r n 44 n;' co cd ■O V s- H 1 •s I F J V i gi r° 35 Is sWWSi(=M'HW i E 1 o J3 «I-2 I' 2 |1-h* s^ï 's^Hs si I ’M'h s 1U Ms rt tic ê'i fl bX73 - 82 s re 3 8 E c X U CD •o 0 «s Is s J S s- •si s- I- 5 s co o bCfl’43 S Éi 5 5 0 M H CA 0 m! s .2 “I'S I 8 es-£g cd «fslsg 15«’»g7 iU° i g I - fl 2 91.^É- s F<5 u a r fa 8 rt 2 Ss i-s J TO <fa cx S *5p o 3 rt^2>Oa«0o be B fa 0 a g>£ ,g fa S^-2 ember 1945 I i -2 .g'g -rt g O 5 E a\ E fc X +1 5 J 5 H 5 ca 5 d 79 *3 C C bX C 2 n 3 z g at P a n s a M at a. Z a Q z o N a 2 Z 8 So 8 •i—i o a I a z a s E =3 2 8 ci d E 3 E cS gj Uxi d 7J S o S p a HM z a 5 a a CA E E u 3 5 cd cd 8 CC o <CB q "2 2^" s N 8*0 2 s 4 E wg.E 7 - Sd .2 s &-S o M M 2 ■o JCM E 3 d ^a-s.^.-s a o d <x> «J *80 A rg 44 s cd a G - "2 =3° *2 'S?3£2.2ï C a i 75 o go Q aS q s - *g> 0 o X 0 H o 5 8 aa s 8 s= 'Ss 8 0 g rt S a 8 S ei q 3 d 2 75 Cl d-^.E 2 -o q a. -o n u ÜJ2 E -2 2 <9 is-8 2 p E 2 S-S S. o a v -2 2 2 -5 J ”3 co r - 5 E -0 g aP E S a -g 8 a H t g 5 '-S S -o p -o u E cx E o E c s 8.2, aö'S M 3.2 °-2 E 'u E ai 8‘l-ë 5^£p S cc 2 giz u 'bz'2 o 5 -< m 9 co aS S* 5 a§ a5 go s - - .2 3 2-S -o ia rt g 5 ti E a w 3.5 3 5 ty - 5-5 a 2 .S £:5*g ■e s sq - -4 Z?— s s 2 cd •H-9 8 SS i 8 Mg E« J 1 V 2 2*^ 2 S -v £2 73 eT 0 8 2 - E - 8 8 a w S! 2 3 -3 g£i3.s.s^ S S E^-o 5 a*-8 - 8 O 5 o 8 y - 8 2 s 75 ?2 ■5 s 1? o a V S 8 I <1 S ïi S •Eia* ,s° 75 rt°..s r O'S o£ o bc 03 75 E 81 -g 3 So§3'£ G G rt G cd cd 44 rt .2 co* 7^ E j •0 g ®- 8.2 rt^’Oa -fe; <0 rt .0 ta 2 -2 fa o ‘g® JL2 ®-g|Sg-gsl S :S, g 8^-2 42 fa 75 3 EË s O a 13 a 8 S> 5 V o -0 taO44rtfa^©2 8-3^ aïsê a Q S 8 8 S8,’i|!»a *5 - >S -fa 4Z J - 3 a a - B I o Q s - q:i 0 "5 •S O 4-> s S O Ö-ÏË 8 2 u a 3 <j V -- - <U o 5 Z o - 8 "2 ®^i P sS rt K rt rt 0 0 0 E 2^ s c p 8 «-e g o rt 8 8 xJ :?-2 S m2 8 8 a lx o Q I— S S S 8 3 ta •2 E 2 .2 a d 8-° S 5 2 •5-0 0 8 'S a 3 E 3 c o "0 H a N u ta 8-2^^ f» -rt -O-rtqrt qaj^^K 3 2 8 •2 8 -s -o M .rt, S L j fl 2,2^ rh -0 0L 2 S-a ®g«8Zülrt£rt.gc. ■s E a, o fl 8 S-Ï S'»’1" &E.S 8 I! .5 ta> mt j -° u -o 128QS u fa -0 c m E S 8 g'^.s’SSsS^^Sagg-- fl° rt'-T - J a 0rt0S-g§5 ®-s gL 8 g.E E *-8 •S a 0 E .9-0 0 a fa bx cd cd §§S®s£ gx 03 w S' 8 S w ta2 g ■g’^’ <rt fa S ÓI fa g Z fa a S - i 5 3 S -d -4-> 0 ’®*rt -8.p:pS|®.§ 5 -S^5ëg.s-&ïïSl §3 >2 g a g§ I fa® 8 81“ 2 S cd G 3 1 c .2 j 3 2 a a a 0 o 0 .3 so O g V 8 ta) s - 9 w Q - s a eg 8 ^5-' Er Q a co -:®^ I"-2 H -fa £.2 8 S S o 73 O «M- 75 s s a ta rrt s s *3 .9 2 H E P 8 .8 «-S *g-8 g o s -i 8 8- 8 8 -2 3 o i i S's "5 0 73 -SP.