Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten I? Zaterdag 17 November 1945 No. 21 68ste Jaargang s r Fan aald. Hielepen. Fryske Brief IXX. c t. PLAATSELIJK NIEUWS OFFIGIËELE MEDEDEELINGEN Burgemeester in ’t bijzonder T 1 1 rking 5e i I waning PREDIKBEURTEN I i veror- goed bezochte vergadering. BURGERLIJKE STAND i i i i i i Uitgave van: Fa. T. GAASTRA Bz. te Workum - Tel. 45 i i Verantwoordelijk voor de geheele inhoud: B. GAASTRA, D 36, Workum t t 1 1 r i a a a r 1 1 s e r r i i r i t Artikel 8. Inwerkingtreding, Deze verordening treedt in werking op den dag waarop zij wordt afgekondigd. De afkondiging heeft plaats gehad op 15 November 1945, zoodat zij dus reeds in werking is getreden. Burgemeester en Wethouders van Workum, W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. De Secretaris, S. H. JELGERSMA Wnd.( e d r Verschijnt eenmaal per week VWVWUM .1.1 MXJZXUl Jie26) die 't dit lèèze, sèèn27) je hint naat staan? ’r Uut kómme koo 'r naat, hie héalde him sem28) op ’e henden ómhaig. 't Haad29) draaide ’r skééf, óóas hee ’r wetter ien kriege. Nó wééa de moend krekt bóppe30) wetter. Dot wééad sien gelók. Só soog ’r jie oen. Sien sustertjen kööst3i) him naat héalpe, en jó wééad ek futrónd32). Hie wééad allónnig33). Het 'n peziesje35) Mar gelókkig, dér sógt35) 'r sien Mem. En iek siz jie, dót jó him ’r gaauw uut hee. Die lèèwe joenge, hie hee ’t naat lang uuthftalde kend. Stel jie föór. Sódraa hie sien Mem soog, wééad ’r wur restig en kalm. Hie tóót: nó kómt 't wol goo. En ’t ies woender, mar só restig en kalm ies ’r ien sien letter libben ek opgroeid en altieten bliiand36, T. D. 1 kinderen, 2 beleven. SKoudumer. 4 ver geet. 5 die. 6 kleine. 7 nog. 8 drie. 9 ander half. 10 zij. 11 stonden. 12 voordeur. 13 vader. 14 deden. 15 huilende. 16 tranen. 17 oogen. 18 zag. 19 haar. 20 vergeten. 21 stond. 22 harten. 23 voeten. 24 voorover. 25 ge vallen. 26 gij. 27 ziet. 28 zelf. 29 hoofd. 80 boven. 81 kon. 82 weggeloopen. 38 alleen. 34 positie. 85 ziet. 86 gebleven, Aid UCS1U11 UC1HCU Vdll WORKUM. Begin 1946 gaat de heer IJ. Oosten, hoofd der openbare lagere school alhier, het ondeiwijs verlaten. eigen rar, zakelijk gerechtigde, huurder of bru'kleener, de bevoegdneio tot het verhuren van een woning heeft. Artikel 2. Beperking recht tot verhuren. FERWOUDE. Geslaagd tweede deel van het notarieel onze plaatsgenoot de heer J Martens. 1. Het is verboden een woning in •verhuren aan een ander dan aan hem, die in het bezit is van een schriftelijke toestemming t ouders 2. Dt temmis De Gezondheidsdiensten voor ons vee. Radiorede van den heer E. J. A. A. Quaedvlieg, Directeur van den Veeartsenij kundigen Dienst De oprichting van het prachtige en noodige instituut de gezondheidsdien sten voor vee” dient op zoo kort mogelljken termijn in de verschillende provincies tot stand te komen, aldus de heer E. J. A. A. Quaedvlieg, Directeur van den Veeartsenijkundigen Dienst, in een causerie op Donderdag 8 Nov. j.l. te 20 30 uur in de Rubriek ten behoeve van den Landbouw, verzorgd door de Afdeeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Vissche rij en Voedselvoorziening. Totstandkoming. De oprichting van Gezondheidsdien sten voor vee heeft op het oogenblik in hooge mate de belangstelling ,van de Nederlandsche veehouders. Reeds in 1919 werd door samenwerking van hetFriesche