s. a Ledenvergadering op Dinsdag 12 Juni a.s. ’s avonds 8 uur in Hotel „De Wijnberg” Deijne Bertus Ademif 77 punt; t- 040“ geen Stamslaboonen leveren, deze zijn in beslag genomen en naar Holland gezonden. Administratieve kracht bekend met boekhouden, en kunnende typen. V o i s Bontjes Adema W 24674, 84 p. 12 x bekr. prefi Baudina VII W 104962, 85 punten I CD as Advertentiën t z IBUUUIIHIBIIB - 7 c s ft t Mondeling-Schriftelijke MS Schoolschoonmaakster HiJgJEIHHIHlC Tongersdeitojoun 1 s 1 w si Ïs-h co Bouwvakarbeiders Opbrengst m. m. m. v. m. voorzoover zij direct of indirect opgeschert. 1 STAVEREN te Staveren aan het gemeentehuis o I *5 •e Herman Siemen Kosthuis Damesvest nieuw, tegen lap Zomerstof Sj. S. DE WITTE M. S. DE WITTE—SCHOTANUS een typemachine Flink Dienstmeisje gevraagd, heele dagen of dag en nacht. lap zijde voor japon Regenmantel maat 44 a o bn 5> sgvellen zal plaats vinden: de gemeente WORKUM te Workum aan he L. FLAPPER—Rypma J. FLAPPER B S met inlegvellen zal plaats vindenï Voor gemeentehuis op Woensdag 13 Juni des v.m. val 9—12 uur. Voor de gemeente HINDELOOPEN Hindeloopen aan het gemeentehuis op Maandag 1 o 2 2 10-tons praam J3 2 c N ft' FT O 2, er 9 - 5* gen? gg r o o T m z Degenen, die wederom in aanmerking wensen t komen voor toeslagkaarten resp., voor zwaren, zed zwaren of giftigen arbeid worden in de gelegenheid gesteld om aanvraagformulieren af te halen aan éa der volgende kantoren: WORKUM van Maandag t/m Vrijdag v.m. 8.30—12 uu KOUDUM van Maandag t/m Vrijdag v.m. 8.30—12 uu STAVEREN van Maandag t/m Vrijdag v.m. 8.30—12 uu HINDELOOPEN uitsluitend Maandags van v.i 8.30—12 uur. WORKUM, 7 Juni 1945. DISTRIBUTIEDIENST WORKUM 01 Speciale aanbieding gecombineerde opleiding voor tot Cursus Mido, heid bestaan, om extra rantsoenen te verstrekken bij huwelijksfeesten en zilveren-, gouden- en diamanten brui loften. Inlevering accumateriaal Motortractie alhier,-te spreken over zijn ervarin gen als „illegaal” strijder, voorzeker een onderwerp dat in ruimen kring belangstelling zal trekken. Een Rayon-Inspectie van dit Rijksbureau is gevestigd te Leeuwarden, Ruiters- kwartier 93 Tel. 6721 (K 5100.) Als Rayon-Inspecteur is aangesteïd de Heer H. Steinvoorte. De Rayon-In- spectie gevestigd té Leeu warden e omvat de gehele provincie Friesland. voortvloeien uit eenigerleï voorschrift of maatregel van de Duitsche bezettende macht, voorzoover zij ten laste van boven genoemde openbare lichamen komen en Duitsche belangen dien(d)en, worden kinderledikant liefst met toebehooren. Tot onzen grooten spijt kunnen wij D. VAN DER MEULEN Zaadhandel WORKUM streek van onze provincie, een tiehuis of iets dergelyks te stiel De Min. van Binnenl. Zaken een kleine commissie van juri benoemd om een nieuw zuiveri besluit voor openbare functionari te blijkt in de" practijk niet° te void Aangifte Motorrijtuigen. Diengene, die in ’t bezit is van actueele foto’s betreffende het optre den van de Duitschers, hunne terreur daden en het verzet daartegen, tevens bijv, rij wiel vordering, razzia’s, joden vervolging enz. in de afgeloopen 5 jaren, wordt dringend verzocht deze voor 1 Juli te willen doen toekomen tegen vergoeding aan sectie documen tatie Burmaniahuis te Leeuwarden. Dit met het oog op een binnenkort te houden