® O g S.Ö 2 »- *9 X 5 S fll G o 9 o cd aS a .H, - -ST cd g hffi-5 è)BJ fl 8-8 tf-s I 8^-2 e .2 E-3 8 2 28 8 w> g g o 13 fa rt q n 5 43 ^75 o G 2 o N 2 CD s G 8« ?8 e ëé-s s^s 5 8 fa S'? 0 ‘p rs 5 *fa do S< d o rt aS s’Fsi 45 ta S=. -O” a fa i o -S S &."E a s-i^'taS S .2 X'P 5 0 -fa i 2 8 0 e a 5 I S P E •2 3 8 L /gfa^ I- S-D 3 8 0 1Ö«8- <•222- a 0 a. 3 G bX CD - bx *- a S-So- - Z S| T •oc fa ts 0 8 fa o N K> 2 fl N p E o fa JS® f u.e - '2 5 8 - h 3 o u v o 7,-g S> 8 S J -k o t 6 E 2 5 J E "2 8 8 N "o. o re "0 u E P ;x be ta) 3 3 o^fa w g u u CX u 5 5 cd :&-s .£'l-aSS53 E qj 73 x e s W ao Q. o te- n •SSS tnM ■g S 0 0 cx S S "8S5 igaS-S^ cx g P 2 8^ &S a 1H.2 .9 0 fa EP o u cd D .9 ?1-S 8fa S-“Se<£S.S£g'.SSS3 s§sa3gisa.sg,eZJ3 .-g -<2H C >-®-6o O r-4 7d TO CD G to—I -2 I 8 S« S -o 8 5 S'3 G Pl - g <u o 2^1 tN i 7? u e 1-j -o -2 •0 ,re 0 p, a N 55 K'S S P ai S a fa fa •- - .S° 0-£g§^§s^|:s s ■S 8 fa 0 g O .2 g 3 0 0 •g fa a 0 S’ 0 g s N O o 75 CM «4 cd cx 75 w u Cd a 72 'O bx CQ 2 75 -w TP to bx §3 a <D bO 1) cd a a JS U H-t - a -v N a *S< CD cd 73 cd 3.*y CQ EBD G C 03 41 nj a=> 73 CD 42 03 03 03 cd d A'i GD 73 GO 03 O bx to O o tn C u- si 0 <J e re Huitema. ABONNEERT U OP „FRISO” 3 3 3 4 t 1 J "C3 CO L/^ M Q cd a 72 O c Hj c G a v Plaatst Uw familieberichten in NFriao” G a 73 o cd G O 43 c cd cd 73 Q CL' O a cd a Als bestuursleden van de alhier opgerichte damclub zijn gekozen de heeren Th. Visser, F. Vogelzang, W. J. de Vries, A. Visser en Smith. a 0 a o eheele inhoud Workum :n bij de Ned. H. P. Huisman et beroep naar s Alkmaar heeft hier bedankt. in 'CJ S *o£ u os C3 a cd 73 •O 5 O O O 75 43 a cd cd 5 75 a cd a ai 73 G Cd a a 73 <u 73 73 cd a QJ> O 75 G c 75 73 45 73 G c cd 73 75 a 03 bO bX ieten har foart- iuwe, sadat it iet. fa a rt 0 0 fa a rt ai 0 n u •WM •o O Q o a o o o b£' o O a v aS 43 .8 c3 Q cc 72 E o o K 4J E a u a at a 0 a p M a o AASTRA Bz :1. 45 O 2 2 m 2 C/3 H CM rt Q. CM £a 3 N) Qo O n y* 03 fc— C3 03 03 s 03 3 4D e o o z CO O C3 N O w 00 \O N Q. tuo _o o CQ 75 3 w a c W) CTJ 03 N U O X a cx 75 QD U *o 4iï aJ o E bc p: o m 75 a a a "2 c 03 H a a rt 43 45 45 O a. o rt E u O E 75 a c N C O 7J a. N CO id 'o o -©> :h> X c 75 uf JJ a 44 GQ a o 75 co c3 r2 a 3 B C 5 Q. O L. tc X co U 03 usikale lieding tra. Ek wiisde jeningswird op 5 „Friso” lang- s it wêze soe as Inder har dak in joun foar d troch de 2e jarlézen fan ’e o O 4> N ra a O <u rt ;heid van ruim :land terug onze Bouwman, ge- ;r. In 