üüOtlNfl -q e i s «X g <2 a x 01 l-gS-Eo a I -o - 5 u C <2 fe i d -E I - b b x x s aj <«-> »h z <5 'ój u '3 e b," g •piiimwi;' oieiÉ si g bcët5 3~ iTo® 3 ftA ©E 'fera te Oë©xS^g^|^ö3xbo^ .3o5©fe u a=l sis, Isss ft??- sl’ër p 3-qJq^ ra 2 p o '8s l »G •-i w 75 h c<i -te ff g i 3 i »- 5 S'» jilr h. bebc-g 3 P 2SS^°' u te te o -q-q g ra-q £-q o li’U. feW g ï- hir o 8 -— - P ra fe®§ I P Sê t êl 1 U I ca X 41 ■sB 11 I 1311 I - ‘fe G 2^ 5 8 gl jmi z - J hg- =|'gs7^“Zc-s^“g ag?- s=^ öuh 80V h bii 4 ss 4! E Sk -3 te it'P'BS. •2 Jif. s ttdïWsri - f g g «feteS 4-S.ai i isSèg8lat«8&»-g'ó«É p P q S e 5 3 3'te - q 2^0 bdrtii: fe3®^p 3 te g fefi 3 ©-q g,g P 2 2 Si c .9 i-, 3 u X V a *Q« s?3 Ji?-8 'ca g 73 •8 ‘o «r a g 8 X> W X ai S-° a|' S’ël 3 Si’aha^S ra o x n •- x pï g-teE £3 3 c E-ErtOdote3®3 fe :p> g 44 te 2 ra 8 te 3 ra g ofe ©ra g q.® x - 2 a-» G I Êir.p 8W3ph§ s elifelisifoiMlZ3 O 2 -S g >^a"‘S 8,t .2 C q rt q m.M n rt assr-15“lsö|i ssS?.= L=£a||^ >.a- g.g£g“5Scss=gg Sg zr,o©,^r*fe?«\GM *m 2 m öt- Jl S Pfeq feg’2^ ra, c ra S -ft ©ra fe O Q GZ 0 e s tf I ó- 1 i S3 g 5?èsps^jr2^ a^lsT- ~©3ë“ EEéf c3OGgG<U>oO qE-< fera bofe h li 1945 Dominé S S-ë LAAN. ë-^g-S q ©ja £©x gx-g g •ff s 3£ feoSra boöra £2 £.2 p fe ond pref nschf P ardt Z* UD §g£g5“2-2 <n Pietertje 3 ws G2 a a M 01 0 sen t i, zei snhei m Z 3e Nederl. n Friesland -beteekenis een gtoote kan beter re publi- i inhoud lm ;e Sneek, oorzitter fern deri a o u o -r c r zv Pieter >ssen 19 jr Ironingen.) dv SU bolt irden,) 3 G 8 2 'S Z a txo .2 8 s 2 Z w H X 3 w Cfi g 3 TRA Bz. a G g g G a S .2 S< tó s 8 o 3 ai 8 ai 8 .2 ïn 8 c4 s ce !zj 12 UU 12 uu 12 uu v.i eens ge- tchtoffers vorden niet ont- lelen met m. worden die die en. Maak doordat goederen taan in Fries- de oorlog ms daar j en ruim 3 h GJ O z j© ^3 aS c4 t s o D z M O z w a Q W u üu «2 a r- m he i. vai EN t ag 1 leent uis o ior d )OR1 lis q S^a -«2 8 2 2 a e 85 B 4 H <n 3«u - K 2'5 JZ oog O CD 'Öo -u> cd ca S 2 S In 2 2 menwer- in, moet aaronder meer-het i alle ge- Idienst in oS "cS "S <P co io x> ir cc lG> tÖ lO iQ lQ lO iC'iC iC nO 1C' «S'g U ~^-z Cu 5 S g 8 a é’s zal op en, om in offers der Dit kan nneer wij ouwen en Wij doen ste plaats, zelf' niet le zolder, ar in Uw ikens, om ft degene, >ben geen nen, geen o zouden t zij heb- leest, be- gelukkig i, te delen eer heeft, itel in sa- ïtie Rode aande co- haar op- dat voor iet omdat worden, alles een- in alleen .2. >0.2 SS o 2 cg -§ £•2 C g x; r sia-g t3 2 a g G o *q e> G z 2 S z G G - 2 3 ®g^ö sluiten in kommissie g met de t Nederl. lijk Over- ijke Vrij- loppelijke stichting ipgericht, van alle irele oor- ende pro- comité’s strict- en ivat Dis- emeenten C M en H chrikkin- land, dat is leeg schonden edwillige in den uizenden, g, schoei- enz. enz. rt