r I I s i a4’ H^lïlWIK gfa* S.£<«£ 2g ©Q ^e®“,3S.^r ■g.su.fa°.!!S„«s O 3 W -q.5 hJ X co co cd 33 sl| I* o 0-f! ff5 sO-1 IJWf jf <°s tas© o fee tea rï ®fa te- a 3 s|§ J-8'Siqjh Ja S' «is fi8re©gg".2.S-cg'&Wo fe 2 -® to to ta to 5 -o 3 g ta o 3oo^l adtoto 3 a o r ta a XO(DD2iZurtOrt42Ort.EuOiS G O 42 0 X CU DU O.GXX >0 CU CU 10 42 g z z Is I °-=_ ■as; o?t:’ s- -J e'5 Ijl s I «o J Cd*? 9 J *42 s S U! te 42 u 3^1 I g s«a esz itota ^■«1 Si E S- 4 nber 1945 9 0 .s x P> O I Z I Z fe. a a 8 to s fe, s£ 5 ta^fa E re fa g £-to S toto esx •2 s3-ö „FRISO” -* bij de Ned. P. Huisman is dit jaar 4 mno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden ont- c G 3 "S s Q Z 8 ’on Z N -ÏÏ- S s be a cJ W—j c E "o Q t X3 J u o fc. 9 9 .5 «5 E 8 JS 2 fl 2 3 w 02 H 3 «5 - e<3 vS u u u cn .ASTRA Bz 45 Q p x a 8 n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. .3 P '£.|l i® és «S2-5 W C s j o c s I g s 2 9 2 2 2 •C i; IE fa x •d i’ s XI u cd 3 «5 g ?fe 2 G o 8 ^<33 o2 s®^-2 S^ fa S 2 o-rs, hjir in Fryske hsleden binne Vries, S. Tj, er en Rimke E I g/g <11 5 o .'2 •Ug 2 c cd ES J; c P- S E S 0 2 s -^36 8 8^tT w 5 3 2 re E 3-MM u S -k g Oj s<! <<CD co 3 B .y ‘S tx (U £2 tx .2 -9 cx S 8 0 J, Së 5 t> u O rt fa fa-< J §s l-s 2 o ta S'Ö 2 x S N .S =2 •5 8 a o 0 8 ,H 2 E E ■°>S5 Z a H 5 fa a S i a 1 n ft. 3 5 a S2 CO o O 8^ 4> 33 33 cd 5 •- 4> G ^S.S8-§ 'S^a S® S 0 S"Q o o 5.'g 1 E co tx 4) 4) 2 .4 a 'T5 *73 u X - cd 8’S is'-S q t; a c« 2 55 ®p 4> 8 8 J!ïï getart j 5 «Ö-S 5 o cd a rt os ^S®£ E j «s M 8 ■g z - rz, £x bx^S <2 J .9 E -E c E o cd 33 2 I'S re S g-° 8 - êw a w j B s u 1 UW ~0 -9^ 21 - .2 33 8(< 1 c -S .9 45 3 q g U P .S 2 J 1 r—t - -s B g 3 q 2 3 8 -s m - W P t 2 x ta s 2-ë 5 co G 3 X ta-? 8 J EW 42 O U 42 X X 'S BI I 5Q - E f 3 8 2 5 E s a ta-8 ■81 ta 5 8 S 2 S 5 r s ScnW GS £3 g Li 5 g I ••a'° e - 5 8 z *- ta2 -o tata5" o 7 c ,®ta w "re o q &M q co .-re ta rJi fa U.tï ta re 113 M a2 .2 S-S^-S Is S 8 9 55 1 8- 2 s' w g u 3 ti g’ta •- g;c-E ,n uu Q 2 G gfa ffi a s C -I =Q o 2 3 9 -- a ,^<g^ó S§Sdd°« - - c L g “S 5 J g N 42 u 2 42 X tt V- av2^uji4). 3 -2 .^§.2 •^.2. fl 5 gfafa OJ fa Cd <D gh-° Sta1 c fa ta es* - fe -3 S 'u - S)2P <D 9.9 ®s1 •8 è>8 t g N 2: E tax g w 0 - .S E P 'm0 Mg ^fa'S?* re q - a’s a fa Se Z -fa ei z- s f n 3 8 W L. i^p^ta ta te. JS ■ta ^X 72 72 re-»~L>33£*o.a -S-3 re 2 0 s ©.ga-« -fc S 60 5 5 có 2f> 5 e 2 g Sfa^ ta*^?® I rt -S'<i - e eq *r 5 s1: - E <T M H c» o E P.