3 U Ledenvergadering op Dinsdag 12 Juni a.s. *e avonds 8 uur in Hotel „De Wijnberg” r r m en T.a. v. e. n. u. N. B.S. - Workum i „Fryske Krite” yn „ONS GEBOUW” 8 ure Elts is wolkomLeden fen it Kr. Frysk Selskip nim gasten mei. ass 8- Advertentiën Advertentiën w. Zü 1 4 V o “C m 2 5 2, <0 A AFWEZIG 4 1 I -- F - as- slM 3 ^•'Sg vleesch meer. Ook het vleeschwarenrantsoen is dus weer normaal. DISTRIBUTIEKRING WORKUM 013, aan oo cr«=» tydelijk verblijf houden. Uitreiking van de Nood-Th X o U) B0NNENL1JST geldig van 10 Juni t. e. m. 23 Juni 194 B 478 435 kunnen slechts de noodkaarten V afhalen bij dtetee]jenj niet zc leen nu ~J voor in zee r p aan inke jon; Alb. van den akker W. VAN DEN AKKER— kinderledikant liefst met toebehooren. Kosthuis een typemachine 2 c N O 2. S' FT v> I 5 Alle schaden, huur etc. van motorrijtuigen, die in gebruik geweest zijn van de N.B.S., alsook van eventueel gevorderde benzine en olie delieve men znn snnediü mndeliik „Parker”-vulpen 3 2 2 A 473 A 490 A 491 A 492 A 493 A 494 A 495 A 496 A 497 Sj. S. DE WITTE M. S. DE WITTE—SCHOTANUS Dansinstituut Henk de Vries Leert nu dansen Henk de Vries Dansleraar - Workum met inlegvellen zal plaats vinden: Voor de gemeente WORKUM te Workum aan hl gemeentehuis op Woensdag 13 Juni des v.m. vai 9—12 uur. Voor de gemeente HINDELOOPEN t> Hindeloopen aan het gemeentehuis op Maandag 1 Juni des v.m. van 9—12 uur. Voor de gemeenit Enterstier Wend U voor gecombineerde Mondeling-Schriftelijke opleiding voor TOESLAG BIJZONDERE ARBEID. Degenen, die wederom in aanmerking wensen i komen voor toeslagkaarten resp., voor zwaren, zet zwaren of giftigen arbeid worden in de gelegenhé gesteld om aanvraagformulieren af te halen aan ét der volgende kantoren: WORKUM van Maandag t/m Vrijdag v.m. 8.30—12 uu K0UDUM van Maandag t/m Vrijdag v.m. 8.30—12 ut STAVEREN van Maandag t/m Vrijdag v.m. 8.30—12 ui HINDELOOPEN uitsluitend Maandags van v.i 8.30—12 uur. WORKUM, 7 Juni 1945. DISTRIBUTIEDIENST WORKUM 01 Wijbe George COLORADOKEVER Aangezien er vorige week in Twente reeds enige malen een colorado-kever is aangetroffen en ons nu ook weer het bericht bereikt dat in de Gemeente Nieuwleusden (O.) eveneens een colorado-kever is gevon den, vestigen wij nog eens dringend de aandacht op het grote gevaar voor onze landbouw, wat hier dreigt. Van het al of niet slagen van de aardappeloogst, hangt voor een belangrijk gedeelte onze voedsel voorziening voor de komende winter af. Dat alle beschikbare krachten deelnemen aan de opsporing en bestrijding van deze kever om daardoor het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te keren. Eventuele vondsten gelieve U bekend te maken aan den Burgemeester. ALGEMEEN COMMISSARIAAT VOOR DE VOEDSELVOORZIENING. 250 gram gortproducten, havermout of gemengd 12 rantsoenen brood a 100 gram 6 rantsoenen brood a 100 gram 125 gram suiker (voor-inlevering) 250 gram boter 125 gram boter 7 liter melk 4 k.g. aardappelen 4 k.g. aardappelen 12 rantsoenen brood a 100 gram 12 rantsoenen brood a 100 gram 2 rantsoenen korenmeel of zelfr. bakmeel; ii niet aanwezig dan bloem; alles 70 gram peri 125 gram peulvruchten 200 gram kaas 100 gram zout (met vóór-inlevering) 100 gram puddingpoeder 125 gram