1940 ver heeft hij al die Ier geallieerden trotsch zijn op alleen voor de onze plaats af- heeren F. Vlas, rofenSj. Bouw- boven wonder 3 S2 Meer en Jiffer elts in moaije rke fan Berend V.) spile troch py de Boer en 'Griet Wiersma, er efkes skoft de Hear A in fleurig stik ar is dan ek in en aid en jong, »n ’e gong, f ure, do 't de in punt efter wiisde noch op joun en sei ta, om noch ien jounen balde er meidieling j 'e krite om ’e op Woansdei- w”. Oer 4 wiken nkriich halden derelkoar wer’t Azurde. Dêr sil romte it talit meiwirkers oan anke, en nei it Gez. 180: l v. d. Tuin üs t is dit jaar 4 denno Siemons, fde orde, waar in parochie hun i ambt vaarwel leer predikte, osgezinden ont- ■Q cd 1> u bjO o rf Kr Q C s. cd &0 a O -) u nj C IEP X 2" u, O .2 73 L 73 a GQ t 7? - Q? <n 73 cd d cd N 2 o cd 43 cn O\ Q. (U '3 <D r-t cd 73 G cd s a cd ,w cd öjo G cd G 73 U a o .2 a cd 4ü •H, d •0 T3 a M 2 Cd 75—1 c <-t K» ■|—9 Q cd 5 02 c ‘O .S cd 3 05 -4^ O,rH rX g 44 73 cd 45 Q O IÉ I p cc cn O q oi 73 .2 73 cx o g y w 'V 73 73 7 c a - u o x> 73* 2 CD cd 44 ^44 4^ aa Q O t; 73 *00 *03 02 73 G H t4 5 P O 73 G cd .2 .2 **- cd 'r' S§^ r-g.s .4 .bZ)T3 ’2 b£ O a 4È cd O - u Q o X cd tx<2 <Z2 ^4 ac/} 8 2 75 O a -.8 3 o 43 ynset meiIt oed bikend koe Ier goed bikend dde Skurer, dat k foar in mingd jikende>Êala utHet >Edele sk bloed, tsjuch i oare wize as Dizze stikken ;wurde. Master m to springen. sjonge, en dan eiinoar. In aer- lo ’t er in stik pikte om op it en it allinne to it, do ’t er dit of hwat manlju, e fan Menaem» ngen. Fansêls un net sjonge, de ófwisseling is bjir in Fryske tjürsleden binne de Vries, S. Tj, loer en Rimke a <u a."5 O w rr-t T7 4«: cd 75 C? -Q ‘O s predikant der umPingjum t beroep naar G G t-j G a 75 3 .2 73 0=3 <r, '2 O rt O £o, o a u •- - 3 P .5 a C4 o o 73 73 :s? O GjO a t, a - cd :N X u td rf O .8^2 O s-t 44 o? 'Ö.’S g daartoe aanwezig zijn. Vergeet ött ver zoek niet. Het is een lichtstraal in het leven der kinderen. De N.V.H.—H.A.R.K commissie te Workum. CD CD O - in jö •-£ .2 co O C •oc co ’Si ta •O o O rt (XO E •■3 O. O O O-i 2 4C «4 cd E u o 44 C G 73 03 d G <D a y X o cd j. 135 .2 i> S <J -o £0.? Q cd J. 4 ba-® G ’^8 Q cd _5 - o o 45 73 75 tw 2 2'c,2£ BS =2 X. •*■4 4> a <2 cd •o X 5 o 8*0 o K o o TO o hn q -a JS 73 r/1 o gq’< 2'5 a>i - o CQ *5 r—45 ‘O o 2 i 73 co hX) - cd 73 cd a cd G cd ta44 M O ÉL 44 bc o O .2s - £9 „fi «o g x ‘X3 2 4-2 b£ q fl Q N o 'h 73 .H» 73 *N 73 TZ Kr J M T3 -ZT di 73 Mo° gg ïl i 83 oi gs §3 G G 75 44 G 44 cd cj N 43 ©CU 73 G bX) cx d45 g *7 ri O - K/i 4-» b£ cd 43 cd G G Sd o a 73 73 o ta G J l> w 2.