ft’ r- Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten P No. 20 o s To. rt 3 o z o O 3 Cfi 5 z 0 g O U 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 1 ff i 2. a 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Fryske Brief XV1I1. BONNENLIJST geldig van 11 t.e.m. 24 November ‘45 135 t.e.m. 141 800 gram brood 142, 143 200 gram bloem 1 68ste Jaargang PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND PLAATSELIJK NIEUWS geschikt acht FRISO. INGEZONDEN J. de Vries, A. Visser en J. Smith. Plaatst Uw familieberichten Als bestuursleden van de alhier opgerichte damclub zijn gekozen de Verschijnt eenmaal per week rc 3 to a r* O 01 V 5 C fï S Q. n CO O 2 Z rn z tz H n o. x< Si 3 K) Oo O o 3 O 7~ 3 3 n 3 3 O -I 01 CD c -I m X o WORKUM, Nov. 1945. Uit 31 sol licitanten werd benoemd tot secretaris van het Waterschap ,.Westergo’s IJssel meerdijken” onze stadgenoot de heer J. D. de Jager. Benoemd tot klerk ter secretarie alhier de heer H. Drost te Koudum, thans volontair ter secretarie der ge meente H.O.N. KOUDUM. Voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Alkmaar heeft ds G, van Leeuwen alhier bedankt. Zondag 11 November Workum (R.-K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. van Veen. Nam. 2.30 uur ds G. van Leeuwen van Koudum. Woensdagavond 7.30 uur ds J. van Veen. Dankstond. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur dsG.de Groot. (Geref.) Voorm. 9 uur Leesdienst. Nam. 7 uur ds A. J. van Djjk van Koudum. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Dienst. Nam. 2.30 uur ds P. Broer van Warns. Dinsdagavond 8 uur Bidstond. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur: ds J. van Veen. Woensdagmiddag 1.30 uur ds J. van Veen. Dankstond. Ferwoude (Herv.) Nam. 1.30 uur ds Mole naar van Idsegahuizen. Gaast (Herv.) Geen Dienst. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9 uur en Nam. 2 uur de heer Tietema van Zurich. (Doopsgez.) Nam. 2 uur da Treffers (Geref.) Voorm. 9.30 uur en Nam. 2 uur Leesdienst. Koudum (Doopsgez.) Geen Dienst. D 11, D 12 400 gram brood Inzameling van kinderspeelgoed voor de geteisterde gebieden. Ons bereikte uit de zoo zwaar ge troffen Betuwe het verzoek kinderspeel goed in te zamelen en te zenden naar de geteisterde gebieden van de Betuwe. Met St. Nicolaas of met Kertsmis kan dan eenige vreugde worden gebracht bij die kleintjes die toch reeds zoo veel moeten missen. Wij voldoen gaarne aan dit verzoek. Hoewel wij na de langdurige oorlog ook niet veel heb ben toch willen wij gaarne van wat ons overbleef iets afstaan aan die kinderen, die niets meer hebben. Hoe nuttig is het dat de kleintjes wat krijgen om mee te spelen. U weet uit eigen ervaring wat het beteekent, wanneer een kind rustig kan spelen. Ze zijn er dan volkomen in. En wat zien wij als ze niets te spelen hebben. Ze gaan slenteren door de in puin iggende straten. Ge weet genoeg. Ge wilt ons gaarne helpen. Zaterdag 17 November tusschen 10 en 12 uur zal er gelegenheid bestaan Uw speelgoedstukje af te dragen in een lokaal van de openbare school. Een of twee van de commissie-leden zal daartoe aanwezig zijn. Vergeet dit ver zoek niet. Het is een lichtstraal in het leven der kinderen. De N.V.H.H.A.R.K commissie te Workum. W1TMARSUM. Het is dit jaar 4 eeuwen geleden, dat