JAM Kerst- en Nieuwjaarskaarten i Kerstpudding 1 NAAIMACHINES Amsterdamsche Bank N.V. Plakt KINDERZEGELS op Uw Democratisch Socialisme STAALDRAAD DËLFÏA ■dW De Nederlandsche Inktfabrisken Maand- en Weekkalenders diverse soorten 1 Fa. R.'GIELSTRA Geeft ons de leege flesch terug Johs. J. Dooper Fa. R. GIELSTRA Effectenregistratie PALTHE DE NOORDERBAZAR Brieven Briefkaarten en Kaartjes bij H. P. NAUTA Advertentfën i, I Assurantiën op elk gebied Vraagt vrijblijvend premie-offerte I &ud Soud en 2iloer Aundvee-33iks Nieuwjaarsadvertenties. Ki 2 voor Gele pruimen Jam bijzonder lekker per 'l2 K.G. 55 ct. Bezoekt deze belangrijke Vergadering Debat vrij - Dinsdag t/m Zaterdag 9—12'/2 uur in tube 2 doos per pak 3 voor 27 ct. 50 ct. 115 ct. 25 ct. 25 ct. 40 ct. 25 ct. 15 ct. 100 ct. 105 ct. F a. A. D. BEERENDS VEEREN, Leeuwarden met circa 40 lijnmeel (broeivrij) beperkt leverbaar (met schroefdop of schenker) Aanbevelend, in flinke keuze in GAASTRA'S BOEKWINKEL 4 In verband met de aanstaande effecten registratie, geven wij U in overweging, Uw coupon- en dividendbladen reeds thans bij ons in bewaring te geven. 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 B 36 1 kg aardappelen kopen wij tegen de hoogste waarde Taxatie gratis GEBR. GORTER Ook aan huis te ontbieden Heden weer zoolang de voorraad strekt Drinkbekertje met oor (blik) Stofblik (blik) Diep Eetbord (blik) Lekstoppen Fleschspeen Tandpasta Kamferballeil Oude kwaliteit Shampoo Heidebezems Heide Blokbezem S. R. DE BOER, Noord, Workum Ijsclub „WORKUM” te Workum Uitgeloot alle resteeren- de rentelooze aandeelen leening 1917 en van lee- ning 1923 de rentelooze aandeelen No. 6, 12, 29, 38, 46, 48, 50, 54, 55. Inwisselbaar voor 31 Deo. 1945 bij den Penn. E. ROBIJNS Markt D 22, Workum Donderdag 20 December ’s avonds 8 uur spreekt ds. Vink in Hotel „De Wijnberg” over Besteed Uw Rundveevoeder toewijzing aan de beste kwaliteiten krachtvoeders en daarom voeder Groote keuze MAAND- en WEEKKALENDERS zoowel voor huiskamer als voor kantoor Ook zijn er Agenda’sl946 en de Friesche Almanak aangekomen Boekhandel H. MULDER,Workum Veehouders VEEVOEDERS Hi BONNENLIJST geldig van 9 t.e.m. 22 December ‘45 GEMENGD NIEUWS ABONNEERT U OP „FRISO” van Bestel spoedig Iets bijzonders j£S8 Plaatst Uw familieberichten in „Friso” Biedt zich aan voor direct jonge Boerenarbeider goed kunnende melken en alle greid- en bouwboerenwerk ver- staande Inlichtingen by J. DE VRIES, F 13 Zuid, Workum. Kantoor Workum: Markt D 10 (t.o. de Toren) Gevraagd met Mei een Dagmeisje tot ’s .middags 3 uur Mevrouw BOUMA, Coöp. Zuivelfabriek, Workum corps welke 3 of 4 stukken ten beste zal geven. Directeur is de heer S. W. de Boer, alhier. Vert. voor Workum en Omstr. L. DE HAAN, Nieuweweg, Workum Rundvee Koekjes Gevraagd nette Jongen om in het vak te worden opgeleid GEBR. GORTER, Horlogerie Optiek Glas en bakeliet zijn dermate schaarsch, dat de boekhandel verplicht is, bij verkoop van een FLESCH INKT het oude verpakkingsmateriaal in te nemen Noord D 111, Workum Voor de Kerstdagen Extra fijne Amandel Vanille Rooya Rum Annanas Maraskino Mokka Sinaasappel per pakje 18 -ct. 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 Specialiteit in Levensmiddelen met dunne balk Zonder bon of vergunning Te koopoude kwaliteit z.g.a.n. kinderwagen en een luidspreker Adres tebevr bureau „Friso.” Te ruilen lap zomerjaponstof tegen jongensoverjas (leeftijd 13 jaar). Inlichtingen bureau dezes. Weggeioopen een hond (ge- kruisd Herder-Bouvier) luiste rende naar de naam Raf. S. ATTEMA, Gaast. neemt weer Stoom- en Verfgoederen aan Depót J. KEMKER, D 35, Workum Distributiedienst Workum. Voor het schoonhouden van het kantoor in gebouw „Rehoböth” wordt zoo spoe dig mogelijk een Schoonmaakster gevraagd. Inlichtingen omtrent de voorwaarden, het salaris enz. te verkrijgen aan het' distributiekantoor. Brieven hieromtrent moe ten voor 20 December a.s. worden ingezonden. G. KASPERSMA, leider distributiedienst. HUIZINGE WORKUM Uit de hand TE KOOPDe HUIZINGA c.a. b.d. Zeedjjk te WORKUM, groot 60 c.A.in huur bü N. Visser. Te bevragen ten kantore van B. SMID, administrateur te WORKUM. Voor de vele blijken van deel neming tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve