Wat nu Openluchtsamenkomst EVANGELISATIE SAMENKOMSTEN VOETBALWEDSTRIJD J Bibliotheekboeken TREBOR - SCHOOL RIEMERSMA’s J Noord Neder). Vereniging voor Luchtvaart i 3 A Elftal B Elftal Advertentie» 2 SM c M o 0^ worden genomen, waarbij de N.V.JU haar rol mee zal moeten spelen. ik nog eens profeteren wie dan ook een rol zulltf O vervullen? z UJ z z 5 5 - Wegens Vacantie DRUKWERK na vijf jaren oorlog I TANDARTS SCHAAP AFWEZIG Wegens Vacantie GESLOTEN van 11 t.e.m. 20 Augustus GESLOTEN 'S g e DRUKKERIJ ’FRISO* BAPT. GEMEENTE WORKU DISTRIBUTIEDIENST WORKUM 1 Q Spreker alle avonden Ds. F. E. HUIZING? 8 8 a-s o S I 2 2 D.V. 11, 12, 13 en 14 Aug. I' E cS ■S *Sa h <z> I SI •C o Bezoekt de J 9’ «5 worden genomen, waarbij de N.V. 1—1 1—0 zij”. 22 A t 03 03 a L Aanvang half acht. Entree 4—1 3—0 3—0 1—2 Het Bestuur der Politieke Opsporingsdienst Sneek maakt bekend, dat het spreekuur voor het publiek voortaan uitsluitend zal worden gehouden op Woens dag van 1012 uur. Ook Uw Radio wordt weer als nieuw by ons opgeknapt. 't is weer KUIPERS, Voorstreek 25, Telef. 6656 Leeuwarden. Wtf vragen Mach. Houtbewerkers, Timmerknechten, Halfwas sen, Leerlingen en Hand langers. Goede Loonsvoorwaarden. Houtwarenfabriek Fa. C. van de Witte Zn. Bolsward Tel. 475. Te koopgevr. een Kinderstoel Aanbiedingen by GAASTRA’S Boekhandel. Jongelui zoeken gedeelte van WONING (ongem.) ook gevraagd tafel Brieven onder no. 14 Bureau „Friso” Nuts-Spaarbank - Workum. opgericht 1817. Geopend iedere Maandag van 7 tot 8 uur. Belegging van SPAARGELDEN is weer mogelijk. De brochure „WAT NU?” wil den weg wijzen uit den chaos van het heden naar een samenleving, waarin het waard is om ons leven te leven. VERLOREN tusschen Workum en Bolsward een Bruine Heerenschoen Terug te bezorgen tegen beloo- ning by KLAAS MIEDEMA, Ferwoude. SMAAKVOL GOEDKOOP die U nog van ons in huis mocht hebben, zouden we graag uiterlijk Zaterdag 11 Augustus terug ontvangen. Denkt U er even om Boekhandel DE JAGER, tegenover de toren Zaterdagavond 8 uur op het plein der openbare lagere schoo Zondag 8 uur in Bethel Onderwerp Gerechtigheid en Barmhartigheid Maandag 8 uur in Bethel Onderwerp Het nieuwe lever <D *0 5 a a «3 ♦J Q> C ca ■o 03 03 E 03 WORKUM is van Donderdag 16 Augustus t.e.m. Dinsdag 28 Augustus J. R. DE JONG Administratie, Noord A 48. i is de groentehandel van IJ. FLAPPER van 13 Aug. t.e.m. 18 Aug. c P* O Pt o tUD •c o w <x> rÖ C P 0) C C O O bp X s Voor de vele blijken van be langstelling, ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum by de Ned. Spoorwegen, betuig ik, mede namens mijn familie, myn hartelijken dank. C. HIEMSTRA. Workum, Augustus 1945. voor Scheikundig Onderricht Binnenkort aanvang nieuwe cursussen in Scheikunde Cursus A. Grondbeginse len der Algemeene Schei kunde.Cursus B. Ana lytische chemie der voor naamste grondstoffen. Cursus C. Kwalitatief urine-onderzoek.Cursus A.D. Cosm. chemie. Cursus A.E. Fotochemie. Schriftelijk en Practijk. Vraagt prospectus. Administratie adres Coehoornsingel 13a Tel. 26174, GRONINGEN Door gebrek aan Smeekool en Materiaal is onderget. tot zjjn spijt genoodzaakt het Hoefbeslag voorlopig stop te zetten. S. MOLENAAR, Workum. Vanaf Maandag 13 Augustus, werken wij weer geregeld Wij zorgen evenals voorheen voor een nette en vlugge aflevering van Uw