I Plakt KINDERZEGELS gesloten Verlovings ringen EACHWEID De Assurantie Centrale DËLFÏÏ Rentevergoeding KLEURWEDSTRIJD Effecten-registratie h kunnen coupon- en dividendbladen B van 2 Januari a.s. af ten onzen kantore worden ingeleverd N.V. Boaz-Bank Sneek I „Wordt goed gemutst” lan Warkum oer Ferwalde Parrega Tsjerkwert nei Boeleert Gaastra’s Boekhannel Gebr. GORTER I f I 1 te Hindeloopen ook aangenomen door onzen agent J. ZWEED Jr. Fa. Amsterdam de Jong Telefonisch aangesloten onder No. 16 (doorverbinding) Coöp. Boerenleenbank voor Workum en Omstreken JOHS. J. DOOPER, Noard D 111, Warkum Het „Herenmodehuis” „JYÏooi &ryslan“ Seg els Ook wij JCet „JCerenmodehuis” Sportkrabbels BURGERLIJKE STAND 18 Oct.: Rozenburg damkampioen hinne en werom 1 Bistefoer 5 6 7 Breng Uw oude Dassen naar 1 2 1 0 1 1 0 Underteikenen ride alle dagen, bihalve Woansdeis, KEAPJE fan Fryske stêdden en doar- pen mei Fryske sizwize. Yn 6 kleuren printe op gomme pompier Abonnementen en Advertenties voor „F RIS O” worden Expeditiebedrijf Hindeloopen Sa lang ‘t er foarrie is to krijen yn Warkum op Uw Brieven, Briefkaarten en Kaartjes 0 1 3 2 3 3 5 Het kantoor der Leenbank blijft tot 9 Januari 1946 DE KASSIER Ziet onze Etalage Allinne it earste nümmer fan de nije Fryske printsjekrante is ütkomd en to krijen foar ien kwartsje. It folgjende sil ek wer ‘n karnümmer wêze. Abonneminten hwerby men jin minstens foar in healjier forbynt, wurde ek oannommen troch GAASTRA’S BOEKHANNEL, Warkum kunnen met voldoening terugzien op ’t afgelopen jaar en hebben dan ook al onze klanten laten profite ren van de binnengekomen goederen Een nieuwe Zelfbinder een Drukknoopdas of een Vlinderstrikje kunt U bij ons laten maken van Uw oude Zelfbinder Oanrikkemedearjend, F. VAN DEN AKKER SOAN van Nederland. 27 Oct.: Nieuwe Schaatsenrijders- organisatie opgericht. *28 Oct.: De voetbalcompetitie in het Noorden begonnen. 8 Nov.Internationale tafeltennis- wedstrijd te Rotterdam Rotterdam- Allied Forces 9—9. 10 Nov.Nationale zwemwedstrijden in Leeuwarden. 18 Nov.Technische Dag voor de voetballers. Het Bondselftal wint in Rotterdam met 4—0 de wedstrijd tegen het Rotterdamse elftal om den Gouden Onafhankelijkheidsbeker. 25 Nov.: Biljartwedstrijden om het kampioenschap van Nederland groot biljart 71/2 te Leeuwarden. De Leeuw wint de titel. 26 Nov.: De bekende gymnastiek vereniging „Quick” te Huizum viert op grootse wijze het vijf-en-twintig jarig bestaan. 29 Nov.: Noordelijke bokskampioen- schappen in Groningen. DeLeeuwar der van der Meulen kampioen licht gewicht. 4 Dec.: Willy den Ouden na een verblijf van langer dan vijf jaar in Engeland en Zweden in Nederland terug. 7 Dec.: Luc. van Dam verliest in Amsterdam door knock-out van den Belgischen bokser Léon Fouquet. 9 Dec.: Enkele hardrijderijen op de korte baan in Friesland. Middenweg 6, Hoogkerk aangewezen adres voor alle Verzekeringen Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij onzen vertegen woordiger U. v. d. Meulen, C 16, Workum Fr. VEEVOEDER ipbrengst be- Rode Kruis, ‘aesaasBiSEi Deposito’s één jaar vast l3/4 Deposito’s een half jaar vast l'/4 °/o Spaargelden BOAZ-SPAARBANK tot een bedrag van F' 2.500.l3/4 I De sport herleeft! Het is al weer langer dan een half jaar geleden om precies te zijn, het was in Mei van dit jaar dat, we in één van de Friese dorpen’ een raambiljet lazen met de aanhef: „De oorlog voorbij de sport weer vrij". Een sprekend bewijs dat de sportmensen direct na de oorlog weer een levendige activiteit ontplooiden. En zo is het gebleven. In de loop van het laatste half jaar zijn er talloze wedstrijden gehouden. Met voldoening stellen we tevens vast dat hierbij in heel veel gevallen de o stemd was voor het J Ned. Volks Herstel en meer van der gelijke nuttige instellingen. Hieronder volgt een bloemlezing uit wat er op sportgebied na de bevrijding reeds is gepresteerd. Ook uit deze opsom ming blijkt hetde sport is paraat 25 MeiIn Amsterdam beginnen de vier plaatselijke eerste-klassers een reeks onderlinge voetbalwedstrijden. 