s N IIP H &<- "fljl '1 RA FIE h' Is It 11^' l-i 1 - O L) <D 73 r &s 1 r F l> u .H •imp. Hl 1 sl^ssl W -- G g Bs2li^ 00 O G *-• U G D r-s 0 c 5? G r „si ’il O’ “1# 43 0 sfrf|si?"2g 2J' S V ^1 •5 CA re -'- flft - u 5 z a 3!^ CL u s «1^5^ o rt 73 -G s oi S)t «ft 15 5 s s rt tx 8^.1 X3 1o S I ca 11'1 1 SM2' 1 B ^-212 o £.ff u ft .2 v 3 - E tn S s lein emc 3 S Öro<2 2 Sff UUf leek htum iaule ft a >r •ga a door iels m iels m PREDIKBEURTEN rd m BURGERLIJKE STAND *en um m im im terb. leek ende ’em veer o Z van Veen. Ferwoude (Herv.) Geen dienst. Gaast (Herv.) Nam. 2.30 uur de heer Faber van Bolsward.’ Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 en Avonds 8 uur ds Wouda. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds Boer van Bolsward. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Jansen. Nam. 2 uur Lezen. o c 73 Uw land is vrij Bevrijdt Uzelf van Uw anderen vijand Bant allen zwarten handel l 2-2 cd- GQ o c S B S 3 U W Z a U z a a a a Q a S a a a M u a a o at P a a a cu s e o a jj -2 <u 1 e 2 •S e E P a z a ■3 a a Cfi *c a a u u u Is 33 u 3 cz s.s-S gs s laar opie :hil- lien rder oms t is ning 2 kan U uit eigen ygjerd behandeld en irgesteld. Gezien de hier alom sterk ivende herinnering aan deze feiten, :un- 45 a a 2 3 .2 a 2 5 2 2 -a o 2 o 2 o .9 2 O S £0 '6 o o N U 'O g-° ex - - v 5 2 E .2 5 «•2 b a.& a .2 öi 5 E 2 5 Ss S>S.S s -2 S J s tn -2 - - 2 I 5 5 G<X« E o 7Z £ft2 Jf c - ga cn-s tx^ tx Sa J 2 -b! - -2 2 ~.S o SS ■^-~- >-— ‘fc s 2 f.5 5 ft d ft fft bxa - 2 .E s ^2 °-ÏÏ Zondag 22 Juli (Uren offlcieele tijd) Workum (R.-K.) Voorm. 8 uur Vroegmis. 10.30 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. van Veen. Nam. 5 uur ds J. Loos. Na afloop van alle diensten collecte voor „Zonnegloren” Woensdag 25 Juli av. 8 uur Avondgebed. (Doopsgez.) ’s Avonds 7 uur ds E. H. Boer van Bolsward. (Geref.) Voorm. 9.30 uur dr D. S. Attema voorben H.A. en openb. beljjd. Nam. 2.30 uur dr D. 8. Attema. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Dienst. Nam. 2.30 uur Lezen. Van 12 t.e.m. 18 Juli 1945 Geboren: Piet, zv Wiebe Bootsma en Aaltje Teerenstra. Maaike Johanna Maria, dv IJpke Eiling en Johanna Maria van der Pal. Jacob, zv Auke Lootsma en Jacoba Kuipers. Gehuwd: Siebrand de Haan, 23jrenWijts- ke Canrinus, oud 23 jr beide wonende te Workum. OverledenFeikje Harkema, oud 80 jr weduwe van Johan Lambert Westerman. - ar 2 u no a 3 S ft g&s 2 B s tx E G .2 -SB i f-s Sf-S-f 5.2 J; "S 55 .2 a &s ft^ g’S-ë .2 w Js 43 a <j E a <D O 73 §5-3 N«.S o q 8)1.0 §44 a -3.2 - s’u 2 e-fe S'°P’«tó.W) 2 5^5 c a 2 5 E §.2 S V ft s S g ft^ 2 g I 5 5 85-5 O Q 73 s ft* <X> o -g Juli a.s. Waar slechts een zeer beperkt aantal candidaten tot het examen kan worden toegelaten zal 'n strenge selectie moeten worden toegepast en heeft aanmelding van niet tot bovengenoemde categorie behoorende personen geen zin. Recept voor eipoeder. EIER CUSTARD, (voor 4 personen) 5 aangemaakte eieren, 0.5 liter melk, 1 eetlepel suiker, een smaakje (vanille, citroen e.d..) Kluts de eieren en de suiker. Breng de melk aan den kook en giet deze al roerend voorzichtig bij de eieren. Voeg het smaakje toe en giet het in een beboterd vuurvast schoteltje. Zet deze schotel in een pan met water, dat niet verder dan halverwege den kant van het schoteltje mag komen. Bak in een matig heeten oven tot de custard gestold is. Bak de custard zoodra zij aangemengd is. -o •o o 2 5 Al B So -S 5 -5'°^'2“2-QSg'Z5Ë«5-g -« o ®ij.2 ft e ft o c o. S 2 2 - - o a bO-Q -Q .2 o 5 ft .9 03 -*-* B ft 2 Ooft S-5- in Het reizen naar Duitschland zal alleen worden toegestaan aan militairen en aan degenen die werken voor de bezettende macht. Om persoonlijke of zakelijke redenen kan geen toestemming worden verleend. Afzonderlijke regels zijn van kracht in betrekking tot de z.g. Grensgangers. Hiervoor worden inlichtingen verstrekt door de dichtstbijzijnde Frontier Guard Sector Headquarters (Bureau van de betreffende sector Grenswacht). Slechts de Geallieerde Militaire Auto riteiten zijn bevoegd om vergunfiing te verleenen aan Nederl. onderdanen. I 2 5 o §•2 "d 3 X tc 5 w CL O G O u ■25a o u - g ■S 2 5 J tx 5 H - S I K. 1F-2 -o .2 E »-§gig§ - 12 p i - .