s U) I X a a a UM a a a a Ml 1^1 fl £Uih J iii ÏHfliK fififflt ra§=J©Kxg e^^c-gë^bt teg g a---®-O 1- s n gre 0^3 S-r-8- g rag g ■S aj®8?®raEi:„te.® ^®^reraE|®® g'g r-h II. fl o 5 N 1 o I lil^^ I :h -O p :P I „^1 i- er si :ia sair;fg§yi O X «2 X d-.S X ,ö3>nhU--:?- >teMgt;s8©-HS-as'2 2 -8 S N 8 .5P-5 re 5 - g-i •gif o-iilJs c§a£5 o bnre ©.re d ere--? - ?a®9 S.X <te< o o M) q co 2 d te r c re re ia «J§rf - •^•*844 rtt/5 Hf F ©o g <s-r Ol:!s-s 8 E 0 *- g E a-^ 8-;- s r- s s I 3 s E^3p.g=^ c K— a S 2 -* s 45 O Zn1 J iff Ie CU - ■p 8 g 02 a ft 2-mJ^ £2 J a^gés^-a -"3 S?3 2 3fJS -§i^s s _!«re a •ls*.B Ml lis--? B 3 j f sa&hl^ .a 43 - ƒ2 Tfl 73 45 rt ’3’ “2 2 3 cn I B j ir r/1 -ra u 2 3 CU T3 2 15 1 8 fa 2? is’SM^g nber 1945 s 5 ?2 £rf p <2 jd 3 jrt oSSs s e CO u leele inhoud 'orkum is dit jaar 4 inno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden ont- beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. bij de Ned. P. Huisman 2 o *s 8 a z u Cft a 2 3 ot a <5 al M O 10 o 2 z: o. V W c Z .2 "3 o 2 v b£ H cn -3 J z u z z o a 3 <u e Q a u «Z a 0 Z UM a a a a a a a I S S a i u b i b S o bj ^2 cn a z a z a b 0 a 5 g o 3 E .2 .2 5> s g ci .2 w w g s es 55 <u ten har foart- iwe, sadat it t. a c5 s ASTRA Bz 45 s -g :id van ruim nd terug onze Souwman, ge in 1940 ver- :eft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ze plaats af- ieeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- ooven wonder x> 2 g n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. 8 8 o id 8 set meiIt :d bikend koe r goed bikend le Skurer, dat foar in mingd rende>Éala Het >Edele bloed, tsjuch oare wize as )izze stikken surde. Master to springen, tjonge, en dan noar. In aer- ’t er in stik kte om op it i it allinne to do ’t er dit hwat manlju, fan Menaem» jen. Fansêls i net sjonge, 3 ófwisseling hjir in Fryske Irsleden binne I Vries, S. Tj. sr en Rimke Eg 11 3 '•Si v fl G X] *7 <U 0 -2 5 >2 S3 'dï-C. £.2 2 8 S a o S 2 -a a 85 8-g 8 g cï Q 2 JS I t;§ c g u ieer en Jiffer lts in moaije e fan Berend spile troch de Boer en iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A |i fleurig stik is dan ek in 1 aid en jong, 'e gong. ure, do 't de n punt efter isde noch op iun en sei ta, om noch ien jounen balde r meidieling ’e krite om’e ap Woansdei- Oer 4 wiken rriich halden :relkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan rke, en nei it Gez. 180 1 v. d. Tuin üs il ê-S.s predikant der nPingjum beroep naar s eö ïz; S-5 5 E t wt;'C 2 2 S L 3 3 v o ccq “cf'Ë 2 S w a 4 Sis 2ÏS fl u g a 73 8 i X' 45 n 8 5 5 -2 