I fe I NIEUWJAARSGROETEN WORKUM en OMGEVING Nieuws- tn Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten I No. 27 68ste Jaargang Zaterdag 29 December 1945 OFFICIËELE MEDEDEELINGEN WORKUM, 1 Januari 1946. 1946 m g van frou Z N V, V der P f Gebr. Gorter P van P f FRISO. Echtgenoote b. Familie c. d. Z N f. Echtgenoote Echtgenoote Nieuwjaarsgroet van Familie Beinema Nieuwjaarsgroet van Johanna Ratsma G. Gerritsma en Echtgenoote Uitgave vanFa. T. GAASTRA P» te Workum - Tel. 45 IJ. Wielinga W. WielingaHijlkema P f Nieuwjaarsgroet van H. de Vries T. de VriesGraafsma Familie A. de Jong wenscht allen een gelukkig Nieuwjaar Familie L. van Tuinen wenscht allen een gelukkig Nieuwjaar G S. Visser P. VisserBakker Nieuwjaarswens lieer en Mevrouw BogtstraTerhenne Bertha en Ada Nijk J. van der Heide en familie wenschen allen een gelukkig Nieuwjaar Nieuwjaarsgroet van D. J. Dijkstra en familie Gelukkig Nieuwjaar Th. Vlieger en Echtgenoote Een gelukkig Nieuwjaar wenschen Wed. S. Wiersma en kinderen Hartelijke gelukwenschen voor 1946 Dr. D. S.-Attema en familie A. IJntema, Kapper S. IJntemaSiemensma wenschen allen een Zalig Nieuwjaar Familie P. Riemersma m g Nieuwjaarsgroet van W. Haanstra en Echtgen S. Schotsman H. J. Schotsman Eenschooten en kinderen Nieuwjaarsgroet R. Couperus G Couperus—Hoekstra Wiebe Talsma Petroleumventer Verantwoordelijk voor de geheeie inhoud B. GAASTRA, D 36, Workum F. van den Akker Zoon Vrachtdienst Workum Bolswa rd Johs. de Boer M. de BoerBrouwer Beurtdienst WorkumHarlingen G. de Lange L. de Lange Dusselaar m h g Nieuwjaarsgroet P. Huisman en Echtgenoote Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door J R. Ploegstra Groenten- en Fruithandel R. Visser C. Visservan der Werf Z N T. Bouma J. Boumavan der Wal Z N A. Sierkstra en Echtgenoote Z N J. Houtsma A. Houtsmavan der Wal Z N O. Siemonsma G. M. SiemonsmaKingma Z N Verschijnt eenmaal per week B.O.O.M. 1940. Bond van Ondergedoken Oud-Militairen. de provincie Friesland bestaat Familie M. Jellesma Z N Gerrit en Piet de Ree wenschen familie, vrienden en bekenden een dol gelukkig Nieuwjaar Workum, Noord A 76 Wij wenschen allen een gezegend 1946 D. J. de Haan A. W. de Haan Bakker Jetse, Ria en Janny Familie J. Gras G N Wed. Bauke de Boer ZN en familie P. Kramer en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar C. van den .Akker en Echtgenoote Familie F. Tolsma Z N W. J. de Jong H. de JongBakker m g Stuursteeg J. S. de Swart en familie wenschen allen een gelukkig Nieuwjaar Familie A. Elzinga m h g Familie Yska m h g Schoolstraat Wed. de BoerGenee en kinderen wenschen aan alle bekenden een Gelukkig Nieuwjaar ring worden gehouden. Datum, plaats en tijd van deze vergadering zal nader worden bekend gemaakt. Allen, die met ons streven sympa- thiseeren en nog niet tot onzen bond i namen en adressen opgeven aan den Secre taris van het Provinciaal Bestuur, den heer H. J. Vos, Eewal 62, Leeuwarden. Arbeidsbemiddeling naar den Noordoostpolder. De belangstelling voor den Noord oostpolder neemt bij de landarbeiders steeds meer en meer toe. Over de maanden October en No vember werd deer het Arbeidsbureau Nieuwjaarsgroet van Wed. SterkBangma L. D. de Jong T. de Jong— van der Heide m g Nieuwjaarsgroet van Th. de Boer H. de BoerBoersma en Kinderen L Mensonides T. Mensonidesde Boer P f Familie R Vrolijk wenscht allen een Gelukkig Nieuwjaar S. S. Siemonsma ZN en Echtgenoote D. Graafsma A. Graafsma—Galema Z N Aan onze geachte cliën tèle, familie, vrienden en verder alle burgers van Wor kum wordt een gezegend jaar toegewenscht door Klaas de Jong T. de JongPiekema. Schoolstraat 140 A. Heins en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en begunstigers een Zalig Nieuwjaar O.in alle Wa kutnt lok tawinske yn fan S. W. de Boer A de BoerKoopmans Nieuwjaarsgroet van P. Nijenhuis en familie