1 ffp 11^ g I 111 aJ h ■^1= *4 h 2 r 1% Z H i co rt.ti Ji :r i o r «g: i "I h «Ff li 72 g O 72 -3 L»n i. Shi» s s c4 s s s X a J3 J; •h I s-s 1° s rt S.I' si - M<J "C l> I? c sF-^ §tg^ rt^o° ^Sa!t >,a.2 ■•s.sSsi< 3 33 O - w S fs Is "Z I - s3 Ue S 5 Q f f? rt •- a a vs sf-aes ss ojkllaSsö fa 44'E7 f i L9 1 s •Ol - a MO ^i-g<=-8°s s •8^ s 5°^ SB nber 1945 J 8 £o E 5 -8 .s I 2 -o z „FRISO” c 05 leele inhoud orkum beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. bij de Ned. P. Huisman S„2 2 a 5 3 5 a aS o ?5 TC a 2 E Z S 8 Jï z tó H 2 a <D 5 2 S aS 3 a 5 s £-2 al e s ce 2 2. o ten har foart- iwe, sadat it t. ASTRA Bz 45 H' 3«,S 5 a van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. ïid van ruim nd terug onze Bouwman, ge in 1940 ver- :eft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ze plaats af- ieeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- ioven wonder is dit jaar 4 :nno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden ont- -s 5s E S' 2 2 X 8-5 2 S E 3% _o 5 v .2, .^•8S2F W a (u s w J a u M U4 .2 a 2 cu g p 2 ■e z a z J a a a a a a S a i n a w u IM 5 8 fl E .2 'u 05 X? P bjir in Fryske irsleden binne i Vries, S. Tj, tr en Rimke - 5 x> g CD k 0 «2 X g a. cn x a a r 2 g Öo3 2 1 o 5SS s 2 t 2 5 o 0 o 0 predikant der nPingjum beroep naar s 5 •5 £2- o 2 o •rt N u S 'Eg s-® 2 2 SP T 0 2 ■Ssz 5 2 St ro 5 .„a v a.ï2 2 5. J? h n n o 2 fl 2 K - 5 R3 •—t 44 O g 0^2-£3 a S 8 e- 1g Z Z« rgj ft o c I* a* 2 -2 o rii- 8B Q a o g co ’3 o g a 3 z 8 it. a§l 52 Si •5 fi £.S^« §g-.J §3 g S O;= o^§ a g<£S Sqê-^-=^si?^3 a>o-2-2-=’c J'P .ES-Sw-S ^S3-5 üèf>2 5m 7 S 2 fl s '12 g O-Ï 3 g E S 2 - 4 as S g .E a 2 2 a a a, fl A a 5 e 2 g.E S g £-1 H1 d) rS s hr _a g - X s rt o2 s o a 0 I -£ -E s cn c X-O—>McS« a o g rt tc a a N ?43 tesim 8 2 o U X s fl j? a? a cd ■s S- 8.5 - gh -S °3-2 rt a S -E t -3 2 7 CD ho «2 CL o 3 T có T -9 2 fe-r-S a pi .2.3 8 A ■si fl fl 5 oi -J S t -j ,H J? o y Q 2 x o aoo2 a 8 o 3 .2 l2aS.S"SS^ &‘?S> 8-i 2 re 0 - 2 a a s °S n 'u a ,E 5 G S o E 2^ 5 S 2-sT^ i b “:§b §2 S «-c “N a4 a -> S 'm y rt 3 a; re >P 4 H co <d <1 o Sp jrtb :p^ b fl P A i-S a a. re 1 s 0^25- - V L O - a s g 1 a k® I - 8-S' P'S t Si s> J a 3 -° 0 •S51» §?<p «3 o •§/rt 1 .2^3.2 T:7> S ''u - 35 TJ :i?aj o O\ rt 2 - 'J X bO 2 5 ^>.2 U o E cd .2 X fl .9 t 35 2 o 7 I. Pa-B 3 1 a g 2 o 5 - c >S 5'^ £2 fl -2 44 u d‘ 04 5j 4) S rt 8-3 Q 3 “-25 5 "-B«5faJ?S-S^ - 2 g ''a ïa cn 2 <3 3 x SS-2 c ©-2?F-P ©o £31 W fa a 2 w 3 TH s fa 5 Ë.2 4! S Sa_ 'S-5’£?SS T a 2 5 2 2 E-S 2 - S 2 „•SsgSets^Is .9 S u 2 tj 3 Bi o^3 2 1 fl - g '2 9 Ï5 3 ?-g S 1! Sis 5 S -§ B •E E£hStc£~ - j. to O j* _O -it-^ckoceik .s-Se^Ag-i 1 «L- -sit |84g®^§.S2ë® ©■S'B®9jw©ppC-2„ £.S eSeg’-5Ü"a3 k-SS* ■§•«’■- a3a SÏU|Ï ■a.O2s1f3s.ï»--»gS«ik5 to Bo-*--te to O tc-b 8-2 a s .2 5 3 JS o 2 a 2 5 *B v.2tó 5 J 5 2 3 2 a 2.