reparatie. Schoen- en Reparatiebedrijf. zeggen, dat ik niet kaj initi; ik ken de situatie niet, waarin wij di Te koop gevraagd een paar Kinderschoentjes (2 of 3 jaar) ook wel te ruilen tegen wollen garen. E. A. de Jong Workumermeer Den Haag, Koudum, Beukenlaan 17 Toekomstig adres Jan Wapstraat 33, Den Haag. De brochure „Wat nu?” van Ir. F. M. Beukers, is o.a. verkrijgbaar in GAASTRA’S Boekhandel. Prijs fl.per exemplaar. Een greep uit den rijken inhoud: Het euvel van te zware belastingen Respect voor Rusland en toch afwijzing van het communisme Geen revolutiebouw van woningen Duitsche han- delsreizigers in ons land Het huwelijk tusschen Ambtenaar vraagt per 15 Sept, a.s. te Workum net Kosthuis met gemeubileerde Zit en Slaap kamer of Zit-Slaapkamer Brieven onder no. 12, Bureau „Friso”, Workum. Fa. T. GAASTRA Bz. Tel.45 WORKUM Gevraagd bekwame Zetter-Drukker die geheel de leiding op zich kan nemen en eenige leerjongens om in ’t drukkersvak te worden opgeleid. Drukkerij „FRISO”, Workum. „Frysk en Fry” salang der foarrie is,: S Het hoge beschavingspeil van ons volk is niet het werk van enig levend persoon, doch een erfenis van ons aller voorgeslacht, waarop wij allen gelyke rechten hebben. Maar ook op allen rust de plicht tot arbeid ten bate van onze Volksgemeenschap. Het bestuur dezer Gemeenschap behoort de beschikking te hebben over alle middelen tot welvaart van ons Volk, overproductie, distributie, uitvoer en invoer. Wy zullen samen produceren om samen te consumerenHet aandeel in de welvaart is voor ieder gelijk en gewaarborgd voor het gehele leven. De moeilijkheid van de arbeid bepaalt de arbeidsduur. De voortschrijdende ontwikkeling der techniek zal het aandeel vergroten, de arbeidsduur verkorten. Ieder is vr(j z’n aan deel te besteden naar eigen smaak. De vraag regelt de productie. Het chaotische systeem van winst en con currentie zal plaats maken voor ordelijke productie en welvaart voor allen 1 Wij zulleh zoo waarlyk vrij zijn 1 Dit is, wat de Bellamyanen willen. Sluit U bij ons aan. Ondergetekenden kunnen het toetreden tot de N.N.V.v.L., hetzij in plaatselijk clubverband, hetzij als verspreid lid, niet genoeg aanbevelen. Temeer daar men hier een lan delijk belang dient, daar de N.N.V.v.L. in de toekomst komt te ressorteren onder de KONINKLIJKE NEDERL. VEREN, v. LUCHTVAART Ir. F. A. Holleman, oud-ingenieur Fokker, leraar M.T.S. Leeuwarden Ir. A. W. van der Poel, dir. firma Pyttersen Sneek L. Rasterhof, waarnemend burgemeester van Sneek P. Sikkes, gedep. prov. best. Friesland R. A. van der Sluis, dir. N.V. Lankhorst-Touwfabrieken Sneek BEKENDMAKING Hebt U belangstelling voor de luchtvaart? Voor de model' vliegtuigbouw, zweefvliegen, sportvliegen of luchtvaart- techniek? Helpt dan mede tot wederopbouw van de Sportluchtvaart in Noord Nederland, door zich nog heden in verbinding te stellen met de Secretariaat: Eenheid 9, Sneek Alle gewenste inlichtingen en gegevens zyn in een uitvoerige brochure vervat. Deze brochure is binnenkort verkrijgbaar in Gaastra’s Boekhandel, Workum, voor de prijs van f0.10. Luchtvaartgezind Noord-Nederland helpt mede aan de opbouw van de luchtvaart. dat de N.V.B. zelf deze politieke partij zal zijn. Onze stelling die voortdu rend door de ervaring wordt bevestigd is, dat er in tot nog toe gescheiden kampen velen zijn, die