I Wr I 7! N f ?l 3 1 li'g «I h -fl fl <D -5 -® 8 x Lp fl4 X rl-s'f *^|l-£,aSs £>.P- ~a2®v s B i^-s-3 I s s s -s s 4 C 2 -BÊ :Wl :nh S W “•rtg H ö"3,.aSh' sj« fl Jfa fl ’fl Q CO b£ IOi4^g -ïï- CQ x ïr° 11 5 Mj Ï11 ï^ïjsïr. -:s* ?8=-sy s# Pp-X&pl s-s^i:ski ■PiSiÜsi^ s i 2-è S 5S s gSÏ |“ag'YE; o a 5 nber 1945 k ft •a .9 E u o e SW O Z 3 E O E k 3 w s fl S E .8 *C 2 ci 2 fa 8 D 44 I i p •°oj - s c -5 s 5 gcc 3 8-2 sS H M sjsI 3 58 o2 I 3 5 E Ss. 8 g g 2£ S-3 gë£ pS'I'O’ o5 s e S 2 fa-g a«°l -A- a S g ®44 - 8 a 2-S 8^ ^pë-^fc ffl .2 S •8 pi 4 V z w <C S w u u I— fa fa i Êf «1 J s 8 2 aid <v I 5 're c oo. -4 o m ■S 2 z 53-6 S.<e s (5 rt In'S - s 5 5.^ Sisi r'-s .E *L> "2 a o Sr o Cp fa£ 44 -ö g o P®44 r s *aa-s“gS-“-S.g? p.®'-J-pZ(DPi44 p P44 rtPoffl.®:p,o o .2.-2 S t. g i 3 o ,®S44^:g|®® «er 73 O '-44 P rt .-P^=2T3 U.Z4 S-E 2- u <D E rt M <2 »- Sa <rt^ ®.2, isQ g fa£ °a 3 i 0 i 8 B'S p o H •od In N ®g~3a 5 - 2 a 2 3 E rt rt fl -- s-ï E "3 fl rt 8S 8 s ®l B - k j MO C CD o don ft'*- 2 fl o rt *1 ®f g~5 Qf®:g>'3 “-."•§-s g -Sg3^ g ta a x 25 >O 3 3 -2 5 2 £p-2 w.: g£-g 8 g. P45 3 <n S S p o u -2I Ê2 ?B 2 2. u c B 3 5 3 O u J E fl X z c cn a C!r o a -I i g «a ..S’a *B s g g girt fax o rt K 2 a O o fe S £rt I 2 s 3 u S N o sa 3 o K .fl e X x fl 4) “SJ*s «1 bc~ rt S 45 oSS g g"t-P^:=._ - fcahia-^aisf^ 1:^-1 SA«-s®8s ®i;c£s” "ja «sg=-g’s«;gl§2 rtj O-Sp ®-S p -rt"3® 8 c g -g 44 Ka® p a -2 11 3 p T4: pa2® 1 o a £2 5^ p .2 "-8 'g 8"° sfgp oi: §5"s® g?§ Gg^gm-z-l? 1 S® ^2fe: k a P i?-3 g S'Q ©23 s’0 2 - 2 u x 1 rt E <u fl 3 3 4> fo'ë S^g| fa S 2 y 2 a a O N 4> 3 - S 2 b3 X 72 o *x bx bx d x ,a rt S 5 73 .aSis ■H-s fl c- M O rt o I G 2 3 £'3 44 2 ,g -p, p p 3 3 2 a O rt O a -p^ a o rt év 2-a si §§1“ fa 3 44 C5 :p» S-SQ A 8 3 °®a 8 5 e g.<~ E fc rt rt fa §faO§ ®~s g a-® ö- u fa aS a> a mSï 'b! uS'“l fl CO H“ 7 p 3 ‘<T> HJ fl) fl-fl- pg® 5'8 2 x -* x ES rt 8^9 i-S IT w d 73 O S 5 u' bxj^ o .-e S«S j rt rt <D S ”a>> s £■55 g 5 rt tl 9ffi O 3 5 s 3.2 2. - 9“1 I s a-S r rt 0 a33;S®^3rt^g XI g os fa -Zi fa a - &82 s gs S E 8 5 6 S ij E s B 5 .2 -i S p 3 Ei 22 p i 5 A :p S -s £i Ex «5 X 3 d 73 3 fl X 73 73 rt d d fl co ”fl tuo fl q Ei ®-2 8 8A a J te .2,2 x 45 Y oSM°«fatteSrt I 5 co co s< 3 B.E^ E £«=SS: I k 13 gjg 2>Qw JL< ft R P P R >8 tegc2 ©I ■=P n X fa fa ê-S 2 s -3 m"2 2^ U 88 •H*i .2 I te a- s 2 "E k k :c S:|2ë|-2 ö^g5 s 3 3 3 pSg5 QT3 O re g-g oa fl ♦O X fl x x^é 73 3 rt 2 u 73 Z ft d w d fl u s-e 11 s’! |p1« sip s s’g fl d a a a q 5? ’Z rX sSwg®J*d3« ^1 8 tuo^ ft a -ë 8 l fl fafa ft rt ^S-St; 9 --aS's te u* 5 p x N E o E S d q” 3 E tx rt g fl a rt d J= CU CL ft bx 9 o <3 3 2 u ra k u Ma 0.4= e-s e-ë Gs s s s g<* 0. 