Mat Uw boircci naar Grote Evangelisatie- samenkomsten Met Uw Typ- en Cyciostylewerk DELFIA KLEURWEDSTRIJD „VUGHT” TOM ROT Makkum -Workum DE JONG Fa.R.Gielstra Algemeene Vergadering van de Ijsclub WORKUM” PAARDENHAAR Regeeringsvoorlichtingcdisflst Autobusdienst De gearkomste is forset Johs. J. Dooper D. DE RAPPER DEj,Muziekzaak voor Zuid-Friesland Boekhandel H. MULDER Gemeentelijke Gasfabriek te Workum Ad verten tiën PTT ROBINSON' nW Muziekliefhebbers. BONNENLIJST geldig van 11 t.e.m. 24 November ‘45 J. J. van Weringh, Haed ófd. Ynformaesje zijn I Capucijners wij U Custard E. H. DE JONG G. S. de JONG—Wiersma. Workum, 9 Nov. 1945. Maizena Custard Sago Zout Vermicelli Pudding Abrikozen Pruimen Dadels Rozijnen Boterhamworst Friesche Worst Gebraden Gehakt Verkade’s Ontbijtkoek 22 ct. p. stuk Paul C. Kaiser Ontbijtkoek 22 ct. p. stuk Hagelslag 20 ct. p. 100 gr. Aangifte radio-ontvangtoestellen 250 gram grutterswaren 200 gram zout 250 gram jam 100 gram vermicelli 210 gram ontbijtkoek 100 gram gedr. zuidvruchten 150 gram vleesch 1 kg aardappelen 6 liter melk Rozijnen Thomson Ontbijtkoek 46 ct. per blik (zonder bon) 8.50 8.55 9.05 9.10 9.15 9.25 9.35 155 156 157 158 159 160 161 162 163, B 15 Distributiekring Workum G. KASPERSMA, leider. Aanbevelend, naar H. MULDER, Boekhandel, Bagijnestraat 250 251 252 253 254 255 256 257 258 Levert U J. J. KLEIN Di ti FRYSLAN Ruterskertier 117 boppe, LJOUWERT VEEVOEDERS V A lT/w^ Jam (uitgewogen) 55 ct. p. '/2 K.G. Hero Jam (cartons) 51 ct. p. </2 K.G. Hero Jam (blikken) 115 ct. p. K.G. 27 ct. p. '/2 K.G. Stroop Kunst Honing 58 ct. p. 'I2 K.G. gelegenheid BELANGRIJK BERICHT Voor de volgende periode hebben wp iets bijzonders aan te bieden en wel nf-l fl A lp boeien Meel met een pracht sa menstelling van en een verrassing tot de volgende week Gele Kaas 40 Gele Kaas 20 Fr. Nagelkaas 400 Fr. Nagelkaas 20 90 Smeerkaas 40% Smeerkaas 20 Nu op Uw bon van die goeie EELE EILING Noord, Workum Wegens enorm succes met onze oorlogswinter- plaat 1944/‘45 besloten wij tot een landelijk ge organiseerde Kleurwedstrijd voor jong e® oud. Platen zijn verkrijgbaar bij den boekhandel a f 0.75 per stuk Inzendingen vóór 31 Dec. 1945 bij den Winkelier waar ze gekocht is. Uitslag wedstrijd na 15 Jan. ‘46 Uitgeverij en engroshandel „VONDEL” Amsterdam, Adm. de Ruijterweg 51 [W.] Zo juist ontvangen: Een boek van 156 blz. a f 2.90 Verder vindt U bij ons op elk gebied ver schenen boeken en brochures Inname der bonnen van de zelfverzorgers over de 12e periode, zal plaats vinden op onderstaande plaatsen en tijden. Woensdag 21 Nov. te Workum van 9—12 en 24 uur. Donderdag 22 Nov. te Hindeloopen van 10—2 uur. Vrijdag 23 Nov. te Staveren van 10—1 uur. De zelfverzorgers worden er op attent gemaakt, het zelfverzorgersboekje en de stamkaarten van alle gezinsleden mede te brengen, voor het in ontvangst nemen van het nieuwe zelfverzorgingsboekje over het seizoen 1945—‘46. spreekt Donderdag 22 November a.s. ’s avonds 8 uur in „DE WIJNBERG” te Workum Kaarten a 25 ct. verkrijgbaar bij P. DIJKSTRA, agent „Vrije Volk" en ‘s avonds aan de zaal. Goederen kunnen thans weer worden aangenomen Beleefd aanbevelend, J.KEMKER-D35 is afwezig van Donderdag 15 t.e.m Donderdag 22 November. 