Menno Siemons, destijds abt aan dezelfde orde, waar onder thans klooster en parochie hun arbeid verrichten, zijn ambt vaarwel zegde en een nieuwe leer predikte, waaruit zich de Doopsgezinden ont wikkelden. Na een afwezigheid van ruim 51/, jaar keert uit Engeland terug onze stadgenoot de heer Sj. Bouwman, ge zagvoerder M. S. Reiger. In 1940 ver trokken uit Zeeland, heeft hij al die jaren voor de zaak der geallieerden gevaren. Workum mag trotsch zijn op die mannen, waarvan alleen voor de scheepvaart vier uit onze plaats af komstig zijn en wel de heeren F. Vlas, H. Groenhof. J. Groenhof en Sj. Bouw man, die allen wonder boven wonder gespaard zijn gebleven. Ds van Drooge predikant der Doopsgez. Gem. MakkumPingjum Witmarsum heeft het beroep naar Haren (Gr.) aanvaard. u dc bevrijding eenmaal een i is het niet verwonderlijk, u de grote gemeenschappelijke vernietigd is, spreekt het wel d it wij ons onze verschillen MAKKUM. Beroepen bij de Ned. Herv. Gem. alhier ds H. P. Huisman te Reitsum. Eenheid, Eendracht en Samenwerking Het is opmeikelijk, dat het woord eenhe d, d tijdens de bezetting zo vaak werd gebruikt om de gewenste gemeenschappelijke houding van het Nederlandse volk tegenover de bezet- ti g aan te duiden, steeds minder voor komt nu dbevrijding eenmaal feit is I’oci - w i ilt vijand If, dat wij ons onze verschillen duidelijker bewust worden. Slechts ivoor de oorlog geen geestelijk hoogstens een belangenge- productie, betere kwaliteit, en betere sociale toestanden. Op deze wijze zal de tuinbouw zich niet alleen herstellen, maar ook uitbreiden. De Nederlandsche Tuinbouw aa den oorlog. Radiorede van Ir. A. W. van de Plassche. De tuinbouw omvat niet alleen de teelt van groenten en fruit maar ook die van bloembollen, bloemen en hoo rnen. Beide categorieën kunnen, de een voor de voeding, de ander voor de veraangenaming van het leven niet gemist worden. Naast het binnenlandsch belang vau den tuinbouw staat dat van den export, die voor den oorlog onze producten over de geheele wereld ver spreidde. Het spreekt bijna vanzelf, dat de oorlog zijn invloed ook op den tuinbouw heeft doen gelden de voor naamste gebieden in Walcheren, Venlo, Lent, de Betuwe en Noord-Limburg zijn zwaar getroffen, mede door het aanleggen van fortificaties, vliegvelden en dergelijke. Naast deze directe schade is er nog een grootere, ontstaan door gebrek aan meststoffen, ziektebestrij- dingsmiddelen en werktuigen, waarbij tenslotte nog komt het tekort aan arbeidskrachten. p deze wijze, dat de Nederlandse eging de eendracht wil bevor- .sen die groepen, die het in de ho f p'i ten van de Nederlandse poli-1 zj:n tiek eeus zijn voor een program van|en herstel en vernieuwing. Uit een dergelijke eendracht ontstaat de macht, die niet op geweld maar op innerlijke overtuigingskracht berust en die op den duur beter tegen de stor men van de tijd bestand is, dan welke andere macht ook. Door dit alles is de kwaliteit van onze producten achteruit en de export verloren gegaan. Men is Holland ech ter niet vergetener is reeds contact tot stand gekomen tusschen onze ex porteurs en buitenlandsche afnemers. De producten van den tuinbouw leenen zich bij uitstek voor export, zoodat I het zeer belangrijk is de productie in i vroegeren omvang te herstellen indien mogelijk