0 E .H» o -è13 gS-Ss» O S3? ®-^v Ibh ©sh' 3d—Sg? 3 O )fag®'005 a- a <4-1 H U ~g S c-3 èz M S^|x 2 E 3 s 2? w 2 6 g .E-f ^fa-2^x« g acS.2 Si 3 •8 aU 9-g te rt '5 !- .3 5 ft .E£ c 3 ?Q S 8 II iju. o r' B p. ES O - S .i- -S3 2 h x ,H*-S s-ë-ë-s Sé éx 9uJ2°' - 9 P O o te 2 2 S r F-ds-g 0 8 p c m fa. S"3 i ®P a 4? 4) cu 73 fl fl O 0 S3 o fl fl <u CO X (J X co O fl rt 73 a co 'fa' 1) 73 cfi J2 73 rt 3 x o - 73 a fl o fl a zt CÖ rt fl O ft fl co ft 03 73 a rt <D o a 03 co 72 rt co a c o o S \0 o fl 73 fl fl 4-* O E a fl „FB1S0” 0.1 5»- T3 03 E= 03 C3 4) fl 3 O fl fl fl CO rt rt bo fl 4) fl te co .J) is dit jaar 4 :nno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel teer predikte, gezinden ont- bij de Ned. P. Huisman <=3 a ~co X rt fl 3 fl 3 'O£ C cs *ol u. CS CS W W fa 4) X fl rt fl 73 b£ O O o CS t> cm a fl 73 fl co C W fl G fl b£ rt <u bfi, fl fl .2 g' o 2 fl o c3 co a o 4) fl fl X fl M fl fl fl hz) Cu 73 fl fl 4) o 3 fl. fl 90. LQ O\ 'OJ3 C cs ’OX CS CS fl o r a en '5 ra fl o fl fl fl o a A W? CM fl fl fl M '00 as 75 00 z o o Q P" OX k A o fl o Q o o co fl -2 ^5 fl o o o C 90» c GD d QD 03 03 03 <J C/D oo SO ft 'Ql <u o X 73 fl fl X u 73 fl E s a u rt E g 41 ÜA fl fl *0© fl. O 4) A Q o bo K. O u fl N T3 4) *co 4) X 4) Q 6 co T5 fa. fl *O fl O 5o 3 OO CM 3 CQ 4J Q ’o 8 O fl 8 fa- c k o &o OJ bx) o cc 00 sO ’qj 4> fl 4) •o O C 4) u! V <u 4) 4> u. CQ X fl x fl co 4> fl 4> C s 4) O s "k fl o ■fa-. o X u fl •er 4) H3 Im O O) fa fa M z J tt O) H •J co to 3 fl X u 02 CD X ra o k oi er. E 5 X O Oï CT. CD ASTRA Bz 45 leele inhoud 'orkum CO 3 CA 3 b/) 3 CM a <u -o Z fa 5 D H M '■Ji w Q fa §5 fa tn ■o M 3 8 c« k; 8 Si o s c3 t X 5 5 h J C S s 45 s fl» ci 02 X a> O o CO ten har foart- >we, sadat it t. .2 E tH u 4) CM 02 02 «V i'* '8 N.V, Mot S3 -2- o 44 C D ■X <n CV. e o <u c c 44 44 _o 44 0> O oó g a van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. o f 44 iid van ruim nd terug onze bouwman, ge in 1940 ver- teft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ze plaats af- eeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- joven wonder beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. hos P. 44 cp set meiIt :d bikend koe r goed bikend le Skurer, dat foar in mingd rende>Eala Het .Edele bloed, tsjuch oare wize as )izze stikken mrde. Master to springen, jonge, en dan noar. In aer- ’t er in stik kte om op it i it allinneto do ’t er dit hwat manlju, fan Menaem« jen. Fansêls i net sjonge, ófwisseling n u o a fl X :x» -C 41 CX