24 JuniOpening van het Friese athletiekseizoen met wedstrijden in Akkrum. 30 Juni: In het Feijenoord-stadion te Rotterdam verliest het Ned. Bonds elftal met 3—0 van een sterke Engelse prof.-ploeg. 21/22 JuliJubileum voetbaltournooi „Heerenveen" met de vier Amster damse eerste-klassers. 28 Juli: Eerste grote draverijen te Leeuwarden. 1 AugustusOp het Sternse Slotland te Franeker wordt weer de grote P.C.-kaatspartij gehouden. 18 Augustus: De zeilers in hun ele ment: de „Sneek-week" begint. 26 AugustusWielerkampioenschap pen in het Olympisch Station te Amsterdam. Cor Bijster bij de ama teurs en Ben van der Voort bij de profs winnen de titel op de 50 km. 26 AugustusEerste deel Friese ath- letiek kampioenschappen te Heeren veen. 2 Sept. Voortzetting wielerkam pioenschappen. Arie van Vliet prof.- en Cor Bijster amateur sprintkampioen. 2 Sept.: Tweede deel Friese athle- tiekkampioenschappen te Sneek. 9 Sept.: B.V.V. (Den Bosch) wint de Zilveren Bal, Blauw Wit de Arol- beker. 23 Sept.De eerste wedstrijden om de Nederlandse Voetbalbeker worden gespeeld. 23 Sept.: Wielerkampioenschappen op de weg te Valkenburg. Cleefstra bij de amateurs en Middelkamp bij de prots winnen. 30 Sept.: Willem III (Amsterdam) wint „het roeikampioenschap van den Amstel” voor achten. 3 Oct.: De Amsterdamsche kunst ijsbaan geopend. 13 Oct.: De bekende athleet Slijk huis wint de Ronde van Zeist. 17 Oct.: De Friese athleet Walstra wint de Plantsoenloop te Groningen. Gedurende de laatste jaren is de voorgeschreven periodieke aftreding in de colleges van arm- en weesvoog- den niet gehandhaafd, uit vrees dat in de opengevallen plaatsen een n.s.b.- er of daarmee sympathiseerende benoemd zou worden. B. en W. stellen nu voor de af tredenden per 1 Januari 1944 en 1945 wederom voor 4 jaren te benoemen en voor de vacature per 1 Januari 1946 een benoeming te doen uit een aanbieding van 2 personen, zooals het reglement dat voorschrijft. Als armvoogden worden alzoo res pectievelijk herbenoemd de heeren A. Haytema, J. Flapper en A. Gaastra en als weesvoogden de heeren H. Leenstra, E. de Roest en S. H. Jel- gersma. Tot onderwijzer aan de openbare lagere school alhier werd met ingang van 1 Januari 1946 benoemd de heer J. Tanis, thans tijdelijke onderwijzer aan de openbare u.l.o.-school te Sneek. Aan H. Heins, stoker aan de gas fabriek, werd het gevraagde eervol ontslag verleend met ingang van 1 Februari 1946 na een diensttijd van 27 jaar en in diens plaats werd benoemd G. F. de Lange, sedert 1942 aan de gasfabriek werkzaam. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. worden de voorschotten voor 1945 op de exploitatievergoeding der bijzondere scholen vastgesteld op dezelfde bedragen als vorig jaar n.l. f 11.91 per leerling voor het gewoon- en f 17.— voor het uitgebreid lager onderwijs. Nadat de heer Jonkman nog ver zekerde dat dit voor de u.l.o.-school veel te laag is, blijkt dat men voor dit jaar aan de genoemde bedragen gebonden is, terwijl bovendien de definitieve afrekening wel zal toonen dat de geopperde bezwaren grooten- deels of geheel uit den weg geruimd kunnen worden. Volgens het prae-advies van B. en W. wordt van gemeenten, welke op steun van het Rijk zijn aangewezen, verlangd de gemeentelijke opcenten op de personeele belasting zoo hoog op te voeren, dat zij tezamen met de provinciale opcenten, tenminste een opbrengst geven gelijk aan tweemaal de opbrengst van de hoofdsom. Om de belastingdruk voor onze gemeente niet te verzwaren wordt het aantal gemeentelijke opcenten verlaagd van 172 tot 158, omdat de provinciale opcenten gebracht zullen worden van 28 op 42; totaal zullen over 1946 dus weer 200 opcenten geheven worden-. De