sterker te ontwik kelen. Als factoren die hierop van invloed zijn, kunnen genoemd worden het tempo van herstel van de getrof fen gebieden, de beschikking over meststoffen en andere hulpmiddelen en de verhoudingen op de arbeidsmarkt. Naast hetgeen verloren is gegaan» is er toch veel behouden gebleven, nl. dat de behoefte aan de producten van den tuinbouw onverminderd is. Uit een en ander blijkt, dat vele omstandigheden veranderd zijn, het geen tot het gevolg heeft, daf wij in de toekomst anders en minder conser vatief moeten werken, vooral in ver band met het herstel van onzen export. Een technisch en economisch verant woord product zij ons streven. Hierbij moet men er voor waken, dat de toe stand van voor den oorlog niet weer keert. Toen werd er voor lagen prijs afgeleverd, maar was regeeringssteun noodig om den tuinbouw voor de grootste armoede te bewarenwij moeten nu tot een beteren opzet van het geheel komen. Om een juiste be drijfseconomie te bereiken en om het aanbrengen van technische verbeterin gen mogelijk te maken, moet zeer veel aandacht worden geschonken aan de vergrooting van algemeene ontwikke ling en vakkennis van ondernemer en arbeider. Hiervan is alles te verwach- J rT ya Crq 2. 5? r lig •I 3 j 3 O 5 off r n t B w X ’•o q 2 r 3 1 O w ■V J rt b O schappelijke bevrijding wust heeft gelaten, gezamenlijk voor een gestreden en niemand, die 2 Nov. Hedenavond vergaderde de Zangver. >T.A.V.E.N.U.<. Met het bestuursvoorstel om den heer G. Kas persma alhier, als dirigent te benoemen konden alle leden zeer goed accoord gaan. Verder werd besloten om de zangrepetities serieus ter hand te nemen, terwijl een ledenwerfcampagne gevoerd zal worden. Wij wensen >T.A.V.E.N.U.« veel succes met haar voornemen en ver trouwen dat zij onder de bekwame leiding van den heer Kaspersma spoe dig haar prestaties zal laten hooren. Voetbal. 5 Nov. Op een moeilijk bespeel baar terrein vond Zaterdag j.I. de belangrijke wedstrijd Workum— Stavo ren plaats. Kort na den aan vang maakte rechtsbuiten van Wieren een zeer fraai doelpunt. Spoedig echter toonde mid denvoor Groenhof van Stavoren zich een speler van klasse, door op handige wijze de stand op 11 te brengen. Van Wieren zorgde er echter voor dat Workum andermaal de leiding nam. Fel kwam Stavoren nu opzetten, waarbij vooral het goede spel van de voorhoede opviel en de gelijkmaker dan ook niet uitblijven kon. Toen kort hierop de rechtsback van Stavoren blijkbaar meer voor handbal dan voor voetbal gevoelde, bezorgde dit tragische oogenblik voor genoemden speler Wor kum door een strafschop, op de juiste wijze door Slootjes genomen, opnieuw de leiding 32. Na de rust waren het vrijwel geregeld de gasten die in den aanval waren en zich beslist de meerdere toonden, doch dit overwicht slechts in één doelpunt uitdrukten. Eindstand 33. Met dezelfde stand eindigde de te Warns gespeelde wedstrijd De Valken H.V.C. Heeg, terwijl HielpenOever- zwaluwen Koudum een 40 overwin ning voor de Hindeloopers opleverde. 