CU o o -o fl u 4J JU 7> a ÏD fl fl fl X rt Q- C 3 4) 'O c 42 ■s 6 H l> T3 MO •Jfa o rt 'O a fl rt a j <u 4> 4) Pfa 'C fl rt CA rt fa ’S a c rt 45 t/T O o *5 X V) O c5 O P«' aan initi hjir in Fryske Irsleden binne I Vries, S. Tj, tr en Rimke u 45 M Ie O o Z G M fa O tbO 4J d 4) Q rt rt T3 4) O Q Tf O\ CA O rt 3 75 <u s •-‘8 g 2 I iM-P S- C s CZ2 CM d 4) T) X M 4) Q <u d o 4 V v Q o 3 4) O OD X fl O lO J® ga S’s S-. 8 o .8 3 p44 a UI ‘3 o nfl ca o E Q 3 44 o eer en Jiffer lts in moaije e fan Berend spile troch de Boer en triet Wiersma, r efkes skoft de Hear A fleurig stik is dan ek in i aid en jong, ’e gong. ure, do 't de n punt efter isde noch op un en sei ta, om noch ien iounen halde r meidieling 'e krite om 'e jp Woansdei- Oer 4 wiken rriich halden trelkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan ike, en nei it Gez. 180:1 v. d. Tuin us fl aO CA Sti 3 s O. C8 C X U CD CA|> Ui O 4) 8 3 X I-. O cc8 45 O C 3 O - e o S’0 b/)*^ 4> predikant der nPingjum beroep naar 4fa 4> j X v ojO a fa-o - ci rt rM O 3 CO rt «e. - cs c 'g 8-s a x 4) C. T) bn c S g 55 a-5 4> u 'O '9 So^ 4> 'C ♦- rt o fl bfl rt rt O 1 rt <7 &J5 «3 E rt S-s Q rt i> E o g •o g a fa 45 O O rt ’S CA 4> X o 1 T1 L- 4> M 3 bz> S 2 T144 A o ,rH .2^3 S CE w <a> "fa °44 ®g«=-a 5r—I CA ±D Jfa) -4-= 2 l—1 8 c fl ’Sp 1o®4=-£;£~ 2 .s - 44 g, X ,rH 5“< «4 S ikale lieding i. Ek wiisde aingswird op Friso” lang- ,t wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan 'e ui 4> 4> CM CM cS e3® •- 'O <D 3 cS a - M tó Q i w S O Scs ju •at fl 'i o H o 45 -O •4 <3 ®44 cj P c3 P 4> X V O §s tu> U S u Q 0 4 2 s V 4? v a a «Si 6 tl u G O N M O .fa w V u <u TO 8 8 S TC ,B Q •2 S u a o o rt t» G. S o S p -g= o 0”ö &K<2 "o p.^ 44 44 5 p 8p>~ o 2 i- S-S2 ho®’-1 t. P fa p <D L'- O a -O i o j>_ -r 4> T5 3 -r? flj CQ O o J s s> o 2 o E rt 4> ^■E §:p»P o u fa'fa 'u 2 E •f fa 4> en d u rt AE o o <D GO r p ^§44 P-1 52 o .2,0 CM^ ©o 2 o 73 H 44 tl W ’S'! o.3 Jü’u 73 52 <M O CA CA rt 2, 2 o a S m® m-S Ö-5 bx O a bn_ r o u fl a v x <u bx) g X) M M g rt o«u 4” j - O CO is M -rt 8 o ®4=i 8 ®5 5oG.s p^s^gsgrtè- ^«sQaöB^o O.® 8 -'E 8 O o 8 ®S5 m a> o r •3 c X 4) X ta’o :p U O .e,i Sm■£'®'s' ®®.2Sg®® <-< -4-J Q g 8 hpp p 5 44 r 1 ®£-2 L feXJ4= ®4= -5 pa 0 8 'SS 3 -5 O w 73 u o -5 -O? O M rt a m M' -Ü M 5 S V .2 TL Ko -o 3 ,Q 2 44 x> o o fa 0 S -’c bo •°P o 73 «D - u O 60 a 2 44 w a C o S S H j* - - a 3 X) “’.ooi d O 3 O „o p rt rt -rt. O 3 8^44^ e XJ o 43 rt O o "5 P 44 V 43 X5 3 L fa rc erf O _a ÉS"® o -Q h rt_ rt* a hn fa Lrt M 1 V t>N OBX! o :S»J5 4> 4> lt, 73 fl X ip-E-S 2 rt 4-j o