^3 g ^-5-8 2 fa fl 5 5 E .S t 0 O 5 8 SX TJ ’S t 2J -8 e 2 rt z B-~a« 8 e §i<a^ t: p cs t» <2 I É-s ,E a s 'S 5 a w ?- bo 2 9 3 2 r X 0 2< «5 °-O X -=5 <•8 3 - 2 2 .2,2 S *g 2 S 0 2 s 8 re S' 2 a 2 i fa fa t0 fl 45 •- a 3’ 2w oj ■asg-o^eg jp-"g.S£<s 'ÈnG+JCQ<Afa 82-S|^K§3 3.2 ut'3 ©’S^ ®-Ss<2 3 Safe -5 5 J <5 9 qa Z| a Z goS lL A o ƒ2 fl x <d x cn rt r 2-55 8^ .3 8? h g8 tn 2 tj 8 s 43 I SJ 5 - 5 2 2^ i: fa-4 cn -* 2£,Q 09 a 8N* £5 3 S Le ^sQ o Ö0 fa 1 o o a u Z 2 2 2 5 5 X 2 °o 3 t) re re O «3 5 .«•8 E-S m -.««-> rt »x I 5 S «51 S «2 rt 5 a a 0 12 SM 2 532 g g Q o -8 8.2 £Q r r 2 rê a 4 -Bi 2 Le wgas-ë «3 I l-^as. e a. o r 3 J -5 J. J O -* E s a - d 5 2 w 5 5 g -5 S J a~?o"°2.!? S2^2« ,®4 _2 s ’sS ^.2 ®t^ o l a b 2 T a-«8^s.aa.g.S:S S'- s 5 rt a 5 a «IgrS .S 2^-8 3 41 5 02 a 3 .2,-oj?I r g S 8 8 5 .2,J4 x> tj 2 5 S 2-2^ bo a jjj S 8 - 0 S S Hg °O toa^^.S x 0 23 1 CM cZ CM G fl a 75 <U - G rt 'Ó7 cd v 2d *3 <u 1 rt W pa cn ■fa 4_j XI TJ ,tO g .9 24 0 S’ fl rt fl Q-. VI cd fl fl tn rt bp a tn aS X tn fl N E js M a Q c tn a o fa U a 2d 23 A a p A1 a A ^x0 rt J2 a ^>.9 Z J4 i ifi t» t -3 JB o o a X i 02 x rt a rtf Hr. *7. N 05 A e t C N O CL fl ,ti G c c tn rt ‘fl aS fl a - Q tn A v o n, fl a o r-\ *T? c s as a tn cu bO fl N CQ fl M 75 A V P N H aS fl Q C u V tL a .'P 03 - -q tn 0 bo fa rt fl aS -B Z A A cn S3 fl -re fl aS fa fa '3 a X 4) aS P* n ju jq C5 A X m o> o c X a A fl a r. aS d A a o rt rt a a; a A a rt ♦-< '5 a o o a fl O c X3 CU o fl X cl -C o *S rt CL A bO a a w a D a v o o u en VO a <u I 3 -J5 O O 1) ”d Q cn a <y b/) cn a v ozi Q H S rt T o O E aS <D JxS 3 O v bu a o O\ CM rt <u <u x> -o H3 a <u c o V trr as XJ .ti O a nj aS <u bC *or c CS *c£ a .2 a <u x> aj gJ Z a. o cn O u V m a o W3 U aS <D <D X o c 05 rf aS a o •5 <u TS a 1? 'O £7 o c l O ao T3 a 5 O N -O a O c V N M M cx o p w cr cn "O 4) N <L' a a D 4) X a u o <v o cd Q ui •5 P2 O d <u O <u aS 2jï a v a G 3 E cn S hZ) as bo d 3 O 3 O G o cn a o d <u a rt <D J fl X3 tx S RH O -j3 «2 a .2 a CD CD O Q D 5 fl tuo rt I '35 w 5 O QO O M S -o ‘5 B o N ’©e .2 a ”O 45 o d -2i o GS as O nj s as 3 <3 O W O o cn Q Z 09 _o u- O <L> o u- 3 'C a E 3 O e K <D CZ) 00 ’OD C3 -o O as N cn 00 P as IA E p tn O u aj <u ’H as r’ë' u ’S O JJ G ”0 <1 O O j5 u <u o cn O Jb 'L> E O C c> tn cn fÜ Cu O p H 0Ö M Z z o 09 x: ■UJ u U« 2 "3 S3 5 s •r— R E 3 O u ■V d o 3 4J X ’t cn -X cn cn ai ca 00 ’O U; P s ci 3 E! w b •3 aJ v. C fl a! Gj oS OS fl u p <n O X? tn "J 4» GS fl E*. c3 O H-l cn 'o Qj -g :z? 72 J P c O 5 l> rt x: a o o 'j> u. c x: o 2 e :rr> tc 1 si O n» <L> X> bC a 'o pq "o r2 K O X5 O •^9 O o bc u set meiIt :d bikend koe r goed bikend le Skurer, dat foar in mingd cende>Êala Het «Edele bloed, tsjuch oare wize as )izze stikken 'urde. Master to springen, jonge, en dan noar. In aer- ’t er in stik kte om op it i it allinneto do ’t er dit hwat manlju, fan Menaem» jen. Fansêls i net sjonge, ófwisseling X! O 5 •cr a w ■ol X 4 t J a cs 0C O Q x p h O c. i- u» <u o o o c XJ GJ fl p bp p 72 XJ Jat: 05 .