IK HOU VAN HOLLAND AMER1K AANSCHE SCHOENEN KERST- BOOMEN THEE Amsterdamsclie Bank N.V. Onze Prinsesjes thuis bevat alleraardigste foto’s van’hét Prinseiyk Gezin. Zoolang de voorraad strekt a f 1.15 verkrijgbaar in Gaastra’s Boekhandel Telef. 45 WORKUM PeEfia Vergadering gesloten I Si Werkgevers Trouw- Roiiw- Stad- en Treinritten Priisfoardragerij Krite 7 Workum en Omstr. Johs. J. Dooper Aanbevelend, S, BIJLSMA, Heidenschap Advertentiën DECEMBER, de maand van de Struikrozen in kleuren p, stuk f Lrmr f *iïundvee~£3iks KINDERZEGEL 45 isL.® :-!8 -zwuaiH B0NNENL1JST geldig van 9 t.e.m. 22 December ‘45 Gebr. GORTER sjongboekjes, Revue WOUDA’s Schoenhandel Forlêrn of stellen op it Noard in lange brede learen fytsrym. Werom tobringenbij I. G. de BOER, Noard D 92. Hotel „Nieuwe Doelen” Voorstreek, Leeuwarden vraagt ten spoedigste Twee nette flinke Kamer- Werkmeisjes Werkster gevraagd voor Vrijdags de ge- heele dag. K. MINK, Dwarsnoord, Workum Gevraagd een Jekker of Jas om te dragen in de melkschouw. Aanbiedingen bureau dezes. geprolongeerd ten bate van het Nederl. Roode Kruis Uitbreiding mond- en klauwzeer Het aantal gevallen van mond- en klauwzeer neemt steeds meer toe. De laatste week hebben zich in de Zuid westhoek van Friesland niet minder dan 9 nieuwe gevallen voorgedaan. Plaatst Uw familieberichten in „Friso” Te koop 3 Hollandsche konijnen te bevragen bj) J. IJNTEMA, Zuid C 10 Te koop modern Radiotoestel R. HIEMSTRA, Zuid C 57, Workum Tandarts SCHAAP heeft Zaterdag 8 December geen spreekuur Voor de vele blijken van be langstelling ontvangen by het 50-jarig Huweiyksfeest, betuigen wij mede namens onze kinderen, onzen hartelijken dank, K. SCHIPPERS P. SCHIPPERS—SPITS Workum, December 1945. i I Begin volgende week verwachten wij zonder bon Bestelt s.v.p. spoedig Uw Kerstboomen Gaarne voor 10 December met ’t oog op ’t vervoer D. v. d. Meulen, Bloemist, Workum op Bon 347 Alleen de beste soorten bij Fa. R. GIELSTRA WORKUM houdt met ingang van 11 December a.s. Kantoor te Workum, Markt D 10 (tegenover de toren) Het kantoor is geopend op Dinsdag t.e.m. Zaterdag, voormiddags van 9—12.30 uur Alle Bank- en Effectenzaken, Assurantiën Te KOUDUM wordt op Maandag zitting gehouden van 10—12 en 2—4 uur in Hotel „Het Wapen van Friesland”. Langs deze weg betuigen w;j onze hartelijke dank voor de zeer vele bewyzen van deel neming ondervonden by het overiyden van onzen lieven Man en Vader IJSBRAND KRAMER A. KRAMER—KOOY en Kinderen Workum, December 1945. worden uitgenoodigd ter bespreking van arbeidsvoorwaarden op Donder dag 13 December voorm. 9.30 uur in Hotel „De Wijnberg” Voorzitter Soc. Comm. A. GAASTRA. Te koop een paar z.g.a.n. Rij laarzen kleine maat en een Potkacheltje bij Sj. de HAAS Zuid F 102, Workum. Zoek maar uit! Aanbevelend, HAIJTEMA’s Plantenhandel OPROEPING Ieder, die iets te vorderen heeft van, verschuldigd is aan- of overigens op één of andere wijze in betrekking staat tot wijlen den heer JOHANNES BIJVOETS, in leven koperslager te WORKUM en aldaar over leden op 28 November 1945, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op 22 December a.s. ten kantore van B. SMID, administrateur te WORKUM. De Heer en Mevrouw Oppedijk van VeenVisker betuigen hun dank voor de be wezen van deelneming ontvan gen by het overlijden van hun Vader Ir. S. G. VISKER Workum, 6 December 