^2 O <L> O V •9 a u u a 5 -O 4> g cd G e 3 O 2 O - O 0 e G 73 - G O cd r^J G izp.E o X "o s-£ 2 cd rt m 73 O bx) a 73 2 4U 1 2 a ‘ft a g a O CL ShX O m' - o öp <y fa .2 ri'5 c o .5 O O O G 44 G :g> N -- x, 'O"ü£ u S£ n£ i h 'O S .2 h J.0W tu CO Q C G a bx>’ O CO j a 2 S G - O b/j 0 a 5 e j, - 9 a cd d 73 ex'© O o *2 4^ u 45 G o 75 w O rt O -0 Z m N ET o Tl £-» r tv) 43 73 43 G - o :^»_2 73 ÊC 43 43 H g O (/D Sp <0 o® S- - N 5 4J 73 a 50 :«q\G 73 o .S *^.2 O 2 r O 'q cd «X 5T ®-pcce o 24 C *e- o gq O S 73 - -73 43 MM 3 a 7: CQ G fa 73 G Z 44 ©NJ ’O - ^co -G* 43 4J S bx) H S JS o U c ■Sï’g v E E a o a tn E ro nawwen, ioticiuc ci ub, uwaï iv doel fan dizze joun wie, nl ombiwent to reitsjen mei de eigen, moaije Fryske klanken fan it fryske liet. In folk dat net sjonge kin is gjin folk, mar in folk dat wol sjongt dat libbet ek. Dêrby binne de wizen fan sommige lieten net al to goed bikend. Dizze joun wolle we prebearje dizzen er goed a o CO a r o.3,* fa£ o 9 a 8 2 o 45 q bx) •0 2“ •0 a Q •E S o rt a - 2- O 43 o 44 G bJOfc S’3 0 q 73 o Q cd dj 43 W# .4 s -ö co cd a-^£ E'sq’I G 'p p .73 2,2 O -G G a2 i> o V KI TT Kr bx>2 9 G .1 £a N G bx 45 G O cd bjOx3 bjo £X O co ^d 'q .2 cd Q O S 2? w s o a a a 2. 3 iJ v -• c -0 :a^-0 -0 a® e £2 <cö -o a a- 8 s» 8 E a a tuo£ W ^o cd bx J cd co bx u o Q 73 co u G ’G G E I) 2 G E •SaC”’-- 2 S v 5 E -5 rt •0 .2 a o. a a a o, rt a S0-S C 73 bx u tj bx bx .E ■s 5 M '0 3 o(2c8-S.z,®<2 J ao fa ■raasa^as^ 11 he» __—-c= so T -o 'G w a O e T t C O U - 0 -o S- 2 bx o g T3 a a 0 a x c -1 n-ï 9. ïi rt H E M a 41 ai rt DO w 3 :s> fa cd jj O N s ^.S co 2 S 75 O - M O 43 G 45 o bx n G o cd rx 73 cx o G E "fa d •q' S ^.2 q O OX bx o a v g M Q a G O "co OX G G 73 45 bX45 o3 75 öJa 2 2 0 EST''0 S- Q 8 <D .z-sO - Ui 75 cd g Q - Cd g iT'-J? a M a O q£ S o ti-0 2 45 .co CX fa w 73 G *00 73 bx J E 'n co a bx o o rt ta 3 g ©-G°w©*^-G O fcA o -0 «j - s 9 M a u U -0 ■E 2 N fl -a .3 v fa o P bX O 24 Q GO y o G G 0 .2 q »- - a I "E <D J 3 UZ >2 U 3 o o rt m 'S t££ c5 S-< O fa Q o cl 2 cd w a rt - 0 o K 2 g •0 2 o M O.:=* 8 j >- JSf 0 -S, CL'£ £2 5 K -2 a 4-> fa o t> u f 0 T 2 a ao !r, u Q *0-0 S N a w «0 "S E - hn .9 <U u Sfa"3 J sss’! 