250 gram grutterswaren 200 gram zout 250 gram jam 250 gram peulvruchten 100 gram vermicelli 210 gram ontbijtkoek 100 gram gedr. zuidvruchten 150 gram vleesch 164 2 kg aardappelen 1 kg aardappelen A 16 2 liter melk B 16, C 16 3’/2 liter melk Nü. 6198 Nü. 6475 Nü. 6535 H. S. Doele, Haed ófd. Parse &Publisiteit en Drs. Y. Ypma, Haed ofd. Enquête Makkum Gaast Ferwoude Workum Station Station Workum Workum Station Station Workum Ferwoude Gaast Makkum Te Workum om van en naar ’^Station te rijden op bovengenoemde tijden De Ondernemer, In November zijn aan de beurt: KRITE WARKUM fen het Kr. Fr. Selskip fen Woansdei 21 November Wirklist: Ynlieding Skiednis Tj. Meijer en Fryske Skrïuwles Uit voorraad leverbaar l per 500 gram 29 ct. 30 ct. 27 ct. 31 ct. 30 ct. 55 ct. 27 ct. 17 ct. 22 ct. Gortmout vlugk. Gortgriesmeel Friesche Gort Havermout Brinta Jam Stroop Groene Erwten Split Erwten Grauwe Erwten no. 1 29 ct. Grauwe Erwten no. 2 24 ct. 29 22 17 ct. 17 ct. 21 ct. 11 ct. 12>/2 ct. 12>/2 ct. 16 ct. 18 ct. De Gemeentelijke Gasfabriek te Workum maakt bekend dat na de laatst gehouden meteropneming in November alle gasprijzen met 2 cent per m3 verhoogd en thans vastgesteld zijn als volgt: Licht- en kookgas I. De eerste 15 m3 verbruik per maand 14 cent per m3, de daarop volgende 10 m3 verbruik per maand 13 cent per m3 het meerdere verbruik per maand 12 cent per m3. II. Vastrecht fl.20 per maand, waarbij alle verbruikte m3 worden berekend a 10 cent per m3. Gas voor verwarming van lokaliteiten enz. De eerste 500 m3 verbruik per jaar 9 cent per m3, de daarop volgende 500 m3 verbruik per jaar 8 cent per m3, het meerdere verbruik 7 cent per m3. Gas voor industrieëele doeleinden Alle verbruikte m3 a 9 cent per m3. Gemeentelijke Gasfabriek, WORKUM. op Vrijdag 23 November ’45, ’s avonds 8 uur in Hotel „DE WIJNBERG”. Blauwwikkel 63 ct. Groenwikkel 42 ct. Roodwikkel 22 ct. Op Bloembonnen leveren -55 TT per 500 gram 44 ct. De eerste Theebon 7 December wordt de eerste Theebon aangewezen. Kunnen wij op Uw bonnen rekenen Wij leveren eerste soort. ZIE ETALAGES L. D. DE JONG Levensmiddelenbedrijf Nei inkelde toroaringen binne üs tillefoannümmers nou sa.fêststeld Nü. 5994 P. Wybenga, Distriktshaed en Dr. L. Kiers, wnd. Distrikshaed Op D.V. Donderdag en Vrijdag 22 en 23 November, ’s avonds 8 uur in Gebouw „BETH EL’- te Workum Medewerkers Weled. Heren J. A. VISSER, Anjelierstraat 35. 5, L KOMT ALLEN H Te koop 1 paar Jongensschoenen no. 37 E. de BOER, Schoolstr. A 116b Met dankbaarheid en blijd schap geven wij U kennis van de geboorte van een Dochtertje Baukje Hooi te koop gevraagd. Aanbiedingen E. J. HINGST, Heidenschap. Gevraagd een Meisje voor de morgenuren. H. P. NAUTA, Workum. Naaiwerk aan huis gevraagd. Adres te bevr. bureau dezes. Voor ziekenvertrek vragen wij ter leen nette Kachel met pijpen Aanbiedingen bureau „Friso”. Voor direct gevraagd een flinke Timmersmansleerling H. J. VOETS, Timmerman Workum. n n Plaatst Uw familieberichten in „Friso” V V Met hartelijke dank voor het vertrouwen dat wij gedurende ruim 12‘/2 jaar hebben mogen genieten, deelen wij onze klanten mede dat wij wegens verandering van werkkring onze zaak met ingang van 19 November zullen sluiten. Boekhandel J. D. DE JAGER, tegenover de toren. Workum, November 1945. 