I F Evangelisatiesameiikomsten l I fe a n OPENLUCHT SAMENKOMST op het plein van den Weledelgestr. Heer A. Jukema Sprekers Ds. F. E. HUIZINGA SAMENKOMSTEN IN BETHEL ’s av. 8 uur Deze periode ECHTE KOFFIE Fa. R. GIELSTRA 13 Juli wordt de eerste tabaksbon aangewezen Fa. R. GIELSTRA mg Fa. Wed. W. Bakker Plaatselijk Belang” levende 1 z. Advertentiën 5 1 Brouwer Jelle Lemmer Joure kantoorhouder St. Nic.ga machinist Irnsum Gem. Werkman Sneek De Leider van denDistributiedienstte Workum. 2. Repatriëerenden. 4. Bijz. noodgevallen. Bouma J. J. Gorter Douwe Haan Sij brand de Hoekstra Auke Derks B. J. Dijkstra Sjouke Faber Jacob Hoekstra Johs. Hortsing Sierd Workum Mantgum Deersum Scharsterb. distr. ambtenaar flinke jongen in bierbottelaars bedrijf. Leeftijd 18 jaar of ouder bijBERGSMA WORKUM besteller n nt n D 112 WORKUM Manufacturen Baby-uitzetten Voor Oorlogsslachtoffers Repatrieerenden -- Aan staande Moeders Bijzondere gevallen zijn ver gunningen te bekomen. Voor de levering van deze vergunningen beleefd aanbevolen. U ontvangt binnen de 14 dagen de gewenste artikelen Alle vergunningen uitgegeven voor 15 April ’45, alle kousen en luierbons zijn thans vervallen. WOL. Levert nu Uw restanten uitgehaalde wol bij ons in, daar U dan spoedig mooi gesponnen garen terug ontvangt. R. J. FLAPPER GAS is er nog niet, maar wel het MAJO - wonderkacheltje Uit voorraad leverbaar. Vraagt inlichtingen Alleenverkoop voor Workum: Bapt. Gemeente Zaterdag 7 Juli a.s. ’s avonds 8 uur Broeder E. DE HAAN, Burgem. van Heerenveen Maandag 9 en Dinsdag 10 Juli SprekersDs. F. E HUIZINGA Ds. G. W. TIJMAN van Sneek Zondag 8 Juli *s avonds 8 uur SAMENKOMST IN BETHEL SprekerDs. F. E. HUIZINGA Levert Uw Bons in bij Naaiwerk Sij tz erna Wopke Verboom Willem Hfd. Ulo Sneek Hfd. O.L. school vakleraar L. Opv. Carsouw Holbe onderw. Chr. Ulo Hfd. O.L. school Hfd. O.L. school ond. O.L. school Hfd. Gr. v. Pr. sch. ond. O.L. school Hfd. Ulo school staking Hfd. Chr. Ulo Meisje voor hele of halve dagen Uw Bijdrage Bijzondere arbeid. Werkgevers die formulieren invullen ten behoeve van hun werknemers dienen zorg te dragen voor volledige "invulling van de ge vraagde gegevens, met vermelding of de werknemers in vasten dan wel tijdelijken dienst zijn. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen niet worden toegewezen. Openbare Bekendmaking. flink R. K. Meisje ooj? dag en nacht met kullek verkeer Kuperus K. schorsing Bollema Leeuwke Jansma Roelof Koldijk Hinne Vries Jaap de staking Jong Y. de Waterschappen schorsing Jong Hendrik de Gemeenten schorsing Abma Klaas Berg Sijbe v. d. Boorsma Johs. Uitreiking vindt plaats te WORKUM op: Donderdag 12 Juli voor het Noord. Vrijdag 13 Juli voor het Zuid, beide dagen vm. 9—12 uur. nm. 2—4 uur. Stamkaarten met inlegvellen van mannelijke per sonen, geboren in 1926 of vroeger, meenemen. 7 0 É- H kost, inwoning enz. van blyvenden aard (vestiging in gemeente) in gezin zonder kinderen. Bekendmaking. De Militaire Commissaris van het District Sneek, maakt bekend, dat tot en met Juni 1945 de navolgende zuiveringsmaatregelen zijn genomen: Onderwijs: schorsing onderwijzer Sneek de Boer Broer N. IJsbrechtum Boerstra Egbert O. Joure Oosterhaule Joure Lemmer Wommels Sneek Sneek Sneek Rappmund Herbert Sneek Vries Dirk de BELANGRIJK H. H. Rookers Wij zorgen voor sigaren, tabak en cigaretten Levert Uw bon dus in bij rector Sted. Gymn. Sneek sluiswachter Staveren opper brandm.ster Sloten Gem. ontvanger Balk Secr. Gem. Baard. Mantgum Distributiedienst Workum. Textielproducten. Met ingang van Maandag 9 Juli a.s. bestaat wederom gelegenheid voor het aanvragen van textielproducten, uitfluitend voor de navolgende categorieën 1. Oorlogsgetroffenen. 