I 1 I sj E fi£ I >1. 4u CO d e l 1 J j Hz .■^3^2 .u. .d? E apf ra ES -- 4) h islg5 fc‘2 O--3 M'.g s I 8 8 o 2* 73 Zi 11 I* a -s h o s *a I ‘2 is 0£.= - B Sj Sa s'3 - .fl! s u s 'S^ï 3-2 rt °c^ 1 •ïSl'HïsS s?ss:“ s O V ffi •O M -y g 3 MJ 2 .s =3 S o s 3 2 M s a m ci Q X 8 t.5 êès-si o o gü-o a ra ra. sfi 4) ■’3’5 ra S lg>3 5o.5oS'B 2? s 7 |:s.£-11 3 s ir s •s o 9 Tiber 1945 wz a £.s .e .s -s g bn .ft 3 ft w m s 2 mfwsom 5^ ft 2p u I 5 2 2 .S 5 c% cz^ Z m m z co 2 a 03 3 d u a ©4 .9 s o b€ 2 S P p w M4 z w 2 u w tn b< •S 5 cc 2- «1 SSSS c» rG c z <2 z a o z ca S ca O 3 d o E g a 0 2 t 2 O r-" bX CL. 23 a .9 «e o bn •O 3 .3 o 8 B c c X y I ra 2 X c 5--* ^2 o g" rt ■e-8 a ?x £3 2 3^ #-cx> ca t y s s>ói»^ï 3 t; 5 s s 8 r- B G - O 0 li!q <1 ff 3 2 s m S.s t z 3 cd g, g 4) 2 - 8- rt O 5 o X as N J4 - s F 5 S-2 - o c £3 :=r* E y s-TS b; c 5 J2 x cr. c-ó£ - 3 5 d 2.3 z a e> z a a Q a o a 3 a a i a :a M u a a o :3 S E 3 s X 3 g O 4) O M 3 E.o 3 tJ3 5 5 C beS-5 s i -o - bu iS L_ bx ^x -5Hi s S a rt 4_j i -S s J a- o' o'" C ^3® 9 S 2 g b a 5 -5 U E >^71 g o £o-° 3 fl u 2 3 S -S 3 3 cr E o 44 .S'? ^Ta S ’i 2 E 2 2 fl tsé O o St’S g «3 I 3 a ga' X 3 i - s o^3 S ^Ss-a a s s s cr cr .52 E x 3 u 5 a U 3 5 O?’ 03 2 x X. s o J >q«ö r Ë.E^S S q.2 o 3-C S-22^ 5 a x cr bx o S 3 -5 3 5 a t f x i^S8^®2,0 rarac?ï;73a^«-v ’fl s Q rt 3 E s g S 3^-2 2 3 Q. .2 X rt J S s 2 ga j. g g 73* g m 2 S' o 3 S*73 5 T: s o v S Iff-» X X §5 o S«l fl !E .2 d 5 s 2 3 2 o a x a 3 d d 5 S m3 S 3 S re E c x *o g t 2 *S S r, h 1 g o.^ 5 3 2 s S g'S'0 o bi)- g73 fl s ^ïrtêë0.- -8 ”.2®g'2^ ■cg-ss» E 5 2 -3-3 g.S ox 3 s m "tr 3 S ^g-S ft, 3 - 3 m^ a 81 5x 2 -S a a Im ■®M c V ^7i o fl X O - 7 g a 3 a I-s^ms S I i S 55.2 8-3 -~^-5i3354)rtJ_,-'S -g 3 3 E a P- ra g §73 ÏZ 8 o &1-S3W 2 5 ®3 i43 S-a xfl=^©Xa^D fl c 5 C n d ci d a cr d e 8.3 0 X a a rt C3 9, rt ra c 023 e.a a rt 8 o Sa r z d i- V3 M'S g -5 3 o X d d E d X t S3 2 2 bx .s? 2s?) 2 S.E fe fe 41 8=5 2 5° a i =2 ft *.-3 3 2 e d g 2 *-• •2-s§£ A’ *o 5^ b£^ U'<S®t2 ^^3 24 ^J<o3< 1*^0 3 3 1H^24 3 aj i! x x 8 x E •S-2 g3 2 8 5 S - fi o a .9 s ■S m 8 Is 3 M-g io -£'£ Ixo k 0 a, 1- 43 - ®s 8 t v rt o w 8 .2,73 N 9 J x 'J gE. fl ra^ 3 3 i ■5 tT-ï L2 8 3 2 ra g <ra - 5 a w T- A g’S ft b| 0 =5 go-0^ ray?, w - w o 5 s £.S o 5 5 E >-E a ra- «2 r -J d 2 rt w fl <i! a> X tx M-s o -g 9 £ft x JO o a - - 8-5 u X c ÏÏ-S^-S ft o.s'S 3pSoI ?8®s^ <ft 8^ 3 2-of ta a a d v S3 t: S’g O r- - o 8 fl S a bx "ft 3 ex’5 2 -S o .2> rt -o S 3 E 43 9 ft ft 9 ft ft s .2 S S 3 ft <5 ft ft E ra M a 73 24 ft 9 ra n M bj «3 J3 rt 2 O g .32 O 1.1-S ft •5 ft ft ft ft. ft z 5 8 Soft" 8O ’£2 I ft2 I ft ft 8 8 •389/ ft n 8 5 -° L •g -ft o 5 E 5 3 •S ft 8 ft Egl-ë^ ft Q 5 ft ft :8, 3 23 73 N M O g a S'0 E A Q O g N -S .beft .2, a an t mts 23 m K S-g-S E 2 t: Mft B-g E c a ta ft ft - - ,2-e H o 2_ „.i§ 4J73 fl ”rt E S Eft S S i ta o p ta cr o bi a 9 a J o ex 2 S3 a O a a N x’ a ta O nJ a •rt .2 d a o cr TO O a cr o a Q. u .52 J J i O 2 9 t! TO bJ a nJ bz jo o TO a TO 1) ^a a •r- ta A .2 TO 1) a X 2 8 c Q X cr on a a -a 5n "3 fl c5 p o a: V) o ■'rt 2 X! SJCQ CT X co .2 Cx) m Ttl -G cl ex CD fl c •Q fl -G - 2ft .2 rt o rt -fl S.2 u nJ EG CÜ txO CO 3: <xa kMB <X3 X3 ca GL3 O GB a rt ct LQ O\ a X fl 4/ a a <l> a X fl fl rt a a to rt a fl fl a a a v a o Q o X fl fl a a fl a a a c fl a X a a a a C 5 a o ex o V <u c rt ieele inhoud ftrkum is dit jaar 4 :nno Siemens, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden ont- t beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. bij de Ned. P. Huisman 0> 5 CU s>» -ssc c= CU fl 03 k ’Cl C 03 *o£ 03 03 V X O O X c fl fl O x a ta ta fl fl fl fl u X .2 ox ,o fl fl -O X X <u -O -5 <U fl 1) bx <D -O <u <u bz <L? 'O a u -o <L) P O *0 fl fl fl <v T5 nj O o fl <u fl a fl fl -fl fl -c fl V <u bx a a O "O fl -c <u <D O "O fl fl a fl a fl a rt Ct5 05 GO Be =3 CO <U O -fl ’C£ a C3 'OX C3 03 jj o D o a fl a 3 <u <D bx a rfl a fl -fl OQ O 4-» c -fl O co o -a <D Cu et -C Q 2. o O c» S -Q J2 <D d <v d <v 2 u a a fl a C <v <v O <£-• a 9 5 bx p bx fl <u fl Qd -! fB 3 u Q 3 a e o 3 u E 440 K .3 <u <u O ■O o o c a öj <L> *5 a o S ■o a o a u u 45 W •O -O a rt u X> 3 CD C -i H O 3 X c <u •er o h C a a ■o ■3 et ■O 5 o 44 a fl CJ t= 03 03 fc= CX3 <U O \O ’Cf C3 O a N o a <u ’S O S <u fl X5 O O a rt fl <u E A 4J Q c CS T3 O O O o o E rt <U JD <U X3 G» bx o fl T5 XI a D E d a 3’ “4» AT GS O* GT CD QL3 E X3 -2tC IkM fl fl s o ■zb 00 a> C/5 OO .t! fl X <u CQ fl o T3 •00 .E *E o o. (0 a a <U QD <U 4-* rt •00 fl CS •00 o' o cc 2 Cj O O O «.■39 fl ’E o 3 ‘n fl s C0 a j <L> D fl fl fl o fl c fl fl 3 X X *fl E <9 c E o X o o o bi c E Q d N fl ju S 2 fl’ x <j O) J S 5 ■a o tn '3 u. i» ■M fl -E 3 9 O >5 fl a> x a <u fl fl •00 c fl •00 •00 x5 'o <x> 4© X 7 0) JÖ C0 E .a C/) :=r jo e •eo O) F aj ten har foart- iwe, sadat it It. d :p T3 u O s Cfl 3 fl: w Z O cfi bc fl fl d <O CD ASTRA Bz 45 O XJ fl T) fl V. p W X X 49 fl C N 2 X X CD N *N n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. eid van ruim md terug onze Bouwman, ge in 1940 ver- :eft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ize plaats af- ieeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- boven wonder CJ M'C .S 2 I bx a bx a co ff bXx a u ,u •00 fl fl I; bx a 1 fl CX fl a C3 3 fl- o o u rt bx .9 X d N 'O o o X -fl X o n o P 8 O a a d fl d fl a -o 3 X X o fl o T5 fl O O Ï>t2 -S a c CLh o bx o a w rt a .22 a fl -9 15 a rt .9 bxJS u cr 3 - r C X N O X x' a o Q 5 .3 a M ‘3 54 44 S c ■J1 e - n 44 o o ifi w a o fl X a bx o x a a as d) 1 5 9 a bx nfl c i-'O - bx X u. **- rt <0 Z? C n- Q l X b£' J© n cr bx O 2 M u O fl ”fl X -X rt 2 c o u 'O *x X X CD Gö CX) G=» s c •Ji <4 XX o .fl - u X SS® br -O -. X - a rt 9 - bx:p 2 d 3 CL X O c a N o a 2 2 *5 tr7 fl O ca rt rt rt 'O X rt 5 bC rt o O s ■--* <^3-2 2.