-d.f3^ö®5® 4= h S'0 ’O 5"5 ih s 5'^'2 aö® ®43^ O S .2 S w S a N -- - „5 2 'o *-> s 5 5 So ft - .5 ft-S 2 5 5 ft ft E o g b S ogcaa2u 2 g .E o o3 44 4-» 5 03 Q O ft ft Ï.5 - 2 5 tx 5 ca cd 2 2^-S ft 3 5 ft5>5 g s s g o g S 3 s ^^-■g'ggsi =:-•& 5 2S g S'E I S 8 - n o 2 5.2 S25S5-e5_ t» 5 rt 8 =4.80-2 o U-G L- w v O G O U Q. G *- 01 n o G QJ 73 dij ecu dczock aan aeze eilanden bedenke men echter, dat de Duitsche bezetting vele zomerhuisjes heeft ge- ï+ISg SS Ig o O -G -S ■=<?.S ja s a3 5^52^ ft o §73 -b! 5 ft ft B /-> rt» u 5 5 5 S 43 tx «5 ëi s u Q. s o ft O «J g u <u s - .9 E d s '5 •2 5 E ij In de gemengde klasse wist „Jonge Jouke” te winnen van „Marjan” en „Twa Sisters”. Volledige uitslag16 m2 klasse 1ste „Njord” S. A. Visser 2de „Anne ke” W. Valk 3de „Jojan” D. Wijma 4de ,,Sont II” P. Gaastra. Gemengde klasse: 1ste „Jonge Jouke” R. van Wieren 2de „Marjan” H. Schaap. Door den voorz., den heer S. Gaastra, werden de prijzen bekend gemaakt. Hierna werd vastgesteld dat op 28 Juli een eenmanswedstrijd gehouden zal worden. Starttijd 2 30 uur. Voorts werd in overweging genomen op de dag na de zeilwedstrijden op de Fluessen een „skütsje silerij” te hou den op de Groote Gaast en Zandmeer. Zaterdagavond j.l. speelden de junioren van Hindeloopen en Workum op het Groene Strand alhier een aardige wedstrijd, welke in een 3O overwinning voor de gasthreren ein digde, dank zij het betere dooitas'en van de Workumer voorhoede. Een muzikale attractie. 18 Juli. Hedenmiddag werden we aangenaam verrast door een ondefini eerbaar muziekgeluid en een luide trommelslag. Met statige pas kwam een gezelschap Schotsche Hooglanders in nationaal feestgewaad van het Noord af marcheeren, waarna op de Markt nog enkele nummers werden gegeven. De handige bedrevenheid van de tamboers werd met de ongewone s a o 5 o a n G D ^5 45-3 S ft 8 ïS .g ft ft E 9 9 CL-q ex c O JS Q 73 o •- G^ bx O a ca a <2 5^-3 4 Z u u M >2 5 ft o 5 E« ft”° O H -g O p o P 2 .G D G CX S3 2-3 “5 ft a ft B as ca CL Q <U - - E^-S s».s s §-2£-~ g 8ft.-2 Us ê*.s E - 2 ft O .:2 c - 73 I IS ff - £5 J S5 43 §f e 5J ft 5 4-» 5 E .2 S .2 ft ft sloopt en men begeve zich dus niet naar deze eilanden, zonder zekerheid te hebben, dat men daar onderdak vindt. Het kamperen op deze eilanden is niet toegestaan. Tenslotte zij men er nadrukkelijk op gewezen, dat de bovenbedoelde ophef fing van het trekverbod onverlet laat het Vestigingsbesluit van den Chef Staf Militair Gezag (Verordening no. 81) alsmede de regeling voor reispassen. Dit beteekent, dat zij, die willen reizen over het Twente Rijnkanaal, de IJssel, het Ijsselmeer of de Afsluitdijk, nog steeds moeten zijn voorzien van een pas, welke, zooals bekend, schrif telijk moet worden aangevraagd bij den burgemeester van de plaats van inwo ning. Aan de grenzen van Friesland wordt de controle door politie ambtenaren en ambtenaren C.C D. gehandhaafd. Reizen naar Duitschland. De Shaef Mission (Netherlands) maakt 3 5 50 O O 2 5 L o s 8 S «aft a- u u 44 HJ “2 5 S 2 2 w -- 2 15 -• B - I S 5 s ts-g &>5 Ss^ft^ s d, o -o tx 5 .2 e u ^8 E -2 2 -y re 2 ff g «X u 2 - g 2 bo ft lenteerd door de indrukwekkende restaties, hierboven reeds vermeld. Dat tot dit resultaat slechts in on- etekenende mate kon. worden bijge- ragen door de loonsverbetering, is 3e te schrijven aan het onmiskenbare sit, dat in concrete een loonsverho- ing thans in ons gewest zeker geen venredige vergroting der feitelijke ehoeftenbevrediging mogelijk maakt, iehalve immers de voedingsmiddelen, m ie gerantsoeneerd