4 H I rg U s 6; y J|w. ïSs?lllSslll^ «s h li ëif o Ss u H r S^§g|<sI=Ot Xo 82<®X g C 115 I fl o ■s si 8.§-g e f s «.ie g,g SNExiflw)goTgg Isg^flc-'fl^xo^S -rsai-ftT^ft-? e 3 G O mO Ui G G s s 3 s <r o «M ég s fsis -■« is r 4> U CO g S z ft Jia?is-S|sa"a|^gfe.g&-S .9 s g 8^ 8p 38 g^êg-Hg £s f5i:s-oS'ï«- jn-" s.“~- S11 s g ft fl ba j O O b s B T a So^x I g H8s>’1 5 5 -E fl g .0 y x o -o s S 8 Iri x-ë mber 1945 .s d z s o st-é S T c m X z 0 .s g s Z 9 “5 a a a e ai D cê z a 2 a a cc *e a a o u s 4 e o 3 Q. a CC 0 2 2 m 2 r Ml u H n c. Z a ai P a n a O a a a s s s s 3 •M f O S a 0 E 1 s cd *2 3 O o r* s cd Z •S g a 3 'S W 5 5 e* Oi' s -g t- a -a 6 S ,o E c 42 O s "5 oC è’a ^2 o S s ^.g a I E s JS aê u tM .2 x* *5 2 c ss o -o s<i cS qS 2 2 5.S 8 Si 8x g i 3S S s 5.S CL X 2 g- TJ CQ <D bjc T5 TJ o iS ar 5 E g «2 ö8 p| S-S gx’-oxxcE^ u s G n o s-s s s 3 5 “g^ 5S JJ 1) G t .s “S- 8 fe 2 r 2 x x 2 e5? g "E a Q.& 42 JD G 42 Q. G bx o 2 o.S 2 2 ,a° Sotj1 d 5 I - s s v f. e .s E r> S a o g 2 •- O •©o e ss o xe g •- ft a 5S§ K a- ft g o o u cS g?. 5 4-» O 5-ï -£ 'g ft 2-* s CB g 8- >lsu E - 2 So S Q a .2 ft .2 S 2 a 52 - u 3 CU o 15 *££--2 art c .a o g-^-ïï -ó E ft o x 2 -a 4» bx ni Q 'o bx cu 2 ft S s -S o ft è?5 s s 8 ff V g 8) y -ï fl TJ a S s G sö Ie as Sa gd CL E S ft ia l SS- o X E ft L o hx-a x a c S o.» cu~ r- n <1 g ^S_«SN. - x ge 2 5“-S •2 5 E ft ft ft .9 o -g ft tl w cu re G ©8 fl X CQ 8-2 ^85 - .9 ft ft 2 Eu .2 re 3 !-■ K SJ >i X -ft —i bx"® ft 'Ex’2 •O Of - E^< re 8 ‘3 a c 8 I e 2 -Q •S fl N O sg U ft re£T s ÖXX E g ft 8 - 21 l G 3 CQ U 3»a-£ss S’ftï re O X bx «t't: “v S--S Q c u fl e - '2 m C 4> 4-» 00 -S j 8 g ®s s G d 8 8 IS 8 rt «S.® eS-gg g e u-i a a S flfl flflfl ft r-< Z c3 mQ •r-< O A Z -o a ‘Sbrt fl - ft 2 "flefl8 fl :p J ft ft X ®=ft fl fl'° e flX - 8 §.2 o A 5 tri fl 51 0 ftfl t 2 j 42 5 ¥8? m 2 iF a -S w 8 ?gï I fa S hSlM&'è 2 - yflx 8x flofl 0.-8-’ Ig-oïflSd 8 S-8 8 g bc ba a - 4» g a. u- 4> 8-8S. - 8 a g 51 o 3 r ra 3 fl d cl q re J E f °O 8 «- fl£2 x Z Sc-S 8 y ^M5b 2 S 2 8 h0 3 Ïfl tS g Tb J2 2 - S 2 S Mx£l02 4.1?^ h X fl fl 3 X 41 •2 8x2 - - fl fl “•S fl .2 a <2 *s 0 o 3 8 g-3 s H ft8&Ë3TSftê-8 -■ba 434>fl<ua« - ba x - ba *T 3 q cq g •3 p S -5 5 fl 5 fl|51 gfl 2 g 5i5 ■S 2 o 1 “S fl o g o a E Sfl ba O d rê-ëiOË+ sip "2 P X S ra S.S o fl 2? g 5 ff o- 1® p-5 fa*! a o F’teX g)§ t>o~ -gx® s 5 -£ 2®l ®flxJ ^•2 g X is 8j fl'5’: „s«i q ra 43 X J- o a q G G CL 2 F. •- J cu 5 g ta-° 2 2 x fl 8 M 8 43 9 43 fl 8 tf'S -fl- ff -° re 'E g x ff 8 x 11 E Söp G u. to G *- «■jS-StSssi z x Ui G 18 8 s s-ü e „•S -ï 8? X 43 Q. bafl U 5 - U 43 2 o CQ G re> CQ ^^2 2 a E E - fl 9 s a >xff ,5f.S s j ■fli i u fl refl I H’sss-” ff :^fl t xfl ta" x S 3 ft E 8 3 è.ft"3 g - X t g - - N x Jx IflgxSre fl 8 0 •B bo-gl g^Sfl ®fl£ c - s 54°XX p, l.ȧgS §- è>£12 -A .9 .s ff’ ft J ff s ft fl o g S s .5 ff fl 5 E B 8 fl .x o 3 - ff c U ft fl 51 O’8 CM "fl* g ff ff x 3 2 E 7 5 E S fl E TJ Jx! jj G T* w ff o .2 ..'