-^ta N 9 -* 2 .2 g öi- te e fa 3 E M o m E* 3 3 ■g O w 3 Ë-2 Sfa 42 e a-sta «E - '5 3 g® 5 S o 2 - ta g re ta a fas Q,1 tX 42 G 42 JS E 42 42 X tX 42 r2 ”3 33 r- a J r s©® "5 ^ta a -fa -fa .0 :fa, 2 .fa -e-28 -.J <D CD O 72 <D CD S'* g P o—^ g 8 8 “Z o m b - jg ©ta.e S W 'fa 3 -P q re u ta -o Hsf-m.6 w re a g E e g M g re ta S '5 S 3 S S Q 8 ’1 s èaEj3^§§§§ ^^1^ go E x p 'S r - - g •O -d te *O Q_-2 .2 ta ^"5 51/ s g u g 8 -2 z H cc i-S Ei q 0 W ëèggF-gg ^ta bn® ag *.s ®2»Q-g TH 02 3 fa ë'E^g’-S ta-o f I 2 1 ta, Cd I re 8 p R> 5 S g fa g-ê 3 g E Q 12 4-J re f E fa 5 «-S 3l- 2 g Së-£te 4 -® 3 3 - 2 Q "3 S -3 .2 3 to a 2 9 5 S g-êrë 8ö«h r' G G cd 42 bZ) D 5 42 33 G 42 - K- 3S3 o to - w cc -pa^g gta 72 E 2 «s -5 E u'g s 1 3 3 3 2 ta -p E .Et? s o 42 G 0 42 (73 cc 3/>2 Z CL> P4 g? ■3-8 •S< K"S.£ S §>1 I ’CX cd 1 2 2 w p ©“ta •p S Cd có 3 d >>£a 3 3S® s s r10 m S3 a *5 J K E-S O 'te, JJ lC S’ A ho-a .9 •E° E 8 ta *5 sUJisSl 5-2^8 P&Z^- a2^o>rej; e - E 3 - g*.g .9 o 53 o ,s* s g 3 S o S S Z J E Es 3to - 3 L ■fata te 3 i -3 .’fa, 8 o p e P J fl I ê*2 -5 X‘ 42 - tX0 8 SJ2 .2 2 E 71 0-g u c. 8^ feta-g ta 3 3 3 <f 3:5 3 p-mJ Etofa !®S^0^ 2 - 3 ta - 8 5°to 3to as bng "fafa”; S-a’S 8 3 8 -o£> E 3 <Lg©ta©tatatoi Pg Ma’S a cl 8 c43 te n fa tag. 3 re 5.5 S' G X D X 23 ïx 3 -o 8 s-s to§p 3 q 42 0 9 z .2 “to to ta n .s E u 42 1 42 8 £3 I to I 2 S 5|S ïl S-6 85 3 S S re E3 Ujjg’ |g is r fete re-EPo z s P g 2 to x - g o p q 3 Hg-" -g-g^ CT' ÖS £ta't ■'3 s<s qm q-fe g 3 te^ 'S M S o re c>'S u -1 a 2 c“ O 7D *42 fa.? 3 to S '5 .9" fe M *- 'CL, ta 3 g S to 3 Mta a 42 3 £.2 2 c O S •H 2 e fe 0 0 -e z s t - 3 IS S ^2 -8 «r.fi B .O E E g -o 9 Z 2 5 S ®-£ w H 5 8 ta E P te j Jfa to SfSto'E'fa "ta ii fe ■fe a .9 O m fe o .9 -9 q u q Mu M 3 8 -o o’-r° 8 2 te.^ S I’S V °£5&)g®fc©to8të> a^y ^tataOe1 te» - «>^^ËMoa8©Eto'toto^ u o 42 4-» 8"° -- 8 - Sa 3 to - E g fa O o^SfcL fa ta to W rt S'tato -feo fee g 5 5 8 Sh £<g 42 G Q rt 42 A 5 B gto S E 3 fe 8 ta ré to a* g 8 5 2 E E E a fe fe^^ -r-1 4-J G .0 f>J <u .SP g a fe - fi to fe toto q te o q 2 p 3 ferto to ré to to 'i •u ta ta q Start ■’to'to j te u 3 ’g bn fa fa a ta o fa®cSS®|w q o e E-i'-fa S S S fa -e to §S ^ö^§^.fa Z sSa^S® fe 5 to - h Ss y 0 8’8^ fe fi to re ’.“■o fe ESP o Sg E fe 9 5 3 to 2 Stota, cd tx o .2 <2 jj gtoto to® C t^ta^^®®t>-ci^tog toto Sm® C fa to o 3 2 .fa to 3-^ "“-.ssscfata”® tofato^"fapgi~|© fa e O ftato "©ta'Soto’l ry c3®©lr .OÜ®CO©-jS i L L L - - M M c -2 to bn„ fa ta fa S S© >.c o’0to- to bc -o c I x fe c g> o -®1 ctoto,ton:Ea3to--^=ï"aSta°© 0 2 4-J ^2 2 O k- o 7! ■p 3 3 to^Oto- S to ©- q -T «totoQ - totofe^gtofScAta© ta - r. re re cn ->«> ~to^ co cd 'fa-© E 8 to rt :9' o I i s g Q <u 0 CN u rt X 0 a 9 rt E x tx o 42 42 12 C cü N _42 <u <u V o rt tx o 42 V) 0 42 42 o 42 o N rt G 42 71 rt 42 rt cü 42 rt ta 42 o cd 72 cc