rondvraag levert niets op, dus hierna sluiting. Wegens enorm succes met onze oorlogswinter plant 1944/‘45 besloten wij tot een landelijk ge organiseerde Kleurwedstrijd voor jong en oud. Inzendingen vóór 31 Dec. 1945 bij den Winkelier waar ze gekocht is. Uitslag wedstrijd na 15 Jan. ‘46 Uitgeverij «n engroshandel „VONDEL” boven F 2.500 In verband met de komende Bij kantoor WORKUM i Geopend eiken Dinsdag van 10—12 en van 2—5, a alsmede eiken Vrijdag van 1—5 uur H Raadsvergadering, Op Vrijdag 21 December 1945 ‘s avonds 9 uur kwam de Raad'der gemeente Workum in spoedeischende vergadering bijeen. VoorzitterBurgemeester Mr. W. M. Óppedijk van Veen. Secretaris de heer D. van der Goot. Alle 10 raadsleden aanwezig. Na de gebruikelijke opening wer den de notulen van de vergadering van 23 November j.l. onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was een verzoek om voor elke leerling uit onze gemeente, die de Lagere Land bouwschool te Bolsward bezocht een vergoeding van f10 toe te kennen, terwijl de Chr. Bewaarschool alhier, verzocht om opnieuw voor een jaar- lijksche subsidie van f300 in aan merking te mogen komen, gelijk voorheen geschiedde. Op voorstel van B. en W. zullen deze subsidies bij de begrooting aan hangig gemaakt worden. De voorzitter deelde naar aanlei ding van een door den heer Siemon- sma ingezonden verzoek mede, dat voorloopig geen uitbreiding kon wor den gegeven aan de straatverlichting. Omtrent de turfregeling en bestem ming van de door de deelnemers gestorte waarborgsom van f 10 werd verder nog een duidelijke toelichting gegeven, welke we hier laten volgen De onkosten verbonden aan deze regeling dienen door de deelnemers te worden gedragen. Deze onkosten waren in de prijs per 1000 begrepen doch door een geschil met de produ centen en een daar ui voortvloeiende arbitrage is de prijs later verhoogd. Zoodoende is er geen marge voor de voldoening de^er kosten over geble ven en moeten deze kosten op de waarborgsom worden verhaald. Globaal hebben deze kosten bedra gen f2520.—, waarbij de kosten van controle en herstel van de beschadig de waterschapsweg het leeuwenaan deel n.l. samen f2000.vormen. Ter uitkeering resteert nu een be drag van f 5.50 per deelnemer, zoodat de volgende mogelijkheden voorge steld worden: a. uitkeering van deze f5.50, waarbij verder iedere relatie tot de turf regeling zal zijn verbroken, b. dit bedrag laten staan met de mo gelijkheid te eenigertijd nog een kleine hoeveelheid turf toegewezen te krijgen en uitkeering van het restant na afloop dezer toewijzing. De deelnemers zullen uitgenoodigd worden hun voorkeur voor een dezer oplossingen kenbaar te maken. i het duurt nog zeer lange tijd voor U zich een nieuwe hoed kunt aanschaffen. Breng echter Uw oude hoed, verkleurd, vuil, onooglijk en geheel verfomfaaid, naar Het „Herenmodehuis” en spoedig hebt U een nieuwe, moderne hoed. Van een kleine maat kunt U een grote maat (of omgekeerd) laten maken. Maak gebruik van de gelegenheid die U biedt om U weergoed te mutsen. We staan weer aan de vooravond van een jaarwisseling. Een ogenblik waarop ieder even achter zich kijkt. En tevens het moment, waarop bijkans ieder zich schrap zet voor wat komen gaat. Van hetgeen op sportgebied achter ons ligt vertellen we hieronder het één en ander. Wat de toekomst brengen zal is een gesloten boek. Eén ding echter weten we met zeker heid. Er zal van ieder van ons nog veel gevraagd worden. Op elk gebied. We weten het, de sport is daarbij niet het belangrijkste. Maar toch wel van zoveel betekenis dat ze niet ver geten mag worden. Vooral wanneer er straks hard en veel gewerkt zal moeten worden kan de waaYde van de sport blijken. Na het dagelijks verblijf in fabriek of kantoor, het ver moeiende werk op tuin of akker is het de sport die gezondheid en ontspanning, die in één woordlevens vreugde brengt! Lezer, wij kennen elkaar nog niet zo lang. Maar toch wil ik van de gelegenheid, die dit laatste nummer in 1945 mij biedt, gebruik maken om alle vrienden een prachtig sportjaar 1946 toe te wensen. PUK. Voetbalo verzicht. Volgens de ons thans ten dienste staande gegevens luidt de stand in groep K van de Friese Voetbalbond aldus gesp. gew. gel. verb 4 3 3 3 2 2 0 pt. v. t. 9 18- 9 8 26-17 7 16-16 6'14—11 5 13—14 5 18-29 0 7-16 Heeg Quick Hielpen Bakhuizen 5 Workum 6 De Valken 6 Oeverzwal. 