2 2 g t 45 E o s g£:S£ •E EW o ®»S^ c 2-s’0 lO-g UsS ikale lieding 1. Ek wiisde ningswird op Friso” lang st wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan 'e 2; -=: ÏS w c iw •o J! ‘O ’i-s U cDE u .8 j s a s Sm 5-8 •u -o e Sx x> o E - 1 w ra n: - s U S a 2 2 2 2 S s1<8^Ss-h° •5 -« E E 2 «2-3 43 73 *E ^«2r^’°2'2 8 J-o fl ft rn fl 7S S'S 43 2 U 2 p ft fl 1 ih -w -S' 8 5 s 3 2 •12 ■"2^2 •2^-5 g 8 a -2 ij* 57 •u fl -o O X N SS 8 s-g e 5 .2 w 5 S ra - ex -En3 a -fl> S-a JJ JS at cl D d 2-5^^ ra J 3 It ©V S 2 fl <15 4-» D - 5 a w 0 S .2 ’I £2® ^ra-2 .2 43 1 b£$°>2 8 9 e 5^ S o 5 g-S 1 Soa'So’t g cl.© o .d S 2 O n JU 5 -o ra E 5 -e e g g tg o Ti - a; E 2 g t e - "j h a 2 g o «t a ©lö 2 a 5 S ra S Ë.S re 8 a 8 :^2^S S 3 g^x S s cl£-° - s a -g g t?Ö 8-°co fl fl 43 43 ta Sjs s 73 •d o ^8 go© X o - SS -3 73 •2 8 9 o y “h' xS -x.2 bnS §8 sè «f©s£"’= ti'S; a£ slf d^© 45 a-S S 8 O 45 45 73 73 8=22 E| 2 S 2 g 5 S 8x N Jfl» - 5 fl 8x 5 S3 g u re D w> 5 re re g q o -o ©'O |a^§s^S 8-“ S3-2.8 8.2.11©© u .8S re^ss-s afe* S J h. 5 8 g a S bn 8 ^8- _a ^2 S a g ©2 T-a “'at» 3 CL O fl -p g-° 2 xre 5 s 0.5 J'AS^ü 1 sV s’>-° p •ets a g O 5.2 s 8 S o g fl we 8 0 re X 2.^ fl 2 I ^8 8 S-8^8 ©xx- reus rere u« q’qqoó' mMcqcq~cq - Sx§.®ëg I ■’reg.fs2 -J ipreSg '-*:a>.2£ d^ ‘©8 aS •o jp-8 ë“5 te ^-2 S* u O -©.2> 5 ra a x x a i x ra -S - 55 a ,g flH° g s W-S ora w n &c £te d o o fl <D s 45 G re g 15' ti fl S 3 -g t: N £2- c g°t» E J o t 9 H _c J; v •dës d fl ë‘a“8 g ra -tel a o 2 o C-d aS -S.2 g*:ix^-* g-2 a-^re -g'cre’fc *- P-.S raS-^ra£®« cure a ©ca <J «rt S o a g S g J S &8 8- SS 40 co O O O X I B o g 5 5 §Si25i.S -g fl 45 X 43 a o re x g Eo g x 0 g ra S S 2-5ÊSS© 2 585^0 'ra 8 X u “e- g ra £3 M ra E 3 a t j-ï fl-° ©dr S B o ^'^^>2xï'SstaC 3 2 NJ S 8 t; o.2 o a 2 g o ra x o u -o .2,-e :=rre o S Q-x x a o x o p g - 2 a x 73 x g Q Sjx 8 h a E x S S'3 ^<>2>ao;5jsS«2tS°S“ 9^ Sm*2 m •s ;o^ re 5-s ..3©^l|u©© jc S 3 x «TJ a o o ®0x &x g te te y «re*© E 0 O 5 X ostw-'s Ma V^xïgao re re ®x je -3 - S b -g z w - w K a £°>=dS.o ■?l ®1^ S=|t&£. -S i re t - S.K.S ?S5i.SÏ3 §Ï3 s o 2 e X v •r S 2 2 - E ^re 2 r o o - S-S .2 x a§2.^^^d®fe|g •fax E'Sagig e. u S I U £- _.E S o5 43 fa E o s e ax's .2. 2?'5 2 re o re ca-ëM .-'£ S- 2 tl-2 o s 8 S ‘i ’1 s S 8 8 8 fcc s - "Bl a x X E 4< a m.s r o s-s.iii ra's -• 43 See s x -«Ê ïH s 3 - d ux •g a «re 5 te 60© o O 3 P O „7 p M C* CL 'S uS - d”? ^ra^1 E ïfa 3 S Q. p8-5 - Z< 2 «-g-8tJ fc aï„. 75 8 .a re k ra a 3 «la 8 a -g B &g g’ Kt =2S a.ssgd •S2 S ST^re 5 .E x 'JJ x ré 5 g 8- kg* ofa d-8 o b g p N K r §.d £'f 12 a a g - 0 E E'ël digs ®2gd^|rad® re g ®rt ra ’S-l a a fl tn :?