3. Aanstaande moeders. Het loket voor textiel is geopend van Maandag tot en met Vrijdag eiken dag des voorm. van 8.30—12. Mocht U één van de gelukkigen zijn, die in het bezit komen van vergunningen voor textiel, dan staan wij ten Uwen dienste, ze door te zenden naar de depóts. Tj. BOUWMAN, Manufacturier Emmakade Buizer Dr. C, M. Groenhof M. Jong H. de Plantinga Gatze Stopel Corns. Wommels Sneek bewaker distr. dst Workum aldaar overleden op 22 Mei 1945 concierge Wommels klerk distr. dienst Sneek ambt, distr. dienst Workum Huisman Rieuwerd kl.”geldoph.gasFab. Sneek Huizinga Tewes ambt, distr. dienst Koudum Keestra Pieter C. schoolarts Witmarsum Linde Willem v. d. klerk distr. dienst Sneek Meyer Pier Molenaar Bouke Muizelaar Jacob Ploeg Johs. v. d. Schaap Riemkje Toegang vrij- Bundel van Joh. de Heer meebrengen CO 03 03 2. 3. 4. 5. C/3 =3 03 CZ» O 1 DELLAMY BREEKT BAAN D.V. 11 Juli a.s. hopen onze geliefde Ouders R. v. d. MEULEN en Te koop Duizenden Koolplanten en Koolraapplanten A. BIJLSMA, Emmakade. Turf regeling Gemeente Workum. Op Zaterdag 7 Juli a.s. des voorm. van 9—11 uur zal na-uitreiking worden gehouden van kwitanties, waarop rechtheb benden na betaling van f 12.50 1000 turven kunnen betrekken. Na Zaterdag kan hiervoor geen gelegen heid meer worden gegeven. Medewerking van het publiek by het af halen van bescheiden op de daarvoor vastgestelde dagen en uren is ten zeerste gewenst. De Workumer Vrijwilligers van het Friesche Bataljon, dat met eenige weken naar Indië vertrekken gaat, zouden gaarne een Friesche Vlag meenemen. Zydie hiervoor een exemplaar ter beschikking willen stellen, gelieven zich aan bureau „Friso” te willen opgeven. Gevraagd Onze klanten die destijds wol hebben ingeleverd ontvangen t. z. t. het bestelde garen thuis 4 i 9 aan huis gevraagd Inlichtingen bureau van dit blad INSTITUUT j „CRINOFLOOR” voor alle voorkomende I haarziekten, Parkweg 11, I Groningen, is wederom I telefonisch aangesloten I onder het oude nummer K 5900 20034 Voor de vele blijken van be langstelling ontvangen voor en by ons huwelijk, betuigen wij, ook namens onze wederzydsche ouders onzen harteiijken dank. M. J. REEN P. REEN—DE JONG. Workum, 28 Juni 1945. Ondertrouwd JACOB HARKEMA en PIETJE v.d. MEULEN. Huwelijksvoltrekking D.V. 11 Juli a.s. Kerkelijke inzegening ’a nam Q 1111T A *1 eeniging te herdenken. J P. HUISMAN en Echtgenoote. j Workum, Juli 1945. *5 Den llen Juli a.s. hopen 4 onze buren J R. v. d. MEULEN 1 H. v.d. MEULEN—Postma g hunne 30-jarige Echtver- 2 Voor de zeer vele blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig ambtsjubileum betuig ik mijn hartelijke dank. W. VAN BRUG. Workum, Juli 1945. Gevraagd ÖAASTRA’s BOEKH., Workum eeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Verloofden en Kleinkinderen. 3» CORRESPONDENTIE. Wegens beperkte plaatsruimte, maar ook door late inzending van copie kwamen vorige en deze week verschil lende berichten helaas te vervallen Voor datgene, wat beslist niet eerder ingezonden kan worden, moeten soms andere belangen wijken, doch dat is voor ons ’n zeer onplezierige bedoening en veroorzaakt ten slotte veel last. Gaarne in dezen meer medewerking I Uitg. „Friso". Nogmaals willen wij de aan dacht van het publiek vestigen op den P.O.D. en wel op die afdeling, waarheen het publiek het minst den weg schijnt te weten en die toch juist voor het publiek de belangrijkste is, n.l. het klachtenbureau. Nog steeds hoort men aller wegen uitingen van ontevreden heid en verwondering in den geest van „Waarom is die nog niet opgepakt”, of „Het is toch