I I Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten nk ken' No. 4 Zaterdag 28 Juli 1945 OFFICIËELE MEDEDEELINGEN UUR. n. kum .DEN r PLAATSELIJK NIEUWS BURGERLIJKE STAND 'ieslant W. M. Oppedijk van Veen. an PREDIKBEURTEN 0 uit 5 Toren I ■avonds Uitgave van: Fa. T. GAASTRA Bz. te Workum - Tel. 45 bij »or an oor :ht Verantwoordelijk voor de geheele inhoud: B. GAASTRA, D 36, Workum I I ‘kd< de uitL WORKUM. Voor een goed gevulde zaal hield de Nederlandsche Volksbe weging in „Ons Gebouw” alhier een openbare bijeenkomst op 19 Juli j.l. Als sprekers traden op de heeren J. J, Kalma, G. Groothoff en J. Piebenga. Met volle aandacht luisterden de aan- naar voren brachten. Een viertal vragen die van het brood belangrijk verbeterd is. De bevoorrading van de regeerings- depóts in de afgeloopen weken is zoo danig geweest, dat thans mag worden aangenomen, dat in alle 5 Oostelijke provincies voldoende voorraden bij de detaillisten aanwezig zijn om snelle honoreering van de meeste bonnen mogelijk te maken. rdenina ran toe- de desbetreffende bepalingen Algemeene 'ieslanitoezien. Workum, den 25 Juli 1945. De Burgemeester van Workum, aardappelen, voorzoover nog aanwezig, en dat 1 t, vóór overtreding van dit besluit de scherpste zijn vrij van bon. Deze periode wordt ook weer het gebruikelijke zeeprantsoen verstrekt. Overigens is het rantsoen betrekkelijk ongewijzigd gebleven, De bevoorrading met een betere kwaliteit bloem zal nu wel zoovervoort- Zondag 29 Juli (Uren offlcieele tijd) Workum (R.-K.) Voorm. 8 uur Vroegmis. 10.30 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. Loos Nam. 5 uur ds C. C. H. de Loos, van Parrega. (Doopsgez.) ’s Avonds 7.30uur dsG.de Groot (Geref.) Voorm. 9.30 uur dr D. S. Attema Bed. H.A. Nam. 2.80 uur dr D. S. Attema Bed. H.A. en dankz. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Dienst. Nam. 2.30 uur Lezen. Heidenschap (Herv.) Nam. 2.30 uur ds J. Loos. Ferwoude (Herv.) Voorm. 9.30 uur cand. van Arkel van Erichem. Gaast (Herv.) Geen dienst. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds Glashouwer van Nyverdal. (Doopsgez.) Geen dienst. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds Jansen. Nam. 2 uur Lezen. Koudum (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds G. d» Groot. Personen die op reis moeten. Personen, die een noodkaart hebben van een van de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijsel of Gelder land ten Noorden van de Waal, kun nen voor reizen naar een ander gedeelte van Nederland de geldige bonnen van hun noodkaart ruilen tegen rantsoen- bonnen, welke in het geheele land gel dig zijn. Zij moeten bij den distributie- dienst van hun woonplaats kunnen aantoonen, dat hun reis beslist noodza kelijk is. Voor reizen binnen de vijf genoemde provincies is geen ruiling noodig, daar de bonnen van de noodkaarten, welke in deze provincies zijn uitgereikt, in dit geheele gebied gelden. Rechts gaat niet altijd voor. Herhaaldelijk wordt thans als veilig- verkeers-wenk gepropageerd verkeer van rechts gaat voor. De K. N. A, C. maakt er op attent, dat deze regel in zijn algemeenheid sinds jaren al niet meer juist is en het advies derhalve op gevaarlijke wijze verwarrend kan werken 1 Immers, in feite heeft alle verkeer op hoofdverkeerswegen (hoofd- Workum Van 19 t.e.m. 25 Juli 1945 GeborenHiltje dv Hendrik de Vries en Theresia Graafsma. Jeltje dv Rinnert Har- wezige“ naar wat deze sprekers tog en Gelland Vrolijk. Tjidze zv Hendrik ten Dam en Elizabeth Dykstra. Geertje Jo- gesteld waren, weiden tot tevredenheid banna dv Siebe Adam Westra en Johanna Schaper. Jan Douwe zv Jan Bokma en Anna Haagsma. GehuwdPieter Fekkes en Dirkje Jong- sma beiden te Workum. OverledenGeene. De Nederlandse Volksbeweging. De oproep van de Nederlandse Volksbeweging heeft in brede kringen van ons volk weerklank en instemming gevonden. Dit is ongetwijfeld voor een groot deel hieraan te danken, dat diep in ons volk de overtuiging leeft, dat een terugkeer naar de 10e Mei 1940 uitgesloten is en dat alleen een groqts program van herstel en vernieuwing ons volk geestelijk en stoffelijk redden kan uit de chaos en de moeilijkheden van deze tijd. De Nederlandse Volksbeweging is de tolk van deze vernieuwingsdrang. Zij is geen eenheidspartij. Zij kan dat eenvoudig niet zijn, omdat voor ons volk altijd slechts een eenheid in ver scheidenheid aanvaardbaar zal zijn. Zij wil slechts een werkgemeenschap zijn, waarin plaats is voor ieder, die aan het ontzaggelijke werk wil deelnemen, waarvoor ons volk op het ogenblik is gesteld. Wel echter is de Nederlandse Volks beweging van oordeel, dat het onvol doende is, wanneer deze samenwerking alleen maar zou bestaan in het gemeen schappelijk aanpakken van een aantal incidehtele maatregelen. Wie zo ziet, ziet het probleem van deze tijd niet groot genoeg. Wij leven op een kente ring der tijden en alleen uit een diep gaande geestelijke vernieuwing zullen de krachten vloeien, die Nederland opnieuw gestalte zullen doen geven. Daarom moet allereerst over ons ge hele volk een nieuwe gezindheid vaar dig worden, een geest van persoonlijke verantwoordelijkheid, van bereidheid tot het brengen van offers, een geest, die op alle terreinen van het persoon lijke en maatschappelijke leven ernst doet maken met de zedelijke normen, waarop van oudsher onze Nederlandse samenleving rust. De Nederlandse Volksbeweging ziet deze geestelijke vernieuwing als haar eerste taak en alle hervormingen op politiek, sociaal en cultureel terrein als een uitvloeisel van deze vernieuwde levenshouding. Deze geestelijke vernieuwing is samen gevat in de term personalistisch socia lisme. Personalisme, dat betekent, dat het uiteindelijk gaat om de eerbie diging, de waarde, de zelfstandigheid en de roeping van de menselijke per soonlijkheid, die in deze tijd we hebben het in de achter ons liggende jaren aan den lijve ondervonden meer dan ooit wordt bedreigd. En socialisme, dat betekent, dat de bran dende maatschappelijke vraagstukken opgelost zullen worden op grondslag van een consequente sociale gerechtigheid of dat zij anders niet zullen worden opgelost. Personalistisch socialisme een ontplooiing van alle zedelijke krachten, die in een vooruitstrevende politiek al die voorwaarden wil scheppen, welke het aan den mens, iederen mens, de arbeider evengoed als den werkgever, weer mogelijk maakt om werkelijk als mens te leven. Dit is de grondslag, waarop de Ned. Volksbew. haar oproep heeft gericht tot ons gehele volk. Tot allen, zonder Toelichting op de Bonnenlijst van 22 Juli—5 Augustus 1945. De bonnenlijst voor deze periode werd voor het eerst sedert de bevrij- ding weer centraal in Den Haag vast gesteld. Uiteraard wordt thans getracht zoo spoedig mogelijk de beschikbare voor raden gelijkmatig over het geheele land te