Rundveestamboek en den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken een gezondheidsdienst voor vee in de provincie Friesland opgericht. Zijn taak was in de eerste plaats bestrijding van de tuberculose onder het rundvee in de provincie Friesland, Deze be strijding heeft groot succes geoogst. In 1927 werd getracht in alle pro vincies Provinciale Centrale Vereeni- gingen tot stand te brengen tot bestrij ding van de tuberculose onder runderen en van andere veeziekten. De oprichting der vereeniging ge schiedde door samenwerking van organisaties op het gebied van land bouw, zuivel en veeteelt. Uitgegaan werd van het volgende principe vrij willige bestrijding door de veehouders met voorlichting en steun, zoo moge gelijk op finantieel gebied, van de zijde der Regeering. Tweeledig streven. Het streven was tweeledig, nl in de eerste plaats om de tuberculose-be- strijding in handen te leggen van de veehouders zelf en in de 2e plaats om in elke provincie een organisatie te heb ben, aan welke de bestrijding kan worden toevertrouw'd van die veeziek ten, die beter organisatorisch dan individueel bestreden kunnen worden. Dit is van buitengewoon veel belang voor den gezondheidstoestand van onzen veestapel. Het finantieele vraagstuk bleek bij de totstandkoming van deze diensten een groot struikelblok te zijn. Daarom werd een kleine heffing op de in ons land geproduceerde melk ten deele bestemd voor de oprichting en exploi tatie van de erkende provinciale ge zondheidsdiensten voor vee thans staat een aanzienlijk kapitaal ter beschikking. Laten de veehouders deze gelegenheid om gezondheidsdiensten op te richten met beide handen aangrijpen. Inrichting van den dienst. De veehouders moeten in deze ver- eeniging zelf de baas zijn. Aan het hoofd dient een dierenarts te staan, terwijl er nauw contact en samenwer- werking zal dienen te zijntusschen de ge zondheidsdiensten en den Veeartsenij- kundigen Dienst. Het bestuur wordt gekozen door en uit de vertegenwoor digers van de oprichtende organisaties. Onder dit bestuur ligt de leiding in handen v n een directeur, die in voortdurend contact blijft met de practiseerende dierenartsen. Tevens geeft hij voorlichting en leiding bij de organisatorische bestrijding van be paalde veeziekten. De heer Quaedvlieg deed een be roep op alle veehouders om hun volle medewerking te verleenen, opdat deze „Gezondheidsdiensten voor vee”, in hun eigen belang, in het belang van hun vakgenooten en van het geheele Nederlandsche volk, zoo spoedig mo gelijk tot stand komen. Der is sa troeh de tiid hinne al hiel hwat skreun oer de aide Gilde barjes, dy 't noch altyd biwarre wurde yn de greate tsjerke. En in wünder is dat net, hwant nearne fynt men sa 'n „collectie” as just yn Warkum. Wis, ek yn oare plakken binne biskildere barjes, dochs dat binne mar inkelden. Sa hat Staveren, de fisker^barje; Makkum in skippersbarje en Hynljippen in bakkersbarje. Of dat ek erfstikken üt de Gildetiid binne, kin ik net sizze. Nei alles hwat er al oer skreun is, leau ik net dat it nedich is dat ik der opnij oer bigjin, hwant nijs kin ik jimme der ek al net fan fortelle. It soe dan almaest’ frijwol op itselde del komme, as datjinge hwat jimme mülk al carder under eagen hawn hawwe. Ik haw mei dizze brief in oar doel dan gewoanlik it gefal is, ik kom mei in stikmanich fragep. En