL. .1. Nieboer te Zwolle en D. Kuiper te Oudega. OverledenPierius Lycklama a Nyeholt 8 dagen te Koudum Eelkje Koopmans 70 jrte Koudum; Froukje Boonstra 90 jr wed. van J. Holkema te Heidenschap (woonplaats JllhhMffa--SphiirööaA Tnrinn Mant*no O TJ e •a 2 v -o I 8 5 S S 'x’'3 -z - a> o bc^-o.g'0 .S-S g** S 03 M •-ij3 44 TC 4 4 3 - aj .2 T3 o r. P-S r 1 bjj. r de; ont; S.O.S. De Moffen-Geest heerscht nog. C dij t Tillefennepad. i. -w CO 4 o’0 3 -O 3 s-, - o x cS r~; - c C. bC c «x, y C 9 u C g cj-a pi §-25*2 1^2-' «,•^0 o §-S ST!U<J ®c>ö<23o i3 3 .2- tl O Z 3 1 I o L-t B J- 3 -5 3 p.-w te •rt 2 2 3 J4 o 2 Q -4J r; 1 O c Uitgave van: FIRMA T. GAASTRA Bz. te Workum, Fel. 45. Verantwoordelijk voor de geheele inhohd B. GAASTRA, D 36, Workum. P” O O O J o 2 d m 2 o M /--) QJ r bc 2 2 2 c’ a 34 5^ 3 ^43 3 o co 75 G P- P L O O A ®rt UC'- te^ a te ot 2 3 3 3 3 co .2 -I rt 2— 3 S u CS rt J=5 O ?rt% o ~°s®ga^ 83 m'3-Srt O'" PJ öS bCO f- o O - nd; en •o <3 c3 44 C 2® Cö 4J c o _o Zeer betreurenswaardig ia uh-1 da ■bod pFICIËELE MEDEDEELINGEN irbjj r---- S - o® >-< a-) O r— bd ®’2xj rtcS'O 3 33'ateSt"3"^Q^rtP g 3 5 3 S Ui b£ 45 O O O -g bjD ^45 g 5 ‘72 tZ 3 o O .2 3 O s-3^© a^rt c ■rtPs'Sc 3z-.a®Gc25S-3-r! (- si 3 3 c« b£x: 2 g'S'gxx bL~S besS “xü 44 Q Q ’ts; K* ’S E ‘5 A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 5