aan al p.arin on- goederen en afzien- ien. Grote hade ont- Nederlan- f particu- lepen was i in dien s te groot deken, zo 2-g 8 c p. p. te.2 S3 8 «m a s 8 5-2 a 1 g S-üS’S q o '2 <2 m 1» juri veri aari ■oor void i 3 ejoitè am f i M Z< «èate£ «:=teg p :p> te Sc 0 :c 7 g 8 ^-p g 5-1 G o u 2 O-» ^9 ©S-L u 2? teë's.s ^ö.Suo g 8 8 8 8 g 3 bt3 E g 2 G) Sd &C =I-'g 8&S§||ê b£_ I BjÈ ^.c -5 -I - ©Sgg®3 'Z Jv liddi 2 8 8 S 3 tei O ©7 I g.2£ a c g g ©'öfi g - 8 - te£t J=sgp 8 bdg 8 fe te-- rt-t5 N 2 bdfe- g 8 35^ '8'8 S.3 G G Q2 O N 4^ g c^ .2 gë s e- J4_ Jej 8 - *7. 2 5.8 g fe 8 d-" 2 'G 2 a 2 ««i: o - fck te a a Jc «s -S -* 'F ê©3-? - l- G O G s p3 -§2 tecg -8 2.S p p" 3 ¥©gf 73 x S O s H 8 B rt i E o X ra S2§J ^■S - 3 tC:^ S s-S-g 3^ te P-3 S ®®-§ T3 I .00 K .2 3 •x sëë^©^. S'g>_2'g.a©N§S2a ie.Jd ©e te q fera-P 2- u’s i °xd S~ in bd ©C =f "ut j g/ Uwillj J3 2; .aal,] ■- - - won erkei te 2^ 5§©te^ M tel® 3‘3' p g p >-, ©s -S-S|8QS gte fe 8 8xQ o-S 8© .2 G =S5;g L <2 «2 S-* o K2 o 4-. a r x 5 32?1'3 £cë^ soj^nn^-ca-s 3 fe g X S c o3 o.2 ra O ^©2*0 ■Eg'0» 044 p^ cS 8 te te ra© - rt P - o ’Ti ra- ës g q pfi 3 5 gó 5, ra 44 •i.s.a g 4 73 a^ii’Sfi^ëggj G>^^ëë®^^.23?®Q 2. -fe 8 ■ë-.-p 44 3 P 7j fe M 3 rt o 3 ®te>g g s 2 <-rC 2 O .Sfq 8 p ra q-p 3 E:fep'£^ te^®© te 44—- 5 g©-s"££( 5 ©Ó»-g g al-s-E p.2 gïï’S^S S S-3fi g 8 8 S-ë 8 8x g 8^ £>.2 bD33 P X te C» rt 44 3 q g.2 >ra^ ïx’S <D S-S ra 25 t s cq bef J2 s h e .s .SS h s 5 L ^S-g-S* Q 3 g g« ïï'cëSaxr£;p^S^2M-S~s!^ ■g ll-3 1: f 3 M pc B-og ggra^xrragoêï 2-S«a-2öï ot.Es raafexrax x^^otqx - rt->-s2-iöoës te fefira.p 8 gs l&g®‘h^ï’0.tit fe«S5ra-grara <-G ;v. rG r 0 g 2 S cs a m <ra 5 8 2 «4> fe ra fe te 3 -g g g.8 ge J px 0 0 fe rG O z j© 'o .«fefefe 2 2p 8 ppp-rapoprt 3 EEgxg)UfeEi344 gó 3 «4 2 p ®-“ gr* 3 «2 p q >a»'P ®'S q-S 3 g P"©^ I'S 3 bD -ap.ïïg8-ö£ >Cx'8'gp8c>§3g3£) g.»S< ba3 3 g 3 g.£ra E big's X» s-a 8”= S i» x2,qgob3tes®©te .gq-3.2» ^gg-g p- X te q q ®-2 q rt ©ra e ©ra P g eb.8 Ura n en Joure U 8 8® o q q N u o bcbc's g 3 p - 00 r ]- rt 5 O o'® ra^ £7 7 ra 5 >ra& ra pxra 3 X? qfes^:3!S©^ q ®K3p£ te N ^ra te te£ teO bt.te -q s q E.SffipSfefeSS t pfe 3 8^ 8ra -D 5 g =issèS«45 >-3 q fefeó g 3 3 q c- g. q a ^3®442^® •fe; 2 3 P£S ra P g Spj-g x^xd ^^5 2 O -*U C* „3 T3 •te p o p rate •4 3 ©fe o ©tra qte g:2:P N g rara >x g^te 1P te S- rt ra bc q te p, q -rt. P O te ‘a SPfi- 5>>g^ü3 2 ^'Ê^3gfe® g 2:^sëë.3^> O 88te88xg8f2 &QQQQQQQQQQQ - 8 g N a.dfe p i.£.Sra x 3^ p ©rafefera 0-0 te q -q te C77 *-» G psra ®Sra‘> 5-g ra-S®^ g-g biraraE g te p fe bDx P ©44 fe-g z 2-£gë^ ■■I 3 E .- 5 ra fe a0 l'fe w> g ofe 3 o ra a fe 8 fe -'i3 G S rtrt 3 fe en a a X pfe s o© s-g-ï* «1 q-w O-g-ftEB x.Sra.S fe 0 o ra ©<c ■Snp£ó ra-S.3 3ra a 3-2 te p 82 ®-2-§ 3 p^E©£ OS'S? c p ft<x -rt rt* te q X 'i p fe G G o - fe 5 j a rG Q£ Z G fe c5 G te p ra q o P q qxx ra 3 Nw q .