co -g o M rt CU ta ta 3 te \O W CS fa o ’43 «re C-> tal O «2 <D -r-< 42 A o 1) 42 V) <D 42 42 *j ‘9 42 -P O cd JD O V g Jd aS toto 0 O hc’G 1) 42 =3 G3 C3 O a o m o\ a d v a aS cu o i> 0 c cü r. D o o a <u o 42 a 42 02 O 42 o cd a rt a <D 42 42 X .2 cd 9 <v tx - E 5 2 •r* »wk 0 42 a cd V 42 G 42 42 42 C2 ieele inhoud Borkum 42 42 0 G cd 0 O v 'O u G 42 42 e 42 G cd u 0 a <D cd G cd S O o o a <d 42 o cd 42 c o c X 0 cc X o o b/> G O 'O X5 -Ü cd •ot a •O a o N ,c£ C cd 'C£ u< cd cd 3 JxS <u I) G J= G V 'O G cd G cd 1) o <u o Jd O 9 G O U 9 4C CA tó v> c= ■5 ■cc c CD O *CI cd T) O cd E JG o o G 0 G O <D O E 5 cd a o G q OJ Q- CH ’cd G <U -52 tf) 3 td 'O <u H5 C cd CD G3 1) -o V G cd (D *o CC cd cd C JD O a> 73 u O G cd TJ u O <u a <u <u o -* .S2 -3 *O cd -O o o 00 <u <u G <u u 3 3 'Z <D -O -G G cd O G V <L' 4d <u rj lO Oi "S’ c o -G ♦- 5 <u E <D o o u G a o o 9 -3 O O •o v O CA p M CA P w z -r u o G O ■73 Oi S 3 ^4 <P :p? o CD cz tq G cd o rt -G Q V) cd 0 O o X? o s o fi o 33 cd o I r3> £*i O G G cd O E G >.2 «S a e si P M .r s o u Q c w>- 43 .2 a a X o a £.Sè fa Q a K O B beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. CD fat O O eid van ruim ind terug onze Bouwman, ge in 1940 ver- •eft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ize plaats af- teeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- öoven wonder iikale lieding a. Ek wiisde ningswird op Friso” lang- it wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan ’e cd c <u G G E u U G 5 cd X) G 0 jd *o o n3 'O -5 xj 2 ’cd o s •o a -■ v O o o G cd O -G O 9 G 33 G cd J5 G U CO cd G 3 O bio <G C’ o *•55 N rt -u> CD H cd -O fa 3 O fa o <D 33 <d -G G cd buc o O r <u b£ 4-J ’o T3 -O .9 C 3 CL O 3 <D 5= 3 G5 O V X) "o 3 Ct 2- 3 fa ■fa -fa G p 2.2 .2 t: CL X LI CL O re tx CQ §S “fa S-? gc §<1 fa 3Q b O r» ,N 3 X G 4 CU CU cd cd IT^ 'ZÏ h a O bJ <u i G cd CU leer en Jiffer lts in moaije e fan Berend spile troch y de Boer en iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A i fleurig stik is dan ek in i aid en jong, ’e gong. ure, do ’t de n punt efter isde noch op >un en sei ta, om noch ien jounen balde r meidieling ’e krite om’e op Woansdei- Oer 4 wiken kriich halden irelkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan ake, en nei it Gez. 180:1 v. d. Tuin üs V~Z cd -DOG cd fa G e J V exTJ G - <U O s fa (D cc Jg o O {J J" L fat q CD G CZ2 3 o 4» <u 33 «U G <D g O O predikant der nPingjum beroep naar 5 o V) O 3 O 33 ’cd <D fa bJ O G o ,-c -5 r O X 0) is Q G •3' w x G - 4) G CUX <D <D O U d ©2 fa cd~ 0* G fa X .2 ’fa o Ê‘E :=ÏL. bC—j o _a <n w O j- J S a S <u fa< 4> a s t .2 re §=103 +5 q cd O fa O ■O’S" - O Öt3 O.