-S - o 12 -o tj x a ra •- 3 *5. ^0-g - ©f8 Ho e 3 tol yj s H S tire x s M fl rt rt sj; 5 a o - ^reë-x ó-« e 2 X 'i. 8 ra bo .9 2.-3©" 1^.2» i rt re 'S| X d t x o re re 8 S S o 6 o x o 8^ S O 'w S m «o -x <1 - -sl 1=2.2 p 32 te. I g a^- e e S'n ra ra - j x 3 a s X -Ë 8 2 x 8 §i| e ®rê CX £te Erêx £x-^ o 5 te a ra- «M E2 X a “.2^15 L 2 - •S s 3 5 0'S Ë|§g o bf. g-„ :=,^-S g g-S’-S S 3 d rt C 5 N 8 o - <e E c ft 4> O O <u a .9 43 fa d CX .9 .2 ra te. Cs a Tl TJ "O U Cl <u O S u a rt w 75 “S a co o X &o CD <x> Q&q 04 43 N 73 'Z N 43 43 V fa 1) T—I T—T—T— o 4Q 40 40 43 43 CO 43 CO a o fa O a fa u> ft CO CU’ü a 43 •fa 43 D O Ui rt o <a a 43 73 O 3 tf) fa •71 O o 73 CM 03 E v rt 73 rt a c 43 .2 u A a o o o a 03 03 03 w O g c o2 jS.® ft rt 43 mFBISO” 03 CT5 C= 03 CL 0 03 C3 CD toD 03 ft ft D P5 LQ O rt a 73 u rt 43 U ft ca a ft o <u s o a rt tl V 73 a ft a <3 o o a v o v 73 43 43 bJ 03 rt ■C3 10 N a fa 'c£ C 05 *cx Ui ca ca v 73 d 03 43 43 a rt O 43 *0 fa a rt 73 43 75 fa 3 O 43 73 ft O bJ ca fa <3 73 43 73 G V O •o a "c= 03 t3 o o a 43 C/) 4= t5 fa a o o •oc 73 a 0 N 45 43 a fa rt jd O u u a <n s ■o 3 O CC 5 ca o O M w 01 a GL. O D h al a a z z o M z c_ Im I I a >1 rh O S rt- X' 5 cz> =s 03 D. w b N •OJ3 T3 O N u U. re S3 O O T3 .H -o co C ■oc O 43 c 4d "o N U CL, a o P4 o 4, O bj» C c8 03 03 E 03 (fi z s H - -O Q. <U C/2 LO O 5 a 45 a u as s’ v •C M D cw L— OS a h S u N X a a a 3 <u a o 75 C CD CD o E .3 rt 2 Q- ft C- ft an ft ft ft O ft CL ft a> 9 00 o u u •oe a <u o o Q a a S rt CQ 75 <u ’H o o a v V .J o E c ct Cfl 45 fl U GL a Q E 73 O O z o 3 S 3 a S CD «2 a <D JD <D <D c« n >2 S.'s c -S a 7 U d u CD <D CO 04 Um o CD G bB cS a <D CZ2 51 44 O -r fl d ’S C» c2 d ‘‘d X5 O b£ i x d d o .2 ‘S <D CD X CD t> N 45 fl O ‘d^ CD 2 »O CD O .d <D ®.tsS r— S-, qj cê cr‘ ÓD "o bn o' Dl cd ■x a c3 o 72 d b£ <D c5 P-73 O ƒ3 O o .22 c u ra H ra s» ra s g. i- Q 8^ c S3 u O •o a a o ca - O Q c L 45 Ct 5 3 aQ D CD pq c= 03 E M C3 C U* 73 Q- fl O .2 c O o 45 7J ~3 45 E a .2, u rt "O e .7 .E cn u <D O\ CL 4> 45 - -O fl N bt— cd s tuo as s o Js -Zn D O tr c C CL - N E .2 d X d o <D d S J2 a c W 73 7) .2-5 45 73 A XJ _5 35 'o® 'h fl 3 c CÖ o Ö5 fl CD 75 CQ 75 g 5 .2 X5 c <D CD C5 73 •Q C i a «5 73 O Q. 43 O u ÖjO 45 73 4) 45 cn XS a 45 45 '73 •s o t! 4) *3 ‘1 5 O c 3 0> a 3 _S u cd K w 3 U. O c i tz CO 5 o n -Q o c tuc a O ra O ?5 V il M TS 0 3^ ®O> «5 Vi fl öjo ct CT! rt 7) CA 1 .2 CU c U5 u CA O C XI rt cn 45 73 -O 45 45 cn d S §0 3.