1945. dames beneden 18 jaar waarvoor de prijzen nog nader zullen worden be paald. De schaatsen, welke zooals gebruikelijk verloot werden, vielen ten deel aan J. Zweed Jr. alhier. Bij afwezigheid van den voorzitter werd deze vergadering geleid door den heer S. Boersma. Te koop Hollandse Herder 1 jaar. Prima waakhond. J. GRAS, Zuid 13. OP ’s avonds 8 uur in Hotel Rundvee Koekjes met circa 40 °/0 lijnmeel (broeivrij) beperkt leverbaar 335 t.e.m. 341 800 gram brood 342, 343 200 gram bloem 344 1 rantsoen gebak 345 70 gram beschuit 346 400 gram suiker 50 gram thee Door een kleine benzine-toewijzing kunnen wij naast Ziekenvervoer en Zakenritten thans ook uitvoeren. Beleefd aanbevelend, J. RE1NSTRA - Workum Aanbevelend, Noord D 111, Workum Het boekje 347 50 gram thee 348, 349 250 gram margarine 350 200 gram kaas 351 150 gram vleesch „Workum VEEVOEDERS TX'oo'r' al uw /DIEREN ter Fokken van Staveren, het school hoofd P. van' der Zwaag, den ex- wethouder A, Bajema, alsmede de heeren Joh. Hoekstra en A. Brandsma. De heer P. de Jager bood den schei denden burgemeester, namens het ge meente personeel, een granaathuls aan, waarop het gemeentehuis van deze gemeente met een passende inscriptie is gegraveerd. (Leeuw. Koerier) KOUDUM. Beroepen bij de Ned Herv. Gem. te ’s’Gravenhage ds. G van Leeuwen alhier. Benoemd tot onderwijzer aan de bijz. school te Hilversum de heer H. van Asperen alhier. Per 15 December 1945 is be noemd tot kassier-boekhouder van de N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank te Koudum onze plaatsgenoot, dé heer G. Koopmans Jr. STAVEREN. Maandagavond verga derde de Ijsclub „Eensgezindheid”. Er waren 37 leden aanwezig. De voorz. herdacht in zijn openingswoord het overlijden van den penningmeester, den heer IJ. Visser, Het volgende be stuur werd gekozenI. B. de Vries, voorzitter, H. Koopman, vice-voorzitter, M. Strikwerda, Smidstraat Staveren, secretaris, R. H. Visser, penningmees ter. Tot keurmeesters werden benoemd G. Mulder, H. Mulder, H. van Dijk en I. Bakker. Naar de jaarvergadering van de Friesche Ijsbond op 12 Dec. a.s werden twee leden afgevaardigd. De aftredende bestuursleden zijn tot eere- leden benoemd. Tenslotte werd een feestcommissie benoemd om het 75- jarig jubileum op 27 Jan. a s. op waar dige wijze te vieren. De bonnen voor vleesch, melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 15 December a.s. mjxrow Voor de week van 16 tot en met 22 December a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor vleesch, melk, aardappelen, grutterswaren, ontbijtkoek, zout, jam, peulvruchten, vermicelli, zuidvruchten, waschpoeder, tabak en versnaperingen. Veel is er nog niet, maar toch kunnen wij U weer aanbieden Klompkrambanden, Waslijndraad, Draaiwartels, Koekopkettingen, Paardekettingen, Hangsloten, Spijkers, Petroleumkannen (bij aankomst) Schuurpapier, Kachelpoets, Rijwielsloten, Handbeschermers, Jasbéschermers, Leren Handschoenen, Spatlappen, Stuurtassen, enz. enz. BANDENBONNEN nemen wij gaarne van U in ontvangst, wij leveren in de kortst mogelijke tijd. 352, 353 2 kg aardappelen B 31, B 32 400 gram brood B 33 1 kg aardappelen A 34 l’/2 liter melk B 34, C 34 3 liter melk Arbeidsvoorwaarden in den Landbouw In de verschillende districten van de Fryske Lanbou Stifting zijn sociale commissies ingesteld, welke voor de problemen