® a ’z G X co cd o X <u 33 G - 4> 73 ’S S CL' u G G2 J* 4) '3 33 iset meiIt :d bikend koe r goed bikend ie Skurer, dat foar in mingd «ende>Eala Het >Edele t bloed, tsjuch oare wize as )izze stikken /urde. Master to springen, sjonge, en dan inoar. In aer- ’t er in stik kte om op it 1 it allinneto do ’t er dit hwat manlju, fan Menaem< gen. Fansêls 3 net sjonge, e ófwisseling O N d) fa 0.0 3 <D X fa 33 fa O u <D O C- C 3 fl fa Q a - co tó 4) txx 3 :S7» G co O X fa fa 4» cd t—Cd ©44 d 3 bc <D - - O -+j x> ,2. fa X S’S X fa tf u 3 X ÜU G •Zr' G N 4) .9 9 -o B cd cd G <v 33 4> 33 - CQ a S cd O D 33 O 'G O fl CD O O 35 fa CD 33 ten har foart- iwe, sadat it t. - re i c cd co x G "G tc o 8 - 4> O N G 4) 2 •O M C - 4) o J3 O O o O J G -j G G cd O 2 x -- 4) 33 X 4) G 4J V S3 KC 'f bx 33 c o G I—1 cc C j 2sg< (D 4> ÖX 4_> 8 8 8 g -5 12 ta ©3 c3 O 3 D a ‘x 9 G •U <U öx 2 X .J <D - O Q cd CU— O co O 33 re cd G 4) X Q N 4> U*» 4> o ■2 a; ‘fa ts I gt; O fa 4> 33 co 4) O 3 G3 f' a X* LI V O 2C o 2 co 8 q L, ts-ë 2© 6 J4 K MCA p q ^itaCEp*©-- o re W N q q ta* .9 re E fa Cd Q 72 .2 o tuo i, q q - re - 0 q q^q^r- 3 0 12 o o 8 E -* 1 8-“ 1 '3.2 v q q 3 -O ta M h j2 2 33 4) fa G V 33 »S L O 5 33* 2 s V ri Ifa—«fadiOa^ G J .2 -s 4) cd ■fa td G *bÓ 4> X cd 33 - q cd X 9 L 4> •0 co 4) G X3 5 rt .2 •o .2 33 0 •*”2 ta u Ö4 3 O cê£ 3^ g- g 33 G cd G cd s có di <S G U 4> - «-'ta tag 8 J P g ’B 5 .9 G 4) "'2 5 33 M a X o o cd 3 fa 4) 33 .fa bx'”M G 35 4J *4> ft s X 3 G hftü a u- o c; v bx o J u os 00 Z tatata.9 9 ïta ‘s -ö 5 q q -q -5 o O ta -o u a .2 re - N cd »w cri c5 c q c a 0 ta, ta? c3 «2 h 2 2 5 S S O -L L CO E SSgg-SS Cd <D ^fa 4> 8 «“■'«- J s5 s 5.2 94..si. a 4> V,J. •a q ’E H *Z) o 0 J W q ■- re re r CU'3 X ■§il a O 2 E fa X X 4) 4> X 33 -O C X 3 cd 4) O-Q - G cd qj 4> X 'O <u X X G ta i> ta - tuo s E rt 7 a ta .y, O o Cd co cc 4> fa’< S 3 4 <u O Q X S G Wen 42 O a c/) 4) U <U ï©-cO £P -o 33 s o c o tn 4) 33 G cd cd CD 41 O 4! G t 4> tX X V CD CD X c G O X G X Q 4i '3 g,s -s.fi G cd 4> 33 a r 4> fa o 4) tx G C. 4) O 4* fa l 4) E J s sp CD C - u o fa G 33' O 4> 8^ u ©s u g 4 JS 8 4> uT 35 C=’ q'ta re re tó i a re o -= o 2 N o g X ■fa cd” <1 £0 re H 0 .Q g ffl re 9 3 <0 V -CA fe' o 9 U 3 fl - ©3 4^ g re 2 v S 4) p o :s* c 1- 4> a X 4) 31 - - ta ta -O ta E ta pq 3 33 33 4> C N *-' O -- *- u faJ CN 02^00^.. t: - ho --én -. cv X y ’n D P N O 9ta 8 o 8 W 3 43 O O X N -Sta ta 4> 42 .H. 33 X 4) 33 G cd cd u fal W2 ’b3 x X G 4) a 4) CD CC ZZ 4> 4.Ï X cd 4) X a 4> Cd U -7J 5 fa G O 42 cd <y —2 b.0 fa cd 42 33 G cd o W o - &l ta o en - a a u a ta o 3 G o 2 ?