o fl m - r 0 II m O s S z: r&R Mm o 1- I B 11 mffoilïg IhOBgj sf g ra 5 8 5 ft g lp nhii ihtishl dMh 1 z B o W- T fflg g-ffS. s ui i5- ff ra B |-^F&ie0fOSh£=f"c Sf worden genomen, waarbij de N.V.iu'0 haar rol mee zal moeten spelen. MoL'-xj ik nog eens zeggen, dat ik niet k« g profeteren wie dan ook een rol zullefO u. vervullen 1Tfr1 Ps P:- s g s ra 3- ra V B s-ff w.c pr B pr ff a 5 SiS ÈtSh s P s° Ts p g.r ^2 sf ^txSg§srZsff^h& g’'öP?’raÖ’graQpocx^plra ra ra Cfi?®P_.ocoir®- f— 5 0 O 3 2 - B 2 - C B 2 B O C«B - 2. U g 3 ft B >1 F 2 3: 2 Ad’ BSsr? 2 2 I w SS'S. a Z? TANDA s LI: D crq (fl I E.A. deJo CD <V Ook U by Voorstreek ■o O o -t O O m z h m w 3 O 58 W d 2 s* C S z tn fa O =r c o. o 5 w e 50 O w r C K W e 8 J seriewed langstell sportief gespeeld Auketna, muziek prachtige als volgt Worki Hinde] Warns Bakhu Verliezer Heeg- Kou Bakhu Bakhu Finale1 Winnaar! Worku Staven Stai Finale1 Wor le prij dailies v, doelpunt. Herinner Warns ei le prij luwen «Bakhuiz >H.V.C.< Oudega i Z w 5 w p CO (Z 2. 3 is van Do t.e.m. D A F CD 3 Ni O o 3 o *1 PT d eo o^ cr. o W B 5= o rt> Wy vraj Mach. H Timmer! een, Lee langers. Goede I Houtware! Fa. C. Bolsw c S <p o Cu a Door ge en Mater, zijn spyt j het voorlopig s S. M Friesche Tuig paar den. 7 Aug. Bij het vorige week te Leeuwarden gehouden concours hippi- que werd in de rubriek eenspannen tuigpaarden, Friesch ras, open klasse de eerste prijs toegekend aan Natalie” van den heer K. Werumeus Buning i--i.i-- 2 3 2 3 Q 2 u ft o S.« 2 ft sr b o o 3 3 Q. X Si dat de N.V.B. zelf deze politieke partij zal zijn. Onze stelling die voortdu rend door de ervaring wordt bevestigd is, dat er in tot nog toe gescheiden kampen velen zijn, die elkaar in de wil tot verwerkelijking van een radikaal socialistisch program vinden, mensen o 3 83 s- 3 3 5 ra <s: w o o •SS S c=* ^g' N *■*- «D J2- 3 n -. u. ~r -• 5. 2 2 P g. §8 gE. 2 u> o 5’5 i g. e S E E o* 2 0 5 ^«1 rat) D. Smits, Warns, H. Mulder, Stavoren. B elftal. Doel: W. Bouma, Warns. Achter P. Gerlsma, Hindeloopen, P. v. d. Werf, Bakhuizen. Midden O. Boersma, Warns, J. P. Bult, Bak huizen, Jaap v. d. Werf, Bakhuizen. Voor A. Reuvers, Stavoren, W. ten TT- TT- J .1 C SI td W c-ft. - <i ffFS W o gr 2 p pN tz> ra |8Z8 <i'S p Bü’ B h-3E <1 2. E E o êg’ g 9 m^ers gestart