“ra S p^ó g3 E p 2S ttfe te^J c©5 ë-ft? Q ra p 4-ft Z Eft-g^gftSL o ©ra-ft-rt33 3 rt o £c® p 8 8 rt 5 5 2-ft© q rtftx£«ft©§)§ S5ë ©gp^gj -- rr, 3: r-' _i_q *M -2 - i^jsw •11-2 ■o G 3 r .22 m X 3 X 44 x te .2 8 b£ ëQ-2EËèQ-2^ ^a£2 X q <n2 P qra ^öB z5' 2 g.y Sx ;o-g 2 Q S k-’C -g rau a &=-=.£.? s=s |r fe gra-feS - g rt 373 te ©ra q G o 7 G SrO G ft^ 7 .rt, fe:* fe N P^C ft”'3 a S S -*j - Tm -tx fera xxx ra fe»® box-ra fe i-J fera-p. -■s ra- br.Ó gfïra 3 X fe bO ra 2 a q te te bp p te 3fe I 3Ira.^rax^ “’S -2x 05 te bpiira3 3 q «p5 «w - Sï.^ - fe 2 S’-8 3Ï~.® êfe^ë g ra p .2 Sra 8 rafe 8 p.2 rtM e Ss” bOx ra q o 'te te §jraëö3^ fe 3 2 2m Z-p.Cftq'ï'"-- -> ra ra ra .8 e 2 fe ra v, X x3 fe fe q 8 ©x ©ra g 8 -xgrt5-§§rt®ra a .S ë’q:è’w g 9 ^-2 ëra fex p'ë ^ë^ëë^^-ftëgE Sp-2^ S'73 a s3 tS q Is g’S^'Pto.ïï® ,.££8-s<d 2 2 S g fe ©ft o te -p g q x© '“'S-tera o g g g fe TJ -S to-q g rt 33 bora Srax ft X .E AgO-^te^gooë* I®sfft^^ s a rt g S 3 3 pra p 8 P a 3 ëx >ra ^-g'" ©X bi© 3 ©qft E Xte E2tete'fttePN fe p CX box p-gra®Xrt®S£teg8, ra a n ©ra-rt-g-S 2 bor-g-^P- §P PP ®SJ 2 ,g o, -2 ’Ó"3 ©.2oq3®cjf©©S©o 'te:; PX fe.Srara nx-ö fera £.S®ra fera borax i te 2 2x gfe-ft° bcrag-x te 3 fe boW tzira n ra ra g ra ra ra ra .2 So boo fe fe fera 5?||||st*Sl 8 -2 ra g o S3 pk S© IFgx-E-f >xë©l©g^ 2-ft rt^oXX^gteXftSa'Pra® >P© ^^l-Së^Qft^xS^l^xraë q,©te5p p©3p©q'g£~-p fe^ Q£gèo3’g^^^NJ’8^gS®^ 3-pX •- g fe - 8 fe g° ^fe ©qrara^g te— o 2-p fe p ft ~3,gx êfe 2 ftëra-8 eUS^.g^ra .ft^l^ftgiOi X c a 3 N k^-ft.'C^ l>fe£ëg||®|3 °ppte88ö©^^- ftft.X, ©bpxgo ë3g©ë r§,l! g-a fe Q -4J G 4-4 O G z -® q 73 5^ ^®E ©•gxg^©bc®Qg-°£3ai SS®-5x 'C.ft^ftQj-S r/5 O rG rG G O '7 M brg- 23©g-g®S^ .8tePP®S) 3 q - ^Sft’^ftg^E^.gg® P tegx_ 3 ra ra q -q ra 3 0’52 2 ©-© >-© 3^feg '£3:p»g S-lgXte-33 I 2J3 q p o g 1 2P© fe 3 O z 'C' r* a’is S&’fe ft- te '7 O G 8 g o p p-2.2,- ®ra=- ra-2 gx g £:ra •rp CUÓ< t? G ëgS£ o 73 C G .0 raxxX© .3 gjte^rara s£>£ B X fa U <N 7? o iS'Ct-xj ssss® bo> £4 O O b£) M 04 N Z O «D 02 Z G o Q.S 03 :g> K CD 02 O 03 G b£ bC q tüD’ 945 <A O 03 -E3 il ra Stic! H S3 7 P nee; ■st 112 th O* 75 D O J3 u o o .Z o D .2. 22 O O :g> Vi a G G G O G rQ 73 J o g G IQ C/3 =3 CD 2ZZ z G 'S CU CU G 73 j© «rM G |x 8 a <D b£' ’QD G 73 o G N ra. Q fa X c- q t■-- p q t> c E N *m 5 G D lunt fe a CU o o X rG CU O -fa3 rG O bC -fa3 G g 73 o o 73 73 G b£ rM 73 u .2. o •a c CD G G O N r~< b 'S -4-S X3 3 00 03 jn 2 cö E 3 •O 3 O u C u O A <U 54 3 4> E ’er c cs 'QD Ui cs t CS o «2 \O 72 'o GS o «2 X a c« 2 02 *a G w •o u D cc ci 8 u o CD M c 4) CM Q Z O N W O z cc «2 rt ■o <N 4> G o G3 O z iO o<~ lQ i G 1O hr1 c o =32 u