en onvergetelijke Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARIJKE RAMPION Wed. van Jacob Robjjns ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank, In het bij zonder aan F. Bouwer en Echt- genoote, Nijhuizum en de buren. Familie ROBIJNS. Workum, Dec. 1945. OL I EFABRI EKEN IcALVË- DELFT OPROEPING Ieder, die iets te vorderen heeft van, verschuldigd is aan- of overigens op één of andere wijze in betrekking staat tot wjjlen den heer JOHANNES BIJVOETS, in leven koperslager te WORKUM en aldaar over leden op 28 November 1945, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op 22 December a.s. ten kantore van B. SMID, administrateur te WORKUM. 25 jarige Echtvereen. 4 van den Heer en Mevrouw 2* P. A. VERMEULEN f E. VERMEULEN— 1 SïEMELINK 16 December 1945 s Rijswijk (Z.H.) Waldeck Pyrmontlaan 17 N. W. SCHOTANUS A. SCHOTANUS— Steringa. 3! Workum, December 1945. «K Zie de Etalages Aangeboden te Workum ongemeubileerde Kamer met 2 slaapkamers en keuken. Brieven onder no. 38 bureau „FRISO”. s Ï3 g (8 Met grote vreugde en dank baarheid geven wfl kennis van de geboorte van een Dochtertje Diny Bfi het H. Doopsel ontving zy de namen Boudina Theodora Maria. F. POPMA M. POPMA—Lunter. Workum, 13 Dec. ’45. Berechting politieke delinquenten. De eerste zittingen van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, hetwelk op 12 October 1945 aldaar werd ge- installeerd, zijn bepaald voor de Kamer te Leeuwarden op 18 December 1945, voor de kamer te Groningen op 19 December 1945 en voor de Kamer te Assen op 20 December 1945. De zittingen konden niet eerder worden gehouden, omdat met het be- studeeren der stukken veel tijd ge moeid is, de dagvaardingen slechts op bepaalde termijnen kunnen worden uitgebracht, terwijl bovendien de Po litieke opsporingsdiensten nog weinig zaken, welke voor behandeling door het Bijzonder Gerechtshof in aanmer king komen, konden afleveren, aange zien de Politieke Opsporingsdiensten allereerst hqn aandacht hadden te besteden aan de zéér lichte gevallen, voor welke gevallen het niet verant woord was, deze nog langer in detentie te houden, en de afdoening der zwaardere gevallen daardoor korten tijd moest worden uitgesteld. De bijzondere Gerechtshoven te Arnhem en ’s Hertogenbosch, die te gelijk met dat te Leeuwarden werden ingesteld, zijn eveneens reeds geïnstal leerd, doch hebben nog geen zittingen gehouden. Bonkaarten KA, KB, KC 513. 210 gram ontbijtkoek 250 gram grutterswaren 250 gram peulvruchten 250 gram jam, stroop enz. 200 gram zout 100 gram vermic., puddingp. enz. 100 gram gedr. zuidvruchten 150 gram vleesch 2 kg aardappelen 1 kg aardappelen 250 gr. waschpoeder A 35 U/2 liter melk B 35, C 35 3 liter melk Met biydschap geven wy U kennis van de geboorte onzen Zoon Jelle Jurjen S. VISSER J. VISSER—Gras. Swalmen, 11 Dec. ’45. Kerkepad A 61 Tydelyk St. Lourentius Zieken huis, Roermond. Het ledental, dat gedaald was tot 100, is thans gestegen tot 138. De contributie werd weer vastgesteld op f 1.50. Hierna werd overgegaan tot het uit reiken der prijzen, bestaande uit prachtige zeilfoto’s in lijst. De beste prestaties van het afgeloopen seizoen zijn als volgt16 M3 klasseSont II, S. Gaastra Anneke, W. Valk Njord, S. A. VisserJojan, D. Wijma Dolfijn, S. Haagsma, Oudega (W.) Schouwenklasse Wetterrot, W. Val- kema, Oudega (W.)Jonge Jouke, R. van Wieren, Nijhuizum. De winnaars ontvingen allen één van de genoemde prijzen en werden van harte gefeliciteerd door den voorziter, die hun ook veel succes toewenschte voor het volgend seizoen. zien we volgende week Woensdag het eerste resultaat, nl. een filmvertooning in kleuren over Java, met een causerie over Indië, dus wel een actueel- en voor velen helaas maar al te weinig bekend onderwerp Verder zal dit seizoen zoo mogelijk ook nog een klein cabaret- en toneelavond gegeven worden. 