tentoonstelling. Voortaan zal volgens een mededee- ling van het C.D.K., weer de gelegen- De ütstelde KritejouB fêststeld op: 5 3 O Het belang van dé voedselvoorzie ning brengt een zoo goed mogelijke regeling van de arbeidsvoorwaarden in het landbouwbedrijf met zich. Dienaangaande is voor heel Friesland een overeenkomst bereikt door een contactcommissie, waarin vertegen woordigers van werkgevers, landar- beidersbonden, het Militair en Burger lijk Gezag zitting hadden. De gemaak te regeling is in groote trekken als volgthet weekloon van vaste arbei ders belast met veeverzorgen en melken bedraagt f35j het uurloon van vaste arbeiders beloopt f 0.50, dat van los-vaste arbeiders f 0.52, dat van losse arbeiders f0.55. Voor veeverzorgers en melkers is de maximum werktijd van 1 Maart tot 15 November 70 uur (verdeeld over 6 dagen van 11 uur en èèn van 4 uurvoor het overige gedeelte van het jaar 64 uur. De werktijd van de overige arbeiders beloopt maximaal 54'/2 uur per week in de lente- en zomerperiode, 49j/2 uur in den herfst tijd en 46 uur in den winter. Indien boven deze tijden zou moeten worden gewerkt tengevolge van bedrijfsom standigheden hebben de arbeiders recht op een bijslag van 50 pct. van het uurloon. Het tijdloon van jeugdige arbeiders bedraagt op resp. 20, 19, 18, 17 en 16x jarigen leeftijd resp. 95 pet., 90 pet., 80 pet., 70 pet. en 60 pet. van het loon van volwaardige arbeiders. Het tijdloon voor vrouwelijke ar beiders bedraagt. 2/s van het loon van mannelijke arbeiders. Het tijdloon van leerlingen bedraagt op 15 resp. 14 jarigen leeftijd 40 pet. van het loon van volwaardige ar beiders. De vacantieregeling behelst: een vacantie voor vaste arbeiders van 1 kalenderweek; voor los-vaste arbei ders een halven dag voor elke maand, welke bij bij den zelfden werkgever in dienstbetrekking is geweest. Deze regeling die in vrije samen werking tot stand is gekomen, - zal vermoedelijk niet iedereen bevredigen doch op dit moment moest een vaste lijn getrokkep worden, terwijl bij normaler wordende toestand de mo gelijkheid wordt opengelaten tot herziening in overleg met de landelijke organisaties. Ze is niet alleen bedoeld om een minimum loon aan te geven, maar tevens een maximum. Excessen moeten worden afgesneden. In afwach- ;en 84 p. 12xbekr. prefi iunten punten 1 x bef i &S- 4374 4876 4463 4476 6542 4480 6162 Baudina’s Adema 84 punten 6 x bekroond Emma W 106204 82 punten van 8—9.30 uur s Dinsdag 19 Juni des v.m. van 9—12 uur. Voor gemeente HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOOR i WOLDE te KOUDUM aan het gemeentehuis o Woensdag 20 Juni des v.m. van 912 uur. S- 2-g =1 g- o ting van goedkeuring door den Rijks- bemiddelaar, heeft de Mil. Cömm. in Friesl. de regeling met ingang van 12 Mei j.l. van kracht verklaard. Bij Kon. Besluit van 8 Juni 1945 is bepaald, dat in het jaar 1945 de eind examens der gymnasia, hoogere bur gerscholen en kweekscholen niet zullen worden afgenomen. Aan ver schillende leerlingen kan nu het getuigschrift (onderwijsacte) worden uitgereikt. De Noordpoolreiziger Sjef van Don gen is benoemd tot waarnemend burgemeester van Aardenburg. Het bestuur van de Nederl. Voet balbond wenscht dit jaar geen geslo ten seizoen te houden. Tusschen 15 Juni en 15 Aug. zal het dus mogelijk zijn