£ ai M S d 8“ a >-a 5 ra w w - 45 73 fl .2 xa C' 45 .2 t,: &3S - i u §8 o 44 e 0 S o d b£ 0 CA .2 -y— o o fl 45 45 2 V 8p fl o c fl D C X3 p *-0 45 J3 w 45 0> •7 a> >-» «e, «42 H- CO <1 T3 if? B cr r» i o H-l 03 -o u S 3 8 _r 8 c - a'a 8 <^o'cs-a<a©^cs a oaafiSanö +3 e 2 fl W-E-0 45 fl 73 'O d O 2 o fl 45 bjo cx' 45 73 45 43 S JJ rt ff ÖX Ö43 g -* •- 5 KA 43 'O 43 W ÖJ073 ,p 8 ’A .■fl .2 - 5 y 4-» tul S V «•8 o nl •°73 O - ta a fl o -.2 x> <d fl a fl 45 CA 00 fl -o t o E fl rs 8^ 0 .2 a-S s- 'Q W W Ui U 45 45 73 ft b£ -a x; 1 ft CA *fl fl V U X3 73 ra g o -K w S fl CD o -o O v a H a 2 a a O) v 1» *J CZ2 <D^ 73 fl CA 43 fl fl ft fl XI 4ü tw O ra S vu CU E - E o o a u ..x: M u CA 73 ■«3 G - 44 tr> *T^ iZ ujj Q5 fl 73 ft 45 J rt ra CU 55 o XI .2 a 2 a •a •o ra co^.b.2 V Dl buo r” cc cl 44 >-< -<r- ‘i ra O S-l Ul .r-l' ft ÖD •J J dC 4) <shUGO pC€ fl44 0573 fl ft So'S .2 5j S a x> 8 5 ra ft ft tuo u X) 45 I fl 45 U 43 ft fl ft O O SS V C ft Ji 43 <5 Q cn 43 73 o .2® a - -- -- rra» X2 bz> cl x: n V bx> .-I a O o .-. N fl <J .S 41 S-5=Sxi 1 o s a« ft -- 43 44 tUS’Q rt O <3 N 73 -"45 3 C X3 u i) 77 43 Q o U fl Za o. o o N -a ivr Q I- W .2 43 cl a. tuo j, a ■g r> r> ft Z; nt v 43 B 4) tO) 4-r*43 ■Eo 5 a S 2 g u -ü ft G 43 r* •S o tuo E u -® ■a w 1-1 o 43 43 43 43 O X 45 O X g a *E fl tuc v g X O a 43 a - 45 'Lj t; 73 O V 45 Q Xi fl E .^•3 O 45 ft an S o CA rt ra a «•5 ’ca fcM m_i d3 2 - a 43 D 45 A tUD 43 -f?r fl «fl* A 43 T A Z 43 3? 43 2 o 'o o i 73 o. o CA O c 22 £3 fl 43 D u fl CL 4) O 73 u a 3 J 3 x 2- 73 "u S UJ v b® q CU -O O O X 0 5 XJ tul ra 2 73 43 0’3’0 E ca 2? E JE ’’ÊT u fl d o d CD N <D <D bC d d <D 73 O •F6 r 0 *2 d 0 ■fc 43 GO 43 73 t 43 fl <3 43 43 45 X 43 O - 73 Z ■■- CUO 43 CA - Mxi fcuO-O _43 U O O fl GA ft c c ft 45 b3 »-■ ft X u Q <3 tuo^3 u! M -S o •o tuoO d< Os v gp 43 X E 43 Q- 43 C/) \o a 43 73 45 D --m CIO tuO-0 fl ft .2 g S o *j N r»v fl 43 D a o fl a ’w O u »M 45 ra« "E .5 ."2? a ft a fl a 43 - 2 3 ft N ft SI CU5 -» a -o ja 5 o^S .0 cf -a A l. SF ti hr o s= ra «2 *d •’7 J M "O A* E o U- c I a ■3 X o x -H <P?O G-S C2 Oic fia® <x -ï o 8 S 0 S d 45 43 N S o X g Q_ o x "O g 13 a X a ra 2 J5 XI 3 t -Ë L_ U C "O u <5 fl fl 2 5 o 75 CA 75 u fl <N ft ra e-2 a cu"© 0 -ra -a N ÖX CL .9 o u e u <D 73 <D X X 8 8 •43 Jb-43 D. a co^aj b®1 _.S e xi a - ft 2 o a k fl x x U u CA ft X CA 3^3 Q fl ft tuD fl fl 43 CA ©X CU a J .a fl -5 CA 3 fl X 43 4) iO 43 X *E C *c! fc -^ C-g ra* &L°-*S •ft M ■S-g-Ja -3 p 5 X c O O fl X s e 3 s’-ï c *o ft fl o 0 fl g'N S §.2 45 O I J 7J 75 S E .2 3 - A - o ’H a w s 2 S 0 .8, a n T3 fl o N N ra m !r. X o fl a :5’>^ •0 5 3-2 t 3 Q 73 4J G O 73 43 E CA 4J 4-» CA JEQ'o 3 wx - 3 u btW^Q o o Ec2 s u- Q 'O fl 43 ©■“•8 5” 8 aJ- g-S g öe g<o tr.2 o "d .8 d 2® 2^ o 2 s a ^bc X5M - f 8-L-X. ?x» 73 73 73 fl 45 fl Ira 2 7 X bZ a ©t'5 45 o 3 C g X O fl 43 V 43 CL fl tU5 K C CL *5 b£ 2 2 5* “TJ ft A 43 CA U cU 4-» .