g G .02 c3 Q (d S W J Cd I 2’3 rt <o TS CU GS G o G ,G o c £73 ëo.8 te N z «2 -G a o ca a o 73 O 03 03 s 03 GU3 03 E= 03 taD cc t- s o E xj 55 <D O G N <x> <p 4 N ÖD co O< O N “■a s ze -o f 3i 5 'x- jd m O Q j 0 ■J1 O tJ c 0 o Q •O Q ca •fi j5 Q 73 E ‘«'u e (J <o 2 .8 gu <D r—I O O 'N 1.0 lO lQ lO lO -r-, G rö G75 G W: faD® o o S' d l. te E s o’ cs OT M e ■S -ö CC <- s5 "1 H >'74 f z CU <p 2 s-< cu o bc o l> qqpqpqmpqqq M)g bcgs^j >O ™1Ö lOb-OD ri - CO tO C© t-OQ iO ifi iö iö iO iO 1O iO lO lO iO 40 U <D <D GG o| -I G li w rf ge §a 02 O ÜDCO •£•5^ O^.E 0 P.N Ui o o 73 N aö o S ÖD Ui (D "Sn ie?» ■55^ o O cS 4J C tn ca o o S - te. M a «cUrt -a u o S*2 o3 f-H u G -SS o L. -g-O Pu M I -1 o ©c?o.c£,U<£ g*Gcc s .- o£' S c« ‘te t£ bSe?.g“5~. •7 -’G>O Li. 'kJi rP S 2 d d N ”§•4^ 73 O £-t t 3 t£ GO N Q +0 G-g 0^1 ©ON G G 'o o G 2 TS CC z^’CS bjjg c x> d c ■g C PU te 4<d -ö te 53 ÖOJ 43 q c kc 23? C c *4 ©o c« D W t— Z U 0 tel. C<1 73 G CU *-< G O) I CS L"® o N s g-c te..© K O-'C r> i -- teQ q ©SS ■q o o -* s- G'0 43 «i u E.w a rq H U rt 5 a V -S XI 8 8©" cs q N - r 'n"ö—- q acg z O c X o fc) <ZL O P CGu zC4 z i Pd 53 r: g^E3©bh bc C£ bebn&M bc b£ CC O O CM Q»O iC OM G OO si p. pj q ©"S *-t 4-> >-< O 5 te .2 ^te'a^l© iP’bCq Spd'S - x g 44 N t. Sc JJ b£C te M®4? '5^-g G<D^O'Hr-jrJ^jO(J)^+J G +4 G'J I j G 73 <U u 73 - W TC fl -i fte E deï M er ai 'an f h uize, 7) Hg»I)l perci J eel.ai z .-ie m rij et z njaar z h. 9 gedai ■eblerj - "IpS! q -• tJ3 - q "S 2 ©’2 öte g qpd a.8 ïs 7 te tZd iS te fcj c\© q - te te p-g M©q"g [2 00 P I tr oieui 'E p— q L t» f-S-s^-ag ,273 p o’ -'E -ö’^ ga 5 y -8 2 q Nxdxs te ^te^-g iC 'T te ®J4 ©-S.8 q =ï:q cn s ©te 2 - te O q p-q .O® te'te ^5 O *s .G 3 G «r-4 G ©73 te cê Zi S Pd O O p JSfPs ^-^.4. '-4 (ZJ o 73 73 73 G r2”bC® e d •'7 O o a -U .^4 z PN 'O O 73 -o O 77 ■0.2 g -P P -t"p 2 *r» r“O ”-s S tja. t^S G •G t s? O o“ 50 I p h—I 73 a 3 P te ;qs ■P> ©te on -P "O rt ©:F® 'Sip p 3 O qgr cox: .2F i ■S'p 1 g.S te o fecrt -P Pd o rtf ©-©rt. q q -o O,»'— 1 $7 Z ®T ~d tS3 J ij te q o q -© te o P p£- O G G G g CU O O 2% a g G G G G G G h s-< b£b£ <N QOO O iQ iO GM GM o gm ce S8SS Tl o ofl rt-p te .2 p p &o-ö ri G ”-< ©Oo ■gg'S q 55 o £?-qp> .XP P e—1 8 r- 00 <3D o - 5^ G ^'S <41 r— ■-■^ - 5 tH S'© g S"p ^■’5’© ^Sê^as-ëSte ’iesla rG G G z z rku P 3 P .P g p te-q ©73 fl o *3 E UU O 3 C a •o M .8 -1 O 4< •g q q rt”p E 3 5S83? te 2 -q -q g _g - -q -o te-p s a o-s p^ x^#s3©.hte 22888^882 GGGGGC->GGG o g G t4 r' 75 U G kf a CL 7L+-» -q P - - 1 - p q te q te q P. te <41 - <1 r*H G hDö'G 8 U.So s&y 20 G 75 G73 Z O O to 1> 2s.