^ £T y P o G ju -*> 0 bQ O fl G I X" ft ft> c "5 bq’ I C2. o. (eer en Jiffer lts in moaije e fan Berend spile troch y de Boer en Iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A i fleurig stik is dan ek in i aid en jong, ’e gong. ure, do 't de n punt efter isde noch op >un en sei ta, om noch ien jounen balde r meidieling ’e krite om ’e op Woansdei- Oer 4 wiken kriich halden irelkoar wer’t jrde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan ike, en nei it Gez. 180:1 v. d. Tuin üs 3 a a M O a rt i S 1 9 <u S u 0 4)" M w O o o o -O 4J S3 oTö "O^v. r ”2 o ,1 o X o o k bjir in Fryske jisleden binne 5 Vries, S. Tj, er en Rimke a "fl '-** .9 a Dm X ca X X rj j/j 2 2 2-S - o rt -+-> +-* f-4 Q Hfl D 2 bx 'O predikant der nPingjum beroep naar en o-T o i 4_j W 4-> 4-J d d rtJ fl bx*”} .2 fl d L.. a - O PT cr fl* o o B P B CA cr A O 2 ©’.- X X u O 4-> 4J C x - a a .5^ x X a a rt CU -0 2 x bx 1 o J5 o c O m 4) -in UX 5 m 4) 4’ -o x j; !a V fl g' fl o 4) 4> -a 4) S 4> k-< 8> U, rt P X X <-.X l- rt rt IS* N o” X X 'O O 3 S-' ra x> ^o.S bzi 3 .9 O a \O o 4> J2 S fl bx <u X ’O X a x x 4) .3 ■g v ja ra ra "O fl ra o 3 O "s Ck o •o o o o z o ■er O O JO o ■o a o 2 4)fl Q O 5= t c cic rt bx CA 3 .S X fl ra o O ra - pc '5 o Z3 <u 3 én V T3 50 O s*s '5 o ra JJ y 4) O iset meiIt :d bikend koe r goed bikend le Skurer, dat foar in mingd jende>Ëala Het »Edele t bloed, tsjuch oare wize as Jizze stikken zurde. Master to springen, sjonge, en dan inoar. In aer- i ’t er in stik kte om op it 1 it allinneto do ’t er dit hwat manlju, fan Menaem» jen. Fansêls i net sjonge, e ófwisseling rt *'C0 rt Z? X E d <2? X X d co a a rt a x O 4-» rt Q-X fl X ff fl x 'Q fl X X X bx .2, o 4-» X rt d O fl rt x a t-> >- Du a - rt fl O 3 u -- o o (rt - o C *x c rt H G fl c -fl rt 2 X G O X a q a O V4 "O O o o iikale lieding i. Ek wiisde ningswird op Friso” lang- it wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan 'e O) g "o 3 ^4 rk co 3 O bC S c 4) O <b 4) T4 ü.êc fl - rt rt n ■V .bb 4) CU 4) - - w X S -O 4) fl bx bc x u- i X O bx o 75 3 o CU o rt a J bfl o •- <c rt Q O C S S o oo.