-2 G 42 35 Q CD 42 X cd 4) a 9 ta ta -o 1 o -Ó ©-O o tn ta -O •- O O 5 ■M .9 g Q,©" O taSr,O©Pc-q c 41 X o fa c q "2 3 a L- 73 c-r o q -o g c gsös 8 2s 8 X o OO =2 ój 2 0-2 o q ta ‘-0 o ..77 cd gö •D - J2 33 X - 1) u cd G h"> o 42 cd X co X tx 42 ‘co 1 O a G o 4) 33 _y Jp 35 X 72 fssg-h fa fa 'ta Hr. o g re x> Z q a a ta - a o q T3 re MP© - S p c 2 =3 O 42 3 X 3 3 q td o 1-1 M tZ ^ta 42 có o bD 9 CD X 2 t> p gg Q G W 3 00 g cv Hfa g C4 -o p S 8 P a ta Q g w -J w re cü <D 73 ta U -o re g >4) S 4 O §-~ V33 O CÜ 1 Ka.’—» - W -E 42 33 6 <D o E o o 9$ 3 e Hi d Go M s'0 §s s bD ^-s(> <X> fa KZ G cd S'0 .2° co 3 3 ïi X ®x CD N Q ÖOÖ .gO - -- - dj 12 Cd D «u £-2 3 2 2l’s ta .9 SI" v ré E c5 oö -S Q ta g ta a c qot q-^ gtei g> ta re o’ ta ta fa is 0 9 - >- 2 fa O o w q fa q ta o .9 fa <4 h ta o •g q ta o 42 42 42 U 42 cd Z G Q 42 42 fl X 42 4) ’flj O 33 fa G 42 O x X 42 42 C/) -D H g 2 X G 42 O - - 50 9 ta i. E tx öfa, - ^g©fa©ae©5 Z Z 5* E .2 re u rt a 2 re "5 -P w Rfa ta O fa ta Q ta C-ta SCO qta’ 2 ta fa :r«© &o®fa o" Q X ‘s JE ta 0 Zta®<S~© •2 q CD 2© ■gta o ©fa ta zsa 'Tr ^tafg^^ cJJ re re <D p.f-, sfa 933^>^cdCdcdcScd'r*rjC^(, cs fa S cs <s <s .S .S .5 .S ta g c c c tn co cc cn S cd 3 fa0 - 42 - - G co cd - - - a 'E 6 fa re u G cd 42 42 42 Q .9 V ta fa E 3 n re ta fa-re’fa >P S S ©ta^ fa e 5 42 h N rt co cd G O a S’ ri 3 fa a fa fa 3 ta 6 hta!2* P |h.®i® 0 q fa q E^ C fa q re c ta a fa u ta o 8 ■S - 2 cc fa -o 8 W1 42 42 "Öj 3 qj 4; X 42 G X tX G G cd cd 1 «0 4> x t 42 cd* tx u i h 03 ta o re S ta e f V ta-J .TM 3 G Q 2© B §8^ Sz "si 3 J» Q T?ta Z ö'O refa" ®>o 2-^’®csWS ai ürta fa‘3 CD •-( cz? 3 3 S-s'ST’J c g.rJP» ta o o s p -fata M- 3 4j 42 cd 42 f? tx Eg j Q 42 co 9 V -J IX a S co l-i rt ~42 O\ Q 42 4?33 33 cn a g O g 33 re .9 CO u 3 Q O Q 4j cd ta ta a tx 9 rö' P>.<g3 e »r-< o 9 ^a CD Um fa (D 42 gi fa O 4- E p u Og 2 5 8 P 5 re S 42 cd o x fa cd X co cd ‘G ’m 42 N fa &3 j= s-5 K q q go s’. - - h"-” fa ré 3 I O CQ ta O b® q <D c <D <D fa 42 33 42 t ta 3 G CD 42 Q o CD Z fa E ta CA Wta z^ M j- 0 L M ta ^PlÏÏ fa, J- ta 8 te ta sj OE 0O -~e®£^q t A 8 ©5.:^ fa fa - fa1- -o - Z 33 g? re *7 l. fa, o re S3 ©?e ta &Qfïl 3 P ©fal P Z^faa^ •3 5 te. r—fa 72 72 33 9 3 .—fa E fa 55.® Sta3 «Sta <D <D 33te s- O <D ^11 <D ^fa <D o£x>4tar-o5o $ta._©©fafag§ fa a.2<8 fa &B.2 -©-fata*® öfa i 1-2©^ fa cc Bfa a °o 3 c 9 fa-q e re Mfa a CO 42 .