bijv, serie- en nederlaagwed- strijden-te spelen. De Minister van Financiën heeft bepaald, dat de betaling ten laste van den Staat, provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders van salarissen en loonen, verschuldigd aan personen die op 1 Juli 1940 of daarna behoord hebben tot de N.S.B., N.S.N.A.P. en N.S.D.A.P. of die hebben meegewerkt aan de door een vijandelijke Staat nagestreef de oorlogsdoeleinden, voorshands wordt gestaakt. Betalingen die Beschikbaar voor gezonde koeien de Rijkspremie Stier 210 226 191 196 288 200 274 Voor Boerderijen en Wo ningbouw in de Noord- Oost-Polder 3 g.E-'S Te Leeuwarden heeft zich een commissie gevormd, welke gelden zal inzamelen om uit de opbrengst daar van, namens de Friesche bevolking, het spoor- en tramwegpersoneel- in Friesland een huldeblijk aan te bieden voor zijn spontane gehoorzaamheid aan de regeering, die op 18 Septem ber 1944 de spoorwegstaking procla meerde. Het doel is, in epn mooie 5 09 Juni des v.m. van 9—12 uur. Voor de gemeent Anna’s Ber,tus W 21406, 76 punten 1 x bef G. STELLINGWERF, Heidenschf gg Mercurius - Bleeklaan 27 - Leeuwardt - - 'E beurten slechts m -«ÏÏS g3 3 g 5' 2- S.d x: en? Ba_ g F de aandacht op de nieui om I - Si z. £2-7 Wijziging Spreekuren Artsen te Worku Met ingang van 18 Juni ’45 vervallen de middi spreekuren. Voortaan alléén spreekuur op: Maandag Woensdag Donderdag Zaterdag Verder vestigen zij Zondagsregeling, waarbij arts praktijk zal doen. Tenslotte wijzen zij er nog eens met nadruk op, 1 - aan boodschappen na slechts bij uitzondering gehoor kan worden gegev -8^’5 3 ó*2 3^ (A I 3 3 3CJ? 8-2.2 3 ‘SS 3-5*° 3 ®»3 s f- 3 g - GEMENGD NIEUWS ft- T C P I I GO CO CD c Cn u zr O tx M Heden werden wij verblijd met de geboorte van een Zoon H. DOUMA. R. DOUMA—KOLK. Workum, 14 Juni ’45. Gevraagd voor een jongen van 15 jaar een net Inlichtingen; Gaastra’s Boekh. Ter ruiling: Wit wollen Te bevragen J. CNOSSEN Langelaan G 215, Workum u 5 CX S_ c m z ons 25-jarig Huwelijksfeest be toond. Ferwoude, Juni 1945. Voor de zeer vele blijken van medeleven, ontvangen tijdens de ziekte en by het overlijden van mijn Vrouw JELTJE SUTORIUS betuig ik, mede namens de fa milie, mijn hartelijken dank. W. R. DE JONG. Workum, Juni 1945. Te huur gevraagd T. DE JONG, Bagijnestr. B 37 JACOB SCHIPPERS en JOUKJE HOEKSTRA geven kennis van hun voorge nomen Huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 27 Juni a.s. des voor- middags 10 uur te Workum. Kerkelijke bevestiging door den WelEerw. Heer Ds. J. Loos voormiddags 10.30' uur in de Ned. Herv. Kerk te Workum. Workum, 13 Juni 1945. Receptie op den trouwdag van 7—8.30 uur. Uit aller naam H. F. KUIPERS S. KUIPERS—VAN DIJK Heidensehap, Juni 1945. JAN SIKKES, Noord, Workum Aangeboden tegen een z.g.a.n. of nieuwe (Genegen by te betalen) AanbiedingenW GAASTRA’S BOEKHANDEL CA ft ft cc c c ft B e 9 o CL o o 44 O p p- o O P «5 O O 'QC gS c5 O O O 73 c3 a p a a o X? P 4.37 4.23 3.91 4.02 4.03 4.09 4.08 KL5 S3 rao I V. m v. v. v. m. m. V. i 0-3 CX< 3 CD Heden overleed zacht ,en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echtgenoot, Va der, Behuwd- en Grootvader Wiebe Johannes Rypma in den Ouderdom van 69 jaar. Workum W. RYPMA— Miedema Asten J. RYPMA E. RYPMA—Klinkenberg Bolsward A. WIERDSMA—Rypma A. WIERDSMA Sneek M. P0TMA—Rypma H. POTMA Workum St. Nicolaasga R. POSTMARypma S. POSTMA Karachi (B.