®, S<D o:F E cn b;.O rt 2® <D fl -a a a 3 sU J 4) O ■O 3 3 U - 4) ra (0 fl •9 4‘ V) a a rt rt a x - 33 3®^ 3 2 g "ra 3 -ran s V 4.S <u 7 •Q’O'O a o urao -4) y. s= - 4) -os 4) t E br bx Id x a rt s 75 fl O O -E c, tc bx u. rt rt s3 3^ - fl O 4-t xx t© x *- c P CU rt o e bi .9 a S o J u X O fl O CO x fl h a 2 c •co .S *N X o a fcU x X 3 5 77 73 ra 4) a m o> J cn S O g CC O X> XI Sen' P> Q u P a 4) - 3 "o -• c be 4> 4) ■O u S 3 g x: 3 Z fl mJ a (j fl .52 n rt> aj X rt au. v ♦- <-< -^ *- rt o bx*C c o 73 fl rt .zi C0 ■a» X bxTJ a» X X o Ox X bx N - O v ■o o o o o -Z. 3 3 u. <u XI ra o ra u o -• a, a x x >-o (X ex a o a X 43 o a be - rt A a tn 3 -a rt Cx"rt S3-O a E -c E c - .2 o .4 2^73 fl ao W (J bx fl a a u J o O bx -3 fl fl d a- O L 2c M g a o o J4 73* fl CO :|ra a 73 u «J a rt - 3 S |3 O X 5 S 233Ï .S5 ^.Z :5*S x a x 4-1 tfl fl X O 4- ox S3 3 D 3. -a 3 - 73 X X o 3 -o ^>.EO34>V0.- fcuo o 73 ao.E -M .2 U~ y.'o a c C0 5 O c L a a w fl fl x a rt O 3^8 o X a >1 «rax rt 9 x fl a o t u o ra fl s S’ £-8 a fl o x X ctf E •*fl' rt a X P rt mi rt O O X x •X y. X -x rt X X fl X d n fl X - CQ - 3 fl X 5 o 5 3 5 •- o 4> c CbT, E-S o 4) £2=73 fl 0, -r- l- rt bx^ rt - bX a .9 - -fl - O E r-r 3 n. 4) 2 -Q a 4-> x rt? ca 2 o e t •es T3 ra - fl ra 4> ra ra sxt 2 2 2^o X I cr -1 bo o CL X O X d - rt 4) - 2 -o 3 J 73 fl a O v ra u 4> r x. 0.73 .2 X X X 4U d X hr _<u co be w ’-CC1 O 2 3 o'^kn’O 2 .§®^.3^.S VI jD _fl X u O rt a O d X o bx ■5 5 x^x jg fl XXX u 3 r Q. V S - E btod 2 bog •8 - o 4 b3 X 3 fl O d C CL EO S x a X x, -- 3 X -g a a. i> 3 o -z ■J x> O "O 73 5 0.-0 O 3 4) 73 C U -J bXj2 d 2 o x> o p 3 g a k® CL o 5 8 s 73 73 9 4) 5 -° 3 3 J3 73 73 73 - a a O o fl o o u rt )- ■- o A o 4)-o3 a,a.> 4) E o v> O ®1 cr g bx o 2_j s PS <U O _ra e o fl B S <U o t; cü t: u Vi 4> 4 tu 5 73 C J C 4^ 8 X X O a- Sc d S' 73 bl a - bx a a t) a d> X 3 5 a a t 4) 4> a 4) «3 o S' s a x o X A__ 7 CL Q b 3 BL x a 2 3 3 "u - Urt. bx^q x a o fl a u m x 8 2 ^Z’g 8 C Ml nj g-o-o 3 béu n d t- d X -•u .-fl* cr '-— 4-J d d fl 4V JC ©xx d X d U< Ui X G O fl x [u O bxx O d a a ^rr-t a Sx a a .2 rtj - x X a a M bx d d rt X X X d X d a d .bX '2 3 fl rt s 4-J 'fl X X - o. 3 X fl rt rt 60 a 2 8 °C X d rt *-< bx a •S 2 d d rt fl, 8 2 3 X X X 4'- O - ^§^2 ‘■C; c C5 03 o .2 ®XI 'S -3 o o .2 P-i *d 0-3 fl - tn 3 co G xx-r: s w O ■§3 2 "ra Q.' Ï5.E-2 d CCi -— a -fl a -o J 2 O -Ö .3 2 E-S Q 3 -S - 3 J fl be ES 2Q CL S O X c d X a i a S u. a N u fl •-* u a a ■- 5 :9 2 n 5 a o fl fl CL g 2 x o - o u O t> X X X X fl fl X -'Sa 5^ s g bxx - D •■- d fl rt rt X N fl fl fl fl fl d d rt X 'O o c X V- .fl X cr o 3 3 u O m3 &fl-o d fl E .E S a x fl O - „u w ■’i T' E 2 a x x 3 -O x o X fl o o X a a o 3 "M 4) O ■3 fl 73 a (0 V o fl .2 E o g S fl d X d fl X. c X •co v E d fl 4- ■w - Q c g a X ÖX g I a. I t- cn k bx fl E a £3 tr P fl fl -X o o G g - 3 c O X c *rï d O E* fl X _O fl T. X t* ^‘acg X fl _a o o cm 5 o Cm a 73 O 2 ci* a Ox ra 9 3 '7. CQ M U 5 a 73 Z> 3 O o 9 - M 8 73 - M 3 13 a "O n fl o d O I® fl 1. 