■3 s 3 2 72 -■ CD' 33 ®*a •o ca GS <D I 3 'C 42 G b/3 42 G cd 33 hj cd X - ta ta a-S' fa S G 3 P re -O P “9 P c E x> re re P L. *- ■2 8 re E E 3 u P P ©fa jsEta-o^'-eJ 3 r-r) N 0 2 EC aw 2 42 42 -3 CO 42 «•S GJ CO >7 V) a -± 42 8^ 8,3.8 s •-W fa A O Cd S 9 g O X w G 9 rt 42 7J CD u u o CA O o re u - - 42 42 33 42 “8 o 8 a 3 03 03 E 03 on .0 Q ■t M cq 8 co ta .re t: X rd a 42 cd 73 0 3 .9 - K/ ta— 0 fa S tz= o- g Srè s .9a©'z:EJl.e©’v u p re mN ta re *ta E 3 0 a B re y P 3 S ïtafatata re.E ©fa Pita M0 ©.E fa 5» 8 rr •*-» -T-l G s g fa .3 a fa fa r™ fa 5 u Ce fa g fafa 3 g - 5 re E S |o o* 5 z> te 1 0 A r 9 te Tg ta—1 'tare &n fa fa <3 o VI Sta 3 a o 2 2 3 2tta.8 3®<-ë-ga-2 c=2’§g.2’£fi^taC^’ Z gfafa M©^^ te ©I 2 e o 9ta-fl ta^ 3 te a.® a^A> §-3®gpgS2 |s ta a 1M a c 1 s 3 Sta- s 5^?1 g O Ö- re fa 3 g73 .ta £fa> ®.fa-.te’3fa 3 o g ©-tao, flOOte P:-"'"00 ta O gfaae'g^StaSsafa o 2 3 -p -- - rS 3 te 2 G 42 42 G 42 42 E <2 tx ^2 X •2 ti to - 9 D cd cd x a o G 42^ O .42 9 42 jO 42 42 42 g 42 42 *-* 42 CO O 9 ■o O <D Tm 3 3 Mta X _-g-S re 3 E ta 5 fa O X JÏ r3^-« >£<g Tj -fc-’ C 42 <3 42 X CD T5 Gl O Q Z - 24 C2 fa 3ta 0 Eta ta O c ©^ta T- <D T re ta 3 S o ta ta ta re kp 4ta cd g 2 3 3 ta &-E o ta q 33 <12 ■ta 'l:?> g O 2 So - 3f- oö .ta 3 ta- o c- o 3 S.fac =3 3ta fa re cj ®-°. 3 ta gZ; te fa fa a+^tafa CL re g-.9-g 3 o O ta fa 202 r-< 4-> a 42 4; X 42 33 C O if ij I o'^ofaS’-' 3 E-ta «W oE^ -1? bn 8 ta O ta fa b5 JD 3-2 3 12 ta 9 o fa -a E 3 CL N -£ 0 0 2 o y 3 ?.p w £0 O T5 t)X 9 73 M S *W a Z P 2 3 9 re .c -- 3 ta 2 L ta TÉ Z '2 E fa ^ta^g 11 11 ta g te 9 cd 33 C - tï X •2 g o ta< -p X G .5 .9 73 tX:rr> G G S> S fa 3 -o 2 ©?|:^S ©- i o£-p S ta re u o bo a •'-‘ta Bfa- -P re g g g g ta .9 'g 3 8 p b£ faJ O •<7 7 u fa P re 0 rt 9~ E 42 te CO t± U G .PT» 42 O Cd 42 fi re' P .Jps" i°^3re' re re J 4? co tx 5 D CX 73 G x CQ j 42 0 a 42 5 co 'o 42 X 42 Z X W gsta g ta 2’ p' 9 3 £0’ ■g 8-p -J L fa X cd <d g-So §CA 42 T T U 42 - 42 c o 8 c 5 g -g; <5 q G 42 D 0 42 tep 3 cl a ®:s» c f cd Cu <D Cö te te bnffl te te ta G 42 .’9'73 G Q Cd 42 42 G T5 u a 5 tata fa 3 ti fa ta® a a g*2 te fata 3 eP a _o a - S - §S Q 72 <D 0 o 8 cd J-l 7' G 42 X -fi 3 0 e 33 •- o 3 X ch - 3 h; <0 HJ Eta M ta o fa ta fa O O J «2,8 °1 9ta a ta cd 42 u J? E -o Q G cd <u 42 G X tS2 42 O 'J 42 G ■M 73 C G jiss-SSSg O 00 z ta faP fa c s fa fa - E re G G 9 cd 73 o ex g tata-S re E 5 3 CC 3 N ta c je V) 'X* -42^. tX CD X 9 'W G J a o u ■*-’ o fa3 a> te o u- u. o q o g Q O 42 4-> 42 °^^q - 3 ©tata g S - - g - •o -o u o X .E "3 G O 4> O .y o 8 42 S G 75 42 E cu E o tx O X G G 42 42 v- C <D Q tX G X fl o s S ja re o o tuo •P 3 u re -S-^ ïi 8 E 42 C 33 o .9^ CO te g 3 M .9 P J .e -P ©Bjjfart3©-^ sn fa te ta te 3 •r- tx u- X G X U N ■o q te Pq© -O -fa S 3 -o ta -a c -8 3 te e 43 tx G E cd O N tx> 42 G jj ©ta g.y S O CD 42 .te 5 *a re fa.ta 0 S te3 ‘S -S O 03 es 03 E CU) 3 .2© ta faq 1 o M