153, 154 2 kg aardappelen B 11, B 12 B 13 1 kg aardappelen A 14 2 liter melk B 14, C 14 3‘/2 liter melk yn to (krijen, under musikale lieding fan ’e Hear Hooghiemstra. Ek wiisde de foars. yn syn iepeningswird op hwat briefskriuwer yn ’e „Friso” lang- lêsten foarstie hoe moai as it wêze soe as de krite alle lju ris under har dak naem. Wolnou, dit is in joun foar allegearre. Hjirnei waerd troch de 2e skriuwer de Notulen foarlêzen fan ’e foariche gearkomste. It sjongen waerd ynset meiIt Heitelan. Dit wier frij goed bikend koe men wol merkbite. Minder goed bikend wiene >War dy< fan Fedde Skurer, dat sa tige moai is, foaralek foar in mingd Sjongkoar. It minder bikende>Êala fria Fresena» hwat bitsjutHet >Edele frije Frysland» en >Frysk bloed, tsjuch op!< (Öare wurden en oare wize as »’t Frysk Folkslietc). Dizze stikken moasten faker rippeteart wurde. Master wist er lykwols mei om to springen. Hy liet earst de froulju sjonge, en dan de manlju en dan meiinoar. In aer- dichheit helle d’er üt do ’t er in stik of hwat froulju der üt pikte om op it platfoarm to kommen, en it allinneto sjongen. Minder waerd it, do ’t er dit folgje liet troch in stik of hwat manlju, dy ’t lykwols >It feintsje fan Menaem dêr tige moai foarsongen. Fansêls koene we de hiele joun net sjonge, mar der wier for goede ófwisseling soarge. Jiffer Trijntje v. d. Meer en Jiffer Sj. Oppehoek balden elts in moaije foardracht en it petearke fan Berend en Willemke (B. en W.) spile troch Willy Wiersma en Wiepy de Boer en de biwaerskoallejuffrouw Griet Wiersma, foei der tige yn. As er efkes skoft balden waerd, sparge de Hear A Westerhuis wol foar in fleurig stik mesyk. It ien mei it oar is dan ek in tige moaije joun west, en aid en jong, sy balden ’t aerdich oan ’e gong. It roun al nei oalef ure, do ’t de foarsitter miende d’er in punt efter sette to moatten. Hy wiisde noch op it wolslagjen fan dizze joun en sei ta, dat it bistjür plan hie, om noch ien of misskien twa sokke jounen halde to sillen. Teffens die er meidieling dat de gearkomsten fan ’e krite om ’e 14 dagen balden wurde op Woansdei- tojoun yn „Ons gebouw". Oer 4 wiken sil der in foardrachtenkriich halden wurde, fan ’e leden ünderelkoar wer’t pryskes oan foarboun wurde. Dêr sil dan ek foar safier de romte it talit frije tagong wêze De meiwirkers oan dizze joun waerden bitanke, en nei it sjongen fen „Jounsang” Gez. 180l gong de 2e skriuwer P. v. d. Tuin üs foar yn tankbea. Inkelde nije leden lieten har foart- daliks nei ófrin ynskriuwe, sadat it ledental op de 150 tagiet. In kearmanich efter elkoar, haw ik, it iene en oar skreaun oer üs aide toerklokken, (dy’t spitich genoch, oan ’t nou ta, noch net boppe wetter binne.) En ik miende grif, dat ik alles hwat deroer to skriuwen wie, byenoar fandele hie. Hwat ik derta net öf- en neisneupt ha, stekt net sa lyk. Ik wie seis, ja dat is earlik wier, best tofreden oer hwat ik foun. Mar nou blykt it dat ik de hiele ikker dochs net öfswyle ha, hwant der is yn in forgetten hoekje, hwat lizzen bleaun, hwat wichtich genoch is om er hwat oer to sizzen. Neffens ik yn it foarste stik skreau, soe de lytse klok, getten wêze yn 1706. Dit jier stiet ek yn „De geschie denis van de stad Workum”. Mar nou in deimanich lyn, krige ik in stik ünder ’e eagen, skreaun troch üs, sa jong forstoarne Boargemaster Wa- genaar. Selden hat Warkum in Boargemaster hawn, dy 't sa ’n bulte mei üs stêd op hie en safolle war dien hat om Warkum foarüt to bringen. Hy hat hiel hwat oer üs stêd skreaun en dat hy de aide klokken deryn net forgetten hat, lit him wol tinke. Hwat