o fl r> o fapj M T3 44:5= x> o £-W o 73 N v u X S oïï dx X d fl 73 4> b£ o a o - E .S rt - rt X 41 73 fl :3r* O X GO 0 bfi r- O O g 5 Q.2 I». JM 4) O E 5 o S3 - P bc N O bD fl O o o 73 O 3 r O X rrf oi ®45 p ga 05 -.4. p 3 8Z m 3 -•«a 3 l- 4) O J O 73 4) 73 LD O1 cS "O ||- CS N H r—I l-M "X O a nrtO g rt - u X 2 rt S 44 x3 XS -rt P <P -PP rt~.B-3 rt o rt :P> E u w E rt'.rt J - 1 o n-o Q 2 a fa? bn -■ 3 u <S i O t r o - u 2 s g -4= a - N -4J 4) v 4J 4) g <u bjox u 4) -) V ■e bn fl- rt c d fl Mc 73 <u 4> X 1 e 2 o fl v CZ3 •O^ O 5= X 3 ’is® c N u r. jj X C 2 o CA O o M 2 'c flü rt - g d bjo 4) bx .S o 4) 73 73 S j» a rt '-■ a a m M fa® gK fa-p 8 «h F <Z) 73 3 OS us 8 g 3 'T' <D <D fa. »S M “_3 E o tuo o rt j 3 4) 4) V - 73 C 73 O\ fa44 S •5' a a cd rt •- Xfc x a s 4> K a -J fa. d rt c o v I o V 4) 4) X X g S' CA 73 •7 fa. 9 o s fl 4) 2®45X >5 S o u 3 X dj »-• u 2 *p rt - ^<44 3 o 2 0 d J rt 0-0 ii H JT-o rt et ki .2 zulk O a 4> d O 9 S S 5 u o <3 "“~'a S 2 rt 43 73 rt o 3 b© o d N fl O re 5 o -g 5 “-O s O 5 O.-P43 d M 73 fa< 7- rt a o 8 CD fa. \ES-S 0 O E d d d 4) G a x r x e x ba v fa bn d 73 a 2 S 5 fax CA O d rt a 44 8 P co -p <P rt is "a-PsSg o^8®**a -0 8 8 -c p ®x 3 «'E s4 P -B-S 8 p-ëScoïZa®® S a u c bzi •- <u O -fa* a rt 45 *j <j rt O 0 m co •1—1 -fa> a o Q fa Sa p rt‘E 45a n O <D <0 3 p^ O ’k 4“J -fa 3 -fa* .a 0 p fa co s- 3 b£) u 2 ■•g <3 S 3 o “x gr 0 2 a - '-aT^x £0 3 ,E M &b u o - 1 8 o Q M H 02 <1 o tf sn .WC eo 8 l~" 3tO ‘7 Q>é bB P S- 4-a >45 co 3 73 O 4> 73 ®- g g en -r- 4- c ÖX) 4) M.S a> 9 u 00 x 3 •no S i 7 0 "5 u w e fa N a 3 p 43 -! 1 fl 9 X ps fl oXCQ o O Q, CS 'r—s •»-9 bc p--p'° CO p ^®a§ '2^’2’S £a-2^^® ■S ,uB 4 3 Ui fa o fa ’rt C fl 73 fl rt g - o rt o 3-C fal 43 X O O U E rt -J W a n u fa x o Z 3 x u fa p M.x fa-t DJ S a CJO CA o S fa B 4« X iS'b - '3 O-ö S rt- o u. e dj V - M ïxt fa UA 45 -.3- x r -O -P X u 44 -p OT L' P P 2^8 p p it 8 a. bpO S fa M fa 73 O Q fl cS s *s x o fl X -3 o x o r2 m fl O g S fl :fl® EN t5 d 3 tx 4) 4> 73 fl 4.» 4) 73 <U G X rt ej rt" O ft - f- en NS G 2,^ P 8 3e’i o S-g; S3 cv 3- CV co O 3 'fa-2 o o fl O aS g ffl <dX^ fa M <11 o P<Z) :p= rt P 44 P fl X X' oT' ti 4) fl *o 4-* r— 4/ rt 3 u ®- U ®.44 =“rp5 .P, u 4> -g .E,rt x x T -S-sp 'n "8 x i e fl u X o cx 'SoS’ecJdü i> •ft'—rt c d 4> 7-5 -^o X -fa C 4) 2 «7 -0 I bx O 73 JE (J M-. O LO Cu ."fl co O\ 3 M rt 4) X Q-J 5 J 3rt o-3 0 fc. a - - ®a Sa p 333 3 rt F ~P 4 o ~3 P ö.