5 De fraaie positie van Heeg valt op. Alleen de uitwedstrijd tegen de Valken leverde een verliespuntje op door een 3—3 gelijk spel. Quick en Bakhuizen hebben beide 4 verliespunten. De nederlaag op eigen terrein tegen Hielpen was voor Quick een geduchte tegenvaller. Bakhuizen verloor zowel in Hindeloopen als in Stavoren met 3—2. Hielpen, Workum en De Valken hebben 7 verliespunten. Oeverzwalu- wen hangt tamelijk hopeloos onderaan. De nederlagen zijn niet zoo heel groot, maar met dat al is de achterstand toch al 5 punten geworden. Bovenstaande stand wordt onder zeker voorbehoud gegeven, aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten dat het resultaat van een enkele wedstrijd er niet in is vewerkt. We hopen evenwel op gezette tijden de stand te pubiceren en zullen dan de eerstvolgende keer een eventuele onnauwkeurigheid herstellen. Nei ‘t öfrin fan 't aide jier, Winskje wy jimme yn 't nije jier 't Béste ta, foar de hQshülding en de Boerkerij £y 't Ude steaa ik efkes stil Hwet 't njje jier wer bringe sil Op 't eia fan de Augustus moanne .binae wy hjir komt Om ya „DELFIA" Bistefoer ia stikje brea te siikjen dat ha jimme siker al fornomd. !k Bitankje jim foar de ginst faa ‘t ferronde jier Uwet net is, kin komme, is 't wier Eu derom ha jim ‘t yn ‘e loer Foerje yn ‘t nije jier Öars net as „D E L F I A“ f 1.25 de hundert IMMi Met en zonder inlevering van Oud Goud Al blijven Textiel goe deren voorlopig schaars, wij zullen trachten ook in 1946 U zo goed mo gelijk te bedienen J. flapper 1 Workum Van 20 t.e.m. 26 December 1945. Geboren: IJnze Johannes zv Steffen van der Pal en Anna Blom; Harmen Anne zv Hendrik Haanstra en Sjoukje van der Zee. Gehuwdgeene. Overleden: Hendrik Klinkert, 62jr, echt genoot van Ankje Hoekstra, overleden te SneekAnna Bekers oud 70 jaren. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde November 1945. Geboren: Jan, zv Auke Stoffelsma en Baukje de Vries, OudegaTrijntje, dv Jeremias Kra mer en Jiskjen v. d. Meulen, Molkwerum; Berend Jan, zv Louis Martinus Brouwer en Hermina Bosch, Nijega; Menno, zv Gerben Tiersma en Trijntje v. d. Leij, Koudum; Felicitas Johanna Cecilia, dv Obe de Jong en Maryke Mous, Warns; Rinskje Ruurdje, dv IJke Boersma en Hendrikje Landman, Oudega; Wijtske, dv Wiebe Haringsma en Itske v.d. Kooi), Oudega; Johanna Maria, dv Harmen de Jong en Antonetta Adriana Smits, Hemelum. GehuwdArnoldus Eekma, Koudum en Sjoerdtje Brouwer, ArumLouw Wolthuizen en Margje Roskam, b. Oudega; Sieberen de Jong, Oudega (Small.) en Grietje Schaper, Koudum; JohanKemker,Workum enFeikje Dora Hoekstra, KoudumJanEekhof, Warns en Trijntje Visser, Scharl; Pier Schram, Balk en Wesseltje Schram, Warns. Overleden: Jan Grasman, 73 jr, echtgen. v. Aaltje Stegenga, KoudumItskje Dijkstra, 19 d., dv W. Dijkstra en J. Veenstra, Kol- derwolde, (overl, te Sneek) ;IJbeltje Schakel, 61 jr, echtg. y. Durk Visser, Koudum (overl. te Sneek). MANUFACTUREN, STOFFEN, BEDDEN, BABY-UITZETTEN OL I E FABRI EKEN| CALV L DELFT VOOR AU UW„ DIEREN van 1 Januari as. af OORLOGSWINTERPLAAT 1944/1945 1000 gulden aan geldprijzen en 5000 troostprijzen Platen zijn verkrijgbaar bij den boekhandel a f 0.75 per stuk Amsterdam, Adm. de Ruijterweg 51 [W.j ZIE RAAMBILJETTEN I *t Is de kosten meer dan waard. Met frisse moed! DEINUM It is mei sizzen net to dwaen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 4