I geen spreekuur Nieuwjaarskaarten Maand- en Weekkalenders diverse sonrten DE COLLECTE HINDELOOPEN NABIJ EN VER Advertentiën ROMKEMA’s Rijwielzaak SIRIUS f het voor P Voldoende December 1945. bij - van Nijhuizum in GAASTRA’S BOEKWINKEL PREDIKBEURTEN 23 Dec. '45 tot en mei 5 Januari 46. 1 PLAATSELIJK NIEUWS T 06 1 1 Gelukkig Nieuwjaar Fam. Crol, Ceintuurbaan 7 Hilversum Aanbevelend, Familie J. Haagsma Stationsweg G 103 wenscht allen een gelukkig Nieuwjaar A Gaastra E Gaastra - Gerritsen en kinderen Heidenschap, l-l-’46 m g R. de Jong en familie m h g Taxibedrijf 522 523 524 525 526 527 528 529 616 617 618 619 620 621 622 623 V 06 X 06 T. Meines H. MeinesHoekstra wenschen vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar Nieuwjaarsgroet van G Wiersma O WiersmaBakker J. Zoethout Tr. ZoethoutBrjlsma wensen clientèle en vrienden Veel Heil en Zegen in ’t Nieuwe jaar A. Dijk B. DijkToering Brigade-Commandant der Marechaussee te Medemblik gelukkig Nieuwjaar E. Sikkes W. SikkesBuma wenschen clientèle en vrienden Veel Heil en Zegen in 1946 D, H. Simonides J. SimonidesSikkes wenschen clientèle en vrienden Veel Heil en Zegen in ’t Nieuwe jaar J. Zoethout Schuilenburg Gelukkig Nieuwjaar De heer en mevr. Vermeulen Siemel nk Rijswijk, (Z.-H.) De heer en mevr. S. Siemelink - Schlieper Medan en kinderen T H. Siemelink, Makassar C. Boorsma A. Booisma - Folkerts wenschen alle vrienden en bekenden een gezegend 1946 Irvine Ave North Hollywood 6658 Californië (U S.A.) Met blijdschap geven wij ken nis van de geboorte van onzen Zoon 13 11 12 10 5 11 11 10 10 10 11 9 7 9 9 8 7 7 5 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 4 3 1 2 1 0 3 2 3 3 5 Mevr. SCHREUDER, Singel 56 Sneek, vraagt flinke inwonende Dienstbode of hulp in de huishouding. Meer hulp aanwezig. Goed loon en huiselijk verkeer. Te koop Zuinige Huishoudkachel Wiegzeiltjes, oude kwaliteit Jongens Overjas, 8jr, pr. kwal. Meisjes Mantel, 4jaar Sterke Polsstok Hoge H. Schoenen, maat 45 en 1 paar beste Beenkappen TH. HARKEMA, Noord. De Nazi is verslagen Kapot is ook Japan Je kunt je haast niet denken, Dat je dit weer koopen kan. ZIE ETALAGE R. J. Ketelaar M. Ketelaar— Huitema wenschen allen een Zalig Nieuwjaar AANVULLENDE BONNENLIJST voor de tweede helft van de periode Bonkaarten KD en KE 601 250 gram bloem 200 gram’zout 250 gram jam, stroop enz. 250 gram peulvruchten 1 kg. aardappelen 5 liter Melk plm. 225 gram huishoudzeep 2 doosjes lucifers 2 Jannewaris 1946 is it 50 jier lyn dat F. VAN DEN AKKER syn wirksumheden bigoun WarkumBoalsert hinne en werom. INKELDE FREONEN. Oene J. WAGENAAR S. WAGENAAR—v. d. WAL. Workum, 28 December 1945. 