®^rn-^x S-.2p cn fl 8M „cu-8 ;1hs- 8 8^®2^£®44a fl Q73 N fl fl fl ri“l 73 p 8 o 3 3 pfag ®.g p >73 J-» r -rt - 'pa rt px 3 _.p to© p p 3 o. p x x <d^o:®& a o O V 45 «o ~rtdjrtaï5ïju7Ea©g.2S<I.fai 02 3 S 5 u a s rt a 3 -E - 0>®4>S.OÖUC®g«ëo®2o >3ou£iOrt>ug5iJ u i S 2 oa44bj0»Qa43ovm<5-’rta>& 4= a x 45 Vrt 3 U rt O p; 4) k- O k 4) 4) 4J *4> 4) X 3 fa- -*-* fl d rt 73 rt w CU rt X a <4. c OD o- a E W - - - $5 k 73 d 4) G 73 rt 73 s -d ft :dp a ft' S 'S «n x c ;i-. -® o -g g 3 a fa E k£ - <u ca O, 4) 3 a 1 ei bx ftSk g. 9 s 43 J» O JS a »ft rt d - 73 4> X d 8*5 2 rt -rt fl rt- OJ ïh3^ E i a v rt o;= s’c i^fa^fa -c fa p x F r-r- £-. •o «- s fa X 3 y J rt M S o a d d 4) 4) 73 4-?O ,5/5^ x to &X ïrt x is rt Q- CL 5 4) 2 75 0 M® 3 5 J o v 5 O bxn ft X fl O C ft, X rt X fa «.n- U 5 73 J - 4> a Jü •^5 fl bo 2.9 atd d a u znzn^z <U - 5 N 4) "7 73 u 2 dl 73 CL r q ft hr bj02 r- u -- rt ;«J a 2 2 8 *S a N aW aZSa .M ,- £*-9 a E Q O L- a o rti - V a HZ O g-® V d x 4J 5 x x V 4> CA rt X w CA d rt ft bx o O a bx^ 2 Q^en d rt rt rt X O 3 u- fl fl 0. d v a r f - .8 x x a rt S ^cS .2 2n h n 2 rt 9 54 M H iS t> rt px.o.ïa o- °a o fa fa. JJ c S a 73' d rt 4) d 3 o N X - 73 sta d ■Mfa p gx k rj 2 ‘Hr^ «|§-=qj5sgao •fa - k-g3®a®S®a P-°>.kfa“PoS .rfj-fl o £rfl73X fl a®’^p 3 8~ sas p ©3® fa^rt® es&s <|-a S® fe 'rt p pas’0 ^.®2aaopg3rgg ■>,3 g«g®fa^a faX^fa N Sa ’S’g p ~.2 ai*Sixpas o - fart o Ofl o P O a ft ft fl -. &£4d 3 rt rt. P •p p p “i":p> - O X x e c c o =0 - 5 eA Q 2^ a> 4> bx 3 CQ 4> d v a. >8 bxx O J* bx rt - 73 u O 73 - Q 5^ 'ga^g k§-2 p pf9 Sgfa P&.8 ft s ft s o ■+-» -+_> •£a^ te O ©0*8 T—4 r—Kw O GO fl rn 2 p 3§S ^®2 GO bc <D 73 - ~S fl o O t> l4 sj r- r- ft rrf O o X d I <D 2 S u Jr TÏ7» 4» x -C 73 4> ft I U.PJ'M'*- c 4> JH O v ft x 4> *ftX l> g -®. X rt* ^‘in Urt 9 :=PX a 44 Mfa M 45 X 2 c rt 73 c 'fl rt CA V M oS^g-3 a o-p -s^f® CD g 5p§ g pt£S K ®.®s ui HZ V -ft CM 73 73 .*2 4) 73 d rt O - o n 3 S CA 4J 3 v “EO 3 o M ^5 en CM c: u ’fl A rt bx-^ f? 8 o ^Tn-3 -—b/j 2 a fj V a - 9.2 E CA X - -sa E p 3 t» p p o P g (J°. P"p 2 ^0 ©-S-2 3 p-3 Kfaü rt g (fl 5’ 3®_ d fa"® o 3 5 P.CK; a> o q o P ‘r 8 E ■®S KbC O o SaS^ p .2 axKx d rt g\3 ft s-. co 3 73 rt có o 4 o 43 X a^, a E x S <d A ’fl "rt ft Pa rt sj d rt öp h£ a '5 d ES3 d 4> 4> X d M M^3 o a S fl» v 4) a -2 a x X x rt rt a m fl c ,ig 8 -a t 3 3 a X .2, O O o 3 a 45 P e. 4> u r-s S-. o »-• 3 <D 3 3 'g 3 c© CO CN o oi fl 73 fl o k 8 4) CO Ï3 o O N ^■3 s sl ®-s 9^45 P.^ t S o g p 42 -51 ’E?44 - ©:p“;x'3.33 X 44 S 2 ti.45 a fa* x p rs-3 00 rt fa a fa tf><S£rpfa--<n~ p a 3 3 73 X) 'co‘ ui j-P fax flj p 8a p 44 p bo ts <D N ft trf 3 01 8 - g §fa &2 cd 23 QC x—- fa 9 aj :s> o es o s> CD tn tuo 9 9 .4 9 9 rt M 9 i> 2 g.’E x - 5 So’S £^«®axM5x 3 W 4> q £X Mc, ’S u a fl 2 0 u 8-8 S fl s vfl 73 4> Z X 4) Si .2 ®a 333 ^xgi fa-^’8 S pk'0 2^ ®x ^p Sa ixS^ p g §- p-k c ®- S fa 2 S ft te a r-apa®cSP-* ^k-S.