In sinds eenigen tijd een Bond van Onder gedoken Oud Militairen van het jaar 1940. Het doel en streven van dezen bond is het verkrijgen van eer- en rechts herstel voor h^n, die niet aan den oproep tot terugvoering in krijgsge vangenschap gevolg hebben gegeven en dientengevolge zijn ondergedoken. Wij wijzen b.v. op de bevoorrechting van hen, die wèl in krijgsgevangen schap zijn gegaan, terwijl zij, die zijn ondergedoken, worden vergeten. Tevens wil de bond de belangen van de na gelaten betrekkingen en invaliden van de laatste mobilisatie en de Meidagen 1940 behartigen. In de maand Januari 1946 zal in J. Dijkstra en Z N Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door U. Sieperd en familie F. de Vries en Z N D. Folkerts S, Folkerts—Kemker P f Nieuwjaarsgroet van Jan Rekers en Echtgen. W. Faber R. FaberBakker P f F. A. de Boer E. de BoerHoekstra m g Luchtbeschermingsdienst. In verband met de liquidatie van de Luchtbeschermingsdienst worden de leden van den dienst, die nog goederen als gasmaskers, verbandtasschen, ver- Leeuwarden een provinciale vergade- banddoozen e.d. in hun bezit hebben, verzocht, deze ter secretarie in te leveren vóór of op 8 Januari 1946. WORKUM, 24 December 1945. Het Hoofd Luchtbeschermingsdienst, etr“ed“en® kunnen hun INGEZONDEN Wed. K. van Walta J van Walta Z N A. KransenFopma P f B. Galema E. Galema—Hoogma Z N W. Mundt T. Mundtvan der Weide “P f IJ Flapper C. FlapperJongstra Z N De Stichting „De Nederlandsche Soldaat” herrezen. De Stichting, die in 1937 opgericht was als dochterorganisatie van de Bond van Mobilisatie Invaliden te Drachten, en die zich o m. ten doel stelt gewezen dienstplichtigen met raad en daad ter zijde te staan en die op 18 April 1942 door den bezetter opgeheven en geliquideerd was, is bij beschikking van 30 November 1945, van de Directie van het Nederlandse Beheersinstituut, in al zijn rechten hersteld met terugwerkende kracht tot 18 April 1942. Hoe het thans komt met de hon derden pensioen-procedures, die bij het rechtskundig adviezenbureau van voornoemde Stichting destijds in be handeling waren en welke procedures niet tot hun recht zijn gekomen, door dat de liquidateur al deze pensioen- procedures heeft verwaarloosd en de bescheiden hiervan zelfs in de retorten van de gasfabriek te Drachten onder politietoezicht heeft doen vernietigen, is nog een vraag, waarover met bet Ministerie van Oorlog in overleg zal worden getreden. Echter kunnen belanghebbenden zich inmiddels met hun noden weer richten tot den Directeur-Bestuurder van voor noemde Stichting, Torenstraat 30, Drachten. Sluiting Kantoren op Oudejaarsavond Burgemeester en Wethouders van Workum brengen ter kennis, dat op Maandag 31 December 1945 de ge meentelijke kantoren gesloten zullen zijn. Voor dringende zaken zal het Bureau van den Burgerlijken Stand op dien dag geopend zijn van 11.30 12 uur. WORKUM, 24 December 1945 Burgemeester en Wethouders voorn HENDR. DE VRIES Wzn., Loco burgemeester VAN DER GOOT, Secretaris B. Wouda H. WoudaSmith f Timmerman Begint het nieuwe jaar met een goede daad. De Chr. Best. Bond „Workum” hoopt op Woensdag 2 Jan. in Workum, Heidenschap en Ferwoude (1 Jan.) een collecte te organiseeren ten bate van het T.B.C. Fonds „Draagt elkanders laatea," onderafdeeling van het Chr. Nieuwjaarsgroet van Tj. Dijkstra Schoolstraat en Mevrouw Veen wen- Bij de intrede van het nieuwe jaar DE BESTE WENSCHEN aan alle lezers en adverteerders en medewerkers van „Friso“. Onder voortdurende aanbeveling blijven wij U gaarne van dienst zijn. UITG. „FRISOU Wed. C. Ruyter m g P. v. d. Tuin en winskje oan eltsenien ’n lokkich Nijjier De Heer Oppedijk van schen een ieder een voorspoedig jaar toe. 31 December 1945. F. Faber en P f S. Eiling en Z N P f Fryske Brief XXV. It is al in hiel forskil, de aldjiersjoun fan 1940, de earste dos yn