-fl' S o 4J XI o o o co 0) c3 S o.® .2 •o "O V V fl trt 03 2 o rt -S ...E 03 E PQ X3 X <u CQ X ’K a u 24 c s a n CX) Z) Qh c o X GS fl X GS 23 JK -fl oS -fl Q S Q O w> o ■o a^G «c o 5J ”5 fl tS rt <L> u Ss o c ex u CS r b o - e *- 5 O O S n t Tï C u- l> k 2 O c x> 2 u wO f’ r"-1 CU o v q V X 2 ■- E-S' Z 99 P M 39 t2 O M Cu <u x ,/y u fl A o 2 4> m' <J s s VO tn fl X G fl - fl fl N fl fl fl fl fl X X fl x S o N •cc .2 2 04 CU G o x u p p fl X C c S a CU o fl fl 2-S fl GS o fl fl S (J <rt 'S rt tut) v -o 4 .E a 2 lX - tó rr O\ c> X O.X Q- - o o G aJ 0 A •S? O i fcu I X fl GJ fl 0 0 rd aJ aS cn fl -Q cn rt O-X fl bX) fl 72 I "S P ■a s J 0 fl J* O - ^fl X X fl p b/3 0 fl fl bX) w .E A x b£ .Ed fl X 72 -2 a <u a a x cn X s C a .5 - bC u P-4 zf •2 2 E o CZ2 o X eer en Jiffer Its in moaije e fan Berend I spile troch de Boer en xriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A fleurig stik is dan ek in i aid en jong, ’e gong. ure, do ’t de n punt efter isde noch op >un en sei ta, om noch ien jounen halde r meidieling 'e krite om’e >p Woansdei- Oer 4 wiken criich halden :relkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan ike, en nei it Gez. 180:1 v. d. Tuin üs f- 44 5» 0 O (fl CZ2 fl bx) *-» 0 03 bxi fl x p 20 c O os p ’S rt 1 GJ M-0 .5 2 H 5 tuO l> fl c O 3 E X 0 fl u. m2' ►2,n fl 72 x p PÏ tu? g fl rt fl .2 «2 rt cs C S-S-S 3 *- «-> *-l O o c 3eo co E S oZ I c I .2 fl M v rt z a fl X CM S So.E a b ffi MT3 X Vi '0 O o :?O S2 X-S “o <3 ••M a pH 0 OS fl fl bc^j X rt X rt 55 2 3 w X pp fl 1 fl 7s 05 72 fl fl 0 bJO fl u CL. CS Ctf P 72 rtf U. 5- u U. c c <72 dois CZ2 oH -2 4-> '’S’ a o 0 <fl N SJ •r—1 X o B 3 - ”5 3 42 43 O '5 ■o2 43 "U tig g 5 Jd g 3 ti 8 fl w-S A s ■j m E *w Pl C T5 f* ËP X P J— »- :p^ - 5 PC 3 s- x _5 ,y) g S -5 s 2 0 r 05 X P o 03 fl XJ a 2 li <- 3 'E Qt 4= M C 02 OTS E -o i> ^3 M rt fl cn 0 aS P rt -0 O X 1/5 X 0 0 o o cu-E o P ^3 .fl fl <r. - 0 fl V 4- fl c fl t> X X A fl fl 72 n a a 5 fl ^-0 <D 0 JP tn u qjO S CS E 2 <d 0 2 2 O .S 1 o r- h 5 u Q o o CS •t! Ï4 X ol 0 5 fl aS fl fl X CX> fl o 4- QI fl fl J o cd CÖ fl O c S tn *3 u 2 c ikale lieding i. Ek wiisde aingswird op Friso” lang- t wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan ’e .21 -d 5 O cU- _<O bps 3<® 3 M E 3 i> U 44 y.2 o M-e a n a cn X fl o A 72 72 G0 a A x fl x X :p> fl bi n 0 3J fl ^5 tn ’rt fl O 7) O) B 0 CL fl "fl X G 2 u o 1 1 i 0 »2 J w 0 H •ot 3 - •c fl o N So co Sf S3 &4cj O 02 2 .2 <s G3 >jO U tS td u flS u a MO- - o- 3 o’ •O^P .2 j «5 05 X P fl fl fl <L M fl -L. G GS Q fl ^r-JJ g •w S^£-s <D r-H >3 •S •p o M O «*-< O CD o»£ <fl cn eg w 7^^ ro x O C3 u a a m j, a n n J fl fl E A bjo O 3 Q. 0 a cn -> w’s - <n g g a o -oof E 72 X bX) 03 oj aJ fl a fl S O cs fl o