73 Lent, de Betuwe en Noord-Limburg zijn zwaar getroffen, mede door het aanleggen van fortificaties, vliegvelden en dergelijke. Naast deze directe schade is er nog een grootere, ontstaan door gebrek aan meststoffen, ziektebestrij- dingsmiddelen en werktuigen, waarbij tenslotte nog komt het tekort aan arbeidskrachten. fa K:P Ij 73 bx^ .2 43 N "O «2 - £-£-2 rt u g 1 rt o a u -0 OX o h o o L> - - bXnj fa 8^ 8 bz) 3 2 "cj si rt 73 rS co’ .G «7 CD O 75 O 75 -< <d E CN JL) V 2 S? ow-ïi^cz: - 8 5 rt -ö u bx fa 73 44 45 ■fa 5 o - _T rt 5 n ti u fa ÉXfa. ’",r”1 O 2 O S_ rt K rt-° g^j.® S£-ö£ <zi c ®2ö’7£<i>.2£i>agh!s ®'O'h4Ö§r1Ö®rtJ^1 75 G L cd cd fa r o '-2 ^d 1 t 1 o k c+_( S u o®. a 0 rt rt£ O-- s feite S- "2 K* «5 Z .3 8“ s3 - rt g o 03 ‘ta-g rt !fa E K> g -w 00 ~.2^Srt£fa - 2.-S c E,©^’3^ CS- a - T :n 8 fa 43 G rt ta S a *r V O ij 43 43 24 73 2 E R fl e XX c aS *s •o Z 0 cd G *O ÏU g 2 s -0 8 M fl E -S G fa. G 4 rt fa X bx -fa r-< faW tP bJO s co to a ?a M E w 4J O O •O N 3 a rt rt »T 4 0 fak ■^8£-Ë 3 rt o F 5 S 2 «- rt - te .2» -o,.® K <0 ,£5^?-F k -o - js e Ku’S faj -o 1 ®-® rt-2 S’fa-e P K <131Z5 - O 3 3 53 co G 5 U G?24 H S G L 75 o u bx:;?» O 43 G ■p 73 15 Ë2 a fa o M H co H -3 Q "G fa rn 3 o 8-S 5.® het geheel komen. Om een juiste be drijfseconomie te bereiken en om het aanbrengen van technische verbeterin gen mogelijk te maken, moet zeer veel aandacht worden geschonken aan de vergrooting van algemeene ontwikke ling en vakkennis van ondernemer en arbeider. Hiervan is alles te verwach ten i een economisch verantwoorde 1 5 V co -2 0 4 a a i a a /I X ÖJ .Tt ip 45 43 G 73 j G cd a rt U -2 ta 2:- rt cd CX G o .1 c 2 .3 75 73 G G - G G 24 45 cd c* v- fa cc 03 G U Z Cd O fa L -a -O rt te u rt .2 -8 u ■0 O> 1 I <0 s -- rt fl a a g ta'S 8^ <rö bo rt 0 0-Ö ta"--^ te— m 0£ ££cu 0 rt q ^^;5®®g^§;-2q®^-S 12^.2 F Q <cd Q <D 03 fa 0:0, <rt !»a£fa£-1K''0c<A-0®l> --rt rt E rt KO fao ®P o i-s f i 2. a -0 A N JS U '7. t„4>-rt 0 u£9tao®o 0 .0 N -0 .ta d» fa m a -o -0 w a a o •4^ o o 73 O «■•O O 3 ”o •0 4J 45 rt Ë-9 o .2 N 4-» :a> o 45 4 O 73 G 75 T— *fa rt"0 fa rfa 03 75 e E3 -4J M, 1 cd §s-S^.£rt^-®<= 0 2 fl - -- - 0 8©wflmflfe-55 rt ®®fl0®®bD®^ ®<rt rt fl occ ta0 rt-g~ •'■£20®'®rt0®'OT -0 fl '73 fa n -0.2 -fl 0 rt'o-rt H'rtr£3_x-8 .3 ®-d «.fl fe« T3 m ®O®rtgg»®fl -rt®^fl -5 O E teiSScE^ fl 8 c3££t-5’® U l> O M 0 fl o o - o jj o E -rt -0 re Hl G 0 CQ 8 <u 8 --5 a u j 2 8?E o -J - u 2 2 J cd G G 44 cd N E M» 73 co O O' 0 ■4< .2 a N a a 2 M .2 a - fl tag fa-S o o g 2 2 2 S0'-’ M m W -O fl 0 m o a v I r a S O 75 -r-t a tat; a a 3 fl B bx bx öx Ë£-° gu-A' a o t u 0 w U ffl 8 CS’ t - fa 4» .2 t> -2 ta-3 ,3 cd -fa 75 fl 45 ta 8 U O -M -fl Q 2 fa 0 o ta •0 a a o o j; 8 ®^- fl.