I l Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten I I Sportkrabbels No. 26 Zaterdag 22 December 1945 en BURGERLIJKE STAND INGEZONDEN PREDIKBEURTEN PLAATSELIJK NIEUWS 68ste Jaargang Uitgave van: Fa. T. GAASTRA Br te Workum - Tel. 45 Verantwoordelijk voor de geheéie inhoud B. GAASTRA, D 36, Workum Verschijnt eenmaal per week DECEMBER, de maand van de KINDERZEGEL Dinsdag 11 December j.l. gaf »Het Masker» te Workum een bijzondere uitvoering van de revue >Ik hou van Holland» waarvan de opbrengst be stemd was voor het Roode Kruis. Deze alleszins geslaagde avond bracht netto f 633 60 op. Een voorwaar prachtig resultaat. Alle medewerkenden, hetzij op de planken, hetzij in de zaal, hetzij onder de steunende winkeliers past hier een woord van dank. Nederl. Roode Kruis. Bonkaarten KD, KE 601. 600, 601 800 gram brood 602, 603 200 gram bloem 604 250 gram rijst of kindermeel 606" 100 gram 608 609 610 WORKUM. Bij de Ned. Herv. Gem. alhier zijn gekozen als ouderlingen de heeren H. Tigchelaar en B. Haanstra en als diakenen de heeren E. van der Gaast en G. Tjalsma, Uitbetaling van Ouderdomsrento Door het P.T.T.-kantoor alhier werd met het oog op de komende feestdagen voor uitbetaling van ouder domsrente de volgende regeling ge troffen Voor degenen, die anders op Dins dag komen op Vrijdag 28 Dec. van 9.3012 uur. Voor degenen, die anders op Woens dag komen op Vrijdag 28 Dec. van 1416 uur. CORRESPONDENTIE Dringend verzoek om advertenties, berichten e.d., welke men in „Friso” opgenomen wenscht te zien, spoedig zooveel mogelijk in het begin van de week in te leveren. De Nieuwjaarswenschen worden liefst in volgorde geplaatst, waarom we deze vóór de Kerstdagen in ons bezit moeten hebben. Het volgend no. wordt in Workum Zaterdag 29 December bezorgd, op dat de meeste postabonné’s Oude jaarsdag dat blad met nieuwjaars- advertenties kunnen ontvangen. Vervolgens verschijnt „Friso” weer elke Vrijdag. Deze week konden enkele berichten slechts verkort of in ’t geheel niet worden opgenomen, dus voor zoover mogelijk tot ’t volgende nummer. DE UITGEVER. geleden dat de zaak nieuw leven werd ingeblazen. De verdere ontwikkeling mag met enig optimisme worden tegemoet ge zien. De animo voor de athletiek- beoefening is sterk toegenomen en de prestaties worden steeds beter. En wat van heel veel beteekenis is, het zijn niet enkelingen meer die tot goede verrichtingen in staat zijn. Er valt over de gehele linie een stijging waar te nemen. Het is niet zonder reden dat we juist nu een paar woorden over deze tak van sport hebben gezegd. Evenals voor alle andere sporten is voor athletiek een grondige voorbereiding nodig. Wil men in het komende seizoen een redelijks kans op succes hebben dan moet reeds nu weer aan de training worden gedacht. Deze z g.n. conditie training is van zeer veel betekenis. Vooral voor hen, die nog niet vol doende de techniek beheersen. Vcor het aanleren en verbeteren van de techniek zijn in de eerste plaats nodig een lenig lichaam en soepele spieren. Deze beide factoren zijn het waaraan bij de conditie training alle aandacht dient te worden besteed. Friese athletes en athleten, let op Uw saeck I PUK. Voetbaloverzicht. Hielpen zorgde Zaterdag voor een verrassing door een 4—2 overwinning op Quick, in Stavoren nog wel. Bak