de greate klok oanbilanget, skriuwt hy wol frijwhet itselde, as yn it hjir boppe neamde boek stiet, mar mei de lytse klok stiet de sack al efkes oars. Hy skriuwt dit: „De-kleine klok in 1616 vergoten, draagt behalve het stadswapen tot opschrift: „Anno 1616. In Aprillus Sonder Verdrieten, Dede die stadt Workum'Mij Vergieten, Door Hendrick Wegewart Op Dat Pas Doen lek Jar Toe Voren Vergoeten Wast.” Ik nim foartdaliks oan, dat it is, sa ’t it hjir stiet, hwant Boargem. Workum Van 1 t.e.m. 7 November 1945. GeborenAnne zv Hajjte Wouda en Dieuwke Boersma. Gehuwd: Jan Kortlever, 23 jrteKoudum en Hinke Tjerkstra, 19 jr te Workum. Overleden: Geene. Woansdeitojoun. De Fryske folks- sjongjoun is foar de Krite „Warkum” fan it Kr. Fr. Seiskip in great sukses west. In greate kliber folk wie opkom- men, sadat „Ons Gebouw” alhiel biset wie. Om 8 üre iepene de foarsitter mas ter Terpstra dizze bijienkomst mei sjonge to litten Ps. 65 vers 1, lies Ps. 150 foar, en gong üs foar yn gebet. Nei in tige hert’lik wolkom hjitten to hawwen, fortelde er üs, hwat it doel fan dizze joun wie, nl om biwent to reitsjen mei de eigen, moaije Fryske klanken fan it fryske liet. In folk dat net sjonge kin is gjin folk, hee«r“fh.\‘^sen“ F? Vo A'lzanT w" mar in folk dat wol sjongt dat libbet- - -- ek. Dêrby binne de wizen fan sommige lieten net al to goed bikend. Dizze WARNS. Koartlyn is hjir in Fryske Rounte oprjuchte. Bistjürsleden binne J. Schouwstra, P. D. de Vries, S. Tj, Dijkstra, Jetske de Boer en Rimke Huitema. ons volk onbej dat to skriuwen. Hwer habbe hja dat nou dochs wei? Hwa yn Warkum Wij hebben kat dat dy man wys makke? Ja, Ja, sa is it! En ik wie al lang fan doel zaak geleden enj west, om der ris hwat fan to sizzen, mar dan tocht ik ek wer, eijiou lit daaraan heeft deel gehad zal dat licht ve?L Daarom wordt er veel gesproken overt samenwerking: van partijen, van vak centrales, van centrale organisaties, van nationale verenigingen. Maar „samenwerking” is een woord, dat tot veel en tot weinig kan verbinden Voor de oorlog werd er ook samenge werkt op allerlei terrein, maar het resultaat was, achteraf beschouwd, zeer weinig bevredigend, De organisatorische vorm, die bepleit wordt is de federatie, die samenwerking toelaat op de ter reinen, die men voor samenwerking geschikt acht en die toelaat elke zaak, die men niet gemeenschappelijk wenst te doen, buiten het terrein der samen werking te houden. De overgrote meerderheid van ons volk wil meer het heeft geen bezwaar tegen de verscheidenheid, waar deze op geestelijk terrein gewenst is, maar het komt in opstand tegen het vast houden aan oude vormen, wanneer de eigenlijke grond daarvoor is weggeval len het wil meer dan het tot weinig verbindende slagwoord „samen werking”. Het wil, wat in deze tijd noodig is eendracht. 