u S Ij fjf =1 MJf 0 n t Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten. oï n I B -s I E s e No. 48 Zaterdag 16 Juni 1945 li 1945 0 Dominé [U en I, door de vingers a> g -2 a P 8 -•-> - 3 zt n> c.2 ws 1 194 e Sneek, oorzitter isen i, zet en hei an éi u s 0 menwer- in, moet aaronder meer-het i alle ge- dienst in kan beter re publi- igd j, 5 i j uis oor 30R uis c inl« aan i aar i d-TDl £1 s •R TRA Bz. S1 o eens ge- tchtoffers vorden niet ont- lelen met m. worden 1, die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog ms daar j en ruim s <5 12 uu 12 ut 12 ui i v.i an ht i. va ’ENK lag 1 neen! Workum, W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. De Secretaris, S. H. JELGERSMA. é’s zal op en, om in offers der Dit kan nneer wij ouwen en Wij doen ste plaats, zelf niet le zolder, ar in Uw ikens, om ;t degene, )ben geen nen, geen o zouden t zij heb- leest, be- gelukkig i, te delen eer heeft, itel in sa ffie Rode aande co- haar op- dat voor iet omdat worden, alles een- in alleen chrikkin- land, dat is leeg schonden edwillige in den üizenden, g, schoei- enz. enz. rt aan al aarin on- goederen en afzien- ien. Grote hade ont- Nederlan- r particu- epen was t in dien s te groot deken, zo Z z o M a a S w a a sluiten in lommissie g met de t Nederl. lijk Over- ijke Vrij- loppelijke stichting ipgericht, van alle >rele oor- ende pro- comité’s strict- en ivat Dis- emeenten 8 O c O” I S - 1 044 g Sjss 2 S 05 8 e s cs 2 -9 8^ Ë.2 a HERMAN VAN DIJK f leen maar zijn een christelijk dag- a.d voor christelijk gezin. Het in zee gestoken en wil varen op het oude kompas, dat ook ligt op de preekstoel in onze Ned. Herv. Kerk en is overigens ook minstens even interessant als de andere bladen, die in onze provincie uitkomen. Waarom zouden wij het dan niet aanbevelen Met dank voor de opname, B. Y. WIELINGA. is dat gij nog maar een jong broekje zijt. Dus een volgende keer beter? FERDINAND NAUTA. c •°2 o 8 3 'E -S rt S-S.Ü S<§ S of 57ste Jaargang uik L -- 1- - 1 ■0n t Allen, die gebruik maken van liet ge'tillefennepad worden vriendelijk ver- Ban zocht, niet door de hooilanden te ?n»ioopen en niet in het hooi of het gras te idjeaan liggen. Men volge het pad dus. Pan wordt schade voorkomen. Laat sta- éder er dus even aan denken. Ver- danketachtigen zullen gewaarschuwd tan worden, maar dat is meestal heel onplezierig. knd Workum, 14 Juni 1945, L De Burgemeester van Workum, --P- W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. S 2144 S3 s 1 5 e •p •- I d 7 Geachte Redactie Zou U zoo vriendelijk willen zijn het onderstaande in „Friso” te willen opnemen? Bij voorbaat mijn dank. Niet vaak de pen voerende over een bepaald schrijven, kan onderget. het niet nalaten het nu wel te doen, want j.l. Vrijdag de „Friso” in handen krijgende, las hij/daar het ingezonden stuk over het „Friesch Dagblad” met bovengenoemde als onderteekenaar. Het heeft my zeer verbaasd dat U dit ter publicatie durft brengen: Een man die eenige weken geleden nog in een B.B.C.