2 8 1 20 19 18 16 14 11 9 8 8 8 7 7 6 3 2 O. Lageweg T. LagewegSchingenga p f G 108 Wed. J, D. FlapperEttema H. Flapper Z N Cornelia Baars Vroom shoop, 1 Jan. ’46 Z N Korp. Soldaat TANDARTS SCHAAP heeft Maandag 31 Deo. in flinke keuze Gedenk in het nieuwe jaar 15 11 10 8 6 5 4 2 2 1 P. Hofman A. Hofman —Jongstra mg G 102 Aan alle vrienden en be kenden in en om Workum een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door Freerk de Lange Glasgow, Engeland KI. Mulder T. MulderBoogaard wenschen vrienden en clientèle een Gelukkig Nieuwjaar Garage BOERSMA wenscht vrienden en begunstigers Een gelukkig Nieuwjaar L. Steigenga T. SteigengaKooij wenschen vrienden en begunstigers Een gelukkig Nieuwjaar L. Dijkstra P. DijkstraVisser m g G. B. Wiegerink J. WiegerinkWestra Z N en kinderen S. Brouwer, Nijhuizum F. Brouwerde Jong wenschen allen een Zalig Nieuwjaar Tabakskaarten enz. 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten) 100 gram chocolade of suikerwerken 100 gram chocolade of suikerwerken Ook Uw adres voor soliede en vakkundige reparatie Laat Uwbanden tijdig voorzien van loopvlakken - Prima afwerking Plaatst Uw familiebericht!.n in Friso” H. Wiersma K. WiersmaSchilstra m h g Benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school alhier, de heer J. Tanis te Sneek. S. Donia M. Doniade Witte m h g E Soldt. H. Roelofs Neth. R.E.M.E. Kromhout-Kazerne Utrecht, Prins Hendriklaan Gelukkig Nieuwjaar Dienstbode (geen melken) D. BOKMA, bjj Workum. H. Bonnema O. H. Zijlstra D. Meijer Chr. Hilverda H. de Boer Sj. Wiersma Th. Kurpershoek D. Kroeze A. van Brug J. Romkema G. Broersma P. de Zwart M. Keuning P. Veltman >Ergens bij de Evenaar* De Workumer O. V. W.-ers wenschen familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1946 1ste luit. Sergt. Gevraagd net Meisje voor direct of later, of Werkster voor Vrjjdags de geheele dag. K. MINK, Bakkerij, Workum. Gevraagd op 12 Mei net Meisje TH. KOOPEN, Markt, Workum. voor de letters A t/m N, letters O t/m Z. Stavoren. Dindag 8 Januari vm. 10—12 uur voor Competietiestand Damclub MO. G.”. Ie klasse P. Westendorp 9 D. Visser A. Kransen v/d Lageweg 8 R. Dijkstra Koopen J. Welles J. Wiersma O. Dijkstra H. de Groot IJke H. HOEKSTRA A. HOEKSTRAIJkema DIRKJE DIRK 'Alles wel. Heidenschap, 23 December ’45. 7 8 2 3 9 2 Wegens mijn vertrek uit Wor kum, groet ik al mfln vrienden, kennissen, bestuur en voetbal- kameraden van V. V. Workum. Tevens aan allen veel heil en zegen bij de wisseling des jaars. JOKKE VAN DESSEL, Mechelen, België. ten bate van het T.B.C.-fonds „Draagt elkanders lasten1' Ónder-afd. van het C. N. V. J. WIERSMA T. WIERSMA—DEINUM zeggen, mede namens weder- zijdsche familie, hartelijk dank voor de belangstelling bjj hun Huwelijk ondervonden. Workum, Hindeloopen,) Myn béste winsken oan alle Warkumers Hotze Tolsma Priok, Dep. Batavia in toanielstikje op it program. Sa mei sang foardracht ensf. fleach de tiid foarby en wierne wy al gau by it léste diel fen it program it skotsen. Dit foei der ek tige yn. Do 't oan 'e ein fen 'e joun it slotwird ütsprutsen waerd koe men weromsjen op in fleurige goed slagge byienkomst. Gevraagd op 12 Mei eén vagte arbeider en een WORKUM. Benoemd tot Hoofd der School te Almelo onze vroegere stadgenoot, de heer S. de Vries, thans h. d. s. te Ruurlo. J. P. Dijkstra A. DijkstraBax P f en het Gerei. Donderdag 10 Januari, ’s mor gens halftien, hopen PETRUS JOZEF DE VREEZE en