«M 2 g bjOX uT u nu D 43 4) •o Q ra -e E S S 73 ca X 2 23 C 4-» fl 4u ‘F M m ©-® E .d 8 :g» So"© a N 4u 4-» ca 43 1 3 X 43 ft ft S CL ra ft 43 ft 9*2 8 ra 43 3 Ö.9 S U 45 45 ÏEa‘ u J4 ra aj ■8 Fi w 'm X ®X - u fl S .2 x d CA tu -*—^7 O - 2 3j a' ia ra g - -H a-^r-- CL 45 73 bZ) 1 X g ra a 1 3 i o- «0. 2- 5 s: o - l c o 3 5 Ld.’ 3 cr Jx; ra u o ra v.a s t a o Si a X'O o 1 o a.2,-^ 8 ra I a o u, o 8 a <o' tan x co O Q M ffi H co O (S m H x 0 <D - <D X <D bo <D 4-> O X <D «D d *S &)S So© re o 8 a c o .5 «h.g3 a 8-^ brS ©.S'0 i5 3 Q J ci re te - s e o ra O L. a J -a t u - ra be o -Q CS U' -■ Cl X “7 d <D ü-d ^’d CA.^ -u» nft 5 “J2 ra g C N 2 O <D CS l»j - "“biS- rat;.© X CA ft ra 73 n D <3 4; *- tUD fl O iï» g z1 -o CU 5 M —re a '1 45 *j X O o 2 CJ I S'g J a bD-O O .- ra ra a - 73^ tk£^3 ro .Lr V 45 73 8 Q’S°o^ M.a jd czT Pj ri F is g g-ö a ©jc 8 £O "U ci'd_w p d «d .i-< E ft CD fl p.8 8£ ■S© E ft 1 43 a - tai c -rt M c z: ra -5 M_© Z u re ra x o ja I'S 3 E - o a S x O O ap© t - es a •O bx u a i 8 U A "O aa-axapug^g^ -2~ra£j»lN ©Oi.5© rax--rt__ah^“,^3a *ïo2>oafi© a t_ - 0 re ra l-H re> re.^fl2 O ra 0 ^0 I ■u x E B 43 tuo 73 9 9 45 N ’O g O CA <D ft A. "c 73 2 CA N tuo - u.E 8 43 - 73 fl -* c ’- o Q o r—H i> C I o ,-H n fer 73 O o i x CA "ft 43 .2 02 ra E g g g a g “°:0 ax O 5 T3 ra ig 3 re i-* reen ra - --^ E 43 tj X ’rt C M 8 2 J d S 2 d 3 c! S 3' SSx'C - ©re - ©£m - -gSx CA X -U9 d'^s C): <D - fa CA 1.2'^^ Cb^agig .8 u a A_ Q j< Q* 5 x fl A O rt r O 5 fl *7 O fl 43 fl 43 X 45 -ö -■2 .2 -u 2 ra X CL 0 a ra ra X a e ©•S a CA tlO 43 ft r p~” ss 5 s Sj^x co g U ^- X C te -u» 5 a-4 fire >>=5 a ©xj g.S - o-no 5-a sj O 4J e x d cd *3 sh S ■i^ x a a 55^te-gS^x-«| x s-, 2 a 1/1 5 tea 8 d a t3 o L- u o x c3 bc=2 Jd S CA .,-< d} <D d <D •1ss^ a ra 8 8 8 •O ras 8 ra 8 o oxo 45 u- X> g “X ft M 45 4) 43 73 X fl h4 'n fa Ui 45 •s ÖQ tU) 43 43 •u S 8 rai *3 ra 75 o X 1 <D D 73 75 ,3 x ü'on 3 m ot 2 d.tsw.2,d a.ti ©.gooSoOT -d^© re ra o a tea-2-d^^- - re "d p--srx O re^.reü o-g<ra ra,o bi)S o _•=-..