-blaadje schreef over meer vertrouwen in elkaar en opbouw Van ons Vaderland en dergelijke mooie woorden. Wat ziet men nu van een vroegere illegale werker; anders niet dan afbraak in bedoeld stukver trouwen heeft U niet. Is dat soms opbouwend werken? Daarbij komt nog dat U over dingen schrijft, die heelemaal niets te maken hebben met genoemd strooibiljet. U dwarrelt maar wat in het rond, niet wetende watU schrijft en z’n denkend verstand niet gebruikend, zoodoende in dezelfde fout vervallende als wat U destijds in genoemd B.B.C.-blaadje moest verdedigen, hetgeen ook voort kwam uit onbezonnen en duister geschrijf en men niet kon weten wat men er aan had. Zoo ook hier. Want wat hebben nu de leergeschillen in de Gereformeerde kerken te maken met genoemde actie voor de Chr. pers Het heeft er immers niets mee uit te staan. Ook beweert U dat men met Chris telijk bedoeltAnti revolutionair, het welk zou moeten blijken uit de leuze van GroenTegen de Revolutie het Evangelie! Wat voor mooie woorden of benamingen komen in Uw helder- denkend brein op voor Chr. School en Chr. Sociale actie Beide genoemd om slechts de beslist confessioneele richting aan te duiden. hebt het nu wel ver mis, want de genoemde -leuze staat in het juiste verband hoewel deze oud is, toch blijft ze steeds nieuw en frisch en kan voor elke actie op Chr. terrein gebruikt worden, omdat daarin ligt uitgedrukt „voor of tegen den Christus, onder werping aan- of opstand tegen God”. Dit zijn Gr. van Pr.’s eigen woorden. Volgens het Woord van God, de Bijbel, waarin Jezus Christus toch ook duidelijk spreekt: „alles wat op aarde is, dat is van Mij” en zoo moeten w.e dan ook in de pers voor Hem uitkomen, Hem daarin belijden onder alle om standigheden zooals op alle terrein. Ook als het op strijden aankomt, vooral nu, in deze verwarde wereld waar velen geen houvast meer hebben. Is dat nu bang maken voor spoken? Verder wordt men nog gewezen op het feit dat geen der onderteeke- naars mag worden beschouwd als vertegenwoordigende de Ned. Herv. Gemeente alhier. Nu dat behoefde U waarlijk niet bekend te maken; het wil immers geen kerkelijke kleur hebben, of ziet U Uw Herv. geloofs- genooten voor dom en achterlijk aan Nogmaals uit heel Uw geschrijf kan men niet weten waar U heen wilt, het is onduidelijk. Bent U tegen Chr. pers? Kom er dan ruiterlijk voor uit en strijd met open, vizier. Voor een andermans meening; nu daar kan men altijd respect voor heb- benjals het op goede gronden rust. Doch men moet een zekeré actie van een bepaalde groep menschen kunnen velen en niet door het slijk sleuren. Staat U een Eenheids-beweging voor? Kom er dan voor uit, dan weet men wat er aan te hebbendie gedachte heeft bij mij post gevat, mede