verdeelen en op deze wijze tot een billijke verdeeling daarvan te geraken. Tot nu toe was de toestand zoo, dat in alle drie gebieden, waarin ons land was verdeeld, een ander rantsoen gold. In het Westen had men een rantsoen, dat er op was ingesteld, de menschen zoo spoedig mogelijk weer op krachten te brengen vandaar b.v. de zeer groote hoeveelheden vleesch, welke men verstrekte, doch geleidelijk aan weer verminderde en thans met ons iantsoen heeft gelijk gemaakt. In het Oosten en Noorden bestond vlak na de bevrijding een overschot aan melk, dat niet afgevoerd en door kolengebrek niet kon worden verwerkt, vandaar dat hier, om verlies te voorkomen, het melkrantsoen hooger opgevoerd moest worden. In het algemeen trachtte elk der drie deelen van ons land met de daar aanwezige voorraden op de een of andere wijze een rantsoen van 1800 cal. of iets hooger te bereiken. Ongetwijfeld zal iedereen begrijpen, dat wij zoo spoedig transportmoeilijk heden en voorraadpositie dit toelaten, moeten trachten, niet slechts de calo rische waarde van het voedselpakket overal gelijk te maken, doch ook de de enkele boomen, die wij samenstelling daarvan. Iedereen in elk deel van ons land behoort hetzelfde rantsoen te kunnen ontvangen, dit is gewoon een eisch van billijkheid. De gelijkschakeling is begonnen, maar nog niet geheel vol tooid. De voornaamste wijzigingen, welke ons rantsoen in verband daarmede voor de komende periode ondergaat, zullen wij hieronder nader bezien. Het melkrantsoen voor personen boven 18 jaar is teruggebracht op 2 L de noodzakelijkheid hiervan is reeds eerder betoogd, omdat de melkproductie van ons land als één geheel genomen, dit rantsoen van 2 L. ternauwernood toestaat. Daartegenover staat echter een ver- hooging van het vetrantsoen tot 250 gram boter of margarine of de daarmee overeenkomende hoeveelheid vet. Ook het vleeschrantsoen ondergaat een gunstige wijziging, ofschoon dit op het eerste oog misschien andeis lijkt. Tot nu toe werd verstrekt een rantsoen vleesch van 250 gram met inbegrip van been, thans wordt gelijk geschakeld met het geheele land en een rantsoen van 200 gram vleesch zonder been gegeven, overeenkomende met circa 270 gram vleesch met been. Het rantsoen nieuwe aardappelen is verhoogd tot 3 kg per week, oude is, hajZe zullen op het Dwarsnoord en bij Istoffeijde Ferwouderweg worden opgeknapt en voor zoover de smid ons helpen kan zal het hekje worden hersteld. Laat ieder dan meewerken om het goed te houden en laten de ouders de kinderen er met nadruk op wijzen, dat zij niet door de plantsoenen heen loopen. ieslanc Wij hebben de laatste jaren herhaal delijk jonge boomen geplant. De steun- palen zijn echter dikwijls opgestookt. Dit euvel was zoo algemeen dat het i FriesjCollege van Burgemeester en Wethou- in zijqders het haast niet aandurfde nieuwe ng vaijboomcn te planten. Toch is daartoe gezieibesioten, in de hoop, dat U mijn ver- 111 1 jjzoek ter harte wilt nemen. Als ieder, no. y3L,root en kiejni meehelpt kan er te pelegenertijd in Workum ook nog eens :en groote boom staan. De politie zal op de naleving van van de Politieverordening scherp Workum, den 25 Juli 1945. ACPI Burgemeester en Weth. voornoemd, le TorJ W. M. Oppedijk van Veen. -I De Secretaris, S. H Jelgersma. Avondsluiting nieuwe begraafplaats. Burgemeester en Wethouders van WORKUM maken bekend, dat de Nieuwe Begraafplaats van 1 April tot 1 