I Foto CONENS Donateur of Begunstiger Chocolade en Suikerwerken Onderdrukking en Verzet HET MASKER IK HOU VAN HOLLAND Evangelisatie Samenkomsten „MUSTANGS” HEROPENING NOORDERBAZAR OLIE een nieuwe POLIS Trouw- Rouw- Stad- en Treinritten OELFIA’sS^S- Ri I I (ij RJ een nieuwe bodem S. R. de Boer Fa. R. QIELSTRA Johs. J. Dooper VRACHT AUTODIENST zal Maandag 3 December de dienst weer hervatten St Nicolaas Inkopen Advertentiën Levensmiddelen „Mercurius” Spreker Ds. F E, Huizinga van Leeuwarden Baptiste Gemeente Workum -PTT- BONNENLIJST geldig van 25 November t.e.m. 8 December‘45 PLAATSELIJK NIEUWS omstreeks HET BESTUUR. in „BETH-EL” HALLOI Te koop z.g.a.n. modern Radiotoestel Inlichtingen Bureau „FRISO.” Gevraagd voor direct een losse Arbeider (geen melken) H. G. DE JONG, Ferwoude. Te koop z.g.a.n. maat 35 Jongensschoeuen Liefst ruilen tegen dito maat 37. G. VEENSTRA, Woonwagen, Zeedijk, Workum. 318 319 320 321 322 323 324 413 414 415 416 417 418 419 420 421 6 liter melk plm. 225 gr. huishoudzeep Wagensmeer Consistentvet Vaseline S.v.p. ledige fleschjes en bussen meenemen Gevraagd voor direct banketbakkers bediende loopjongen en morgenmeisje Banketbakker OOSTENBRUG, Markt D 21. Markt D 21 WORKUM heeft voor U een groote sorteering HUWELIJK Attentie: Ned. grootste Huivelijksbemiddelings- organisatie „excelsior” thans gevestigd Kamper- singel 48 rood Haarlem, bemiddelend voor alle leef tijden, standen en gelooven, verplaatst met ingang van heden haar kantoor naar Junoplantsoen 73 te Haarlem: Geopend ’s Woensdags en ’s Zaterdags van 2— 4.30 uur. Vraagt direct mondeling of schriftelijk alle inlichtingen. WORKUM Er kunnen weer enkele Foto’s gemaakt worden. Nummers kunnen Zaterdag of later afgehaald worden Kunnen wederom onder Uw pan plaatsen Stuurt Karrijder. Bleeklaan 27, Leeuwarden Tel. 6270. Aanbevelend, Noord WORKUM Ingezetenen van Workum geeft U op als van deze vereeniging Steunt deze jonge vereeniging Men kan zich opgeven bij elk lid Groote sorteering Alleen de BESTE kwaliteiten Keuze uit meer dan 30 soorten Specialiteit in Levensmiddelen In Januari verschijnt de eerste aflevering van Nederland in Oorlogstijd Per afl. f 2.50 terwijl er in ’t geheel 44 afl. zullen ver schijnen in 4 prachtbanden per band f 3.— Het geheel komt op f 122.— Het werk wordt geïllustr. met 800 a 1000 reproducties Vraagt inlichtingen bij Boekhandel H. MULDER Toneel en Cabaretgroep Brengt U op 6 en 7 December 1945 WORKUM. Onze vroegere plaats- genoote mej E. IJntema, onderwijze res te Ruurlö, ontving een benoeming als onderwijzeres te Veenendaal. Met ingang van 1 November j.l. is bevorderd tot adjudant administr. te Den Haag onze vroegere stadgenoot de heer B. Beinema. n.l. de heeren Haijtema, de Roest, Faber en Brandsma, doch B. en W. gaven in overweging in de Commissie voor het Gasbedrijf voortaan 2 leden te benoemen, hetgeen ’s Raads goed keuring had. Voor beide leden waren 3 stemmin gen noodig. Bij herstemming verkreeg de heer R. H. Jonkman 6, de heer H. Haijtema 3 stemmen en 1 blanco. Voor de 2e plaats waren bij herstemming op de heeren Haijtema en Beuker beide 5 stemmen uitgebracht, waarna het lot ten gunste van eerstgenoemde uitviel. De heeren