l l ll 1 F uMïs 8x J2 E 0 G O -J i •81 H« 1 a> cs 5 Ss 1 ili-lhi C U '4 il’ <n 8 5 I b 'S «■gSg.ssssm-ê i i til O 1? t= ra p - o m s •2-)^ U8 ëT. s tl ■1“^ s 1 g «ta 3 s s4 i .W-- s s-2.ra k, =rara-ö 7 o K v g g ‘5 v 2 11 3 g-g 8 nber 1945 rasxx h 2 S h 8 6 2 8 ra t; i> 2 2 'K a ta E £5 >2~ o r- 43 m 2 3 e 2. m mFUISOm a 03 toJO teele inhoud orkum bij de Ned. P. Huisman beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. *o Z W a z o N W O z 5o 2 12 P 2 CS Z O I o "S a o2^& Tft S 3 E E Q K 03 CA) S o u ZE X 8 8 2 3 *2 N 8 "E 8 V u o 8 b 8 -g - u H O u •w* G ten har foart- iwe, sadat it t. - s ASTRA Bz 45 o s 5 -5 2 5 •5 N *c 4 Z I E is dit jaar 4 ;nno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden ont- n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. (eer en Jiffer lts in moaije e fan Berend spile troch de Boer en iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A i fleurig stik is dan ek in 1 aid en jong, ’e gong. ure, do ’t de n punt efter isde noch op iun en sei ta, om noch ien jounen balde r meidieling ’e krite om ’e □p Woansdei- Oer 4 wiken «riich halden :relkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan ike, en nei it Gez. 180: l v. d. Tuin üs sid van ruim nd terug onze Jouwman, ge in 1940 ver- ;eft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ze plaats af- teeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- Doven wonder E g o d o 3 ikale lieding 1. Ek wiisde ingswird op Friso” lang- it wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan 'e set meiIt :d bikend koe r goed bikend ie Skurer, dat foar in mingd cende>Éala Het >Edele bloed, tsjuch oare wize as lizze stikken mrde. Master to springen, jonge, en dan noar. In aer- ’t er in stik kte om op it 1 it allinneto do ’t er dit hwat manlju, fan Menaern» jen. Fansêls 1 net sjonge, ófwisseling b-g* b 2 Z 2 Z - m o Cfl Soe E 0 .s ts a 73 '01 02 Cfl fl rt s fl 02 E bjir in Fryske Irsleden binne Vries, S. Tj, sr en Rimke >g a 3 a- o aj u .5 E 8 t c O I G Q 4^ I 5 o ro 2 c= 3 2.6 •g.’S^'SS s o S 2 o Q o .te O 2 2 S E o s 'S 823883 5-= W<2-S -*-• - 2? a v .2 •£so -21 S’S 2 02 !*S i2 e 45 - predikant der nPingjum beroep naar S es. o^ o 2J X c o 3 2. c B "2 .8 S 02 45 •2 g 3 1 8 p 73 73 •rr» h1 .s^S g S S 5 7 E 2 5 2^ ts 5 S u 1 5 2 02 E o S 2 o CX O o 2 o C 9 -I m 5 5 3 z G) o 3- c B 9 5 P 6 9 .s .9 fl 'I 3 E a 02 73 e 2 s 2 0 s 02 Cl 2 3 rg- 2 5 E ^•5 a e 5,2 2 g J -o g w -5 -E 5 o Q G TJ g t; o 2 Ö2 45 0 Tg Q 2 73 -0 J J SoE S o4 S i> z s ij I» c g s i E o •o •g b q3 E 2 a GO 5o* q s i 3 *-5.èQ W g -E g 02 - “rg s z x e 80? 'Tl^ w O x 5.S u E d g JH E s 3q S E s ■g xT A 5 ?fl oT g '-8 0 7; N - Pa fl M S'0 Js 5 02 tT' S 5 2 3-S.® -o CL O •E bJ a rt 2 s 012 gT.-^-ëï 4 8 JT 1 Sfl< «5 8 fl B - 9 .9 g J E - 3 x 5 r. 3 2 bf g ,S <5 x x_ g 15 «- ffi ^^-pSEflg-ë 5‘g N "S S "5 12 P *=2 g g JjSeï §.S 2 - v.