$; 4te <D CQ E ®43 «2-U O A 'G <D hiH 7 -c w ro o r te Z 75 C H M <D r OJ4 rt -g Cx £rt e 3 -■o"'' rt-^3 XJ 3 H q - o PP •r-4 *44 *44 te te -1-4 O P P P te^g-T-T te, o o a, o o te, te g 73 G Luj w p o Ég IU3X) U* jp .2» 4-^ p rt 3 q 2 3 Lr - 0£r-- O P te CO "3 te te c 00 00 (N ,0 hQ lÖ 43 O «-* r—4 •oc O u X. O G 7 ®.22xi ©-gë rt-gS te q ©•2 s-4 a|gg lW G §3^ G.S O g-q^.2 g rt - te 3 q F-, p. q P-i <x bc P< S - -' 3 7 O t X N j. 7 L S N 2 G G b£P O ^go^rtdS^^è^rt-3^ O te fe®®ti©te-— o 3tie «©©pë^gx M r ©2\ pgè’E rt p1|-a® 3 -0 q 3 n 23 G 75 8 S *c 3 •n Ci -er q N te te Cij te Tl Vn- p ©q g 2^ tex ygtyp'^'S hr/-3 bh „te_.fi bc.g te-rap 2 8 -«x te -B gaS3 a S g^?583.C 3 2 be 213©-3 gi ü'ö.2 8 -q - N 2 S:^pGp©3 •r-4 CD G 8-fi o rt p bc 2 w> te cd r^iH p G Ms’-S* G rt fe p O c Msa» ■ra 3 v s G U4 J-4 ,G O O r4 O 73 g te O te rt g ■S©- pxd p •Gï,r^ -G N Q -U 73 44 73 G G e* £28 p, CO te 3^ G q GS ©73 r- 3 q 8fe2 3 ©te 3 Sq?3 te q x q - ©-2 te V 0) G r2 Cu CU b£© G CC O G’ te •4 5 3 pg ^2 o fe te p aj C bD° -rt J 2 te fi q o «i3grt§^|5gs -'e S g 8-te - «rt. te.® gö-C^-o q' xtert-raxpcxd'rt rrt, 3 L a< q o q te o X Sxd ©X o 3:q-."^ - -■ G ra3 j fe ®^-gs 50.2 - 2;O d N te 5 rtJ> -r-4' te 8-S ë>3>rt rt- •P«i-^3£ «Jl‘1 2 q te -q pra CO o Jk-ra 2 q •r4 O flj G 73 4- ’OrG G G>: o G «3 «-4 -Pq g _tÜ° br <41 rte *ra 4-3 fr^" >p^ O G o'-r-4- G 23 CE 3 ra© p v bnp te g te -rt isüpf ïg-g^ O 'te qx o c i—4 'G G g G G G befetej >xd |®^|^:G-3^3 ’Wils ^ëf-rt I ra® 8- bi f^^te N-q P i G J73 dD G JU zsóëg -■p -4?.6 Sra t-4 S-SE>S Z (D S-4 3 «teX ®C te 3 3 bc^-3 I o O rt G rG te C «rt. a XJ K. 0.3 - j»"- p ra :p p g ra 3 - - :qs o N 0 :3S<© bt/ë 3 o x fe«.^^£Ö&5 Q I— G rt S3 C 5 <7 te 3 c o o gG^°iGF8^t£ W QJ rG t 4-4 73 Q) te o o 3te^3E^333i^cJ< bCbDte Sr. Site bcSlte;0 44 SS^ggrajO^^teeo x oi 01 o, pj q -M Q. ’P 23®2>X 'Xt—00o —1 o ‘Q -2 '2 '2 '2 3 ‘X -x> ,r> C) 14-v iO iÖ lQ ,rt> lQ iC> tC U7 iQ ^qHHqaqqqqqq q O •S-S-g ®:«3 co O 3 &&P q o 3 p.ra®ra fe «o 0 p gx 7r e g -3 1 rxn -2 g cz 03 CD CA rt o 4_> oq 'Spq g ra q-: K S g X 44 M «OEPoë^o E P ES^^feraPS®3313-^31^^3 5 s S te 5 2 2 co. x o -te M o-|gc»|o og^Jo -o 3 5 $2 ©ra x ©5'tex o fe 'te Pfe55 Pd3-- Pxi ©:raq p x p fe 5 'te p rt> rt O o ’g5 3, te 0 o a G s-< 0 G.G> G Jh c G O 8 75 o c q <50 0 g ra pg s 3 3 ^3 04 2 <v o .3 q -g ra hn '7 ©ra 3 S pfe '■7 7Ó O 4 O -SiQ 00 bCP q a£rate -x feo® t3G7^© rr> -i G G o y73 G G73 o 00 22 te co e -- -q-q p fcrara rt 2 t e E r 1— S M. *4 C o P.O - r s o rt'g p rt rt q ra <n p te bira o, teg 5 g?S§ra£te §■- ‘fe te te op© rt o q br. x ë^^ragti £teK =-§xg ara ®-rt xd pfe®^3-?. >rÖ^GG_a^ S3 T' rt G v-4 .PlSs-SSta ©te "ra ®:5p >qE q'op=.o^q3>P gte’E'M.S^ ©te-- 3 P bC q p g 3 q I 0 44 -_ 1 3 p2 >»®fi g) rt Po® 3 o q bh G te? p td 3 o* q-® 27 p©fe tePi^^S .®te^ q q; ra-?