Jonkman en Haijtema aanvaardden hun benoeming. De voorzitter verzocht de Raad nog even bijeen te blijven en sloot toen de openbare vergadering, waarvoor op de publieke tribune ook wel belang stelling bestond. ■(a/p' van dek de'// werd de vergadering door den voorz.1 gesloten waarbij hij allen dankte voor de vlotte opkomst. Tot slot werd het Federatie Lied »Eéndracht maakt Macht< staande gezongen. Te koop aangeboden prima Eikenhouten Theekast en prima Leunstoel Brieven no. 33 bureau „Friso". Een nieuwe Auto kan ieder nog niet aanschaffen, maar wel van de Verz. Mij. „ALBI NG I A” Laat Uw agent ook bij ons premie offerte vragen, zoo wel voor een All Risks als een Wett. Aanspr.-verz. A. D. BEERENDS en VEEREN Ao 1869, Leeuwarden. Insp. voor Zuid- en Oost- Friesland: W. T. POSTMUS, Fok 69, Heerenveen. Met grote vreugde geven Wij U kennis van de geboor te van onze Dochter, die bij het H. Doopsel de namen ontving van Veronica Geertruida Maria bestaande uit de en D. A. IJntema Mei greate tankberens dogge wy to witten de berte fen in Jonkje en in Famke dy ’t wy Harmen en Richtsje neamden. H. DE BOER G. DE BOER—de Bruin. Warkum, 27 Nov. ’45. D.V. Zondag 2 December ’s avonds 8 uur Maandag 3 8 Dinsdag 4 8 Regie: E. SOOMERS Kaarten in voorverkoop bij Hotel „De Wijnberg” a f 1.— plus Jbelasting Revue in 4 bedrijven, 25 medewerkenden. 125 gram bescuits 250 gram bloem 200 gram zout 250 gram jam 100 gram chocolade of suikerw. 150 gram vleesch 1 kg aardappelen Te koop prima spelend Radiotoestel. Ook ruilen tegen piano. Adres te bevr. bur au „Friso - Hedenavond half negen overleed zacht en kalm in het St. Anthonius Ziekenhuis te Sneek, na een kortstondig lijden, mijn innig geliefde Man en der kinderen zorgvolle Vader Ijsbrand Kramer in den ouderdom van bijna 46 jaar, na een genoeglijke echtvereeniging van ruim 19 jaar. Zijn heengaan was vrede. De diepbedroefden, A. KRAMER—Kooy BETTIE EELKJE CORRIE. Workum, 23 Nov. 1945. Door een kleine benzine-toewijzing kunnen wij naast Ziekenvervoer en Zakenritten thans ook uitvoeren. Beleefd aanbevend, J. REINSTRA - Workum Markt D 13, Telef 73 doorverb. H1NDELOOPEN, 23 Nov. Heden avond werd de heer B. Houtsma, ambtenaar bij de Ned. Spoorwegen te Hindeloopen ter gelegenheid van z’n 25-jarig ambtsjubileum in Febr. j.l., dat toen wegens omstandigheden niet herdacht kon worden, een fraai herin- nerings bord aangeboden door ploeg Hier de Landelijke Rijvereeniging Hedenavond omstreeks half negen overleed zacht en kalm in het St. Anthonius-Zieken- huis te Sneek, na een kort stondig lijden, onze innig geliefde Zoon, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom Ijsbrand Kramer Echtgenoot van A. Kooy in den ouderdom van bijna 46 jaar, na een genoeglijke echtvereeniging van ruim 19 jaar. Zijn heengaan was vrede. De diepbedroefden Uit aller naam, Wed. J. KRAMER. Workum, 23 Nov. 1945. VEEVOEDER VOOR AL WW f DIEREN Aanbevelend, F. VENEMA en TJ. VENEMA—VRIESWIJK betuigen hun hartelijken dank, •mede namens wederzjjdsche familie, voor de zeer vele be wijzen van belangstelling voor en bfl hun Huwefljk ondervonden. Zwolle, November 1945. Anjelierstraat 35. Gevraagd flinke Kantoorbediende (mnl. of vrl.) ter opleiding, goede hand schrijvend. 