23 -A i 2 c a o x o x 3 a x a 73 2 .a 3 S GO rH X J G (fl t E ’E^ o OS C O O Cm r O rt> o 0.2 -2 4, Ct73 cn O C rt.3 s2 •fl r gffl3 S'42 OrSM® 2 13 S’E2 bo 2: 1 M fl A 73 Cl o M fl fl M*; h raÏ4>4)oao4)4>raKS® ra -0 2 -o 3 s’S a g N-g -^7 "P fl P 4) fl be fl LT, O M N M 4> U M O :=p c 3 a - 4/ X 4-» O 4-> k- d d M^° O V - U ’bJ fl x; w 3 M o 3 O fl os 3 r-< r N 2 cr cr -oT bo® S —4 un ra X 8 w a a t, o a x o X X o o< cu O M rt «rt P a o Q u .o UL o - f X X 0 C X a x ^-7 cr .2 x ’fl - a x X rt u. OX fl - d P O §73 E 43 - -4 2 H "O rt? g 3 fl 4) 3 :a^ *- rfl*'© G d d -9 cr o X x k« kfc— O d G 1 »O d <M o P <2^ - o .22 S«3 ÖÖ- ig~o S P4C S >H >j3 m» +7 rt 73 4. s-0 trt.2,® ^■^3 <ai a* o o ®3®rt©og S.SEQ fl M^fiSo a x ra a g 73 M O 73 E x - x.ss^x-r .E c -G x .9 a E fl^« X •- X •u C g -' S MO fl X a bo .5 x a a O CL xO X X fl U 4) .9 4) E t o CL, X 4) 3 M 4, 3 73 g rt a 4) c 3 E M p ^3 5 4; ’g CX i O M o a J«s ra rt 2 9 2 3 4) O 4) 73 «•a Ts a -- O rac fl 4> E o P O efl 4- H tn PS M tn «a a O 3 H -3 <D as a> E 'G be E a a i I" j X .cr -s be g a bx a a W *KA .25 m a M ox© X rt x a hr X X G *rt G •r fl .*fl» 0’9 a a d 6 r - - fl bx .2 br .-t! aiS-8 o S3 *- 3 V 3 3 3 u 1 1_ C£> E fl x r o X m-E <V - fl X g cr d -O 8 cr X 43 4> 4> 3 73 - a 3 3 E ®3 S 5 i; a, 5 .2 X X a x .be 3 3 -o a •o 2 o o a o £T5 rt d t P X c - w, X Q x 2 ••-* 3 <U -O -if 'o -o ■fl O 2 2 a* g, g - -■yr- -3 3 O J 2 -S 4> a 9 M ra •- ra M ra 3 5 h. u. d ©-»-•' O g a a a d d X a d - d X a d d 2^ rt a x d 2 x bx - a bx 3 d d bxx rq X 2 a t 2 J'S 2 t M 3 9 O y a h; O 5 bx x bx£ 3» M M 9 rt T) 2 3 a bo M’S 3 g 4) >73 - -® 9 4) 7f 4> a a X) g ^4 0 4) - rt U y ^3 03) •M - S' X u O 52 d -fl M x o bx -J Q- j o X v fl d d X x 52 fl X S M^ S’® cu bx cr a X «•2 M^i 3 3 fcL -o ;o a S a a .4, a -- •- k. x T 8 o.-fl’ i a ^3 3 a 3 3 2 o G a fl fl N XA "'Io,3 M^ fl a a a - d "rt 8 m3 24 a ra ra E e’ a 1S a 73 4) a 4) ’rt 4) 73 M O X) g® ra d G ’fl 0) fl fl cr X 3.2 cr 4-J U Tj CL X S3 2 3 a x o S 3 •*-* d - S 5 M.« d a V 4) S C" C E Q fl rt cr fl r-k O CO *-‘ 2? a 3 2 4) 5 9 Q’ 3;~W Lo 3 z«- 3 o -• r--»—a X X x d S M 4; 7t* - bx o i- -fl - bx CL d *-» a E ■w w 0,’fi Jd 73* - cr Jü X fl a a -j •2 5 E 2 La a d fl be bx o a a d IP :sr©- rC -O •^PTS d 3 g X ~2 p V k d d 4-» cr .2 E a d O a u 0 d S bx "c X X G o OS’S d fl J **4 ff bX tn X) - - d .u a «-rn m *- rt. bo ra -e 3 73 3 IO 9 4) 2 ra ra c -o rt fl fl 'b M 73 JS m£ o M w 73 73 3g’^| ?Og 3 aS 3 72 J o °O X u X :^x fl '3^0 73 rt i d X 4 O X N ®3 ®C 44'22 d -f q bho'^-g^S’S O^ie^ rt'3 g q 3 .a 3 a .rt 3 ^■S E 8 23 3 rt"'j2 c3 3 o rM 3 SS fera rt 73 -a M ra 3 3 3 -rt w X c c J fl-0 2^ a j o X d bx bx i’l Ju d «-£ ’«3 T on 0.^0 ^xpq --A- r/?