ik hoopje dat er immen wêze sil dy ’t my der op anderje kin. Lyk as wol algemien bikend is binne der noch barjes fan it: 1. Groot schippers of Zeevaartsgilde2. Kleinschippers of binnenvaart3. Timmer mans of St. Josehpsgilde4. Apothekers of Chirurgijnsgilde5. Smids of St. Eloisgilde 6. Landbouwersgilde7. Schippersgilde (kinderbaar). Fierders fine wy dan noch 8, in barje foar bern en noch ien dy ’t net biskildere is en sünder opskrift, dat is dos nr. 9. Neffens de aide archieven habbe der allear mear wést. Eigen barjes hiene it: „Schroors of St. Vitusgilde; het Kuipers of St. Thomasgildehet Schoenmakers of St. Chrispijngildehet Bakkersgildehet Weversgilde.” En moai grif ek de pottenbakkers. Mar der is neat mear fan to flnen. Hwer ’t de barjes fan de niisneamde Gilden bleann binne, deroer is folie praten, mar nimmen wit it sa 't skynt. Nou sil men by skriuwers üt earder en letter tiid ek stéfêst hwat fine oer„de blinde baar.” Lêz marris yn ‘t boek „De elf steden tocht” fan Jef Last. Mar hy is lang net de ienige dy’t de bline barje biskriuwt, hwant ek yn de léste jierren wurdt der noch oer skreaun. Nou hat men by it bisprekken fan de „blinde baar” wolris hwat folie fantasie brükt, mar de headsaek is dan dochs wier. Dizze barje bistie, en waerd brükt by it to hof bringen fan drinkeldeaden, fan dy’t hjar seis it libben binommen hiene en dan, it sprekt hast fansels foar dy’t op kosten fan 'e stêd of tsjerke bigroeven waerden. Yn sa’n gefal mocht er gjin gilde barje brükt wurde. As wy dit nou allegearre witte, soene wy er ta komme om to sizzen, dat'de ünder nr. 9 neamde barje, de „blinde baar” is. Dat is lyk- wols-net sa, hwant dy is al hiel hwat jierren üt ’e tiid. Al foar 1900 hat in koster der branhout fan makke. Him tochte dat it nou marris üt wêze moast mei it ünderskie tusken earm en ryk. Mar hoe komme wy dan oan dy nü. 9? Neffens men my skreaun hat, is dizze barje, dy’t efkes greater is as in berne barje, sa’n lyts tritich jier forlyn, makke troch in bikinde Warkumer timmerman. En nou myn fragen. Hwerom is dizze barje makke? Is dy yn 't plak kommen foar de bline barje? Foar hwaens rekken harde dat? Is it steds eigendom of heart it oan ’e tsjerke? Hwa wit hoe dat spul krekt ynelkoar sit? Ik soe der tige graech hwat mear oer witte wolle. FRISO. Burgemeester en Wethouders van WORKQM maken bekend, dat voor deze gemeente is vastgesteld een Verordening nopens het verhuren en huren van woonruimte in de gemeente WORKUM. Artikel 1. Definities: 1. Onder woningen ver staat deze verordening perceelen met één of'meer woonvertrekken, als wo ning mgerichte gedeelten van percee len, zoomede woonschep-n. 2. Onder woningen zijn niet begrepen krmers, welke door hotelhouders, pen sionhouders of kamerverhuurders wor den verhuurd. 3. Onder verhuren en huren wordt in de'.e verordening onderscheidenlijk verstaan, het tegen betaling of om niet in gebruik geven en het tegen betaling of om niet in gebruik nemen van een woning. 