.ft *>g 2 X - O ft g ff :’5 0 ff X fl 8 ff re ré cum O g re - o •XftEftft&gxö g O ta ..talg g g o .a^ft-gXrerewoft «5^ugmraO51 i»x*jyx2axao 85-- S ü^So 11 - - re a x -Q fll’X re ra t 1 G E taS P 43 B ft - ■Sfl ft* riS Sc g ff flx ff ft .2 8 .2 fls s 'a fffl^ s e “i s gx ^®S.8 g |A.£ s “-g g Ï'S'2’6' oB==-sl=^- |a - •SS^Sss^sgSgSgjj J>êhgasgss P ft CS ff taX v! •- Fr p ft re <2 fl 0 O c 'O >- rC .Mte 4-V S-<’ ^1-^ ;S^| g^l k”^ ogd®s p <p 2 ‘p «s ft X fl 8 S^x”®fl e ft p m te. Sff<2 £b fl fl 2 Ëfl o G C G d o g P G V 0 G e Tj S g g G 3 o 'g N V a g o o o o .5 TJ d G G cq <U o <u G G G O g ’E g 2 o a o W J5 CQ G gO cq a g g -3 G o G 3 a -o CQ 5 o a G d TJ G G g G o T ra cu .2 8 b •■p-S 43 a rf 51 'S’re u CQ TJ «2 TJ G 5 G G a g g G a. 72 G G .-u <u G Tj 00 Q 03 C g G g TJ 03 G 03 '7~5 03 G G CQ 9 o G G 3 «51 tj 3 G G g a G G G N to 3 o 4) G G .a G o „FHISO" a a g c= 03 a CD 'O Ol 0> o- G G O G d V G G a g a g o g a a G C g g o a G 42 42 O g G G 3 42 42 a a o u a G 42 TJ 42 O ••M G 42 42 42 G 42 O O Tj G d G 42 rt a G 42 42 G G G G a G G «5 G G 42 J2 ,n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. m J. Smith. t beroep naar Alkmaar heeft *ier bedankt. heele inhoud Zorkum is dit jaar 4 snno Siemens, le orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, igezinden ont- i bij de Ned. P. Huisman O CQ -i X 00 c -I ■OI P ■cl CS X .2 G O G 42 42 G G CM o G 42 to G 42 42 G G TJ 42 4) X3 42 to 42 TJ 5 CQ G O G nl G g t> 42 TJ G G G Tj G 42 TJ G 42 TJ 42 CQ to o cq G 42 Q G D G 42 G C3 G rt <D G G cö rt c« Q rt rt G 42 42 42 O rn 42 0 c 42 42 G rt rt O 42 42 V 42 O 43 43 rt G ctf O O c 42 C 42 o 43 'C G O o G G D G 42 42 O C rt 42 T3 G 4* 'O G G cd G cd 4^ cd G 42 n n u> V u o XI u a .j u u bzi Q Z «t «5 a a bjo 4) U o <L> a tn a o H cn a bfi 4> T3 G N O G cd G 42 43 G 42 bo o G cd o X X c 2 CZ3 =3 03 a o c o J3 E s <u o "o CN 'QD GJ O cd N CQ T? O 2 p 3 'o en G 42 Q b£ G W 42 ’O O G .2 o =1 .SA G JD 42 G 42 cn 42 'cn O 44 42 Q. 42 'O ^2 ’cd 42 o r 3 9 03 03 E 03 o 3 CQ a. O 42 O e 42 T5 ."t3 O CL •©e O Xï 00 O ^0 u o 42 N G O J 42 N G 42 T3 42 s o G C cd O c 42 S O 4ü Q o 42 p e z Q Z a r* 42 O OO \O X 1) •w* 42 JD G 42 <E o 42 s 42 Q cd G 8 c4 V) 42^ E o G 42 ’E O .5 ^4 E cn bD G cd ”E 42 G n 42 O 42 X) E 42 c G Cfi 42 Q O 'O 42 b3 G O 42 '-C G jd ”g 42 O Q 42 CU) 'O 42 42 cn 5 G U O cd 42 cd a 42 42 G 42 4^ r* O N M o -a> O G o a. G 02 <U 3 7) T3 ft ft r c 3 o ft O cc CT C 3 C H cd z .E 42 b£ 42 T3 4. Sso M .a *42 bx-° <z 42 bX) cn G V) G V OT ten har foart- jwe, sadat it >t. x> cd 4-j 9 u O \ASTRA Bz .45 G jd 2 *G "1 e+ «5 «3 5s Td 44 O :g» <D cd E b/^ S o •o - CM E eid van ruim ind terug onze Bouwman, ge- In 1940 ver- eeft hij al die r geallieerden :rotsch zijn op illeen voor de ize plaats af- ieeren F. Vlas, fenSj. Bouw- boven wonder sikale lieding a. Ek wiisde ningswird op Friso” lang- it wêze soe as ider har dak