zijn, is er zeer .rsunifeiujg jn omiOOpF dat den loonont- anger aanleiding kan geven meer van jn inkomen te besteden en dit on- anks het feit, dat hij zonder over reven pretentie enige, niet zeer om- angrijke behoeften koestert, welker evrediging hen het leven aanmerke- jk zou veraangenamen, en welker aorziening ongetwijfeld binnen het ereik der bestaande mogelijkheden loet liggen. Het zal U duidelijk zijn, at deze behoeften zeker niet minder ringend worden gevoeld, nu men hier srneemt, dat in andere delen van het tnd hoe terecht ook deze wen- :n wel tot bevrediging worden gebracht, (et gaat hier nietomgrote hoeveelheden f de beschikbaarstelling van enige <notmiddelen in vóór oorlogse hoe- selheden, doch hierom, dat men in riesland eens gaarne z g, dat het, «<=..ov<<»5 c «u» xxw„ueoMou. Zesten waarvoor het toch zijn beste Heidenschap (Herv.) Nam. 2.30 uur ds J. rachten gaf, tenminste eens aan deze j reken denkt I Men moge daarbij vooral let uit het oog verliezen, dat Fries- ud vóór de oorlog in een aantal pzichten, vergeleken met de overige eens stiefmoederlijk i soms bepaald ach- m .2 _-2^ g ,2 B ca 2 o g ■2 O u g« s .e-° G s.sg t; o a 2 W g s i è-2 5 g^.B Uff 8 8 g txo o ™c.2a n u -g i BcusgeigÏÏ 5 5 E £5 -'ff «O - ft 8 «f ca 3 .2 u h3 ft -O ff h .2 JX t c »-5 73 g i ft u -é M U. 2 .boft 2.2 - - o o - o O <D °J2 o 5 at a O 2 •5 -u o ff ff -a s 2 ff -ï o 01 2 8 .2 feft gg ■5 5 5 B^-S I S) 2 ft qj bcS a.2 o u <u "3 73 -• r 9 t g-S 7 •~.S 5-2 5 ca -u 5 ■Ou? a o 5 g- u r 8 51 a a O 43 ’Öj N Q v a ft "S 5 ft 8 n g -E5§“ s S-8 «5 s <D ffi s: °2 re 2 .3* •»S« S^Si 5 5 ScK-g g. ft a o tx 3 - ft c 2 O 5 B a^- g So 2 J B sc> 2^ u at s M-ë -o 2 o o X 8 o« m Is •■2«ggSw - '55 re fe-g’S.5 a JÖ8^g; 5-2 8 g^-g s S® ft C* 8 8 fiff cflH *2 g 5 -ï. a 5-. 2 G ca .«re -o o -S S 5 8 2 re|-S«ft _1uff8g P4gw g K 5 E g z G E 43 E ^g-° u. O o *6 T ft 2 75 ca fl fep s-£.s ■s.g gS aal 6,2 =s ervaring de verzeke ring geven, dat zij representatief zijn voor de wensen en gedachten op dit punt van de bevolking in al zijn gele dingen. Het is daarom, met grote nadruk, dat ik deze even gerecht vaardigde als gefundeerde wensen aan U overbreng in de overtuiging, maar ook in het vertrouwen, dat Uw antwoord in daden omgezet con form zal zijn aan de economische en staatkundige belangen, door welke mijn verzoek wordt gedragen. De Mil. Comm. i. d. prov. Friesland, w.g. De Luit.-Kol. S. Aninga. i S - .X u 0 - 5 O 2 g 8 -ë •g >3^ =^J= O 8 re re re E S-2 u- 3 U -O ft ft j 3 s 8 5 - S .S 5 J 5 èi5*g S.S s-o a •s bc-° B 43 E .2 S E 3 5 2 5 u ^.Q j 2! 43 73 25 cu a, O 75 2» ft <2 a -> 10 2 'P *2 2 5ftft re 15 K re p 5 ft 2 tx 8-° 5 E "ge .Z 43 43 a 43 43 43 rï -5 uK a °s .55 3 5 S-ft 2^ 3 .2 8 •Sftff ft ZZ .-=&is§aeë| iÖiaSS .2 5 <2 :?2 re ^•2 Jh 0-5 S .2 ff- - 5 E 4^ 43 X X £2 d ca ca E 0 S S 5 2 - rt v ?-ë 8-§ bo u re boft - s E b ft 8 E -o o o §5 - S S cu o ®ff -- '5 Su-^ ±53 E E «E 52 ft?E ff 2 - o G 43 43 ij S- rf o bó ■n 2S E 32 re ft u e 2 s BI V .5 v -5 o« S-5 2* ft O a 8 -G ^4 43 (p (jj g-’c'ff b)ff w E 8 Q 5-S X) *5 ca Q 5^ B c X 3^ dj 43 tx^Ej ca ff ft i £<'Sg - 0 s ft .s 5 s 2 .2 o S s ft ff *--2 ■^«•2 V i «1 s ft-Sff ft k. re Sé-^^^cft|g«g|ggg ft E u s Z 8 ff u ft U ff S 8 s ft 5 ff 8 ?s ft - ft O fl - J B UB® -O U U re 5 - '5 -u Ë-o E s-e ft s a a 3 8 .2, u S £3 S 8 •P plft Mm. ;fe° t o g S-Ë 75 Q 'G* A O k- u 2J 43 u ,h F-? S J .2 G v 2 ■E a o a ft -g -i s S-Sft 3 55 15 ft s 'S ff 2 °5- E S'® 5 “ff 5 -E u ft o ff G 23 23 G a ca .2 o 13 3 5 -2^ ft 2.1 g o S fl o 5 >.E .2 •5 -c ft -2 a 3d s:-S’;‘S>r>” - 5 ScWczi 2^9 -S-SE3ÏÖ“ 7 g ff boft cu 2 bo u hA-3 8 u bx* - - :§ïS'“ •s 8 is si Sa u £5 tx 43 E rf73 ft o - U ft 6 E 8 &g-Ë 2 tT2Q .5 5< - Soft 2 •2S S u :o»ft ft o gft .E •I si s>| 1° ssf si’ °s.