BEÏTSKE GEERTRUIDA DIJKSTRA elkaar het H. Sacrament van het Huweljjk toe te dienen in hun Parochiekerk, St. Franc, van Assisië, te Franeker. Franeker, Schilcampen 16 December ’45Noorderbleek 7 Receptie op de trouwdag van 24 uur in het R.K. Verenigings gebouw, St Martiniplantsoen. Toekomstig adres: Voorstraat 8. Voor direct of met Mei een flinke zelfstandige hulp in de huishouding Loon f 14.per week Inlichtingen bureau van dit blad. worden gezongen, wat door combinatie van de beide koren onder leiding van den heer H. K. Pruiksma goed slaagde. De koren waren goed ingestudeerd, vooral het slotkoor in fugavorm kwam uitstekend tot zijn recht. De solisten kweten zich op waardige wijze van hun taak. Het geheel gaf een goed beeld wat met goede voorberei ding door diletantten onder bekwame leiding is te bereiken. Op de 1ste Kerstdag had deze uitvoe ring reeds plaats te Parrega in de Ned. Herv. Kerk. De pianobegeleiding werd verzorgd door den heer G. Kaspersma, die ter afwisseling tevens een piano- en orgel- solo gaf, Deze uitvoering vormde een waardig besluit van de Kerstfeestvie- ring 1945. De leiding van den avond berustte bij Dr. Attema. Door Gods goedheid werden wjj verblijd met de geboorte van een welgeschapen Zoon en Broertje Met blijdschap geven wjj ken nis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje IJnze die bjj het H. Doopsel de namen ontving van IJnze Johannes STEFFEN v. d. PAL ANNA v. d. PAL—Blom PETRUS AKKE. Workum, 19 Dec. 1945. Bij het openen der laatst gehou den Openbare Vergadering van de „Jongerein” heette de voorzitter alle aanwezigen hartelijk welkom in 't bij - de letter A t/m N, nm. 122uirrvoor deTetters O t/m Z. AFDELING BIJZONDERE ARBEID. De uitreiking van toeslagkaarten le periode voor zware, zeer zware en langdurige arbeid zal plaats vinden aan het distributiekantoor te Workum van Woensdag 2 Januari t/m Vrijdag 4 Januari 1946 - vm. 9—12 uur. Deze periode wordt geen zeep voor - vuilen arbeid verstrekt. Attentie. Aan schilders'kunnen wederom toeslag kaarten C voor giftigen arbeid worden verstrekt. Inlevering door H. H. detaillisten in verband met Oud en Nieuwjaarsdag Maandag 31 December zijn de lokketten te Workum en Hindeloopen de geheele dag gesloten. Te Hindeloopen wordt zitting gehouden op Woensdag 2 Januari vm. 9—12 uur voor alle detaillisten. Loket te Workum Woendagmorgen geopend voor H. H. Slagers - Melkhandelaren en Aardappelhandelaren. Donderdag 3 Januari zitting voor alle kruideniers. Vrijdag 4 Januari zitting voor H. H. Bakkers - Brandstof - Petroleum - en Textielhandelaren. De Leider der Distr. Kring Workum, G. KASPERSMA, Leider. CORRESPONDENTIE Wegens de groote toevloed van nieuw jaarsgroeten en door andere omstandighe den, meenden we evenals vroeger, ons Nieuwjaarsnummer in Workum toch ook Oudejaarsdag te laten verschijnen. O.a. moest het j,Hielper“ artikeltje tot volgende week blijven overstaan. Beleefd verzoeken we voortaan, zoowel advertenties als berichten e.d. vroegtijdig in te sturen, omdat we anders de inzenders zeker vaker