21 Nov. 22 Nov. 23 Nov. 26 Nov. 27 Nov. 28 Nov. Bonkaarten KD, KÈ 512. Geboren Elisabeth Anna Dochter van Jons. J. DOOPER J. DOOPERRijpma. Workum, Noord D 111 12 Nov. 1945 Spiering in Tomatensaus N Ou Hiermede» zeggen wjj allen hartelijk dank, voor de betoon de belangstelling op 11 Nov. H. J. DIJKSTRA S. DIJKSTRA—v. d. Goot en Kinderen. Heidenschap, November 1945. Gevraagd een Dienstbode wegens huwelijk der tegen woordige en een losse Arbeider K. WERUMEUS BUNING, Workum. Noord D 111, Woikutn Wij maken prima BORSTELWERK Tevens kunnen wij leveren alle soorten MANDENWERK Aanbevelend. Hoofdstraat 57, KOUDUM 12 Nov. 13 Nov. 14 Nov. 15 Nov. 16 Nov. 19 Nov. 20 Nov. DIEREN Wij hebben sorteering voor Uw Boterham OL I E FABRIEKEN CAL.' V DELFT p—a A V A V 10.30 A 10.35 10.50 10.55 11.— 11.10 11.15 16.05 16.10 16.20 16.25 16.30 16.45 16.50 17.45 17.50 18.07 18.10 18.15 18.25 18.30 Ut Ll IA O Koeien Biks STAVEREN. Benoemd tot onder wijzeres aan de Chr, Bijz. School alhier, mej. A. M. van der Zee te Cubaard. FOPPE VENEMA en TJITSKE FRIESWIJK hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 22 November te 12 uur. Zwolle, November 1945. Van Ittersumdwarsstr. Ia Anjelierstraat 35 Receptie van 45.30 uur, WONSERADEEL. Bij K.B. is met ingang van 1 Dec. 1945 benoemd tot burgemeester dezer gemeente de heer R. Reitsma te Koudum, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. HINDELOOPEN. Met ingang van 16 November is benoemd tot burge meester der gemeente Ameland de heer R Walda, (thans waarnemend), vroeger raadslid voor de V.D.B. en wethouder der gemeente Hindeloopen. SIEBE WOUDA en SIJBRIGJE ELIZABETH v. d. BERG geven U kennis van hun voor genomen Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaatsheb ben op Woensdag 28 Nov. a.s. Kerkelijke inzegening door den WelEerw. Heer Dr. D. S. Attema in de Geref. Kerk te Workum, des voormiddags half elf. Workum, 14 November 1945. Geen receptie voor Vader en Zoon maar ook voor Moeder en Dochter hebben wij de beste fabrikaten KOUDUM. De heer J. Kuipers, af komstig uit Bolsward, thans assistent aan de zuivelfabriek alhier, is benoemd tot administrateur en belast met de controle der coöp. zuivelfabrieken in de prov. Drente. J. KEMKER en F. D. HOEKSTRA betuigen hierbij mede namens wederzjjdsche Ouders hun har- telijken dank voor de vele blij ken van belangstelling voor en by hun Huwelijk ondervonden. Workum, 14 November 1945. D 35. Hartelijk dank voor de be langstelling bjj ons huwelijk ondervonden. BOUKE GAASTRA E. GAASTRA—VAN LITH. Workum, Markt D36,Nov. 1945. Wie ruilt kleine, geriefelijke Burgerwoning tegen grotere J. KOORNSTRA, Noord. Wij kunnen uit voorraad leveren Voor PIANO meer