«3sass^u5s u 5 ft S o 4-» b O. =asó« s rt g Jft 4-« 43 Q 43 S 8 5 o cn "H -i O .43 G 2 8 w 2 - S 2 S-O g re ft a re 5ff2^5«?E F—*-* ca 43 43 G g Ll 23 G rt 5 B a S;> a 43 E ca U 5 S.O S gff ëj g o /°-5 ê-E^ w S-ë aca -5 73 a j 73 5 5 •2^ is -• S “3 s.=>-S3S fl 1 !o o II E: cl i 5 2d g-£ 2 S re -E re B’S “'•S 5-- re Z ÉS'ï'E'2? ÜASSS^o g^g-s -areuuumftcuft'N>iff’u "u A re3-Sftrere:B. Oubomreb>S0bog£ Sfl^jBI-ft^g-S-^re -c ^«MS^re^W bo o 2 u ff cn u •’- a ff E - it •5re8»?883|8S,°... „2 S:s-.5ïï flff - 2 Li' O co 8 - E S --S - C o ca 2-3 c re dog 2 E P p 'G 8-^LSJS-2 s g ^ff-e o o-ë g 5 ft P j3 ’5 2 8 8- ft :s*S - I'S B ft S Q.S 'S S 2 w5 3 8 =-S “S 8 S 5 o sg^ I s ft E ^ft i 5 re 2 -ë'SfagS ff ft bo a fl -*■ --• <u "E J 5 5 u a> q re ff ff, ff re ff u ff 2 2 ft ft re 0 ff, a g o ft re re u C tx ft re o 2 5 h •S'-R E g gift E 650s=“ - 5 2: 43 ca o p cu re re O ff S ff 5 0 ft -2 -Ê t 8 J "E 00 EZ g E u re bo ff ff u-2ff2 o g ft 2 2 ft 0 re 1 ft ff E ft -ï fl bo>ffff re Off re ^2 G &°^A s-3 L re S fl 8 o tx a 7 43 -E ft a ff u 5 re cu - fl ft w a 43 75 ü^ft 2 2° CL 'S >at a 5 2^ 43 ^1gsg®B>gS»-ëw 8 E 03 a 43 ZJ G G o o a a co 75 oj aS D u w 1 'ff' 'S E ►z o aS >3! I- 43 u 43 o u n V G a 43 erf <c0 2d f? erf O 03 <u o 43 ’^•S .2 A ff ff -2 flfl o g d o 43 43 cO V) V) aS N cd ngcc a 43 43 a a E.S? cl g 23 CL O 43 a k. 43 tc O 43 V 1) cd a <3 75 cd 23 43 -id O a 43 o LC O' cd a <u a 43 a a Jo cd cd <u 43 o a o o o a <u a cd v 7J a 43 cd cd x> -4 lO T- Oi cd cd cd cd 43 73 a cd V a cd a cd er nu in c 43 o cd 03 o N a G 43 43 u 73 a 43 O 43 CX 43 'O O 43 o o cd cd cd a <u <3 o <u 73 73 75 *oc as •O a o N G 43 75 34 £3 cd ■2 75 3 O a o tx a tx cd a o 2d cd N <u 20 in a o O -O V o 73 73 O 25 Q Z tn 0t tal O at P M bO ff c S ff u 3 3 ft ■cj) CS -ff u. a> CS N Q M -3 -3 ’cd O O 3 a <D a N C <D JU <u -bi G <U ’OX) a CJ ’OX) s- C3 O) 00 \O ’OA a z? a s T3 a o -bl a cd 4-» D cd Q< Q o *z? O eu3 <o <D 4-» -a u o 5 b£ o cd cd (A N G cd 3 a CQ 'O 3 'C <y Cf) p o V) a cd T els ingl 5 cd cd 7^ u o *-> I o o a u ■^ovincies, nogal ten- vas tus a 9 3 cd "o nJ 7 P 73 a - Cd cd tx o ♦- o '■d a> o CJ3 -2 O N 2 0) g a Ö£- a t ■5 TJ C cd a o o c <u G a -a rt j a a v a cd cd G fl C a v cd o u: T5 U Q cd -O cd nj - cd o Xi G <U <u o O N fl o V f tx _a td cd a CL *-» a E o -bï cd O - V) cd a> d 'O «J 73 G cl a E 3 bi h 1O d cd v 5 -G G ■5 <n E -b5 O CL O a -o b cd - G <u G 5 U 4) dl 'O CX—. O c 73 d» .S tx o 73 en u 73 ■^u O cd 4_l w V G N 5 .2 a 'O u a O S.H tuj-0 a o -O 4-» a V en M 9 V5 a o -2 ex a a o 73 Q O Q a S -b! Tj •- o G *-1 ■*-- -G <D 73 a ><-2 .9 a j u o v O bl g cd u -2 u .2 S-S-' 2 u o •S -H -* 2 O a u cn 73 ÓJ o G-* 2 S cd u -0 ex -o -*-* G E tx c U Cd -O Hu p, cn cn S-o a.2 3 u ft a B cd tu .2S tx cd 73 Q G O -J <u o u i2 P-2P 'S 2 0 g-S-^-g M G c S J? ÖD H g *J °5 cd'© p o ^-§ cd "o-®»-»0 a a' o O - o •2 M -•ê l> o 3 O o u B rt <u "O 73 G C - -G 73 a "2 a <D r: -cd 73 - G <u d 1—4 - v qj 2 a rd - J3 O L :=T> P "O rt OJ 73 O Q V ex 8 0 b <D 73 - 2-0- -cd cn j= K. Woensdag 25 Juli av. 8 uur Avondgebed. Workum V" ■SM G m s ft >-■' o.l2 rop> o a .sêl 5-4 .tz a 73 0-0 -ÖL4 4-> O c3 073 CO Q ft o u ft T3 43 a o rt CL O a> CO 8 O <D “E >-o -O u 8 3 S.® o £2 V CQ c OJ <J -G G v <D (D 73-0-0 U o G 4> s tx a O N co 5 ur* -b: 73 a o o O Q a 2 K H D o txjq 73 g a -- 4 aS ^3 v 45 O I) 73 tx a 73 a c at U L> - 73 O J J G 73 <D o CL H O a 9 o V U a ctf PI 8 O w rt Z Be__ <u u o J3 :rr> co OJ 2 43 C 8 o 2 - X3 -I S 4.5 2 8 .2 7u 2 aS rt O 73 a 73 V <- tr X3 G °73 fl O o cl "7 1 0 73 o rn aS O J o - - - CD M N -PM -fl «1 rr rt u O co* N V 73 OJ c" CU-M J B - -o 2 ft co 3 5« 2 a -o st -b! -£ j G TL 73 dJ cü Q O <U N G 5 43 ft o 73 i) ’"ES -O <D a 55 o N Q o Q c8 a o W.S:^ «'a E CXJ -O G 3 Fo ft Q o L. 3 ti u 6u0 CO tti 73 3 O CD <P CO 73 ft S 4. O 0 u 4< E 8 P„-Ö U -G d 73 2 n a.*> o.2 <L> Z 43 -O U -o. B *i C tx G o X3 <U rt os Q -G tX rt 3 O N _ft U o C' g 4. O ■o Sft bekend I - 4. 