een schandaal, dat die of die nog op vrije voeten is”, of „Dat daar niet meer achterheen geze ten wordt”, enz. enz. Voortdurend wordt de over heid er een verwijt van gemaakt, dat zij niet actief genoeg is, waarbij er blijkbaar van wordt uitgegaan, dat de overheid zoo ongeveer alwetend moet zyn en vergeten wordt, dat niemand beter op de hoogte kan zyn van de plaatselijke situatie en van de gedragingen en houding van de bevolking, dan de plaatselijke bevolking zelf. Daarom rust op ieder, die bekend is met ev. on vaderlandslievende gedragingen van wien ook gedurende de af gelopen jaren, de plicht, hier van mededeling te doen aan het klachtenbureau van den P.O.D. Dat dit geen „verklikken” is of „aanbrengen” in de ongunsti ge betekenis, die deze woorden de afgelopen jaren hebben gekre gen, bewijst wel het feit, dat in zo brede kringen als onduld baar wordt gevoeld, blijkens het voortdurend gemopper, dat tegen dergelyke gedragingen en lieden geen maatregelen worden geno men. Wendt U met Uw bezwaren tot het klachtenbureau van den P.O.D. in uw gemeente en bedenk daarbij vooral, dat, als U ken nis draagt of krijgt van een politiek vergrijp in welken vorm ook, U recht van spreken en vooral recht van mopperen ver liest over het niet vervolgen hiervan, als U niet zelf Uw bijdrage levert tot dezen kant van den wederopbouw van ons vrije Nederland. P.O.D. Drachten.' een tweederangs mogendheid zou kun nen afdalen indien er bij het buiten- landsch beleid niet eensgezind een vas te koers werd gevaren. ofn maar enkele plaatsen te noemen gaven zich in iedere plaats 100 tot 200 jongens op. Ook in Workum is een afd. van deze wereld-organisatie opgericht en kunnen jongens met dit buitengewoon mooie jeugdwerk bekend worden. Het is voor jongens van 812 jaar Welpen en voor jongens van 1218 jaar Verkenners. Ér worden de eerste weken geen nieuwe leden aangenomen. 4 Juli. Men meldt ons het vol gende Met genoegen hebben we allen deze week in een der dagbladen gelezen over „de kraak” in het Gemeentehuis van Workum. Dit is nu juist ongeveer een jaar geleden. Wij zijn allen vol be wondering over de moed die deze man nen getoond hebben. Wij meenden echter niet te mogen nalaten te vermelden dat deze kraak mede zulk een vlot verloop heeft gehad door de medewerking van onzen stadgenoot den heer Jt Kroyenga, werk zaam ter secretarie, die alle gegevens, zooals de plattegrond van het Gemeen- Hiermede betuigen wij namens wederzydsche familie onze har telijke dank, voor de vele blfjken van belangstelling voor en by ons Huwelijk ondervonden J. SCHIPPERS J. SCHIPPERS—HOEKSTRA. Workum, Juli 1945. Te koop een electr. glaslamp een rieten bloemenbak een keukentafel een linnenrekje een gasstel (één pits) Te bevragen by L. DE HAAN. Rcgeeringspartijen Conservatieven 361, Nationaal Liberalen 27, Nationaal Labour 5, Nationalen 6. Oppositiepartijen: Labour 165, Libe ralen 18, Ind. Lab. Party 3, Indepen- denten 22, Communisten 1, Indepen dente Socialisten 4, Common Wealth 3. Bij de beschouwingen van deze cijfers moet men bedenken, dat door het En- gelsche districtskiesrechf bij een ver kiezing veel gemakkelijker sterke ver schuivingen in de machtsverhouding van de partijen kunnen optreden, dan bij onze evenredige vertegenwoordiging. Men hoort nu overal in de wereld een roep om sociale gerechtigheid en sociale maatregelen. De principieele verschillen schijnen hierdoor eigenlijk minder groot dan de sprekers ons in het vuur van hun politieke redevoeringen willen doen gelooven, terwijl de buitenlandsche politiek zoo goed als niet aan de orde is geweest in de debatten. Wel verklaarde Churchill in zijn