September des avonds om 20 uur en van 1 September tot 1 April des avonds om 18 uur zal worden gesloten. i Bezoekers dienen hiermede rekening >KAARpe houden, everd Fryske Brief V As earstdeis de spanten er op steane en it oan ’e Maeibeam ta is, scil det de Fryske dagge wol wirde. Hwent de minsken dy’t yn det hüs komme to wenjen, binne Friesen. Op ’e listgoatte scil men léze „Krite Warkum fen it Kr. Fr. Selskip.” As men it bistek en de teikening bisjucht, kin men sjen, det it noch al in hiel gebou wirde scil. Hwet in romte, en det is mar goed ek, hwent der scille hiel hwet minsken ünder dak brocht wirde moatte. Do’t ik sa it iene en oare ris biseach, tocht ik foart yn ienen, wis der is een bulte romte, mar it is dochs spitich genóch net sa great det alle minsken in plak taskikt wirde kin. Der is allinne mar plak, for in bipaeld diel fen de Warkumers. Mar lezers, lit my it bern Ijeaver by de namme neamme. De krite Warkum dy’t okkerdeis oprjuchte waerd, stiet op Kristlike grounslach. Sadwaende scil lang net eltsenien der lid fen wirde kinne, om 't hy,net alle kesten yn it karbrief neamd, ünderskriuwe kin. En det is neat net slim en ek neat gjin nijs. Al sünt 1908, stiet neist it aide Seiskip, (det fen 1840) it Kristlik Selskip. Letter kamen ek noch „de Jong Fryske Mienskip” en it Roomsk Frysk Bonn. Hwet is der yndertiid wol raergüd fen opjown, det del* neist it Selskip fen 1840, ek noch oare Fryske Selskippen oprjuchte wirde moasten. Hwerta is dy spjalting nou dochs nedich, sa waerd sein. Al dy Selskippen hawwe dochs itselde doel! Wis it doel kaem frijwol op itselde del, mar de wize hwerop men det birikke woe, der siet noch al hwet forskil yn. Elts dy’t hwet op ’e hichte is fen de Fryske biweging, scil tajaen moatte, det just troch it stribjen fen de ünderskate Selskippen, de striid in djippere bitsjutting krige. Mar hwet moatte nou de minsken dy’t yn it nije hüs gjin plak fine? Hwet om ’e doar stükjen bliuwe en inkeld as derris in gastmiel is, mei om ’e tafel skikke? Of is der in oare wei to flnen? Kinne wy gjin rie skaffe Ik mien fen wol, lüsterje marris. As de krite Warkum, iêz- en skriuwlessen halde scil, scoe it dan sa’n great biswier wêze, det der ek oan meidogge, hja dy’t gjin lid binne, om hwet for reden den ek? Mei ynliedingen en lezingen oer algemiene saken, krekt sa. Wier wy moatte de doar net sa stiif ticht h&lde. Us net tofolle opslute yn it rountsje hwer 't wy ta hearre. Sjuch frjeonen fen de Fryske krite, jimme kinne twa miggen yn ien klap fange: Foarst, de eigen leden, mar ek dy’t buten de krite steane, scil sa Ijeafde for de eigen tael bybrocht wirde; Twad: Det ek under de lêst- neamden, warbere striders komme, dy’t witte hwet hjarren to dwaen stiet. Sa scil jimme stribjen dübbel en dwers fortuten dwaen kinne. Sa scil it nye gebou, hwet ik „de krite Warkum” neamde, in pronkstik wirde for üs aide stêdtsje. Mar ek in sterke testing, in hecht bolwirk om üs djür bisit to fordedigjen tsjin allerhanne frjemdsin en ütwrydkens. FRISO. 