elkaar in de wil tot verwerkelijking van een radikaal socialistisch program vinden, mensen binnen oude partijen, mensen daarbuiten. Dit ervaringsfeit biedt een kans, dat de vernieuwing van het partijieven mogelijk zal zijn van binnen uit, m.a.w. dat er een nieuwe socialistische Partij ontstaat, enerzijds door wat er binnen de partijen aan vernieuwing, verbreding en verdieping aan de gang is, ander zijds door een stuwing onder volks groepen die zich op de oude wijze niet laten indelen. Deze kans moet ten volle benut worden, want deze oplossing is de meest gezonde. Is er iemand die garanderen wil, dat deze vernieuwing slagen zal Ik beken nederig, dat ik aan dit soort profetie niet doe, er geen behoefte aan heb. Maar omdat wij, in de N.V.B. ernst maken met de gedachte dat een doorbraak der oude politieke verhoudingen voor de toekomst van ons volk geboden is, daarom werken en stuwen wij in deze richting het overlatend aan de toekomst, wat er van worden zal. Wij, de N.V.B. dus géén partij. En als dit niét lukt Als S D.A P., A.R, R.K., C.H., V.D. enz. precies op dezelfde manier terugkomen, als ons politieke leven weer zal worden gebon den aan de volstrekt onvruchtbaar gebleken indeling van voor 1940 wat dan vraagt iemand. Ik profeteer alweer niet maar vraag twee dingen te. Meent, U dat ons volk in zijn geheel dat verdraagt dat de wil tot vernieu wing zou worden genegeerd en lamge legd 2e. Meent U, dat wij in de N.V.B. ons daarbij zouden neerleggen het zou immers betekenen, dat wij onszelf niet ernstig namen. Er zal in dit geval, dat voor ons volk niet de beri denkbare oplossing biedt, stellig het initiatief tot een partij van personalistische socialisten Voetbal. Van de alhier te houden wedstrijd op morgen, Zaterdag 11 Augustus, tusschen een A- en B-elftal uit de Zuidwesthoek zijn de elftallen als volgt opgesteld A-elftal. DoelB. Wielinga, Workum. Achter: S. Munniksma, Koudum, H. v. Dijk, Workum Midden A. Visser, Stavoren, L Slootjes, Workum, J v. Dessel, Workum VoorP. de Groot, Oudega, Th Genee, Workum, B Groen hof, Stavoren, B. Hof, Heeg, G. Bakker, Heeg. Reserves Tj. de Jong, Workum, muziek als voor prachtige hulp. De uitslagen als volgt WorkumHeeg HindeloopenKoudum WarnsOudega (W.) BakhuizenStaveren Verliezersronde HeegKoudum Koudum wint met strafschoppen. BakhuizenOudega 11 Bakhuizen wint met strafschoppen. Finale KoudumBakhuizen Winnaarsronde WorkumHindeloopen 5O StaverenWarns 11 Staveren wint met strafschoppen. Finale: WorkumStaveren 11 Workum wint met strafschoppen. Ie prijs V.V. «Workum* plus me dailies voor hoogste score en snelste doelpunt. 2e prijs «Quick*, Staveren. Herinneringsmedailles >De Valken«, Warns en »Hielpen<, Hindeloopen, le prijs Verliezersronde «Oeverzwa- luwen<, Koudum. 2e prijs V.V. «Bakhuizen*. Herinneringsmedailles «H.V.C.*, Heeg en «Stoarmfügels*, Oudega (W.) Friesche Tuigpaarden. 