huizen had het in Koudum niet gemak kelijk, maar tenslotte trok Oever- zwaluwen toch aan het kortste eind. De gasten wonnen n.l. met 54. De Workum ’■eserves deden knap werk door m Sueek Oranje Nassau 3 er met 40 onder te houden. In ons volgende nummer zullen we de stand van beide afdelingen plaatsen en tevens enige aandacht wijden aan de tot nu toe gespeelde wedstrijden. Athletiek in Friesland. Ieder jaar geeft de Technische Com missie van de Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie een bescheiden boekje uit. Dit bevat dan een opgave van de 25 beste prestaties die op ieder num mer gedurende het afgelopen seizoen geleverd zijn. Deze erelijst over 1945 is thans verschenen. Ik heb er een paar kostelijke uurtjes mee doorge bracht. Er blijkt immers uit, dat onze Friese dames- en heren athleten beginnen mee te tellen. Als we de lijsten over 1944 en 1945 naast elkaar leggen, dan vinden we op de laatste een veel gro ter aantal Friese namen vermeld. Bovendien vaak op zeer eervolle plaat sen. Vooral ook in de Juniores-klaSsen komt Friesland knap uit de hoek. Bij de beoordeling der prestaties mag niet uit het oog worden verloren, dat de Westelijke athleten lichamelijk veel meer van de oorlog te lijden hebben gehad dan de Noordelijke. De hongerperiode heeft natuurlijk in 1945 nog geducht zijn invloed op de pres taties doen gelden. Daartegenover staat echter weer, dat alle andere districten een voor sprong hebben op Friesland waar het de wedstrijd- en trainingsterreinen betreft. Onze provincie is geen enkele sintelbaan rijk, zodat zowel wedstrijden als training uitsluitend plaats vinden op grasbanen. Vooral voor de loop- nummers betekent dit een niet geringe handicap. Hier komt nog bij, dat de athletiek in Friesland nog betrekkelijk jong is. Of eigenlijk moeten we hier spreken van een tweede jeugd. Want zo’n kleine twintig jaar geleden, stond de athletiek hier op een behoorlijk peil. Na 1930 ging het echter hard achter uit, Het is nu nog maar enkele jaren Zondag 23 December le en 2e Kerstdag en 30 Dec. (voor zoover bekend) Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis. 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. le K. Voorm. 5 uur Nachtmis, daarna 2 stille Missen, waaronder Kerstlie deren. 9 uur 2 stille Missen. 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Vesper. 2e K. Voorm. 7.30 uur Vroegmis. 10 uur Hoogmis. Nam 3.30 uur Lof. 30 Dec. Voorm 7.30 uur Vroegmis. 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9 uur en 10.30 uur ds J. van Veen. Nam. 5 uur ds J. Loos. Maandagavond 8 uur Wijdingsdienst (In de kerk), le K. Voorm. 9 en 10.30 uur ds J. Loos. Avonds 5 uur dsJ. van Veen. 2e K. Voorm. 9.30 uur ds J. Loos. 30 Dec. Voorm. 9 en 10.30 uur ds J. van Veen. Nam. 5 uur ds J. Loos. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds G- de Groot (in het lokaal), ’s Avonds 8 uur Kerstwijding met lekenspel, le K. Voorm. 10 uur ds G. de Groot. Nam. 4 uur Kerstfeest van de Zon dagsschool. 30 Dec. geen dienst. (Geref.) Voorm. 9.30 uur dr D. S. Attema. Nam. 2 uur ds A. J. van Dijk, van Koudum. le K. Voorm. 9.30 uur en Nam. 2 uur dr D. S. Attema. 2e K. Voorm. 9.30 uur ds A. J. van Dijk van Koudum. 30 Dec. Voorm. 