jam, stroop, kunsthoning of bebogeen (F( inlevering) fP 5 rantsoenen vleesch of vleeschwaren Bon 416 van de vierde noodkaart is in Friesland aangewezen voor het koopen van 65 stuks huisbrandturf voor kookdoel einden; inlevering uiterlijk 12 Juni. Bon A 482 is in Friesland aangewezen voor 125 gram, bon B 481 voor 250 gram suiker; inlevering vóór 10 Juni. Een bij de wet geregelde zelfde schrijf wijze van de Nederlandsche taal, geldend in Nederland en België is door benoeming van een staatscommissie in uitzicht ge steld. De algemeene tabakspositie wijst er op dat de teelt van amateurstabak nog niet geheel overbodig is. Voor fermenteeren enz. geldt dezelfde regeling als voor den oogst 1944—’45. Het verkeer in ons land met brieven tot 200 gram is weer toegestaan. 2 e- c SP -B 3 o> 5 3 TANDARTS SCHAAP is op Zaterdag 2 Juni en tevens van Donderdag 7 t.e.m. Dinsdag 12 Juni B 3 3 g 500 gram kindermeel of voedingssuiker 250 gram gortproducten, havermout, gem. meel 4 rantsoenen biscuits A 100 gram (voor-inleverii 250 gram suiker (voor-inlevering) 250 gram boter 125 gram boter 11 liter melk 2 k.g. aardappelen 2 k.g. aardappelen 4 liter melk 1 rantsoen 2 tabletten a 56 gram) choci>rineerd< ouden w aar aanl childer. het f 250 gram gortproducten, havermout of germ 125 gram peulvruchten jj^. get( gram paardevleesch, alles been inbegrepen. Dus geen dubbel nuchter ioor zlJn paar in _Jen pen hzender rel eens omvattende de Gemeenten Workum, Hemelumteen gel( Oldephaert en Noordwolde, Hindeloopen en Staver&rger mt Uitreiking Noodkaarten 5e serie zal plaats hebben WORKUM op Donderdag 14 Juni (Noord) en leveling Vrijdag 15 Juni (Zuid), in het gemeentehuis bei® de sch dagen v.m. 9—12 en n.m. 2—5 uur. tan Groe HINDELOOPEN op Maandag 18 Juni in gebotjvangelic „Irene”, des v.m. van 9—12 uur en n.m. van 1—4 uuP&er abc STAVEREN op Dinsdag 19 Juni in de O.L. scho(FeJ}’ ^’ei des v.m. 10 uur tot des n.m. 3 uur. i ~e KOUDUM in de Chr. Bewaarschool resp. voor (iatuur 0 dorpen: HEMELUM op 20 Juni des v.m. 9—12 uii™1™1;; OTTnROA— NTTUUfA nvenr-ms nr> 90 Tnnt Hos r, n J 1 van 1—4 uur. WARNS op 21 Juni des v.m. van 9—E"“ uur. MOLKWERUM eveneens op 21 Juni des n.D«nfe iron 1A trniTTATTM 99 T.mi V!1’ 9—12 uur Wijk A en B: en eveneens op 22 Juni dh^onch n.m. van 1—4 uur Wijk C en D. aar Uitreiking vindt alleen plaats aan personen, in hfe zjpi. bezit van een TD of een Nood-TD met inleg vat 501, uitgegeven in den kring Workum 013. Schippekvolutioi J 1 z-, V-, 1 /-X z. T-, 4- zl ZX w z-»zxzl 1-r-z-x Z> Axte ZX vx TT zx 4* lx rx 1 zx lx x Z-1 aL distributiedienst, waar zij een inlegvel 501 hebbe ontvangen. Personen, die tengevolge van oorlogsomstandi kj heden niet in het bezit zijn van een TD met inl« vel, dienen zich ten spoedigste te vervoegen aan 11 gemeente-secretarieën van de gemeenten, waar 0 T tri r- B 488 B 490 B 491 B 492 B 493 B 494 B 495 B 496 B 497 Bonnen van het C 12 inlegvele 07, D 07, E07 3 5- 3 4 K 4 i 4 8 1 4 4 1 4 4 4 r O cc rn 2 g I Z - m e» r- O O "D m z J =5- O w 3 O ös rn H S w 5* c s K F1 5' s* s Z n B K tri I 2. p I g- ■5 Moandeitojoun o. s. Gearkomste ta it oprjucht- sjen fen in x voor-inlevering) 100 gram puddingpoeder 250 gram roggevlokken voorradig, dan gortproducten^havermout óf'gem.hm]i‘ 125 gram peulvruchten Eén rantsoen vleesch is 100 gram rund-, varkens- of schapevleesch S2.u3g?g£ c. 2 B- O B B 3 N E. SLb 2 o B- S-: eeren. OUDEGA—NIJEGA eveneens op 20 Juni des n.