4. Onder verhuurder wordt „in deze verordening verstaan degene die, als Workum Van 8 t.e.m. 14 November 1945. GeborenArjen Jan zv Jan Canrinus en Pietje van Dijk. Bankje dv Engele de Jong en Gerritje Wiersma. Elizabeth Anna dv Johan nes Dooper en Jantje Rüpma. Gehuwd en Overleden Geene. Hindeloopen Maand October 1945. GeborenGeene. Gehuwd: Anton de Haan, 30 jr te Wasse naar en Meintje Borneman, 28 jr te Hinde loopen. OverledenGeene. Ingekomen personen Johannes Bplsma uit H.O.N. Marten de Jong uit Wonseradeel. Hendrik de Bruin uit Obdam. Marjjke Smith uit Amsterdam. Vertrokken personen Obbe Faber naar Witmarsum. Jan Wouters naar Den Haag. Upke Upma naar H.O.N. Jetske van der Zee naaiCeeuwarden. Meintje Borneman naar Wassenaar. Jappe Vrolijk naar Züpe. Heilkje Hinke de Jong naar Wonseradeel. Marten de Jong naar Wonse radeel. Zondag 18 November Workum (R.-K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. Loos. Nam. 2.30 uur ds J. van Veen. (Doopsgez.) Nam. 5 uur ds G. de Groot. (Geref.) Voorm. 9 uur en Nam. 2 uur dr D. S. Attema. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Lezen. Nam. 2.30 uur Dienst. Dinsdagavond 8 uur Bidstond. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur: ds J. Loos. Ferwoude (Herv.) Geen Dienst. Gaast (Herv.) Voorm. 9 uur ds Gelderman van Longerhouw. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9 uur en Nam. 2 uur ds S. J. Wouda. (Doopsgez.) Geen Dienst. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds C. Jansen. Nam. 2 uur Leesdienst. Koudum (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds G. de Groot. Uitgaande van de Interkerkelijke Evangelisatie Arbeid „Jezus Leeft”, gevestigd Bloemgracht 33 te Amster dam, hopen de Weled. Heren J. A. Visser, Predider-Voorganger te Amster dam en Adr. Pape, de bekende Haar- lemsche zanger op D.V. 22 en 23 Nov., twee Evangelisatie avonden te houden in gebouw Beth El”, alhier. De heer Pape is in Holland inzonderheid bekend geworden door zijn zingen voor gedeti neerden. Wij twijfelen er niet aan of velen zullen van de gelegenheid gebruik maken om deze avonden in „Beth El” bij te wonen. Tiisdei 7 Nov. waerd er in by- ienkomst balden om to kommen ta it oprjuchtsjen fan in krite fan it RF.B. Doe’tTsj. Westendorp de oanwêzigen it wolkom taróp wie de seal aerdich biset. Nei iepening en it sjongen fanjt Frysk folksliet, joech J. Galema fan Tsjerkwert in beskóging oer de Frys ke biweging. Dernei wier it wurd oan Pater Halvard Hettema Spr. bigoun mei üs üt to lizzen, hwat de Fryske biweging fan doel is. Moai liet spr. üs sjen ho ’t men faken buten Fryslan pas fielt ho nei oft Fryslan üs leit. Wy moatte net bang wêze om üs eigen tael to brüken. Wy binne in geef en soun folk. Lykwols wy hawwe ek üs ündeugden. Yn kultuer, tael en omgang moatte wy net lomp wêze. Soks is net Frysk. Wy wolle bifoarderje al hwat moai en goed is, ek op gebied fan sang, toaniel ensf. Mei in oprop oan alle oanwêzigen om mei to striden slut spr. de mei oandacht folge lêzing. In lyts, foar dizze joun gearstald sjong koarke joech in pear moaije Fryske lieten dy’t er tige ynfoelcn. Tige moai wier ek hwat de hear Popma forhelle fan de parochieskiednis fan Warkum. Nei in oanfitering om ynpleats fan de moderne dounsen üs mear ta to lizzen op üs eigen folksdounsen, lyk as de „Schotse trije” en sa waerd de byien komst slüten. 