£> 0^0 8*1 S.s 02 73^- &3 o g 8 c J *5 s Sn o a J as k 5 X -0 ^flOfl fl x -j „X C -U 3 X ca <cS 5 X d S S S” 0 ti 005^ cxm~ ®3 -M -o g a 22 M *a 03 g of .g X i g.tc-ö bC E S? s M' .s :d> J; "2 a Si'S t T2>«2 ■fl - w 8 s a’s 4- 73 G q •E S „3-8- - 0 ö4fl ra 5 ra l.pcfl sh ra _gT5 g - a-x»® fl S 2 2 -ofl x S g-ï gx 5 S «r< U s o o-ï ut) u E O 8* g W s C 3 S <±e P 8 •5^S £-<p S p X 2 E 4-> «S'ïj-Srg.^ogg^óS^Ó 0273 rt N T P 73 02 E ta E 45 9 g S sz-s.8 8 -S3 K g S i .tas Q co rt 3 g d r n JU fl o fl S 5 X o X CL 2® gra a O t a - S- s x d§ g ^:~i. 5>'d H Q S 8 s s a a .S3- 2 ra-9 S 2S g^£«-B'2 SS£»8-“8«« g d ra Q "S s J p rt rt 'TZ 2.-5 S.S SP •g .8 <2 bo ra B fl af X 05 2 ta E rt fl CU o 2 2 E^-o E 5 g o a p o o ■- s •oT fl g o 3 .2 s g S O fl WT P g P .2 W X .2 -2° S "2 3 ts5rt5 5fl g a jê p o d rt u 3S 6-2’^2-s^ M s a Cfl y 73 E- Jra rt 'ca S-5 o bT 4U 45 12 I u 02 - 12 JS 2 tiS J d 8 wii’ -o O S G rt 2.«4^ •- 3 jé ra ra E k 5 w>jg M a rt .S3 t5 ta •- 4-» u 2 5 -P p ta o ta S o Q a_> - u bfi f J5? 3 o CS 5 sr ra -1 cu 4 38 3 o CL B n B n S S O 0 s w w o öE^d B fl O L- T M 73 O ta v ra -K raid'g S g tuo d •2 M g 5 T p T ta <S g"ü bg •S g 3 ce V- ta o 3 5 w >a ra E £ra p£ g x ra 8<X| S S a' fl 3 a -o g 3 S E ta s e 02 43 ta O ta £<2cn 73 ^xfS-ëg ta 0 u ta o ra Jd 'S 3 3 3 3 rt m a 5 x ra ra u. •S Sta E E ta2 rt d;S £3 ‘5x ra -g x Ta ta f w.E a ra ta •2 a.S ,A O g tuo S SS nP 5 J U 42 W 02 Ju M «ga 75 JU ^ra?i“ WT- ra .te £ra x *ra g - x bx Q 5 ra d g o c N X X >,Q a r> u h E tf o K 4 - cv g t E S 03 5 E W s E Li e i? Ta'Q fl 5 ■".©2: ra g -ra j.-8 a 5 b/J p -,x -©©© cc x x ra .E 8 p 5 8 fla 228^ <u.5x s rax ö.Sc<. Tra— - *a§fla S fl p o «T 8-J-.2 •r-H *~~p* l-a ra cn'JS £u u t ta 12. ^aSg S'a'" s S 2 g 2 g SxTl °ra p^ fl^g s bx .9 g^ bo v z w 0 z 2 M K Q W a w a w o A S^Sl lï-^ ft'.®.*; Trac-T §8*>o|g p Tra c ®’oT ra 5 co p “c» g gó - y ta cn 2 c .te E o ra te rt o ra - *w ra* •5 2°JS a x S p q G 73 G 5 o OS t3 «ra p g ra M g N N P-gi-g z w - tó ra p^a-p 2 ggsTssps - g q ©'2t'8rtfl£'>Xrt o-*4-- 812 •fl .fl JH I g ■fe _p E te ra Sora g M 42 6 -=S S 2^ ra 7 5 ra .9 i 2 ^5 ta ta •-ta -•5~ S 0aJ3 ta 2 p 2 g y? y 0 JUk- Sx 1 5 5* E ta 2 ra ta 3 ta Me4* '5 E S rt v f - S ra »Js E E ta O ta ra <5 8 J2 p.s s 2 o E a JSS s r3 ta ra5 o o E ta O G a-8 3 ta ra - 8 g W S fl g fl fl ra ra X r-8 - wx ra t 0 co ra cé §--5 0 sl-s es, xli S E 52 8 E 8 E 9 G E o fl 0 bX 5 ta ög^l-^ö ê-ra •ra fe g x ta «a ra a-g Q 8ra^ c2 x -o ra 0 x 3 2 ra 2 q 1 5 ’2 Ës ra M 8".e cn m -p 2 ■ra rt, 0 0 ra .8 ra e g a ra 'H "2 ra s x s ra ra s o rt h -3 ra5 a g -9 2 ta c- o s ra S ee ra 5 rara ■o ra ra a ra ra ..art tara ra -o ra K3 X3 ra £rara &T e rt x ra x ra q 2 2 ra °-S g fl KJ X» W - .2 8 p ra rt E 'SS «ta o o 2 ert 4_ -2 cu o 2 2 0 0 3 0 fl ta feta :^tal Q 3 ra g I u E S ra cu -O -G J tó cu 0 co ta bx ra* bx c Cd a c I N co I'S 8 S g-S’rt S'p-ra'S'? 2-SI g g 3'So ra-u*a -*te oP” Z o cl rt g e a o ta oraop.2.§[raxPm§ras-gra,g 5^ s'0 X 5 5 E^f xxiZ« g 5 'E B ta a a g -o a S d 2 - -o" E*K x ra 5 te x 5 a g> c 2 rt Tra ■- «■©■rt^^raue” ra,ra-5 ra ox ta, 5 x 2 •- rt a ra s e ra s g a o s ra - g o I 73 .ÖXICL. 1 42 a c ra -ö s.