in joun foar troch de 2e irlêzen fan 'e a o a 42 O bjox 42 O E 43 G O 42 s e cd Q o. J4 -O X o 42 o cd E a bxi a. 42 O T5 hjir in Fryske Qrsleden binne 5 Vries, S. Tj. er en Rimke G 42 cd ’O G C JÉ ’S JÉ o n 4-J u T5 G cd cd o 42 cd G 42 G C 42 'O O 42 bio cd J G 42 42 cd u- 42 G bx) 73 43 O* XJ E o cd -p Jd 42 C G en G q o O o a 42 a no 42 42 N E 2-Ê 42 O 'O 42 G G O 'O G 42 43 u G O 42 42 s i G O JG C G G G o *G N 42 O ajy 42 JÉ a 42 o.S E 42 a bxj'ö g" CC W 42 E 42 t G O T3 a 4-> 1 42 G 6 G E MM 42 a 42 - - 2* r, 7) T5 N G 42 N Q 42 JÉ 42 42 bX) bX5 bo g a SS G 42 a o 42 G 42 E 42 O v 2^ bn G G 42 - 42 O ’C O 42 bX) 42 V) ■*-> 4-» G rt o g •*-* <d h 43 G 42 O 42 G .2 XJ X) 42 -G cz) JÉ G Q 42 E e 43 s O JL qa a g .•G> 42 G 42 'O' - O E 42 cn >*- -O 42 r - G CC s 02 G X O O 2x5 a a. G 42 bx) Oj u G S tx c_ mX 42 6 i 42 42 CL Cfl cn 42 T5 ^42 bXX G G .2 o 3 bJ j O XI .SS- - E .2 „nS E G 42 mG a 42 G 'J CX O H O aE. 5 as3’ ro 3. 3 o O bf o q s m' -rt r-rx rG <D 3 '-l O J=^ P a G ce C3 '5? "S predikant der nPingjum beroep naar u <U u b3 G P O 42 G G G 42 X U 42 bi 2.-4JLJ bio G ^cd mQ G J2 i m— G G a <i> 42 S ^3 u S O o •rt -_G G G 2^ o fik G O cé '5 s -2 2 .S Üi g •O G g g X-o .2 u. - o O Q S 'B.3 Q :g< •5 4-J G 42 42 O - - 42 "O G s s E tuo"5 4,. ,5^ c leer en Jiffer lts in moaije :e fan Berend spile troch y de Boer en iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A 1 fleurig stik is dan ek in n aid en jong, i ’e gong. ure, do ’t de in punt efter iisde noch op jun en sei ta, om noch ien jounen balde :r meidieling ’e krite om’e op Woansdei- Oer 4 wiken kriich halden erelkoar wer’t arde. Dêr sil •omte it talit leiwirkers oan nke, en nei it Gez. 180 l v. d. Tuin üs u u 'O rt rt öJ3a< (X E fl 42 u O -G v> G S "O GQ 3 cq no G O G G 42 TJ G G U 42 O x: G "ot >o g CQ cd G 42 42 E S o «J I G cd JÉ G G E cn u S tj s 3 s s o1 u Q Q. S3 q.j2 o cn 'O u a Z 5 w q5 a 21 •o o O T3 rt bx E 9* •o o O-, fl - v E ,5 o - o W w xi G 42 42 X’ G 42 42 JJ TJ G g u en V a G Ö2 O n O X Oii Fr -4-3 co O CT3 =2^ M co q ®.2 E c E Os -o CC M G 4) O 42 TJ 42 *- *G ^3 o H -8 .JE1? M «■S> u 0-2 mG 42 42 O O 42 Z -o 2 O I-I o <J> rt rt -o" T3 O Ig' - tn -O u E ca S rg bx *- .S <u o t>- G ’E o - 2 - C o N o N b3 4> u- 'O O O 42 cr C TJ 1 c °S2 s o. u X g x. 4J X S-< 45 O o O 00 N •oe ■O a o N 4J 42 a Q 5 42 S 5 5 S.5 CQ bJO-0 S3 5 O 42 cl M) tn CL co E= E r iE, 4> W o X qj ij l—“"rt bx v o I o S SS 8 a. JS j a x l> JS CQ -O - 55 O o O G 1 O Ai b£ O 42 O O O 43 42 G 2^ c C- CQ i- 42 G 'U 42 G 42 42 .G nt: 42 bx 4J a c <xT co P 4 p S-t CZ2 fid PQ G -O ,5 T3 u J* O T3 mG d _C 42 CL U CQ G G :g> 42 42 JD ’O CL O "E J g h" O - bxj'p 42 •°-bx r>, G O E S o 4J G o E G 42 42 - w T3 JÉ ^42 _42 42 TO bx) G 42 -O CQ G 42 o x Z 42 a 6 o o u o a o Jd .2 42 T5 42 T5 42 6 g3 G E S3 rt g - - a o S o S rt X co X J 73 S •x’ G mG Q o2 S)3 o is t: 0/3 tj G G U u q "ai *G X es o m x cm <u u X X 2^00 u