CS K H -q «e 3 "72 0 .9 O ©.E -J cd cd a to 8 ota 73 u Q X fl g'g? E ta N -- .9, in 3 <p ®ts o-3 2 -fa s 3 te fa C O SjS s g£ W P ta 3 c faöta -ë J? p. -E! cd cd 1X4 G 75 N O cd v- 4^ cd 0 O ta E fa o re -o 3 2 2 -ï 8 3 to 3 q to S’, te o t! q 0 3 CL 3 U x o q -fa ta a te - - -a g o 5^ O 72 ^'z'J1 <D Cd <DX tX)OÖS0> Uh0X ^0 <D CX Z Sx CD O’ Sh ö£^-< S-. <D S O.H0 ©p©ta^Sc'J"'” fe tas 0 73 4) 8 - z. -e £cp p-g<-7 -• 4~* hr ■*-< 42 7 D' P 42 X X 42 X D EScg2Jc42*Z 9 Cd 42 42 Cd I* 0 X X X 7^ fl 3 42 cd’ ggg©©®°a-2 o S 8 g 2 0 “0 ui **-A ^42-^9424242 •5 a .2 fa fa a «uggP-o^jS^go 42 S V 0 9*5 4> X D Cg U2 o 42 <y dJ -P P _r ta a - P p re Cd T> :^^re^p. 42 tx G cd 0 co re re -o -o 4J X X 4-» O tX 4-1 cd cd cd 0 0 0 42 0 X 42 O G 72 tr G G D tx O JS a 02 42 42 42 tn c V 0 42 txx 0 g Z §j! ta E 4 k— 1 Q 4? 42 N *5 x cd CC o z O .H 42 0 C X 42 42 a 71 42 42 D - rn H 42 tx- -S tx cr ,3 0 Q 0 .52 z X ’tx 9 CJ.cd S G 3 «o 3 fa T faH-^ g O-P cta 3 ta •P1 P s o o 3 re q ■2 ■.2 S a c ®- -- s? is X .5 *9 c D 0 -5 e cd 42 G 42 O cd bx 4U «2 txX x 42 CD 4J 0 0 2 a o .5 X g.S? 7 <u o 42 ^G 4> ÖX73 42 O g p t 3> u. o G cd i— tx D X ta- 71 72 <D .to-c 42 r «ta 4^ C 0 42 X - *42 |to te o G T. o o rt.s ta W E 0 '5 71 - 0 -H cd C u X 42 ®-fa ta 5 u re ■o .8. a* a ta ta "fa ïS 3 W-2-p e 3ta a -fa c dS r~~* .Start© f-,to:ë’s4 ©S"£ ©ö-—®g'5'©fa© o 4J -r 71 >-0 fl Z c <D 0 0 r. o Cd ,23 c CO -o - g 3 ta 3 rt -* Cd C* 'Tl 0£ *0 .2 $q cd <u ;ta u :3* re J 9 0 0 .’9' U W N O L 42 0 CX o o te, re a fa:: o c cn 3 C P'S rt 2 a - rt -P -* ta-a feta rt tel O 3taK O o u X o 4) 0 G cd 0 X D O X G 42 J ta co ön re O te ta 3 te a a te te bn te te b££ta ta.® te ra ©rQ ©CA i ta E G 42 8 re u E m 3 q *- C G 0 0 4> u G o ta ta a re 3 M| ir 0 X 0 9 42 42 O 42 0 u O 9 t»12 w G 42 cd E ta E 3 -- <Z-^SB:* <Z 2 c5 -S!®-p ta -fa ■- .®^t- - - cS O ’S” E o- ^av. CD 72 <9 tart" s® s rt rt l-i te K> E ©ta O F Q X O X cd 0 0 C ’“T 7) cd CU G 12 X X 42 o M tx G 9 o - O O N 42 ta g -Ê, -2--are3ta re-T - S g Ste^S^g-fa^p^gq >^5Jgre®^-®^g3reS y 3 •re e 2©-32to='a’°:8,'3re 3 to M'c 2 S 8 te .9 a u© Jto'fare.'reS-P’Pre3 M <17 42 0 7J g Z qj i- i. 'to qj tx CU Cd X 0 0 ,H J ta -pa a ca C co cd +J cc 0 cd 4J G 42 O 0 7) - - v - - - a Q 2 -fa S is? re c E <u l. re re o g -S s 3 o re «J E - q ’te ta ta a G 42 O 5 1 £2 42 4i 9 u X 0 0 2 o -S Q o X G 42 g W o 9 "T 42 0 O N KA e E u r 3 42 71 E - *3 CL re>P Q X u> tegg "■°tao gPfa te Cta g ■g a E 3' re .re -o te p gtafal o re có - 3 re 'to© 8 E 12 ta Soin-E 71 cd cd e to c rt E q <~- c j •o r a ta 9 MO ta ,Mra, c 42 o G G C 0 cd D X 4) “J cd cd 42 k-, 0 n 0 r? O 0 H x G td W 0 Q 2 fa