-• A e s4 8^ 8-3 0 ra 2 3 G 0 E ta <ta 5 gt £.2 ra -1 c I b i s” f.3.£ s 3>ra re .0 s <a ci G* 0 S ta^2 co T 2 rt ra •- 0 o rt ;S.5izT ra VU - "5 42 -a ra =r S ra -te 75 o t ,ta c5 ra w x 1 G - v - S a-^ fl 0 -S ,ej2.^ re E 8 g-2 )Ja-''go5<ara|Ë_ u £•-«= raJÊ'i -5? -te Z fl te,G jz :^.S W ©.S3 a uPiSW :a,x ®fl-cïcco-~ - ST ra m 8 i g Is s s 3 ra ra 8£ •u 0 2 S 8 8 a^ o ra d a s 2 p 2 s p S ta 3 s 0 3 ©rag £5.2 o p^ ra p s p .2 E 8 2 Q '5?^ s ra Tra t k Sra« pw 0 n ^ra: to o 0 ra ‘a s .2 .ra° x o rt 2 a u -P E p x S. 8 E ra5 u *n ta 'S ta 75 ’3 ta x .te rara ra S4’ X-* a te ra X A* O - 2 3 ra|°l te. O -f S ra r- b- rara g ras g re ■o ra -o -g E M 73 S- *- 2 0 S s s .£-8 ra 5 .te o ra ra 5 s ra x p g 1 rara 8 0 y 2 ra ra -a t/aQ o O 03 rH O -=! a S >8 ta E 73 co s i -S ra ra cc 3 0 O -5 <-» 0 ta Ij T .E g ra ra -o •2ic ra w ra g-^ ■ï-0 d d ra w ta x .8 fl £j?z ra -o .9 0 H (B-l l| J ep - - ra ra a x’ ra ra ra 8 «"■ara ra s ara 2 n ta te o E 3 ra ra B e S© si g-*:*| -o d ta o 4-» Q-2 |-§A g E -K -r 0 fl G 75 X> O fl si?-2 ra O fi* X 0 u. bx 0 E 3 73 o 5 S 8 42 0 75 n :s» 3 -x ra a c ta x g g S? g e .8 si SSra 4-» a rtfl 0 G 0 o ra gra 00 X ta O <1 Tl Tl a. -o x o -T .rt (J S - fl p fl fl 3 E o ”2 a-8 ra X ET J E E •9 S’g S p?p go 9.©C^Ë -a 2 •9 «ra Ex ra ra l ra U. ,Q u< o 0 co 1- 73 0 G u. bX O .ca gx E.^g oS ■S "2 a -s M §ra ^ura a ié bx.2 o x -j c ra c 0 75 G ta 0 «A V co G 0 c O •fl O 43 Cfl 0 J0 X X) WM a 44 .tert .T— 0 G C fl V (fl u fl 00 75 «A o 75 G cfl G a o 3;v .te <y tj ,g a x) 4) V X Cfl 0 M* OS 3 KA 44 - 45 0 0 Cfl 0 G as 0 cu 0 0 0 a c O 2 rt fl O 0 o 0 p^a o N Cfl aS O 73 o 03 V bX 0 -O C3L 5 aS 0 fl 73 0 G 43 3 aS 0 U o fl fl o o o a u u 4- JS 73 O 73 O co o .2 a jy 0 0 fl 4-J t; V 0 0 S3 fl G W a 3 a 0 bX4b Cfl aS 73 T <3 SÖ o aS "o 0 X) 73 G 73 a o o O o 0 °2 75 UL« 0 UM tQ 0 CU £75 o t> 0 o o 43 03 03 km CO 03 03 CD o d rt a o LO O'' u 73 0 <u g aS 45 fl 0 y 75 O aS fl 0 o a <u fl 0 c o 0 Ct o 0 o aS G fl a) 44 fl <U 73 aS O G aS fl 0 fl 0 0 0 fl 0 bX o fl 0 o o 43 u o o D y 3 C 03 44 <U O fl nJ c3 fl <D O 43 O (Z fl u ct o fl CO u fl N fl fl OS aS 43 G aS aS 43 u aS u 73 O <u x> •o o <u fl N T> U fl G O ÖX) D fl 3 (U 43 <U rt .tl 'O fl as X) tuo aj Cfl fl x» o u T3 Q ,s? o o as <u 'O CS T5 fl GS b£ aS X5 C 3 <V (V nj G <U fl <u V O o o <u X) ”0 eo 05 •O 4J fl 4J G <U fl 03 OJ tÉ 05 «0* Gi C/3 -ri Cfl bx *01 C C3 ’Cl fl <D 44 Cfl fl N <U n3 3 O 4-» fl <u cfl (D Cfl 1) fl OJ 73 3 O fl V bX c 0/ 43 (U 73 <u 73 Q 3 b3 C fl” O 44 aS ■o ra x> o 73 (U (U u 43 44 •U 3 O Q a o aS Cfl fl u u as z o o G X> e o 44 fl o <v o si bx Cfl G CU Cfl fl 03 03 ■b <r c CD E C 03 03 03 <D CN CM *01 ra T5 JV ra N 'O o o •S8 o 44 fl aJ J3 fl U N "u O O <D fl JU u c E o o p aS Pi aS as <u (fl a rt .3 cfl <U u o 43 U fl <D GS cx .2 •5 o aS <U N fl O <u N fl O <D 43 a> c» oo 03 cn OO 73 *3 •oc *00 fl X) aS <u 45 •u 4”J o u 73 O 73 fl O <u 45 O SJ cfl <U E <u fl CU <u tfl s as 43 fl U N (D aS cfl <D 43 o o 1> Ü2 44 S5 'q 44 <D 4: co a> J> 73 aS ox u- CU fl 3 JU cfl aS u O O b A aS rt