X; <u i> N t3 «XX J v O t g B - <u «X 3 a a JS.E-8 S u 1 42 o S q o 42 42 ■*-* 42 O bx> O G 42 M- - 2 rGT'TJ E - s ,E T tj e TJ G N TJ a e 42 o -oQ .g O G O 4-> G G 42 a fc a 42 - E° M -Sn 00 G G d G ao TJ rH h 42 O - - O g 42 E -P TJ _G 42 TJ a Z t> Cd x u. H o.» V) u 20 X euj o 03 t o O E a 2 o G fl -2 ’o S CQ TJ d N G Ti <-» ^31é <j gc ri W 5 N S ’5 O G .rG O <D G N hp 2 g j a 42 .te a 42 .1 O» Tl d> -□ o -Q 42 J3 TJ 42 - C 42 CL O 42 TJ N CS TJ 42 42 bx E 5 5 42 u N 42 5 E x W 02 53 E a G bx ^2 O Q <-1 4-1 O D mG 42 mQ c 42 o o .52 gTj M g.2 G 'g 42 mG G *7J v co CC TJ ®s X o “-o s cc o X 'E t,.-£3 Q W i> B 4-» 7! G cd c/j J U U. 42 42 TJ G a x Cl 42 42 -Q CQ TJ a 42 G bX) H s 42 N 42 :p 42 TJ H fliE G X; g u G TJ O mÊ’ TJ fl 0 E w M g GU3 G 4_» S o G (-4 L TJ E E c 42 3-g CQ 5 G 42 "E G 42 G fl G u* t G CLrtj CL c TJ o G 52 -a -ë *j 5 u T 42 S X - g U -5 o f o G G G G fl G a fl JÉ G TJ M o .9 b3 SE N)O - G Xi n G TJ 02 =3 GD S: G O ^3 gh a bx) G O CL O m G TJ fl Q-.SrO *- U G -Ö *2 .9 U 2 G G U fl TJ bx S CQ ft 1 G TE 'g G ’fl bJ O N -ï O G bx 13 5 TJ TJ 4-> fl TJ O Q. g ■42 3 JJ "g o :cr> O •o v x o o'0 •o X C G G PC O- CO X td X a G E o G U- - 8 a .2 cn fl Q G ri CO G TJ u t? A -O fl o-jrt9" fl E G 'O 'O G s>l 2-0-° o O 51 't1 x iset meiIt ed bikend koe r goed bikend de Skurer, dat foar in mingd kende »Êala tHet >Edele c bloed, tsjuch oare wize as Dizze stikken vurde. Master 1 to springen, sjonge, en dan inoar. In aer- ’t er in stik kte om op it a it allinneto do ’t er dit rhwat manlju, fan Menaem» gen. Fansêls n net sjonge, e ófwisseling -c x u 3 n bx 8.^ •W X 03 ÖXJ o GD N G TJ .9 'n ‘J bx CQ CL E u 3 a 41 x cu ^c>^r>NfiaJ_r o'— 4, TJ TJ w G S'mG 1-2 E' CL O ij u a2x <u O ro mG u 'n bx G fl E o o 43 3 G M en G ba G >^:£-xx «3 8 g g fl S •5?«>'o'*'E2^-QWS.2.*fl-|»§®;S.gS •fl gx W 05 L fl ®-o o G ÖX G .ti - d TJ -ti TJ TJ 5 w X ■ft -o "3 -8 5 - S? E v v 73 ’cd bx I 2x E o O X E ft o o a “x rt -O ifl1 u u 3 4-* M -O Q 3 -O O I- X 2 3 X O V X 0 o> - '"-ft bx^ a .2, .y "ft <U X -O N o! X J a cu g G bx G 3 -O fl O -o c« C E O u ftl B S r E c a u o U u o o o e a _*J <u 4J fl i> -■ -■ u* Tl O X E.S .-ft E G fl 9 'cq bx G TJ "•S^sg fl w - G Jj TJ 04 bJO CQ TJ fl O G JÉ 42 Z 'g 43 1 2 dl-S s 2 -2 TJ fl O X) Z -O G E u O !d’ a rxS u -5 CC P ft -o cu'ü O 2 T3 <U 2 -O u E nj u ft - c Ex o a a v N O O N - <D ex OQ CU o B'S O'S §>5 -<M 42 fl G G O bx 5 -g .-t: '41 U|-ft ft 42 X- G G O *2 s bx g c o G 8 a O 42 S2 0 G d CL G G^ JÉ :g» V q M fl G ft -2 8 2 o ’Si-o o. £-• S 0 .E <D O p S CÖ CD H ft r2 -O 0 <U X w -r) O 1> g-fl CO J M - CQ G - t O J- g o fl ■ft 2 - 2 w ft G Q fl ff-o •s ft c o bx ra - H O X fl -O •g DU 51 q o U ra fl i» E -O 1>-O i> X X bx U' 2 TJ G tJ X) d d s S g G re 3 g>us 8 s n <25 O <D o G 1O rj o fl a> ra .-g, <25 <fl<25 re fl -go H CL bx S -o E O G 4) O 4-> 4-* r/> G fl ft ra y x E -u a éi G G G bx G G bx G o a U u .fl CL *- TJ CQ G G TJ bx •S O 42 G CQ M.E g s B x &x.