o .2 I- 4-» 42 Q C' - 4) co «ta n te 3 5-to-ta te g ta E? 8 taT \S-S 0 4j 42 g - G 42 -C tX g -g 42 6 <D N O 72 - <D te" "to zto •SL p :-.4ö ^5 a 11 2 8 ta <-2 - P a a re ©-“ 3 M 9 lx O 1 a 42 tx J G a 42 CD G G G cd tX .2 G 42 ^x cd' *G c~) tX Sta ©-0 D •- 42 9 n x> P -p u -a a -ta fa Q u o 3 .9 (P te CU M •-* •’9» G 1 1—1 C re H - te c re 3 -a P ©Mrt'_ a; te E p rd ■4- '72 te a te 9 8 LLta o q 3 - M_© rt ,3 E ta te - a ta 4) 42 42 rl G D 02 42 u\ ta 8H S’ fe S rt 42 T9» e x u .y O b3 G 42 J2 0 G 42 4L o - 42 0 bJ 71 te 3 rt te o a q l. ©^.fa te te ts) ta .u oQ o tXO(l20j-iX42-^(je^4)42 Cqj^ g 12 cd 42 E 0 0X0^On° to^taP-^^^rê^-rEj-tefa 8 5 8 to q' to B .t—M O 42 42 0 4> t5 0 u 42 PtaOto— re P 3 L- t~\ ta .3 -Q T cd u *te ed 42 Q. 42 71 0 rti to f O E o u <m •fa a g i .2 S S8 3 I a Jto 2 S 0 M- 8 c J2 E 8 .2 2 te rt I3 S cn 2 a, Q CUX.X u 0 0 0 X 4> .w O 0 O X o fl 0 42 c o S S Cd U rz - 0 X X c X 42 X G 42 g -£ Q-‘ cd O - U -Tta x 0 -P M a .8,’E M .9 -Jfa B te a i> •-- q to o M fe 5 - O-* Eta= .9 a - si JZ X CJ X 42 42 O 4) G-ti CU> .A X 0-0 0 42 9 tx .ti 0-0 9 O 42 0 u *D 5 0 S g s i g cd 42 tï X to rt 3 fa to p >5s s fa p O.-^ fa <U S ga-» S u c p g <T) r- VJU o P q to- E ®ta^ CU 42 O 0 rt 3 .2 o 42 V tX iïj OP O §*5 "2,s=- ta ta J a M< bD 42 rt .Z b3 O cd O cd J.” J G C 42 cd 42 ,0 o ta :ta w g a te :=>ta •■Stacn to© 13 M.-tota - fe 3 to -M Z te a M .9 cd X u q‘ ta P re *P M rt te to Q O O ©3tt Z o X U 0 ta S re fa^ta fa -„, ©H 4-» a _te 3 re P S to .2 c"ta O o X rt G 42 te u E ta ta U Q CU o 9 G O C 0 X G 4_> cd Cd rW J te tx 'Sa O 42 O X 42 X g ta o ta cd 9 a X ta to>ta g j ta ta -f b <D a CD 42 71 G .2 o p V 0 ex0 Q U 42 S.2 ,3 JS o •- 0 0 0 0 W 0 E E Cd 4- u O. O o - 0 M P ta .2 to: Z 3 q o 8 *- 42 1 S. w 12 «.O 2 7D _O r te- -> .rt cd <D O Ct0 <D r O cd q.E cd cd a 42 x CD i- ro e 0 cu rt 42 G O faF J2 O a a 42 rt c 42 2 q Cd b£ fe to - P p 5 o 11 ta fe ta 0 O 12 0 42 in Z 3 a -o -u CQ to 3 ©Uta rt ta pq O X o rt 42 0 U 9 cd 2ta 42 4) 42 42 C o 0 3 q o fe E E 3 to flam ta y -o c bj; t> Mta Cl te ta M rt 3 - tx o, 5 O g. 7) 42 G 0 D 0 0 42 O r 71 f? u O ré g fe-A©ta ©,jj - a re g E ta- te 5 M m- E a E S fe< J re 0 9 0 9 0 42 O O U X Mta re to ta ta E to,to o J >5a O 3 o r>. 71 p fe - to -a Z - L, fe Eta Ai rt 42 .24 o; e - s <v rt 0 D rt U rt CU G O 71 N TJ <y <y 9 ^G>0«- 0 G O O fl O to a -® to G* O :i? 2 to - J2 ta f-, DoXtauTlC 42 9 c 0 -SS? Gc'*-U)0cu>öu,.£ n 3 =3^858 8"?.- w g q’ ■2 5 3 rt 0 -te-ta «v a, te X O 42 D 0 42 1 •-— 12 ta g to 3 3 W CQ W to e 8c- p K -cH O tx cd O o 0 .9 S cd 1 ■-•. - -'. Ss-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 19