bij de arbeidsvoorwaarden in elke krite een oplossing trachten te vinden en daarbij is de Zondagsrege ling in de greidhoek wel een van de grootste puzzles. Hiervoor moet ern stige samenwerking betracht worden bij de boeren, arbeiders en vooral ook bij de losse arbeiders, die niet het minst collegialiteitsgevoel aan den dag moeten leggen om uitvoering mogelijk te maken en daarmee zoo’n mooie verbetering in hun bedrijfsleven mede tot stand kunnen brengen. Inmiddels is ook het voorgestelde basisloon in den landbouw van 60 ct. per uur door het College van Rijksbemiddelaars bekrachtigd. In alle opzichten voldaan zal men natuurlijk nog niet wezen, maar het algemeen streven naar ver betering is toch een verblijdend ver schijnsel. De werkgevers van Krite 7 Workum en Omstr. zijn voor volgende week Donderdag (’s morgens halftien in Hotel »De Wijnberg») uitgenoodigd ter bespreking van de arbeidsvoorwaarden. DISTRIBUTIEKRING 013 omvattende de gemeenten Workum, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Hindeloopen en Staveren De uitreiking van nieuwe bonkaarten voor de le periode vindt plaats aan’t gemeentehuis op onder staande plaatsen en tijden, tegen overlegging van de stamkaarten met inlegvellen. Maandag 10 Dec. te Workum voor de bewoners van het Noord vm. 9—12 en 2—4 uur. Dinsdag 11 Dec. te Workum voor de bewoners van het Zuid vm. 9—12 en 2—4 uur. Woensdag 12 Dec. Heidenschap vm 9—12 uur en nm. 2—4 uur. Donderdag 13 Dec. te Hindeloopen in hét gebouw „Irene” vm. 10—12 en 1—3 uur. Vrijdag 14 December te Staveren in het lokaal der O.L. School vm. 10—2 uur. KLOMPENDISTRIBUTIE. De distributie van klompen zal voortaan door het distributiekantoor worden verzorgd. De aan vragen welke zijn ingediend bij Sociale Zaken zijn vervallen.- Op een door de distributiedienst nader te bepalen tijdstip zal het publiek in de gelegenheid worden gesteld hiervoor opnieuw aan te vragen. Een nadere publicatie hieromtrent zal nog volgen. Distributiekrifig Workum 013. Besteed Uw Rundveevoeder toewijzing aan de beste kwaliteiten krachtvoeders en daarom voeder fan de Krite Warkum fan it Kr. Fr. Selskip op Woansdei 7*/2 üre yn „Ons Gebouw” Wirklisten for dizze joun moatte troch de leden for harsels en har gasten 6f- helle wurde by Boekhannel Mulder Baginestrjitte, op Freed en Snjeon Wirklisten dy ’t er oer binne, bidoeld for net-leden, binne de jouns oan 't Gebou to krijen. Meinimme: sjongboekjes, skriuwark, in fleurig sin enin turf! HEMELUMER OLDEPHAERT c.a. Na een verblijf van slechts zes jaar en twee maanden nam de heer R. Reitsma Donderdagmiddag afscheid van deze gemeente in een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering. Voor deze gelegenheid werd de verga dering tevens bijgewoond door het geheeie gemeentepersoneel, burgemees ters van naburige gemeenten, oud- raadsleden, leden van de illegaliteit, predikanten, onderwijzers, directeuren van zuivelfabrieken en verschillende andere personen. I-n zijn afscheidsrede stond de naar Wonseradeel vertrekkende burgemees ter achtereenvolgens stil bij de ligging en het natuurschoon der gemeente, hare bevolking, die hij als dege lijk, eensgezind, trouw en principieel schetste en bij den raad, waarmede hij steeds met groot genoegen had samen gewerkt. Hierna sprak hij het gemeen tepersoneel, de leden van het College van B. en W, na de