^j uur. MOLKWERUM eveneens op 21 Juni des n.m.'? van 1—4 uur. KOUDUM op 22 Juni des v.m. x 2-« ^3-®t S3 c 772.E Sc ë- p* B Jq 3‘2-cxc p.® B_B 2.3 332B®^E^ B 23 83 2. g p «-p 2. g Ki" &g exj-g B'S-g-sr® i 2 p S j 3 5 2. CD M h P O g e 3 o Sr E B c> £^b3^B p 2 S-3 3 ^7 - (->. CD p- 3 02 CD t ff -n O to 5 1 X a-s— Cx Q- o W O S‘ 33 EU i £0 3 r- Allen, d niet Voor allen 449 D. V. Zondag 10 Juni Maandag 11 Juni A 481 I. 03 CO Workum, Juni 1945. c 4 Hindeloopen, Juni 1945. ro CD BB XC3 CjJ XO CATHARINA GEERTRUIDA. Alleen voor kleine kinderen ©- o 5 5 co X B’ Met dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van een Dochtertje en Zusje D1BUWKE DIJKSTRA IJTJE. Workum, 25 Mei 1945. Ondertrouwd ENGELE H. DE JONG en GERRITJE S. WIERSMA Workum, Emmakade G 164 Workum, Schoolstraat A124 Huwelijksvoltrekking Donder dag 14 Juni a.s. ’s namiddags 2.15 uur te Workum. eenlging te gedenken. Dat de Heere hen nog lang mag sparen, is de Gevraagd Ter overname of in bruikleen door evacué AanbiedingenMevr. DAMSTé, Zuid F 20 Workum. Gevraagd voor een jongen van 15 jaar een net InlichtingenGaastra’s Boekh. 444 445 446 447 448 o 3 ex Met dank aan God en grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van een wel geschapen Zoon JAN L. STELLINGWERFF J. STELLINGWERFF— VAN DIJK. Workum, Wiske 25 Mei 1945. Alles wel. Voor de zeer vele blijken van medeleven, ontvangen tijdens de ziekte en bij het overleden van mijn Vrouw JELTJE SUTORIUS betuig ik, mede namens de fa milie, mijn hartelijken dank. W. R. DE JONG. Workum, Juni 1945. Te huur gevraagd T. DE JONG, Bagünestr. B 37 Ondergeteekenden betuigen, mede namens hun kinderen, hun welgemeende dank voor de vele blijken van belangstel ling by hun 25-jarig Huweiyks- feest ondervonden. IJ. DE JONG H. DE JONG—JONGSMA. Workum, 26 Mei ’45. (Inplaats van kaarten) Voor de buitengewoon grote belangstelling bij ons Zilveren Huweiyksfeest betoond, betui gen wy onzen recht hartelijken dank. A. M. BRANDSMA C. BRANDSMA—HIJLKEMA Kinderen en Pleegkinderen Heidenschap, Mei 1945. o 03 •oc B «S D 5C cr a CU t» Zangvereeniging I i 4 i 4 i i 4 4 i Voor de vele biyken van deel neming ontvangen by het over- lyden van onze lieve Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader KLEIS VAN WALTA betuigen wy onzen welgemeen- den dank. Wed. A. VAN WALTA— BIJLAAR Kinderen, Behuwd-, Klein en Achterkleinkinderen. Workum, Juni 1945. i> Niet voor kleine kinderen In het R.-K. Ziekenhuis te Groningen is heden, na een geduldig gedragen Ijjden, van ons heengegaan onze lieve Zoon en Broeder JËLLE B. CNOSSEN op den jeugdigen leeftyd van 19 jaar. De diepbedroefden, G. CNOSSEN—DE BOER A. M. CNOSSEN MICHIEL CNOSSEN JELTJE CNOSSEN Workum, 3 Juni 1945. Trouwe opkomst zeer gewenscht Verloren Donderdagmiddag in het Heidenschap een met houdertje. Tegen belooning terug te bezorgen by D. VISSER, agent Algem. Friesche Levens- verz. Mij., Emmakade G 153 Workum. 441 442 443 o Cu a o o Elk der volgende bonnen van de Noodkaart IV Verlengde A475 B 476 bonnen ns land oeren in ikort g eldt dat én die eroep de Burger CX Hierby betuigen wy mede namens onze kinderen, onzen oprechten dank voor de vele blijken van belangstelling by ons 25-jarig Huweiyksfeest be toond. Ferwoude, Juni 1945. Vorm clubjes en vraag conditie bij ondergetekende Aangifte voor oefenavond van gevorderden, liefst spoedig geeft recht op het koopen van 03 Te koop een opgenomen Ph. BOUWER, Nyhuizum. ■3 3-< -•ooi o O 1. Middenstands dipl. 2. Praktijkex. Ass. dipl. 3. Handelscorresp. tot Cursus Mido, p.a. Advertentie-Bureau Realta, Tweebaksmarkt 42 Leeuwarden Telefoon 5175. Mei tank en greate bliidens dogge wy to witttn d« berte fen üs Soan O. H. ZIJLSTRA Sj. ZIJLSTRA—VALKEMA. Warkum, 5 Juny 1945. (Correctie) Hiermede geven PIETERTJE DE JONG •n MARTEN J. REEN kennis van hun voorgenomen huwelyk, hetwelk voltrokken zal worden op 28 Juni a.s. te Workum om 12 uur. Workum, Schoolstraat 150*. Receptie op de trouwdag van 3—5 uur in de Chr. Bewaar school, Schoolstraat. Nieuwe Regaling Reispassen. I Het Militair Gezag maakt de volgende nieuwe regeling bekendI Zee 1. Passen ter overschryding van het Twente-Rynkanaal en f de IJssel in de richting van de provincies Overyssel, Gelder- .nel land, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen schriftelijk ‘PlP worden aangevraagd by de burgemeesters van de plaats van I"- inwoning, die deze aanvragen, indien zü voor inwilliging in n dat 1 aanmerking komen, doorzendt naar den Districts-Militairen log niet Commissaris, die op de aanvragen beslist. eriaalgeb 2. Passen voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland edrijven. en Utrecht worden op dezelfde manier aangevraagd en behan- deld. Deze provincies zynuslechts toegankeiyk over de wegen inoldoorn-Amersfoort of Wapeningen-Rhenen. Reizen over het M. d Als ik i siding vt eer S. K Juni j.l. pmerkin, het zijn i het het rhristelij ten jonge jude doos s antiqu de oud ■oote hal zijn f légt men tationnet Trijzinnig ir niet at iereenigi |lijk te l F Maar d ioudt ovt troot als tuk van Fan meet J Heel ai flap in h STAVEREN te Staveren aan het gemeentehuis j Dinsdag 19 Juni des v.m. van 9—12 uur. Voor i gemeente HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOOR WOLDE te KOUDUM aan het gemeentehuis i Woensdag 20 Juni des v.m. van 912 uur. 1 (ho»r •mstanhigheden e*r*t h«<ea geplaatat.) Teneinde de stroomvoorziening voor da stlernoodzakeiykst» doeleinden gaande Ie kunnen houden, is he* onteelaatbaar, m dat man op onrechtmatige wyze, al of niat me* beschadiging: van den electriciteilsmater en al of niet met normale gebruik-1 making van den electriciteitsmeter, aich stroom verschaf* of I-7.- tracht te verschaffen. b/sie Het Militair Gezag in Friesland heeft op zoodanig misbruik strenge straffen vastgesteld en ons opgedragen hierop scherp fnppiCIÏ toe te zien en de geconstateerde overtredingen t» tilner orr kennis te brengen. Het is gebleken, dat onder de Duilsche overheersehing di* clandestein verbruik een vry grooten omvang had aangenomen. Tot 8 Mei a.s. wordt een ieder stroomverbruiker in de ge- fcmefenne legenheid gesteld hetgeen hy in dit opzicht misdeed zelf sauc1-;. t n;( te geven aan het stroomlevorend bedryf, waarby dan me»focni’ betaling