v.v. TOM ROT I „Er zit schot in” KLEURWEDSTRIJD KAAS Chocolade en Suikerwerken BëEfïa Cursus Petroleum-Vergassers zeer zuinig in gebruik Zangrepetitie’s weer op Woensdag 14 Nov. a.s. van De Leesbibliotheek PTT H Hl I Johs. J. Dooper E Coöperatie Boerenleenbank Workum spreekt Donderdag 22 Nov. a.s. ’s avonds 8 uur in „DE WIJNBERG” te Workum opgeroepen ter Vergadering Asfalt - Carboleum Spijkers - Krammen Kruisbanden Hebbanden Stisrringen WORKUM” GESLOTEN D. DE RAPPER Advertentiën Dansinstituut H. de Vries M. WiersmaNauta A. WiersmaSikkes Muziekliefhebbers. n I NA bij Aangifte radio-ontvangtoestellen 1 BEDRIJFS-HORECA afdeeling F’ 1ESLA Alleen geopend voor ’t publiek Maandags, Woensdags, Vrijdags en Zaterdags ’s morgens van 9-12 uur Dinsdags- en Zaterdagsavonds geen zitting meer Friesche Mij. van Landbouw Uit voorraad H. P. NAUTA. begint met haar o e h r r s Zaterdagavond 10 November a.s. laatste opvoering der Sportrevue AFLOOP BAL Muziek L. Griek Entree f 2.— (belasting inbegrepen) HET BESTUUR Uitgeverij en engroshandei „VONDEL” In boekje dat eltse Fries hawwe moat Net twisken mar tusken is afwezig van Donderdag 15 t.e.m Donderdag 22 November. DISTRIBUTIEDIENST WORKUM KRING 013 omvattende de gemeenten Workum, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hindeloopen en Staveren Bijzondere arbeid. 4 H «I 4 Q GEMENGD NIEUWS 1 BULAMY BREEKT BAA'U n PE3F- spreekt de Alg. Secr. de heer F. A. PFEIFER, A L V Voor direkt of later flink meisje voor dag of dag en nacht. Mevr. SCHAAP, D 70, Workum. Te koop aangeboden 2 gaats huishoudkacbeltje 2 pits Electr.kookstel Inlichtingen bureau „FRISO”. Gevraagd een flink Meisje voor de Morgenuren. ZWOLSMAN, Workum. Degene die een verkeerde Vaars meegenomen heeft deze herfst van het strand te Wor kum wordt in z’n eigen belang verzocht deze voor Woensdag 14 Nov. om te ruilen by den Strandhoeder S. WIERSMA, Sluis te Workum. De Vaars is in linkervoorhoef gebrand T. H. In ruil aangeboden 1 paar z.g.a.n. damesschoenen m. 39 tegen wollen garen, inlichtingen bureau „FRISO”. RuilenKinderschoenen maat 27-28 voor 25-26 by D 94. Te koop aangeboden een mooie Barometer. Inl. aan het Bureau v.d. Blad. Edammer 40+ Nagelkaas 20+ Nagelkaas 40+ Voor Uw nieuwe Bonnen Ruime vooraad O PROEF van de Krite-Commissie Workum en Omstr.” 12 Nov. 13 Nov. 14 Nov. 15 Nov. 16 Nov. 19 Nov. 20 Nov. dat vrij 21 Nov. 22 Nov. 23 Nov. 26 Nov. 27 Nov. 28 Nov. Echte thee. Over enkele weken zal er thee de distributie gebracht worden, zooaat we met St. Nicolaas en Kerstmis geen surrogaat behoeven te drinken. ier 1945. Te ruilen een z. g. a. n. Kist met deksel, groot: 1 M. lang, 50 cM. breed en diep, tegen Kinderledikantje. J. POTMA, G 2, Workum. Distributiedienst Workum G. KASPERSMA, leider. N Ou in Concertzaal SCHAAF te Leeuwarden OnderwerpBlijft Bedrijfs-Horeca bestaan. Gelegenheid tot het stellen van vragen. BELANGRIJK BERICHT! Wij zijn er weer met „Delfia” Grondnoot- schilfers in de meng voeders voor 't Paard Ook in de mengvoe ders van ’t Varken en de Geit, zijn eiwitrijke stoffen bereid Aanbevelend, Noord D 111, Workum Dinsdag 13 November v.m. 10 uur in kennis van het Paard en Rund Minimum leeftijd van deelnemers 18 jaar Aangifte uiterlijk 17 Nov. bij den Secretaris E. U. DIJKSTRA DE KASSIER. - DELFT Langs dezen weg betuigen wy onzen hartelijken dank aan het Oranje-Comité te Wor kum voor de beloofde diploma’s van de Veldloop. EEN GROEP VELDLOOPERS. M. HYLKEMA en A. HYLKEMA—de Ridder betuigen hun hartelijke dank, mede namens wederzydsche familie, voor de zeer vele bewe zen van belangstelling voor en by hun Huweiyk ondervonden. Kloosterhaar, November 1945. Herv. Pastorie. In ruil aangeboden Egypt, linnen Windjack voor