laatste radio rede, dat Engeland wel eens heel snel tot f11 j l De Militaire Commissaris voor het District Sneek, maakt bekend, dat door hem is ingesteld de navolgende adviescommissie voor de zuivering van onderwijzend personeel by het by zonder, zoowel als hete openbaar onderwys, t.w. Tj. de Jong, Hfd. Landbouwschool, Bolsward. B. Keulen, Hfd. Openbare School, Rauwerd. B. Staal, leraar M.U.L.O., Sneek Parallelweg 47. J. Ringnalda, Timmerman, Waaxens 12. W. van Terwisga, Adm. Brandwaarborg Mij., Koudum. A. L. J. Wytzes? Dir. Kweekschool, Sneek Bloemstraat 21. Ds. J. N. de Ruiter, Ned. Herv. Pred., Sneek Harinxmakade 10. S. KoopTnans, Hfd. Schipperschool, Sneek Parallelweg 23. Dr. H. de Vos, Ned. Herv. Predikant, Sneek Bolswarderweg 15. Deze Commissie is ingesteld voor de gemeenten Baarderadeel, Bolsward, Doniawerstal, Gaasterland, Has- kerland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hen- naarderadeel, Lemsterland, Hindeloopen, Rauwerderhem, Sloten, Sneek, Stavoren, Wonseradeel, Workum, Wym- britseradeel, IJlst. Gevraagd een ff. GALEMA •ree«»*a- en Fruitkweker Leeuwarden laüchtlngen bjj D. GRAAFSMA, Workum De Adviescommissie voor de Zuivering van het onderwijzend personeel bij de openbare en bijzondere lagere scholen in het district Sneek, omvattende de gemeenten Baarderadeel, Bolsward, Doniawerstel, Gaasterland, Has- kerland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hen- naarderadeel, Lemsterland, Hindeloopen, Rauwerderhem, Sloten, Sneek, Stavoren, Wonseradeel Workum, Wym- britseradeel, IJlst, maakt bekend, dat klachten tegen en of inlichtingen (ook ten gunste van) Hoofden der scholen en onderwijzers, kunnen worden ingediend by den Secretaris der Commissie, den Heer B. Staal, leraar M.U.L.O., te Sneek, Parallelweg 47 en by den Voorzitter, der commissie den Heer Tj. de Jong, hoofd der R. K. Landbouwschool te Bolsward. menteer prestatie Dat 1 beteken, dragen toe te s feit, da ging th evenred! behoefte Behalve die ger weinig vanger zijn inkt danks I dreven vangrijk bevredig lijk zou voorzien bereik moet lii dat dez dringem verneerr land sen wel I Het gaai of de genotmi veelhedi Friesian Westen «rachtei streken niet uit land v< opzichte provinci Bezoekt hedenavond de Vergadering van werd be tergeste Staatsbedrijf der Posterijen: Wanneer wederom VULPEN- REPARATIES aangenomen kun nen worden, zullen we dat berichten. Allen, die Vulpennen bij ons hebben ingezonden, worden ver zocht deze, voorzoover onder- deelen aanwezig waren, hersteld terug te halen. Indertyd opgegeven bestellin gen op het Friesche boek „Ut de Gielgoeide” II kunnen even eens afgehaald worden. Over enkele weken zullen de oude bestellingen als vervallen wor den beschouwd en dan kunnen we, zoolang de voorraad strekt, aan nieuwe aanvragen voldoen. Overigens is op boekengebied nog weinig leverbaar, doch voor a.s. winter, het eigenlijke leesseizoen, hopen we weer een en ander te kunnen aan bieden. GAASTRA’S Boekhandel Tel. 45 WORKUM Uitreiking tabakskaarten. Met ingang van Donder dag 12 Juli a.s. zal voor den kring Workum een aan vang worden gemaakt met de uitreiking van tabaks kaarten. s SS H u fa j C3 t s H. V. D. MEULEN—Postma hun 30-jarige Echtver- «angina f.p hprdftnkp.n. 1 Alleenstaande burgerman, we- [duwnaar, gepensioneerd, 64jaar vraagt Brieven met prysopgaaf onder no. 6 aan het bureau van dit blad. De Districts Militaire Commissaris te Sneek, maakt voor het district Sneek bekend Vordering van motorvoertuigen zal by uitsluiting geschieden door, of vanwege den Districts Militairen Commissaris. Aan vorderingen van andere zyde behoeft geen gevolg te worden