©£ ^J:=,öras -) “d 2 z r S H "2 re r 45 - O fl o s öx) 9 o ’Z CA ft *73 45 O 43 43 CA - ’fl e- E o E 8 o u J G fl- fl -S' ft 43 U >r° o 5 'S flQ-'E q 43 43 J 5 e' S 73 43 fl 43 o' X x ra ‘5 u ra fl 1- X 3 O Sh "3-2 CD -?fl ra bJO 8 ra 8 8 te SU g bn 5 O x N P tuo-rt •X 'rt ft ftrh N rara W d -o c 73 O £L o X 0 d^ ^2 o S bO** d a -a te- a rei §■2-2 S N o <L d dq (DO ra- §.8 5 2 a O§g §1^ a ra re© c ra a - ggbn te ©.2 a co fl CA re 43 s|:d.2retS® 8*£2 Èq’.d-0 C-2 „re ax re ra a x te o <ra -o x a -ra re 43 E 73 43 C Ó/3 fa ..fl 'T G CA ••-' CA ‘fl fl ra c te. Ss- ft rt X o g ra i© M -O Q.T3 t; N E x J ra ■o E u r* •o V 0.2 e *rt *rt. X CA -rt t re °*ië’ rer 2 re a ra o .2 .2 X o S o f S a fl P ca CQ q cft 43 45 43 ‘rt :;t» *J u 2 2 §2 g~.2 a S.S 3-te^ re», o ©- - ^- £2tó ©- ©■S^©B'2©©’^ re 'a tn .E 1© cn S X E x S re X en x'x 8 3 tuo tuore ft Q O 73 O O X 8 cïSrrte bcbnx te ra 73 -H Wr-U '3 CA 75 o en u r$ 1 <D C ara a^ 8 'S ^2C§°a-ë -1 ra a o re- •^.^1 x "d 2 8 -ö T2 ra X c 8 0 o-^- h 2 s te ra te a - t£ a 2 a -j? ©re d te a'~ c E 73 8 re a 2 S- o g «2 g 8 reg2^^ x ra X a a a a 2 h 3 rt s S»:« 3 'N 'S ra O S U. rt* U m QJ ÏA O 4> .2 N fl ft <5 ÖZ) ft u» ft cr <D Ite x SE E fl 43 43 43 S 5 S re fl -ö Ss ra ©S o=22S rt <D «rt O rarexre t X s-i >«.C©-^ •Sx^ d bC .3 -i o v u o X D CD <ƒ- o CL 45 5 B g 3 bo— W fte a 2 r 3 O S o te .2*02 ?2 ©1 rax g^reS Sx 2 "E x -g -re73 a. g K A ra x .2 re ©-**«• SXte'aw^x.oa— llOraCa.^’N^X p .,©«03 "uV©ï«b« p £,x 2 .5f fl CL*3^ -u» «rt 73 S oJ; S-g-S o ?ZP O 75 N O x I g a x 8 E ©S gT« g ^«c°-o re S - <te o X Q s-,re te x t hrt -re-< «rt bD:É?<dra bn^ t ^a§abcs- QQ QQQQQ 'O 3 -5 X ra te. o o 3 ra re Cu ’2 a I X O "ra h x=l s S ES x a fl :n» J - -g p o o. 5 ©re - o «g-.B?1,© are_tea'2''ac:;te 73 fl ft 7. a g*N 5 x 8 S x x güteXMpxoS3 - X M p N .0 «E B ra T O co-ïx ra ra g g 2 g 3 ’Si a w x b. u U. - kL o -o g X n-1 >rt o tete *rt tuO L N X ra O o O ra X P o ra rt Cl n .2 re <2 ©pMoSo,1ute-p- re - x n 5 c o. p s 2 .9 u 45 2 o E m S ES— re 2 t - g -ï o w o o 5 m is-8 -E ra e x cu to txc.2 x a x p -. a -H g a te x re p x .-, g 1. ö*rt. fi u k. «1 G ‘rt 4-» 4J 73 X O X te te a p a S? 2 -• 73 X C 43 b£jt Sc .9 *3 ft tJÏ 43 G S 2 a S “O ra - ©re? 1 a v i.©t;t; ra«s"ëte.©S£-S E*5 '~M’H a .9 a X a n E 5 --“a 5 o re a o u o bz> x m q x CA 43 tx J K v «5 a. E a U. M -N 8 ra bO’ ^5 fl O 43 O 8 3 O\ 43 73 v *o w* fl - 43 73 fl g 45 43 73 ri -t u O i> O c E z o re- 5 Q - 0 bus - te g 2 re c <D d o d 5 d <D cD <D ®b 2x CL x S o —x a SS-2^® -§^^-8creLJ 'i^ oq®ea .J -d, b 3 E g e - ags'.stf!“.