meisje v. 12 tot 14 jaar tegen 1 paar Klompen maat 25,26,27 of 28 en donkerbl. Mantel n. kw., bak- vischmaat tegen flink Wasch- stel of een autoped. Inlichtingen bureau dezer. Te koop of te huur gevraagd, een groot huis, of gebouw, geschikt hiervoor in te richten. By voorkeur te Koudum, Wor kum, Balk of Sneek. Aanvaarding na overleg. Brieven gemerkt N. B. aan D. DE JONG, Dagblad-agent, Warns. De Familie TJEBBES betuigt haar hartelijken dank voor de belangstelling en het medeleven by de byzetting van hareEcht- genoote en Moeder ondervonden. Warnsveld, 6 Nov. 1945. Mei greate blidens en tank oan God dogge wy to witten de berte fen üs Soan Anne H. WOUDA D. WOUDABoersma. Warkum, 5 Nov. 1945. Tevens gevraagd., 1 Smids-leerling 1 Halfwas 1 Volslagen knecht Leden van de Afdeeling Workum en Omstr. en belangstellenden in de her-oprichting dier Afdeeling, worden op Woensdag 14 November 1945 ’s morgens 9.30 uur in „De Wijnberg”, bij Bonnema te Workum. HET VOORLOOPIG BESTUUR. ceerde berichten genoemd. Waarschijnlijk worden 1 Januari af weer retourkaartje gegeven. Geen visa meer vereischt. Naar gemeld wordt zijn met ingang van 1 November geen visa meer ver eischt voor Nederlanders in het Bui tenland, die een bezoek aan Nederland willen brengen. Distributie van schoeisel. In het tijdvak van 115 November zullen in het geheele noorden des lands wederom bonnen voor beroeps en werkschoenen worden uitgereikt. Ook kan men orthopaedisch schoei sel en gewone schoenen op medisch attest aanvragen op dezelfde wijze als voorheen het geval was. Volgens geruchten zou er in Januari van het volgend jaar een bon van de gewone distributiekaart worden aange wezen vo.or het koopen van een paar schoenen. Het reizen wordt duurder. De reizigerstarieven der Ned. Spoor wegen zullen binnenkort herzien wor den. Hoe groot of de verhooging wordt en wanneer deze zal ingaan is nog niet bekend. Alle hieromtrent gepubli- worden voorbarig van af- Ook weer ontvangen Gevraagd aan de Chr. Bewaar school een 2e Onderwijzeres leeftyd boven 18 jaar by voor keur Geref. sollicitaties vóór 1 December a.s. R, F. Dï BOER, secr. Zangver. |jTiAIViENIUI 8 tot 11 uur en vervolgens ieder Vrijdagavond op de groote zaal van Hotel „De Wijnberg” Teneinde een goede bezet ting van de verschillende par tijen te verkrygen is toename van het ledental zeer gewenscht. Daartoe een dringende op roep aan alle Zanglustigen. HET BESTUUR. Minister-president over annexati In een persconferentie te Gronin. heeft minister Schermerhorn er gewezen, dat het annexatieprobleci'; geen Nederlandsch maar een inten tionaal probleem is. Van groot belang is niet, welke meening ik er daaromtrent op na houd aldus spr. maar welk standpunt bijv. Rusland in zal nemen. Zool; de internationale toestand zoo blijft als hij is, en er vrijwel op geen enkel punt overeenstemming is tusschen de groote mogendheden, kan Nederland moeilijk zijn houding inzake annexatie van Duitsch gebied bepalen en met positieve plannen komen, De nieuwe textielpunten. Van de textielkaait zijn de punten t.e.m. 15 geldig verklaard. Een lijst van te verkrijgen goederen met het aantal daarvoor benoodigde punten is bekend gemaakt, doch te uitgebreid om in ons blad te kunnen opnemen. De nije Fryske stavering. Lyk as men wit, is de Fiyske sta vering forienfaldige en de Friezen sille mei it skriuwen fan har eigen tael tonei safolle lést net mear ha as foar- hinne. Koartlyn hat de komtnisje, dy ’t de nije stavering fêststeld hat, de foaroaringen bikend makke. Yn oan- sluting dêrop is in boekje forskynd fan D. Nieuwenhuis en E. Wyga, dér ’t alle Fryske staveringsregels, sa ’t se nou wurden binne, yn opnommen binne. Dit boekje „Net twisken mar