Q. 72 QjO fl O O TG»-0 ”fl -» 72 v. fl fl fl 0 3 0 0 fl fl P fl 0 V fl fl m X U1 nJ O< fl X 0 bfi Q- a cn j fl o X O X cn X 0 7> 0 X •0' 0 -*-* 'fl 'fl rt X a CL Jd O U 0 P fl o m G E .2 aJs s 3 3 O O w> a E .2 a a O w M s 3' 44 C .9* c •o V CS 3 fl X o fl** -v b£> X W fl x fl X V G ^«ü^lGGflfl a> A M T1 hr X ro :w ’5 b/3 Sf rt fl u. u fl fl fl fl c V - fl X S -o <U -o o O\ 3 cd bJ) O i UT 4_1 04 "X X o J2 oJ P X O .3, u p .o CS). - a o T3 u a g J 3 jb 9- e -3 o a E N -C fl -Q 3 0 fl X G N fl L u S fl Z0 X .2,’S c J p fl X fl fl 44 CLTbP j o Xh, 5 cn fl 9 0 o 2 1 o fl 44 bJ) cn o? a 1> l! S* u O X fl X fl -1 P .fl ’2 3 cc 4i a E 5 2 X X Jc X .42 X X - rt u G fl X fl fl fl -*■«?« m Q..a o o og J va 4-i 72 S .2 v ct d •a o t 72 a u -Ï 0 o 44 G fl p G o o W ~M k_ G fl fl E o C Tj fl a.2 E - X 0 X s bj; d cu cl. ctf k. P o E Mtd O <n X 72*0 0 ctf JS 72 O o e» CM r— of 0 72 'V N «’’2 0 - u N o> 0 o Ex 0 72 P cd »-5 cn X u- 0 o X co 3 05 Us <D 0 fl 0 05 5 g 3 E. bio o "2 A «3 fl .9 a o* o o 2 M - O rï, u 05 S a v tr J u« n fl 4 2i S G fl X n 5 a b 45 4-J fl r/i n ■is o cn bl N E cd b" Ti rs fl rr-9 b£ bl fl fl <5 a u u - fl M n5 cd Mw - V - 45 -O -- 3 5 u E'-n 3 3 •J CLX o O u *A J? X Q E Sa g£ CL fl fl 0 X s 4 0 1 o X fl fl G fl ;J5 X fl t p a 0 fl fl X fl X fl rt fl fl -c uQ fl M f4 o fl E X cn bjo O Q ja X9 J2 •o® 'h .c .9 k. •- o C9 ü:a cd ?E,E yn P 44 CL -5 0 0 0 o cd 3 E O>._ opq 0- i-S <D 'Z 2 j2 p-^-S s J g W g E0 Si E&_ 9 a -o 3 o^ u G o cd fl E 2 o 0 a;-, qi O X C r- fl 0 b: fl 0 J* cd CL u 72 -» fl r 1 C aS fl-c fl - b-C o •- c 72 a X c cn bl p .Z 72 72 j 04^ r0 b’ a 3 s«j S 3 s mT S 3, 2 v-3 x p r O X S’© 8 2 «-30 <D 2 - o S -S a g a CD *-< 0 a A Xrü O .È*X 0 fl X 5 e S x fl 44 :x o v •x S o -- - - 44 - fl X a bux fl bi o a x <j o o VO a E o o H .S 55 CL X U X 0 0 a rt C m M_bi ,- g >- M ,O B <U TJ .2 «J o fl td *P y Ui 0 o a i> 44 c rt 0 CO fl bo a fl 0 H .2 x 0 fl 0 0 fl iWè v 3X1 a 3 <S ffi 3 -t E g Ï5> V ao <a fl X cl P O 72 S rt O cd +- •5^a cs u I e a g a re rt e-’°. g E o 4-> U. H 7) *n fl 4-T fl £L 0 CL ;C9 rt rt •- H bn rt o TJ O a p W J5 Q fl ii u r- - - ■O .2F a g a'C v o -3 0 g o <s 8* '5. z x 4 2 "5 rt a r "rt 2 -o 2 t 8 G a u ,0 v are ïJ'reO v <s inHTJ34 rt O EtJ<T> C X> rt o u rt 72 rt T3 o g ^4 S -r-~^ <n .2, b OT ©44 - "-isig r- ■n °TJ 4) fl - - o rt t - ri rt CM t4 X O\ s §3 v F: t ■k V 4—J o r~: w k. "2 V rt c V O a N ii n c U V c o .i 5.1 P Q 1> U P nJ X> rt TJ Tl M MZ E <j X> T! w tj0 2 a .9 a 72 fl - x x 0 0^ U :a o rt a g -a i> 44 T> •-; S g VO g 3 aJeus .1 45 0 fl X X 3 295 -0» A c fl O 72 32 TJ :r~ 5 rt - Vn 2 E fl X CL f? Q fl S° bp fl rt - a, O C 4b fl 7j X 'A hjO .9 TJ Cd <U x a X3 fl 72 0 a fl 2 E os x x 0 n o u fl fl *-* X fl ■C rt 43 a 44 fl X .2 Q 0 rt O fl §^4d a X fl »- fl cd 4D c> a jo fl Trt 2C G fl fl 3 3 01 "fl 44 0 M X i) fl A O fl -M tf o c, O w TJ a® sa ®a=2 g J- O oj 2 2 c rt T3 B rt-B pl>c3®- etc- o 2 i- c b a 8 Bjg:o CL 72 P- <D rG a> x 0 o E a a P x - ^®B B --S.3«S-P SgM^^8g;2©^ o £S M a i/ o 3 V M p s 2 o g bn 5 3 cs 045 r- t- 3 er. —02 '-'3 0 a a. ®x 3 V- <- fl fl 04 a - o fl cd 00 v X 0 .O U fl fl fl <L N O B’S rt c; a cd be a a 5 X bD'fl -9 rt 0 u. cd 44 rt fl a bo a 'fl - u G .9 5 o i N bO g fl fl s g tn Pd X 72 U CQ o u« ctf fl - X x r~- - cn 3 a ■^<2 M« ’^■.tc^^:— O.S 2 —..E -fl —3 •r-? 3 rt 5 z cr> CS* E h o E 3 SortH fl .fl 0>X X N G G is 3 05 ai TZ3 0 S3 O' 03 g ÖC a o £=a ^1 - u 0 Q Q M H p rr TJ M g 9 3 V -■ 'B fl X •*- 2 fë -p 3 tp v o M 3 a 4> - --C 9 S o s a .9 E i J -- - u Z p rt n X 2 J O fl B.« 'J-' r.' O *'•-' tc.2 be a, YC ;x> cn 11 O fl fl 72 72 6 fl o bo 03 X 03 n 3 E 2 co ton u S q 0 O £3 5 3 fl j 25 4 g •B *2 tS m 2 3 fl x -»JU fl fl Q_J bx^> 0 M 72 GL_ w s=_d cS :a to©~ a re .9 •9 3 4 fl CL ti g Q fl TJ •'3' D tn fl 4-1 X fl o a°2 ”fl a n cd fl bO 72 a A b£ a 72 Sh £8’? 4- 3 5 S rt 3 a- Èc-b&tD-B to"" ®"C 3’ p U fl fl fl 0 X 72 - o fl 0 p .2 o a fl a bo a ©•S 2 3 3 /yx c3 72 -4-> B 23 TJ 8 «3 8 3-^ 1 1 j —3 72 C 0 rt B -5 «^4 N •2rtQ 4 N3 0 fl Q re rt x a a 9 t« (fl a 0 X j a bo a O rt bp a - "a S' Q Z 0 V S TJ H a M .2 a o v o o TJ U V a? a c gJSo ^4 TJ S TJ g T V .2 JS MT5 rt T .2 TJ g rt k a rc JS'Pi B o - ES o a 44 fl c u2 u m W M g 0 fl fl bo fl co CL c 0 fl 5K -x cn a S bo fl a fl o X u fl O X o fl CL O o CM a bo a J) fl <6 ■s-Sgrtfcl® g 8 a g .s N Sit fl fl •*©'44 7» a X 4D G 0 fl fl c.S <3.0 O Z £-g X c o a a a a a o 4= G rt c Cv rt tn 4c- fl O o c’ TtJ W-S r fl - to bf. fl Lea 2 2 a z r b; ;- fl tn fl fl fl a *rt fl fl a s rt U 8 cs TJ 2 ti-h-ï «2.9 .2 S fl a x a rt Mt X ‘zr d n -^23 a 2 "a w a g s E - 2 3 <5 s> y o c kn fa m .h; 2 -v -c a k“- rt B X o 0 o fl 0 fl X o fl 44 t* 2tJ bo a 2 o a. fl 44 o -> - - CL CL-X^ 0 fl fl t£ s o w 0 s fl o j V 0 x -*-» (rt J* 32, o S3 a V v z rt Ï5 o 5 T) M O TJ 25 jt y s te -B 5 t rt 0 a CL 75 O P fl ”9 “’S 3 s. v a a -Ore ©03 v V E X fl 0 bo fa rt -G 0 cd fl V OU O o--3 o U* rt t> g cs ,-B a u jz 2 c£ 5 I— fl fl Lc 0 M^ J fl fl x J2 E rt tn X o fl o p fl fl X fl X X *- ^2 c o 73 2»S fl 'E z d n - 0 S3 0 1 Q. era -1» 2J <0 1 CD (1 I.B ■^Brt^^Scg^p .©3 p rt g ©_-£® :«sia!s-g;-e CO g~-B^ 3 b J 72 rt rt G {5 fl i fl i- s o 2 'S c toT-g.9 5 9.2 gS cn g .■S,-2.S£- a Ja' n Wo te-- o -a u .0 - 3 fc to a kE co is a re M cS g cd b.o o x v G - •r—rt •W 7; T! 4 .9 4 Q 84 •*-’ p fl ♦- - 71 C4 O rt fl fl bo z-C* fl 't? to fl X 0 rt O o k— fl 0 .SL 00^ x t, to^ X fl p -J fa X x fl a fl ’C -L V o N 0 jd v *O X fl - L k - •H' 0 - bojz fl box 0 .a CX-o fl fl -r, jf- o 0 a X 9 is - 4 o a y, 2 91 'S .0 2r 'resogfeS^wagvaS a w E S-C w M 3 X> a M-O tó M O W 4 a a -t cs u o TJ o Mjo fl X 0 8 a o o ja g o w o eft 1/ 8 W T a w tn a p fl Hr* P Xs <P hU rt - 0 - A O LU a tn ^4 rt -orëEi-gaS^^, fa 0 fl 0 rt X rt bO-ï 'x bo"Ö i fa _o fl 0 - fl fl bo’E'— c \5 .9 re 2 5 44 X 44 K bO E X a .X* rt fa a E 0 X o tn E - 8 4 5 «S' O TJ S 7; J A - s fa fl q 44 fl CM bO P 0 O fl X P~ 4? .