-Ss a x-w a a ra re 2 2 S o 2- 5- c. .te, y ZZ fa* fl 1-rt II <D CA o -u 2 a p s 1 te a-S :§d^a u jj Lte w^x ’a n> CL ax ra” a~ d g -u rt 0^73 V x p p te fl te u fl 43 •fl O 73 O d 3 fl ■43 fl c ft rt fl 4 x x o a o 3 CU P4 v x a V 8 dg® b?S Z P 5 ra u u u re u öz) a o re’J - 3 S ‘<u o re buo'u x ra -dS Qpq g ^{x< 05 d O d Sh 2 <D -*-' O fl 43 v q s I S x èox tn rtS X cu' a a I co te LI a x -o 5 fl o -O 43 M 43 •M £3 O oTc 3 -3^ m rë c° a O §°-ë te «Ox t> a 3 a 5 a .E re .2 5 tó =|H“ O o o ca 73 ft C O ft -. §<9 co Iraa -8 N G fai d <D 75 fl D Afl 43 G •fl' fl 3 43 CL o* CL 3 fl ij cn N 73 fa a 43 reu CSJfa rt <D 73 ^d 'o o fa o 22 8 -■dg E -9 fl o u 43 fa Ocfa d «r-L 1—j (Dfa d d o d 45 N tJ2 i 2 45 CL u gx'^ fl :g^ 5 .re ra x a S re 5 x re bpi 3d c c4 3 u - D 73 bjo d fa fl 43 73 Jü d^d cd ,rt Srgfa? x O g>®x >>a o a .2 fa W CC r<fa 1 1 ca tH‘d o <D re u q •r-l GA 2 fa -r-t CD 'Sap s|| ®S' re— 1 •^-re x -® a -re <D rt >7 <D r-< - bn^j axre—1 8g'^ a^8?'=2» D fl u O 43 43 Q A 43 fa 73 ÖXfa 43 CA 73 43 S ra u re a OJ te 55 te C x -8 o 8 óa^re^^^fe’Sa x a ®rex rare.2,® - ra-d5 *|-|® re Jf a.ts’rt ^ê-g.2 re g.te ra te X d 45 ft ■S 'S^ 43 fl gte “7 ra .te ra ego ■5 43 Z O fa fa s «I—I d o - 00 g re a x x 5 Gte bn bo bo bx71 bc bc bosM bn bx 3SSS2S0S 7|S ©i <MtN g ©1 +I©1 te, fa fa t— cc'O -rt 'N O 01 fa fa fa fafafafaifafafafafafafa fa o G 43 "O 45 'u .O «G JU 7) iM fl 43 •2-g C\fl ra a D 3 22 fl u 45 fl ft rt fara I Ë.E.E fa u u o - O o X re ra u .Z re fl rm 43 M a .a ra rt 4—i H 'g O ‘u re a ra "S a te - <0 ra ra 0 u re V o E O X L E •■2 g cr ojo 43 bx w tuQ ft 73 73 ƒ- i fl a ÖJO a- fl J> d a s - a a - x X - te UI V te x cure x re te 0 X "q e CLÜ Op s a a a - D U JS x x x „- -.„- ^5 tecg©©ui©o««EcLn.2ó t;E.üKre«<xc:-Eraoo^a> E ■CSX X O te 5'E;? MI g R u E ?aE8ri I S .2 g jS^?EÈ>2 - SPËQ ra ra „O <x g .sw^sê o CO O .d s-< CD rt 43.9 W 4J P CU ra L. te re ra p p CU ra re Q -E t o u o ra t re a-° 9 k. Sr 73 «2 d d <d d ^73 <D §gd®“8 - -->2 8-S®2=2^^:g^’o-3-2® O-S~dO-^i- <z)xre 8 «•^.ti.grex J ra g re o 0 8 M .8 g X Z o "ra fl fl D 43 73 fl te- ft D co -G 43 3 bjo-d.2 iP'.op öJ^©2 P o O ©ga ^'tn CU x ra O .2 ft u o E 45 73 43 >.a w x-oxi o - r S X a bo re ra S E p w o h X E a, en Jö ï>.2 3-a Ea x’ ©5 «rt t M a“3 4 <D r~o t; 43 L o U x M> e c W xx ^SreJ-^aï B o “E s 73 fl O uz. v -r- fl - J 5 o 2 -5 S-l 8 “’d o &.8 CM Tt< Os O bc— u 3 N 2 S e.EiE.5 D fa N O - ..Srë5©“S.2 a u w:a>x a s-sC- %-3l c ."kg gs-ï - ®-ö£- r 2 d a «2 OOft*-3 73 *d x.?0- S 73 6 fl ra .2 o re u q -g N fl II X «re- 2- te h. o P. N lis u rt bo a .S-ö a co co.. N a - a Sara - o x a a rt u u D 73 tUD -yt >re rt dj re S fl 3 X ;2 E - 5 I e« 3 P m fa fa} CL. ÓjO C ■t1 43 <J 73 O •G ^5 fa G-.