- C Cq p«<é S oO -Ufe dST I rt rt - 4) 73 7f 4) E 73 O\ JS 3 £3^8-^ ja a 3 o 4) a -o ra ~o> ra O 4) 73 Jz M G - ®.Q - - bx om v. tn Ta O.ra 2 J4 _fl '-1 c o -x’g - o X flj X J fl a d X X x o X 4-1 o 8 X E c a 5 a X) o 31 3 2 a 3 3 O o V M a ■Ï-5 - 4) a V rt 73 M to 24 u X 00 o -fl X fl u4) OO a rtC73 ra< d a s be a -e 3 2 •rt-’S-^ M’S TO 2 C ra - Vi 4) '•O 'S rt, 4> s bx 3 o O 9^0 bx d d c 2 b°«è’ O a 73 «ra - O V) E jl. O d c x o X w A in 8 ra fl o a - d d bX cr J 2 d X d ox .fl a 3 TO c E »J fl ra* 8^ a d d fl >x *-» rt) k- 4> v -r O X' rt 23’ '7 xi 3 -fl 2» - 2 3 a' i- u. 3 3 'J 1 WH A fl O d X ft 3 3 9 rtJ w 24 o rt 4> 4) -71 3 .«3 rt3, n 2 rt-) 73 d Cu d «fl* d 4_, M fll .a t> o a u x CL-r 2 rt.3 4) 3 ■5 3 3 3 >3 -3 - 4) 43 u, ■S 9 73 - 73 O X <u c -o d -S a T^i d 7- -rt d bX U J rt 2 -o 4) 4, 'Z 73 9 3 ra te P o" 43 CI’S Q <*fl £k2.r- CL* co c3_^4 :cu oo 73’ ,S >.®24 eg ^22 c5 4-j e» e G «2 a> S o a d a a a 3 3 M O rt 3 -Ï - X X O o .2 bx o raraJ A 73 M 3 23 u ra - 4, 1 o X a*2 fl w X fl fl «-J S 15 3 o X s •^P 'W rt3 -® St! P. s- S 2 O 3 3 rt V 3 33^-2S3 <3 -3 -r ’S Ooo-o aS t- 23 73 S O 73 Z 3 73 B :a^ x t© a c CL tr O d u d £0 F-i 4) 3 <r 4) 24 U N u X N X ^-e a 30 rt o 04 d 1- k- O (J X ra- bx CL^& c X 2 ■- 24 23 3 3 rt u 9 O d CL a X ÖX a 2 ’E 43 bx r; 1 d E bx 3 8 3 •-3° X o be 24 x r -3 3 8 ’T O - 2 o s 7 - ft I V «S’0 a a tJ g - a 0 Ji 2 t> 3 <n 4) 4) u ft. <N 3 co ja <5 3 rt? ra^ bx •5 3 •7 4) ■S-® C<3 a a bx a cr a a d - a o a CD - - 73 M 3 ,Ë.e ex 3 o X 8 is^ z X X fl - e- d X X a Jsf X fl ra—t ra- cr rr d ’a p c -O O -G -* X C d bx - ■2 a 3 a Ö-8 \«- *-< ft 4)73t3 S S - a 2 4) 0 73 rt a ra ra 73 g r?’2 K M 43 - M73 .rt O ra rt 4) 7. •O 4) 3 -’ 4-3 4-> d N CL ui E ra 43 43 "5 M ex E cr a o 5> M d -ra ff X £C •Q3 ’d a d X i U P 'g s 3 8 4-» d X a o bo"® a X .5 i G a a a a o x cr 3 a a x a x T) a o X X a .2 .2 a .2 a a bx a fl x a d a n a o o x a a a fl no -a a p r» a a d bx x X G X C E 8 - raG a x CM a x c»X O B X - 8 - ~C7~ fl 5- 43 S rt G G O X -2^ d -' o' 4-» x a a 3 -t- 2 - a fl 43 4> &>s o 5 X 4-» 2 CL O °o cr bfi cr cr o o fl X bx CL O o 43 J 3 ,9 'ra 4J - X a d d X M^ •5 .2 73 9 :9« 4) •5 3 al <3 2 00 ‘2= 3 o 8:& 'raft-g - K- (2 M O-- 9.24-7 - 8 3 P '-fl 3 9 a bo bx O 2 a *4 Q o a •-3 ^2 CL •rt. p> X d 2 a o ox 9 a d N a i- d O J> G X X d d rt 9 'O X.Ö - »-fl bx a X 4 X - '<23 S“ 8 p o -7» 2Z *-* X a x O r—-I f—rt, T 3 Q 9. 024 PD24 D O N <O G a - rz O'- S 3 9 0377 rra -rt -« r> O X fl M>-S fl' s E a O ra s r - 4) M Z 24 Q. ■fl a o a e - o ••M a -ra- - g 3 o E SL® §3 X a d d a o T X X X X -ra- O a a CU raJ- CU V -ra X bx O CLX U4 Ü5 i E a bx o X o X d a a x y d 1 G a V) a o o rap a S d M ft 3 3 4) 3 i 3 ■*-' sr X a a d S ra3 :fw s -e v e a r X r-! a rt 73 a t a *N 2< 4-> 23 E '8 W 3 43 9 «n 24 -A 2 ®3 g-’S ra S3 -G a 3 r 3 a x os o cr N cr d d o j© a a ff c u X CL O a .E -8.2 a bx