®:©:^'0^3 ^S'sS^s-® hë^fsiiï iSfs^AS jla^rè 3 rt P r- -fa s -c®a ka 2 a te,.® ®a p o-g §5a «E S pa 33 '3 0 ®fa fa’” üia ®23 'S ll 1^1 CO ^5 'ft fl ••p,’© "o X k 2 jp 3 p tn o k to o rt Cl rt ®x E 9 S 9 9 03 co j: n hü E cc “7 g -M - -7 o <D -r» ft rt O- 0.0. O. «dT* O <4M a 2 u S .•Z o x o .S 4 - 3 9 W k Mc o e-j >4=0 E fa 2 O rt co rt 8 u 2 Q a o O fl 4> 2 73 rt rt fl rt 9 g 00 - 5 W th 2 fa a o X «S oki o a 3 x u 3 9 a M X 5 i 3 J r»-J a E a £-® u 4) V :s> x a V 73 £44 2 S 3’®~ ‘ft* *3 *2 S 8 co d T co cS« SC 4J E •I—S rt—l> 'fl fa* o 3 3 a> .8 8 2 fa n ®gc®§«ë^2 K*i F- s 3 Qfa- vxa“4av: aevrtéux," «rtU^rtNPo >»x k. a .i- 5440 m ft flz 5/3 d rt 4> Q tj ft d v rt 75 ’fl C b r’a P. X a 5 73 d d d 3 d u 4> o o co V S 4J o O 73 2 x Q« O O rt zl'l d o u - -2 o co 4> bn d bx> d O co 3 O 73 fl O P fl ce <D O N O c5 73 fl o fl fl 2 *5 a 44 a rt rt x .2 w e 3 O Q fa- U Z a a 44 M _e JJ Öco 00 E S O S x? x O d o o a o 9 fa a 3 a u-i - y «4. tuo-p O U 3 Mfa 41 ■s S u 2S tuo^Z a Mn - X fa ®xa 44 rt^fa 2 3 ft fl -fl ld fl <3 OJ -a ai „•^xx o 3fa üa o** öS'p a 33~3k ga 3.2 u g p rt -rt ftft fl o 3 O u o o c/i 4> x Xg s 5 S 41 PJ X X) CZ2 kffaa x£> 045 "i 1 .-rt d"-25rt 3O^§&3 m 33 ft X^-OO pfcC <- O r- CU o <5 X Qö d tn 4) bX) "ÏJ E rt N O S d rt rt b£ .6 Q 3 ft P.o So SS (V O X) ^fl s •rt fl OL '73 0 o - - 3fa bo“ S-» g 4> 4) 'fl 4> U bz rt i-rt ft w op.’ O rt *1 Pj5-®: Im CL 3 hj P_0Q K 3 g; ïi' bx) o d ft X 2 ft co cx r. -.2 4) bo 3 - O rt OX 4) to 4> 4) rt X d oK O co d rt fl 41 V U s 41 X O U -■ - rt 9 - C ‘J 42 N Ö4x> N u.e-gt* i p 41 O x CD 3 O tsn a r N 9 O Ui ft =5 fl 73 bX) O fl rt d v S <D ft S 73 ft co ft O X d ;g>. ft d fl d fl o rt r) o bjojö o. A d x 8 x •rt* CO X fl - 8 k i; 9^-x 73 ft fl x rt 4U ^a' 0.9- O 41 X a, k fa 43 1 - 42 te X Mfa 41 j* fa’ u •A P N M e p Q< w E m’3 <2^x2te Ow_ ïxQ> fo a x Z CO fl 3 O X S’2 •ft U 1 fll •oe c Ij o H rt 73 rt g d fl fa - fl O J?n 2 fl fl 4, E M_ 2 E k U. ka fl fl rt rt fal fl X 73 d .2-2 J5 M fl a_M A d ri, b/j d O co fl ~N fl’ co .3 g-.E a Z -fa-Uüi.