a ÏOLBEDA’S ZADEX WIJ ZIJN WEER VRIJ r- Ledenvergadering van de landelijke Rijvereeniging „MUSTANGS” op Dinsdag 27 Nov. 1945 ’s avonds 8 uur in Hotel „De "Wijnberg” Namens het Bestuur. ffl1 De NederlaiKh^G Wela /feEVOEDSRS Reclame Wedstrijd GESLOTEN i I NOORDERBAZAR BRACHTEN HABTEMA’s DE Muziektaak voor Zuid-Friesland Coöp Boerenleenbank Kondum R. K. Leesbibliotheek - St. Josephlokaal Sint Nicolaas Cadeau Geeft ons de leege flesch terug Is hier iets voor U bij Voor de Huisvrouw m H. P. NAUTA S' t Johs. J. Dooper 5' DOUMA ELZINGA D. DE RAPPER Attentie ■Si 8 St. Nicolaas inkopen voor jong en oud eerst een kijkje nemen in de Met Uw bonnen naar Advertentiën PTT Boekhandel IL MULDER Revue Gezelschap Hotel „De Wijnberg’, Workum war Voor Reclame Wedstrijd Muziekliefhebbers. H. H. Veehouders Aangifte radio-ontvangtoestellen Holland” GEMENGD NIEUWS zijn 13 October j 1. uur en Advertentie in dit blad ■ijblijvend ze doen ::n: BEZORGEN TERUG TE WILLEN is Fa. REPKO. Doet allen mee Overal uitverkochte zalen N.B. Entree f 2.(belasting inbegrepen) Gevraagd flinke Dienstbode K. J. MINK, Bakkerij, Workum Te koop gevraagd een in goeden staat zjjnd Studie-orgel Br. met prjjsopg onder no. 30 bureau „Friso” Doet Uw best Veel succes Doet Uw best Veel succes Muziek Zang Sfeer Show Commissaris der Koningin. Bij K. B. is met ingang van 1 Dec. 1945 benoemd tot Commissaris der Koningin in de provincie Friesland Mr. H. P. Linthorst Homan. Wegens vertrek uit Wo.rkum bedankt ondergeteekende voor alle lidmaatschappen. Wed. H. DE JONGE. Meisje gevraagd voor heele of halve dagen. Hoog loon. bij D. J. TJEERDE, Zuid F 21 Workum. Te koop 1-pits petroleumstel Te bevr. C 62 Workum Van Workum: Woensdag 28 November 1945 ’s avonds 8 uur Kan nog geplaatst worden een flinke jongen leeftijd 16 17 jaar. Aanbiedingen Fa. Wed. W. BAKKER Fabriek van Land- en Tuinbouw gereedschappen Workum Wie ruilt 50 ton koemest tegen bieten of hooi. CORNELIS AMSTERDAM, Hindeloopen. Ook dit jaar vindt U nog bij ons het meest geschikte (met schroefdop of schenker) Dag- en nachtsloten Loopsloten Rijwielsloten Duimhengen Kruisbanden Krukken, hout en ijzer Rolschuiers Ring en Lichter werken Kachelroosters Aardappelstampers Klein model Pannekoekpannen Vertinde Sleven Alles zonder bon of vergunning Algemeene Workum, 20 Nov. 1945. Heden overleed na voorzien te zjjn van de H. Sacramen ten der Stervenden, onze lieve en onvergetelijke Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Marijke Rampion Wed van Jacob Robijns in den gezegenden ouderdom van bjjna 90 jaar. Workum: Hendrikus Robijns Kalamazoo, Michigan Jetze Robijns U.S.A. Jennie Robijns-van Zweden Workum Jan Robijns 4 Gevraagd een Klerk B. SMID, Administrateur. 4 4 Ouders en Grootouders 4 4 4 s Te koop 2 verpl.-jurken met manchetten en kragen en 6 witte schorten. Tevens 1 paar damesschoenen maat 39 z.g.a.n. Inlichtingen Bureau „Friso”. Artikel 2 verbiedt werkzaamheden aan of op herstelgronden, tenzij met vergunning en overeenkomstig de voorschriften van de Directie van ge noemden Rijksdienst. Eigenaren en ge bruikers van herstelgronden zijn ver plicht te gedoogen, dat hun terrein voor het verrichten van de werkzaam heden, die door de Directie bevolen zijn, wordt betreden en dat deze werk zaamheden worden verricht. Voorts zijn in het Besluit de moge lijkheid van beroep en schadevergoe ding geregeld. Artikel 9 tenslotte be paalt, dat overtredingen gestraft wor den met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste f 6000.