43 Nije leden joechen har op. De Chr. Besturen Bond „Wor kum” hield 12 Nov.j.l.haarpropaganda- vergadering. Ds. van Veen, die het openingswoord sprak, wees op de dankbaarheid die er kan en moet zijn, dat deze verg, weer gehouden kan worden, na een tijd dat de arbeiders onder allerlei holle leuzen in het N.A.F. gefokt werden, en thans nu de vuile wasch op tafel komt, blijkt eerst welke gemeene bedoelingen er achter staken. Verder wees hij op het voorrecht dat de Chr. vakorganisatie heeft, n.l. het weten dat de vloek die na Adam’s zondeval op de arbeid rust door Gods genade tot een zegen kan worden, dit in tegenstelling tot z.g. neutrale orga nisaties die slechts spreken van „loon slavernij.” De spreker van deze avond, de heer W. Strijbis van den Haag die het onderwerp „sociale rondblik” be handelde, begon met iets te vertellen over de opheffing en het illegaal door werken van de Chr, Vakorg. in de bezettingstijd. Komende tot de tijd van nu, wees hij eerst op de geeste- Op *t kantjen Mei bon1) ken je het belibje2) 1 „Ban binne ban, mar wiet wol, ho’t ban binne,” see ’n Kóólder3) een keer, die sien taal het fremd uutspreek. Só ’n wod fejet4) je nooit, mei al jin5) b’s. Mar lééf bin ze toch. Der hè-je uus likje6) joenge, nó al lang liiden. Hie ies nó al graat. Wie heeën jitte7) mar twaa, 'n fantjen fan trèè8), en ’n lik jen joenge fan óódel9) jier. Jèè10) stoogen11) bie ’n tóbbe mei wetter efter huns, en Mem wèèa krekt ééwen nei de fóddóór12). Fééar14) wééa naat tuus. Só’n tóbbe mei wetter ies gefaalik 1 Mar och, jèè wééaden der al lang en deegen14) niks gin kwaa. Mar der kómt’t fantjen blaaiende15) oenrónnen, só had as ze ken. Treenen16) ien 'e aigen17) as balsteenen! „Oó Mem, Mem, kóm gaauw, Douwe Meer koo ze naat uutbrienge. En Mem 'r henne! Jó floog meer as ze róön. Ien ’n óógenblik wééa ze efter huus bie de tóbbe. En het ze der soog18) dat soead ze jerre19) libben lang naat fejette20). Der stoog21) de likje baas op sien henden22) ien ’e tóbbe. Futten23) óm haig. Hie wééad'r fóroer24) ien fond25). voor het examen H. UUUW1OUU Vergadering van de afd. Workum en Omstr. van de FriescheMij. van Landbouw. 14 November. Nadat de oud- Vooizitter geopend had gaf deze een beschouwing van de werking van de nieuwe Landbouw stichting, waar duidelijk naar voren kwam dat zij zich meer bewoog op het technisch gedeelte van de landbouw. Doordat deA.B.T.B. en C.B.T.B. zich als stand-organisaties handhaven naast de stichting van de Landbouw, zoo is het tevens noodza kelijk geworden dat ook de Fr. Mij. van Landbouw ten deele haar werk zal moeten hervatten, n.l. in die dingen waarin de stichting niet voorziet. Als vrucht van een grondige bespre king werd met algemeene stemmen besloten tot heroprichting van de afd. Workum en Omstr. De oud-leden wor den geacht lid te blijven indien zij niet schriftelijk voor 1 December bedanken bij N. W. Schotanus. Na een levendige discussie sprak de vergadering zich uit vóór een vrije verkiezing van de bestuursorganen van de Krite-afdeelingen. Die wensch zal aan het hoofdbestuur geadviseerd worden. Door een vrije stemming werden alle oud-bestuursleden herkozen. In de vacature Bajema kwam de heer S. Smits. De functies zullen later onder ling worden verdeeld. Bij de rondvraag werden verschillen de vragen gesteld betreffende huis- slachting, klompenvraagstuk enz. De heer Jonkman verstrekte inlichtingen en beantwoordde de vragen zoo vol ledig mogelijk. Daarna sloot de voorzitter deze vrij lijke verwarring en de zedelijke ver wording, toegelicht met practische voorbeelden, om daarna te spreken over het middel dat wij alleen vinden in Gods Woord om tot een oplossing van al deze na-oorlogsche vragen te