de heislike kriich dy 't wy bilibbe hawwe, en dizze yn 1945 nou ’t it, alteast hjir om üs hinne, frede wurden is. Ek de aldjiersjounen dy 't der tusken yn lizze, wienen allegearre tsjuster, eangenbinaud, sadat net folie aerdichheit oan wie. Och, de earste jiermannich koe it er noch sa heal en heal by troch, mar hoe mear it ein yn sicht kaem, hoe minder waerd it mei alles. Hast gjin jongkeardel of jongfeint mear by honk. Of hja sieten yn ’t poepelanof hja arbeiden yn Assen en omkriten, of hja hüzen hjir of der as ünderdüker. Foar harren allegearre wie de aldjiersjoun net hwat it wêze kin en wêzemoat en dy’t thüswiene sieten yn noed, eangstme en freze, oer dy’t fier fan hüs enhiem swalken. It wie dan ek gjin wünder, dat alle minsken, al dy aldjiersjounen, marienwinsk, mar ien bea hiene: nO, dat it nije jier üs dochs ütkomst bringt. Dat it nou dit jier einlings frede wurde mei.” Sa hawwe wy fiif aljiersjounen troch makke en nou, dit jier, is de frede, as de kostberste jefte dy ’t üs jown wurde koe, üs diel wurden. Is it in wünder dat wy nou, nei blide en Ijochte Krystdagen, ek in blide aldjiersjoun tomjitte geane Né, ik forjit wier it great tal lege plakken net; il« wit dat der yn sa manich hüshalding, greate smêrt en djippe rouwe isdat der joun tüzenen, tsientüzenen, mei triennen yn ’e eagen sitte, onj ’t hjawertinke oan in dierbere deade. Wis, wy witte ’t allegeare wol, dat it hiel hwat offers koste hat, ear it frede wie. Mar lit üs foral op in joun as dizze, ek dit bitinke: Dat gjin ien minske, allinne mar lans blide en Ijochte paden giet. Mar ek, dat der foar elts minske, al hoe tsjuster it paed der ’t hy Uns moat ek is, der jit altiid noch in skynsel Ijocht to sjen is. Hoe ’t wy it dizze joun bisjogge, wy kinne it jier 1945 mei gouden sifers oan ’e balke skriuwe. As wy dan efter om sjoen hawwe, nei hwat it aide jier üs brochte, dan moatte wy wer fierder, foarüt, hwant de tiid hald gjin sköft en it libben giet syn gong. It lilde is foarby en it nije stiet ré om to kommen. Mei moed en föl hope, mei de béste fornimmens bisiele, geane wy it tomjitte. Hwat it üs bringe sil? Is it einlings mar net tige lokkich, dat'wy it antwurd op dy frage net witte? Dat wy net witte, hwat üs boppe de holle hinget? Der binne tsjinwurdich in buPe minsken, dy ’thartreastenheilsykje by kaertlizzers en wiersizzers, (ja, men brükt der nou al hwat deftiger nammen foar). Forskate lju, reisgje der stéfêst ien kear yn ’e fjirtsjen dagen of as ’t hwat krap omkomt mei de sinten, ienkear yn ’e fjouwer wike. Mei hwat doel? Allinne mar omdathja sanijsgjirriclïbinnehwater yn de kommende tiid barre sil. En och, och, as hja dan wer thüs komme, hwat binne hja dan in ein wizer wurdenDy man, of frou, hie dit sein en dat forhelle, né in wünder is ’t hoe krekt hy of hja, alles sei. Mar hwat de takomst omsletten hald, binne hja like wiis as wy, dy ’t üs jild yn ’e büsse halden hawwe. Ik'foar my, hald it Ijeaver mei dy greate Fries, (ja great fangeast, net fan stik) dy ’t yn 1942, it libben litten hat, yn ien fan de kampen yn it poepelan, syn libbens spreuk wie: „Nim de dagen, sa ’t hja komme, de goede mei in tankber hêrte de kweade om de oaren dy ’t folgje, hwant it ünk is mar eat hwat foarby giet”. Hwa ’t der mei de takomst tomjitte reisget, sil nea blkaeid weikomme en nea forbüke stean, hwat er ek barre mei. Mei de allerbêste winsken foar it nije jier, oan al myn bikinde en ünbikinde freonen. P f P f Verstrekking vitamine D-tablet en. De Burgemeester van Workum maakt bekend, dat, ter voorkoming van rachitis (in de volksmond Engelsche ziekte), gedurende de wintermaanden gratis vitamine D tabletten zullen wor den verstrekt ten behoeve van a. alle kinderen in den leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar b. aanstaande moeders gedurende de laatste drie maanden van haar