®^ O ca 73 fl -* O fl - 73 3 2 2 tft q fl a. O d fl CL. J A g rt c -2 rt X 73 HA O 73 fl .bx) S a M A 2 2-S fl - es X Sr* 5 Jü :£-* o te k a fa te - u -. k fl d ft X fl fl 70 fl fl d fl .u; ra u -» fa -z a >4 dxK 9 9 o «95 x •-> r J rt CX .rt A fl - 8-§x N Cc fl rt fl ft X a te I 73 ft O 4_I C\ rt 73 O rt 2 k d fl fl X fl JJ ’fl 3 fl fl e o Sn o o o N rt rt <E S 2 - ï;-3 -> .E 45 1 te O a 2 a P <d 05 X 3^ fa* 73 A 3 A 03 a bd q v. rt fl 3 ”2 rt C d o 77 c z 73 bi:p d rt rt fl fl »- fl -ti .1 3 5 X rt _c d fl d cn S^“g§ bü O rt d fa. *4 rt 2 U E p E U -c I -< fa te a e jj ^S“tX -te - ,-^’te 4> 9 fl *c 73 rt rt rt u- ft rt ft rt d d rt CL. O 73 d o- fl fl TfH b/)ft c\ g Mfa co X fl fl ft d g 55 bxtZ 3 v ffl O x o fa a p o P ■°a 3-fa >-*-»' o gaë£"®3 *®®:s’ 9 te rt *j "o x rE 'öio-3 9 -5 “3 te| 5 ft Jo rt X <4 73 A* ©>-< rt :;te ra 9 q a te m te 9 fa te fa 35 - fa! a &i o» 2® r» -LJ n .E’-'teSo-Eog^-te en E - m Y a a 04 Q 3 45 Q.VQ 2 1-1 iis'cn e fa M CÖ te u. rt C- fa K CCS! CD >5 te 3 X o te _o Z rt te ÜD - te 45 -Q „CC O te c S 9 tefa 5o Mg"3^ O X X 42 fa fa fa S 9Xi &-®x 8-5^ te C-* 9 g 9 e 5 9 o, fl d x 73 q A 3 k- N d A j •*-» U) v rt ,g a -• N a O fl fl en d d o 3 X d fl S4^ CL. O rt d* a a CA CO "fl d d X co br 3 fl o bx c ’n Ad - _u V MZ 'T-J d I43 5 2 44 pi g te ^®c22«o-° -Z -g k ■g ‘o.- O 73 rt fl C 'T a c u. fl 4» co j3X.b£ d ft rt rt - j 3 fl CA 2 bx a ..Y^rsis k- 73 fl Q rt d fl) fl t. d o .d- 8 8 S d c: d -te O o s o b£ o O'S O X J2 o Sr-' v k- »-> fl fl fl o 73 73 CL. d O fl a ft j3 Q- fl 4> co M O rt fa i te k 2 :=r» - k- fl bx fl d 40 rt te 01 fl - 73 5 2 9 P’S q 45 X M 1; 9 rt - rt .fa 4U 4V d 73 JC fl U rt - fa O ©73 r—I r- 7”^ j" .2 S-" 3 fa -® p "p k S p t.j5 g 3 o d d 73 fl u o d bx fl fl 4) Q O bC rj d 5 .®a^«£| ^>2 g p-^a g-^^pp^-fag o O CD p 3:Sa£©ag 2 p 4= >hD®^ -k3 4-0 O d o2 S o R -0 X te te.m 3 o.45 J3 0 a - fa E op - O 45 •-5’K E - rt 9 3 9 c* te te 3 rt 9 <n te 5 - O te 3 45 45 t 43 N i"& te :?o- c - .0 S5 X rtf 8 9 u :fa>"®Edx>rt® 9 E 8 te*| g^ 5 x te 9 fi U 3 s Mt S 2 k <n> <J :a> n g fl s? h* -3 S CU - 3 3 A Q 1 w X 73 rj q cü ft erf ft JD ’fl X fl "d A a 73 73 J O A d 3 co fl 7^ sj rt fvV- k L, ^8mZ, 3 a 5 - rt 7 S fl g M 9 a .fl o d p Ui ft fl 73 ci rt z g fa s X C5 9 rt -S K B g -VS S ëm _o öw -gg 9 a o ti - a. "5510 *5 ïï^^3 b. S S® te p |-3 teg g aÏ9jgte9a9Ïg> JlgS^xa-gte-fa® te s I’S u fa.12 i bL K X rt 45 te 5 9 te u O. 9 te O te O 9 u te te tuo O k te ©P a - x fa a CD g rt d e fl x w X 73 x “S te te t x 2 d d rt rt E'o^ 73 d 4) fl ft M o x - u F’ CU o fl 73 fl »7 CO ’o pq -ÓS fl fl S •- rt fl fl jY|2>4s^O“’F d fl fl fl ft u E -■ KJ o Sh S, a ®x 3 O C •fape© •r—®4-rf X o 4-3 K 3 cs £L g k> p OP '1' ^- fa 8 SSa® 1 P s >1^ p-fa gS aojai ©<2 O-® r -- ®.Qk^8Ja^ eó S-S M-Sa S.8 - - ©‘g 3 - 2^;hi X T5 >>X •3><© 3 u - 5 POtefaXX5 2 3=®fa-g P Q bDPX p p-p. fa N ®-35 x a 9 m 9 g X g X <D o ■g a g 3 fa>3^ o o o bD ..Pp®© &1 "k O 2 73 o O p fa O Pfa 3 g &c' S'® fa p a y .8 fa - o-p p tt— XftftO^S-»Ö73 SolFl-ö px) o fl ft d 73 ,u fl 4) ej s b fl ft E te E-3 o CA d N 3 te rt 73 x te 12 te fl A 73 fl cu bx o o d -g "3 g x 3 CL. a> Qx ra rt rt E a te te 9 X 5 •—i Cu M S* CL fl A 73 73 d d bx d fl CO e<A k:“ M o k co co d 73 ra 2 73 Cv n’ a fa fa q - a I.S2 te C/) fl XCM fa =-i h ÜX 9 c fl fl fl d 'S rt d 4) O J bc q fl N E '£>£>^3®®c'te 9 45 45_2‘$;tefanra.2^. fa 45 g fa 9 b£ te o p ,Ete>-7;oteote *J 1 e te o .E te te m rt a g5 c x k M M 9 3 g •- g te X a 5 9 x o X M <5 te te euo rt rt PtjaPfloigXg 9OOrt.S®P,9xO*,BuXrt k a e 45 y Q a Z Ei-)x o 42 Ex E x A fl c te»* s CO fl te 3 k 3 M a a M 9 w to 9 X X 4J N 3 9 £,x te rt fa- X 4-- co O x O X d ft 52 o c b£ - 2 i rS i 4 CO CO 73 X te rt k 9 S 9 te 9 k 0 a x n -2 o fa o A X rt 73 :q> 73 fl bx C i> i 9 5 x X Q 2 N ÖD fa r. OD ■o?a Q te 9 15 o 9 i> k <5 fatda'"o°^’®te 9te ®‘=-s»E'” UX 9 E Six =X 0 9-^0 i 3 S .te y, bc ra ra fl ra ft q ra ra ra rt H 4U CU o o d OJ -ft «3 x ’g bx) ra d 1,u ’7? v~-’ CA bJ3 o i°-5 te 9 -g fa te a fa B C w bZJda^Artflo fl ra - gflë.2 ^-S~ te teS-*' ^3"darftert’7E-'a3 tea a a a x te .2 45 x - 2 M o rt E ^■E te te ft o 8~-§Y° YsIsJs'ó a E k 35 i a 9 B M Q. g fa te 3 te g O X CQ O x 'O n 9 3 O rr> JA CA te»? Q O E a X -fa te te 3 3 <c S I’S 42 rt fa O. te n '55 O X '31 N M U 9 rt ra tuoa S’te s te te m^-2 e o - rt x 9 a o tZ te B Si g O 9 E E - *i u 45 p 11 9 te te te x u 3 S» x ai£ g >-g o 45 d fl x ra d -* O fl Ös® U s S ft fl 4) ^ra X CA k- 1 A 2 _s e iJ fa. >o£-®3J^rt 8“ ïisYV ra o-, gh Kfa bc *-» «x rt Ofa> te43X o te K®. g 9 u te k fa. te "g tPXX rtteEfl.i«eteteate;- X 45 teSfa tuO rt 45 k K rt bo fl B r 40 .2 a WZ 9 o fal J 3 CL. te a 1—1 .te o te bx fa» 9 E o -E 8 l^l* 05 rt o ft 2 73 fl A ra q fl i M’ te M ®- •ga.3 I J te 3 g •g 3 -g E 3 cl. rt rt a o cu j fl 73 ra 5 ®fe E SJ fa a £2 H CL. te te °tï &8-? b cl.x ”S 2 a te co E cu n a 'a 2 •S te 45 «te 4i N O’S O 9 1 00 2° te te X ra O'ÏIgS* O 9 fa rt - - 9 3 te S 9 ®'S'>3x-faa^3x 2 a u g .m S 2 *3 bO fl 3 rft *r* o z, oft d 73 ,fc- a rt Q Q Y. fa. N U O 3 3 45 a 4e fa S .fl fl. a d X fl q* co X ft 5 fe 'ra a?“rtfc9«^i<_®^N“u fa 3 E i te 3 te x Mx te S fa -Y 'E E x e o i Y u rt CL 4> ’fa-1 d sj fl _4>73ra*ïftflS ft fl fl ft 0 ö’2o.u.S„!>g<*E3B2te m o -« k g 3 x o te® a- E ’--oetete^aP545Ë-rE®rt -32Xtei®C5]9C«O-®9^ 9teS"Gx®oa-3-tea„^!- x ra M'S a te In U. .E i te x 45 te 45 45 i ei n. 2 3 0i te x _9 P ©fa a 3 ia a a ©fa fa 3 2 p p X 00 o o 4-i ”1^8® •Spfa - J g 3 s ssjsiaii <D N PL^ r Q <D X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 5