68ste Jaargang Bekendmaking. De Militaire Commissaris te Sneek maakt het volgende bekend In het bericht van schorsing, gepubli- D ceerd in ons blad van 20 Juli j.l. is >een storende fout geslopen. De heren J'H. J. Bachofner te Bolsward, en J. F. 5 Maij te Sneek werden n.l. niet geschorst, vdoch gestaakt in de uitoefening van yhun functies. De Directeur-Generaal van de Prijzen vestigt er de aandacht op dat het 't nog volledige tegen de b eiPoeder, peterselie, ui, kruiden, zout _en peper. Maak er croquetjes van en wentel deze eerst door het ei en daarna ■teerin^door paneermeel. Bak ze goudbruin in een koekepan of in den oven. Deze LCn hoeveelheid is genoeg voor 4 groote er stuk of 8 kleiHe cro<uetten- uitgekomen, waarin de belangrijkste artikelen van de laatste nos. zijn opgenomen. »Het Kompas» zal zich voortaan bezig houden met de proble men van den dag en stelt zich ten doel de bevordering van het algemeen welzijn en den socialen en cultureelen opbouw van het Nederlandsche volks leven op den grondslag van het Chris tendom. Binnenkort zal een nieuw politiek weekblad verschijnen DE CHR, HIST. NEDERLANDER. De redactie zal wor den gevormd door de heeren H. W. Tilanus, voorz. der Chr. Hist. Unie te Den Haag en Mr. R. Pollema te Leeu warden. FRYSK EN FRIJ, in nijsblêd for it Fryske folk. De Leeuw. Koerier» skriuwde der okkerdeis it neifolgjende oer Under dizze aerdige namme is der koartlyn in Frysk wykblèd forskynt, det utjown wirdt fen it Frysk Selskip, it Roomsk Frysk Boun en it Jongerein- boun meiinoar en det fen Eisma yn Ljouwert, yn ’t foarige ütjower fen >Sjucht en Rjucht«, printe wirdt. Ynhald en ütfiering binne beide sa, det men allinne mar winskje mei, dat it sa trochsetten wirde kin en det tüzenen Friezen yn it heitelan en om utens hjar der op abonnearje scille. De Redaksje sit yn bitüfte bannen de hear J. J. Hof (Jan fen 'e Gaestmar), ald haedredak- teur fen it Leeuw. Nieuwsblad, en de hear J. K Dykstra (Omke Jan) ald- redakteur fen Het Volk, binne for dit wirk oer alle boegen birekkene. Der is gans forskaet fen meiwirking en elk kin syn miening der rounüt yn sizze. It moeit yen allinne mar, det it Kr. Fr. Selskip miende net oan dit algemiene blêd meidwaen to kinnen. Yn 't koartElk dy’t mei it Fryske libben op ’e hichte bliuwe wol, m o a t dit blêd léze. onderscheid van religieuze of politieke overtuiging, om uit een besef van waar lijk nationale verantwoordelijkheid ge meenschappelijk de hand aan de ploeg te slaan. Wij willen allen weer naar een Nederland, waarin vrijheid zal zijn voor allen, recht voor allen, arbeid voor allen. Tot de gezamenlijke arbeid daartoe heeft de Ned Volksbew. het sein gegeven. Recept voor eipoeder AARDAPPELCROQUETJES (4 personen) 1 pond fijngemaakte gekookte aard appelen, 4 eetlepels eipoeder, 1 fijn gehakte ui, 4 afgestreken eetlepels gehakte peterselie, 1 theelepel tuin kruiden, zout en indien mogefijk peper, 1 aangemaakte ei voor paneeren, pa neermeel (fijngemalen Eng. biscuits), vet om in te bakken. Vermeng de aardappelen met het Ter bespreking Het aantal nieuwe maand- en week bladen groeit en met de veel verbeterde postverbindingen is ook de activiteit van de uitgevers toegenomen. Direct na de bevrijding van het Zuiden ontstond groote behoefte aan een vakorgaan voor de boeren en tuinders in dit gebied. Niet alleen de tallooze overheidsmaatregelen eischten nadere toelichting, maar ook dienden de boeren en tuinders door vakmen- schen te worden voorgelicht op welke wijze zij zoo efficient mogelijk hun gronden konden bebouwen in een tijd van schaarschte op het gebied van i werktuigen, kunstmest enz. De BOERENKRANT, weekblad voor alle boeren en tuinders in Nederland, bevattende de officieele mededeelingen van het Alg. Commissariaat voor Land bouw en Voedselvoorziening en