^. re te re x X ;V 2 X M-CCLX X 5 ra •a o Es o o x a 3 fl te tfrï, g re T x h a re Ko-g 8 o ’te (zj g X 8 O CL" o o- - aO-g^ fe g.d°X'2 G 'A <n 1 •35 00 o re 2 ra o - a a g tx).« o p te fl ^3 U O U - V btJJ N c 5 a fl <J E .X r,l p O .2 O E E 7J CA C 4J 2 o .2 c. N ra 1 t ^X 2 «S 43 rt s 3 -E 1 CA O 3 J fl u 5 G o CA fa ■*-* 73 s Ë-d 73 CL 73 43 tlX) z: 73 -u - 43 •- 2^2 Q fa rt 8 43 fa C N c 3 o 5 - o rt rt 43 Ctf Q fa d ^2 O fl O a X ’- 43 43 q 73 T 5 U n OM -X o ra q g a re -« cx o jra g rt rt 9 S ra 8,2 43 ÖZ) fl fl fa O N fl rt '43 rt u O CA 43 tuo ”a D 43 73 fa <-T CQ 2 o 9 E fl v aQ 43 43 X 43 fa ^x '*7 f i fl rt 43 fa D üfa “2 2 -2 re ,-©H U S a T: «rt 4 a x 5 M ra Q-da:>_Mre ra -ra Q./Ï .-s' =o ^ra gO- 5 S r© a - -g 43 ©x e - O Wte jj «>al>’oflUl>raö> «.2 o x u x x x re u 00 «I A x A KA,r^* p re ^p a ra c 8 VUJ 4 9- te te J te .a .2 S E x S 2 bz O 73 O b: tfl rt d aJ2 -22 R gê P<te d. f d d fl d d bo re x'S ■^'É- - - t£)i—1 40 L'- Oi Crt <D ,§§^o’ Is k d d .•^43 <0 w 3 U o fl s ’E’ te^ox>o^v S .2 a o :r> bo ©J2O N fa o 43 5 Q. rt E s 43 rt X o A CO i ft CD 03 N fa fa4 rt O <D so ai co te> tiDte rt fl OC d d o H o rere Ng/- ’8 8 8 g g g *JG§rt43-G43QO 73 - ra £x.2 S J te N X X - i> a a - ra C 43 43 t_ fa Nfl- 8 N bX d O O rt g 43 43 43 O p p te- z-^- x w 43 fa 43 fl O u ■-O SS b£r—CO OD oQ- a >^a 5 a-o^re fa (-«—.d -z! a re a p X 'fl x d? O <Cd X te te co x^x’3 -a >s® - :d* 73 F3 <D “E d N rt -te - - 03 73 75 M .8 a a W.S o ii •J7? a g-N bO - E 5 - ,-ï S X a p ra 3^73 aoD^j 43 rt t) fa O ±J *7 “.2 E p 73 6 .9 'O' e te tuD £0 te rt s te ra o pre B - X te 2sS»u«o£ gfl J - a a S «I 43 fa 43 fa 43 fa 43 o *rt ft re V U- h rt *rti —- *- CO fa O E CQ fl 75 ft trafa “fl fl». Ui C S &ra o 5 4) te hf. ft «7 x e co r fa ra .2 euc rt e rt N 73 T D q bo 5 re tS x bó o N a re x 5 “jj rtrtVNfafafl73N! G rt 73 43 v si 43 O O 73 73 43 u x extó 3 .2 re - Tl U Ltej 43 rt 43 ;4J 43 M co q 0 *•*15 -o .a a - 2 - t» a a s L- te O O o O bnre a a 0 a 3 rt—te ax - co - o 03 73 d •5? 3 :d d 2 h: 77 «u’- S a o -8 -g re beu. te o r o re d - re d d 'te-* o 3.2 fa K 03 03 t£ d ca 72 <D fa sp-Sslgig-sS-gas g.SS .-o» 5“ o re fl a -te 8 g te 8 k> - - «QS- «,bca-rt u g^-s-a=2 m .2 ig'X ra 3 ac a* a ra CO 5 rt 3 faS-C4 Q- X te .11 te -) re _a o KJ 4_, 43 ft CX C o 5?fl S1-1 ra9 eSMtS S-ë Sd 2 E d co re d O— d rt co O O ^®x S.= re*o bog reS o §.S S®-g-a O rt te a '5 te te d te d 0 rt Q5 te a 2 re »s^§a« z=^. 03 o X o fa -rt .rt -rt 2 2.2JL *g*g» s 3 E® a re d is d d d‘£ o 73

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 11