4. 1 cn ai cö G ’o «3 73 E tx -G O o tx *U G CÜ <U Q <u D <u 5 o E N VO <D o B Q G ft 5 ft - 03 -T-l G D <D G CÜ J3 i G - tf-G - tj -G G u CtJ 75 03 S -G ex 4J bX rt G 73 CX 5 7J 03 —4 ^4 73 <u G V O O 5 -o o N Q nj O (U G O G O 73 8 O O - 9 t) 8 G 1) Q (U 03 9 8 o - - rt 03 K. L_ c G> 44> O -*_4 ^^2«®)§ ®r®M 8 rx®o®^® O 44 43 U 73 4U *2 03 G - 5 2 b 5 O :8>~ 5 <i) - O *-> 03 73 G G u tX cü w 4J - - O E* O 8 - C3 UJ d, tX u 73 -• CL G <D O *-» o tx 43 <D 43 ca *- G G G 73 -fl 5! a D (U ’C 'O a .2 43 V V aj G O kj u u ca U 05 0GE.9a.pa_ LJ4cO73OQt>rt ^^®3 43 O O 43 - 2 x- - 2 O ft 43 OJ E o Q CL CL CA 5 a OJ G D rt G O •V u 8 4. o o -b! G TJ U h4 u <u a tx ca a U -7 4.83 S cR.S o b8 ^-‘ö C 45 f3- 8 a - 44 4> 5 3 O -^g-Ö 04. c g 8 fe ®.S 8 y -o T s o, -2_5o a cd o O r^T3 s o ift ft .2 5 03 tJ V 4-» G 73 73 G O rsr» j- ca M 7J c G w ..u 2 B e '5 -O - -• b 2 ti .2 5 ft 2 S 73 U tx 4J - a i> v -n - - 4J tx c t C C 73 tX Q ca G aj a O u5tó43 la i <L> O 43 tuo^ O V '-S M u g1 ft ft E 2 3 Q G <U QJ N 03 C -b: - G o V <L> H 73 -9 G 4J 73 v u q/ 4ü 4) •'■4 N v a 03 4^ cd 2 E tx D s c4 G (D E c S cd u rt 5? oj G O <v a •ft - rt a u a i» s 5 sp4 G G G <u x> G L> O a5 o Cd cd 3 U G a ca a a «J o a o txM <3 23* u O n rf - ~z \O S? a 21 'O öjd G cr o X) <L> 2 u 4J D - 9 03 4> 4^> k- (U kJ dj ,t! 3 U bU 2 73 O 73 tx ca <u c cd cd 55 ft ft "Q l> cl g a 43 G U tx j? u a 3 03 Tj HH 1=. -=. 9 C 5 2 3 tM5 a U u - s »cm w^viamju luvii wisi ue „ivjora door een juiste manoeuvre zich te redden eu liep als no. 1 door de finish direct daarna de „Anneke” als tweede, gevolgd door „Jojan”, „Sont II” en „Jeep”. Voetbal. - - 5 ■- Öf> ft N G c/3 u O s 4? a 73 ”S <J J G G Q c zj 5 N 5 tx O 73 ,73 u o P. o 73 8 =5 a 8 5' :N B G V 73 c 1 D 4» U g 0 51 O 8 -- v ■w t. M-° o 'V' 73 Q G OJ w o xa O o 73 8 C Q. <D tX 73 C/3 ai .9 5 -o tuo N O 2 8 O W a 43 rt 4. tuO Cl Cu G Z, s? S O <U S .9 bx 73 O en G D 4J tx Ju v i tx cv -ü u o U O T3 u tE 8 ft o 73 73 Jr. 'o hr ‘5 rt’ö o - G ca ca <u JE -O 8 6 -Q i, 8 4> CS - bxije *5 8 U u V - b£ <u G ca u N S3 at H A w a g a a rt: X dj -t rt bZ)2 - 5 O a s o <D G a s c O G N C 8 8 ca v G 43 h - 5 5 a Eg g >31-2^^ I CQ 3 G - J3 cc G O\ t) o w Q-a S öc r ■3 ft a ca 2 u- ca S.2 t> f 8 ÖX) S 2 U ft 8 <u Za E 88-Sft bx a a o q.2 ft G b. o ft M ft O b“ 1 O S JS H O .2 ft B 5° - o-o K 03 a o - a a <d O) tx oj o 2 S G ca E rt b-5 5 o u. 8 ft erf «8-1 G a M u «“a^52ë tXc/3 (U-GX3 tx£ 15 <D d o *-< <J z; U O .S XX i ft 4S 3 r> a 5 8 "o O O ft 8 -a -* 45 _J> a - Q. S S 4. a u u* o CJ 73 ^7 03 8 ff- 8 45 U 8 .2 O S ft B - O O }- -b: :zt» Q 71 V 55 ft a T. (U G 8 f. -U O 8 ft ft c 8 u ca o 73 .2 a - o CL 75 -G tX o-S 73 CG (1 M <»Z <u ex o - o 4! *2 -9 -o u c. t a aj g c/5 o d <u bx cv q co 8 M -Uq 4. Xeuctift S a Q.„> u. .j;. 9 CJ rrf •- G G 9 a 75 IS a r s_„ - S o rt ft -ft ^J’C -g g -^-S c5^-®-§ftX 5’S'0- •i—- c3 C =5 ft 3 ,-- - cü G -3 a 'U cü 5 E s G O 75 B U ba re CU ft O* gcL ft u. u v G co 73 75 <D G 73 G G <D 'v Sft 2 ■Si 2 U i3 .2 CO 73 O h N o; oj -o 73 <D 73 g W G O G cü tx co G X ft V V 8 u. .2 t4 - 4. W ff o. s g a 8 ft ft w 4 ft s re o ff l> ft Q..W a E 8 8 reff «Q-O 8 C/2 -O u 2 O 43 O «j 8 "O a +J fl U re bo E Sffi 8 73 t-ft f-ft T3 4-J -- 3 o 8 ^8^5 u 3 N 5 8 v g o O ft-ff u V 73 G CD G tX rt G O) N 0) 3 3 •>-< CO 73 c> J? E -4 G 73 fl 2 a v ca n 5ff O 45 73 a ff 4J -fl 9 tx et ca ca kre - CX 73 U V g tx O <D 73 re u re.W —ft t-S o :n o a U - -41 g 8 s ff ;- 2 - 5 CL*^ g o o qC <CJ M -G oo <d 4-j u a D NJ - 'SF •- u v. '5 u u 5-?^ o SCO ca n - 5 3o 2 qjcX o 73 75 G O o g 2 E - 0 8 5 a> a.