van de Directie van den Landbouw, voorzag in die behoefte en thans wenscht men deze krant om te vormen tot een landelijk orgaan en haar overal te verspreiden. PEN GUN is het weekblad voor de Nederlandsche Strijdkrachten. Ook par ticulieren kunnen zich thans hierop abonneeren. Het maandblad ONZE VLOOT is gewijd aan de Nederlandsche Zeestrijd- krachten. Hetjuli-no. was typografisch keurig verzorgd en van interessante illustraties voorzien. In Augustus zal wekelijks verschijnen DE KLAROEN, algemeen onafhanke lijk blad voor de Jongeren in Friesland, en daarna tweemaal per week, zoo spoedig mogelijk geïllustreerd. Het blad zal geen enkele politieke partij of beweging vertegenwoordigen. Alle rich tingen zijn in de Stichting >De Klaroen» opgenomen. Gezien de plannen zal ditj blad voor de jongeren van veel belang kunnen wezen en dus is straks ’t woord aan de jeugd. Van HET KOMPAS, Nederl. onaf hankelijk en actueel weekblad, dat van October 1943 af als illegaal orgaan wegen) voorrang boven alle kruisend verscheen, is een recapitulatie-nummer verkeer, terwijl op wegen van gelijke Toelating leerlingen O. L. school Workum. Burgemeester en Wethouders van WORKUM brengen ter kennis van de ouders en voogden, dat op Maandag, 1 October 1945 nieuwe leerlingen kun- I1T1 nen worden toegelaten tot de O.L. jschool alhier. Kinderen, die op 1 Oct. eela.s. den leeftijd van zes jaren hebben bereikt, kunnen worden toegelaten. r Aangifte bij het Hoofd der School, iaar den heer IJ. Oosten. Workum, den 24 Juli 1945. Burgemeester en Weth. voornoemd, S W. M. Oppedijk van Veen. De Secretaris, S. H. Jelgersma. van de vragers door den heer J. J. Kalma beantwoord. Ook het dubbelkwartet, dat na de sprekers ter opluistering een vieital Nederlandsche Volksliederen, onder leiding van den Heer B. Sijpersma, tén gehoore biacht, vond veel bijval. De avond werd geopend met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus en gesloten met het Friesch Volkslied. Het was een zeer geslaagde bijeen komst en velen weten thans wat de Nederlandsche Volksbeweging eigenlijk wil. In verband met een te houden vergadering voor de verkiezing van een definitief bestuur van de Neder landsche Volksbeweging, afdeeling Workum, wordt beleefd verzocht, het ingevulde formulier van lidmaatschap zoo spoedig mogelijk in te leveren bij den boekhandelaar Mulder in de Bagijnestraat. Onze oud-stadgenoot, de heer P. de Vreeze, is benoemd tot bode aan het stadhuis te Franeker. a Bescherming Plantsoenen en boomen. De laatste tijd is de zorg van het voor onze ‘risoenen en ere en. op dt fwegetpubliek larderL- 11 ieiiin Workum hebben, onrustbarend afge- nomen. Bijna zou men zeggen is alle r voo,zorg verdwenen. Nu de eerste nood aan 3perktfbraadhout voorbij is, doe ik een ernstig beroep op alle volwassenen en op alle lis, daikinderen om de plantsoenen te ontzien. hd Ze zullen op het Dwarsnoord en bij bescheiden plant- orlopi| 3maakl, n vaar' :eer op. ie geal mde dt vesting vesugt er ae aanaacr jn, zicïPrijsaanduidings-Besluit bij deigeldigheid bezit, maatregelen zullen worden genomen, geschreden zijn dat overal de kwaliteit T a or»*. L» r rxnl n.a »l-\ .4 r» Iq verbind hiermede wordt medege- Sneekdeeld dat de contróle op de naleving ~yan dit besluit zal aanvangen op Maan dag 30 Juli a.s. - 't' van I “1 Lt V0I 11 ,l»w**w** w— «w W.*- w. f--J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1