Cfl Cfl a aS 'Q u 73 73 aS 4-> P K Z >1 tc b J P. <0 r~* 4> a C5 -! O! o Cfl Cfl o O O. c c 44 G rt rt N ffï O H*. P fiQ 73- fl cü <u 73 O V G 3 4^ <x o a <L> 'C 3 C ja u c f V <u V <u O z- 73 ÖX Ï>M 4> -o U D C nl ts O d V O rt N O O o a <U 73 OS GS X 7= S3 43 o •o u t> •Q -- S! oQ 4> 4> o o E 3 s) D ’OX c ra ’OX u 02 O 43 O T! 02 bx a fl 44 o g Q- 02 45 x: 12 .3 O aS 02 73 fl 12 02 12 43 12 Cfl 3 C 'O 02 02 v 73 73 rt bx a *- 5 CL 1 3* «3; s u s .tl "O Cfl fl as tuoX <43 02 73 a aS jfl 73 aJ 02 02 45 bx a cfl ^3 O 73 u +-» 02 fl 3 O 12 O fl 02 02 U 12 O G Z, 12 J= -C -O 73 73 02 3 02 73 12 02 >ul fl 12 m Q v o a 'O SÖ o •43 fl N 12 -1 bX 8 a .2 0 aS 73 73} O 0 o’? u 5 -a 2 02 -□ 5\ 02 73 fl fl O aS J O n o o fl 02 ~-d _f2 -O J3 -O fl Cfl fl 73 C .tl 12 73 fl - 12 ^2 73 as 02 E boai' Q. 12 02 •tl d 73" O c °>d 12 o T a. c 73 cfl O c fl o Cfl 'fl E fl »-M tfl j, o -5 f p* HÜ O OQ et- -5 ba d-® O 7 CD OJ fl Cf 0^0 o a o o "2 6* c O m >82 12 73 73 73 rr< fl .52 o fl X •- fl aS 4-> 02 02 12 fl «2 05 tl Q 73 O - fl o o *bx a o u 02 02 47 GS aS S 02 a« Q. uj Cfl O 73 4-» c E o 02 bx •2 d N jO ”4 CLX> §S 3 m Cv OS c bx v c c 47 02 - 12 02 45 .Z 12 bx 75 as 'Ie n <aS 5 W 02 1) ■*-* 02 02 bx 12 02 02 73 <u 02 Cfl as V 12 cfl 12 12 j 73 ~aJ Q bx o S.h l - 8 Cfl o t 02 O d d *i -o -o 4 cfl c Ti O O u ”o -o O <j M o M d 8- o u O br fl o a --s’ S .O o 4= o J5P^. - fl 02 73 <2 .4 V 73 12 bn 73 02 c bx 02 (N fl ts l> bfl h t A is-a ©:s «O S -fl X bx 02 02 - 43 o 'Z fl o 02 bx ’S 73 E 4= C 44 P .E 02 u 73 a c as 02 02 Cfl O o a N 02 fl 5 i> - 1-2 J* 3 b®-0 f oó a -3 bo ■g o o 2 J 3 O O N 02 Cfl 02 03 ■o E bX -- o as *- as •5 -o •O 5 j o D JX <L> 3 g u. ST’S 3 oc M O -o u J a -o fl G J2 .5P c '2 12 *-» 73 h ^12 3 45 a L- Ss 02 0) 73 o c r. n O B A ■o n o B 0. ft (fl - -n - 7 o Z B ó-^ 02 O 0 3 co o 73 02 03 02 s r. 12 a 02 .z, E1E bx8 02 o 75 fl 02 73 ij 02 ’00 o M 75 bX a 02 02 02 fl O 02 bx tn ‘t*1 g-o 44 O cfl 44 T fl fl 9 r? T> a 02 bx a fl aS E 73 x! VO 02 bx ’S d rt 2 2 :E> cl O 73 *-* Cu 02 fl aS fl aS bx G 02 03 - O 1 d x> Jj L> O T3 u 02 43 - T w 3 V S d 8 0 n 0 B r‘ s a -Ö 6^ 2 d bx <u -O CL tuo-fl u ^g. u V "S .u •^1‘“ M a fl 'S ,n> 1 Wc c bO g d B C 4> s jy O M 2 fl •u 3 w V M tuu <u .S J V as a U -fl o -. CO o O 02 aS N 73 fl 02 <3 S 02 *3 O Ja O« ÖX CU tuo T 02 bx ns Cu Cfl iL G 02 .tl bx G 02 ,X 0aS73-rtO7'*Jf-i ..4-» -r! ,4. O CO a 02 73 a u. C o 02 fl Z 02 a fl 02 02 43 4G - O Cfl X r- 02 as 02 'E 02 2 073 S E 02 ;E fl rt rt T3 J -u 02 JA G - s 02 :zr 73 3 3 fl 43 U O aS ÖX 44 a S S .02 02 Qv O N 75 02 1) 02 bx CU 02 fl (C o rt w fl 02 02 •6 fl G 02 O 1) 73 43 43 02 02 02 02 73 fl J2 *02 X 75 02 02 X c 02 e o* fl 02 bX 03 v ta 02 44 73 73 _02 fl 02 fl fl :g> N 02 7 a fl 02 73 K A’S £Q t c c. a u •u X o o 13 tfl bx N ;£T N 2 o ■»-> u <U X x en x 00 c* I J3- O I cfl C C= T3 C fl :d> N fl ■O N 1 - cc P o. «08 o fl “8 E x .5 fl X g ox u 5 g 2 45 c3 bx ’Si iiöj.*; 'I 3 x o o. o -> S 'fl - 02 2 03 X rt d rt Ï5 m ro O as 44 "Ö2 bx 02 73 a fl 02 3 C 0 r-C 4L o bx 02 02 cd -S >St 0 "73 aJ 42 rt rt X Im u LO fl 02 02 bx o 02 bx s o fl.’ V rt rt .z 12 4-J g T3 -g T rt .2 d -S -o 8 g x d S a fl fe B g fl br o <u 73 fl 02 fl 73 02 Cu 02 s 'rt O (Z 73 fl T rt V NU O fl 02 M x <2 u rt 44 02 C. 02 O 3 o i O d o o CL-® O £■£- 02 O f W 8 s V t» •5 fl E ”O -d 4X *s x "S x b£ O 3 -O TB b o a 00 rt fl fl ss be a .2. x<2 fl 3 tn rt fl Vrt rt rt T 5 rt fl X 1) 4-» 73 X 02 S JD X x rt 44 bX fl fl rt rt -7? 02 02 o> 5 1 02 5 fl 73 bx 2 3 E a c fl d S 4> rt bz ba fl -o G 02 s rt M «.2©^ rt <U X ,v d”0 g fl 02 O K. 73 773 02 tlC^ ■p N X fl "C fl O S ;S 02 <2 X fl JJ tj a bx 0 'd - 44 G ÏT 1 fl® 8 rt 04 X *Tj q O C 77 S rt O 2 rt r u b^ H n 15 x T o r! 02 02 M tj u a a rt G' 73 ta fl 02 73 fl O 02 Z 73 bx 43 W M rt d x c -ö X -H-rS*. G' rt O G u 45 ^2 ci. 02 73 TJ fl g 4- 44 ©S’ o c ‘E S T E x g s 8^“ t-o *02 C G .9 ta 43 77 u 75 t X.^ O X ox u X X CL Jï tzi .Er g s fl N .2 o -cL^-g3: d. O M rt CU I x v ’fl cu -73 a 02 12 V g fl E E 1) 45 rt 'S 0 E ÖX CQ 3 2 45 O ta 02 bx fl 02 02 fl 02 ’u aJ -*-» 02 5 1 Q-x teuo ba 2 jj iT x d x T O rt bx S bx 9 fl 73 x -o bX G .9 73 3 j o 02 fl G U 02 li 02 45 O 4? bX 42 73 T x w X g •o Ti j - fl .r-» O u - 02 u g fl u 73 c 45 12 T rt 02 aS -J G O o 'ta .fl p T boV c” d o fl t* O fl u G 73 J3 ta X ta 573 02 fl 73 fl rt rt - 73 ra 2 o o S c m bC - A ■g g - -0 g -® ra c® o t 73 ra «O 02 73 02 0^'02 7J .9 '02 1 75 Tl vJ 3 Q f GS v i 0 fl 2 g 'E X 2 W 2 ■- g w s *- ■o o w o u 8Q g jv Ton ||J bqa Q ■3 J s U O L O O 3 •o X E 02 U o s T O'ü u o fl Mfl fl g d - o 30 OQ 73 fl 02 44 1) fl ta 12 - 02 02 rO rt X u bx 2 a> ta 9 02 12 rt ta X fl i75 5 g JH o 5 .2 fl fl fl rt 73 02 bx 5 t: ■-ra •~~l O 'w '4> - flÊTw üS^£ESoo-,2 rt 02 v -- M M rt Q.^ S o b^TJ ii - - d H3 o C fl M ra A 72 C X <n ’- da ra 2 ta - *-» 43 02 02 ta N B oo c® G 02 rt bX 4= 5o G g S t rt» _G T. rt» g’ 02 4-> 4-c 02 CU 02 ggS^B^OÏg-OflA sS“5?-' Vïl'ïs fl a 2 .S o fl A ,fl o 'JË c 73 X .ti A A? Cl T.'' O 43 12 44 fl 02 bx 4-» T CO hf.44 fl 02 05 O- 02 CU cc - 2 12 02 *- »-M >7 O 2 p 02 G 44 02 02 a W d C? d d +a *-> *a d -2 a S -:3> >?‘Kxxx dx 3 5 - fl ^fl Q-^fl ©.Eg 75 G 02 bx fl c o X M c3 &X x d’ra o c ®^©§t - a> rP 03 0 fl d d d c 2 ®d ■8.ds- n ra o ra n o O r~‘ t: a Q O O 02 73 ra fl g X .2, 2-g p -e g rt 3 02 44 73 02 bx X u S x - V n a bx» g o 02 U A L. 0 S O o fl o 2. te fl n' - - g .2. JE fl fl-^fl O fl 8 flflfl< «?2fl£-2>a 02 02 12 O d 4-> O 02 45 TJ b S^x v a v »- :a- a -g s - u 2 'j g bx> E :d> T>I|S c 02 h d G rt 02 rt fl ta 02 fl u 45 02 tn 02 v 45 v 73 rt 43 E •Ó2 g X o ’E rt IC ’t O Q <Z) N <1 J öi pq u 45 -- fl 45 rt rt a 02 O cn O rt 45 x - fl 5 u rt 73 G •£>1 J o CQ 2 e T c/ï 02 (fl cc ~i b£3 ÜT- P X E rt 3 G rt -*-» rt rt? «fl té fl - -- ■tert’®g«5©dC3©'a5e3*© p u X) g ra ’EZ So x s «2 8.T 3 P -2 h" - «•a s a <s X u S v 73 fl S 02 12 73 O •X 8 N fl G A-SÏ-8 - p a ra -T p b1 02 ta 43 S g 2 3 g rt 5 rtfl^rtrt 44 02 rt 73 02 - ÖX w AM - r, - - "5 2 d d x X 41 0 '5pM Q ■3’"’ fl rt (fl 73 <U CU 02 tr< 3 «2 g E u o T3 N ra: B ra 02 cut 4 o 02 02 02 bx 3 cu U 02 O 02 73 02 ta ka •Q cn ra x w .j-.