doordat Uw naam ook stond onder het verdere drijven tegen „Friesch Dagblad”. Ook daarin wordt niet openlijk erkent dat men tegen de Chr. pers is; hoe zit dat nu? Het eenige dat Uw onbenullige lading en geschrijf wat verzacht en door de vingers kan gezien worden, 5 s <»-2 öj c a n en Joure WORKUM, 14 Juni 1945. Ingevolge „Besluit tijdelyke voorziening bestuur provinciën en gemeenten” is benoemd tot tjjdelijk wethouder der gemeente Workum, de heer A. Gaastra alhier. Met die benoeming kunnen we elkaar in alle opzichten wederkserig feliciteeren. De algemeene achting, die wijlen den heer P. Gaastra in dezelfde functie voorheen zoo ver diend werd toegedragen, moge even zeer verdiend op diens zoon worden overgedragen! We hopen dat de tydelijke- in een blijvende en lange waarneming mag veranderen. -- 12 Juni. Hedenavond vergaderde de Zangvereen. „T.a.v.e.n.u." onder voorzitterschap van den heer H. Wagenaar. Over het belangrijkste punt van bespreking nl. de hervatting van de repetities en de benoeming van een directeur was men het spoedig eens. Besloten werd de zangavond op dezelfde dag als voorheen te houden, nl. des Vrijdags, terwijl de heer Anton Mechanik als directeur be noemd werd. Bij de bestuursverkiezing werden gekozen de heeren H. Wagenaar, voorzitter, W. IJntema, secretaris en H. Pelle, die het penningmeesterschap van den heer J. F. de Vries zal overnemen. Met de heer de Vries gaat thans een oud-gediende van. „T.a.v.e.n.u.” heen. Vanaf de oprichting in 1908 is de Vries reeds lid en heeft al die jaren onafgebroken op de dubbeltjes gepast, waarbij hij met een zeer accuraat en zuinig beheer steeds de eindjes aan elkaar heeft weten te knoopen. Het is begrijpeljjk dat dit afscheid de Vries niet licht gevallen is en de vereeniging verliest in hem een moeilijk te vervangen werker. Een woord van hulde komt deze trouwe, stil werkende kracht dan ook wel toe. Wij wenschen dat de Vries nog menige bloeiende jaren van „T.a.v.e.n.u.” mag meemaken. - De vorige week in dit blad aan- gekondigde bijeenkomst om hier te komen tot oprichting van een „Fryske Krite” moest door omstandigheden uitgesteld worden en is nu bepaald op a.s. Donderdagavond. Door de Fa. Douwe Egberts te Joure werden deze week verschillen de winkeliers verrast met een zen- dinkje snuiftabak, welke zonder bon kon worden afgeleverd. De verdeeling is zeker niet gemakkelijk geweest, maar zij die van dit buitenkansje hebben geprofiteerd, hulden zich in wolken van genot en dachten: geen tabaksbon in de distributiemaar D.E. in de pijp. 15 Juni. Ds. J. van Veen, hoopt hedenavond in de Ned. Herv. Kerk a o.S’è 3-g g.