-^ bo E no v n v u ft e ft o re a üft ft i —2 ca cl 4-» u 5 B O -a -U u 4> .2 --S' 5 - -a •r* 73 X <U G ca O; 73 73 a 8 c tx B u o o ff -O O ca 73 1) D ca G •G ca d 73 CL o a v O bh o S W Q G aj <u •62q 73 s ft -g ff s V 4_» O ca ca 73 ■2 ..Ja 73 Qj t) !2 N’g ft 2 So^ a O z u 4> i> tx tx a tx u- G u O G 73 tX 73 -- G h ff ft -c a -5 5 ft aft v ex> 73 ca t> 4“' 73 73 O 73 O o tx X E 2 o 3 ügwa <D O fl JL 73 X OJ 73 a tx a J_S u bo - s 8 re re T; ff i> ff O ft a 73 r w <D G o 2 5 -o bo o o 2 2 >ft o M bi&gjÜ e u- - o ’Z ca 73 G 73 e s. 6 l Q XL OJ O I'S i u a ca <d X 4J 72 G •2 75 G ®ff VS g s ft ff ff M E 45 8 8 O\ 75 V I 2 bo a 03 03 r 2 re o 3^3 .S §£ff 2 - o g cx •—ff 1 i— K> fl 5 03 •ff v» a 45 -4<: - :ri.ff ff CB ft o> g^aga 2 r>> a ft 5 £ff^ P®g^ i. a o o) H ®~ff P 2 S E. ff» Sfe O 03 03 Lu fl fl H O 3 (-< tx O O Iff OT).^- 73 4_> 4-> 4-» O O w S tx G XJ a 73 aj o O cx u ca - O O bo bo— o o .2 ft U '- y? <D oj j G 43 O 73 j p 8 bo^3 re 8 fl 5 U u U ff bo g o tue U 8 "J U ff a :s> u -- -S - ff bo s ca - 01 73 5 G ca 45ff ff 2 tsCq o re k» ®p£ 5 k® 4(1 2^2 c Off uia g"-g..2^-gs .S 5l o -re 03 43 (l; C J3 43 tx a O .43 73 - a -G <3 bx V HZ 1 2 tx M E fe OM 5 <D öff"®sF ca 'X?_S W O -Li a®®°®«®-ogc: - Q J 43 43 ‘.2 o o 43 re -o 5 -a a ft 2 43 O 43 U a ff ft: ff ft 8 ft ff S re 4= S ff 2 J2 ^■g.2-* O ff ff N ft .L - 2-g ö.S ff 1 ft h' re u J a dj •G' W ff N 43 2 O u O o C G «3 1-5 75 5 §*B U O 4) E 3 4u tx a 'D ca 43 8 ft ff u u g o ff 2£ -- 75 73 73 75 43 bx v JxJ P ff <D 3 a> T5 'E ftp - ff; - '3 reff <2,£.2 <d44ff i;'3 8 L re ff M 5 -8 <--°.S-^-ffS H a, 2^ ffO ft! ff- ft '-ft &ffre- 8. 8 S 55 U •Sft u V u u g O0-Ure 5 5 '0-0 5 4 u 4» -O 4 ft ff ff ff ff- -ft ff 5^ 5 g 8 8 S reais^-ftsu^ - ft 75 x 43 4) 75 24 43 75 77 s re re 8 .2,-3- M O- - ®5< b 8 Q re r-f 71 43 m 5 73 *7? 2 8‘ re 75 bx 43 CC J o E 43 8 ff O ft - ff bo ft o >88 bO-O S 0 O bo CL O r. 43 oj O X4 <u E ”75 5 73 Xr 43 ca jh 43 E o 73 co CS1 E 3 tï 43 ca 'G bx ca 43 ÖX O -G '75 bX 43 O G Sr - G 43 ft bo-B O M c 2 d 8 3 8 8 8 3 4S X) ca G 73 -G a JD 75 ca a ca 43 CL 73 a ca rt CO G 43 4S O •ff 43 -G ft u 8.E a 2o G J3 X-. O 43 u4'c a G a u 43 O u 43 43 ca -2 43.2 o *5 o 2 txQ jca ca 73 Q a a 2 ca S a ca bX G 7J G ca v G o ca co G 43 tx 43 O g 73 N 43 3 43 75 73 ÜX u a o tx ca Q ca G O 43 43 43 7) 73 a 43 73 u O J O 43 G - 43 J ex 43 O .3 Q ca 43 ca n bx~ 43 43 x> 43 a ca 3 m 43 O 43 bs-5 G 43 73 43 Mg bQ i i U 8 S ff U re CL a o 75 ca fl re ><2 9 S 43 75 P- 2 E a ca 43 Xxï a G L 43 43 -^3 73 u •- 43 43 75 4J bx 43 43 .2. 43 bX 2 73 G O c 73 G 3 ca 43 ’g c. o o U, 75 43 bx 43 a a 43 <u G 43 Q 43 75 CL «J G 43 X) U 1 ca 1 ca 43 3 bo 5 75 a 43 o 73 a a 43 .1 43 b- 73 o 43 g -fl rt uz ca J5 8 ff "O O O) ff Sff o 2 ft -5 ft -f. 05 ff g ff ff O ft -S ft -ft fl' g.dê^ffff 2 ff ff W ff O ff ff"1 22ff ff -ft o §.-3 ft g ft S o «5 o S a S bc-o<2 -ft 43 bx 5-0 S 3 CO S 5 s'l ca o 0 Zn .a> 73 a a 43 o a ta o 43 ca G a 13 .^ff 73 3 O *-• 4J 75 H) a -G 43 73 43 43 73 e 43 a 43 75 33 75 ca _o CL 4- o 43 ca UZ bx_&'r2 43 43 cl ca ca 'ft re ft ■s ---ft a - re ff, 2 - .jn h -- b - ff w re cuff u 75 3 •O T 5 ff u 8 ft O g G 43 a 43 JG Q ca 43 73 43 - ex G a 43 U Offff o o X J o - O Q tx 75 - 43 43 ><z ca ff- ca ca 3£ tn tn -*-» ca 43 o 73 <*-< •5* o Q O O ft CU o O CD j-3 02 a5 'o P. Pi - o p O P (N r-l he a 7” z«11 o bx u -- 43 ca 43 Q 73 43 J G - - 43 EQ E u B fl 43 <3 73 43 G 43 JG "o O o 43 3 O U 73 G ca G IV HZ ca T5 ft G o O Gs q, m p 75 O 73 bx ^-.73 is 9ÏS ft 5 O 3 a ~OT &S00 re w 8 ff fl .2 - O «- u-> ff M -f <- B U Mj 5 O bo fl u u> o 75 -O u 43 ca erf •O n X) a tX’cn Q 3 u ff u o fl 2 o C_ E E ft S S ff flüj5 -s» 4; a 2 J3 43 ca 4J 43 O G 3 43 43 nj 43 L- 73 r ■2223 G O ~5 43 O 43 73 43 bx 34 G 13 C - ’E G N O.ft ff fl 8 :re> o re a G ca a M 'O 43 ftre.üUUOjg-uBff - ft ft 2,2 g ,95 ft 8 n '5 0 M fl -Q.