-U p fl X ^2 bx E m 0 Q 0 o 02 G 73 ,02 p^^ -O a ra „-^ra-^ a 02 fl fl p. ha" a o ,2/> b .9 o •g S :5 >8 x x T x ra a „o x fl" c ta 'cfl 4-> rt 1; 02 bx tó o.2£, fl 73 S cfl 4-» fl 02 4-» 8 d rt Q. 44 “7 CM CU a ra l« 7 t ra V L. 3 l. •- •03 2 u O H - S o 2 JS -4 r. e o 42 .—4 i-4 bX O rt O Cu> - -z fl' W *m x W X) ^-“2 ’•“s »f O "o ra a ra ^5111=3 O.3 2 02 T r—1 O cfl D M 1 rt 2 CL o cc ra P >x - fl ra a 73 02 Q d rt •2»ra •bc-rt' bc rt N :b? X 4-. 02 -4 73 Cfl *j -Q 12 02 o o ra t -* rt 1 .2* 44 ra T 45 02 p^ rt O 12 O 02 02 Q o ta 73 0 2 u- o o jy x J? ra u L O O bOSJ P O CL -o ra o x^ M d 3 S.:Ë”P fl 8 g S- O o rt o 4-» bx 02 rt rt p. 0 aJ cfl o ta ’*v ra o fl tn il 42rfc- 421242OOrt’g3’tac1>ra020242^cj bxH 73 73 42 CU 43 taW.9ta73 73 73 73 44ta.9 a 8 rt 43 A fl 1) 02 'p fl c K* 73 o rt - v Q 12 U- rt a '2 rt ld1 bo o -"QO - o ra .E ra m K. 42 G 02 a dJ cc bc g q rt a ■E O N X CM E 43 O T e u ?;-s d O X d _M M2 U «3 44 5 bx "rt bo -2 73 S o X> O a cc d tuo .X d ara,’- BS o 1 a ra 11Ï a Q«j2 6 L‘ *1 a b x ra x ra a J s-S ©V rt CL *J e -rt ra rt gc£ •6 fl fl o 5 X araN x£ «U 2^ fl S >g J cfl 3 O bx 5 S 5 fl 02 bx 02 ta E cu u rt E -5 E O 3 SJ:?3g’^ <“1-^ 42 42 N 4-> O -0 42 cfl •G* fl 42 43 42 Tf 2 8 A -o g 2 o .2? -Z d> te T o" rag ©JS-g ta 42 (T c bX CU 9 a rt "O T3 v J d d ra x w J -o A 42 02 ara g 42 W TJ 44 rt ra rt q5 *O rsp O 75 g n ra g NJ 8 -o *o x rtC fl -E d O .7. rt o s g •"-> 00 ra J -5 2 ïy \E X 0.8 X-~ A.' 20 75 4-v 44 c 03 ra U- fl «u 2 g 0 c X x 1 a d o X •’=’5'^ rag 2 d g s 2 ra a J3 G o g 8ra rt o - ox a bs<rt ,rtX o 02 4 fl T 73 O rl r—«r— o a S xi fl 42 U 3 x x ra *-» P N y t: x ra u. «ra x a a h rt ra 5 :s,ra - x u -g ra s w u a©> -S W g a O o M ba ofSOuSgrtgu x’ö<p2© ©rara a cc c. d rt O fl L: rt - d 3 J2 en b go0” O CL ©rara cc ©x "o a 8 a y rt« I jt, 73 -C bx -r- 73 Jfl U a ra 42 g G w v ta 73 NX fl .a’o ü<U'-'n O2’UO2 ra ^;^£P &J2 p ra 42 ra-3 g 0 42 o bx u rt c - -►£ w 75 44 75 42 T s g S ra j- o -.2 T (3 g ta 3 “ra g w^ra .E, *j ra s 5 2 oT rt ra x* p “2'b.e b:ê-! c«^O_fl©Or^3 k ra ra 1 ra rt 3 - u -rt tc p 8ra rt W ra x -A V tuo ra CL O fl o X Q. ■te e js’ l dl rn bx ra rt d *.ra -£■££ p X rt4 X O\ x St" 3 3 - 2 3 o‘55£ 53 o f—I KA -r-fl Kfl «2 02 bx - G W 73 -r 2Stc O X g’x «cS 8 d rt - 12 <A 42 73 T G CU G rt fl ag JS ■8 ra T Ss 12 rt bXtf G O rt te O> «ra o a g '.8 T G ta n* u 45 w 8E J9 S -fl ©-£ S ra flxx-o „.2,2 7 ra u o 5 ra .2 >- E H h A 1/1 o t: S o c -g x -8 Q -o t p p p .E 'E fl 02 42 73 CU fl 0 ras O 02 u fl’s Pra ra czj 42 rt Vi fl O 143 (O 73 73 «-< /ij 1 S uU4—•Wm’*42 S a t U 0 Q W S MM a 73 (0 r O fl' r-t Q T O r- ^5 ta =CgQ Q o rfl 4-J - CO ta x P.P o o.