9.30 uur ds Jansen van Hindeloopen. Nam. 2 uur dr Woausdei 12 Dec. De krite fan it Kr. Fr. Selskip haldt foar har leden ünderinoar in foardrachtekriich. It gebou is alhiel beset, as om goed healwei achten de foarsitter op wen- stige wize iepent. Hy rop alle gasten en yn ’t bysün- der de karmasters I. G. de Boer, H.N. H. K. de Jong fen Ferwalde en K. Meijer in hertlik wolkom ta, en sprei.t syn blidens üt, dat de Krite by safoile minsken yn Warkum, in great plak ynnimt yn 't hert. Dat docht op eltse krite-joun bliken, as wy de doarren iepen stean hawwe ek foar netleden. Dizze joun wolle wy eat dwaen oan hwat wy yn üs karbrief neamd hawwe, it foredeljen fan üs tael. It brüken en bilüsterjen fan dy tael yn dichterlike wurden. En as wy nou weromsjugge nei hwat dizze joun levere is op dat gebiet, mei eigen krêften, kinne wy tofreden wêze. De foardragers hawwe it goed dien en it peblyk hat mei oandacht lustere. It gehiel waerd ofwiksele mei sjongen en in pear krite leden soargen foar it petear: „Yn it korjehüs De Fryske Flage." It wier al 12 ure wést, do’t de kar masters üs mei in koart wurd de üt- slach bikend makken. Earnst. le priis 89 pnt. jiffer Tr. Kemker mei: „Hwat moatte üsjonges wurde 2e priis 88 pnt. jiffer Tryn Visser mei„De Boer.” 3e priis 871/, pnt. Tj. Meijer mei„Sang fan de Uostalbeam.” Peblykspriis krige jiff.- Tr. Kemker. Koartswyl. le priis 76 pnt. H. Dyk stra mei„Halbe fortelt syn frijerij.” 2e priis 73 pnt. H. Groen mei „In moai bigjin, in mal midden en gjin ein.” Peblykspriis koartswyl krige H. Groen. Van 13 t.e.m. 19 December 1045. GeborenBondina Theodora Maria dv Frans Jacobus Popma en Maria Titia Catha rina Lunter: Theunis zv Gerben Woudaen Beike Kok; Botte zv Jacob Zoethout en Oentje Ouderkerken. Gehuwdgeene. Overleden: Margaretha SjoukjeGerritsma, oud 1 jr, dv Gerrit Gerritsma en Maria Brouwer (overl. te Sneek)Jentje Siomonsma, oud 74 jr, echtg. v. Aaltje de Vries. Fryske Brief XXIV. Noch, sjoch ik sa yn tinzen, de ütris fan hünderten en noch ris hünderten, üt de greate stedden wei, de boer op. Dreaun troch de honger en de earmoede, allegearre mei ien en it selde doelIten. Noch sjoch ik se gean, efter skou karren berneweinen, eigen makke krossen, en mei fytsen sünder bannen en soms ek sünder keatting, as it mar rölle, dat wie de headsaek. Ik seach se gean, hiele kloften, mei almeast neat om ’e lea as fodden. De klean, binammen oerjassen en mantels, moasten mei om to ruoljen tsjin itenswüren, hwant jild, och hwa woe hwat forkeapje? Mar net allinne klean, ek skoun klompen, hüsrie, kachels, ja it lytse bytsje branje hwat er noch wie, gyng mei yn’e karre. Ik seach se gean, aide minsken, jonge froulju en foral ek bern, yn ’e füle kjeld, op bleate fuotten troch it wetter wadzjende, of mei süver neat oan 'e fuotten troch de sniebodzjende. Bern, skriemende, fan’e honger, kjeld en illinde. Ik seach se gean, de stumpers, op reis nei deWieringer- mar of nei Fryslan. Dagen, né wiken wiene hja faek ünderweis, en hoefolle fan harren binne it op de reis bistoarn. Mar ek hoefolle, kamen nei dagen fan swalkjen, noch mei lege hannen thus. Thus, hwer ’t de bern, hwer ’t in jonge man, dy’t him net op strjitte weagjekoe, mei lege magen, wachten op mem, dy’t iten mei nimme soe. Ik tink oan de hünderten, oan de tüzenen, dy’t omkommen binne fan honger en earmoedeik tink oan de alderen