-s^ S’S -2 rt .2: o -g S 2 •- d fc 5 5.2 2.2 M. de R.! Als ik iets mag; zeggen naar aan- iiding van het ingezonden van den eer S. Koopmans in dp Friso van Juni j.l., dan wil ik allereerst de pmerking maken, dat de inzender het zijn raad om voorzichtig te zijn jjhet het gebruik van de woorden christelijk” en „onchristelijk” voor ien jongen man wel wat diep in de iude doos zit. Die raad hoort thuis bij [e antiquiteiten, die men kan vinden h de oud-liberale bladen van vóór een roote halve eeuw, toen de schoolstrijd p zijn felst woedde. In onzen tijd egt men dat niet meer. Wij zijn dat tationnetje al lang gepasseerd. De Vrijzinnigen weten zeer wel, dat wij I ir niet aan denken hun instellingen, .- rereenigingen en bladen als onchris Iirelijk te brandmerken. I Madr de raad van den heer K. loudt overigens een waarheid in zoo ;root als een koe en men kan op dit tuk van zaken dus moeilijk met hem lan meening verschillen. Heel anders is het gesteld met zijn lap in het aangezicht van de „Gere- ■hoci inneerde Broeders” die niet meer ouden weten wat christelijk is. Dit aar aanleiding van de kwestie-Dr. childer. Hier is hij zelf mijns inziens vloiet het gebruik van het woord chris- ;em. wa^ peei onvoorzichtig te werk me agaan en lijdt hij aan begripsverwar- Êng- Beter ware het geweest, indien p 0 ij die kwalificatie, die geen theoloog ter oor zijn rekening zou willen nemen, naar in zijn overigens niet onversne- en pen had gehouden. Edoch! De izender is nog jong en dan zegt men vel eens meer wat, waar de lombard luna-een geld op geeft. ivenfger maakt hij het intusschen nog als hij mir nichts, dir njchts, de onder- 1 tekenaars van de circulaire tot aan en (leveling van het „Friesch Dagdlad”- beiti de schoenen schuift, dat zij de leus ran Groen „Tegen de revolutie—het aboulvangeliemisbruiken, ten einde 4 uipeer abonné’s voor dat blad te win den. Hier wordt hij grof. De onderteekenaars achten het latuurlijk te min om daarop te rea- '°r |eeren.' Ik begrijp dat best, maar - mij neme de inzender de goede s n4aad aan om met het lanceeren van 1 lergelijke grofheden voorzichtig te 5 n;ïjn, voorzichtiger nog dan met het n-, gebruik van de woorden „christelijk” Im ^onchristelijk”. I Dit aan het adres van den heer K., 1111 ie zich ook veroorlooft te beweren, ,le8vat het Friesch Dagblad een anti- 'l.'P6 svolutionair blad is in de vroegere nJ ‘’eteekenis van dat woord. Welnu, dat lebbe niet zoo jpet Friesch Dagblad wil Zeer betreurenswaardig s het resultaat van onze oproep voor nip aan de boeren in de hooitijd. Een inke jongen van 15 jaar gaf zich op n dat terwijl zoovelen hun wrnrk ma- van Woensdagmorgen j.l. werd telefo nisch, iets verkort, doorgegeven naar de „Leeuwarder Koerier” de volgende noodkreet: Aan de besturen der gemeenten in Nederland. Workum heeft een pracht arbeids kamp, vroeger bijgenaamd het Oranje- Hotel, omdat het eerste opleidings- kader geheel uit anti’s bestond, wat wel gebleken is.toendeGermaansche groet moest'worden gebracht en het kader eenparig de boel er bij neer gooide. Het kamp is voorzien van water leiding, electrisch licht enz. en de