7 Aug. Bij het vorige week te Leeuwarden gehouden concours hippi- Achter que werd in de rubriek eenspannen tuigpaarden, Friesch ras, open klasse de eerste prijs toegekend aan „Natalie” van den heer K. Werumeus Buning alhier, die ook in de open klasse twee spannen (gereden door dame en heer in Friesch costuum) no. 1 werd met de prijs voor het mooiste geheel. Een zeer geslaagd nummer was ook het tandemrijden door den heer K. Weru meus Buning met dezelfde Friesche merries, n.l. „Natalie” van hemzelf en „Redia” van Tj. Pasma, Tjerkwerd. Koninginnefeest. Nadat het Oranje-Comité vijl jaar lang was ondergedoken geweest kwam het dezer dagen weer bijeen om te bespreken wat er gedaan zou kunnen worden op de eerste verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina in bevrijd Nederland. In beginsel is besloten die dag kinderfeesten te organiseeren, aangevuld met iets voor de ouderen. Hoe één en ander precies zal worden georganiseerd is nog niet vastgesteld. Dit zal voor een groot deel ook afhan gen van de opbrengst der collecte die dezer dagen zal worden gehouden. Als het comité op ieders medewerking mag rekenen, zoowel wat betreft de collecte alsook de feestelijkheden, dan hoopt het iets goeds te maken van 31 Aug. 1945. Nederlanders en Duitschers Bescherming van Middenstandszaken Deportatie van provoca teurs en verraders Een beetje minder Ge meente autonomie De taak der Regeering en der politieke partijen Begraving van de strijd bijl der Godsdiensttwisten, enz. enz. De brochure „WAT NU?” richt zich tot alle Neder landers, die mooie en zuivere idealen hebben met den roep„Vereenigt U thans”want alleen door onwrikbare aaneensluiting kan het hoofd geboden worden aan de machinaties van hen, die louter hun eigen belang dienen. Daarom eindigt de brochure met een hartstoch telijk pleidooi tot stichting van 'n meerderheids partij, onverschillig of het iniatief daarvoor uitgaat van de voormalige politieke partijen of van vooraanstaande Nederlanders. In verband met gewijzigde kantooruren is het distributiekantoor voor het publiek als volgt geopend Van Maandag tot en met Vrijdag: voormiddags 9 uur tot 12 uur Alleen voor afdeling bonkaarten/rantsoenbonnen is het loket ook nog des namiddags van 23 uur geopend, uitsluitend echter voor aanstaande en jonge moeders. Des Zaterdags blijft het kantoor voor het publiek gesloten. Workum, 9 Augustus 1945. De Leider van den Distributiedienst. VERMIST een autoped met gummibanden. Terug te bezorgen by, K. MEIJER, Markt. Of de héle N.V.B dan zal opgaani de nieuwe partij, dan wel of er i tieven zullen worden gecombineerd krijen yn GAASTRA’S Boekhann Tillef. 45 Warkm hwer’tek abonnemintt oannommen wirde. I Noch inkele aide nümers forges u ---- M h w I "5 Wanneer wordt de Volksbeweging partij? Onder bovenstaande titel geeft Dr. W. Banning, voorzitter van de Nederl. Volksbew., in „Je Mantiendrai” van 3 Augustus „een antwoord aan belang stellenden in moderne profetie en aan ouderwets hardhorenden”. Dr. Banning schrijft daarin het volgende „Men vergeve mij, dat ik nog eens weer terugkom op de toch reeds vele malen behandelde vraag een ondui delijk persberichtje in Het Parool over een „verklaring” die ik in een verga dering in Den Haag heb afgelegd, dwingt daartoe. Twee dingen worden onzerzijds met de grootst mogelijke nadruk gesteld. Ten eerste De N.V.B kan en mag, op grond Van haar uitgangspunt, dat vóór alles een doorbraak van de gees telijke onmacht en verstarring nodig is, er niet naar streven een nieuwe politieke partij te worden. Werd zij dat nu, of binnen zeer korte tijd, zij zou eenvoudig het door haar begeerde vernieuwings proces verlammen en de verwarring vergroten. Ten tweede: als de verkie zingen komen, zal er een politieke partij moeten