ïi E O <u ra g K X)d^vxc43QU- k 8 J2'O U. b£rfl 'fl fl TJ CQ 4) G c CQ 4_j - E Tj 4-» •■r* 4J '1-a X 8 CQ G y 5 u G O bx ï.s ffi- -O o fl u V c - O G bJ '8ss - U’S u G TJ J G tj TJ G E bx G G G O ,-*tó S’? c gg <D ft* hfl 03 Tl 3 CQ 8.5 Q o «O -S ai c Sm O O) >C5 ■2 y m g y 5 -o o G <3 TJ V O G C a 3 o G bx «x <u y G ft e -o 3 51 Z a fl <u a .e -> 3 - r-^. O -Q X, ft K -u J -O ra B bx-Q o 3 ra e n x I Tj G <*- o S re bx v bx G •=?o fl mK rt £- 8 TJ 0 3 cq *g G TJ fl£ a cq J.-S8-. - til i ox y u .5* g ft 5 CU g u re x T G - JJ CQ O c o 3 ii§ da- ""•SgftggreB G *-» CL*-» 42*J^G ft S -Ï G q G G G ft g-E x y ft o S - 8 i> re -u. - E ft "sj 9 51 8 °r o w G “ft 4) r; G ■o £51 bx CL a G G a :=r» w O fl G O G d 51 G U u d •s -5 8 2 51 cu ft E.? :fl* Q- c G bx G fl O (VI g 42 Q -o O c3 o c E S g e-g°| 5 2 ®-§ S u .t 5 - G CQ to G TJ G mQ G ■o CU ft O.y e e N E ft re cu 2 g E -o e o G fl mA hs >11-0 C -g ■Q fl G j C -fl G O G - X 52 ft rt E* a5 O -r X ft ft flo— 2 o rt - O G O\ O G fl 3 G g ?y 43 3 ft ft -o X" rt) rt g G J to G TJ 3 -> <U CU c E “x ra .2 5 re tn O c 51 ft £8 G jfl» fl q •*-» G fl 4X Cu <Q tj~ E E G O g P S G O 2^ 2 fl hr fl.Sl x u -o o ra*® TJ a T-9 'a o -ft -5 5 o u 4 jq q 13* G CQ G ’fl rt to'ba TJ U3 T'S'M fl g£~ CQ o 52 5 ra fe S OS Big E ft? x g fl 4J -a fl ft fl c q ®;ft k/ ~^'JÉ 02 <D £L ft ft® Cv .S f p ftfl -Ö |-SS' o 2 51 re 2 -ft x G W- 4-> flfl O 42 .tï o G G js TJ D rt 8 'S ft-ftfl s "8 - - .y Q 9-8 bXrM-J O re o m-L tn M- G m&’E l- *42 N G fl’ G TJ d -ft p G 4-» j. G G cq - Q ft G 42 S J- bx 51 a ra a o 42 -d d G bo.^ 'S J 3 O G .X TJ U2 "M E rd O O u G G 5 Tl o ft x ft 0 X fl flfl®Sfl0X^5 3Ssig||*®a§ -SsjialfÓ1 j q - 9 v 5 ^^flflw S c GJ N rfl cj Ai Ï3 - s.s* g-s a "-ft.® ’55x w -“X •M-< q 4-j - qj qx d TJ d G G - G TJ :s> TJ D mO to 42 d o J 8 -0 8 O d g d m o 42 tJ 4-4 u, -f 9 O 2 TJ 43 CQ G jd ’g o fl-^ •43s ■r-r-‘ 5 fl -S ft ft ft ®^<fl 2 fl Cft’-d ft fl-ö j.ft S -ft M T n rfl r-t ®51x «-o x'0 ox ft-ofl ft c3 50 O ft fl .fl ft-2 fl c”ft§x bcx® O -fl fl X O 51 re fl o M fl 51 3 u 3 00 Ox o atx >>s e --O lü’ 73 rt ■m' x Cu O - .52'- - a beft ftft ft 1 S'2 ,^®x5,c.ft_i>d®x ®CNft^®p-5®'ö -ö ®2 ft ft oS ft ft i- &“q-^<ft ®-ft A „§agfl®ftfl§«® i-j O ao O ft Pvö 3 E G 4-' n TJ rft Q> V> ft ft 5 ft C G O JÉ 4, 42 C - C 4J C U G U e u t d - 3 Q 42 G 2 3 TJ 'g u TJ gcgS^ggSgö^ >gtjcl>>tjcl tord d tj G 4j 4_j TJ N O G C G G G P 5 O G 42 -• G 2vra& Sgo^rej 8 2 h 5^ a 9 e CQ a 8 G w v T2 d G G d 'j to S r-< cl MM wr G g d q q cq a51 Ere <u <u x fl ba a ÏËg- 42 ^-< X <J J -O fl» CU o ft 0 CQ d TJ 5 CQ G L”-- G 4-J Z! 9 d O d G TJ q G Md ti oiflxe -x g - 3 3 -o X 5 E re tix .2 ft E u. a 4> 41 ra 4. c bn-Q y -eufti u. c x <-> ri- cx ft fl e X 2 fl E 41 41 -o G ba a -- z 5 c 42 m - o 42 O to TJ y E X fl ba^ ■s 2 re fl, ft c G G X o S .2, fl O G 7T G TJ CL <- o to G JÉ CL U r' - CQ O mJ 'O u o G v- q cl G ’G u c CQ ’S q d 42 G *d G S’? 