Firma Wed. W. Bakker ff - f Gelukkig Nieuwjaar Gelukkig Nieuwjaar Gelukkig Nieuwjaar Gelukkig Nieuwjaar een gelukkig Nieuwjaar ’n lokkich Nijjier in lokkich Nijjier Gelukkig Nieuwjaar Gelukkig Nieuwj aar ‘n lokkich Nijjier Nieuwjaarsgroet van Sj. de Boer een gezegend Nieuwjaar Workum, l-l-’46 Nieuwjaarsgroet van Familie H. Douma Zalig Nieuwjaar Gezegend Nieuwjaar NIEUWJAARSGROET NIEUWJAARSGROET Nieuwjaarsgroet van Fam. R. S. Hendriksma B 79 gelukkig Nieuwjaar Veel Heil en Zegen wordt aan familie, vrienden en begunstigers in en buiten Workum toegewenscht door Wouda’s Schoenmakerij Nieuwjaarsgroet van J. C. Kemker en Echtgenoote ’n lokkich Nijjier ’n lok-selig Nijjier Jobs. J. Dooper, Noard Dili Nieuwjaarsgroet van A. S. Vlas folie lok en- seine yn 't Nije jier Nieuwjaarsgroet van G 11. de Boer cn NIEUWJAARSGROET gelukkig Nieuwjaar Nieuwjaarsgroet van E. H. de Jong P f veel Heil en Zegen Nieuwjaarsgroet van Wed. L. Steginga Gelukkig Nieuwjaar Gelukkig Nieuwjaar gelukkig Nieuwjaar Gods besten Zegen m g P m g m g f P m g P A. Koöistra P f P 1 P P f P f P f P P m P Echtgcnoote P f P P P f P P P f P Echtgenoote Z N P Familie A. Boogaard Familie Brandsma Noord E 24 J. Hiemstra j, Hiemstravan der Kamp m g M. Hooghiemstra A. HooghiemstraVisser gelukkig Nieuwjaar F. Venema J. Venemade Wilde J. van Dijk en familie wenschen familie, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar Familie S. K. de Boer, D 116 wenscht allen een E, Speerstra T. SpeerstraRiemersma P f Dokter en Mevrouw Hazevoet wenschen allen een Familie L. de Haan Nieuwe weg Gebr. Westra Kruidenierswaren R. J. Flapper Th. FlapperRijpma R. Riemersma en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en begunstigers J. Riemersma Rz. en Echtgenoote Gelukkig Nieuwjaar Jan de Jong, wiif en bêrn winskje eltsenien S. C. Dijkstra A. DijkstraNieuwland m g Femielje R. F. de Boer winsket eltsenien F. M. de Boer J. de BoerWiersma Manufacturenhandel C. A. Dijkstra B. Dijkstra Gielstra Familie M. Kemker Kappershuis W, van Brug H. van BrugBiaam S. de Vries J. de VriesBroersma Warenhuis Familie D. J. Tjeerde m h g G. de Boer A. de BoerWesterman winskje allegearre J. Keilman, Kleermaker en Echtgenoote F. Stuur G. StuurKlein Doede, Sjoukje en de bêrn, winskje har freonen en kinde in lokkich Nijjier Warkum, by ’t betonfabryk S. de Haas en Echtgenoote m g D. van der Meer W. C. van der MeerCalf Veehandelaar Oaribifieljend, Y Zeïlstra en wiif Tj. Folkerts S. FolkeitsZoethout Bagijnestraat B 22 Familie Bonnema Hotel >De Wijnberg» Rijwielhandel Abbring Hingst J. Stam K. Stam - Wit T. de Boerde Boer Konijnenhandel Familie Oosten Workum Driebergen P f Bij den aanvang van 1946 wenschen ondergeteekenden familie, vrienden en begun stigers T. A. Deinum A, Deinum —de Vries J. J. Huizinga I. C. HuizingaFaber P f Wij wenschen allen een gelukkig Nieuwjaar P, S. Scheltema M. W. Scheltema van Ommeren J. Koornstra en Echtgenoote P f J. Visser E Visser—van der Wal P f M. Terpstra T. TerpstraHiemstra Gelukkig Nieuwjaar Wed. W. Riemersma S. Riemersma P. Riemersma wenschen U een Sj. IJbema A. IJbemaKooistra P f J. Kemker F. D. KemkerHoekstra P f J. Bokma A. Bokma—Haagsma P f S. Reinstra en Echtgenoote Petroleumventer Automaat» wenschen aan allen een Gezegend Nieuwjaar Wiebe Reinstra, Schilleboer wenscht al zijn klanten een Familie R. R de Jong wenscht allen een Gelukkig Nieuwjaar Wij wenschen allen een voorspoedig 13^6 