-I.) Pater FLOREGIUS RYPMA WorkumO.F.M. Tb. FLAPPERRypma R. FLAPPER Franeker G. IJSSELMUIDEN-Rypma S. IJSSELMUIDEN Uithoorn D. RYPMA Asten Th. RYPMA en Kleinkinderen. Workum, 8 Juni 1945. o -c 3 O o O O o c r—4-4 CO <Z D. V> r x- 3 ft O 3- 3 CX.-,. o 3 3 - Voor de vele blijken van be- langstelling ondervonden bjj de ziekte en overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Dochter MINTJE FABER betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank H. FEKKES F. FABER C. FABER—DEMMER. Werkum, Jwai 134». o 44 s as 5= “C Te huur: C. M. VAN DEN AI by het Station, Woi PT 30 n r-t- CD 2 <X> o aq tr c- o CD Te koop voor direct en later Prei-, Sla-, Koolraap-, Boerekool-, Andijvie- planten en Dubbele witte z. draad J. D. VISSER Noord Workum Te koop gevraagd Fietskar op luchtb. of melkwagentje en een bas cule m. gew. alles in pr. st. Desgew. r. t. brandstof. J. MERSONIDES, Ferwoude. CZJ •-• 2 CfT 3 T «5 Z O m TOESLAG BIJZONDERE ARBEID. Heden overleed' onze ge achte voorzitter de Heer W. RYPMA Zjjn werk voor onze Vep eeniging verricht, zal in dank bare herinnering by ons voortleven. Het Bestuur der Vereeni- ging voor Ziekenhuisverple- ging „Onderlinge Hulp” te Workum, W. R. DE JONG B. DE BOER J. STAM Y. FLAPPER P. PRUIKSMA Lzn., Secr. Workum, 8 Juni 1945. B 3 h -2 o 10 boekjes a 100 b z. geschikt W. C. papier Wend U voor 1. Middenstands dipl. 2. Praktijkex. Ass. dipl. 3. Handelscorresp. p.a. Advertentie-Bureau Realta, Tweebaksmarkt 42 Leeuwarden Telefoon 5175. Trouwe opkomst zeer gewenscht Teneinde te voorzien in een nypend gebrek aan a«cu’s, I behoeve van motorrijtuigen, roep ik de medewerking in j allen, die de beschikking hebben over aceumateriaal. I materiaal van oude onbruikbare accu’s kan word»n benut v de aanmaak 'van mieuws-accu’s. Gaarne hoop ik, dat vry will opgave van bruikbaar, zowel als onbruikbaar materiaal, kunnen voorkomen,- dat tot vordering zal moeten won overgegaan. Opgave kan worden gedaan aan de Ryksverka inspectie, Spanjaardslaan, Leeuwarden. De Militaire Commissaris in de Prov. Frietls de Luit.-Kol. S. ANINGA. 73 -7- •a-ö c o -ö t a M.S v A u fl431 Rijksbureau Materialen Wegverkeer Gevraagd Ter overname of in bruikleen door evacué AanbiedingenMevr. DAMSTé, Zuid F 20 Workum. Gevraagd J. R. DE JONG Adm. Belastingszaken Noord A 48 Workum. Woningschade Wieringcrmeet In totaal zijn in de Wieringerit 500 boerderijen en 400- arbeider» hingen door ’t water verwoest een gezamenlijke waarde van 12 lioen gulden. Zuivering openbare functionaris Gevraagdtegen 1 Juli aan de Christelijke School in het Heidenschap, een Gegadigden gelieven zich te melden by den voorzitter, den heer P. M. DEINUM. Inlichtin gen omtrent de werkzaamheden by het Hoofd der School. HET BESTUUR. C Hiermede bepaal ik, dat per 15 Juni 1945 de aangifte i 2 motorrijtuigen, en onderdelen daarvary welke zich in de it vincie Friesland bevinden, wordt gesloten. Ik herinner er at dat bezitters van motorrijtuigen, en onderdelen daarvan t plicht zjjn, hiervan aangifte te doen ten gemeentehuize, t/5 daarvoor bestemde formulieren. Bjj afwezigheid van dén eigen 2 gaat deze verplichting over op den eigenaar van het perca waarin