43 I o Z cu.2 tr, 0 re re - 42 o d u -• o 51 x q. o Jé G U g o cE-ofl- S S O G to .22 S '-^n «MU ft ra 4» -g v E E c o J2 ■v 2 re x E U 4> 4> E jd - fl .S 9 -fl y X O-oa- EX ft ft o go 51 •*]h ïfl fl ra B 2 fl ft CU 51 .9 43 ft ra d c u q g ^8Ë 3 G d -o fl S o N baX 41 •fl 55 :ÉT~ ra x N o 5 ft w ftfl51 G G d G B G 4-» to-d 51 g 43 B ft E O 43 a g E fl TJ P ƒ2 G q 42 TJ G 'p tL I 4x hr T? TJ ^^-5 CQ d m-m g g t E fl -ë y o a ft fl *0 G G «r- G fl TJ *G* O TJ TJ ft re 52 G G flQ ■>Nga*r w«oP - Xutiofl^Ö^ëg^ re o x fl "3 I N M 2 fl S ft 6 o E - •g’xB-aflxu ft M X fl fl 51 g.’C ba*j p to T3 o o u-o -o a 2xa>flp»x« O ■ft «fl ft X S A S.fls^.s 3o“S§- 51 A ft fl^xES" flfla'xÈóS-Qftóflo^xsóóft iï x fl ff.2 re E 43 g rt ïh’Sq;M'.®xfl®i*-fl .“x 42 d CQ 42 .’d* tox> en ■ti 2 E -a o re ra ft 43 re o - S Xx 2 3 X ft :-,- - =i «3 OX X o "re 4-< »o o si 43 u OCQ 43 CQ o O Mi-Ë N o tl c 43 oa" CE ra «J x 1- x'-o fl 2 ft E x 43 E re 53 43 CQ 51 5 -fl 43 Cu 43 T O G O - ba 8 - G JX G to - G Jjfi 2 52 a S G 'P U_< C_z\ *s re o x -> 5 X ft* fl 43 ba o ba*" ft fl 43 cu o E ba re -. 43 a x br 43 -O 43 X, q 4> X* Ë&fl O g m ba^ a 0 x 2 o fl x - .2 o s •w» 03 E G to CQ ra’ 8 re a i> x *u X 43 t3 O •*-» G cq q dj TJ G O 'Z -* G 1 d G TJ G - reg d S S.M. G G G G J e ra it u- 43 G T - re a 43 ra «3 2 y S Mgo51 o fl X fl V 8 X* S o ba x 2 w G p d o 8 S MM CD O a S g W b G ^3 gGQ 43ft L tc-S N Sfl d G X B T—g G LJ G flfl o >x bö 2 fl fl 43 o ba3 s X ft X X X ft fl y 2 .2 fl G d G O CL G .^5 t;x Sfl 43 c 2 fl X utrf1 cd 43 -o ra E x x tmi 2 ft y cu X 43 fl •o re X ra 8 ff z a o 43 ba i x 41 re x 4_J U- fl -2 ba o g ra o .E 73 8 d q y-S 'a2 43 43 ba bax .5 v flff X ba 5 3 G p 2 G TJ G bjo CQ G G TJ 'g 5 •^3 q d q u< S G d G TJ A - g 4_? g q - G TJ G TJ G TT J£ uT jé a O G G j N CL a 3 G ra ■•- d -»x g -d TJ O fló.’ó515«Ë-o’ 43 8 x g ït N 2 x 43 5S o 0 J ff “5i o. .2 O® 43. v- cm to o O 'g CM m. ff ë’S G q uS P O O TJ TJ to o N G 4-< -d fl S 43 o ra 5 Q 43 q -?s n G d w- G G t g E -S 0 5- n g ga’ K x 0 G ta e a 43 'baX 57 - G G h g’ff g r- x X -o X X T3 G G S G re re^ u CQ M4 P o G -O -« :x-o ra S Sx’X - uyflS-^51^ o x G to o d - - G G TJ G TJ CL P u G G 'S ld c P u Tt G to G O TJ O d <u O O - 4X -P Q G d CQ - N "g *j u O to G O IdTJ d G to C G *-* G N d c G G - G mQ td :d» Cö O CÖ CD G TJ G c a G w 3 B O O td z cd rt- Q s q G TJ d u G O d G M^ O CQ G G TJ G G G d G 73 d Md ju q G d N ft ”2 C 0 O >3 e X N <- /q^F---®"' ~L O c3 JÉ TJ O TJ C G rt M Q O G G q o CL d G G TJ Md G ft X re ba« G G TJ g C to d o -Q 2 ft - ba re B CQ d H? Q CQ 'O d «I TJ CQ 8j p d G G TJ d o ®5?g 4-. G G M- TJ CL p 2 He TJ G -d Q a 8fl»x -b> a 51 s .3 fl X 53 ra Obfi4irt*- 55 43 C 52 y u. -J O 43 fl ®X off 4”“ <u CD ."tv rP "5“ Cv d r—I o c3 o +-a q-ö 43 ft 2 2 E G to V. r- 3 G n flx g a - G - c 52 S area 0 '- ^••fl>E rd G 43 a 43 S cu o G Pi fl x c,r - q 1—1 r 2 x x o S51 -re o -S cu,r1 1- X 2ff :?re o ra a JU 8 G G d r£ TJ TJ G Md d G to o o :d» O N u O a o G TJ O - o G tJ G TJ -d -d G TJ u £0*5 q G i .2? G E E d G 'O d G 4 d G O Md G 53=§S <L a N to .5 G M^ TJ G^G G 'O O Md G ftX re •2 o M o 0 cd o d G G to U - to G ■O G ft£ G G I +j G s E O o P d u -d h N CQ G a o’ fl H .2 8 E V 4-» ta -§ CU 43 J W u Q 8 Z 43 E u 43 43 X X 43 43 3 g X fl 43 ba TJ G g U O "re 2 ra cq O .Zi re cu ra< 43 J CM g- t 12 G TJ d G P G G a G G G d G 3 V? 2 51 o W o 2 $3 re- b- X G G TJ G G d TJ TJ G G G d Tl ,<r] o 2? c re ff 2 N x E ba T5 fl 8 5 G j TJ £- d 0 O G G CL^ c d G T U5 y. ba 43 G TJ d ff 8 0 o 51 g O X o.-^x'x 41 :s» re 8 bio cu ba, o x 13» O 1 re ba, <- 1 43 Cu O 4) X o -^ff g ir u CC O G G g O TJ T< Ui V d G 51fl &x to F® G O G g rre TJ G U Md g a TJ P M JH G ei «r TJ G G TJ to o h IS -Q Q a ju tax Im 1 •M^ MR G 52^ G L ra 5S 43 Ï3 X re o O X ft •Sag Z c a o x o B ta a g ra q h o re 2 x O B 43 43 O G G *§.528 .a^o E ta B V -3 43 ,ta O G G '”1 1 8 51 t - •fi ftff ff ff S 2 3 to m d q G CQ G g d "g •- rt toTJ p G G rt 4-» o 2 o G A» '’J ra“* *g ’g ’g - - Q Md q v G O to G CL G JÉ E G JÉ TJ :d* i G O S O q w bx G S ba v u afl .5 - - o :43 re 43 43 :g»’ba X O - re u a o" x ta 51 O TJ TJ G -O G G G g q q mL TJ G ‘J Z G TJ q E 0 G E 3 d G E x a o Tj O cqX 2 i CU ft 3 X u Cd O t—Jj 5 u TJ «§•2 J d G TJ G CQ TJ d O C P O r g_ G G TJ G G i CQ J cn Z r ÖJO mË G TJ S3 G <U G d N E ^4 8 ff fl ï- 8 G 51 g 43UB-- X X 43 O X X O ft ft - ra o O X G j TJ -M MM MM q JD O G '0 - ba g X re ff fl X r rr< Ut <U TC x 51 a cu G G O 52 43 G u 1 G - E G TJ d M* 2 -p o. cj d 1 ®s d) 1-3 Q E G TJ* d G bx G 4 CL G O G G G p -p, q MV TJ ré-ft E to N d G G to O d u. u TJ G G G to ^.E a G ^raS <ra rZ G to-52 TJ d G d G TJ d d G E d d G CQ O P CQ G C c G G u mL G <L> G toTJ O G 5 G to d J* SugG Ed-* OX E ft g re P TJ o <y cq q CL O CQ E :q^ g G tj iu«' Md -O to O G -O o 2 G G ft^ S fl' 5 ■u» C d o 51 x u. a 4. G G G -rfl 1 aj ff a-51 .X o 2 ff ff X S - - 5 -ft e ffff ft 51 n Tj ft ff X 43 ft 2 2 ff O z H -2 èi SS ff 2 o fl 43 Q 8 41 x x 2 tri’&x O 53 N ra ft a JD G ra ft X n G TJ G 1 G d O to’ q G ‘ral a - G raj .5? 8 s d éa re.EeXuoaB *-E3«a >«re 512 43 ff k-ffraV^.ftm^Q ft ba ft 51 P x a s o ft 2 o a 0 re ré F ft cx«Eareflft a E 4> fl E ft «fl S g ‘ffiE’E 0 2 to S G to G t G P O G ■E O o p G 2 to G to iy cq to j_3 q q O jq G 0 c o G fl C fl) g G u Q G to 00 d fxt T- CQ TJ 2 G u u G G d 13 a ^ift X o N X X eufl fl ft S' o a *r 0 t xxft>rao y-c; flflffxflff 8 Z ft^ SflSflfl re-^_- 2«ffrt43rare«43O G>m^^TJ>>TJTJ^ G .9 O O TJ d G G to fl o ff 3 n K, ,w G O G O O' tv G M^ d TJ .2 X £^XX ra ff 2fff O y - re !»!-.> «x^p j, o fl ff o ff.ff N -S 8 X o x v q" >.8 E- p ■8.® fi g O <G q x 9 MUIV pfl e - 9 9 ta'® g x- m S- s- cu S - X o x F® ta - x X p X c3 P -x "^’’g'geo re g cs’oS p ®--’p P X b. - 5 b O 34 .O o X O cm q G q03* -ff re ft O 43 52 CU g ba^-tay j« ft 8 i_ JÉ G fl ft- ra g ft S g q G G «agfffl g E tax S g.8^xfl| ®x g ®-g g®°öSx”po£o5?p.8kPp cQt>i®xg®. ®-5 0:^2^ dSM S ê-èflx.