•zp’cd fl .2 fl h« fa fa 72 X fl 3 -S «-g 2 s .0 b.0 44 C.X R -> u c fa, G .r-^72 0C.pflCL0X'’ntiAxrix g g.«£~TT-5 S o-E J; .2 m v .a 3 1 u L. 0 bo 0 rt fl 2-3^ v 5 J - b/>’E ■g a* a J v O X 0 CL O X G 23 a a a L u E a u o a - - o - -£ E m g *2 <-t 0 ^fl s O u 2 S» u •B J5 o Cj cd S d 3 Qi --B o ^26 a 5 .Ë0"® «00 t M O O w cs «5 w is o 0 *2 fl 0 w E e' u fa jg CS fa fl d Q o O x 7} a a fl fl a S-N jj O 5 O -> T! O N 3 I (ft -a «t 3 0 .9 H "3 B C J=> 2 -•’ S 83 n n -a -!R s 03 <u MJ=r «52’d u 3 L OS CS M M a 5 M-0 fl c x x s 2 fl e 4- a fl Q-X fl fl X E 4 u„ a^ O cïï rt fl X 0 _fl .J ’fl 2 c j 3' a a 5 3 -1-1 95 2 3 a 2 «H fa> 2 J fl 44 X G fl bo V Sc« ‘S -d 3u c - a 33 to cs a -Ï -B v a •X v U O S p r. p n ti u M cj a. l, .3,2 V® w "3- b ~w _-pB~ af S 2? l 5 .2 5B fe<. o 3 ^-*.2*- 3' -©'B* k.fa- 2 rri fl O fa< fa fl - - 5 btj 0-3 §4J 3 8 ti 2 to; 3 to o,g o fa„- T> b) O fl 00 ©•'-* 2 8 T3 C3 8 fa p te -43 3 ■-£ ïWW'^ïf: .2'BcS.TI <i^'S.2 boiw ©i fl fl X X 0 t 0 bo G C n v s - V .9 cd fa 05 o P faS o o co c co o.? J 8 ©’-S' |cg M ■S3© £.2 0 -fa g-^ rt 75^ «fa S‘g t's^shil-s^a .ïlö ^.ts^.S53®”^45©^ 3 ©Mog 3" T^.2,2 o - a 3 3 p 3.-s %-S s- °2a P o to fco.2 -3 r-^L®^5 tDg©^^ M •X 3 O -, TJ TJ 3 O ■to -B E S 2 fa Q er rt 0 fl cd “'re S ato: rt- cs p p to br© d N l d o ,rH örd o >..2 gSx^^QDfl^.S Jlfrfa fl X <fl --J X fafl^^pfl^^OTïP o g fa fa -2 CO gjto'P’^1 3 3 1 a to U 325 4J P 3 to c t: o J 2X8 g 3 9to4to-<B43aP3O3- ^oa^^w©^to< 04 8 a jo g g o-2 °c©^ fe’B N to 8.2-S>“^= M-ti g-g >»’£-§ - p tr^ fl c3 (fa ■8, M o’ 4cJ to.® B B ©=5 a ":^s s-ao©.-p^ ^4 fa S-S Jïtojz; ©W !S ’©a, ög-B-^BjSöP^Sgkk ’-"Q jp tVw-to© to-§ g 3'8 B-B to._ B -0-3^5 to25S p -. to o o 3 dw ^to gS-g ©-s ©to l-S^s&a’ t’lSM'is U J TJ TJ E a T-Ï u o 04 *rt U rt U a '5 - 0 - 0 fl rdr* - o 44 c c O 5 rt L 0 X 4* fl 44 2 fl KA O fl G 3 0 tri r* to re E g fl p 44 g CL fl cn x G u X tn fl te-i E E 5 N JQ S T j; a ®v2 2,0 &-B g tz>8 5 .2,^-6 p X fl 2 X o w- m-b o Q o p x 4; L< rt bts 44 0 A fe-B a^ bo X 0 X t? - a-EH a o u. re z 8-8 o-° 8^0 3>o«-J'c’«B' a a -S a - <U 1> rt J? p J5? - _N! T5 Oort'S to *4> O m to m -B a 5 TJ s 8 fl fl M fa» X X rt Q* fl bo 0 fl rt n <u X 0 A bo rt 0 2 fl p 3 .2 JB o S m S J! O s - rt J- o —.3 0 3 OO' £.3 TJ 9 S?- fl 41 0 0 P 44 ‘V 0 bz fl fl x 8 3 .2 M E W totMNap"wtZ;a,--rtn!Cc - X S -5 to to) ‘5 B a TotiOcJ', J-catoguO.Pre o 2: K tj -B C W c v. o c ■J - a 3 W J^ a •- c a*. *i O -o V fa -1 gc>a«52 0 A - /-v fa G 5 X pd - 0 ï.uicStt.. e" s -* to 0 'r'\©Z^ï3^^ülu^-jc -O s.