van de veroorzaakte schade aan den nieter, betalingp°PerJ. e11 van den naar schatting afgenomen stroom en boete volgens d« gaan bggj bestaande regelen kan worden volstaan. jan word Na 8 Mei door den controledienst van dit bedryf geconsta- eder er d teerde overtredingen en beschadigingen, voorzoover niet door den geetachtig verbruiker zelf voor dien datum aangegeven, zullen moeten Lorden, 1 worden beschouwd als te zyn begaan onder Militair Gezag. Lnieziéri Leeuwarden, den 22 Mei 1945. I De Directeur van het Prov. Electriciteitskedryf in Friesland, Wor^un VAN DIJK. I De Bur -----K w. j Turf voor kookdoeleinden. Suikerbon aangewezen. Spellingskwestie weer actueel. Tabaksteelt terecht populair. Briefverkeer weer toegestaan. TT ro T5 P D O! p cx P H P 2.0 - 1 mü die ki -■ v v VA. V V-A-A W V V A Vl V a ’-3 ra =-i öo O tö o o w o W M P5 K K 5 G> O -• -1 C 3 7sg g. O n I cx“ 3 g 2 trc S- -! B’ p, B 7 CC o C a p c m 2 4 s 4 ÏB -®- w -C* -*■ 11 Juni *.s. hopen onze dierbare Ouders B. R. DE JONG en M. H. DE JONG-BULSING hun 25-jartee Echtver- eeniging te gedenken. Hun dankbare kinderen, r «f 1 4 L.T. Z— 4 hopen onze geliefde ouders J O. S. PRUIKSMA Receptie van 3—5 uur in Hotel „De Wynberg”. cr -Tri ft 3 n s= rü oq X =3 Z. Hjoed naem God fen üs ta Him werom üs Ijeave lytse MARGJE FROUKJE mar 6 wiken aid. Job 2:10 m. S. W. DE BOER A. DE BOER—KOOPMANS RINTSJE SYBOLT Warkum, 6 Juny 1945. o o o o o p 02 g p O 05 o F- 2 a— CD* a rr cv c 0 ft !2t P C F r re er- I 2 4 D.V. de 10e Juni is het 4 25 jaar geleden dat het 5 huweiyksbootje van onze Broeder en Zuster O. S. PRUIKSMA en 4 E. PRUIKSMA—SIKKES 4 te water werd gelaten. J Onderweg zyn ingestapt, TRIJN, ALI, SIEGER, DUKKE, BROER, OETI, PIET, JANNY, HEIN, DICKY an KASSY. Dat God hen nog lang po® g ‘§S’® -I O E S' x-, Z ja O 2- Q. C-V. 00 ft Sjongboekje net forjitte. Fen it Kristlik Frysk Selskip. 4 tot stuurman mag zyn is de wens van A I H. W. JAARSMA O. JAARSMA-PRUIKSMA T en DICK, jj r» 4 Zwaluwweg 28, F Apeldoorn, x Ss «fttïtiéïMsÖw - -C- - -4- j Den 12den Juni hopen onze geliefde Ouders Joh. MULDER en R. MULDER—KOOY hunne 30-jarige Echt- 5» vereniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- js spaard mogen biy'ven is T de wens van hun Kinderen en Klein- kinderen, s o’i’Qin o’/irf nrnH iw»ton TiQxmfmmif rxf’ rm-m 0 fD ^7 c 3 e b g 2.0 O. <-x - 9 -- O 5’ K tx Cu B tri <1 B. g g 2 -X -Q 2 B, F cx B ao B t g g g 2. p B CO S? g S'® cxg 2. B 2 2. CS O '“S i^-'- B^ - S 5 7 O. S. PRUIKSMA r en 4 E. PRUIKSMA—SIKKES j» 4 hun 25-jarige echtver- j» eeniging te gedenken. J Dat de Heere hen nog 1 T lang mag sparen, is de t 4 wensch hunner dankbare kinderen. Gelegenheid te felici- t teeren Maandag 11 Juni :4 4 avonds 7.3010.30 in „Bethel”. Workum, Juni 1945. 3 n 3* ffi* TV O 2. S.’B.® O CF9 O 3 O o SX o FT Q-< r-t- CD p- J O 5 O' c o- o t aq s» p s-i 7. -! 'JS BB3-0-®, s 3 -s X- M B 3t§ B S p 1 ®- P B Cx cx B B c. Bob Ó2M scr; B. BBrq cx - co P O B O hfe t® ®»3 p o CXO p rt’ o p p go B S-g’qg 3 cx 3g 3 jj 0 o S 2cx O B jo a. 3 - pc o 3 CD O P B-g 3 g 3 3^ &3^ cx S. B 5 3-b’3« 'ri g -B-1 i-bÈ 6-3 ri rt- C (J>5 00 '■’■,3: cx-B t 50 o 5 2- p P CD O o B a ’ÖJH 3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 6