en bern, dy’t sa de knoei wei krige hawwe, dat hja der nea wer hoppe op komme sille. Ik sjoch ek oare bylden üt dy selde tiid, en wol it folk hwat hjir sa heislik hüshalde. Allegearre, stik for stik, tsjok en fet, fan it iten en süpen, hwat hja hjir diene. Mar ek oan hwat hja hjir üt üs lan wei sleepten, hwat wy en foral üs bern, sa nedich balde moasten. Mar och, hwat koe harren, üs bern skele? Mei-lijen, bistie by harren net. Alles hwat mar heal fan har gading wie waerd nei it eigen nést ta töge. Ja, as men se hearde, dan wie der yn har eigen lan noch fan alles foldwaeade, mar dochs waerd alles nei de „heimat^ ta sleept. Hwat wy dat folk, yn dy tiden wol tawinske hawwe, stekt net sa lyk. Oan in tsiende part hiene hja grif mear as genöch hawn. Dy tiid leit lokkich efter üs, dat is foarby. Mar forgetten De wonnen dy’t hjir slein binne, wiene djip en it sil hiel lang duorje, ear’t dy genezen en hiele binne, mar de groeden bliuwe. Mar honger, kjeld, eangstme en freze lyk as doe, hawwe wy nou net mear. Wis, it is noch lang net rom mei alles, wy kinne noch net üt de brede fjirtsjen libje, mar wy binne ryk.ja skat en skatryk, as wy sjogge nei in jier lyn. En sa geane wy dan de Krystdagen tomjitte. It sil foar de mehste minsken, in moaijer, Ijochter, blider Krysttiid wurde, as de léste jierren it gefal west hat. Der sil wêze blydskip, om de bitsjutting fan it feest seis; blidens om ’t wy nou wer frede hawwe; blydskip ek, om ’t wy nou wer safoile hawwe, hwat wy de léste jierren misse moasten. Ja, nei detsjustere tiden, sil it nou yn de Krystdagen, wer Ijocht om üs hinne wêze. Bliid, mar ek tankber, sille wy stean kinne, by it Bern yn’e krebbe. Sille wy sjonge it „Stille nachtu en „Frede op ierde.“ En yn alle lannen op ierde, yn alle talen en spraken, sil it aide, en dochs jimmerwei nije Krystforhael, forhelle wurde. Deryn sille wy ien wêze. Ien yn blydskip oer it Ljocht dat de tsjusternis fordriuwt. Mar it sil net oeral sa Ijocht wêze as it hjir by üzes is. En dan tink ik oan it folk hwat üs it libben fiif jier oan ien stik, sa sür makke hat. Né, hja hawwe it nou neat net rom. Hja sitte nou seis ünder it jok fan frjemden. In miljoen of hwat fan har eigen folk sneuvele; wit hoe folie minsken omkomt by it bombardear jenhiele stêdden en doarpen mei de groun lyk makke en nou op ’e keap ta, honger, earmoede en kjeldlije. Och it wie er wol yn to sjen, dat it sa komme moast. In folk hwat safoile op ’e kerfstok hat, moast de iene of oare kear syn trekken thüs krije. Men kin der oer tinke sa 't men wol, mar dit folk moat foartdaliks net wer de kans krije, on£ to dwaen lyk as yn 1914 en 1940. Dat roppen: „Jow üs kanonnen ynpleats fan büter,” moat er nou mar ris üt. Hja moatte leare, al is it dan ek, mei skea en mei skünde. En oan safier ta, sille wy it grif iens wêze. Oan safier ta, hwant hwat nou komt, né dat giet my to fier, dat komt to bot oan. Yn in krante, dy ’t ik fan ’e moarn krige, stiet in stikje, hwat ik hjir oernim. „Van elke 1000 kinderen in de Britsche bezettingszone in Duitschland, zijn er 231 stervende. Voor Hamburg bedraagt dit cijfer 145, driemaal zoo groot als in 1938.” It is wier net nedich om hjir folie oer to sizzen, de sifers sizze üs al mear as genoch. Mar it seit üs noch mear, it bitsjut, dat as it