® fl N ra rara g o «Irt- O 2 rt *j fe’S O 72 ta 73 A <- te ra d cl c dra -g.ra°«p ©p ■g-ë E £-g T E 42 42 44 42 O CU co w p£P g £.te uo M 2 2o -"ga® g fl S ’b£-8= 8 o 5 ’5 o co A-. O 0 S-fl u - 7 rt j cc S X CO fl O P rt :42 "ÖZ fl ra. 42 42 42 V CU G ^X rt p o g rt - X e in ïïra.Ex SS - X -• br^. ra d S W rt-1 :a> u X ra g rt w-73 fl V taM bX 3 te-„ra>ramö 42 fl fl *-< n 42 42Gc/l'rtOfl42 73 75 >GH43ra-O ra atuog.STxuag ©B te hn- ra 3 h :c rt X 42 o a *j 2 8 _p X rt' bo 5 k a x_c »T* T G 75 c G co 02 ~ra 3 x 3 a x E p 42 42 42 42 G» bx 3 jx ra w u- o je t r: £u„rtras©« U «x B M X O uu rt c x a -M x -g g 3 E^a flco§CU4J -3 ra g x rt 2 -g ra u. g M p 73 TJ 42 ■S gQ fl «s o fl a ta o 42 42 44 42 TJ 3 3 73 fl G 45 4x co •-■g -rt B a 75 4^ 73 N 3 -■ ~P fl 3 rt S •te g 5 - x rt q. 73 *- ra O 43 S G G 42 Ji O F -ra u ta O G G fl 0 4d G bx 42 73 fl O OS E x "rt rt 3 fl H G 73 G G (O fl 42 G bX 45 ■J c G fl 42 ra tr C ta 42 02 O 73 42 bx e o CU 42 "E 73 <2 G N fl 42 7; G 00 fl 3 Ï5 n ra - 0 ta ta X g M N fl N fl ta G 42 (0 CU 42 - 42 0 42 a G O bx o ta ra 02 :=p bX ra O 42 O 35 M £ta ■X 1 fl 42 fl ’a e &2 73 42 (O -t-3 O P i 0 T Q. fl 12 ÏC» 42 u ra sF K t— 44 uQ ^p M fl X fl J2 5 rt ex'0 J2 4-» CO 42 4-j ra tl tU 0 fl O - fl 75 bX SU 42 bX G G 42 O o 3 0 .4 o o M G 'E o 75 v CUtj 42 CO 12 fl o - o O ai 42 .2 0 "co ta 42 42 "7 J? 42 ,w 42 G bX_O Ö2 O 42 G bx G T G G 2 73 fl 42 bx— 42 73 fl bx’u ta ra: - 42 73 TJ 42 42 •- q QK <U bx 4-rt (2 0 73 42 5 ra ra o N ra rt fl bo Ji X bz) y ^p rt rt e X teX 5 ra ra ra o -o N.Ë bo 1 a «I n - te bo o t .2 - fl £ta N 42 - X ra fl C fl O u- MG 75 ra *-> 0 0 42 -ra 42 “- fl 42 75 QX ra .tl c G 73 G J C 42 02 g 73 U bX J 3 -ü CL-- ’te. wijl ra -v - rt 1 d’ ^TJ G 73 fl fl 42 G a .tl 0 ra* E fl 42 co fl 42 {J CU 42 ta O rae o 0 75 fl fl 0 42 V 0 2 - w fl T 0 S.te a Q ,fl X X o X c x A d f 1 rara rrl rt» 73 G tuo 0 rt L. s i co x k X H X a N U bo N U d -2 p a bio.ïï X ^3 a rt 8 5 J3 0 - 0 75 bx tj c ïf bx o o N fl M d ta ox •Sra n ra N - fl v ’5 g O CU o 0 73 raU rt- CU fl S? o 0 0 fl _0 u a .tl ta A a S 3 5 rt - X O «o 5; ra. 0 ta H 0 ra: 0 0:^ a“ bX o fl •- rt ra ta T rt’cn v- X B 0 0 73 -ra CM 0 a. x ra - a v a 8 x ra S' X fl L 0 ra O -p p - O g -8 8 rt ^s:©rtS»fl2 g p a ta tE ra w o x> x rt p >a ta ta N O O fl 45 ta o ra s e x fa k/ v -ra Bf J3 'ra Mx Q ’E x X rt p .5 p ^g g S - qa tai fl ra- 0 Ba. ^©^raggp© 75 -f d w£ G 0 0 ra: ra ras B* 3 G 42 0 73 >A -8 o Ë'T' rt rt ra fl fl 0-r- rt ^-8^ fl fl ta O CO 0 0 bX75 fl fl o 0 0 0 bx43 2, bX-’GT' G 'fl s ra 0 (0 fl 0 G "0 73 fl .0 X 3 c t go ra ra u u 8 g fl-2 g ta o x K O_ 0 73 ïi 8 0 7; 0 o 2 O r. g cn JJ 0 0 0 0 "co bx 0 •tl "ta c ra ”0 X ^G c o - rt fl 8 -5 ra a x 0 0 0 0 "o CQ 3 0 0 *ra 0 "3 2 rao ra 3 ra fl 73 <0 t5 0 -te k J a x "O d 73 T* E'fl G X ra 0 0 c bx o fl G G x-i fl k ra 0 73 r? -fl X P M 0 ra-» N 0 rra rab 'V w fl 2®’rt bXr2 g *42 o ra: tu. °U’^X ra* co rad t» 3 s'ra os SX 3 M o 0 O 0 xSZ öi 0 0 JO "-*■ 0 O 0 73 0 0 T C cu 0 O t3 ra •- G G ."ra Jj fl o - .te x bX O 42 ra cu t CU—. CO O ra *s ra N S CU o O fl o z0 73 1 sx-ë C g Ig rt ë^cn rt- uSoragx£Êg o~g -X c P 2 rt fl T o ©rtOa£n©g-ox 0 O 0 G 0 O fl 73 bX73 G 0 0 -sa>>h. apaai CU o 0 T3 G 73 ra T3 E’aP'gfl-8fc. rtsu 8Sr?lillTs CU 0 0 U T 0 73 P X ?fQ X L te se te .te ’E -g G O\ 0 a tj a -8 X 43 -o o ra *-> -Q K 00 4-* 3 Z? rad 9 7- 0 T O\ 7- 42 4-* G 73 fl G G .P CL fl 0 4> bx_c o" 73 G G P g rt X M G ra 73 O S W 42 0 J- *.Eq J0 0 75 o-S 'J ■00 (0 fl 0 73 G C G fl 0 co ra ;- ra Q 2 0 75 raC ra ®-2 p as* o /-] O «3 ra 0 te>® P 2r-s •- ‘Sx_ - «>-X p tal ■§•- f x? p 1 ■"f a.