a *-» a X r/> 3 2 d 43 bx 5 8 -8,2 8 9 24 3 5 cr X o N c_ 5 ^ra raQ O/) a a G 1/ X 2 oo 15 73 73 M 9 73 A 43 9 23 N rt. 43 a, ra 24 Ë24 O I C<J QJ -Ü M -O 3 O 3 kra A* -- a o v© X d bx a a «J r* ’fl ii"8 - 4)22 ra"ra43 E .o .2 20 0.73 -fl 4) 3 43 24 S-fl 4> a -^3 cr X X w' .9 43 - 43 9 43 43 23 .5 3 73 43 CO 25 23 J O <3 3 o o 73 X 75 ra 43 o - J fl rt u a d a x 3 §^.5 r5 a «-W V «A a s 2 a d d 24 -E 3 ra 3 E 5 <V XI 0 A - ^-,O 8 1 bx fl 9 a ■2 a Q ft 73’ “.A fl d o a a J 8 3 3 u ra a ra9 2 0 o o X o - ra- - 9 43 -o Q' .2 a i x a d d d a t? x a a X G u O d ra 2» X o a x x ■- u -t-J O 0 C X X rt *C -G - .EC S3 bx a d w - ra •2 S'8’3’” 3 p t: u73 ©©raC^x*^rQ© a a x ■Z p ra QX LO X g CJ M.?UÏ O’ Q- CL cr 1 O o b3 a d - V .®-oO 25 ,-ft So O 73 04 9* d d •<-* "T-7 g ra be -ft 9 o i=‘ "■ft 4> rt- 73 9 43 ra 43 23 43 24 .- 43 73 43 1 43 -2-, u 23 04 O rt fc 4) ■3 g. S 9 -s c 24 m"® bo t c O ft; 43 ^.cr r •J E 3 ra. 43 a- ft t! o o CL o u •fl .a 8 ft g <2 u .2 0 u d - a G 2 2 ra ft a bx d o 2 t bx a c 'Z? N dC5>_> oKS.E a* O I ®S^^ 2 cr J2 a c c a ZG •-4 d ra— ral 'M J3 d Z a o E d -n ra ra 13 75 - A E 23 43 -Q ft -O O 43 g^ s ra 9 fl d a -Q 4-» x L-. bx Q .^4 O -fl ra> ra ■3 -o bx a d ta 2 o ”2 b rt-J o H a 5 -G G o 0 24 o 24 o g 3 2 .-24 s cc^ a ®h3£ 33 o x ;p> G> 0’42 4 X gsMg 2, o o ■9 73 D- 05 :97.—fl - 3 te,3 te - ®'”- ft ra O .2. '>,5 73 X 24 73 40 :j sb x^ 1 x S 2 a K fl 3 c kz X C pt Q s” 24 fl 3. 8 -r! E ft-. O 24 5-, -ra C 'ra 2 »a G L- C4—•£-» d G t*-'4jCDX^.E''^^s-£-kD r- - ra ra .ra o g fl to 3 ra fl C '3 ft-fl •ftft®®beftaC r-l -rt ra« a :zt> N -P a v a x M ft rt 23 ra 23 ra 2 - be 0 M.®'0 i ^9 <n T7 d) O ft> bX X a raM G - m -Jffl ®ra-^ra ^5 C.= -°Ö^ 9 73 73 Q-Ó n e 8 M re N 25) be23 -fl 43 N -9 N SE-- J; 0 M h 8~-8 r ■2 9 S o® -9 O 43 -fl ft be a 8 E 0 cr 73 A .0 43 ft rt t >-’z 3 2- t_ a; c o M 2 73 0 ra 73 rt 2 y r 43 ■■g's? 22 E d d g 5 X g bX u O o a fl x X G S 3 a d d rt «J .E x JG*' d be bx u. - o 1 o X o a •- bxx a bx x o 73 :F' 9 73 ft X bx 3 Eft o-o-u -8 S -o be-g o c1 m m o ra 23 -= ÏJ O OÖ S 9 Ü8 OW u 0.25 43 43 43 23 u J- 43 43 ,O K -fl ra ft -J rt .ft, 5 J- cr rt O TJ ft -g - 8 75 be rt -> ra 73 23 rt. 24 M’ 23 M^ft ft ft -bt 3 3 8 73 25 43 N X x a X -- X a “d^ -G 2-3 U- ’g ®®2o £73 S®£® Q O ft .2 23 73 - -' 33^<U ft 4. b 2 g a ^73 .2 TO '•*-» O 1 ©CL- ®-3><'£1®ft>23>raft 9 23 M .43 43 3 •8 .8 rt ft ft ^73 g ra 3 73' Mft ■°>5® O X 45 O O CD >.