^ ft s ft BflrfffUUOUoff, M ff ff ff X ff u E O -M u Kj 1 a ca x ca 43 y. -ff* 8 c 'g -g M 43 -G CL^3 •7: -ff re a u O n [x) Cu O ff ca A) - ft ft &O'fl EcS '5 <J 73 43 u 75 '43 Q -g O fl 8 'Si -O 75 uw 3 O G bx^s 'v 43 Q 73 LG reft gff® 8 >§2§82 ^s:=f ft>5 re c -3 ft re23 cö n Gal ftft -Tff t-4 •«-» eg cS c o £*5 re S«ft 0 -1:^4: 8 43 a a 73 43 43 0 E 5 -2 ff ft f 43 O G 43 43 O 'O 43 G G C! *0 r-l dl rrt -2 c- G o c E ca o 75 '43 G 75 --'ft re bo 2 Q- rt 43 O 3 o ~O nt «Tl r— 43 13 G bX-Tj n c 43 ca N &L a 13 r 43 ,G'>' O o bx L- G 43 43 ca 13 rG 43 -4 o\ O 43 co O 36 a 43 13 rebd gQ ca 7J 24 J3 U 4-> O s 24 a 43 43 43 7* G a G u 5’S-S - ft ÜL A G o ca 73 tx a bx^ 'E Q <3 00 o u .52 'ri O 'O 2 >5 43 M G- 23 24 ca 3 2 a 43 ra CJ u 24 75 a g 43 ca 43 CL u 73 ca a 73 G O u 8 o ff o u bo u ff re. S - ca 43 Tt< tx ex 00 O O o rzp.t: .Si u- a G 2 23 3 G ®^^®ff §-®M®-gs> re^re® a 23 ‘X? 3reft®-gre Q 73 G 75 7) ’E C rerej'V- d <u u ft oo U bc bo 8 re V .t fl a re u ft 3 o - u Ss? CU 8 fl u fl ft u g-5-3 u «W V - M a 4-» *43 ca 43 73 bX-G 73 Q B fl 8 re Crf 73 o S -O g“ fl o N -L-> erf o fl 8 ft 8 ft bO fl boft ff u ft 'E ff ff i -a E 75 ro <D ^75 ft fl Crf 73 o G fl 4) N 43 <aJ 24 fl 73 G O 43 43 4-. u <a o r ft -t B ffrï re o ff Ö>8uy8ff re-- ft O Q ff .oZff g b>-S re fl.Etó ft b) U 43 k m B - - rere O Z G 43 75 w ft 8 fl 'fl^’Qre U. t* u> O ■ff 8 u 55 bo S ft re co M s E o ft ft ff ft 5 ren 5 c ca 4z u -Q ft M E 2 'S O 8 ff o U «ft O re 5 O Si3 2 o U U O re. ft ft ft ft u' a -Q’E^s-s *,ftH ft_ft_ft ff h5 8 ff - üft o -O ft o fl o - u o 2 E -2 tx t *2 >ca73j:o£cJ3 P a 24 •- u u fl fl'O'O ffS^.fto^«£«u flftl 8 5au^-2=^2-5 ff re O U O 8 8t; re ft 5 5 ft oog. u u U -ö a o u ft ff ff N 73 O 43 A *43 43 u E - - - 43 43 Off 73 u <u N G t' 43 3 43 <J 23 u 73 O 3 O O 23 75 73 ’G tx^ O u 43 - re- 2 taff re 4> S •a _2 S A ft 5 ft E g «E®g o boft fl u ftft re’ f‘ O U 73 2, J T Q 73 - C 75 X2 G 43 a rrf A 73 bx a o ca ‘o i2 bx G 43 iL-fl C u ft u re G p C 3d Q fl fl cö «3^ O ff a o g -O 8 op re flff’g 8 ®<S E O G 'O 75 43 -3 - U 8 o S o ff - - 43 o 73 23 t -„ •5 "o ft 33 U5-ïJff>Uffu S U -ö ft - ft ff bo rt ft u re ff "’’E U 8 u u •g re 3 ff ft 5 ff O N Q~ 3 o fl is 43 G bx 4> G g Z J 43 ca -G 23 r- a bx 43-2 u 43 73 ^n 3 43 £2 23 <crf 75 43 .22 3 75 43 4_i A 43 E a a O ft ,5 'fl M ff U ff .ft. N 3 O o ff ff S ft yV02QV-a73 G 5 S O 73 23 reP ra a -G q 43 *-• 2“ ^23 -o O 23 5 G c' 9 73 G <w 73 ff u bift u 5 2 Srf g a. 2 ft •M bo si-3 - s o a>- u u ft C/5 O re O> ff cn u 8 ‘E 8 g'> c -X3 -> cj a r- v4 -O <J ft s Iff S g o s o u 43 4- 43 75 Q Q S O 43 3d -A 43 43 73 ’a a 23 ft a ca 45 43 cx'ü e S 5 8 ff U fl o f x> ft t U 8 fl bo fl b) - ff u u fl ft ffreOuUu>-u - ft ft 8 u O g ff U ft ft U ff re ft ff s ff u a u 43 43 75 ca a 43 75 i s bo ÏT 43 ca o u bx ft ff fl ft fl u re 3 O U XI u w"ff fl ff O ft ff ■ft 15 o ft ti ft u u ff re< o ff ff öftS'S re O - b)i2uftgE--; ft ft £«Sal£ft>£o -■Ëflft®5'<-.oEff 8 O CU q b OS ff ft a o ff ft a ff bo S? u ft re S ff re a bOff a b) u fl -- u ft ff uSifl- -•fl 43 ca t2 3 G 73 O 73 u O O 43 4-» 43 43 73 >ft B 43 bX 73 a 3 ca o K ft re ft S ff 3 ff ff 00 ifi -® s re re c 8 ®b°S &gs 3 ^00 40 'ff' 75 ca G -• 8 ft 3 bO^ ft O Tt! ft N 5 :s?5 "n nJ G G J O 73 rt a bx 8 2 75 43 43 43 N X4 o g ft fl o ff b)ft bo fl u g A - 2 Qft ft 5 <ffffff<fffl&gftu„ U u re ff ft ff O pftft b &o‘5 5 rf S S X s g 75 ff B 3 Q re ttfft w. re -‘x L ca CL 43 43 CX 43 T3 £52«a5.gS'ga 00 re ft O ft ft ft .5 <u Q tX O a G 13 c' u u a -fl '5 fl O .2 reft 43 G w 2 flBb5ure.ftËfl« •ff V a O 8 - fl fl ft ft u ft O «rrf -rf re 'e; fl at ff ft 8 ff - U bo 8 ft n u g O re O Té Sfl.Breffu5t/5>SflN 3 b‘ ft “•B.ft' D <5 ft 5 8 5 - g r1e 2ft 75 2^ ca 5 ft, fl re' 3 re U 'E ■S ff ft re - CU V ft U X V -« 8 V o a 43 o a k- 4-» - o 43 u- O 43 43 re 8 B ff bo N re 8 n bo ft g reft re 8 ■‘fl’ ft E re ft bo g ft M a ff re. 5 8 bo 5 C* S3 Tl G <c 43 73 Q 2d 43 43 43 tX 75 -ft 2 fl O 43 O J N fl s U A T? ■o 8 fc ft 0« ca 43 X 8 ciiE fl G G - 43 u- u 23 43 43 43 'tn G 2S re ft u S re d v2 8 o ^,.9 re bo re N re - *- -ft u re fl re "re ft re ft u fffeu. reffSgxo-u^^re *-. ft fl rt -a t- r- 0 E cn o re LU rt U ca’ N O -^7 G G «‘«ft Sr“- 43 2; u ft .e r a ff re re a boft c ca to O 73 g p ±1 4ft SSg-ïï^o-ft^bo q-12 ft *4 Msofffl6S£^reO£2u^^Sff .2 -g g u N - 5 -O g M2. 