^x c5 0 co 73 0 bx G flS 0 5- W - -O o G 3 J3 ra r» 0 ’O fl 0 G bx •3 si fl 0 73 fl fl G :=fl t, 0 G •aiWg d T3 - .te x s o -g T -e? co 0 *-» N G N ras ,2X^ CO b W •tl X J ta -2 ”rt ’’"’S-'flSrtS'Sre te E gK 'w ra 1) vJ "co CU G o s a 'O •s rt o w- o OT 4_IX-ra»bXOctra.h>w 0.^-7. a>®cucog n ra - a 3 3 -ara a-0 x jj rera Q. te w d X P 3 m n 0 S' ra i 0 0 ‘■3 s Prt^G 0 c 73 73 t *"3 0 3 U CU CO - X 0 E p - 9 n *’G^ ri G ra: Uite0 J W Z .9 .S uJ 5 3 cc 73 iu fl-e bx E 0 o rac 0 JD fl 0 O J3 0 o 0 T3 3 0 5* ox -v o b£ j— 4^1 /^a ££•5.2® a=g L. K ra a «t 5 8 ta: o -+-J G O co 2 g .2 _ra 0 1> b.CT ©2’8^ s G ’73 N p •r* T3 .<0 T O cö tas T ‘H o d o d-~ S S:s^ ra> <0 N Tj .S «e -o s x ®T5X 1U -te,- -> w f— H H» te .te a tn ^.-ra ot-ö te rt ”X - T ©-a *^-u> 2 s - O te X O fte. e ra Q G ,- ra re ra a E 0 fl G 0 £a-Q a i a a 0 G 2 te) X ta i? t M rt rt ta-^J g 0 >oflfl5'o8© &P s t> g a fl o tere© ±©Ort©rt©rt - E-QOrt-Ote©ta d 0 G T1 42 ÖX 0 c te- 1» 0 OZ - ta! "In fl 0 - 42 ■9 8 S re G 0 G G ta p A O d X 5 ■o d o Etefl^ o V -X fl bx - a ta HO ra -te, flj - O r- ras u c ta - 73 fl fl 0 G - O 0 fl 0 73 fl u rt ra j2 S X fl x 0 0 42 tX 0 73 73 A CU ta 0 9 U rt rt -rt B i-s-e^s- P «ra O -Q te) w,d a - 1 G -~s TTe 0 (Z) _rt - a fl 2 •rt rt te T3 ta te IW rt 3 3 rt •O te O 3 fl U W x •o d M OxO ti> *te a - J 0 O 0 0 d wxtM« o re w w ra re rt ra o 0 G 75 O •9 G 0 22Sd©t®§°^©S©a©ë j x©&«-on teCxJliaoxE O QJ rt-— ra Xrt3rtta*j©*_ «Qsf 5-° ®rtrt«©xo 3 13 QT ra -rt ‘S .8 fl 0 rtS.ra O co G 0 fl O fl 0 fl fl fl a pZo.-utag^ te«gra "©^°&£ooO ©"-a - te-»^G00CUCUfl00artP000ta^JrflG A •>7573OO0bX0O73^45 bXC* ZE Q O 75 fl O art - O '00 co CU T) o 0 co fc- 3 3 E W M Ga© d’J-S O fl G ■a x. X a d 2 CU X 1 G G 5x2 - -«-00 73 0 fl co d: A 0 fl 0 O x 75 0 o -O c taf. g ta te— (v rt- 1 U 0 0 ta 'O k- fl O G O te c fl co N G x 3 o ra g ft» KI bx O o -G 0 te-4 lo 73 O to 1ST» - JU u co C bx o rtfl o G - g tó 42 H rt 73 75 73 co fl 73 -00 0 (O ta E X 3 M U a- u, co 0 0 ta G ra fl 0 >v 3 u .2 "O S. fl cn bx 3 ta 1) ’O u fl 3 K a ra o. AO C 0 ta - G x 0 -O rrt T-. fl fl G 0 0 0 co |- - G -O ta JO JO 0 x: OJ - CU 73 O J 0 T fl 0 -75 fl •ra* 1 T* te—4 -. 0 g'S fl 42 T 0 0 .9. bx ‘0 c G 42 0 k*3 3 J2Ë07J 9,73 M G G r-fl C T Q 0 o 0 ^5 d •x> S- N ddaxsogo fl 0 G G j ta 2 c fl 0 73 o c to 0 42 T G 73 75 rt G co I 42 3 0 rtfl 73 0 d g P ra X j x a <a JSf K ra o g-- S 0 E rj Cu G .CO 5 ta fl G rt©>u- d X O ra -O r» 0 C ra 2 o 0 ati© g TB 43 O rt d «j d -Q 0 d ja rt g 0 teO fl .tl 0 fl j, fl te* 4 73 ft <5 o ra o g 5 J2 S 2 O.Ó ra o.-o.a 2 -o x I)©© g b x 0 0 rt 0 co Tl 'te- 0 Q MS 0 G 73 0 •3 X> TJ W 3 sra-S d -O S m-'n 2 ^’ïïS'Eg.Ë’S o o X ©rara TJ 73 N

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 13