-p^-gTjgi,© v St 3 W .2 o g M -n a TJ 3 -® 0*2 p '2'Sea pto $fa O Pm b-p ^-5 ®<2ig23 4—'tfa.tg - *g 0 B 3 w "2 3 M 3 fa p o .fa Q 'i' X fa S Wtol g 05 21 fa - slO s h bo rzr» 0 N fl 0 E u •w P t M to 24 -g g fl s *u T fa 4^ O - 0 0 0 0 cd 0 fl 0 bo 0 fl rt rt 75 r a bo a o fl M fl fa fl cn rt fa ci 0 fl fl 0 fl X x o 'fl fl fl fl rt K' rt fl X fl fl G 0 u fl 0 43 rt rt TJ 0 fl bo fl q H a fl fl V toL 44 *X 3 3 re 3 fa N M o 0 rt u O CQ fl rt 44 fl X fa 0 fl N fl bO O g 3 «1 b N TJ 3 re a M «3 V u w 3 ce E 0 2 b mW E W n re o 3 0 T - CuQ^ M fl r* fl M u fl 0 E Vi p X 0 U bo fa* 1 rt -J 0 44 X 4d +j cn fl fl cd a X N bo-o o-_ 0 rt 72 2 rt cd «■s E 44 "fl fl rt 4^ 0 fl ’fl 'Z J o X X o fl rt 4£ 42 L 1 M" V -s ’S' 3 24 U 24 W rt E M re 3 a <11 -fa fa fl rt w cn rt to a s E rt fl 0 fl CL^ E^^ o Ï5 A n P^ 41 fl x »- fl fl a X rt fl x 44 o 0 fl fa O ry) u £24 g .2 3 S3 rë rtrtTj^OXCX P 0 fl 0 G G -■ fl 2 eW .2 re a P fl Qu a 5 75 fl fl <u 0 fl fl rtf rt Cvl 3 c\ Qre^ c- g fl fl -r rt *- fl fa fa p •x Lto 9 P a c. i B 3 W g 5 »t J CO E to u bnT« MP V-B a CS .2 O N «1 c x o G fl E Q fl a ^44 rt -c fl G fl fl 0 fl CL 0 Q p Q x tn fl 3^ fl hf, ^*0 gr fl to .9 tn fa bo rt x rt E 3 toO 8 s to fl> fl rt ro N N N CM fl X •2 a -B 2 2 bo "B S TJ Q :B’ fl rt -pg 44 2 A P A 1 A fl 0 fl bO 0 tn --O A 3 x fl •m N Q X cn E «re 0 -Q 44 -*’0^43 o a bo a X 0 «ijco - tJ^ a 2 .2 JB 3 v 23 2 i .2, a a A fl 7) o fa fa fl 2 y. cn J -’ a 0 A C X far X f 1 g to m 9 0 3 V 3 w 3 «5 X! 1 u c 3 2 0 E -3 d Q-."fl °3“ 3 S V bo_c fl fa -- 7? G fl A fl fa fl X fa fa fa 0 <o§ o o O V O 3 tf-C S 3 u *53 ’3 r 3 o 44 *fl LUJ s g S «-B J .p M E S to-B 3 8 h„ to 8 2 p J'4' M A m fl Q A -- fl A fl jL X bo a o fl fl •n 44 fa te B u j 40 tO fl E£ V - -5 w o u S rt g cd *u u 2 5 M r 1 TJ -o cn -± m tT .to - E X 0 P" fl fl fa Si -2 tn ,g cn fl 4si fl -d 8 g a - B> 2 3 to 3 J=> CL rt 0 X - fl .X, fl 0 U A O g fa X a a 0 A O 4d bo 43 44 fa 72 o E "rt t; w’ m J!=7i fa r—X m r< .-m £0 co 3 O rt x bo M t> ‘P fl A 0 rt X a x A A X 3 hr Z Q fa o a <u T TJ A X a X X A fl 43 fl X Q- rt a‘ X a A X $5 to s 4 - fl X A fl X fl r a fa B a 3 x> e w tore -2 to Si re -3 cn *j j .3 TJ fa d -to re “3 *8 -, 5 to-B 9 O 3 ’g o 0 o fa 0 X A f fa A X a ’rt 2 2 él y rt fl G44^ A 'A O CL A 2 -E12 JO B E K O B - I fa- to -B 0 iT .fa X p fl fl cl a Oto O rt 2 44 a a a fl 0 o CL fl X a a x <u X a rt 5 -. xi O re W 59 M 3 .e5 <si re s: r7 W Q W.« -3 re ’fa* fa 43 x n I C fl fa fl jzt-o -tf to u A bo p a a 43 a 3 CLX ISP» h* V C -B 3 3 •fa rt fl fl CL rt t*3 o fa a W ■-1’ a E g A O G X A 75 X A - - A fl A X A C 43 fl fa- fl fa X A s 3 O 8-8 cn :cr> - <u re re &TJU5.2tJX! 0^4 p> 5 tra j n 3 d E ©.P M i N S 2 9; a to o ©2 C. re a m re V 3 mt; to 31 re to -© P 24 TJ g 5 O U 6 a a x x .E a E 0 8 S x r? c E cn a24 a -5: a .-S’ a Z fa OOflrt3O0O44a5o3 gflHfaOffifgOO fare fa r* rtf LP 43 ’■"re rd MN ©2^> rt _Q V X o 0 O fi 43 T) S to 44 C c, 3 •- o 54 0 rt A 2 A 4C «0 y ot 3is 8 -B S 2s &re 2 43 g o E p .9 a re o 3 3 _u 3 fl fl .25-° re. TJ ■•b.9 Sto i 2 g g fl bo. a O O 43 rt cd fl ■fa -fa O fl A g rt rt X a.9 co 00 x 2 3 3 M C re TJ 0 3 TJ t£ !