usken”, giet üt fan ’e lüden en wit- tenskiplike termen binne mijd, By alle regels hawwe de gearstallers moai hwat foarbylden jown en as it nedich wie, taljochtingen en opmerkingen. Der steane ek in stikmannich opjeften yn it boekje en men kin seis neigean oft men de nije stavering under de knibbel hat, hwant de anderten kin men efteryn fine. It boekje is dan ek tige gaedlik foar selsstudzje. It is fan bilang, dat alle Friezen de nije stavering yn koarte tiid leare en mei gauwens ek brüke en dit boekje, dat neisjoen istroch üs bikende taelman J. Hof, kin dér gans ta by drage. Bouke Kemker (v.h. J. D. de Jager) is gevestigd in het pand voor heen bewoond door mej. B. Syperda, Zuid C 21. Geopend: Woensdags van 2—5 en Zaterdags vanl6. OORLOGSWINTERPLAAT 1944/1945 1000 gulden aan geldprijzen en 5000 troostprijzen Wegens enorm succes met onze oorlogswinter plaat _1944/‘45 besloten wij tot een landelijk ge organiseerde Kleurwedstrijd voor jong en oud. Platen zijn verkrijgbaar bij den boekhandel a f 0.75 per stuk Inzendingen vóór 31 Dec. 1945 bij den Winkelier waar ze gekocht is. Uitslag wedstrijd na 15 Jan. ‘46 Amsterdam, Adm. de Ruijterweg 51 f i •J; ZIE RAAMBILJETTEN In düdlik en folslein oersjuch fan de Fryske stavering, sa’tdy nei de forienfaldiging wurden is Mei alle regels, foarbylden, taljoch tingen en opjeften (mei kaei) Gearstald fan D. NIEUWENHUIS en E. WYGA lieders f u it Ynstitüt Fryslfln” Neisjoen fan J. J. HOF, lid fan ’e Staveringskommisje Priis 9 stüren To krijen by GAASTRA’S BOEKHANNEL, Warkum per pond 77>/2 ct. 72’/a ct. 85 ct. bij P. VOGELZANG Centra Kruidenier Wegens Huwelijk is onze zaak vanaf Dinsdag 13 Nov. tot Woensdagmiddag 14 Nov. Fa. T. GAASTRA Bz. Workum Alleen spoeddrukwerk kan afgegeven worden bij J. Zoethout, Zuid F 3. Advertenties enz. voor het volgend no. van „Friso” liefst Maandag a.s. of Don derdagmorgen intijds in zenden. TANDARTS SCHAAP Op Maandag 12 Nov. zal uitreiking plaats vin den van kaarten voor zwaren en zeep voor vuilen arbeid te Hindeloopen van 10—12 en van 1—3 uur, stamkaarten en toeslagbewijzen medenemen. Na-uitreiking bonkaarten. Op Woensdag 21 Nov. zal te Workum na-uit reiking plaats vinden van bonkaarten, tabaks-, snoep en gecombineerde kaarten van 9—12 uur tegen over legging van stamkaarten met inlegvellen. Deze uitreiking vindt plaats aan het gemeentehuis. Identiteitskaarten voor brandstoffen. Zij die van de brandstoffencommissie Lemmer een identiteitskaart hebben ontvangen, dienen zich aan het distributiekantoor te vervoegen op Dinsdag 13 November a.s. van 2—4 uur. Bovengenoemde kaart medenemen. maakt bekend dat Zaterdag 10 November a.s. het dansen is vastgesteld op kwart voor 6 Inplaat» van 7 uur. Binnenkort controle op stamkaarten. Het ligt in de bedoeling in het ge heele land binnenkort tot een alge- meene stamkaartencontróle over te gaan, waarbij een reconstructie van de persoonskaarten op bet bevolkings register beoogd wordt, teneinde de noodige gegevens voor de komende verkiezingen te verkrijgen. De luisterbijdrage. Met ingang van 1 November is weer een luisterbijdrage van f 1.pen maand verschuldigd. Radiodistributie- beluisteraars zullen echter niets meer behoeven te betalen dan zij tot dus ver deden. In het door hen betaalde bedrag is de luisterbijdrage reeds begrepen. Extra brandstof. Met ingang van November is het mogelijk, dat bij ziekten en bevallin-t gen extra brandstof wordt verstrekt, indien de arts dit noodzakelijk acht. Dit extra rantsoen bedraagt bij een ziekte één eenheid per twee weken. Bij bevallingen zal een extra rantsoen van één eenheid beschikbaar gesteld worden. Heden overleed in het St. Antonins Ziekenhuis te Sneek, na een geduldig ge dragen