zijn, die de door ons reëel geachte beslissende antithese vóór of tegen een socialisme door personalistische geest gedragen be lichaamt en in de politiek tot verwer kelijking brengt. De laatste uitspraak betekent niet, 5 a o J u o 44 Q S a u v Q-° SIMON WIERSMA en LUCY DE JONG geven U kennis van hun voor genomen Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats heb ben op Donderdag 23 Aug. a.s. Kerkelyke inzegening in de Geref. Kerk te Koudum ’snam. 3 uur, door den WelEerw. Heer Ds. A. J. van Dijk. 6 Augustus ’45. VERLOREN beurs met in houd en ring Terugbezorgen tegen belooning by D. KROEZE, Zuid F 41 Workum ÖJ -S o o, H MM M s - 03 o X 3e H e S s 03 t2 tu 03 X3 nri-ers gestart waren, bleven bijna de geheele wedstrijd mooi bijelkaar. Doch toen de wind later iets afnam wist de „Jonge Jouke” flink uit te loopen op de „Wetterrot” en kwam als eerste door de finish. Volledige uitslag 16 m2 ers1ste „Dolfijn” S. Haagsma, Oudega (W.) 2de „Anneke” W Valk. 3de „Njord” S. A. Visser. 4de „Sont II” S. Gaastra. Schouwen: 1ste,Jonge Jouke” R. v. Wieren, Nijhuizutn. De volgende onderlinge wedstrijd zal gehouden worden op 25 Aug. op de Oudegaaster Brekken. Starttijd 2 30. Voetbal-seriedag. 8 Aug. De j.l Zaterdag gehouden seriewedstrijden zijn onder groote be langstelling schitterend geslaagd. Er is sportief en met veel enthousiasme gespeeld. De geluidswagen van de fa. Aukema, Warns, was zoowel voor de terreinregeling een waren o 03 a tws o o o t» 43 Q. n. Dinsdag 8 uur in Bethel °S Onderwerp WereldoverwinninÉ ü-0 i Komt allen o o Zangbundel van Joh. de Heer meenemenj D. Smits, Warns, H. Mulder, Stavoren. B elftal. Doel: W. Bouma, Warns. P. Gerlsma, Hindeloopen, P. v. d. Werf, Bakhuizen. Midden O. Boersma, Warns, J. P. Bult, Bak huizen, Jaap v. d. Werf, Bakhuizen. Voor A. Reuvers, Stavoren, W. ten Kate, Hindeloopen, G. Bruins, Heeg, O. Genee, Workum, P. v. Netten, Heeg. ReservesF. Woudstra, Stavoren, K. Attema, Heeg. KOUDUM. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Huizum, Ds. G. van Leeuwen alhier. op ZATERDAG 11 AUGUSTUS ’45, TE WORKUM (Afd. Zuidwesthoek) Terrein „Het Groene Strand”. 40 ct. voor volw. (bel. inbegr.) 20 ct. voor kind. leven, voor de toekomst van ons voli funestzij zal met anderen t naar streven dat de gezondmaking vu het politieke leven leidt tot een sterk ‘fl socialistische partij op personalistisch 2 S grondslag zij zal het toejuicLen indie •o de ontwikkeling der verhoudingen j toe leidt, dat deze partij tot stand kot zonder dat zij zelf als zodanig optree of het initiatief neemt, zodat zij sociaal pedagogische beweging U blijven werken zij is van mening, dl een socialistische partij in personalist! sche geest er zijn moet vóór ons voli w tot verkiezingen wordt opgeroepen, e tevens dat het proces van politiek 2 meningsvorming behoorlijk tijd mot worden gegund, opdat de geestelijk chaos worde overwonnen en onze to» komstige democratie zo sterk mogelï W zij”. ■p 3 zullen verkeren, en zwijg derhalve. Tenslotte nodig ik de dagbladpei uit om onderstaande verklaring willen overnemen De N.V.B. acht de terugkeer van c voor 1940 heersende beginselen dt politieke partijindeling, met de onvt -jj schilligheid van velen voor het politiek! S o v J 2 u JU o V c O k. -j i l» 44 -O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2