13 Nov. Voor de heden in „Ons Gebouw” alhier vertoonde Invasiefilm door het Tournee Miedenia van Sneek was zoo’n groote belangstelling, dat er ’s avonds nog een 3e voorstelling bijgevoegd werd, ’t Is goed dat men bij deze grootsche documentatie van hetgeen aan de bevrijding voorafging, even verwijlt om daarmee aan de zware offers, die onze vrijheid gekost heeft, herinnert te worden en tegelijk aan het gruwelijke van een oorlog, welke met recht zéó onmenschelijk is, dat hij nimmer meer door de volkeren bedreven moge worden. HINDELOOPEN. Zondag 9 en Maan dag 10 Dec. konden de liefhebbers van het schaatsenrijden hun hart weer eens ophalen op een stukje van het IJselmeer. Hiervan werd vooral door de jeugd druk gebruik gemaakt. Na de bevrijdingsdaggen stapten de bestuursleden van de muziekcorpsen «Vooruit» en «Vreest God eert den Koning« alhier, bijelkaar en na overleg met de verschillende leden werd be sloten de repetities en eventüeele uit voeringen gezamenlijk te houden. Het plan bestaat om op 1 Jan. ’46 de.eerste uitvoering te houdeiFmet als extra attractie een mannenkoor be staande uit de leden van het muziek- De dezer dagen gehouden huis houdelijke vergadering van het depar tement «Workum» van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen werd wegens ziekte van den voorzitter, den heer IJ. Oosten, geopend door den heer J. Stam. Na voorlezing der notulen en ingekomen stukken werd de begrooting vastgesteld op f 1250 in ontvang en uitgaaf. De rekening sloot mét een voordeelig saldo van f 714 81. Besloten werd voor noodlijdende departementen f 50 af te staan. Inde vacature J. Stam (niet her kiesbaar) werd als bestuurslid gekozen de heer J. Robijns. De beide aftredende Commissarissen van de Spaarbank, de heeren IJ. Oosten en S. Gaastra, wer den herkozen. Tot leden van de con trole commissie werden benoemd de heeren J. Robijns en A. Hazevoet. Van de bespreking Nutsavonden De Wieringermeer is droog. Eindelijk, na maanden hardwerken, is men er in geslaagd de Wieringer meer droog te krijgen. Dinsdagochtend omstreeks 9 uur was deze heugelijke gebeurtenis een feit. Aan H. M. de Koningin en aan den ministerpresident en enkele andere minsters werden telegrammen gezonden om hun hier van mededeeling te doen. Het twintigste kind. Het echtpaar P. de NijsJansen te Hoogerheide werd verblijd met de geboorte van hun twintigste kind. De moeder en ook haar jongste telg maken het naar omstandigheden vrij goed, hoewel het kind amper 2 pond en 50 gram woog. Het echtpaar is nog geen 23 jaar getrouwd. In ons nummer van 29 December zullen wederom Nieuwjaarswenschen opgenomen kunnen worden. Nu de moeilijke bezettingsjaren achter de rug zijn, zullen vele families zeker behpefte gevoelen hun vrienden en kennissen door middel van ons bla'd geluk en voorspoed te wenschen. Voor een normale advertentie is de prijs 80 cent per plaatsing, gaarne direct bij opgave te voldoen. In de week van 17—22 December worden deze advertenties in Workum en Hindeloopen zooveel mogelijk afgehaald, daar we ze uiterlijk 24 December in ons bezit moeten hebben, doch vroegtijdige opgaaf aan ons bureau wordt zeer op prijs gesteld. Uitg. „FRISO”. I I Vorderingen op JIuitsche firma’s. Personen, die in het buitenland hebben gewerkt en nog vorderingen hebben op Duitsche firma’s of parti culieren, wegens niet uitbetaalde werk- loonen moeten onverwijld op daartoe bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel, bank instellingen e.d. de vorderingen indienen bij het Nederlandsch Clearingsinstituut, Rokin 6 te fXmsterdam. Hieronder vallen niet de bij terug keer aan de grens afgenomen gelden en goederen, waarvoor een aparte regeling volgt. De post voor Indië. Met ingang van 18 December zal voorloopig eiken Dinsdag, Donderdag en Zaterdag een vliegtuig van Schiphol naar Batavia vertrekken. Tot nader order kan slechts post medegegeven worden voor Italië, Egypte, Britsch- Indië en Ned.-Indië, JEcht Engelsch voor Uw Gierpomp mét paardekracht Voorraad beperkt VOOR AL UW DIEREN 'Z" Bonkaarten KD, KË 513. 210 grajm ontbijtkoek 250 gram grutterswaren 250 gram jam, stroop enz. 200 gram zout 100 gram vermic., puddingp. enz. 100 gram gedr. zuidvruchten 5 liter melk 150 gram vleesch 1 kg aardappelen 250 gram waschpoeder Tabakskaarten enz. T 04 2 rants, tabaksart. (geen imp.-sig.) V 04 100 gram chocolade of suikerw. X04 100 gram chocolade of suikerw. Het koopen op deze bonnen is toegestaan vanaf Vrijdag 14 December 1945, des middags 12 uur, uitgezonderd aardappelen en melk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2