J. D. de Jager A. de Jagerde Hoop NIEUWJAARSGROET van E. Postma en familie NIEUWJAARSGROET van J. K, de Vries B. de Vriesde Boer NIEUWJAARSGROET van Familie N. J. Kurpershoek NIEUWJAARSWENSCH van J Gaastra N. G. Gaastra Kerkhoven Joke Dokter en Mevr. Noordhoff wenschen allen een Gelukkig Nieuwjaar Aan familie en kennissen een gelukkig 1946 Familie Wed. J. Seekles J. Schaafsma K. SchaafsmaHuitema Z N H. J. Voets en Echtgenoote Z N Th. Weitenberg ZN en Echtgenoote F. Jellesma en Echtgenoote Z N S. R. Dijkstra E. DijkstraGalema Z N Familie Sjoerd Huisman Z N E. Eiling en Echtgenoote Z N A. van Hofslot, Pastoor Z N H. van der Werf A. van der WerfZeinstra Z N G de Jong J. de JongSiemonsma Z N O. Genee en Echtgenoote Z N O. Veldman C. L. VeldmanStoelinga II. Altena D. AltenaDamstra Z N IJ. Huisman en Familie Handel in Manufacturen Z N Familie P. IJntema Z N W. Brandenburg A. BrandenburgHofhuis Z N S. Adema, Echtgenoote ZN en kinderen M. G. Brandsma W. S. BrandsmaMiedema Z N van F. van Duinen A. van Duinen Kampstra van Wed. J. Kramer Jobs. Kramer en Echtge: Familie W. Folkerts g S. R. Wagenaar en Familie P f L. J. Tjeerde A. TjeerdeDönszelmann P f NIEUWJAARSGROET van Dames Muller, C 25 P f B. Hooghiemstra W. Hooghiemstra-Postma P f Wed. Y. Haitsma, D 62 P f Th. van der Meer A. van der Meer —Wiersma P f Th. A. Koopen A. KoopenWestra Gereedschappen en p f Ijzerwaren E. de Roest J eitje de Roest m g Het personeel van het Dis tributiekantoor Workum wenst alle ingezetenen van Workum een H. J. Soomers B. F. W. Soomers - Kardijk m h g Firma S. S. Hobma p f en Zonen J. Zoethout O. ZoethoutOuderkerken m h g O. IJntema C IJntemaBijlsma G N J. P. Kuipers J. KuipersIJpma Z N J. Robijns S. RobijnsGerritsen m g H. de Vries Wz. T. de Vries -Hamstra m g Familie S. Feenstra wenscht allen een Gelukkig Nieuwjaar I. Sijbrandij J. SijbrandijHuisman Z N Banketbakkerij B. Adema G. AdemaBakker m g E. Robijns T. Robijnsde Boer m g J. de Boer M. de BoerBrouwer m g S. Wiersma K. WiersmaZwart m g P. Vogelzang M. Vogelzang— Konst Z N G. Wuyts G. WuytsVrolijk m g D. Westerhuis T. Westerhuis van der Goot R. Gielstra H. Gielstra - Liimer m g Fabriek van Landbouwgereedschappen P f P. Schoen J. SchoenGaastra m h g A. Visser A. VisserSchippers wenschen allen een Gelukkig Nieuwjaar Vischhandel - Rookerij P. J. Flapper G. G. FlapperMaagd Z N H. Heins M. HeinsSleiver Z N J. Flapper L. FlapperRijpma Z N Wed. Th. Brinksma Wed. de Haan m g A. J. Siemonsma en Echt genoote wenschen familie, vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar Klompenmagazijn Familie D. Huitema Z N H. A Bergsma Z N Sigarenhandel Joh. Terpstra en Geertje Hiemstra winskje eltsenien Oan alle sibben, freonen en biginstigers M'n beste wenschen voor 1946 J. Gaastravan der Wal S. Sj. Vlas I. Vlasde Jong Workum T. A. de Jong B. de Jong Vlas G. L. de Jong M. de JongKuindersma >Het Handwerkhuis» S C. Gielstra N. Gielstravan der Meer Corn. Gielstra m g NIEUWJAARSGROET van E. Postma A. PostmaFaber Groentenhandel S. Faber Sexbierum B. A. Vlas G. VlasWestra Sneek J. Keuning F. Keuning—Praamsma m h g J. Wesselius, Veehandelaar A. Wesselius - Gras wenschen al hun bekenden in en buitep de stad een gelukkig Nieuwjaar NIEUWJAARSGROET van S. Gaastra R. GaastraVisser P. Gaastra T, Gaastra O. S. Dijkstra J. DijkstraVlieg m g De nije banketbakker Oosten- brug en frou winskje al har klanten NIEUWJAARSGROET van G. S. Hoekstra Rijwielhandel