- g s-q 50 ra ra .8 psggï f2 3 3 bL® - .8 Sm r-| 73 Sm^ G - te 2 p= o L> i—G *7 z - a G Ti 8§©x. ó.2’8 GG-^GG^GGG 4) •O E O O CM O O 17 iO gS’i-h CO O 1O OlO GMGM ~t— c 17 74 71 74 T-< te-( 74 Q’^tNCO'O’iO^b-aQOrs iC i.C ‘rt iC 17 >Q »o L7 1O O O iG »7 17 17 l7 rC u7 l7 17 u7 lC I d- a 5 5 te §44 3 e-pte^ö® 'O S o o Z 73 G Sm G ra- s3 fe t ’^te ©te^-gfe ggra-§ I’Sg^^-p’gra-? 3 -q 5 3 g P .fe"»N03Ó®Ö MgègëW'tera^3® SPgbog® s^ljdral .te.®fL^§.ra >®',3q3q'®’°3©ë®3te<^ë'2q >ëra®E^:3së'ë®tefe>q^fe> 3 fe n o ra te N .A “E»-q-^2£o ®q3fete® ,fe p e- N rt 2 M pteir. cqra5j-rasS..ra~-.wc~ P.® 25 ®:3>o te oo®3P«W© q -.£ N fe ^44 3 g rtX fe®> ®3rai ®®©Crtte344'£te>©O^fe 33 «tete 44 x -Pg®raSrtN^»P3ra--_N®q 3 ra ^>ra q®®op-|''’feq.£U'8p tegqte-3te®t<-pp©gfe-q3Xrt®rtu< 0.2 3 O:&: ®.2>.® £K o rt rtte o:P.>;3 g> raxd feraNXteorate xd.p.SZiNtsfe'site <D H-i G G„© •rM te o NX fe 3 gj P P ra’? te ra g n p p ®?r&OteraC®teq q 3 q p ©ra ~X te 3 5-1 G 73 ‘CU 2 o ra <4 _G _G G w a si ifslar ©.^■S^o© ra’Eóra g N ra d rtrt3S'Nëq3® PPügrtfe.p® °!^raE’g> p fe_p P fe ©4££ p’pra g o q -a .rt b£te> X3 rt- O 03®^ P te q >x z Q bJ5r -G bC^ .■fe-s-T= i3 fe:? 3 k©’s§ bi 3 p q 8 ui g 3 q ®Q 3 te q p 3rtfe fe £ra rt C q Xr.'S 70 7 1 Cj 1 rO CU rM P p G o fe ra te CC o 44 o -in i C P 3P> gfera g bra(! x "E te '&ev g=-ë Êra-'fe J ra ra1 o ©ra 3 -ra fe 8 ®-te 4 rt”te te .-^E ex'2.2 §x o ti, --. G rrt g C3 o 2f U E ca <D o P rt p a o v cn S g 2 X ra 3 rag a« u. <D Sx G r G •2»Ê c c teg3® ®te^^^ >Êë®lh|Sèig3 b£73 G rG Ch p’CS N Q 73 co te®2»| G rrM Q fe o rt ft-© Pon S S P te.® 3 N gra g ra o ra k rt~ - Q r- GM Ira j G xfeëraqra©^ r'-^g®©^® 8-ft 3 3 3-- 2 te x e» sa rt bn fe.S ..ra 3 M q N44 P 33 fe ra g h>a fe gte5 bjr3 p )3fe ra x fe 8 44 ra ra© 2 2> S ^ig^gfe ë®Sfe^-g|ë ft^-te|£rag§ SqqöötertX. ©Slooft rt rt"3 L I-2,® g :p?:q? q.q X P P P ©ra3>-oo©P®®S-=»' ®^>fen o 5 qra «5 e._ firq 3 rt U X rt ...P»wx - rtoj p 3 ra 7 ra te E q.® ft. C N ©’g bc^44 44 rt rtfe 8 8 PX öc g 3 ra fe ëx’®3®£oëëfe ©bD-ftpOrt ft® X 3 ©te ©bc3 gte iCx te 2 q2tete® rtöste ©- E 3 3 2 ~x 3 p 82 3 a-w g gte 3 fe g a~° g p.S --L.Pfefe.^ ^ra^ft^ft-q® rtS ©fete" ^^©552 ®2ra"|®3'c©1'a^® Z 'lo 3 px© ©:?ëra 3 P ra te Lg O 3 p p b£N bt'tex 2 2® 44-cn^p|®44ra3g®S-ft44 o rZE* -C G G *,7 §■’1 -3 g 2Cte te^o-qgo©^ q|-8.2ö^-3S.g-523^ê-au© ra ;x=fe d>2„£3ora?ï?4=b' z •ft” g.® N G q ©ra fe fl”^ra ^7 Q OD Q 1 r>r Ïm <D - 001 r* 5 ^8 z G _G O G tsj o gis ‘■'■i te 5 o q^ ®ffi-ftxd te^ferax^q-q xlgg-l-S^'ël G CU CU rbd G ©E 8 3 _rt M rt rt rt §2 bP 73 GGb£b£b£Gb£b£GCCrt4 c 74 O O O O T-M 17) 17 17 00 r-< ^m ,7) O 17 71 71 c 74 74 74 T-M ^m g OMs04C0^iö©t-a0ö- q 17 17 17 17 17 17 17 »7 t7 O ^C n I7i7i7i7i7i7i7i7i7i7i7 SdOOOOOOQOQOO 0 G O 73 O'S CZi -S® rt.rt x X c5 S kp S G G 2 5 - rG 73 0 G r-r ^r cy p a x p 44.2 „,.rt rt rt -■•; :=art - rt tg if- ©-2= 3 x E tepraE 8 33 ra