waren, bleven bijna de geheele wedstrijd mooi bijelkaar. Doch toen de wind later iets afnam wist de „Jonge Jouke” flink uit te loopen op de „Wetterrot” en kwam als eerste door de finish. Volledige uitslag 16 Dolfijn -LJ-~- 2de „Ad S. A. V Schou Wieren, De v< zal geho de Oude g s p S' 3 s 3 ff si a Sg §og|5 is M ff O cr g--g si ffft,0 OB O o 5 B. Gfq 5 2 =cra Z 3 c 3 73 z9 ff o> Wg S 2 8 g- g- 5» E*. w l>7 3 a 2 sg5 Ss-? era 3 2 I I E sia® b. 8 g ?8 8 S> 2 ra 3 s a Of de héle N.V.B dan zal opgaan de nieuwe partij, dan wel of er initil -U_- n o L sraSS^Ï JssSB stia?sls§p^ ||g lifts o ff CD O CD CD 3 z o N g o 0 ^5 I 2. E E o ■o ffl ft H- F1 p.B.g'g 2-3 P-ra - e- s - Era?"- 1 ra g R-B B CD öcgg'f §•<1 ft B T'st wsxgeS-fe 5 5 b i 8 o 2 - m3 ers1ste 3 2 I B-.S-S-g-te 35 S 2 8 3 e CL ttSt CV 3 Ni 3 g-2S’l S®^3 L. 3 P 11®^ ^r-'< gra 3 3 g- rt’ c w 2 3 S' 3 jj 1 g clr-ff 8 1 ai O rfu o 3 O 2 r 3 \o I 3 R-g'llH ih^B:gggSP- O&-® 3’ - ~J g 3 - o td 5 CD CD K g^ 55 E o g. go o Kg* ali f~. era ra y era Hö (ra ra fc s:® 2 f ©Eift 2 s F0 m cd4—: 2 S 5 Si; g- 28 - 9 O. ?ss 53 5 -4 g s 3 3 <1 3 P CD 3 3 <J oq PT 3 s. e P CD ft 3 3 w 2 9 fa -S *2. h 2- a g a m h' ku 00 S- g a ra 2 era - 2 q 3 CD CL 5^- CL CD rr go I-S g s ff p. cr -s o X ff O M td fc 2 SSSi S 5 s’Sj p 2 sa^'Sü 2. <rë N. 2 3 T-r c £E. ©g o-§ 3 cv g 3 3 2 3 g 1 3 gj 2.X ffge-ra X B geS clO Ui p CV q "P- 2- S- B cl ra ff N td ra p* g S 2. B. 8 f 3’ o 'g- cl 8 h 1§’P NC o g e.3 ra ra 3 B o B 2- 9 z 3 «w 5= r s p p- S.^f 2 S 5 rt p£ o i z S-. w g, 5‘ 2 o O w 2 o z cn cr ra 2B O - a s to ff JL 3. S ï4w>&. 5-S P§! sê ga |8 E. - 2 3 clE o 1 S-K rT C I u> ju ra X c c r 7» 2 5 ra ra' 2 >-s ff 3 O 5 g-g ro P. ro ro c egg m tfQ Or c J» CD S? i j a a^s ^£^3 g ra 2. - CD g E <§3h«s t-s-8 e 'ra S,o ff ff5 2- o ff ö- I'P Ura’g-g ra 5 £ra ra ro ff K' ~°S ff5-- u> ft IS et w r <0 ïï.o S 8-?7S^ra o g. 2 p E" N x-S H 3 ft o era 2 >T ft ff 8 2 ~- ft 2 n. 3 I— O CL cr n, 3 3. 