dan vierhonderd van de nieuwste, verschillende Nederlandsche Schlagers en Engelsche Songs verder Wals Albums van Johan Straus Cowboy Songs Negro Songs Albums met St. Nicolaas liedjes Kerstliederen enz. enz. Voor ORGEL: „Geestelijke Liederen uit de Schat van de Kerk der eeuwen”. Deel I en II. Prachtige uitvoering a f 4.70 per band. Verder „Hayklanken”, albums afl. per band. Kerst-Fantasieën Kerst-Kantates enz. enz Muziek voor Orkest, Accordeon, Gitaar, Mandoline, Banjo. Blanco Muziekboekjes en Muziekpapier. Bestelt per Bode of briefkaart aan *t Huis met de Notenbalk, Sneer OORLOGSWINTERPLAAT 1944/1945 1000 gulden aan geldprijzen en 5000 troostprijzen ZIE RAAMBILJETTEN Te ruil aangeboden1 paar beste jongensschoenen maat 40 (donkerbruin) tegen damesschoe nen maat 40 (donkerblauw) liefst driekwart hak, 1 paar kinderschoenen maat 32 tegen een paar dames-wandelschoenen maat 39 (zwarte peau de suède.) Adres te bevr. bureau dezes. Ondergetekende, voor enige tijd wegens ongesteldheid naar eldeïs, verzoekt de boodschap pen te bezorgen by RIEMERSMA Noord D 56. Achtend, L. v. d. GOOT, Workum. 13 maanden concentratiekamp DISTRIBUTIEKRING WORKUM 013 omvattende de gemeenten Workum, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hindeloopen en Staveren Zelfverzorging 12e periode In ruil aangeboden één maho niehouten Tinnenkast middel groote tegen een eikenhouten kast. Adres te bevragen bureau „FRISO.” £1 dinniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMiiiiiH IVOMPZADffl-Bmi®. Telefoon 2454 Opgericht in 1850 Een overal ingevoerde en oude firma! Vraagt ten spoedigste goede en betrouwbare AGENTEN voor den verkoop van haar Zaai- en Pootgoed. Inlichtingen op aanvraag. 100-jarige bekendheid! - 100-jarige ervaring! Ververij „P A L T H E blijft aan ’t zelfde adres TANDARTS SCHAAP Bonkaarten KA, KB, KC 512. Alle houders van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, moeten i/d loop van November en Decem ber a.s. aangifte doen bij een postinrichting (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. Ko -einde K L t/m Loc Lod t/m Met Meu-einde M t/m Ot t/m Pop J. BOUMA Zn. Telef. 27 Makkum (Algemeens kennisgeving.) Heden overleed te ’s-Gra- venhage geheel onverwachts, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zoon, Broeder en Oom Johan Visser geliefde Echtgenoot van F. Wijngaarden, in den ouderdom van 39 jaar. De diepbedroefden, Workum T. VISSER Leeuwarden S. VISSER J. VISSER—Kalksma Workum J. VISSER E. VISSER—v. D. Wal JAN VISSER HOUKJE VISSER en Kinderen. Workum, 9 November 1945. D Et V op Freed 24 November Besteed Uw nieuwe bonnen bij per >/2 k.G. 91'12 ct. 82'12 ct. o 102’/2 ct. ct. 82'l2 ct. 77% ct. per 1OO gram 19 ct. 24 ct. 17 ct. Specialiteit in Levensmiddelen t/m Es t/m Geij Gez - einde G t/m Heus Heut t/m Hor Hos - einde J K t/m Kn per 200 gram per 1OO gram 2 Ct. 1'12 Ct. 18 ct. 25 ct. Gasprijsverhooging Voorganger der Interk. Evangelisatiearbeid te A’dam ADR. PAPE, de bekende Haarlemse zanger Toegang vrij Komt allen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2