® g Q s E 0 fl g e 2 0 ®.-2 P-r - s -- 2 0 -H -W 2 rt taö-^07.2 a ta)’ M 2 rt-® a'0 a Z •0 S’g 8 K g^-^ N bj)"£ Trt 2°3 fl fl 43 2 r* cd u. CX G O C CX cd O G CX.9^73 O N k- O u ta e-© A G 2 fl 7> u 0 a 2 fa 2 -S .2 -0 0 CD T! a fl 4? e 8 "a a 73 n fl 43 ta u bX cd G o G **-* u S G cd cd tj - 4 43 bX a o u td CD Ë- S O - y> c 73 G •oe Q O O -a u -0 tGjO U 03 C= 03 taO -SP M 0 m -0 3 •?3 ®-2.<” a o o o ^7544 4rt rt -- fl-0 a ®L-a CG. 4h d 45 q 45 Et3 1= 0 2 8-®to G 75 *5 n bx z •a k bx-2 ct a 0 n’ D> T G -o S v rt 73 cd a c a 45 .9-8 b g ox a 45 c -0 w 0 3 43 0 O 75 CX O CX G J G* 2 G -q jg -0 -J - 75 Cd a be 73 O ta g .e 75 a G .4k 3 ta o 0 <n rt 0 S o fa. fl 9 OJ o a 03 75 0 £i 3s .8 ®fa c 3 do's 9 m fl s 3 m a 8» K rt e>. s A. T- ^,10^ g 75 S 0 O fa rt4 4 a i 9 O Q 43 O 73 1 c CX S re cüo 3 v k <u 8”°. N 'y -0 fa i 0 -^ 3 0 CO .A "O O k 0 O 0 -0 O A Ï-' rt C br a ;z^cdc-fa_^(dbZ©^ 2 0 e’ fa "E T 73' G re 0 0 -’E 7J O - N kS0£«k fa-S S a 2 8-2.E k 0 5 rt fl fa k rt J 8 -5 4-> 75 S’3 s 0 fa s’O w fa 2^ a 0 cd 3 0 0 0 rt- o Z CM s - w rt fa ...go .so k> a 0 8 fa 0 k fa fafa 9 o CA u a O's- 8 U 3 0 0 fl o o - h a 0 0 fa ta(t; fa rt T 0 0 E-Og moo rt S fa fa CM X 0 3 3 rt 0 0 0 rt ri£, "0-k- a a 0 0 fl 0 rt 0 fa fa 0 fa fart1 U 0 a ,rtrt£ 75 - o 2^ U o bx g s I 9s ri G Z rt 2 0 k 0 O T WiM fl MU-- 8-® 0 8 2 bx ^•a fa 0-80 20^0 fa J? 0 0 0 -u z bz>£ te fa o ^'5 2 I fa -° 0 k- n w N 'O 9 rt 0 3 'O O fa 8 o u 5 - a fa g- o o o a k 45 75 0' .9 A 75 0 cn "a O ta 0 o Q-t: fa tn h cm cd cd cx bx to 73 1» fata)., a .2 P fa fa "a c -fa s73 ■2£^ o XS ST tn rt S-. 8 G CD G cd G cd Q "03 G 43 ho CÏ cd E 73 QD t G •O c J ’O OS 5 o •9 G Q 44 73 73 CX O G .S o 73 S i> o 45 a -2 E -2 C CD U su 2 G »- bx cd 45 G cd 75 G 43 bX C cd a a-2 Id rt cd CX 75 O o c 43 o o 4-J cd 44 G rt 6 So <D 'G G .9 S <D G G 85 rt cd f-t CQ 75 4 g 2 g 9^ G 73 r C - 23 O <D <D eo-g-s C _ij 0 8 KJ - I U .2 P 73 <J3 <D O O' Z tn 0:f cs a a b£- O 45 73 43 G 73 Q 5 $3 45 5T tr> c ffi75 o4 U Cd CD OJ G <D .2 - G G <D s s J? Ed 75 J4 S i2« fl <D 9 os 73 G sa W) E 0 fl 8 fa - 3 a fa o M 0 - *7* OX G G M A E 8 ta 0 -4-0 4-> Ml/ S O <3 c/D N X fi <G 03 75 cd n a 73 a ta s^3 fa a) ®-fa tn cS •SP'S® p.3 p.® - ta tap -a i -“ïh' T5 03 O CD •2 ö^- 03 N g3 CD bx ®8 o c bx 73 8" 5 fa a ®S 0 a re cd 75 44 ©„- n 75 75 :e «'a êfï 0 -o •- -> 75 O Cd 0 43 - - 0 fl P -8 - 2fl^p 2 <j G ti rt -M J a cZJP'5-lH*GP’l^)O3 •fa bi)<03 45 42 03 03 <fa ±5 03rö <n a 0 ofa S 3 fa fa 3 te rr. *-< Q rt*; .kk S-j _i£ i—1 GO m <3 a? rtj —j rr—rtM L4CQ - -K .2 45 .X cdÖO3ögO3-£. 