gN3~rt3 ©©G^GGc3ajG-| CU o N S 73 ESgëxP-ëë Itegxgftfeft ^g^ië^-s'gft-^^cgte o <M G rt—-I 0 -M Z rt-i 78 -Ö tc2 ®x p-&® ft ©te ës 8- ^©8®'o:ë>”-s.ft'3ESï >«.g p p p brpx. J^®^.8-§2© X q O O P "2 22 p g 3 g ëx 3 ft g px x ’E bcx 5 x o p 2 ._2^2N<no®8 O te- k j —3 /IA - - 1 rteM r «ra P U fe>ra fe on r- fe -O :x> rrT 75 .t! O fe 2 •a: a u J te r- p o 0 g br.3 fe Zte 0 73 uc -G §-0^ X ©X 3 q p g U E Q Q. 2 cö G G .2 rt -Fr, .te?' te g b"- ra X te ra 0^ x j p q q o fe bo be P te rt i q p~3 o fe O 3 rt rt X T3 2 p 3 3 8 - "ca »oó te C M M <D <5 4X .S ca «2 73 z G 3® bo te 2-2 q 5 ^e> *£’3 S^ra ra o 33 s'©^ T3 3 <rt T3 <P 'j; v 8 fl - cn 75 <D u= a G Q •7 72 ’T r-M G (V) <U G 8 g 3 -g - ft "S’ fe teX f: 'ë'g'ë^ D b£73 G G .9 ’g G O G G -. 7 - Gr^ ft-gq q o ’°x q S p ftgfte'^ëEp ^Sra,® 8^3^>£®ó-g _®x x®ra .-rapi’l’g’- ®r c-o o© S~-S ■ft^ëfe_M 8 -2 ®Ö|s“ •8 gSg o x p;®^“ fe 3 p ra ©ra x .©-ft te~ m ©ra k P fe d 8 ft-tó nte rtkjterttecs£oboOrt- 3 3 .P* rt .1 O «m uy ©2^ 3’ftra OQ I ‘te. te te ®’PP ©2 $37^ 3’e ra 2 -fe L 3 q 3T5Ms,g te» P 'BÓx boS - ra o -Ê5 q pp©’® q ra ra g 00 3 -. ®c ’G n- A r5 2 73 O 73 >Um - s S’:^ 2 <3 ra tn -ft a N x v G -T5 rtte 3to g.S qra” *>ö'Qra®'2£?. 3 p ra 2 3 2 ®-®X 13 o 5 3 go ra 3 fe Sf mU W Z Srt. r?M (-> JS rG -G 73 -G (O te fe f P p.raG &P q a. b£' p 2 fe-l >M M G ö'o<73 O §.2 3 G z p te 8’g KI m r— pL’3 £.’2® teU te P 8 N ;q*ö X rara r33 fe rft, CM O - 3 ©5? o -te rt®® fb Z G 73 rG -ft^Q^ft^.-tefe X raö rM rO te - p-ft X P.qD M -4-» ■-ó bfi G _a X 5©ooOc^^0 - j bc z q p 2 3 2 N.g &®ra -C3 1 J GGo©E©Ms>q g ©-r 73 P °r2 (M ^88® G G rM <U> te q 8 fe 3 ëx 3 G c <.P_2 P bo gxra r - ..te p cra ©p® - q «-ft Hx g^ra ©;ft p,© q®ra©fefe°ra •ft o •r- z; <m ra© o ëon g p .rt teX Wte ra 3 3 3 p-.p bora ra te q G G C -G b£^ .S - 73 Q K -4X> G z 2 n, bC'G S P <2^5 73 A: S M m N G rr» O .m G C 4M Z - G P Z2 r-M - G r-, “T3 G G Z M -4M <M G ëcx’3^ra=zGteë 3 te~x te’ s SU r\- M 5^, 7 q n q G G 73 M O) O c£g .8 J ra-Xj^j z -ft ra g 4X G G 9 bo’©2-P ft Jx 7^ '~l o .ft 8 ra -ft rtP3®fe'q©© - -rt^-^ft-S te-ftS p ©’Xtete 3 q gx feX ©X §2^8 8 3 O- "ÊSTasS’’ o H U. q ;p o; d g - - r- te, CC C3 M G 73 73 rO Z 73 Z rG Q o 73 N z te o q ra ra te •P p rt rax P - ©ra te p -p q ©dP-N fe te q z O p'ë fe| O q ë-3° ©Pd pf o o ëe •9 ^®-ftë^^ G G G G 2 :N -S-SgjqftN ra r- rt a> g go© .2 o 44 o g X N ®~P P ^7 ri <ni G O s b£© 3 p^ :g»© G q ^5 G 3 fera c-ra:g§ bo’?SP ft -2®Xra^ftboora ra-8 Era 25 2 Pte’S E: ©5 qXxq o gra te 55 ücdauoGpN pS 8 o q te ©ra q -r-< G G <u te te bo bo §8 -q-q p ra te te ft te ra ra te t X - bo fe o o ora S- te q O Crt o ft-^ p o o ,tag q ©A p-^ ®-£ O q CS te te o g te fe 5 rt G G O t£ 75 -G73 g a g g a N O x d te N.p rt, ®x q bo ÖX- -q 3 M ’g ’G ©X5© 2 E rt te te te P 3 te X ft^-2 rtte g’“ bè'Sx'3 3 rt^S ^MGCO©,’öd'GGdXMi PU 5^2 0 fe 3rt- 3x 2-ft ©--2 ëra ©ra P2 3 3 ÊE32-te ©3g^=- ^'ft>®3^ft®ë^qgxS'ft^g 9 5<2 3EK 3 3> 3 G G p bü© G G G 73 0 •ssifr -fe; p 3 cn 3 8 bo 3 3 q 3 te. ®fe» 3 q ^bO^£pX G qO G O ëc®^3© 3 2 te. 8 qte fe bo.,, 3 2 qX q g i, q o pK ax'ra te rt o g-ê§F>^ - te rt X P ra*3 .