2S O cv 3 31 O l> a ft tn’ c cv E. 3 S! S’ S S 3 tn's rr i 2 EJ o g 5 ft B 1 B «I r-* i i i cv t> CD fi SIM a 2 N U5 Workum, B CL C CL É- o 0 c KO O u o cd 9 m oo X3 E= G3 Het Be Opsporings bekend, ds het publiek zal worden dag van 1 Te koop Kindersch ook wel te garen. C/l X ■0 tr o K 5 !i •o g td O O 1-3 ft b «8 O O c: 03 03 03 LU geven U I genomen 1 voltrekkin ben op De Kerkely Geref. Kei 3 uur, doe Ds. A. J. Den Haag Koudum, Beukenlaa Toekomsti Jan Waps WO] 't Is weei Co en o G> o cr cr O z ro ro O* 3 c o B CL ft C C ft B CO 4* td h3 td u S td O H td a w o ff B B B ft 09 ft B o B ff ft <1 o O B Cu ft 90. l> VERMIS gummibal Terug te 1 r* C W C v> C oa ft W ff P> re td ff fe c S’ B o ■o <S SO M td td O ~3 M ft trq ra B P P ft ff ff B D Cu ft S' B S' Q. o o 1 o 13 ro 9 O. (t O S s Iff. o Mi v> 3 «5 Z O c g 3 5 h J 5 C i it O ft B Q. P to d OQ B Cf? \O CC o ff o cp 3 p o D o n o •^s PT d D (A CL fü crc bu bü c Ni c c ƒ1 *ff w M B B p ff ha n O oo. B B o> O rt> pa Ni O1 o Q- pa 3 3 O B CD 3 3 cL CD E 0 CD CD 3 CD Cl O g CL W CL *3 o- B p O O a. r» 3 d CD o o KO I t— Ni C c ^1 o o *1 CL O CTQ O B o G> 3^ PT C B c c. 9 Tl 73 C i— s O z z m z w K re B s CT1 •5 _ff p r c 3 O ft B C Q. -I 2-< 5" N c-| Ui 3 o U JL3 P ff* Ui O 3 B’ «!B: m ca H-ff Voor de langstellin 25-jarig jl Spoorwege namens hartelijke So ts> C ft c ra B p. B O. <Z B- 3 J Oi (U o Ui ff* o. p. rt 3 r* 3 cr ra 3 ra O ra W ss B B. B O o B ff O B ff hrj ff^~ o B 2 ff ra B 31 B ra co ff t> 3 OQ g g co p B O o. o Cu ^r. CD H T. o B b 13 B S- p o' B CkJ U) - ffl ‘d V ra c rl a r—I K •r s «r <7 3 O) B a B 3 w a ®.2. ö-rt :&g S ra s O 3 P o p- o o o ff; ra ra P- B ra B-Cl s B t> o a°- &3 O Ui CL CD 2-0-3 83 &3 CD - Et - O- *3 1— £3 C—CJt E Li® tra tra §g p B O ng B ff o ff: o !^o Q-O a. S Kg. o o o ft ffq g Cd O 83 CD 3 ge 3 CL 5 ^OQ 3 o' e: t p e 3 g B sr “^3 ff ra ra P p. 2 PU HU-ff ra 'ffVo htj ft’ ND B C B O p'* E -ff B; a. “3.8 o U-J Q ff” B B 00 B cr? B ra ft ra b B =r m ra B ra 'T 3 0 F 13 Ui sr" 3 CU. SS tra i 1Ï 2- 3: V CD «p w td t» o a. o B O B ©j^ ijs CD g Aft t3 s CD* CL CD 3 2. 3 3 CD >-i ÖSB §BC: ff CU ST er o 2 o g o <5g o. p m cn ra1 *ff p rt n ra 3 Ui “■a"- i. r" U. p -- p. p V3 S ft to ff 5 Qs &èi O H Pt - p X g 5- 1 p B ra ac. ff ft VERL01 houd en r Terugbezo bü D. KR1 Z 01E &E?5’ O CD m 20 O 3 «*-3 e 3°’ o£g ra ra o 3 Bff P ft E. (A ft-<1 9 o 3 F( i-T<E ft B ff ra 2 i O O N O. ff' <Z 58 H w HH s H H t?3 ff !zlB a 3 os 3 ra— §■<1 o T0 c© ■t2 (D 3 E M CD O p CL ff B ff O ft-2 tb r B >I'S cro O 3 rat B tra o £ra Tp<ra cog ra ff ff S- b Hs-Ë B HB ff’ X to ff tri p. g® ff &ff F Ec - Q- gn CL I *o H- o N) 3 ft, N - |W S 00 S- <J M ft rag ff B O Ui 3 ft 2. ff’ oo ra 5* B p B B ra 2 g «2 03 Qff o* ■- td Mg 03 A w o 02 UI <v KB 5 .C w t; tl tB’J s> CD 3 gö m 3 £<S. ’S r^ra aq ra 2 i’C p" B p. ra •B ra N B O. ts> p M O c era CD 3 to ff g CD 3ï B g> b cr ra - g> tn t- ff ff- E ff X rara- B P^ era Kff ff ra Og. o i-S -< b ra o^Ob era 2 EJ “-BS b B<ra 5’g 3 r 3 O. 5 té |l?l! too S - ton 0 g. td 5 o 3 M ra pv 2. ra P MP B ra ra W U M ff ff ff N ff 2: H ff ff A g ff B t» G Pd UI td p s' B’ W-È’ ra 3 b B 2. es era 2-^ 5- 3 ra c c 3^ S- p c B w \O ft I ff O c O. 3 B ra ra pp? O ft ft B 8) 3 CL CL CV p p 3 m O' O CD 3 3 3 -- w Ui CL 3 tU) rt E u 'O 3 >V uff CD O rJ CD B-ffCroftiff BQ 2. ra ff ‘i ff J W ff 50 c B w’ o. 2. ra ft r ft B era p p A o ff. ft B B ft g O =ra cv T3 CD ff 8 o “3 o p- Q ff 5 g HS' S- B ff o' H-l 1-^ ^t-4 M’ Ui SL o 3 3 CD 3 3 CD Ft CD 3 O £L tg p. ra O o 5T ff <Ib’ 5-90. O 2 e: b a. p.2 ss c: tra te. 3 co o Ft- ^■O era g C ft ra C a ra g ff. Pt p, cr cr p - o O 4 ff- ft ft ft p r N S d O 3; 3 O p 2 g 5 rt 3 O 5 ra E o 0 °- PT sr 3 CL ff CL CD p 3 2 3 g c cn p p 3 ET O tra ft ft 2. 2 3 E 2 B b r* r- 2- -■ tr a S.£ PT O O ft B o. ft ft* B o ff£ ftJ 0 q|; a 3 2’ s’ ft 2 O 3 Q. rt ff Cu JQ X SS w C -. tra o. jq - C z c en ra <5 g era' ra 2 p era c: M? ft y T o 3* O ■o 3 ■9 3 T5 C. trerok CD CD 0 CD CD •Tse^o 3 2 3 g p. ft1- ra CD 3’ 3 p 0 o" Ui Ui §3. 2 3 ra ^■2- ►-s pr era B P h— ra B S- fff br H p p •-=: G- n 2 2 t—i CD 1 3 O' O £■3 B N ff» - Pd b >3 O ft ra- S" B 3 SS CD p c ff- o P* O Ni 3 p ra b era r- ra fts L-r g ft CL B8®r§.®°BS뮣8 3-£.g.Sgt§jf ff §-Kg&“>S §s=r«§s<S|pa-B -B o K-’ 3 - pa Cb O g 3- CD ff ^&3g® n> 2 W CD O k-. w3 w 2“ 2-^rag^ ff 3 er e£s|£- 2®^ ft p go - ^2S3£ CD 3 <D 3 ff O 2. o CD o -H 1 era" A ft era ra ra n u> B P CV C r* c 2. CL C q m cu 3 CL 0) 3 tn‘ rT 5 CfQ T>ü s''73;? ra s >_.- S ra_ ra 3 m - o' S’? - ra wQ.pe>crcucrci<2.ftCxs K.rS’Eoo®oJp2ftft O -■‘S. g 3 ü- 3 C B B B 2.0° $BftftOo«ACu r-“ ft era Bft-ft ~cncra<u_ 3 b 'S ft n FFCCra. rapft. _ft Cu 3-- U c CL n> o - ‘R* ff^ W M o cd 2 el "q a- c M r r «at? CL CV - B CV n> ft ^2 2- 3’ s ira ft JS 3 e—1. i. O Ui O C» Hj 3 2. 