Krysttiid wurden is, dat fölle heiten en memmen, net stean sille by de krêbbe mei it bêrntsje yn wynsels biwuolle, mar dat hja stean moatte, by it lykje, by it grêf, fan har eigen bern. It is my earlik to mansk, om hjir mear fan to sizzen en derom meitsje ik in ein oan dizze, net sa tige, botte fleurige brief. FRISO. KERSTMIS. Het Kerstfeest, zooals wij dat ken nen, is op zich zelf beschouwd, al een zeer oud feest, dat omstreeks 1500 als zoodanig vrij algemeen gevierd Werd', Doch reeds eeuwen daarvoor werd in de Germaansche landen in West Europa omstreeks den Kersttijd een Kerstblok gebrand, dat waarschijn lijk een overblijfsel was van het Ger maansche offervuur, ter gelegenheid van het Yul feest der oude Germanen, dat gevierd werd van 25 December tot 6 Januari. In Engeland brandt men nog wel zulke groote blokken hout, die dan ook Yule logs heeten boven dien wijst het feit, dat de Kersttijd in Engeland van 25 December tot 6 Janu ari duurt, wel op de oorspronkelijk heidensche afkomst van dit specifieke Kerstfeest attribuut. De omstandigheid, dat men de geboorte van den Chris tus, welke men later immers het Licht der Wereld zou noemen, in de plaats kon stellen van het oud-heiden- sche feest, leidde er toe, dat men de oud-Germaansche gebruiken ging ker stenen en er een nieuwe beteekenis aan ging hechten. Omtrent het gebruik van den Kerst boom, welke men in zoo veel landen aantreft, zijn verschillende verklaringen in omloop. Eigenlijk is het planten van een kerstboom pas in de zestiende eeuw ontstaan, speciaal in Protes- tantsche kringen. De oorsprong van den kerstboom wordt door legenden aan verschillende personen toegeschreven. Zoo zou Maarten Luther bij een reis door een eenzaam woud onder den indruk zijn gekomen van het sterrengeglinster tusschen de takken der dennen, zoo- dat hij z’n huisgenooten wilde laten genieten van hetgeen hij gezien had, waartoe hij een denneboompje mee bracht, dat met waslichtjes en ge schenken werd versierd en waarbij van het Licht der Wereld verteld werd. Een andere legende gaat veel ver der terug, nl. naar het jaar 725, toen de Duitsche apostel Winfried een aantal Saksers aantrof, welke bij een grooten eik aan den dondergod Donar een klein kind wilden offeren. Hoogst verontwaardigd ontrukte hij hen het kind, nam een bijl en begon den hei ligen eik om te hakken. In plaats dat de dondergod hem met een bliksem neervelde, zooals de barbaren dat elk oogenblik verwachtten, straalde, toen de woudreus eindelijk gevallen was, een helder maanlicht door de takken van een jonge spar, die naast den gevelden eik z’n takken omhoog stak. Winfried richtte zich daarop tot de sidderende, doch ondanks alles hevig ontroerde heidenen en op den sparre- boom wijzend, sprak hij „Van nu af aan zal de spar Uw heilige boom zijn. Hij is de boom, die van vrede spreekt, want van zijn hout zijn Uw woningen gebouwd en hij is het teeken der onsterfelijk heid, want hij is altijd groen. En hij is de boom van het Christus kind, want bij wijst met zijn takken ten hemel.” Ongeveer dertig jaar geleden ont brandde er nog een vrij hevige strijd over de Kerstteest-gebruiken van Kerst boom met groen versierde huizen, het geven van geschenken enz. Er waren toen vooraanstaande personen in Christelijke kringen, die meenden, dat