omgeving is beplant met heesters en gewassen, wat duizenden heeft ge kost. De gebouwen zijn voor onze gemeente niet zijn werkotijecten on misbaar en verder zeer geschikt voor vacantie-oord voor herstellende kinderen, noodwoningen voor jonge lui, want in de eerste jaren zal nieuw bouw hier wel een illusie blijveik daar de oorlogsslachtoffers eerst moeten worden geholpen enz. enz. Het Militair Gezag komt zonder commentaar, noch in overleg met het gemeentebestuur deze gebouwen wegsleepen. Het ging tusschen het kamp te Workum en Rijs (Gaasterland). Dat laatste wilden ze daar wel kwijt, doch Workum werd als altijd weer het kind van de rekening. Alles is gepro beerd óm het M.G. in Leeuwarden tot andere inzichten te brengen, doch tevergeefs. Hoogste instantie is niet te bereiken. Dus gemeenten, weest op Uw hoede. t Het Bestuur van de Vereen. „Plaatselijk Belang” - Workum. (Koninklijk goedgekeurd) g"8 8 3 ötsoE03 nd: en der lijk van in r. irsniog niet hebben hervat wegens jeriaalgebrek of concentratie sncl[edrijven. In sommige streken van ian‘|ns land kan men zeggen dat de eJ‘t loeren in het afgesloten tijdperk zijn 1 Skort geschoten. Voor Friesland eldt dat toch zeker niet. Is er wel én die niet haast dagelijks een eroep deed op hun hulp? Burgemeester en Wethouders van 2 is cp^E g Srt^ -^^4^1^ ^l^'êPê^GUrt P..S2®® 1 g 8 2-2 rt 3 rt Ortn®ra.g2®'rt3 öj’3 C3>44t3 8W- ^.8^.8^ 8-2 os»; 4) Q) (Q C c -5 ca©- <D jrtrtBGGg&l^ -O G èS-S 3 8t3:?3 8 pO-^Gr-G® g 2C73 3 8 8 8 5 2 8 rtBx' 8® £§2x> 3 3 §>G g ’Ob: •8:g“2 go' .-3^^ ■ijls 3 bx4 3 %2 H - 8^.2 82 gbca 0 rt - 73 ^44 c G 8 a •r—CQ t 2 2®®^gg ^®5§“3"g bb-g "S aB§s-2ö®^3§>3" -d ’r* G g-8 IP 2.8 232|g>25^" ^£44 pag.®| ^&-§>GB|3®Sgo'g G G 8 I 2 -rt 44 ”3 g b£„-j 3 - 2 d -r pg O ge bcS o^ g e E.g0a2ES*S t 5 222^2- I g 215 a ..^3I d 3 o o te 3 rt.te t>P BURGERLIJKE STAND 5 LAAN. PLAATSELIJK NIEUWS INGEZONDEN 0 PREDIKBEURTEN 9.30 uur Dienst. 03 o 5 73 -o -P d <D 945 •o 3 M 01 Gij hebt recht op goed eten Uw land heeft recht op Uw werk inhoud m De Nederl. B Friesland •beteekenis een groote O x. 8 3 3 3 3 t o3 r? os "cl c ca 'Cl L- C3 o i O 2 J F t 3 J q L| n Pietertje r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv SI) bolt irden,) i; 1 >er i Uitgave van: FIRMA T. GAASTRA Bz. te Workum, Tel. 45. Verantwoordelijk voor de geheele inhoud B. GAASTRA, D 36, Workum. rt o tJD CM ■c£ 72 Ui u rt N 5 u U sO O co =3 03 d 45 3 44.2 SP o g 44 u, 3 G G d a, te 44 d rl So 0-1 CS s bc N tel. M 0 1 j m tó O flD •X-’ CM a 2 a p.