5 K g ra 03 W ff 3 ft-g-ra p.SS (D 3^3- SMo CL S CD B cbtra «>5 ra ra ég B B g P S» P C H-. ff- O' o CD 5? gr g H cl CV B 3 P P ff^g S3 ff Ui CL 2 CD B - K ra ra OH KI O U) jq g- m CL L c1- o C O 3 ff ra c o era s b in ra ft 3. ft" g’ ra era dó.*®* S o >1 13 ft o ra .ra P a era ®3 ra B ra p, ra er cro. ra ra Cu ra ft 3 5' ff- PV ra 3 g B rra ra -.ra ra^g- S 3 ra B PO*oCfQ3pCDPa> 22.S 3 P" s£ 2 ra ra B p, ogg 3 ^lg f-i 3. ft- ra p tra ra ra pi ra ft ra o p g ft 3 B JL CV 3 2 cr ft o £=5 o k® 5 <0 05 C os gs ff CL CD 3- O 2 °C® B *0 2- CV CL cl ff a> ra tr 2. ff 2-? 5 ff Z CD B -ft3? 2 $<Ir 3 s <K) fl> ra «ra re 3 A S ff. CD B p B B 2 Ou" ra ff ra n B 3 3 g ft B B o ra g.<§ es: o p T p era g ff era ra ft g c ra S-a?» P CV <-* cl J w c J g n c c A- - ra T-ff wfr-r”? B ff ff ft B <ra ft r ff S' B 2'bö 1 o 71 £L« Ui p. 2 b’ S 'n O ft u. 2 b e; S B B ra ra C N era o g g S S ff" 5 2 ft 2 N 1 B 3*=.- 5 1 w S^g’2§-SgBc§gg^g'ggl<<M ’jc,'®®‘ :3ëo'2jS;®fta.—rr p'^ öl 3.® S I K=:S g-® g.& §^g.g.®.£ E5- S 3 si ff«-B ff 3Ê^ra^o-ftöS gg-ff^sS-3 3§°i^É^3S3ra s-.g-'Sj 2 a®3>p? P 3 C=: CL NJ 00 <1 O. N O' O' sb cd 2'3 &ra 2®<'f §-3§5?S CD LD O' CL O. bD^< O cd acj 12 - raft,^ CD ®S®i_ S’ Sg^ S°o Pd §4 o CD CD ga 3 3 - rB Ecu£ CD CD p ff S’ 3* 3 rv c o CV ff- -1 p p -57* 3- P B 3 ft era gera Ni H- NJ CV 3 3 3 Ni I 3 s- J 3rS B (JQ Ud de] 3g3 3“ 1 p g-üx g-p Ot“ hl ra^ P gi ft 5?T- g- p o era Iaq 5 O O O 5 B rv S g B CL O CL CV 3 3-q ftera ft" ff O T> t- ra 2 2 ft ff* t-L T» ff> ra e» r iL R r’ 2 ©g ft 2 «h ra K cv 3 CA “o P iN P> 3 qq ÜT ff ara §-8 p 3 ftin-S S S'5 E 3 CV X- 3' ra n 5! Pg-ftftNOftff&r rhi-’t’-i ff 5 ft S B- p o «ff o W o ra ff 2 JL 2. Ö2 «-iö O o e gff QD P OQ Qto CD CD -- era ffH 3 O p> ff? p - ra’ p -ft 2 B E ff B ft B ff o Ld w' r* p =s ra TB 3 O CD Ui n c ff p 3 p 3 O rS B 1 S 3 ra GO o. re en S.ff U o =b:® ïr ff pr° ra ra feu 1 era b i— 2. ra p. ff ra g- ff tra 2 g. 'ra g ..C- ^ra.ra 5.5 N 2 b® Bg«ftg.rao3£ a^§ra^"&| ro 2 1“ N ff ra off <§=§=3 1 g B O I - CD d o 0-g-| C Ui -s P P s-^F3 era ■d et H 2, s 2 N Q O! 3 O cc Q Z - -’I -“•a j s Z W -3 4! 5 ff o 3 c 3 5-3?' o 5"S da CD 0 E 03 -5 CD (m M g ff 3 ra,,. &ra wra| ff ra 3 p -.ft W«ff ra ff ra B ft 1 CV p ET B- g’ o. s;* ffïi o B 3- CD M 3- bd 3 g M CL r M td W t CU H 0 X 5 ff ft" gj ff ff UL. *r“ o cv ‘h ff< I i ra 2 3 ff 5? 