2 flinke Jongens 1516 jr voor de pakkerfl. Fa. SIMON GAASTRA, Workum. Te ruil of te koop aangeb. een paar nieuwe schaatsen ge heel compleet, merk Nooitge- dacht of ’n paar Damesschoenen maat 39, tegen lederen actetasch; tevens een waschmachine en wringer, tegen Eikenkast of dressoir. Te bevragen Bureau dezes. Wie ruilt mijn br. Winterjas z.g.a.n. (O.K.) tegen bl. Gabardine middelmaat. Adres te bevragen bur. „Friso”. 23 Nov. Hedenavond vergaderde de Ijsclub «Workum» onder presidium van den heer A. Werumeus Buning. Notulen en Jaarverslag van den secre taris, den heer H. S. Schaap werden onveranderd goedgekeurd, terwijl ook de kascommissie, heeren O. Genee kas en boeken in de beste orde had den bevonden. Er was een voordeelig saldo van f 851.13. Het ledental be draagt thans 110. De periodiek aftredende voorzitter, de heer A. Gaastra, werd herkozen, terwijl verder als bestuurslid werd ge kozen de heer A. T. de Vries. In verband met de gunstige finan- ciëele toestand werden alle resteerende rentelooze aandeelen 1917 a f 2.50 en een 8-tal van .leening 1922 a f 5. uitgeloot. Tot keurmeesters werden benoemd de «heeren D. Smid, F. M. de Boer, Joh. P. Dijkstra, G. Spijksma, T. de Vries, K. Mein en D. Huitema. In de kas commissie kregen zitting de heeren W, R. de Jong en C. P. Visser. Als afgevaardigden naar de vergadering te Leeuwarden werden benoemd de voorz. en vice-voorzitter. Na eenige bespreking over ijsbaan en ufedstrijden werd besloten deze regeling aan het bestuur over te laten. DISTRIBUTIEKRING WORKUM 013 Distributie van Schoenen en Rijwielbanden. De Distributiedienst Workum maakt bekend, dat gedurende de eerste 10 dagen van de maand December aanvraagformulieren worden beschikbaar gesteld tegen overlegging van de stamkaart. Distributie van Textiel. In verband met het overstelpend aantal textiel- aanvragen wordt deze maand geen gelegenheid gegeven tot het af halen van aanvraagformulieren. Een uitzondering hierop gelden zeer dringende noodgevallen, waarvoor een aanvraagformulier wordt beschikbaar gesteld, indien de noodzakelijkheid hiervan voldoende kan worden aangetoond. Distributiedienst Workum 013 G. KASPERSMA, Leider. 125 gram biscuits 250 gram bloem 200 gram zout 250 gram jam, stroop enz. 250 gram peulvruchten 100 gram chocolade of suikerw. 150 gram vleesch 325, 326 2 kg aardappelen 327 plm. 225 gr. huishoudzeep A 25 2 doosjes lucifers B 25 1 kg aardappelen A 26 2 liter melk B 26, C 26 3*/2 liter melk T 02 2 rants, tabaksart. (geen imp.-sig.) V 02 100 gram chocolade of suikerw. X02 100 gram chocolade of suikerw. Het koopen op deze bonnen is toegestaan vanaf Vrijdag 30 November 1945, des middags 12 uur, uitgezonderd aardappelen en melk. Wij kunnen U weer leveren al is het nog beperkt Rijwiel Naaimachine Machine Motor Windmotor Aanbevelend, S. BIJLSMA, Heidenschap Hier zijn we met Samenstelling: DELFIA’s Cocosmeel Grondnotenmeel 11 Lijnmeel - Sojameel Palmpitmeel - Raapschilfermeel - Suikerpulp Mineralen Circa 35 eiwit en vet f nAMEQ Wenseht U voor de komende l/inori*) UnlVlLU Kerstdagen een keurig verzorgd KArvtLi Dan kunt U om teleurstelling te voorkomen reeds nu tijd bespreken. KEMKER’s Kappershuis. Gedipl. Dames- en Heeren Kapper 5 en Omstr. P/ B^Bij de rondvraag kwam een kleine financiëele kwestie met een andere sportvereen. ter sprake, waarvoor zeker een goede oplossing gevonden zal worden. Verder niets meer betreffende de ijssport te verhandelen zijnde, werd de door een ruim 20 tal leden be zochte vergadering gesloten. 