— Extra vleeschbon Voor de periode van 18 November tot en met 1 December a.s. is een extra hoeveelheid van 100 gr, vleesch zonder been verkrijgbaar op de bon nen 165 en 259 der bonkaarten 512. Ter ruiling aangeboden een nieuw Mantelpak (donkerblauw) maat 44 tegen natura. Inlichtingen Bureau „Friso”. WONSERADEEL. In de gehouden raadszitting dezer gemeente werden tot wethouders gekozen de heeren H. N. H. K. de Jong te Ferwoude en S. F. Bruine te Ruigelollum. H.O.N. c.a. Bij de in deze gemeente gehouden vergadering van de noodraad werden gekozen tot wethouders de heeren D. H. de Jong en J. Aukema, beiden te Koudum. KLAAS SCHIPPERS en S PETRONELLA MARIENA SPITS 29 Nov. a.s. hunne 50- t jarige Echtvereeniging te gedenken. Hunne dankbare Kinderen I Behuwd-, Klein- en I Achterkleinkinderen I Workum, November 1945. j Receptie van 3—5 uur in j ’t gebouw van de Geref. I Kerk. Zoo de Heere wil en zjj S* leven hopen onze geliefde S» ziet Etalage Aanbevelend, Noord D 111, Workum Glas en bakeliet zijn dermate schaarsch, dat de boekhandel verplicht is, bij verkoop van een FLESCH INKT het oude verpakkingsmateriaal in te nemen D. U. van der Meer, Zuid C 22 Hier zijn we met nri Tl A Jp Koeien Meel uCLrlA 8 Koeien BÏksT Samenstelling DELFIA’s Cocosmeel Grondnotenmeel - Lijnmeel - Sojameel Palmpitmeel Raapschilfermeel Suikerpulp Mineralen Circa 35 °/0 eiwit en vet Wij verzoeken onze clientèle beleefd de ledige dozen, houten zowel als cartonnen VOO r"' al"u W"3 DIEREN Gevraagd eenige werkhuizen voor Dinsdags, Woensdags en Donderdags. JAOOBA WEU p.a. A? Heins Dwarsnoord A 8. Te koop aangeboden een paar z.g.a.n. rubberlaarzen maat 44 Adres te bevr. Bureau „Friso”. XX/enst U de volgende zomer dikke (St.Anna) Roode bessen of dikke Kruisbessen? Deze in beperkte voorraad aan te bieden als 3-jarige Struiken Verder alle soorten Vrucht bomen, Struik-, Hoog- en Halfstam- en Leibomen, Appel- Peer- Pruim- Kers- Morèl Voor de Bloementuin Hulst met of zonder bes Rododendrons in kleuren Komt vrijblijvend Uw keuze doen Aanbevelend, WORKUM Plantenhandel py Maandag en Woensdag 9 uur Vrijdagsmorgens vroeg Van Leeuwarden: telkens 3.30 uur Beleefd aanbevelend,- Telef. 22 WORKUM Telef. 83 HUWELIJK. Eenzame1 Blijf toch niet lan ger doorleven met Uw stil ver langen naar een levenskameraad! Door onze bemiddelirig kunt U direct in contact komen met iemand, die evenals U zelf op recht verlangt naar een ernstige oprechte kennismaking Wij hebben immers massa’s inge schrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Friesland ook in Wor kum en directe omgeving en geheel Nederland. Onze bemid deling is voor jong en oud, voor werkenden, gegoeden midden- en boerenstand. Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen Heeren, die in een moederloos gezin (met huwe lijk als doel) een serieuze huis houdster zoeken of Dames, die als zoodanig geplaatst wenschen te worden, ook direct van dienst zjjn. Schrjjf ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert I Geheimhouding verzekerd. Nederland’s grootste Huwelijks-bemiddelings- kantoor „EXCELSIOR", Kampersingel 48 rood, Haarlem tjf Zoolang de treinen niet normaal loopen, alleen op Woensdag en Zaterdag ge opend van 2—4.30 DISTRIBUTIEKRING WORKUM Afd.Bijzondere arbeid. De uitreiking van kaarten voor zware- en zeep voor vuilen arbeid zal voor de 13e periode plaats vinden te Workum op Maandag 26 November t.m. Vrijdag 30 November, ’s morgens van 9—12 uur. Opinie-onderzoek omtrent doodstraf. Moeten de ergste politieke misda digers met den dood worden gestraft Over deze vraag wordt thans veel ge sproken en geschreven. Dit gaf de Nederlandsche Stichting voor Statistiek aanleiding door middel van een opinie peiling na te gaan, hoe het Neder landsche volk als geheel hier overdenkt. Haar enquêteurs legden de vraag voor aan mannen en vrouwen uit alle dee len van het land, van verschillende leeftijd, kerkelijke gezindte, sociale laag en politieke overtuiging. Het resultaat van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat: Vóór doodstraf voor de ergste politieke mis dadigers is 73 der bevolking tegen doodstraf 22 °/05 °/0 kan over óit onderwerp geen meening te kennen geven. Bij de ondervraging gaven verschil lende voorstanders te kennen de dood straf alleen toegepast te willen zien op de zéér ernstige gevallen. Daarte genover motiveerden enkele tegen standers van de doodstraf hun stand punt met de opmerking, dat de dood straf in vele gevallen een te lichte straf zou beteekenen>Levenslang moeten ze hebben l< Herrijzend Nederland Radio-programmablad Losse nummers a 15 ct. GAASTRA’S Boekhandel Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad. Het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad, dat thans gevestigd is aan de Koninginnegracht 42, ’s Gra- venhage, heeft in dit perceel de ge- heele landelijke voorlichting inzake voeding, waschbehandeling, huishou delijk werk, naaien, verstellen, kinder verzorging en -opvoeding en gezins moeilijkheden, gecentraliseerd. Aan dit Bureau kunnen vragen, voorstellen en nieuwe ideeën op bo vengenoemde gebieden schriftelijk worden ingediend. Gevraagd een Meisje voor de morgenuren B. GAASTRA, Boekhandel Workum. W(j kunnen uit voorraad leveren: Voor PIANOmeer dan vierhonderd van de nieuwste, verschillende Nederlandsche Schlagers en Engelsche Songs verder Wals Albums van'Johan Straus Cowboy Songs Negro Songs Albums met St. Nicolaas liedjes Kerstliederen enz. enz. Voor ORGEL: „Geestelijke Liederen uit de Schat van de Kerk der eeuwen”. Deel I en II. Prachtige uitvoering a f 4.70 per band. Verder: „Hayklanken”, albums afl.— per band. Kerst-Fantasieën Kerst-Kantates enz.enz Muziek voor Orkest, Accordeon, Gitaar, Mandoline, Banjo. Blanco Muziekboekjes en Muziekpapier. Bestelt per Bode of briefkaart aan ’t Huis met de Notenbalk, Sneek Voor direct gevraagd hulp in de huishouding of aankomend meisje K. BAKKER, Winkelier Ferwoude. Levert Uw Veevoederbons bij ons in en doet mee aan de RECLAME WEDSTRIJD Er worden vijf fraaie KUNSTSCHILDER STUKKEN aan prijzen uitgeloofd aan diegene die de mooiste slagzin kan vormen op gebied van DELFIA’s Kracht- en Mengvoeders De inzending van de slagzinnen kan met de Veevoederbons samen gaan Uw leverancierJOHS. J. DOOPER Noord D 111 - WORKUM ZIET ETALAGE Tiny die bjj de H. Doop de namen ontving van Catharina Anna Maria M. VISSER M. VISSER—MULLER Workum, 21 November 1945. Wegens verandering van bedrijf onze Slagerij vanaf 24 November Alle