gegeven. Rijvergunningen voor burgers en burgerinstanties worden als tot dusver, uitsluitend uitgegeven door de Rijks verkeersinspectie. De toewijzingen van motorvoertuigen voor burgers en burgerinstanties kunnen uitsluitend geschieden door tus senkomst van de Rijksverkeersinspectie, waartoe bij deze instantie een verzoek moet worden ingediend. Alle landelijk werkende burgerinstanties dienen hun aan vragen om toewijzing van motorvoertuigen in te dienen by de Rijksverkeersinspectie te Den Haag. Voor zover nog geen registratie heeft plaats gevonden van motorvoertuigen en onderdelen, dient dit alsnog onverwijld te geschieden by den Districts Militairen Commissaris. Uitgezonderd zijn a. motorrijtuigen en onderdelen van motorrijtuigen in gebruik, bezit of voorraad by Nederlandse en Geallieerde strijdkrachten b. motorrijtuigen en onderdelen van motorrijtuigen, welke in het buitenland thuis behoren. Overtreding wordt gestraft met ten hoogste 6 jaren of een geldbeete van ten hoogste f 10.000,— (art. 26, 3e lid B.S.B.) J ’s nam. 3 uur. 1 Receptie 7.30 uur ’s f 4 avonds in de Bewaarschool j» 4 Toekomstig adresLange J) Nieuwstraat 156, Tilburg. G, BUITENLANDSCH OVERZICHT De verkiezingen in Engeland hadden deze week dé belangstelling. Bij het uitbreken van de oorlog in 1939 golden voor Engeland zeker ook Troelstra’s bekende woorden van 1914 „De nationale gedachte dient de natio nale verschillen te overheerschen”. De sedert 1935 aan 't bewind zijnde Con servatieve regeering werd bijgevolg met leden uit de oppositiepartijen aange vuld, een samenwerking waaraan 23 Mei j.l. weer een eind is gekomen door het uittreden van de Labour- en Libe rale ministers. Onmiddellijk hierop verzocht Chur chill den Koning om het ook reeds sedert 1935 zetelende Parlement te ont binden en de Engelsche kiezers hebben nu gisteren kunnen beslissen wien zij verder als leider van de staat wenschen Churchill de conservatief of Attlee de Labour-socialist. De sterkte van de partijen bij het uiteen gaan van het Parlement op 15 Juni j.l. was als volgt j Ouders T J P. HORNSTRA I T. HORNSTRA—de Vries 4 ft» 8 Juli, den dag te herden- t 4 ken dat zij voor 45 jaar in F ’tHuwelyk zyn getreden. Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Drouwenermond J 144. Dir.Gem. Visafslag Lemmer ambt, distr. dienst Workum Gem. werkman Koudum Kass. distr. dienst Sneek 2e ambt, secretarie Rauwerd Schalie Jobs. S.'v. d. klerk distr. dienst Sneek Siemensma Aldert ambt, distr. dienst Workum Gem. werkman Sneek ambt, distr. dienst Sneek Verbrugge N. A. P. ambt. 2e kl. Secr. Sneek (werkz. a. h. Pol. bureau) IJntema Oebele staking Zoo deHeerewil en zij T leven hopen onze geliefde Ouders P. HORNSTRA T. HORNSTRA—de Vries s 8 Juli, den dag te herden- 4* tehuis voor deze kraak had verschaft. Om arrestaties yan onschuldigen te voorkomen is hij en zijn familie onder gedoken. Na zijn onderduiking werd het illegale werk door twee andere ambtenaren van het Gemeentehuis overgenomen en tot het einde toe voortgezet. Door deze drie ambtenaren werd in de bezettingstijd veel waardevol en tevens gevaarlijk werk verricht. Dinsdagavond 3 Juli j.l. werd in een bijeenkomst te Workum een afdee- ling van de Nederlandsche Volksbewe ging opgericht. Er werd intusschen een voorloopig bestuur gekozen, hetwelk later bij vermeerdering van het ledental, door een definitief bestuur zal worden ver vangen. Op Donderdagavond 19 Juli a.s. des avonds om 8 uur zal in* „Ons Gebouw" een groote openbare vergadering wor den gehouden, waarvoor naar wij heb ben vernomen, nu reeds groote belang stelling bestaat.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2