-C a fl X o fe O ra d x a o H-^73 Cx. X Tft ft N 9 E <Hx^ b£-G .d cr X ■*-» d ,G X d ft u a a I "S o 9 y M 43 ft o fj 3 O ft J - ft 2 g O ft ra- "k-2 raJ d :a*x ta x N .E tr rt X 1T A i~ O 2 ra ’ff7-ra ®0 S >ft ■8 g «W“s •I? •00 JU ’S. •00 <u o Z3 <ft ft ••a a 43 3 3 3 43 -5 ft a u S bfl w «3 9 r 13 M rt ft 43 13 43 43 7 43 rt 73 73 73 23 W M 3 M g 43 S ,rt. 8 ft •2Hft ■2 ft ft X fl's o fl cr _E g d 8^ - 2 rt ra 9 ra S 75 7 -5 - vv-, c* a fl’ - *- S 8 ra 3 ft E M23 9 '-■’ d a -»-» t - <3 ff «g> ^G cr “ft T' E CL O m .52 a M d d ra ’S’ 3 S'?e^ f S bx 5 ox x a ox a d a bx ~ra <D X f“ CM rf a g *8 ta-£ r">, n a t)M 13 r u u 3 O 2C J I 43 ft ^3 5 g 43 a® o 3 3 g bx j X X d J3 j- -a» S A A *r‘ 1—- ra t—‘ra A r X ra tX G a 3 3 5.^ M bé"? O bj0Tf O ra ra fl a 9^73 r X m d 2< -ra» U A .8. C^l hL A r£ V) d g 2 - 5 a ’fl ï^bi,^ JU 0 a a o V) O N Q O CL g O - G A X M rt i TO ftli 23 4» - 3 9 9 &ME ft 23 73 ra o a o •e© 5 =5 E._ •2 «ra k- c bx TO 2 0 Q-co ■3 9 u X X ra-4 •ra 24 43 E TO cr q u X *2 TO (L X “Sgg-iSsJ ft 43 o 9 43 0 73 ft E «S 5 E «73 u y 3 ,ra 43 22 9 43 be u 24 43 ft 9 73 ra>S 8 „ft^§ft«S43^ u •3 ft feo§ ••a^U cr »- -’G> CU 8. r-> O 8 e 2 g ra u J 3 O ’a a x a x a 0 a -ft? a jtz e S u m taj£ JU M S 9 -E >73 U ft ra «73-^ftS bX n cr ra- a o rt - O a <D P ■*-* hn fl b£ 71 ’rt 'P fl -ra. ’’P fl a «SboEMÏÏ^gvV^ J x fl *-» bx to fl rt) 2 v -1 a ofth:«3 S k> ft g o cr cr Uh X -O -*-» O ft ra cr a X <u - -*- NJ a JD X «*5 U -a d d a a cr d X ft-ft M 43 ft c ft rt a fl "5 ‘1 ft 9 E ra ft S.S-2ua h.= S2§ ©©-!©©?" ta©-fltr£x^ï - 3 ft ra X TO t. cr d 43 o ft Oft. rt rt o’0, ).73 tes -. X 4-i cn O'-3 ft 3 S'ftfl X 4- O -M s/ ft sF^22.ftoó £.£73’®ftft gt-'T-W 9 S ^3'^~ S «3 C O rartrtX X O c3 O h£ O S ft ^ra ft £szÊS£fe|.“ o. 3 X «4-1 t> W *o •fl 4-5 p o d d - -o'" ta) <D ral •2 p" g 43 ,CQ g 3 O O. 43 5 3^ E73M3 u ft O v S ft ffl O - ra W a -C CD o N -GO CD X X - *u •u -O ft4 c ra^< J W 1 J- IM 3 ra 9 45 ®J§ .t: jc 3 3 43 73 E bx u O u TO 3 M ra> ra 43 ft 9 M o x rt fl ra.®^-9^^ S S-°3.® B-° 7 U ft 2 43 3 *- ra ft g<é2 ft ft 8 .ft 0 3 y ra E 9 43 a o ra rara -G o bx a 85 o tapq ra - -ra V A ox o x a x fl bx bx c o - - N a x d X u- a 3 TO Z 73 -w 3 73 ,®C 8 ft 22 .ft ra-S .2olajjrt» ow ft te o 3 tea ft eg ft.ra fl >5 oj ft 75^2.ft9^o'SB<®8§!s3 Ou r-rt-rt U T fl 39? 3ra-.-73_> 3 ra^a ra W «‘“-Oft S ra 3 S °^®-0 ®*rfW 4j--rao^^^-®S^-^O S-ra aftftftjg 0 9. 3 ö-2-Sra ra.£ft gift ft rag 3 te^S te-ra g g-ra bt te ra 'ra a 3 3 g 0^ oog.® 0 5 ft ft cS2S ra t. - ra^ra ra 03 te.ra— S ^CratS bCZi^fe &O 3 3 0 2. ®9®§®^ K ft ft 2 M 3 M 40 C rt - 1 I ft >2-ra ft 9 fe^ogO^lftgraft - .ftp g33^® Ö.S ra >4®, ■- u.g-J E S >-’3'S 3 5 o I S^2 O m“®TM22 ciftïft-obb|ï r-> TO-^ra 4—, IQ te, cS ra ra o 43 a o - o g ox ta^q -O - S W- 4> .E 9 ft ra- 1 fl a x 3 .2 g O te 3 ft ra - - ft O .ra tB ®"S °ra S cr cr X 13 - a J o a a 2 2 bx x a o 0 Xi 5 M -® pft •raC$j43_5uB to d 4_, x a i> •-; P X v JxJ ®ft 1 E 2ft -J :s* X 7 e M 3 9 CT1 23 E~ 9 o m'~ 9 JJ ÖS7 E a x a a ox u - t> Eft

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 17