moeten teleurstellen dan tot dusver. Bij voorbaat dankend voor Uw mede werking. Uitg. nFRISOu. D. van der Goot H. van der Goot - Prins Workum, 1 Jan. 1946 p N. W Schotanus A Schotanus - Steringa f STAVEREN. Tweede Kerstdag ont ving Quick de leidende club van dit district: H.V.C. van Heeg. Deze span nende competitiewedstrijd eindigde na een 2—0 voorsprong van de gasten, toch nog in een gelijk spel 2—2. Vermoedelijk komen deze beide clubs Nieuwjaarsdag weer tegen elkaar uit te Heeg. 2 1 2 1 3 4 4 1 6 5 5 9 6 8 10 een geheel bezette Geref. Kerk gaven de Chr. Zangver. „Halleluja” te Parrega Evang. Kerkkoor te Workutn een Kerst uitvoering. Het hoofdnummer vormde het Kerstoratorium „Emmanuel” voor Soli, Koor en Declamatie van F. Pijl man, door beide koren uitgevoerd. Uiteraard kunnen dergelijke koorwerken uitsluitend door de grootere zangkoren L. Griek N. Griekvan Meekeren wenschen vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar 2e Klasse E. de Boer Tj. Folkerts D. Mulder Sj de Jong A v/d LageweglO S. Valk 10 M. v/d Weide 9 P. Vlas S. Wieisma L. Elzinga D. Kramer A. Kempenaar 13 G. Tjalsma A. Mulder Sj. Rekers 26 Dec. Voor gesp. gew. gel. verl punten 6 5 5 3 2 2 2 1 1 Gevraagd op 12 Mei vaste Boerenarbeider met vrouwelijke hulp Woning disponibel: Bagijne- straat Workum. Tevens gevraagd een Dienstbode of Werkster voor een paar dagen per week. N. W. SCHOTANUS, Workum. Bonkaarten KA, KB, KC 601 250 gram bloem 200 gram zout 250 gram jam, stroop enz. 500 gram peulvruchten 2 k.g. aardappelen 1 k.g. aardappelen 225 gram huishoudzeep 2 doosjes lucifers A 46 P/j liter melk B 46, C 46 3 liter melk B 45 1 k.g. aardappelen P f brieken zijn niet groot, meestal werken er maar 3 of 4 man personeel; de di recteur werkt zelf ook in de fabriek. Zelfs de machines voor de zuivelberei ding worden gemaakt in coöp. fabrieken. Het Deensche klimaat is hetzelfde als bij ons. Het boerenbedrijf is niet gelijk. Blijvend grasland heeft men er niet veel, meest kunstweide welke voor een of twee jaar wordt ingezaaid om daar na weer voor bouwland te worden gebruikt. Het Deensche landschap is zeer schil derachtig de huizen en boerderijen zijn allemaal wit geverfd. Denemarken is veel dunner bevolkt dan ons land, er wonen ongeveer 3% millioen menschen. Door enkele aanwezigen werden vragen gesteld, welke door spreker vlot werden beantwoord. Hierna volgde de film „Friesland”, welke het leven op ons platteland mooi weergaf. Alies bjjeen was het een zeer ge slaagde avond, alleen jammer dat de zaal maar half bezet was. Na het zingen van het Ftiesch volks lied sloot de voorzitter devergade-' KOUDUM. Ds. G. van Leeuwen alhier, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente (Jeugdpred. plaats) te Den Haag aangenomen. Wer yn frijheit libjende to Tamuan, Siam, winskje wy famylje, freonen en bikinden in lokkich Nijjier De ald-Warkumers S. de Boer, sergeant Inf. J. Vlieger, brigadier Art en D. J. Wiersma, brigadier Art toarhinne to Parregea Tamuan (Siam), Desimber ’45 Sneon 22 Desimber hat de Krite „Warkum” fen