lyden, onze lieve Va der, Behuwd- en Grootvader U. J. WIERSMA sedert 4 Oct. 1937 Wedn. van A. E. Postma. in den ouderdom van ruim 67 jaar. Augustinusga N.H. Pastorie J. Wiersma F. A. Wiersmav.d. Bosch Heidenschap Jac. D. Wiersma Warns, Zuivelfabriek! D. Wiersma en Kleinkinderen. Heidenschap, 8 Nov. 1945. o.d. Workum ALBERT BIJLSMA en PIETJE MEINTEMA geven U kennis van hun 'voor- genomen Huweiyk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Woensdag, 14 November a.s. om 11.30 uur te Ijlst. Workum, a T^Oetob. Dwarsnoord E 47f IJlst, Zevenpelsen 5 Receptie op den trouwdag van 430—6.30 uur te IJlst. Toekomstig adres:. Weerdingerkan. N.Z. 41, Nieuw Weerdinge (Dr.) Fietsen pas in 1950 vrij De heer W Leeuwenberg, voorzitter van de vakgroep rijwiel-, motor- en aanverwante industrieën, die deel uit maakte van de Nederlandsche missie naar Engeland, heeft verklaard vóór 1950 de fietsen wel niet zullen komen. Ko -einde K L t/m Loc Lod t/m Met Meu-einde M t/m Ot t/m Pop Petroleumbon aangewezen. Van de petroleumkaart voor kook- doeleinden zijn voor de maand Nov. de bonnen 09 t.e.m. 12 van de kaar ten UA 510, bon 9 en 11 van de kaarten UB 510 en bon 63 van de kaarten UC 510 aangewezen voor vier liter petroleum. Verder zijn voor dezelfde maand de bonnen 112, 113 en 114 van de pe troleumkaart voor verlichting geldig verklaard voor het koopen van 2 liter petroleum. IIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillHIIIIIHIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIinilllllllUllllllllllltlIlllHllllllllllllllllllllllllUIIIIIIHIIIIIIItlIlllllllll Ook voor Uw Snoepbon ruime keus: P. VOGELZANG, Centra-Kruidenier lllllllllltUllllllllllllltlIlllllllllllllllllllllUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Wy kunnen uit voorraad leveren Voor PIANOmeer dan vierhonderd van de nieuwste, verschillende Nederlandsche Schlagers en Engelsche Songs verder Wals Albums van Johan Straus Cowboy Songs Negro Songs Albums met St. Nicolaas liedjes Kerstliederen «nz. enz. Voor ORGEL: „Geestelyke Liederen uit de Schat van de Kerk der eeuwen”. Deel I en II. Prachtige uitvoering a f 4.70 per band. Verder „Hayklanken”,albums af 1.— per band. Kerst-Fantasieën Kerst-Kantates enz. enz. Muziek voor Orkest, Accordeon, Gitaar, Mandoline, Banjo! Blanco Muziekboekjes en Muziekpapier. Bestelt per Bode of briefkaart aan ’t Huis met de Notenbalk, Sneek DE Muziekzaak voor Zuid-Friesland -4-,. -4? -o--4- 4 Zaterdag 17 Nov. hopen J onze geliefde Ouders RINK BRUSSEL j en 1 FOKELTJE PORTEN 4 hunne 45-jarige Echtver- eeniging te herdenken. J Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- 4 en Kleinkinderen. 4 Amsterdam, (W) Nov. ’45. J Schoolstraat 141 VOOR AL UW a DIEREN -4-„ -4- .i 4^ 4!- ’’4 Zondag 11 Nov. a.s. S* 4 hopen onze lieve Broer g» J en Zuster, Oom en Tante t HERRE DIJKSTRA T en T 4 SIJKE DIJKSTRA a v. d. Goot L J met hun Kinderen Jelte, 4 Geeske, Jan Pieter, te Hei- (j denschap by Workum hun 5» 5 IZ'+jarig Huwelijksle- 5 4 ven te gedenken in alle T 4 stilte. S» j REIN WAAIJER 1 JETSKE WAAIJER |t 4 GEESKE enFOPPIE. /f» 4 Venhuizen N.-H., Nov.’45. j Westerbuurt 204. i Dinsdag 13 November 1945 ’s middags 3 uur trouwen te Castricum ENGELIEN VAN LITH en BOUKE GAASTRA Castricum, Dorpsstr. 21) K „5 Workum, Markt D 36 Dit laatste is ook het toe komstige adres. Alle houders van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, moeten i/d loop van November en Decem ber a.s. aangifte doen bij een postinrichting (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. In November zijn aan de beurt: D t/m Es Et t/m Geü Gez - einde G H t/m Heus Heut t/m Hor Hos - einde J K t/m Kn

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2