^544O is&Sl g C5 o o a aË C5 a a cq 5; k> 4= g-dl 5S-E c 2 H rt i GÖ - 02 u c3 ffl C I 1 a® II <D c3 K 2 72 8 In het begin van de oorlog was van Dijk werkzaam by de politie te Sexbierum en moest onderduiken. Hy kon als onderduiker nooit lang op dezelfde plaats blijven, want men zocht hem. Na veel verhuizerü en trekkery belandde hjj tenslotte te Amsterdam, waar hij zjn illegale werk voortzette en waar hfj al spoedig een leidende functie had bjj de uitgave van het bekende blaadje „De Wachter”. Hét was van Dfjk die „De Wachter” in Friesland invoerde. Helaas, hem was hetzelfde lot beschoren wat zo vele van zijn medewerkers, voor en na hem ondergingen. Hij werd in de zomer van 1944 gegrepen en kwam in Amersfoort terecht, waar hy vier maanden heeft doorgebracht. Hoewel zyn ouders in de mening verkeerden, dat hij daar nog steeds zat, kwam in Febr. ’45 plotseling het bericht dat hij in het concentratie kamp te Neuengamme by Hamburg was overleden. Hij streed voor God en Vaderland, zeide hy zelf steeds. Requiescat In Pace. Hg ruste in vrede. Workum Van 7 t.e.m. 13 Juni 1945 Geboren en gehuwd Geene. OverledenWiebe Rypma, 69 jr echtg v Wobbelina Miedema. Tjitske van Abbema, 89 jr wed v Bailke Feenstra. Ulbe Pranger 43 jr wedn v Akke Sipkema (Sneek). Johannes Boorsma 60 jr echtg v Pietje Jongsma (Wonseradeel). Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Over de Maand Mei. GeborenLucas Andries iv W. Broer en G. Veenstra te Warns; Geertje Si.bolt zv K. Bouma en A. van der Wal te Nyega; Freukje Hiltje dv R. de Jong en M. Wynia te Koudum; Jenny Filippina dv P. J. van der Veer en T. van Dyk te Koudum; Tryntje dv H. Bakker en W. Roakam te Koudum Akke dv 8. Haitsma en J. Dykstra te Kou dum; Antje dv H. Rooejen en G. de Jong te KoudumWimpkje dv J. Zeldenrust en Tj. de Vries te HemelumHielke zv J. 8. Kooiker en A. T. Kiynsma te Koudum Trijntje dv J. Zeldenrust en A. Zeldenruet te Molkwerum. GehuwdJ. de Vries en G. van der Meer te Warns; J. Kampen en Y. Deinum te Heidenschap; H. Feenstra te Molkwerum en J^ deVries te Warns; B. van den Bosch en R. Bergsma te Oudega H. Jagersma te Kolderwolde en E. H. Smalt te Haarlem; Joh. Haga te Hemelum en Tr. Miedema te OudemirdumL. .1. Nieboer te Zwolle en D. Kuiper te Oudega. OverledenPierius Lycklama a Nyeholt 8 dagen te Koudum Eelkje Koopmans 70 jrte Koudum; Froukje Boonstra 90 jr wed. van J. Holkema te Heidenschap (woonplaats Jubbega-Schurega)Jurjen Nauta 73jr wedn van M. Klynstra te Koudum; Klaaske Wy- minga 68 jr tijdeiyk te Koudum; Unze Roosjen 2 jr te Koudum (overl. te Sneek.) .22 c3 u (rf - O T3 >- L o3 f x -Of O u S3 ’I— <c t |FR I SO lik-1 OFFICIËELE MEDEDEELINGEN di, Tillefennepad. ■rH 03 O o-® ®-o -g O C3 c5 G g rt o CV rt s-, 5o44tS s> S r G e Kr'-S rt rtf ofi g 8 rt Aan Sj. W. Koopmans. o CC cS 7Z S'© “5 O OT g 5 oö s cd cn o öx> Q J 8 rt Zangvereen. T.A.V.E.N.U. Fryske Krit« Wolken van genot Illegale herinneringen >n G G d p.^® rt'" a :z?© JS rf 8 S rt p - 4 S ói A-- SR o Ed E44 - g 44 O -rV' -!rt>l< 5C 4T 2 In cx -t» -^43 2 ®±d 8'_q --4 O rt.2 rt ^42 45 rt G -rt y rt o - 3 ■H rt 3-o bc p-rt bc c 4rt Zondag 17 Juni Workum (Herv.) Voorin. 8.30 en 10 uur ds van Veen. Nam. 5 uur ds Loos. Woensdag 20Juni’sav. 8 uur Avondgebed. (Doopsgez.) Nam. 5 uur ds G. de Groot. (Geref.) Voorm. 