±i fl fl X 43 rt to -g G A fl bo fa S2-5O rt 0 .3L X 0 0 A rt 7) G HI G g A C X -rt fa CuX T ’5 S o D- i-i a fa o G -‘S' X fl .0^ rt *- ’ftf ©NtfOSja©-. BO re g S TJ ©05 B> 7? tj. 2 a'tS E m 9 2^-5 o <1J o 2 jo 2 q to to g to 43 75 f) rt rt a 4ü _fa 75 rt X 0 X X rfa fl -- a cn bo a 2 c* 4 c •s^-O j l.§ X 44 20 n o£,cn 2 J3 tu l£ o X X X G a fl jd 73 a o E 1. 0. re rt U E.t-5^ 52 3 T 3 c Ï.B 3 -« U 3 O rt 5 T 3 4 o G 2 fl X S3 P A X a a O O fl fl fl a w a p - O 43 J -B 5 re*S 3 M mH fl 3 - H x A x a a P a n fa s s ri 11s S8*srsh ■to 'S1/, 're 2 o a. fl UM - rr^t fl fa C ifi1 3 to V JO 2' cn iTJ-«T=^ g~ - fl 43 C fl fl V I X bo r .fl c 43 a X 0 rt fl fl a a A :g» O u. X fl H 4^ cn fl on 75 rt X CL L 43 X a cd a m O E "2 5 J4 o y 2 re 5 0 3 rewS2« m2 3 .9 g re a 2 ré to N O fa v a J S X M y fl 2 b J4 J5 a a a ,u W -M V3 a a rt rt E X *A w M re CS q b,? W to .to 9 pi -K 2 527’ reQ a •- fi“-80.9 fl X a x 2* O A A - bo u 43 0 fl 23 u G - A a nj a a o’ tn a fl a? fl thO 2Ü X ’g 0 A fl X k 6-i 2 g h< x T3 fl J fl fl fl **S5iO3«au .2o,2t5°^'uo j*© to -5 ,re re O -6 .2 - cs cn a JS 53 Cd o r->, ^2 0 00 V CO ■- - £2 cd G ‘73 ,r> Xt fl 24 A g -o tn o 5£ o 24 rt NJ 24 o o ns 2 o 2 2 O fa fl fa - Ac xe A A a c 0 tf* bo o 43 S fl 0 A O 3 a o ^3 fa a n E ’a 43 0 a rt gs x .A O a a a 24 fl O 24 a o 2^ re. 9 y m _a Jp X TJ rs 55 fi '5 O M M 8 hr.-fa *4 fa «j fa -to a -a ’- X 44 - c 75 'o _-x a -fa -wT -B-5®^^ '2 d <3j M fa -SS-c E e- 2? o bo ky< O 72 Q L tO reS aS ®=l re ^-B.B j ■^■2' j 2s 2 d 0 O ■S'?,*-” M <D 1 ce a a a A Q X X X a W 75 fl tn u O X c: M S N M J J fl 0 fl "CL *T3 it A rt fl «t-j A -4 2 8 re g «.^Jn^tl>«-B©«^ cs cn w "o E tj o o <s m TJ J4 44 9 9 P o h 3 n JJ .“2 a re* ct N <2 Ü---C cs 2 S 57 TJ C x 1* A -G fl •Q bo> a CO fa .X. K> 4-t -fa* fl .H,^ a o *77* cTJ> *fl 44 ©©Z* ©arere. fl s-° tf -5 -rere fl VS 9 T3 M 3 X fi bd s Q O tj w T 73 fi a cs '3 M 5 -n re to BJ i tn vs V) Q fl 0 bo si H rt J a cS I - re—111 ©Ocscfito X> y c: j a fi cs M re a tn a a tj 2 0.2 o Kr> ’fa* tri fa be ctf fa fl fl -fa* fa p 1 to 1 cn cn o 2 P? rt 0 cs cS fi 3 A 4J bo 4i C box r. fa u A X X 7? X A 8 B 2 fl 3 3 -o 5 B M 9 Hag rt O q E c i 8 5- re ,J OS fl x 0 72 rt 0 ■*-• fl fl P Q X fa L _4 -fa jJ -8 -5 CS tj 'C 3 T to -3 dj re C A -15 fa X P 9 b0:j7* fl *2P a O X - - 'o - bo o rt tn X A^X fl fl A a 2d 0 c2 fl O 42 fa 0 bo"-* o .2, M 2 B? re O il fa 4-> J fl fl - X 3 S 2 fi *1 lu m *to..(i 0 a n fa* u fl -b K* U 43 3 BXJ 3 Od5 y 5 J» 2 B JS bf K 3 9-4 2 N^i 1 r n ■?O -BJ j5 w 3 9. 5 .2, n 3 re re b .0 .2 8 cn -to a re O fe §-S~~ cflnX-r^CL O <A pc-g 7- >.c - S73 - B -re CJJ co 3 2 E^.E c3 fejfi ©-to.® 8 b£ s E4 c2 ot4'Z M’S fi 9 O 24 cn E s 71 G

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 9