zwangerschap. Voor het verkrijgen van deze vita mine D tabletten kan men zich wen den tot een der plaatselijke doktoren. Het is voor het gezond opgroeien van Uw kind van het allergrootste belang dat van de hier geboden ge legenheid gebruik wordt gemaakt. Het gehalte van de tabletten is thans zoo gekozen, dat één tabletje per maand voldoende is om de ziekte te voor komen. WORKUM, 24 December 1945. De Burgemeester voornoemd, HENDR. DE VRIES Wzn., Loco burgemeester. Nat Vakverbond. Ieder weet, dat tijdens de bezetting, de gemeene volksvijand, de tuberculose, zich ontzettend heeft uitgebreid. Mede met vele andere vereenigingen en in stellingen, wil ook het C.N.V. hierbij de helpende hand bieden, door tege moetkoming in de kosten van verzor ging, verpleging en bestrijding. Verder streeft zij naar oprichting, uitbreiding en instandhouding van sanatoria en herstellingsoorden. Hiervoor is veel geld noodig. Toon Uw belangstelling en waar- deering. en laat Uw gift aan de meis jes die U zullen komen bezoeken, blijmoedig en ruim zijn. Vele T.B.C.-patiënten, die ook in het nieuwe jaar uitzien naar beterschap, dag-in, dag-uit, zullen U dankbaar zijn. Chr. Besturenbond. T. de Jong en Echtgenoote Z N St. Jozeph lokaal Verordening Woonruimte. Burgemeester en Wethouders van Workum vestigen nogmaals de aan dacht op de verordening nopens het verhuren en huren van woonruimten, welke op 15 November 1945 is afge- kondigd en in werking getreden. Artikel 5 legt op iedere verhuurder den plicht tot het doen van schriftelijke aangifte bij den Directeur van Gemeen tewerken wanneer een woning vrij gekomen is of vrij komen zal. Deze aangifte moet geschieden binnen 24 uren nadat den verhuurder de huur van een woning rechtsgeldig is opgezegd den verhuurder gebleken is, dat de woning zonder opzegging is verlaten door het niet gebruik maken van een recht van optie of huurver- lenging is komen vast te staan, dat de huur zonder opzegging zal ein digen het bewijs van voltooiing ingevolge artikel 119 der Bouwverordening is afgegeven de verhuurder aan een huurder de huur van een woning heeft opge legd en de verhuurder een door hemzeli bewoonde woning heeft verlaten Het overtreden van dit voorschrift wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geld boete van ten hoogste driehonderd gulden. De aandacht wordt er op gevestigd, dit wanneer een woning zonder de vereiste toestemming wordt betrokken, de gemeente de bevoegdheid heeft de woning te doen ontruimen. Boven dien maakt hij, die een woning onbe voegd betrekt, zich schuldig aan een strafbaar feit, dat eveneens gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. WORKUM, 24 December 1945. Burgemeester en Wethouders voorn., HENDR. DE VRIES Wzn., Lico burgemeester VAN DER GOOT, Secretaris. E. B. Gaastra J. Gaastra—de Boer P Nieuwjaarsgroet van J. Oosterbaan en Echtgenoote te Koudum, een 25 tal arbeiders in den polder geplaatst, Zij, die blijken hebben gegeven ge schikt te zijn voor het werk, kunnen eventueel ook als voorwerker worden tewerkgesteld, of voor andere werk zaamheden in aanmerking komen. Voor den plattelandsarbeider vormt de N.O.-polder de eerstkomende jaren een prachtig werkobject. De loonuitkomsten zijn zeer bevre digend. Bekwame landarbeiders en grondwerkers kunnen een loon van f38.per week bereiken. De >verlofauto« van het kamp, brengen en halen de arbeider, eens per 14 dagen, naar en van het kamp. Pogingen worden aangewend iederen week een auto te laten rijden. 7 Januari a.s. kunnen nieuwe candi daten weer naar den polder afreizen. Nadere inlichtingen, o.a. omtrent benodigde werkkleding en dekens, worden gaarne door het Arbeidsbu reau te Koudum, versterkt. H. Hospes en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en bekenden een Gezegend Nieuwjaar 1 I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1