deze gebruiken de aandacht aflei- den van de werkelijke beteekenis van het Kerstfeest. In later jaren heeft men deze bezwaren niet zoo sterk meer gevoeld. Men is blijkbaar de meening gaan koesteren, dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. En zoo is het Kerstfeest afgezien dan natuurlijk van de godsdienstige beteekenis, welke voor zoover het de Christenheid betreft, in groote lijnen universeel is geworden tot een warm, hartelijk feest, waarbij in aller hitten een milde stemming neerdaalt, die zich uit in een spontane lief dadigheid en goedgeefschheid, zoodat geen enkele oproep tot het bijeen brengen van een Kerstgavé voor welk doel dan ook, in de laatste dagen des jaars zonder succes blijft. En dat lijkt wel een van de beste bewijzen, dat, ondanks alle afleidende kerstgebruiken, de .geest van het Kerstfeest die van de diénende liefde niet ver loren is geraakt. Integendeel. BONNENLIJST geldig van 23 December ‘45 t.e.m. 5 Januari ‘46 Bonkaarten KA, KB, KC 601. 500 t.e.m 506 800 gram brood 507, 508 200 gram bloem 500 gram suiker 100 gram koffie 100 gram cacao 125 gram boter 250 gram margarine 100 gram vet 100 gram kaas 517, 518, 519 100 gram vleesch 1 kg aardappelen 509 510 511 512 513 514 515 516, 520 2 kg aardappelen 521 1 kg aardappelen B 41, B 42 400 gram brood A 43 l’/2 liter melk B 43, C 43 3 liter melk B 44 1 kg aardappelen 602, 603 200 gram bloem 625 600 gram suiker i cacao 607 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 5 liter melk. 611, 612, 613, 614 100 gram vleesch 615 1 kg aardappelen D 41, D 42 400 gram brood E 41 250 gram rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 05 2 rants, tabaksart. (geen imp.-sig.) V05 100 gram chocolade of suiker w. X05 2rants. tabaksart. (geen imp.-sig.) De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 29 December a.s. Voor de week van 30 December tot en met 5 Januari a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, bloem, zout, jam, peulvruchten, tabak, versnaperingen, zeep en lucifers. Het koopen op deze bonnen is toegestaan vanaf Vrijdag 21 December 1945, des middags 12 uur, uitgezonderd aardappelen en melk. D. S. Attema. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur en Nam. 5 uur ds. F. E. Huizinga. le K. Voorm. 9.30 uur ds F. E. Huizinga. Nam. 3.30 uur Kerstfeest alleen voor gemeente en genoo- digden. 2e K. Voorm. 9.30 uur ds F. E. Huizinga. Nam. 3 uur Zondags school Kerstfeest. 30 Dec. Voorm. 9.30 uur Dienst. Nam. 5 uur Lezen. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds J. van Veen. le K. Nam. 1.30 uur ds J. Loos. 2e K. Voorm. 9.30uur dsJ.v.Veen. 30 Dec. Nam. 1.30 uur ds J. v. Veen. Ferwoude (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds L. Brink. le K. Voorm. 9.30 uur ds L. Brink. 30 Dec. Geen dienst. Gaast (Herv.) Geen dienst. 2e K. ds Bonting van Exmorra. 30 Dec. Geen dienst Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur en Nam. 2 uur ds S. J. Wouda. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds C. Jansen. Nam. 2 uur Leesdienst. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur da Treffers. Koudum (Doopsgez.) 2e K. Voorm. 10 uur ds G. de Groot. Nam. 4 uur Kerstfeest van de Zondagsschool. o n-tri sh l Workum I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1