45 c qJ o <11 a £fa - -j s 03 44 rtfa g g i..g _g 3 fa. ”’0 p a □.Ss'Êïst^ e qj r-1 E E fa s s o'E Ofay'S g® 3 5 S^z*r‘ <g 02 o 75 ■£®£-^:3®® eTfa73 ®-^ 2 O OH P -fa a fl 0 0 ta) bx G r, rt 8 J fa s p CD 44 cd G 5 44 cd 45 CD a M rt r-4 ex G S 7J G G O &X CD 71 O o 75 CD 75 C - k. 8 O £fa a E a tatao "•E^Ortgog-; N E fl .9,tM CD 0 g CD bx o G cd O bX75 43 JD 75 a 6 I? O u o *5 75 o 75 CD Cd Q *T bx bx g a tj v- K I'u 0 §3 §*s 3 2 :sr> .2 U) O 0 g 3-^ 4^£ H ®g E -5 ©fa'® ■2'2-2 8 _fa®Srt C rt rfx 3 3 ffl 8 0 P 0 - fa pi rt 0 0rt •.tert P rt a 0 O a. a 0 4-» 5 w j 73 cd rt CD O rt fl g ^5 N .9 rt -^ g u« 0 g ta a. 5 G 73 rt_ 75 cd tj te 3 8 0 O 4£ - 44 a 1 75 3 G G cd 45 G UD G bx H - cd - G O a rt o G O teUS o G 2 rt 45 a G bx rt o V ta)®. •2 G CD G G <x <1 G <D H G f-, S r- Gi i a re Mn O F CD CX o G .9 o 0^ fa T - "A - o 0 fl ta’Efa fa a ©fa ♦3 Q o a 75 o O Cd 45 ^■2 CD k5 rt ri k 0 -- 8 0 d r-. _Q bX S G .Zfa rt 03 •*- 2 7: 9 75 H .2 art© rt o 7 cd 9 bo -2 o -1 G 4« 9C’S a 43 G 75* G 8is fa.0 2 g-5 fl 75 S c<5 J a G* g.1 •fa g .ta 3 LA JS fa 0 0 0 fa fa o o a v k 9 rt fa -E te fa 2 2 J -2 0 -® - 2 fl O 0 o O rt fa fl - M re o .3 6 "0 0 0 fa s ƒ5 0 a fe -o 0 <3 fa u fa" k k 8 0 0 y 0 0 2 0 0 fa O N 5 8 0 a. o 8 G - turret 0 *- fa J 0 k ’0 -2 0 O' 0 fa fa rrl rf 75 G rt .9 bx 43 re - rt 44 73 <2 iï rt a; 75 0 0 8 2 a ta °£fa &"2 -0Ü08 8 -H 0 0 n 0 73 3 O e re fai- 0 -2 'fa fa 0ta)flO0Q0O8 20 0 7>E-rt8g 05 8.2 fa .fl™ tafa ta^u -o e 2.s g.l“-c dj cd e cd w G 43 CX G .^45 bX O - S 3 0 0 s£ X,’O 0 5 te 0 3 a ta 0 0 £02 0 .2 3 ta tn H kte S 0 *g h 3 9 -o n 0 0 0 rt :^45 a J 2 JS-sa-yj m" N 0 8T?> 8 0 U hr 0^0 s 9 4 2 •- .G rt rG. 3 5 75 0X73 t- 43 75 G G bx 0 fl a E 0 :=p ta E tai^ GO© rt 75 M Id cd O 2 fl rt k- ta0 ti :g' a N q n XI 73 cd j5 Td tx 73 N fl 1/5 L_ ’<-* 'V C fl 73 Ort'* ”-‘73 O a w- £•2 a rt- 7 e 5 vo bx u 5 'S to a w3 O 5» 73 *5 o CD (f) CU? G T! fl G n o to fl gQn3^^J ta 0 8- 0 ar 5 k. o a a rt o ta rt •fa-' ©”°^*43'g3 75 N u ta o N 44 73 XI 73 C rt C bx t5 O ta G 4£ 4-J cd o 75 O\ L rt rt 8 O J re fl S) 0^ .a fa o dfa rt 0 £3 ta"® o 0 O 8 E M te 0 O a ta) fa fa-fa 8 rt H 0 So a 0 - G ©.So* a w S :B>fa 8 0 2 a a £fa "u 0" E 33 o fa 2.. 08 E fa 0 e G C CD CX - CD cd G On tn a» TS faS” 3- 2 a 6 N a’fa g 0 --Q ta) a fa o re 0 S te fl o bx t-*fa 2 CD - c X - S te .3 -ï O t 1 >1 Gi a m ^.