® cs x-'a®§^®pflv-«.SII) *p >x :o=51 g p 51 x x ®o poöPxq®t>a®flp^4ri-®öxx®Zq5q'r-^p ta’g.x 1® 8 2.5 o 'E X ■- ^42 CU o ‘Sfl ®fl 5 ra" ff ■x £>,0 LU -Pg- fl P5 P .S O. ta 1 L S - J O ■2 o &i--S 8 cu .- p g-pt: is® c w CD cjfl g. g fl Q S’ <tö <D TJ <D z tag ft CU go fl E ra ft 0 o' ft G O 3 O G fl-’s G G d G d G d d G CQ G &X 43 43 y •U» b4 mL to*”** d .ra- E 5? a 3 G O tJ JÉ O mÖ ra-J G n t: q 'ra' G U ■UJ G O g G o G G CL JS D c G „D o g to o tj tj .z H G TJ O D S G O S U ra^ JÉ o G - C G G 2 G to d G 2 O g 4-» G 4-3 4-J 1 mt-^ d p -c o 12 tj G G O O to d ‘Z 2 o o ta G u M o S o a TjGU^M^Gd-^ -garecgftff xS taSo^fl Ex^U^pft^—ftre a x a ft b gEajd^-Eflore S—ftoSftft v-J - - m j 1 43 43 'tri G M CQ G d G LL cq fl G G O ff fl flg a a cu re fl re re UI 51 CQ G 4-* Tj rart M JÉ CQ G q G <D G q CQ x ta 51 8 8 tc X3 re 43 Z re u ra g o - reo - sflflsï 11 MÖ M- - - mO 43 O 51 43 O 43 fl ba O ba bax W u o ca 3 N X X ft u. ff ^ff 51 u. - G U rt o O C 3 E re 5£> 2^ as °2 o G TJ 5- rez?w 85, a 43 i 23 u- ft re J5 d 3 o 4j G CL O g G tj fl TJ G CL q G G G TJ G 4_i ft V x y o o u: 51 E ta o fl n o ff q TJ G fl o S fl G N <*- u o 2 E G O fl O H u i— G G G f" G TJ 4-» -3 d G G G to E 51 E y x 3 N TJ .2 TJ q O .mm ƒ3 o G 3 d G G to ft^ E MM G ff/5 g x G TJ d G d G d G ê- ft 43 CQ TJ 3 G u to q ^G •S Q x ^4 ra ff g ra E 2 G G d 4-> C ‘O G G ,3 -3 w G -d G fl to o nM "g ft ft o ff CQ g =u 2 2 q -CL G bjQ - CQ Q JD ta u o ri a fl Q bx G ‘re g y ba ft fl 51 4^ JÉ ff G E 43 -~ X .ta •5 G CL CQ cu "ra :E'— re bafl ffm o 2 ff a ft re c aQ G w G CQ V- •u» G G G N s - -A 'Z J2X.2 S cq- 2 G G O G - to G g’,£’ d 4J G G JJ s 0-2 CM rad O CM M- CO re 2 3 o ft 43 ta E S’0 a M G G m2 G N d G G g z; w.ti m3 m2 rad 3 TJ d G L to g UI fl 43 ‘O G TJ G G ra^ O 3 5 J v -8 a b ®-^ c>fc<flu9 E?£Sp te r- E v 3 8 S - - i5 u b P U- &- E 51 .‘P. ft s-te,*— P U- g p 2 O x’ T 'V fl P - X te. O .fvUBff8*ft te x r^ .22fl®p*°fl£§flQ_®p® T a §-ö o ra .2 te, •- o te ta p ff -Q, p te.I P.-" P ff ft fc, flUu ft &cs-xfl ®fl ft ft^-’ft»- ft -te ffff bL ft b ®röpft3g .2 tn g o S j: -■p-« q te 8 re ffra^te® -te ff ra b o S P •- ®Ê,2.»z bxc®.Sff 4^ Jé ■s •- X I ff»*0 x fl ff 8 S g' E fl y ff E xi O q G E o g to MMt 'g I te 53 a "E s 43 u N c o. ft ra tax ff rë a fl G m3 d p®ra.2a°g a-É^PS-^tel p^ te q,® gx-0 c 3ftSC®O^LS&cft’ fl1rx S’®x.s^ al’Sflft ®t ftff 5 ff .ff 8 '7 0 t>> te g ff ft Fr, 3—s - c5 c$ o JÉ cu ft o 2 G CQ 3 5^ G N G q TJ TJ q u G G -u» x re 3*§51ff o b fl 53 5151a>;ftfl~'o’g:38ffrê flte8 >NöflffSS>S te y ft ff, teSflOfloOft o t O 3 u-- C Oo5>'ag8>Oa.>'“EOa *-- tj O r u o to E 8 a s ft 43 5 ox.ft S 8 a _E X g ^,2 re, e a n g 3 G g U CQ M MT-t G CQ G G TJ TJ G - C G C G z.® ri •-ff^ ra M'Sft-Sq ft P ra bx G TJ .9 2 *x re 5! ra G 3 m3 mmM o ?2 O G TJ -3 TJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 23