het betrokken motorrijtuig, of eventueel onderdeel, jj bevindt. Indien de betrokken formulieren, ter secretarie n, gj voorhanden mochten zijn,, kan worden volstaan met ej 7 rechtstreekse opgave aan de Rijksverkeerainapeetie, Spanjaar 7 laan, Leeuwarden. q Motorrijtuigen, en onderdelen daarvan, welke na 15 Jij 1945 worden aangetroffen en waarvan geen aangifte is gedu zullen worden gevorderd, terwjjl de in gebreke geblen personen zich aan strafmaatregelen blootstellen, (max. j» gevangenisstraf of geldboete van tien duizend gulden). - De Militaire Commissaris in de Prov. Friesht 2 de Luit.-Kol. S. ANINGA. Fotomateriaal uit Friesland. Extra rantsoen voor familiefeesten. CATHARINA GEERTRUIDA. Workum, Juni 1945. 4 Recept!» van 35 uur in J Hotel „De Wijnberg”. -trHr’V4$ 4 J. 5 j. 6 j. 2 j. 5 j. 3 j. 5 j- ontwerpen. Het tegenwoor 11 in 8 ure yn „ONS GEBOV It foarlopich bis -- CD Si E 9 c» 2- E K CD 1— <5 3 ft: a o 5 g F1 5' o. 3 Arbeidsvoorwaarden Landbouw bedrijf Voor de zeer vele bly'ken van innige deelneming en aan dege nen die ons hebben bijgestaan by het zoo smartelyk verlies van ons aller lieveling GORRIT betuigen wij onzen oprechten dank. N 3- 09 G cv» fcaD 8 3 44 vereniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- I spaard mogen bly'ven is ir de wens van hun Kinderen en Klein- kinderen, t Hindeloopen, Juni 1945. ere? cS O 3 P- g .- O 3 B 2 N - O a 22* 3 3- F 4 4 4* X 4 i 4 4 4 t 4 1 4 D W 28935 Den 12den Juni hopen t onze geliefde Ouders Joh. MULDER en R. MULDER—KOOY 4 hunne 30-jarige Echt- Geen eindexamens in 1945. Burgemeestersbenoeming. Geen gesloten voetbalseizoen. Uitbetaling salarissen N.S.B.-ers. Voor direct gevraagd: Timmerlieden, Metselaars, Sjouwers, Grondarbeiders N.V. voorh. A. KING MA en Zn. Kantoren: Leeuwarden Oldega- lileën 58 bis. en Vollenhove, Buiten-Voor-Poort a22g 3 4 CD 3 p B: 3 3 p -viq I I Huldeblijk spoor- en tramwegpersoneel. s o <s GQ 'O® CD <4 ze T3 f 3’ Voorraadbussen 4-de«lig (meti Zend karrijder of postwissel os CC O CD - 'V'’3_23- 2- 2 o A 3 3.2 O 3 O <2- D S morgens (off. tj I ”3 Lg 3 V -2 .2 'P 's morgens 9 uur gebrac «g ft O 4 Hun dankbare kinderen, 5* 4 4 o C: CD FT CX w- - - s cx 3 Pi 3 O oq <1 E. g 3 w CD a 2 g. o CD Q- w CD 5 3 g 2 c S' 3 cc B- b 2 3 3 3 2-° CD 9 cx> =3 s- Q - 3 O ö3 m K re a 3 ft CX ft o' ft B g. <c co TZ3 i 1=1 c» i tap - N K ro - g «‘ft cx^ 2 3 4 e-1- w» - - CX O entjq ®Cf? O /ts £5! 5®3-2 a 2 ö-30 5 a o o bnc :b® 3 s- 22 te-o 5 C5 JL r— o3 -'ö O v a g te <D 3 •0 2 L, 22 33^ o: c o 0 q z: C O -2. 3 o z' £f® „cg 3 3 3 2 "i- 3 2 S;;''3 ”22 2, Q- CD CL CD £5 “O H'o 33 3 o q-5'2 s-E-ft-ft- 2.3 S. P CD p- S. p 3’2 5 ”3“ CD 3 ÏF p-Ï 3 ft'd CL O «TT 00 cl 3 y? o 3 ®- 23 2- 3“3 S 3 p 2 S-3 3 3 E- o ET®? o CD to 3 Cl ft S 82. a 3 S. s O 2. W O rT ft 3 s o CD CD P" CT p-g cr CD CD 3 ®-2 <j S SS g 3 B - 3' p, CD 3 7 Q (D P- cr CD 3 £®3® ”#B® 'S ft.?! 3 3 2,2g3vg:?5 cs^g^s-r co 0 P Q f P P-O.20 o,’- 1 3 CL 0 S 2. n o B® 3 g 5 cx V ■Cfq CLB (-TS ZT, o 3 3 V 50 3. 3 C2, c I "d ^CD^^PcDPCDgaP SfTO 2 P-^ 3 2.2 2 p.crcfö P» CD CD CD &3 3. 2, P. 2^ 2 CL3. CLS 3 CL» 3.3 Ef 3 L 2.3 3 3 3 g L -Ö S-S^g-7 3 2.® hd 3 3 3 W -- »-O CL O 20 3 g-^3 N g 3 3 3 3 cx 3 cx c jp (T 8* 4 W 5 S’ fa (T5 A? 3 ®- 3 Zo 3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2