it R. F. B. de earste gearkomste hélden. De opkomst wier frij goed. Nei de iepening krigen wy earst in oersicht oer it üntstean fen de Ktite. Dernei song men meienoar it Frysk folksliet ensf. Do krigen wy skriuwles fen ’e Hear Popma. Fierder waerd der in bistjür gearstald en stiene der in pear deklamaesjes en zonder den heer en mevr. Boudewljn, alsmede den heer Bouma, directeur der Coöp. Zuivelfabriek alhier, en sprak de hoop uit dat het een leerzame avond mocht worden. Het woord was nu aan den heer Boudewijn, waarnemend directeur van de C.A.F., die na een korte inleiding de film van de C.A.F. vertoonde. Deze film liet de bedrijvigheid zien in de op slagplaats te Harlingen en andere plaat sen, het overslaan van kunstmest, enz. Interessant was ook het lossen van mais uit de groote zeeschepen in de kleinere schepen in de haven van Rotterdam. Het geheel bevatte vele mooie oonamen. Hierna volgde een lezing an den heer Boudewijn over Denemarken Spreker schetste de t >estanden en ge woonten op bet platteland in Dene marken. De Deensche boer is zeer coöperetiefde melk wordt voor 91°/0 verwerkt in coöp. fabrieken. Deze fa- DISTRIBUTIEKRING WORKUM 013 omvattende de gemeenten Workum, Hemelumer, Oldephaert en Noordwolde, Hindeloopen ca Staveren. De distributiedienst Workum maakt bekend dat op onderstaande plaatsen en tijden zullen worden uitgereikt de bonkaarten KA 602 t/m KE 602, als mede de kaarten voor melk en vlees LA 602 tra LE 602 (2e periode) tegen overlegging van de stam kaarten met inlegvellen. De zelfverzorgers zijn voor deze uitreiking persoonlijk aangeschreven. Deze uitreiking vindt plaats te Workum: Donderdag 3 Januari vm. 9—12 en nm. 2—5 uur voor het NOORD. Vrijdag 4 Januari vm. 9—12 en nam. 2—5 uur voor het ZUID. Zaterdag 5 Januari vm. 9—11 uur HEIDENSCHAP. Hindeloopen. Maandag 7 Januari vm. 10-12 uur voor de letters A t/m N, nm. 1—3 uur voor de Oudejaarsdag en 1 Januari 1946 Workum (R.K.) 1 Jan. Voorm. 7.30 uur Vroegmis, 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Oudejaarsavond in de kerk 7.30 uur ds J. van Veen. 1 Jan. in de kerk Voorm. 9.30 uur ds J. Loos (Bevestiging ouderling en diaken). (Doopsgez.) Oudejaarsavond 7.30 uur ds G. de Groot. (Extra collecte). (Qeref.) Oudejaarsavond 7.30 uur Dr D. S. Attema. 1 Jan. Voorm. 10 uur Dr D. S. Attema. (Bapt.) Oudejaarsavond 7.30 uur Dankstond. 1 Jan. 9.30 uur Bidstond. Heidenschap (Herv.) 31 Dec. Nam. 1.30 uur ds J. van Veen. 1 Jan. Voorm. 9.30 uur ds J. van Veen. Ferwoude (Herv.) Oudejaarsdag. Avonds 7 uur ds L. Brink. Gaast (Herv.) Nieuwjaarsdag. Voorm. 9.30 uur ds L. Brink. Bevestiging ouderlingen en diakenen. Koudum (Doopgez.) Oudejaarsavond 4.30 uur ds G. de Groot. Nieuwjaarsgroet van P. de Vries de Ruiter M. de Boer A. de Boer de Vries Pietrik Utrecht, von Weberstraat 5 Het Klaverblad de drie Pietersen uit het Heidenschap wenschen in het komende nieuwe jaar alle jleurigf jongfammen van Workum en Omstreken veel Heil en Zegen toe Levertraan if 4 V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 3