27 Nov. ’45. Hedenavond werd in Hotel «De Wijnberg» de Algemeene Vergadering van de Landelijke Rijver- eeniging «Mustangs» gehouden. Van alle leden werd volle medewerking gevraagd om hier een ideale Landelijke Rijvereeniging tot stand te brengen, waarbij de voorzitter de heer A. W. Buning er ook vooral de aandacht op vestigde dat noodig was een stipte gehoorzaamheid aan den instructeur den heer C. Dijksterhuis. Voorts is er gesproken over een Propaganda avond, waar dan de film «Friesche Landelijke Ruitersportdag te Drachten» vertoond zal worden en als spreker zal optreden de Weled. Heer Mellema. Als afgevaardigden voor de Bonds vergadering werden de heeren R. de Boer en H. Westerhuis bereid gevonden. Verder werden nog enkele vragen door de leden gesteld, welke door den voorzitter ofden instructeur naar allerte- vredenheid werden beantwoord. Hierna Aangifte radio-ontvangtoestellen Alle houders van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, In December zijn aan de beurt: HALLOLading Verzekerd De eerste Workumer Maandags, Dinsdags, Donderdags en Vrijdags Via Ferwoude, Allingawier, Exmorra, Bolsward, Sneek, Leeuwarden Vertrek van Workum, 's morgens 9.— uur Leeuwarden, 's middags 3.30 uur bestelhuis Rodenhuis, tel. 6478 Sneek 's middags 4.30 uur veerhuis A. Boot, tel. 2091 Bolsward 's middags 5.— uur veerhuis Homminga, tel. 364 Vermeldt op Uw adres: per KOOPMANS DE BOER Beleefd aanbevelend, de Ondernemers, Fa KOOPMANS DE BOER voorheen KOOPMANS Zaterdag 1 December Banketbakkerij OOSTENBRUG voorheen den Heer O. ZIJLSTRA Noord D 111, Workum. N.B. Ook een beperkt kwantum KOEKJES leverbaar, bevattende circa 40 lynmeel Voor de zeer vele blijken van deelneming, ondervonden tij dens de ziekte en by het overlij den van onzen geliefden Zoon en Broeder SIJMEN betuigen wij onzen innigen dank. Inzonderheid aan Dr. Noordhoff, Zuster Snoeken en Praamsma en de buren voorde liefderijke behandeling hem be wezen. W. MEIN M. MEIN—Mulder FOPPIE ANNEKE. Workum, Dec. 1945. to Voor Uw voor jong en oud eerst een kijkje nemen in de Zie onze Etalages en komtvrijblijvend even binnen, het verplicht U tot niets Tot en 'met St. Nicolaas tot ‘s avonds 9 uur GEOPEND. 2 en Stationspersoneel van de laatste jaren. i J 91 f 99 91 1) 99 19 99 6 Dec. 7 Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12 Dec. t/m Ver - einde V t/m Wil - einde W van December i postinrichting H. VAN DER WERF A. VAN DER WERFZeinstra Workum, 29 November 1945. OL IE FABRÏ 13 Dec. Toon 14 Dec. Ves 17 Dec. W 18 Dec. Wlm 19 Dec. X, IJ en Z Bonkaarten KD, KE 513. Bonkaarten KA, KB, KC 513. Tabakskaarten enz. I g i l;A. moeten in den loop aangifte doen bij een (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. Poq t/m Rob Roc-einde R S t/m Sc Sd t/m Stok Stol t/m Toom J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2