-_ w hr. te q 5 te ra3 o 73 G 2 q ra-ftra n^-~ g 3 3 ©E -xra x’p q ft* te n 8§®^X ^•p.^’E ®~©3'~ft.2fS^3 x te P ^feSjO-SS^SteOTp— Q q ©te- 3 5PS 3 p -te ©ra „te 2 te rt.2 ©S q gj 3 fe 1 x^raptepteraoöSg fe''ra^ 5 S 8 - ■p m 3ra ”’“'ra'~©5qo3>®ft<U' «- ’S fe-2 - 3 3 o-g p fe p-£.S^ gxg’fegox-qfesgte-gte ,-o.^p-g- ftct)Ó g-^® fe©ra©tete«:®cP~rtbCN' XfeS’-og x®^tZ3©xra 4_» rE G O O O - q bo Wx rt X X .gft 2Ö?" - rt73 S'3-2 p bo’ - -.X E 1 bD p -S q f te X I]S=.^goS|o I -g M G fl QÖG O u L >m 7! <D O .rtrt O ^4^75 q Q GS qj 77 C3 ra 3<O fe o g bo.2 sx >- ra o qofep.— [^-^©ftN „rt_^ teg fto^ra-te ©pra£ -.fe_2,£teSpra fe X -te-fe m3Pfe3®®tetiQoQraferartrt -5 g :p* fflX®raqq©®>-poo^oXlï)OaPP jg©’3Qra©X p G 73 ©2 0 o p£ ais 1® ra5 ^X© l§ft q rG (M G o o <n ^’S ^S:S,®D® q x fe q 3 s-, p o o s - k^rt -ra r- o gra £X~ -G_S Ui ..r-j <n •ct MM TC O G G S £4^ O G O .2 m G N G 73 O 33 s-< O Xr 'U’ O I—i 3 rt rt p p O a rt ©rate2.x q p Ptsftïggpft-S2^'3 qc2 «ra 3 &S 3 x^S ©gs^E3® g ra o te X S.gn.’iM?8’8 K»§=§sf=“3? 3 Ê?s g-ft*-ëx £ra,fe rt- b>ol'° ®ra-2.fe 5 p-p'^ <D «M te 2 te o cn te*®'g §;g q'ra ö-©te ©te®2 ©O 3 ^raraS xë^PteXE =teXO_te ’tepftXOrt© -rt* te rt P rt ra p ra p p.ra <-* J O o a S ra 3 i P O P O fe q te te i fe fe q X 3 g >2 böO^S fe q td rt 2 q ra .©Ex® (Op ^©^©Ppteqptetel-s te 3 3 ra te ra p -ra- 2 -P^fpgrbp “‘S.sdss^sl^s s«?e rM ML qï- 73 O r^^rÏ^ ë.2° g -© te - q 3 &te 3 ra x k3-® 32©q2©2Nboo gK©^>ra tetó. n gra-^x-ftte ?ra o s... i?ra raPte®®xb05’"^ra'lbte3'"© §ora o^Ó-raQ g-2 s^k.b ©x.2 3 Sra g 5©£©P^®2teteq^X^teq ©x^^xgEgftgggölo^©" O z te .3 3 X E ;2 J2 te >,’2 -ra -ft 42 i? E ra q x fa rt ,S tuo S 8« - 73 ©®xte 1 rt r ft 3 2- 3 te-© ©ra 3 bog M lrt_ <M G o -rtg-ft ra p r.£-si=s ,p. J cn ra 3 5*>ra;,tef»xqQa>p-'o>g© "5 g- p 8 C u I “©go Ó-3 ra p£rtXteï'bcëprag8g 1 ra© s2 rt o g 8 2 ra E n 'x ote ra .8 x fe mra 8 sra ©rax 8 bo O G G Q G ftS-® O p o o G rtrt-’sia-, SS“gSg5>|l rtSrtSjSÖggg®, 3 8 8 8 q ft bó 3 3 3 g b..- 8.P.-P u o O1 O-N Q. u O 8- q-ft te 8 «2 te” -8 &p^§©a :ra- q O 8 q q te q br> 3 bn P rax t; 5 te s'E fe.2,fe p GrQ^GuG O - q q q bOrt^te- q 3-§ 8 fe ©•-3ë|ft H. 3 JÉ rtte ferax p rt qra G o z <D o ^q p P :P* 'qX“x- x g 3 «D O m T bo p ra P rt rt, x’E - P^^ë^o^P-gral'q'i^'® o o p ^-1 .M «rM 7 N M ‘G rt» O MM rM G G rt MM te O pop ÜG o G z OG G bC° G^ O G C73 b£^ 0) G O GNmSGo-^G^^OÖ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 3