9.30 en Nam. 2.30 uur dr D. S. Attema. (B’apt. Gem.) Voorm. Nam. 5 uur Lezen. Heidenschap (Herv.) Nam. 2.30 uur ds van Veen. Ferwoude (Herv.) Nam. 2.30 uur ds Bonting van Exmorra. Gaast (Herv.) Voorm. 10 uur ds Wagenaar van Beetsterzwaag. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Wouda. (Doopsgez.) Geen Dienst. (Geref.) Voorm.. 9.30 en ’s av. 8 uur ds Jansen. Koudum (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds G. de Groot. öy®^^4-W® 73 •d n 4'rt G - - rt rt "rt 8 - -s ÏT d K d - >^.9.2..^. G C -rt Irt' 8 rC .M s t «5 o To <Jj CÖ G bB x-g g 3 3 G E G G bC^ rt O 44 o Q 4-J 3-rt rtË 05 T5 3 3 3 O 044 3 G4= GGl^ 8 b£> S.O.S. De Moffen-Geest heerscht nog. p: g g a S O 3.go->-(-,c p p-ö^g’a-ua 'g bc u -2 - g 44 O 43 3 G? e G® 3 250 E'jS rt P g S-8 14 44-a TJ G o O J3 “4- 44Ö3rt®2^G>G «.2 ÏGU >2 N .22 3 G G rt rt o 3 gE rt73 S P/n*-0 ©43 43.8 cm' G °38p2T3®G-r”3gG "3 3 g o 3 GP3 Orti o 5 -o®t®t»F-i®35433,2pW). 3®2c«rt.S.rt3®®3>a-c® g’S oia o p g c tx’Sc'G Sc’ ëS^N^-w^-rt O 3 rt 3 G rt I—<o®t5'-'053a'- «3 O 8x4 G4P O - u »g5’-<©©-4-tj •3 O 4473 G G S 0-2 rt S g rt 3 G "44 C bn rt P,3 G fe G §-3 O ^®c-2-5g© e-gs O TO r Z. G'g 3 rt 3 rt 3 3 rt rt_ 44 ‘’'’o 2 Q 44 -rt rtH F-1 G O G - T5 .GrtNCOrtSGTS ’’S >4= «U’S-2 t> G EP» o g G 43 73 h-< h® o Q/r’ ©©•'-< bc 33 ,rt rt G T1 o 3 J :p=4444 Z -B-I® w H 02 o o OQ 3 5 - ,3 SêP®H-“o -Psm S -g 2 o 5 S c 3 o .co cfap oM->p- 0 G S=-B «SV: 3 rt -'^a® -SBrt - 73K^’Cte -3.2 rt 53 73^1 G r-; -4 rt4= 4® TO UJ QJ L. O O b£G3 G 45 P N Q 73 k n p r-U O N O g C g q ’E S o 8 'rt c" rt 2b?- 8 ®-B ®-S rt g Og g O C 73 3 U ,rt43 o ®-p S^:g5 3 N 3 -.„■ca "8?® - rt 3 3 2 G.h®.® 2 ®S 2 fc*2 2 SSu bc o "P 8 43 ^-2 3 .G "p£-23S~<^ o O G rt P- ’P .S. 3 G 43 42 G.U73 >44 G 73 T; c ^(Z) O G® rtJaS1- 3 rt» 0*2 c3 c O 2 P 2 -rt Tj s - 3 G m rt .2Pq so Cx P 2-“^. 3 3*73 CÏÏ S G*3 G rt rt ■-D3 G feC H C 44 3 G O 3 3 3 2 rt rt 73 (O .22 G 73 P rt G P.G »3 rt-»® g JA - .2 8 3 ®-rt o pn °©p Q O ld» - 43 -+J to ~i S3 2 8 - T© t - O TO -4-J 'p CS E G 3 ei 4-» n-j r—I TO O c3 G G >§-B® 4 fi I -«-• ci T3 ®73 3 a ®Z N G 3 8 sx, r-1 Tj ©.d'd c o - s-< ©*r - cj -d X? sa r =~- d :g» rt n 3 d tsj c3 2.' of) t -4-0 2 -^ d -B .2 873 73 g „3 - a a rj O TO 0 43 ®73 G 73 O c3 -rt c rt o Irt.rt 4 0430 u73 43 g s ^®T rt 5c ii. Cu -d O d 73 rt ©73 O Z-4 C Sh ©r© 3 'E '5 ‘C I 7r2 art 3 grt. O Sirt-^'B -rtgo733QJdG3OO'"^ 'rt®;-.^3^'?'^ 3 d g rt- bCGSrt e- 3 d 3 d g -P2®7,’-234rtu’J -g-rt.-n gQ-2^2 dS'c-g P12 'rt g.2 S^P G^BGOGGdg^OpJBPd.35 2® 43 P.44 44X3 >00 G bC44 .p, 1-43 •p 2 b.3 g S F S-2-p 2 rt tr. 8 3 j g8 E s a^o'Ng 3 Pg 3 g g O G O g I g g u d G B73 P d 73 g- g 73 g? O G O _2:F 3 M o -hi g” o o fl -2‘cx S 2 ‘■®"®goö'o0^a>43g. U’ bc® g g.tJ 7 G G «2 ©f> O O z-41A '"®s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1