B. Gaastra A Gaastra-Smid mg’ B 40 Echtgenoote Melkproducten Familie J. K. Beuker ZN H. van Dijk S. van DijkHendriksma P f van F. Kupeerus H. KupeerusMulder Sj. Kupeerus Familie W. ten Dam Zuid B 124 wenscht alle vrienden en bekenden een H. Bouwer en Z N G. S. de Jong - Wiersma Nieuwjaarsgroet van G T. Dijkstra en fam. C. Bijlsma J. BijlsmaCusveller P f K. Mink M. MinkHornstra S Molenaar J. MolenaarFeenstra f S. A. Westra J. L. Westra - Schaper f H. K. Pruiksma J. Pruiksmavan Dijk P f Joh. Bouma J. Bouma -ten Dam f A. Vellinga T. Vellinga—Singer P f D. A. IJntema S. IJntemaVellinga p f 1946 Familie Vrolijk P f W. de Jong Wed. J. GrasDijkstra P f E Zwolsman p f Scheepswerf A. Holkema Zoon P f L de Jong H M de JongHofman P f H. Visser A. VisserVisser P f Familie Groenendal m g T. T. Pelle H. Pelle - Smid Wed. G. Pelle - Bosma m g Th. Harkema S. HarkemaPiso f Familie Hunia P f J. Dijkstra Wzn. H. DijkstraTiesma P f O. de Boer G. de BoerWiersma P f S. A. Visser A. VisserRuyter P f - G, Fekkes F. Fekkes— Hepkema m g H. S. Haijtema S. HaijtemaBlom m g Y. Engelsma Sj. EngelsmaDijkstra f A. Walthuis T. Walthuisvan Dijk f J. Reinstra G. ReinstraBonnema f Taxibedrijf L. J. Dooper K DooperHamstra f P. Pruiksma S. Pruiksma - de Jong Th. Sterk en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en bekenden R. Koch G. KochIJntema f H. Piersma I. PiersmaSchaap f Brandstofhandel G. Wouda B. WoudaKok P f D. Th. Notten H. NottenBajema m g Wij wenschen allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Familie H J. IJntema Foar in lyts tritichjier werom Wier it hjir ek net sa tige rom. Wy wiene dat al hast forjitten Derkaem dy Dütsker wer oansjitten. Hja makken in hiele bulte geraes en wiene üs al hiel de baes. Lokkich binne wy der nou fan forlosse En kinne se om üs, dat snertsoadtsje wol forgosse. Wy winskje jimm' nou wille en tier, Folie lok en seine yn dit Nye Jier. En mei April, sa as men my sei, Komme üs spullen ek wer frij En folop ite wy dan wer opnij Molken- en Süpengroatten brij Béste kost kriget men dan yn 't liif P. Visser S. Visserde Vries m h g B. Gaastra E. Gaastravan Lith m h g J. Veldman, Dames- en Heerenkapper H. M. C. Veldman Z N Timmer J. Ruyter G. RuyterDijkstra P T. Castelein A. Casteleinde Boer P S. Jager Handel in Melkproducten Nieuwjaarsgroet van H. E. de Jong A. H. de Jong Vrolijk Autodienst >De Veehandel» Jan S. Bouma G, N. Bouma Z N Bakkerij B. Jongstra en Echtgenoote wenschen familie, vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar E. Kolk en Echtgenoote m g Café >De Zwaan» B. Eiling en Z N S. Blom H. BlomHaijtema P f A. Westerhuis M. WesterhuisKoornstra P f P f Familie de Jong wenscht familie, vrienden en begun stigers een P f Familie Bijlsma wenscht familie, vrienden en beken den een Folie lok en seine yn 1946 tawinske troch S. R. de Boer Tj. de Boerde Jong H. P. Nauta en Echtgenoote wenschen aan allen Om met Nieuwjaar aan zooveel menschen Persoonlijk een geluk te wenschen, We vreezen dat zal moeilijk gaan En daarom bieden we al ons klanten 't Zij vriend, vriendin of bloedverwanten In deez’ courant onze heilwensch aan ROMKEMA’s Rijwielzaak T. VisserBuining P f R. van der Meer, Slager T. van der MeerJorna Z N J. C. Repko W. RepkoVeldhuizen P f fa. Koopmans de Boer Vrachtautodienst WorkumBolsward— p f SneekLeeuwarden M. van der Meer N. van der MeerVellinga m g

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2