3- 3 <ra - b ff l’lui e-* o r-* «SS 2 CL 3 CD p. Q CD 1-5 3 O S’ 3 F 'ft o ra ffg B N ft B 3 - B- n ft ft f/1 r—CL p O ft S o. <ra en 2 rr -ra ff-E? 8 gs DÉ S O r3 ■ra 2. c ff 90. 5 ra o Op 5- 5‘ 3 ff f w ©t «n CL C f> co cS 5 S' CT« P CD 3 ftS’rara^ SM 3 o 3 2 “0,2 F N <2. Sffff3 3 3 B ff ra- 2.®«< B c 2- os cr CD l 2.|g£ 5 B ra TB ff3 ®«<i 1-ra S G. B to era uo w a B t io e~ - era 5 8 a ft’ ff ftg'St. F °-2 2 B'B' gjff H ET u— CL 2, o P> B ft T<ra 3 B «ra- g o 9-^ff 3 h»o ff ep^- g. 9 K&. c ff p b ra (T) 3 (JQ c+ ff g ®!a>=. L-T C V. B Z 'P H ffg- W 2 HH b S’ S 3 s K <0 2 g s-g o S B g g H ft p tsiff o ta< 2 B g BB® CD CD O 3 <ra CD g3 g m <3: CD CD 3 3 ■n s§ P N. 3 3 H- W ra g 3 r Si S." 2 3 CD O'S ft 2- o rr CL B o r» CL B H ra B- 3 2. Cu - 3 2§b 58 g. e t>g 58 B ffl |3 rag ff B 3 J? 3 N p tv S B- 2. o o- a <v N O» 3 CL CV N CL CV OQ O cv B P 5 3 ger; E. O CV r-* CL OQ Z- n> p fO 2 p 3 C -I x- rr cv ?T CV oq r* 3 ^8 ra wg ra S UT C 2 te -•2 b O CU S ff Q. o s g ff 0g-ft o1 ra- A ft - g- p. o ft ra 3- cu. -• er ft ra 3 hg 1; ff-ra >3 3. pgr^-B- sïs^ ^ra O? Bff p ft’ffi<2-S.|* 8 M f- PT Ui B •',g-ëS::>3cnWo.>^ CV 7^ 3 D D 3 ér □3__3crqg3CV- P g.cra’ A -ra g-X cv 7 cv m 9° SR ^>90. r t 3 era o K’C ft "ft’s rag B c r°2 P c Lr x Ui o CD CD O ra Q 5 HJ o -r 0 ff 2 sr 3 p Q- y CL 'Z N 3 «td: <1 3“ CL. 3 TO. C CO ff t>f> p ft B ©5’ f1 5- ff e td 5d K td td td B‘ C- ■o s tt ^2" ©2 ra 2 o? r «te: N ra - td 5 P g 3 P B P CL ra" p N O O P P o- m 3 3 sr 3 CL cr o 3 2 5 r 2 p p p g- g 3 5 - S U pn ft ft J2-ft B ft ff (X ft «5 <2 g-ft J 2 ff ft O p ra g> p p p §ra B3® ra^ n Ui cr ffS ©g <1 N ra ©3 g S en“ o rs ra ra 5. ra «B.B ra p. p ft <-> sj 3 ff-T3 B CL CV (V “t r* j-» e:: o cl cv 1 p X* ::CTQ O 3 U- W TQ B O ft B- B 3 O icTs o- X 2 CTQ C oq 3 CV cv O 5“ cv cv cv b’« 2 ft B Zi3 g (W n N B tra o p ra W *0-5? O CL K- 3 n> 3 cv /i r B o B 2o -■ o - CL B O O 3 g B Cd N ft o g ft’2 b§ cLr 3 »1 aq I® 3 O. §- é- n> B B O S' re o W td HH ft«=;g O B ra I CL 3 B S B cc o Pt ft 2 o B ff Cd 3 CV cv 3 O 3 O o -. 1 ft 3 Q.H m s O g X; a.ff 1 OJ V JS- 5 a o a v M 'h 3 3 S. ra 3 eo Q. rn ra of ff t» ra p o 2 ra B CL ^3 D3g b t; p g 3 cl cr - o 5: C B 0 9 c O en O O W ra H "i Z O r. 5 y ff B P p. B ra ‘ra CL P 1 O tn ft r ft 52 r c u-ra (u c -T B cn p r» B 5 O--B CL 2 ft ft ff o- K- O ra p 3> ra b O CV M z~) o oo-?