houders van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, moeten in den loop van December aangifte doen bij een postinrichting (geen postagentschap) Besluit herstelgronden 1945. Tal van perceelen landbouw tuin bouw-, bosch- en woeste grond zijn in de afgeloopen jaren door inundatie en en andere bezettings- of oorlogshan delingen beschadigd. Teneinde een doelmatig herstel van deze gronden te bevorderen en de Directie van den Rijksdienst voor Landbouwherstel in de gelegenheid te stellen de noodige werkzaamheden te verrichten, zijn thans regelen gesteld ten aanzien van het gebruik der gron den door particulieren. Bedoelde rege len zijn neergelegd in het Besluit Herstelgronden 1945, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van (Staatsblad F 230). Als »herstelgrond< kan de Directie van den Rijksdienst voor Landbouw herstel niet slechts de beschadigde, maar ook andere gronden aanwijzen, indien die n 1. wegens hun ligging in het herstelplan voor een bepaald ge bied zijn betrokken. Gevraagd voor spoedige indiensttreding een flinke administratieve kracht Voorloopig tijdelijk op nader overeen te komen salaris. Sollicitaties vóór of op 28 November aan het Bestuur p.a. den Heer J. D. Bouwstra te Koüdum btf wien tevens inlichtingen zijn te verkrijgen. Bonnen voor petroleum Van 21 November tot en met 24 December a.s. wordt 2ya liter petro leum beschikbaar gesteld op de bon nen 169 en 269 der bonkaarten 512. H Woensdagsmiddags 4 tot4'/2 uur vICUpClIU» Zaterdagsmiddags 4tot5 Leesgeld 5 en 3 ct. per boek per week De Fa. DOUMA ELZINGA begint met ingang van Maandag 26 November een geregelde Autodienst te openen en wel op Maandag, Woensdag en Vrijdag naar Sneek en Leeuwarden In December zijn aan de beurt: $1 01 01 arbeiders, doch bij behandeling van sociale kwesties hebben de arb.-verte- genwoordigers een dubbele stem, hetgeen spreker na enkele opmerkingen uit de vergadering duidelijk maakte. Ook allerlei andere kwesties werden afdoende en naar genoegen van de vragenstellers beantwoord. Na een inleiding van den heer A. Gaastra werden over arbeidsvoor waarden wel enkele vragen gesteld, doch verzocht werd om bezwaren of mogelijke oplossingen bij de sociale commissie in te dienen, waarbij een beroep op medewerking zeker niet overbodig was. Nadat bij de rondvraag nog ver schillende onderwerpen ter sprake waren gebracht, sloot de voorz. met dank voor de groote opkomst. met de Cabaret Revue Voor-Uw Zie onze Etalages en komt vrijblijvend even binnen, het verplicht U tot niets Aanbevelend, S. R. DE BOER, Noord, Workum Heden werden wij verblijd met de geboorte van een Dochter E3I i Doet allen mee ..-u-jn../ 6 Dec. 7 Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12 Dec. n r> uitluiiiuiiiiiikiiiiiiiiij I t/m Ver - einde V t/m Wil - einde W Poq t/m Rob Roe-einde R S t/m Sc Sd t/m Stok Stol t/m Toom Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. 13 Dec. Toon 14 Dec. Ves 17 Dec. W 18 Dec. Wim 19 Dec. X, IJ en Z HllllblllllltlllHlllilllllHtllllflllHllIinitlHIllHIHG Telefoon 2454 - Opgericht in 1850 Een overal ingevoerde en oude firmaVraagt ten spoedigste goede en betrouwbare agenten voor den verkoop van haar Zaai- en Pootgoed. Inlichtingen op aanvraag. 100-jarige bekendheid! - 100-jarige ervaring!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2