8 8^2 ^re re -ff reft-g^ft K re J? re 11 -- E -~ uSuft^^ -Sgu ftre Ort43z3Wt,2i3 W 75 73 CX 43 3 o N c G 0 5 43 - 3d 4) 1 e a c ca s o O ca 23 e: o O O 43 43 - - a O o 0 re 43 :g? ca 13 OX 43 O 43 43 43 3d 3d M - J s-0 2 ca 43 u ,n bx G G S 75 tx Q TJ 43 "O 2 o t 71 CO O 75 0 E G u- 43 O 43 43 5 ‘6 G u fl dl *-L’ ff ft re V 23 G re 43 73 a 5 g tJff’ J ft -ft b 8 b‘ 3 oft 5 ft fl rt re 0 10 'E' re re <- ft re ffi o O fl u re 5 ff u ft cuff ft o S 00 üu 8 3 3 3d O -2,2^ a ft J O O «cO O 3d 23 23 75 75 G O B .re S re fl S re "E G 43 43 43 r—CD £ü-'j_iPP,_^OqCD - „ft «ft«Wê S-gö^M >ft i ca fl 75 a o re 2 <3 cO :5'43 ÖX23 a 73 43 o r - 43 3d 43 3d 43 G 43 43 75 flft -Ë SS gft u8re’u ff ft -a re S' cu ff - ft 8 fl - W 2 fl t O u ff ff°-E-Effure^ S Q. cuff boy} ft fl -O u 0 9 8 8 u 8 fl ft u o n M rfl-'ft 7. ff ft öo re -Q g u £-0 o bx 4-> 43 M -u. ft-ft 2 W 43 d a (43 ffL a 43 43 tx fl u 2 u g cO 73 *3 bx q g c CX 43 bx o 43 23 N 43 73 43 E tx a 43 tX a a J 43 73 43 E 43 73 73 •o. re o ft Sfl-Sgre8reff.ya re-— -Shfirereo 8 H 5 .2 g g ft S g .5 Q r fl re a u ft ff N ff 5 ■•fl' re fl -« ft cs ff fl «A°2 re ft bo o g c bo 8 reft ft .4 ff ff ft 0 w a rt ft «- re e 8 ft -o re bo u >uw-ure a 8 ft re u ft 43 O 43 1 ff ftft a ^9 tl bo B «ft 8 fl re N tal O CA Q j 0 -ï a -o E - 2 .A ft 8 5 - o -1 ft s bo - 43 75 (D <-1 feP CO G a .73 O u O 43 J 73 43 CL G 73 d o G G Q O 43 ;o J 2 75 G .S a a .52 - v Q tx o tx o 43 a erf 22 73 N* a g 3d -v 3Ï S ■Jj 8 G G 75 tX ~B ft ft ft .fl, fl ré re S'3 d «re re Q 4J 43 43 o O 2 S ff 2 fa o ff re -E o ff ff fl w - fl ft b j o g ij ft ft- -u flft reft re ff O ft 1 8 Q -S fl. u ff ft 2 ft J e 2 2 X P fl ff* 8 fl C X "43 5; 43 a 43 2 s-o 3 a 43 a 43 73 tx c j Pd 43 o o 23 ^3 o B a •- ff d G 43 43 q> bx tx 75 E 8 2 re" 75 75 43 73 tx ^1-5 J o o re fl ff A o fl re bo ‘‘ft ré- u re M>.-.fl- ff E bo fl ft fl aj 4_» a 43 43 l u 2 a ff i o re re re p -7. re a ft n 1- ■^ff’ re ft fa N fl t O •g S fl CL u 73 a o bo g ff ft 2 re ft N 'ff E ft E ■EoS^-E^Ï-recn-ff^ffUftUjrëff-g ■E^ g-S'fffl-2o.MSMreflc> ftusuflurtOrerererereurere-ïre ft ff u ff Oi ft u offft «ffffffffffffft fl 23 'u) J G 43 rt ft-° ft 2 fll V o fl 8 re ft bo.2 -rt dl *T? 23 43 *- ca 73 1 o 75 43 43 C u- 5 tn z2 W MZ .4 43 -o ft 13 .8 G o 43 rt d g 43 re o1? Ï5 73 hL j3 *-> I 43 tX Q 1 rep -•-re o 1 -O -ft o I.Ë J N a 43 o o 4) U G - S1gft re E ff E •—1 O ^rë ff .y ff E re o ff .ure ft ff ft ft 0 ft 43 O 73 flft U O boft ff fl <J re ff a 3 re w o -’ re ff u U B ff ff u re ff ft U. ff fl ff v. v. £3 43 Lfl, ca 43 ft 73 4-1 a ft Sftft u o ff G 73 J3 23 Q o G H 13 O S S 73 a 73 43 73 .43 - a ‘43 d B s-g-g ftff ré ft u 0 52off8ftftb>-Eff-ggffff ft ft .ft 2 t re 8 P •- ca 23 n. bX 4j 43 kj - 4j G tX G fe^trf 43 - v ï^ftffgrere^affgrew re2£'Z1£apO5U>?'ücu ffÈEureareu-u bo u o ft ft ff ff re .ff ff ff p o re ff G tx tx 73 3 a h d. 71 -T! - 43 13 co *r G G 43 43 4-» 43 CX '3 G J ff .8, o 8- 8 re J, fl - - Sreft'S'^o ^e^-g-g«5§ CÖ Ka 73 O "73 4) -— fl 5 sf* SSs ^g^u|W->re ft n a h 5?. re cu re ff E 3 8 -O o DjS G 43 -ff G erf erf ff o u re 8 rt ft is 8 CU ft re O 8 bo bJ ff -E tx a X *T o ex 43 o Q <3 u bo.. bo p ff m 2 •'•-' 0 ft oftüftffuft'-3 e® n s; re fl fl u ff mtiUh-sa. - aft re CL 43 -j 43 r* ft ff ftöift - "ff a co re .E 8 5 8 tx u ft 5 9*4 o 23 4) 43 ’E a 43 CL a 43 *2 43 ÜOgHg-S bo g E ca o a 33 fl erf -- 43 re 1—1 Cu. Jff cö ®ff^ft SM--ft» fefl/.JS ê^F-S ®N C Eff «Hlïii’Ms2»§h:ês2 SS5B,' i|eriK-=“êsSSl ^=>M^S8WS*ai® ..-2® ->® !fl«o2S S -5 «S?fcff-E8ffW-èEfl SetEcff°EflEE®g« B-g®®-2---e ^®'2“2 OM«< 03 03 03 09 03

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 3