1 Eendracht om aan de ge weldtge moeilijkheden, waarvoor ons volk geestelijk en stoffelijk staat, het hoofd te kunnen bieden en daarmede de bereidheid om van eigen belangen en eigen stokpaardjes afstand te doen. Eendracht is een eis, die gesteld wordt aan de samenwerking, waaraan men zich maar niet zo kan onttrekken. Eendracht eist eenheid in het nodige, ook al kan zij verscheidenheid in het b'jkom-tige toelaten. Eendracht vraagt om een gemeen schappelijk standpunt in een aantal hoofdzaken, waardoor een basis V’n vertrouwen is gegeven, die het opgeven van eigen machtsposities voor gemeen- schippïltjke bestuursorganen toelaat Het is Vólks! deren vanzt weer zij. d tehui meenschap hadden, of die door de vertegenwoordigers van het geestelijk tehuis sterk zijn teleurgesteld, lopen nog achter de eenheidsleuze aan, een deel van de jeugd, een deel van de vakbeweging. Maar de bewegingen opt «ei.ei lenheid zullen niets meer blijken Wagenaar, wie foral yn dit soarte fan dingen, in tige sekure baes. Lit us e z n d.n ee» nieuwe ""te ’aast nou in spelde by stekke en tjirders rèstich Mwachteje oan de de., zijn dat üg klokken wer ^,5 komme. andere groepen. E11 nou in oar forhaei. As men sa lyk as ik, graech ris neisneupt Bonkaarten KD, KE 512. 235, 236 800 gram brood 237, 238 200 gram bloem 250 gram rijst of kindermeel 1 rantsoen gebak 70 gram beschuit 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine 200 gram kaas 100 gram chocolade of suikerw. 6 liter melk 150 gram vleesch lj<g aardappelen E 11 250 gram rijst of kindermeel Tabakskaart Q 413. 05, 06 2 rantsoenen tabaksartikelen Bonkaarten KA, KB, KC 512. 123 1 doosje lucifers 1 rantsoen gebak 70 gram beschuit 400 gram suiker 125 gram boter 250 gram margarine 125 gram margarine 200 gram kaas 100 gram chocolade of suikerw. 150 gram vleesch 400 gram brood dat üs klokken wer thüs komme. En nou in oar forhael. As men sa lyk as ik, graech ris neisneupt Toch s het met waar, dat de ge-(; ^wat def ga foar en nei oer Warkum skreaun is en skreaun wurdt dan meenschappelijke druk en de gemeen tink ik wojrjs by my seis: Ho komme de minsken der nou dochs by om hebben) hat dat dy man wys makke? Ja, Ja, sa is jt! En jk wie,al lang fan doel mar rïnne"’hwat kin my det ek skele, lit ik de minsken mar net wizer 'rieten I meitsje. In pear brieven dy ’t ik al schreaun hie, en al by Gaastra wiene, haw ik forskuorre litten. Hwant net wier, fen hwat net is, komt ek gjin praet tan. Safier wie ik dan en earlik ik hie er frede mei, oan joun ta. Ik krige een boekje yn ’e hannen, mei hwat oer Warkum er yn fensels, mar hwat der yn stiet noasket my net to bést. Nou is ’t üt, sei ik yn my seis. Ik gau in stikje potlead socht, (hwent dat moat hjir by üzes altyd opsocht wurde. Of it wiif hat it brükt foar de bonnen, of ien fan de bern hat er mei dwaende west) en sa rekke ik oan ’t skriuwen. It is net myn doel om hjir alles oer to nimmen hwat ik léze nha, ek gjin nammen fan boeken en skriuwers, ik wol jimme allinne mar hwat freegje. Der geane wy dan. Is it jimme wol bikend, dat it yn Warkum de gewoante is, dat jongelju dy ’t har nei trouwen sette, dat dy in pear klompkes meitsje litte, mei beide nammen er yn? Dat dit de jonge man syn earste presintsje is oan syn wyfke Dat dizze klompkes fan stiengüd to Warkum makke wirde? De man dy ’t dat skriuwt, fynt it spitich dat it gjin houtene klompen binne, hwant dan soe men se brüke kinne. Wisten jimme fan dizze gewoante, lêzers? Nou ik net hear, ik bin derom mar danich bliid, dat ik it nou seis lézen haw. Yn de brief fan nije wike een oar getal. Zaterdag 10 November 1945 Verantwoordelijk voor de geheele inhoud B. GAASTRA, D 36, Workum Uitgave vanFa. T. GAASTRA Bz te Workum - Tel. 45

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1