komen, en de taak die het Chr. Volks deel in dezen heeft, en de Chr. Vakbeweging. Met aandacht werd naar dit glas heldere betoog geluisterd Enkele vragen die werden gesteld, o.m over de houding der regeering, de houding van een bepaalde Ke.k ten opzichte van ce Interkerkelijke Chr. Vakorg.. de loon- en prijspolitiek en de een heidsvakbeweging werden door den spreker beantwoord, en voor wat de E.V.B. betreft, het ontstaan, de samen stelling en de achtergrond. Dr Attema besprak in het slotwoord het gevoel van vrijheid dat we in sprekers betoog konden beluisteren, maar tegelijkertijd een gevoel van beklemming als we om ons heen zien naar de verwarring en verwording Juist daarom is het meer dan ooit noodzakelijk zich als Chr. Volksdeel hecht aaneen te sluiten, om samen de wereld te toonen en aan te zeggen, waar de oplossing van al de tegenwoor dige beklemmende problemen te vinden is, n 1. bij Jezus Christus. De C.B.B. kan op een geslaagde avond terugzien. Jammer dat „Ons Gebouw” niet beter bezet was. j van burgemeester en wet- s tot°het huren van een woning in het le lid bedoelde toe kan worden verleend in het dan wel voor een bepaalde >f voor een bepaalde soort ,g< n. Artikel 3. recht tot huren. Het is aderen dan aan hen, die in het .:il v?n een schriftelijke toestem- ibedoeld in artikel 2 verboden, woning te huren of te betrekken. Artikel 4. T stemming tot huren. 1De in artikel 2 bedoelde toestem- ni-ig wordt slechts verleend, nadat burgemeester en wethouders het advies hebben ingewonnen van een commissie. 2 de in het eerste lid bedoelde commissie bestaat uit ten minste drie leden, die worden benoemd door bur gemeester en wethouders. 3. Burgemeester en Wethouders wijzen uit hun midden één der leden van de commissie als voorzitter aan eü voegen een gemeente-ambtenaar als secretaris aan de commissie toe. Artikel 5. Aangifte. 1. Iedere verhuurder is verplicht binnen 24 uur nadat a. hem de huur van een rechtsgeldig is ohgezegd of b. hem gebleken is, dat de woning zonder opzegging is verlaten of c. door het niet gebruik maken van een recht van optie of huurverlenging is komen vast te staan, dat de huur zonder opzegging zal eindigen of d. de termijn bedoeld in artikel 119 onder b der bouwverordening is ver streken of door het gemeentelijk bouw toezicht schriftelijk is verklaard, dat de bouw heeft plaats gehad overeen komstig het bepaalde in die dening of e. hij aan een huurder de huur van een woning heeft opgezegd of f. hij een door hem zelf bewoonde woning heeft verlaten, hiervan schrif telijk aangifte te doen bij den Direc teur van Gemeentewerken. 2. De aangever ontvangt een gedag- teekend bewijs, dat de voorgeschreven aangifte heeft plaats gehad. Artikel 6. Binnentreden van woningen. Zoo dikwijls de zorg voor de nakoming van de bepalingen dezer verordening dit vereischt, wordt aan de met de opsporing van overtreding belaste amb tenaren de last verstrekt, de woningen der ingezetenen, huns ondanks, bin nen te treden. Artikel 7. r bedreiging. Overtreding van de >r nriften, vervat in de art. 2, en 5 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geld boete van ten hoogste driehonderd gulden. ’e henden ómhaig. ’r wetter ien kriege. Nó wééa de wééad sien gelók. kóóst37) Inm naat héalpe, en jó wééad Het 'n peziesje35)!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1