® >3 ft ft --ft gf B?2^ratB-",BBraraw ^^aP-Pcra9pn) S’ ra. g Xra ft P P 3 P E *L P rr 1 <T ft'rS 0^3 rt 'ft ff ra g' O ra g cr ft. p- cl ff fff-1 o - S ft «ff- P ra w ra m cl m ra g o 2t 3 2 2 ra B g 2 5 O B ff g S -1 O P l-L G X B S ‘P ff en CT-tra L^! CV CV B St® re M5 g g ffB mff 9 S’ 3 n> cZ" 2. cv^ cv cv 3 S' g| B S E.0 8 O'S. o D 3 3 CTQ 53 05 CV CV CV c ra 3 S8 - <-* Ui ra' o - S E o <éd 3 s B’ b'“ o CL O 2 ft o yo P P - 3 B S uT 3 cv - D S3 Ui CV o -1 cv t= c.C~ o ra o 2 1 g- JL ff O "-ra. O ff - o ■o B ra v> tr rt> 2. b CD N 2 P- O !O O c c ff 2 P- ff ra g ^5. ff 5 ra o, o c tr et £-2 o ^01 CD L J5 ra so-3'! o afrd 3 3 P (V 3 *1 3 Ui L *-» cv H Ui CL C 71 X- bü P A O B B 2 c rr O F 5’È. 32-pio ra- 3 ra o S.&S-'S ïragg^ 3 ra Cü r-1 sa ïl ff p S-JL 00 P c tg x ff s p o Pro® c. cr &r o 2 p-ra-ra P ra en® CD bd 2 ff t?'p’ raraJL raff cf ra cr ff ra ff ra p i-s ra ro ^ra-H? tff e-.Stp; 1® ra ra p 3 ff P- .er? Cfi >-3 FT CD tr ^“<1 CD oa •o 3. 5’ M O o ft 8 0 o® CD 2 |3 CL j 2* NS ft ft ®- S’ R 2, u q 3 -3 N o'® 3 00® «o R ff 2 2 W 3 a? B g^BB 3 «.w *3 B ff x© CA C3 "co "S 03 tz: 03 «r I 3 Ö-2- o O 3 o cv cv r» 5 CV 5 era (XP O er PT o c cv 2 G ft'ET A p *-• v*< c rT »T' £*r£ 0 *2 S era ft <K1 b B ft a, ra 3 r b 3 ft O 3’ra 2 Ui M 2" 3 era cl 3 p PO «-* <-* o p -o 2 ptg 3 ra ro r o_gra B gcr? ft© ra's ra s srff - -u ra tp tff ra ff o crq o «j P g. ff ra O ff.pJg.-5 g g ff x ra P-;ro p <w ro«ra:® p P-p ro g ffro. g-o ~fj. “ff £®£§-£&W®graaSra n ra td«P: .2 M 3 £g £ff o.*0 ra'ff'S. hhS ra rn SP ro ffg ra o O3 r- rrt CD T Ui P W *O CT5 ff ro ff ra'ff" 'Sffg p 3 ff b O 3 ft ff- p- K m ra ft S?-o g. b «ra: o B W ra cl a ^ra<8gt< 2- 8-cra 3 <m ff r« - CV B C CL ff. ff- ft gf S ra] ft” B- B‘ ft Ep- B ffO"o B r tK)Bp.2ftra§ b’ ff ft trp S 03 n B- ft g 7„tS* Q CLtrftgoftg!? Ui D P (3 ff ra- 3 ra-3 n 2- 2 S ft 2 c g ra g ff 3 ff td O 5 CL CL ff ff ft I CL au o B ff B B ff o ra <L -• tr'S- ra® ft ra "n CTQ P C N2-' g4 b r- a era <S ft ra. ra ft ft ff. ff*9 ft 2*“1^ 7. P Ui 3 ra |U ft ra ?r ff B ff CL Q- ft ft O' ra ftd_ft Ui C ft cv' 3 ^BO'’rasra<ftc S5 5’ ft B ra a ff. g o 2 3 5 3 g tg ‘g: g- 3 N^g- 18-TO B >j p ^èu= 3 ft 2 T .3c' Ui S’ o CD O Zn o O I g. c Ni g

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 4