§1® i w' P o> bx o p' H-03 Z s2 H H co r. £TO O - 0^® fa P-P g fa - u - -2 fa g)® I ta u te 3 H p£ 3-2fa -3s fa tefa'a ®^.s ®©®®te©tefa£ QfaStpte^g.®"E^ i o .3 fa .H 3 H S:s-S|i!g^ ~a - -soli|g^’3.® ta)<n - - 3 fa 3 m fa .3 2 0>H o o •u d> taO •a fl XSr_. M M-H Lfa hT tn 2fa®®._H^35®HS‘— a°^fafa®ofa9afi3073 2 P.£ 3 fa O£ „te-J®©'ffi® 1 o 0)^Tj L 5 - - O 1 S-2 8 e fa p fl <§|£^te£g.sfa'g3£S^© fa fa'A C - ®-§fa-2 fl" jR 2 ’44 0.2. .8 Q ©Gfl4d^©'t3+jJ1 O^g©tafl G 7J to ta T) 45 LT to cd -2 73 N Ll O Q g v ta)-? a a fa :££®0g'flOa« S. 5 ”2 rt S rtcD s j P r rt •5-5 fa 2- 0 a 0 -a a a «fa c 73 fl TO 0 K fa CO 0 43 G O 43 o rt O fl T> - ■a'-2 73 Q B OQ cx 2 U, •- _k0S0<ni3g j:ta5SfaS£° 8 m g 8 fa ?3 0£ E rt 75 fa J fa - 3 8 9, .2 CD *U TO 44 t O CD fl G 45 CD - G ta Ê0 a fl o 75 83’00«0«<n I 8 ®-° «’a> 2 0 te x0 fa fa fa 0 M-o -S -O re H te rt _T3 cd G rt 73 y u> rt 73 CX o G cd to" G O 73 te 0> 8 8 -rt fa 3 tn S fl 0 W ■S 0 q a to to ""5^0 H Sol Mö fa-S.2 g CD a 4: ©.9 73 Jd^ (u. m cd a cd 4J .9 U U 73 O ^<22 7^ 75 .S g te rt -8 - faI O 8 T3 0 2 8 fa a -S 8S,fa b£ 73 G fl 0 "h - 0 teJ U O rt ^•E.^° O o o -o k 8 H k ex o S «J u cd cd 9 bo S'® 0 fa o O u o 0 •r 0 -fa bro 0 a-fa 3 a 3 0 CD .Gk 5> TO ■5^ rt ta) 0 3 0 -rt-2 j-™ 1 O fl 44 G fl o£fa-S_ ,fa0§^ fl 73 75 W Q - 0.0 k- P fa •n 9 - te o a g 7J4J>©>TOurtfl-M S0o>-T3ot;£0 JTJ <J to TO-I S “3^ O O.g o 73 72 C fl 45 2 Q feffaTO L ofefa 29 c3*5 3 U.»£ ^^te^tegfa Pfa£+J S£ g- «3-S fa g O ES .h 3 o <S fa 3 o 8 s fa®-® a te-^p 3'5 'sis°8<al’-§3faaa°S’2 |^g§^Steftègg£§a^ g&-3.S2^^£^||g3|£-S) •2 o p x£ 3 O'® 0S3 a :2 ^.2 S Ste S s fa fa bn 2 ££te^ g^-ö^£.2 d li&üsiy p.'G ^44 i—* t?®.® O §^.2 ^•5B;P®:3. r ®a 2 rt ®- .2,^:^® o - •<©<»- uj n p 03 O - ’'to- S 03 P R P 44 G g fl 44 73 cd E N O GX l- c 0 0 §-■' u a 4_> 0 o Jr- 75 g Jfa te aj cd cd "p.>o* fa 0 i k 3 0 tn O O rt k a’fa 2® v O £fa 'cd TO I H 0 rt S :S*fa So 2ofatn^gofa a E g o 0£Mrt£;g.Sog0fa£a7« fart<^S:«fafa S 2 P o 8 .9 rt ’5 fa rt 0 O\ .te.. cd 0 rt 73 G Ö0 9 •- rt bx N 43 jj t) ^73 D irt 8* a bn 3 a .a rt Q - £fa£ ..fa® fa til rTO O CD 75 cd to *r3 -rt 8> be 0 tn a Ort O Cd O 3:5’ £fa "J o 43 75 a .0 0 TO .TO o 0 p o n u 3 j 0 a 2 2 2 -rt fa "i3 J3 T' 0 fa k 0 8 .E 0 ”2 09 2 -g bn a - 'O 0 Q 8 a -o fate- re te - n a ta) 8 fl3-^ u a 3 ■te'S re^3 v O a fa 0 2 o 3 1) CD o 73 0 0 fa o fa N M - 2 a fl N o fl fl cd .X 5 E Z o V. 0 .S/3£ 0 S a E 0 0 H 8 2 0 o c/5 rt o. E S G - fl LI G 75 cd -Ó ©S 43 CD O rs

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 25