bezetting, de collega’s uit de andere gemeenten, héeren pre dikanten en de overige aanwezigen toe. Vervolgens werd het woord gevoerd door het raadslid Smits als oud-wet- houder, den heer J. Aukema als oudste lid van den raad, den wethouder D. H. de Jong, de raadsleden J. Walda en W. van Terwisga, den gemeente-secre- taris, ds. G. van Leeuwen, burgemees- In December zijn aan de beurt -PTT-h Aangifte radio-ontvangtoestellen Alle houders van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, - liayW .2 -■Hft T3H Jongerein afd. „Workum en Omstr.’’fc .nW Grote Openbare Donderdag 13 December ’45, py ’s avonds 7.30 uur in Hotel „DE WIJNBERG” Spreker de Weled. Heer J. M. Boudewijn :'Nf te Leeuwarden Verder vertooning van de „Friesland” film Jong en oud hartelijk welkom Vrije toegang HET BESTUUR. - aJA Zaterdag 8 Dec. zal onze zaak wegens inventarisatie zijn 435, 436 800 gram brood 437, 438 200 gram bloem v 439 250 gram rijst of kindermeel 440 1 rantsoen gebak 441 70 gram beschuit 442 500 gram suiker 443 250 gram boter 444 125 gram margarine r 445 200 gram kaas 113; 410 446 5 liter melk 447 150 gram vleesch 448 1 kg aardappelen D 31, D 32 400 gram [wood E 31 250 gram rijst of kindermabi' --jddedgceiod T 03 2 rants, tabaksart. (geen imp.-sig.) V 03 100 gram chocolade ofgi^kpjgw, X03 2rants.tabaksart. (geenimp.-sïg.) G02(gr.k.) 23 Dec. ’45 t/mjlSJaiJ. '46 Het koopen op deze bonnen is toegestaan vanaf Vrijdag 7 December 1945, des middags 12 uur, uitgezonderd aardappelen en melk. Dinsdag 11 December „De Wijnberg” Entree naar believen, minimum f 1.50 IS „ONS GEBOUW”, Workum Tournee Expl. Jon. Miedema, Sneék Wij hebben onze tournee door het Noorden hervate# geven thans eveneens enkele buitengewone voorstel lingen te Workum, Donderdag 13 December a.s. des avonds 7 en 9 uur, in slechts 2 voorstellingèjl, brengen wij U het realistische meesterwéïk cfëi’ Legerfilmdiensten, waar U zoo lang op hebt geWheO: DE INVASIE FILM (D-Day to Paris) De grootste onderneming van de oorlog verfilmd in esen historisch document, dat U het eerste hoofdstuk toont van de bevrijding der geknechte Europesche völkbréH. Dit is eender meest suggestieve documentaties, welkè U op ons doek te zien krijgt. In ons selecte bijprogramma vertoonen wijals extra attractie het eerste Nederlandsche journaal möf o.a:: Onze Prinsesjes wederom op vaderlandsehé bodem’; Montgomery’s triomftocht in Amsterdam; De Wieringermeer. Een schitterend programma Toegang voor iedere leeftijd. Entree fl.—(plus beh) Kaartverkoop vanaf ’s middags 3 uur aan de zaal. fi aL ynsvnohsl -’b fdosb ',OOzt tmv Markt D 13, Telef 73 doorv^i). In ojf I I:::::: 38 L r.’> jj 6 Dec. 7 Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12 Dec. Sb m - -v -Z’ rr bq LIEFABRIEKEh ‘.•Jg Bonkaarten KA, KB, KC 513. xx -Ixirtaasd iCI Poq t/m Rob Roe-einde R S t/m Sc Sd t/m Stok Stol t/m Toom moeten in den loop van December aangifte doen bij een postinrichting (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formullereö zfjn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren, t/m Ver - einde’V t/m WH oc 3c 18 Dec. Wim einfle W 19 Dec. X, IJ en Z Bonkaarten KD, KE 513. Tabakskaarten enz. joj •J3f; 13 Dec. Toon 14 Dgc. Vea 17 Dec. W 19 Dec. X, IJ en Z ;5V0 JI3b sgnodjiW :>no«j icob yóbimol «jb

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2